Kogo reprezentuje osoba

Sękowska Szymczak Barbara Natalia

w KRS

Barbara Natalia Sękowska Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Natalia
Nazwisko:Sękowska Szymczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1974 r., wiek 44 lata
Miejscowości:M. Tarnów (Małopolskie)
Przetargi:9 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sękowska Halina Maria, Sękowski Maciej Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Sękowski Sp. Z O.O., M. Tarnów − KRS 0000345542

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Martex Sp. Z O.O., Tarnów − KRS 0000083536

Powiązane przetargi (9 szt.):
 1. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin w m. Mędrzechów - etap III - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin w m. Mędrzechów - etap III - zamówienie uzupełniające, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz wzorem umowy. Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia.
  2) Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 14+614,22 - 14+995,74 i km 15+550,00 - 15+775,14 natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 15+634,26 - 15+667,25.
  3) Z uwagi na to, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy, zaleca się aby wykonawca przed przystąpieniem do negocjacji zapoznał się z miejscem realizacji prac oraz z należytą starannością oszacował zakres prac i oferowaną cenę. Załączony przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym do ich wyceny.
  4) Materiał z rozbiórki którego nie przewiduje się w ponowne wbudowanie przy realizacji przedmiotowego zadania należy do Zamawiającego. W związku z powyższym przedmiotowy materiał należy złożyć na placu Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Warszawska 48.
 2. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin w m. Mędrzechów - etap III
  Zamawiający: Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska
  Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin w m. Mędrzechów - etap III w km 14+897,62 - 14+995,74 oraz w km 15+667,25 - 15+775,14 o łącznej długości 206,01 mb. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - roboty w zakresie odwodnienia, - ułożenie chodnika, - roboty wykończeniowe, - tymczasowa organizacja ruchu. Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres robót określa załączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 14+614,22 - 14+995,74 i km 15+550,00 - 15+775,14 natomiast zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km 14+897,62 - 14+995,74 oraz w km 15+667,25 - 15+775,14. Z uwagi na to, ze cena oferty będzie traktowana, jako cena ryczałtowa, zaleca się aby wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty obejrzał miejsce realizacji prac oraz z należytą starannością oszacował cenę oferty. Załączony przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny oferty. Materiał z rozbiórki, którego nie przewiduje się w ponowne wbudowanie przy realizacji przedmiotowego zadania należy do Zamawiającego. W związku z powyższym przedmiotowy materiał należy złożyć na placu Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Warszawska 48. Minimalny okres gwarancji za wady przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny wynosi 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty zaoferowanego okresu gwarancji, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy
 3. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna - etap II
  Zamawiający: Gmina Tarnów, Tarnów
  Zadanie Nr 1 w Łękawce: odc. Nr 1 i odc. Nr 2
  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 200 mm - 1 595 m
  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 160 mm - 2 517 m
  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PE Dn 225 mm - 310 m
  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

  Zadanie Nr 2 w Porębie Radlnej:
  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 200 mm - 974 m
  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 160 mm - 526 m
  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 4. Dobudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brnik - Wola
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Tarnowska, Dąbrowa Tarnowska
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót - kanalizacja sanitarna sieć główna i rozdzielcza fi 200 mm - 769 mb, - przykanaliki fi 160 mm - 18 mb, - rurociąg tłoczny PE 90mm 99 mb, - przepompownie sieciowe - szt 1, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej należy wycenić w ofercie. NIE NALEŻY WYCENIAĆ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami oraz należy złożyć pisemne oświadczenie, że będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i normami oraz, że obiekt będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Należy przygotować komplet dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach zawierającej także decyzję pozwolenia na użytkowanie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dokumentację należy przekazać inwestorowi najpóźniej w dniu zakończenia inwestycji. Wymagany termin realizacji : Rozpoczęcie: 8 dni od podpisania umowy poprzetargowej, Zakończenie: do dnia 30 kwietnia 2015 r.
 5. Budowa kanalizacji opadowej w ul. Dunikowskiego, ul. Reisinga i ul. Szuszkiewicza w Tarnowie
  Zamawiający: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa,Wydział Realizacji Inwestycji, Tarnów
  1. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlano - montażowe związane z wykonaniem sieci kanalizacji opadowej wraz z podłączeniem wpustów drogowych.
  2. Roboty budowlane będą polegały na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie
  z dokumentacją techniczną opracowaną przez inż. Adama Olszówkę, która określa zakres i sposób wykonania robót. W skład dokumentacji technicznej wchodzi: ekspertyza geotechniczna, projekt budowlany sieci kanalizacji opadowej, projekt wykonawczy sieci kanalizacji opadowej, projekt budowlany - wpusty drogowe z przykanalikami, operat wodnoprawny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.
  3. Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu łącznie z robotami towarzyszącymi musi być wykonany w sposób zgodny z:
  a) projektem budowlanym i wykonawczym,
  b) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
  c) przedmiarem robót,
  d) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi
  w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania
  i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów.
  4. Wykonawca ze szczególną starannością i we właściwy sposób zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robót.
  5. Wykonawca własnym staraniem zorganizuje plac budowy.
  6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).
  7. Wykonawca zobowiązany jest naprawić ewentualne uszkodzenia ogrodzeń, ciągów drenarskich i innych elementów zagospodarowania terenu sąsiadujących z placem budowy.
  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania wezwania, a przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy.
  8. Do wykonania robót należy użyć materiałów oraz urządzeń posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG/ powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. Atesty i certyfikaty będą wymagane przy odbiorze końcowym.
  9. Wszystkie użyte przez Wykonawcę urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.
  10. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.
  11. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcy rękojmi na wykonane roboty budowlane, licząc od daty protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót (odbioru końcowego robót), a na zamontowane urządzenia gwarancji producenta. W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza niż 12 miesięcy od daty protokołu odbioru zadania, Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej do 12 miesięcy.
  12. Na urządzenia przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
  13. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robót.
  14. Wykonawca winien sprawdzić zgodność otrzymanych od Inwestora przedmiarów
  z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji technicznej. W przypadkach wątpliwych, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zgłaszają uwag, Zamawiający uzna, że brak jest zastrzeżeń do dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.
  15. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw producentów, marek bądź znaków towarowych, Zamawiający dopuszcza materiały lub urządzenia równoważne, tj.
  o parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane
  w dokumentacji oraz nieprowadzące do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe.
  16. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego teren zajęty czasowo pod plac budowy oraz wszelkie drogi w przypadku korzystania z nich jako dróg dojazdowych do placu budowy.
  17. Organizacja robót prowadzona będzie przez Wykonawcę zgodnie z wymogami BHP oraz ppoż.
  18. Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego realizacji zadania, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buczków i Dębina, gmina Rzezawa
  Zamawiający: Gmina Rzezawa, Rzezawa
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buczków i Dębina, gmina Rzezawa
 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękawka i Poręba Radlna
  Zamawiający: Gmina Tarnów, Tarnów
  Zadanie Nr 1 w Łękawce:
  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 200 mm - 1290 m
  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 160 mm -przykanaliki -428 m
  Przepompownia ścieków z rurociągiem tłocznym PE 90 wraz z rurociągiem kablowym PE40 do monitorowania przepompowni -2 szt. /364 m

  Zadanie Nr 2 w Porębie Radlnej:
  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 200 mm w Porębie Radlnej - 1350m
  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Dn 160 mm -przykanaliki w Porębie Radlnej -267 m
 8. Rozbudowa cmentarza komunalnego w ramach realizacji zadania pn. Budowa Cmentarza Komunalnego w Tarnowie - Klikowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Zamawiający: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Biuro Realizacji Inwestycji w Centrum Rozwoju Miasta, Tarnów
  1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego cmentarza komunalnego zgodnie z dokumentacją projektową pn.
  - Cmentarz Komunalny w Tarnowie - Klikowej przy ul. Zagumnie, opracowaną przez Biuro Projektów i Usług Geodezyjnych Inwestprojekt - Tarnów oraz
  - Odwodnienia cmentarza w Tarnowie - Klikowej z grawitacyjnym odprowadzeniem wód oraz makroniwelacja terenu. Cmentarza Komunalnego w Tarnowie - Klikowej przy ul. Zagumnie opracowanego przez Geogrunt Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowo - Produkcyjne w Tarnowie,
  stanowiącą załącznik nr 6A-F do SIWZ, a w szczególności:
  a) ukształtowanie i niwelacja terenu,
  b) budowa kolejnych kwater: nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 wraz z uzbrojeniem,
  c) wykonanie alejek pomiędzy realizowanymi kwaterami, wraz z alejką od strony zachodniej oraz alejką między kwaterami 17 a 19, 18 a 20,
  d) wykonanie kanalizacji opadowej w zakresie realizowanych alejek i kwater,
  e) wykonanie instalacji wodociągowej w zakresie realizowanych kwater - z punktem czerpalnym,
  f) wykonanie instalacji elektrycznej zalicznikowej w strefie wykonywanych kwater - oświetlenie terenu,
  g) wykonanie ogrodzenia czasowego realizowanego terenu cmentarza,
  h) zagospodarowanie terenu zielenią,
  i) budowa drogi technologicznej od ul. Zagumnie,
  j) tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
 9. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2011-2013 poprzez częściową kanalizację Wojnicza oraz zwodociągowanie części miejscowości Olszyny.
  Zamawiający: Gmina Wojnicz, Wojnicz
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w Wojniczu przy ulicach:1) ul. Rynek (strona północno-zachodnia), 2) ul. Rynek (strona południowo-zachodnia),3) ul. Krakowska (strona północna od ul. Rynek do ul. Wolickiej),
  4) ul. Krakowska (strona południowa od ul. Rynek do ul. Loretańskiej), 5) ul. Jagiellońska (strona zachodnia do ul. Rynek do ul. Zamoście), 6) ul. Zamoście,
  7) ul. Loretańska ( od ul. Krakowskiej do ul. Zamoście), 8) ul. Zawale (część środkowa-pojedyncze posesje dotychczas nie podłączone do kanalizacji), 9)ul. Leonarda (od ul. Zawale do ul. Tarnowskiej), 10)ul. Warszawska (rejon Domu Grodzkiego), 11) ul. Długa, 12) ul. Goszczyńskiego z częścią ul. Leśnej (do obwodnicy), 13) ul. Wolicka).2.Zakres zadania inwestycyjnego będący przedmiotem zamówienia został zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu na arkuszach map sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:1000 (na rys. nr: 8, 9, 12, 13, 14, 18) stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ- dokumentacja projektowa. 3.Zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia będzie wykonywane w następujących zakresach realizacyjnych:
  1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rynek (strona południowo-zachodnia), ul. Krakowskiej (strona południowa), ul. Jagiellońskiej, ul. Zamoście, ul. Loretańskiej w Wojniczu wraz z przepompownią PW5 oraz przyłączami domowymi - kanały główne - w tym: a) kanalizacja grawitacyjna- kanały główne wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości o łącznej długości 1776 m: PP160 o łącznej długość L = 198 m, PP200 o łącznej długości L = 1553 m, PE200 o łącznej długości L = 25,0 m,
  b) rurociąg ciśnieniowy o łącznej długości PE90 o długości 86 m,
  c) przepompownia ścieków PW5 wraz z robotami budowlanymi, technologiczno- instalacyjnymi elektrycznymi, AKPiA wraz z monitoringiem i pomiarem przepływu - szt.1, d) roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni po robotach roztopowych o łącznej na łącznej powierzchni 504,4 m2 , e)przewiert sterowany (D138-D139) na długości 17,0 m w ul. Jagiellońskiej w Wojniczu (dr. Wojewódzka Wojnicz-Nowy Sącz), 2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rynek (strona południowo-zachodnia), ul. Krakowskiej (strona południowa), ul. Jagiellońskiej, ul. Zamoście, ul. Loretańskiej w Wojniczu wraz z przepompownią PW5 oraz przyłączami domowymi - część elektryczna - zasilanie przepompowni PW5, 3) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rynek (strona południowo-zachodnia), ul. Krakowskiej (strona południowa), ul. Jagiellońskiej, ul. Zamoście, ul. Loretańskiej w Wojniczu wraz z przepompownią PW5 oraz przyłączami domowymi - przyłącza - w tym: a)kanalizacja grawitacyjna - przyłącza o łącznej długości 974 m: PP160 o łącznej długość L = 752 m,
  PP200 o łącznej długości L = 222 m, b)roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni po robotach roztopowych o łącznej na łącznej powierzchni 77 m2 ,
  4) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawale (część środkowa) i w ul. Leonarda w Wojniczu od studzienki B175 wraz z przyłączami domowymi - kanały główne - w tym: a) kanalizacja grawitacyjna- kanały główne wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości o łącznej długości 167 m: PP160 o łącznej długość L = 18 m, PP200 o łącznej długości L = 149 m,
  b) roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni po robotach roztopowych na łącznej powierzchni 7,0 m2 , c)przewiert sterowany (B175-B182) na długości 9,0 m w drodze dojazdowej do szkoły podstawowej, 5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zawale (część środkowa) i w ul. Leonarda w Wojniczu od studzienki B175 wraz z przyłączami domowymi - przyłącza - w tym: kanalizacja grawitacyjna- przyłącza PP160 o łącznej długości 62 m,
  6) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rynek (strona północno-zachodnia), ul. Długiej, ul. Goszczyńskiego, ul. Krakowskiej (strona północna) do ul. Wolickiej w Wojniczu wraz z przyłączami domowymi - kanały główne - w tym: a) kanalizacja grawitacyjna- kanały główne wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości o łącznej długości 3760m:
  PP160 o łącznej długość L = 270 m, PP200 o łącznej długości L = 1856 m, PP250 o łącznej długości L = 1592,0 m,PE250 o łącznej długości L = 42,0 m,
  b) rurociąg ciśnieniowy o łącznej długości PE50 o długości 111 m,
  c) skrzyżowanie z gazociągiem wysokiego ciśnienia na odcinkach:C155-C156,
  d) roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni po robotach rozkopowych na łącznej powierzchni 998,7 m2 , 7) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rynek (strona północno-zachodnia), ul. Długiej, ul. Goszczyńskiego, ul. Krakowskiej (strona północna) do ul. Wolickiej w Wojniczu wraz z przyłączami domowymi - przyłącza - w tym: a)kanalizacja grawitacyjna- przytłacza o łącznej długości 2788m: PP160 o łącznej długość L = 2505 m, PP200 o łącznej długości L = 271 m, b)studzienka pompowa z jedną pompą MH 3068 -
  2 komplety, c) roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni po robotach roztopowych na łącznej powierzchni 8 m2 , 8) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Domu Grodzkiego przy ul. Długiej z przepompownią ścieków PW7 w Wojniczu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Warszawskiej - kanały główne - w tym: a)kanalizacja grawitacyjna- kanały główne wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości o łącznej długości 59 m; PP160 o łącznej długość L = 14 m, PP200 o łącznej długości L = 45,
  b) rurociąg ciśnieniowy PE90 o łącznej długości 9,5 m,c) przepompownia ścieków PW7 wraz z robotami budowlanymi, technologiczno- instalacyjnymi, elektrycznymi, AKPiA wraz z monitoringiem - szt.1, d) roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni po robotach roztopowych o łącznej na łącznej powierzchni 128 m2 , 9) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Domu Grodzkiego przy ul. Długiej z przepompownią ścieków PW7 w Wojniczu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Warszawskiej - zasilanie pompowni PW7,
  10) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Domu Grodzkiego przy ul. Długiej z przepompownią ścieków PW7 w Wojniczu wraz z przyłączami domowymi przy ul. Warszawskiej - przyłącza - w tym: a) kanalizacja grawitacyjna- przyłącza PP 160 o łącznej długości 43 m, b) roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni po robotach roztopowych o łącznej na łącznej powierzchni 3m2. 4. Charakterystyka robót: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie stabilizacji gruntu, roboty w zakresie odwodnienia gruntu, roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, roboty w zakresie naprawy nawierzchni, przekroczenia dróg. Sieć kanalizacyjna będzie ułożona w wykopie wąskoprzestrzennym o ścianach pionowych. Zadania muszą być realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Wszystkie zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych winny gwarantować ich szczelność i być dostosowane do rodzaju powierzchni na jakiej są montowane. Poza ciągami komunikacyjnymi stożki studni wyprowadzić min. 15 cm ponad poziom terenu.5. W ramach niniejszego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy obsługa geodezyjna robót łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, inspekcją kamerą TV wybudowanych kanałów innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w tym badanie stopnia zagęszczenie gruntu pod drogami utwardzonymi.
  6. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  1) 45111200-0 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 2)45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej, 3) 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 4) 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
  5) 45232423-3 - Przepompownie ścieków, 6) 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń, 7) 4523314000-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych. 7. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. :
  1) w dokumentacji projektowej, 2) w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) w przedmiarach robót.
  Zamawiający informuje, iż oprócz wersji elektronicznej - całość dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia jest dostępna do wglądu Wykonawców, w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Wojniczu ul. Rynek 1, pokój nr 19 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 900-1500 .
  8. Zamawiający informuje, że jeżeli w specyfikacjach technicznych wykonania
  i odbioru robót, przedmiarach robót, dokumentacji technicznej opisującej zakres robót znajdują nazwy firmowe materiałów, towarów, systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować materiały, towary i systemy równoważne, spełniające wymogi opisane dokumentacją projektową. Obowiązek udowodnienia, że użyte materiały i wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.
  9. Wymagania dotyczące robót: 1) wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winne być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego i środowiska oraz zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, 2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej SIWZ. 10. Wymagania stawiane Wykonawcy:1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 3) Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 4) Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne oraz wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę laboratoryjną. 5) Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru końcowego. 6) Wykonawca winien zapewnić utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.7) Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru. 8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót (wg opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu) wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. 9) w przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 123 poz. 10407) w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego stosowne dokumenty potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy. 10) Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót, oraz o wszelkich późniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu. 11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub nienależycie wykonanym przedmiotem umowy.
  11. Materiały proponowane do montażu i wbudowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty.
  12. Zaleca się, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dokonał wizji lokalnej terenu, na którym będą realizowane roboty i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.
  13. Wykonawca winien udzielić co najmniej 36 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) oraz według gwarancji producenta na zamontowane urządzenia. Gwarancje jakości będą liczone od daty końcowego odbioru robót. 14. Niniejsze zamówienie publiczne będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013. Celem operacji jest: poprawa warunków życia mieszkańców Wojnicza (ul. Rynek, ul. Krakowska, ul. Jagiellońska, ul. Zamoście, ul. Loretańska, ul. Zawale, ul. Leonarda, ul. Warszawska, ul. Długa, ul. Goszczyńskiego, ul. Wolicka) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.15. Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.