Kogo reprezentuje osoba

Siemieniuk Adam

w KRS

Adam Siemieniuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Siemieniuk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1981 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Hajnówka (Podlaskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aleksiejuk Jerzy, Demianowicz Andrzej, Fiedorczyk Piotr Konrad, Siemieniuk Stefan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wasiuk Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000215331
 2. Fundacja Charytatywna Eleos, Warszawa − KRS 0000326930
 3. Klub Brydża Sportowego Hajnówka, Hajnówka − KRS 0000238040
 4. Podlaskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, Białystok − KRS 0000589743
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000125901
 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000134683
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Alternatywa W Białymstoku, Białystok − KRS 0000193501
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Hajnówce, Hajnówka − KRS 0000133280
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Agro - Group, Białystok − KRS 0000035071

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Farmpasz Sp. Z O.O., Makówka − KRS 0000091554
 2. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok − KRS 0000014546
 3. Fundacja Zielone Płuca Polski, Białystok − KRS 0000243439
 4. Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy W Hajnówce, Hajnówka − KRS 0000048346
 5. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Białymstoku Radio Białystok S.A., Białystok − KRS 0000037873
 6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej- Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000023508

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Uzbrojenie terenów Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Siemianówka - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
  1. Przedmiotem
  niniejszego zamówienia jest: „Uzbrojenie terenów Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy
  Siemianówka Rozbudowa
  kanalizacji sanitarnej” 2. Szczegółowy opis zamówienia określa: 1) Dokumentacja
  projektowa pt. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Uzbrojenie
  terenów Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  – Podstrefy Siemianówka” wykonana przez Projektanta instalacji sanitarnych Józefa
  Tarasiewicz z października
  2016 r. zatwierdzoną zgłoszeniem zamiaru budowy Starosty Hajnowskiego nr AB.6743.3.10.2016 z dnia
  23.12.2016 r. określona w: a) Projekcie budowlanowykonawczy,
  b) Specyfikacji technicznej wykonania i
  odbioru robót. która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 2) Przedmiar robót, stanowiący uzupełnienie do przedmiotu
  zamówienia, informujące o ilości i charakterze robót na jakie oszacował Zamawiający wielkość zamówienia, 3)
  Pomocnicze kosztorysy ofertowe. które stanowi załącznik nr 10 do SIWZ 3. W przypadku rozbieżności wielkości i
  rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy
  realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym. Zakres robót
  wykończeniowych został opisany w przedmiarze robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie
  na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym
  Załącznik nr 5 do SIWZ 5. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi (Zakres rzeczowy przedmiotu
  zamówienia obejmuje także): 1) sporządzenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu
  rzeczowo –terminowo – finansowego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy, 2) obsługa
  geodezyjna – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót, inwentaryzacji powykonawczej łącznie z
  uzgodnieniem w ZUDP oraz ze szkicami, 3) ustanowienie kierownika budowy, 4) zabezpieczenie urządzeń i sieci
  istniejących, 5) zabezpieczenie robót pod względem BHP, 6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
  zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego, 7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z
  powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) na każde żądanie
  Zamawiającego – okazywanie w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa,
  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 9) uzyskanie wyników
  prób, badań i odbiorów zezwalających na oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 10)
  uzyskanie protokołów odbiorów koniecznych do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 11)
  doprowadzenie do placu budowy mediów niezbędnych do wykonania robót, 12) przygotowanie i likwidacja
  zaplecza budowy, 13) ustawienie niezbędnych wymaganych ogólnymi przepisami BHP, P.Poż. Prawa
  budowlanego i drogowego: wyciągów, rusztowań, pomostów, zadaszeń, stref bezpieczeństwa, zabezpieczeń,
  ogrodzeń, kładek dla pieszych, znaków, tablic, osłon itp., 14) zabezpieczenie placu budowy podczas
  wykonywania robót przez odpowiednie oznakowanie, 15) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów
  odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
  z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 16) wykonanie wszystkich niezbędnych robót nieuwzględnionych w
  dokumentacji i koniecznych korekt wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezbędnych do
  prawidłowego przedmiotu zamówienia, 17) Wszystkie zadania, niezbędne uzgodnienia oraz opinie nieokreślone w
  niniejszym zamówieniu, a które są konieczne dla realizacji i prawidłowego ukończenia przedmiotu zamówienia
  uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy. 6. Wykonywane zamówienie musi być zgodne z
  zasadami określonymi w przepisach: 1) budowlanych i technicznobudowlanych,
  w szczególności: a) ustawy z
  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) b) rozporządzeniu Ministra
  Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
  urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), c)
  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), d) rozporządzeniu
  Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z
  późn. zm.), e) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2015 poz. 1422), 2) ochronie środowiska, w
  szczególności: a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 poz. 672) b)
  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z
  późn. zm.) c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71.) d) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1987) e) ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z
  2015 poz. 469) f) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U z 2016 poz.
  2134).) 3) Innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i innymi aktami prawnymi. 7. Zamawiający żąda
  udzielenia, co najmniej 36miesięcznej
  gwarancji jakości na wykonane roboty. 8. Zamawiający na podstawie
  art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę,
  osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.
  zm.). 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
  podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
  realizacji zamówienia (zakres zgodny z tabelą elementów scalonych), wymaganie zatrudnienia na umowę o pracę
  dotyczy zarówno osób wykonujących tzw. prace fizyczne, jak i operatorów sprzętu i maszyn: a) wykonywanie
  robót w robót ziemnych; b) wykonywanie robót w zakresie przewodów z uzbrojeniem; Powyższy wymóg nie
  dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną inwestycji oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
  w budownictwie tj. kierowników budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru. 2) sposobu
  dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
  wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) dane osób wykonujących czynności
  wskazane w ppkt 1 zostaną ujęte w formie oświadczenia/wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni
  od podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także
  pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy na
  podwykonawstwo. Oświadczenie/wykaz to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
  składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
  osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
  wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
  Podwykonawcy; b) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
  zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami
  wskazanymi przez wykonawcę. c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (jeżeli uzna
  to za konieczne) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży poniżej
  wskazane dowody co do osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji
  zamówienia: (1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
  kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
  sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
  osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
  umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) sankcje z tytułu
  niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) Zamawiającemu przysługiwać będzie
  prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. b)
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy w celu potwierdzenia
  spełnienia wymagań przez Wykonawcę zawartych w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
  przestrzegania prawa przez Wykonawcę/Podwykonawcę, c) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
  Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
  Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
  Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 4) W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12
  ustawy Prawo Budowlane tj. tych które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w
  budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. 9. Wszelkie nazwy
  własne materiałów, urządzeń i produktów użyte w przedmiarach robót, projektach, specyfikacjach technicznych,
  mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Wszystkie wskazane w
  dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać
  łącznie z wyrazem /równoważny/. 10. Wszelkie użyte w projektach, specyfikacjach technicznych odniesienia do
  norm mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. 11. W
  przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki
  towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i
  jakościowe, patentu lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza
  oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy
  będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w
  dokumentacji projektowej. 12. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
  W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji
  projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP.
  13. Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowalne spełniają
  wymagania określone przez zamawiającego wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań
  równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby zamawiający mógł sprawdzić
  czy odpowiadają one wymaganiom postawiony w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i
  materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji
  technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Inne osoby dla Siemieniuk (68 osób):