Kogo reprezentuje osoba

Siemieniuk Stefan

w KRS

Stefan Siemieniuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stefan
Nazwisko:Siemieniuk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1945 r., wiek 77 lat
Miejscowości:Hajnówka (Podlaskie)
Przetargi:28 w aktualnych firmach, 29 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Aleksiejuk Jerzy, Bielewski Jan, Demianowicz Andrzej, Fiedorczyk Piotr Konrad, Gacuta Jan, Gorustowicz Dariusz, Grygoruk Andrzej, Klimiuk Mikołaj, Kojło Konstanty, Laszkiewicz Irena, Majewska Iwaniuk Mirosława, Markiewicz Piotr, Ostapczuk Eugenia, Paszkiewicz Jerzy, Siekanowski Tomasz, Siemieniuk Adam, Szpakowicz Wiktor, Szumarski Lucjan, Tomaszuk Katarzyna Hanna, Wasiluk Marek, Wasiuk Wojciech

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klimiuk Mikołaj, Kot Jarosław, Mieleszko Tomasz, Misiejuk Sławomir, Monach Piotr, Ochrymiuk Piotr, Paszkiewicz Jerzy, Rejent Wiktor, Starosielnik Jerzy, Tomaszuk Katarzyna Hanna, Zdanowski Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Winnicki Jerzy Antoni

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Białoruskie Forum Samorządowe W Rzeczypospolitej Polskiej, Hajnówka − KRS 0000109645
 2. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000215331
 3. Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. Z O.O., Lewkowo Stare − KRS 0000044172
 4. Fundacja Charytatywna Eleos, Warszawa − KRS 0000326930
 5. Klub Brydża Sportowego Hajnówka, Hajnówka − KRS 0000238040
 6. Podlaskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, Białystok − KRS 0000589743
 7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej- Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000023508
 8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000125901
 9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000134683
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Alternatywa W Białymstoku, Białystok − KRS 0000193501
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Hajnówce, Hajnówka − KRS 0000133280
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Agro - Group, Białystok − KRS 0000035071
 13. Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających Z Parkami Narodowymi Oraz Samorządów Posiadających Na Swym Terenie Inne Obszary Prawnie Chronione, Lutowiska − KRS 0000081210

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Farmpasz Sp. Z O.O., Makówka − KRS 0000091554
 2. Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Białystok − KRS 0000014546
 3. Fundacja Zielone Płuca Polski, Białystok − KRS 0000243439
 4. Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy W Hajnówce, Hajnówka − KRS 0000048346
 5. Podlaski Związek Producentów Buraka Cukrowego, Łapy − KRS 0000152725
 6. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia W Białymstoku Radio Białystok S.A., Białystok − KRS 0000037873
 7. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rolmak W Makówce, Makówka − KRS 0000047252
 8. Utis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000138768
 9. Zakład Mięsny Rolmak Plus Sp. Z O.O., Narew − KRS 0000034703

Powiązane przetargi (57 szt.):
 1. Uzbrojenie terenów Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Siemianówka - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
  1. Przedmiotem
  niniejszego zamówienia jest: „Uzbrojenie terenów Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy
  Siemianówka Rozbudowa
  kanalizacji sanitarnej” 2. Szczegółowy opis zamówienia określa: 1) Dokumentacja
  projektowa pt. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Uzbrojenie
  terenów Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  – Podstrefy Siemianówka” wykonana przez Projektanta instalacji sanitarnych Józefa
  Tarasiewicz z października
  2016 r. zatwierdzoną zgłoszeniem zamiaru budowy Starosty Hajnowskiego nr AB.6743.3.10.2016 z dnia
  23.12.2016 r. określona w: a) Projekcie budowlanowykonawczy,
  b) Specyfikacji technicznej wykonania i
  odbioru robót. która stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 2) Przedmiar robót, stanowiący uzupełnienie do przedmiotu
  zamówienia, informujące o ilości i charakterze robót na jakie oszacował Zamawiający wielkość zamówienia, 3)
  Pomocnicze kosztorysy ofertowe. które stanowi załącznik nr 10 do SIWZ 3. W przypadku rozbieżności wielkości i
  rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy
  realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym. Zakres robót
  wykończeniowych został opisany w przedmiarze robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie
  na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym
  Załącznik nr 5 do SIWZ 5. Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi (Zakres rzeczowy przedmiotu
  zamówienia obejmuje także): 1) sporządzenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu
  rzeczowo –terminowo – finansowego, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy, 2) obsługa
  geodezyjna – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót, inwentaryzacji powykonawczej łącznie z
  uzgodnieniem w ZUDP oraz ze szkicami, 3) ustanowienie kierownika budowy, 4) zabezpieczenie urządzeń i sieci
  istniejących, 5) zabezpieczenie robót pod względem BHP, 6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony
  zdrowia zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego, 7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z
  powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) na każde żądanie
  Zamawiającego – okazywanie w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa,
  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 9) uzyskanie wyników
  prób, badań i odbiorów zezwalających na oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 10)
  uzyskanie protokołów odbiorów koniecznych do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, 11)
  doprowadzenie do placu budowy mediów niezbędnych do wykonania robót, 12) przygotowanie i likwidacja
  zaplecza budowy, 13) ustawienie niezbędnych wymaganych ogólnymi przepisami BHP, P.Poż. Prawa
  budowlanego i drogowego: wyciągów, rusztowań, pomostów, zadaszeń, stref bezpieczeństwa, zabezpieczeń,
  ogrodzeń, kładek dla pieszych, znaków, tablic, osłon itp., 14) zabezpieczenie placu budowy podczas
  wykonywania robót przez odpowiednie oznakowanie, 15) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów
  odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
  z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) 16) wykonanie wszystkich niezbędnych robót nieuwzględnionych w
  dokumentacji i koniecznych korekt wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niezbędnych do
  prawidłowego przedmiotu zamówienia, 17) Wszystkie zadania, niezbędne uzgodnienia oraz opinie nieokreślone w
  niniejszym zamówieniu, a które są konieczne dla realizacji i prawidłowego ukończenia przedmiotu zamówienia
  uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy. 6. Wykonywane zamówienie musi być zgodne z
  zasadami określonymi w przepisach: 1) budowlanych i technicznobudowlanych,
  w szczególności: a) ustawy z
  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) b) rozporządzeniu Ministra
  Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
  urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), c)
  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), d) rozporządzeniu
  Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z
  późn. zm.), e) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2015 poz. 1422), 2) ochronie środowiska, w
  szczególności: a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 poz. 672) b)
  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353 z
  późn. zm.) c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71.) d) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1987) e) ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z
  2015 poz. 469) f) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U z 2016 poz.
  2134).) 3) Innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i innymi aktami prawnymi. 7. Zamawiający żąda
  udzielenia, co najmniej 36miesięcznej
  gwarancji jakości na wykonane roboty. 8. Zamawiający na podstawie
  art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę,
  osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.
  zm.). 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
  podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie
  realizacji zamówienia (zakres zgodny z tabelą elementów scalonych), wymaganie zatrudnienia na umowę o pracę
  dotyczy zarówno osób wykonujących tzw. prace fizyczne, jak i operatorów sprzętu i maszyn: a) wykonywanie
  robót w robót ziemnych; b) wykonywanie robót w zakresie przewodów z uzbrojeniem; Powyższy wymóg nie
  dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną inwestycji oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
  w budownictwie tj. kierowników budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru. 2) sposobu
  dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
  wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) dane osób wykonujących czynności
  wskazane w ppkt 1 zostaną ujęte w formie oświadczenia/wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni
  od podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także
  pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy na
  podwykonawstwo. Oświadczenie/wykaz to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
  składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują
  osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
  wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
  Podwykonawcy; b) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
  zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami
  wskazanymi przez wykonawcę. c) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (jeżeli uzna
  to za konieczne) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży poniżej
  wskazane dowody co do osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji
  zamówienia: (1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
  kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
  sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
  osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
  umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) sankcje z tytułu
  niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a) Zamawiającemu przysługiwać będzie
  prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. b)
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy w celu potwierdzenia
  spełnienia wymagań przez Wykonawcę zawartych w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
  przestrzegania prawa przez Wykonawcę/Podwykonawcę, c) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
  Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
  Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
  Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia. 4) W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12
  ustawy Prawo Budowlane tj. tych które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w
  budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. 9. Wszelkie nazwy
  własne materiałów, urządzeń i produktów użyte w przedmiarach robót, projektach, specyfikacjach technicznych,
  mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. Wszystkie wskazane w
  dokumentacji SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać
  łącznie z wyrazem /równoważny/. 10. Wszelkie użyte w projektach, specyfikacjach technicznych odniesienia do
  norm mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. 11. W
  przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki
  towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i
  jakościowe, patentu lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza
  oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i elementy
  będą posiadały parametry techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w
  dokumentacji projektowej. 12. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
  W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji
  projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy PZP.
  13. Na potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowalne spełniają
  wymagania określone przez zamawiającego wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań
  równoważnych foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby zamawiający mógł sprawdzić
  czy odpowiadają one wymaganiom postawiony w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i
  materiały równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji
  technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 2. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Eliaszuki - stan surowy zamknięty
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
  Przedmiot zamówienia zakłada budowę budynku świetlicy wiejskiej. Zaprojektowany budynek świetlicy w formie parterowej z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony o dachu dwuspadowym symetrycznym z kalenicą usytuowaną równolegle do granicy działki z drogą i kącie nachylenia połaci 45°, forma architektoniczna została dostosowana do charakteru terenu oraz estetyki budynków sąsiednich, główne wejście do budynku od strony północnej. Rozwiązania techniczne budynku: ławy fundamentowe żelbetowe, ściany murowane w technologii tradycyjnej, strop żelbetowy z prefabrykowanych płyt kanałowych, częściowo wylewany, dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo-jętkowej kryty blachodachówką. Wymiary zaprojektowanego budynku: 9,06x11,35 m, wysokość 8,35 m ponad poziom terenu przed głównym wejściem do budynku. Usytuowanie w odległości 15,09 m od granicy działki z drogą o nr geod. 490 oraz po granicy z działką o nr geod. 410 na działce ozn. nr geod. 411, położonej w obrębie Eliaszuki, 17-220 Narewka. 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem:
  Pustaki ceramiczne (typu U, K i cegła pełna) w ilościach wymienionych w przedmiarach oraz dokumentacji projektowej zapewnia Zamawiający wraz z transportem na plac budowy.
  Drewno konstrukcyjne na potrzeby więźby dachowej (belki, murłaty, krokwie, jętki, łaty, deski) w ilościach wymienionych w przedmiarach oraz dokumentacji projektowej zapewnia Zamawiający wraz z transportem na plac budowy.
  Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Zamawiający wymaga udzielenia, min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty.
  W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy itp., o których mowa w art. 29 ust.3 i art. 30 ust. 1 - 3 ustawy, ma to na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej.
  W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy.
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim.
  Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
 3. Przebudowa ulic w Hajnówce.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy przebudowie ulic: Jastrzębiej, Niedźwiedziej,
  Sarniej, Sokolej, Grabowej i Wiejskiej w Hajnówce.
  Zadanie Nr 1: Wykonanie nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno - bitumicznej
  asfaltowej i odwodnienia jezdni w ul. Jastrzębia w Hajnówce.
  1. ul. Jastrzębia,
  a) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa
  ścieralna) na łącznej powierzchni 637,00 m2,
  b) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa
  wiążąca i wyrównawcza) na łącznej powierzchni 637,00 m2 wraz z wyprofilowaniem i
  dogęszczeniem podbudowy z kruszywa naturalnego do grubości 20 cm,
  c) kanalizacja deszczowa:
  - kanały z rur PCV kl. S SN 8 łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm (przykanaliki) - 6,8 m,
  - ścieki z elementów prefabrykowanych, ścianki czołowe z rusztem żeliwnym klasy D 400 - 50 m
  - studzienka systemowa 2-częściowa z osadnikiem i z rusztem żeliwnym klasy D 400 - 1 kp.l
  - studnia rewizyjna systemowa PP DN 1000 mm z osadnikiem i pokrywą żeliwną klasy
  C 250 - 1 kpl.
  - studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1200 z pierścieniem odciążającym i włazem D 400 z
  dwoma ryglami - 1 kpl
  - wylot prefabrykowany wg KPED 02.16 z klapą przecifcofkową - 1 kpl.
  2. ul. Sokola
  a) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa
  ścieralna) na łącznej powierzchni 848,00 m2,
  b) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa
  wiążąca i wyrównawcza) na łącznej powierzchni 848,00 m2 wraz z wyprofilowaniem i
  dogęszczeniem podbudowy z kruszywa naturalnego do grubości 20 cm,
  c) przepust z rur betonowych Ø 800 - 12 m,
  3. ul. Niedźwiedzia
  a) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm (warstwa
  ścieralna) na łącznej powierzchni 1235,00 m2,
  b) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa
  wiążąca i wyrównawcza) na łącznej powierzchni 1235,00 m2 wraz z wyprofilowaniem i
  dogęszczeniem podbudowy z kruszywa naturalnego do grubości 20 cm,
  Zadanie Nr 2: Budowa kanałów technologicznych:
  a) ul. Sarnia
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 - 9 szt.
  - budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych - 356 m,
  - montaż dodatkowych pokryw z listwami mechanicznej ochrony - 9 szt.
  b) ul. Niedźwiedzia
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-2 - 10 szt.
  - montaż dodatkowych pokryw z listwami mechanicznej ochrony - 10 szt.
  - budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych - 462 m,
  c) ul. Grabowa
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 - 5 szt.
  - wykonanie przepustów wykopem otwartym, przepust rurą RHDPE 110/6,3 - 106 m,
  d) ul. Wiejska
  - budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 - 16 szt.
  - wykonanie przepustów wykopem otwartym, przepust rurą RHDPE 110/6,3 - 350 m,
  Zadanie Nr 3: Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej w Hajnówce.
  - kanały z rur PCV o średnicy Ø 200 mm - 45,10 m,
  - studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm z rusztem żeliwnym kl. D 400 ( studnie
  wpustowe) - 2 kpl.
  - studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm z kinetą przepływową i pokrywą żeliwną kl. D
  400 ( studnie włączeniowe ) - 2 kpl.
  - przykanaliki z rur kl. S SN 8 o średnicy Ø 200 mm - 7,81 m
  Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu
  materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje
  wyrażenie lub równoważny, co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry
  (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane
  w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych
  Zamawiającego.
 4. Leasing operacyjny na maszynę budowlaną ładowarkę kołową
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Hajnówka
  Leasing operacyjny na maszynę budowlaną ładowarkę kołową, zgodnie z parametrami technicznymi zawartymi w SIWZ.
 5. ZP61/CZB-HA/2015Dostawa materiałów elewacyjnych na potrzeby remontu pawilonu penitencjarnego (zamieszkania) Aresztu Śledczego w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
  3. Opis przedmiotu zamówienia
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów elewacyjnych na potrzeby remontu pawilonu penitencjarnego (zamieszkania) Aresztu Śledczego w Hajnówce ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
  3.2. Szczegółowy wykaz przedmiotu dostawy:
  L.p. Asortyment J.m. Ilość do
  1. Płyty styropianowe niefrezowane EPS 70-040 grubość 15 cm m3 63
  2. Płyty styropianowe niefrezowane EPS 70-040 grubość 2 cm m3 1
  3. Narożniki aluminiowe perforowane z siatką - długość 2,5m , szerokość siatki 8x8cm szt. 156
  4. Siatka z włókna szklanego elewacyjna - standardowa m2 500
  5. Zaprawa klejowa do styropianu i warstwy zbrojonej Atlas Stopter K20 lub równoważne (paletowane, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi) kg 4800
  6. Kolki do styropianu z metalowym trzpieniem - dł 22 cm szt. 2000
  7. Wiadro plastikowe 20L szt. 20
  8. Kielnia sztukatorska nierdzewna (łopatka) 100 mm szt 15
  9. Szpachla nierdzewna 80mm szt 10
  10. Szpachla nierdzewna 60mm szt. 10
  11. Paca nierdzewna 130x270 mm szt. 10
  12. Poziomica aluminiowa 100 cm szt. 3
  13. Poziomica aluminiowa 120cm szt. 3
  14. Poziomica aluminiowa 200 cm szt. 2
  15. Paca - tarka do szlifowania styropianu szt. 5
  16. Piła ręczna płatnica 375mm szt. 3

  3.3. Zamawiający wymaga aby dostarczane materiały spełniały wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.
  3.4. Termin dostawy Wykonawca ustali z pracownikami Zamawiającego, z dwudniowym wyprzedzeniem, z zachowaniem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 6 SIWZ.
  3.5. Miejsce dostawy: teren budowy na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
  3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt na teren budowy i dokona wyładunku w miejscu wskazanym przez Zmawiającego.
  3.7. Atesty, certyfikaty powinny być dostarczane wraz z dostawą - Wykonawca wraz z dostawą dostarczy dokumenty, potwierdzające spełnianie przez dostarczany asortyment żądanych parametrów.
  3.8. Dostarczany towar musi być pełnowartościowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych.
  3.9. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony towar spełnia warunki techniczne określone przez Polskie Normy, potwierdzone przez oświadczenie producenta.
  3.10. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi nie mniej niż gwarancja producenta od daty ich wydania ( odbioru ) Zamawiającemu.
  3.11. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniami z tytułu gwarancji.
  3.12. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o dostrzeżonych wadach niezwłocznie po ich wykryciu, zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego.
  3.13. Wykonawca wykonuje zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji w ustalonym, i zaakceptowanym przez strony możliwie krótkim terminie nie dłuższym jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia wady.
  3.14. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
  3.15. Zamawiający nie przyjmie faktury, jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy.
 6. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIELNIK
  Zamawiający: Gmina Mielnik, Mielnik
  1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mielnik. 1.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług: 1.odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Mielnik, 2.utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mielnik, w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, tj.: a)recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), b)recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), c)ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - o co najmniej 50 % - liczony w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), 3.zorganizowania w ramach mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 1 raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon. 1.3. W zakres zamówienia wchodzą również obowiązki Wykonawcy polegające na: 1)zapewnieniu właścicielom nieruchomości pojemników na odpady zmieszane (niesegregowane/pozostałości z sortowania) na zasadach opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ, 2)zakup i dostarczenie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków na selektywnie zbierane odpady komunalne na zasadach opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ, 3)sporządzanie harmonogramu usług na zasadach opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ, 4)sprawozdawczość związana z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzanie raportów i sprawozdań opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ, 1.4. Odbiorem zostaną objęte: -odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne/pozostałości z sortowania), -odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła z podziałem na frakcje: tektura i papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 1.5. Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady; w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady; UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym dane statystyczne z Gminy Mielnik, istotne z punktu widzenia zamówienia opisano w załączniku nr 7 do SIWZ
 7. Zp/27/CZB-HA/2015 Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby remontu kuchni i budowy Sali widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów sanitarnych na potrzeby
  remontu kuchni i budowy Sali widzeń w terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce
  ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
  3.2. Szczegółowy wykaz przedmiotu dostawy:
  L.p. Asortyment J.m. Ilość do
  1.
  Kratka ściekowa MINI KM150 D050 V2 pionowa stropowa
  150x150 mm ze stali nierdzewnej, z odejściem pionowym DN50, z
  blokadą antyzapachową, z kołnierzem z pierścieniem zaciskowym
  lub równoważne
  szt. 14
  2.
  Odwodnienie liniowe BLÜCHER typ 670 ze stali nierdzewnej
  jednoczęściowe dł. 3000 mm, szerokość 297mm, odpływ fi 160 na
  środku koryta, głębokość przy wpuście max 90mm, z rusztem
  antypoślizgowym, z syfonem, z sitkiem na odpływie lub
  równoważne
  szt. 2
  3. Umywalka porcelanowa biała 50 cm z otworem do baterii stojącej,
  śrubami do zamocowania i kompletnym syfonem szt. 13
  4.
  Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy 40x50cm
  nakładany przystosowany do zawieszenia na wsporniku, bez
  otworu na baterię, w komplecie syfonem
  szt. 5
  5.
  Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy 50x80cm
  nakładany (przystosowany do zawieszenia na wsporniku), bez
  otworu na baterię, z przelewem, w komplecie syfonem
  szt. 1
  6.
  Sedes porcelanowy typu kompakt ( krótki ) z odejściem poziomym ,
  spłukiwanie 6/9 litra . W zestawie ze śrubami mocującymi i deską
  sedesową. Kolor biały
  szt. 2
  7. Bateria umywalkowa stojąca, z wężykami 3 8 szt. 13
  8. Bateria zlewozmywakowa ścienna szt 6
  9. Rura PP 20x2,8x4000 PN16 BOR plus mb 416
  10. Rura PP 25x3,5x4000 PN16 BOR plus mb 108
  11. Rura PP 32x4,4x4000 PN16 BOR plus mb 40
  12. Rura PP 40x5,5x4000 PN16 BOR plus mb 80
  13. Rura PP 63x8,6x4000 PN16 BOR plus mb 20
  14. Kolano PP 20x90 PN25 20C BOR plus szt. 160
  15. Kolano PP 25x90 PN25 20C BOR plus szt. 20
  16. Kolano PP 32x90 PN25 20C BOR plus szt. 10
  17. Kolano PP 40x90 PN25 20C BOR plus szt. 10
  18. Kolano PP 63x90 PN25 20C BOR plus szt. 3
  19. Trójnik PP 20x20x20 PN25 20C BOR plus szt. 40
  20. Trójnik PP 25x25x25 PN25 20C BOR plus szt. 5
  21. Trójnik PP 32x32x32 PN25 20C BOR plus szt. 10
  22. Trójnik PP 40x40x40 PN25 20C BOR plus szt. 5
  23. Trójnik red. PP 25x20x25 PN25 20C BOR plus szt. 25
  24. Trójnik red. PP 32x20x32 PN25 20C BOR plus szt. 15
  25. Trójnik red. PP 40x20x40 PN25 20C BOR plus szt. 15
  26. Trójnik red. PP 40x25x40 PN25 20C BOR plus szt. 10
  27. Trójnik red. PP 40x32x40 PN25 20C BOR plus szt. 5
  28. Trójnik red. PP 63x32x63 PN25 20C BOR plus szt. 5
  29. Złączka PP 20 PN25 20C BOR plus szt. 60
  30. Złączka PP 25 PN25 20C BOR plus szt. 30
  31. Złączka PP 32 PN25 20C BOR plus szt. 10
  32. Złączka PP 40 PN25 20C BOR plus szt. 10
  33. Zaślepka PP 20 PN25 20C BOR plus szt. 10
  34. Mijanka PP 20 PN20 20C BOR plus szt. 40
  35. Mijanka PP 25 PN20 20C BOR plus szt. 20
  36. Mijanka PP 32 PN20 20C BOR plus szt. 10
  37. Złączka red. PP 25 20 PN25 20C BOR plus szt. 30
  38. Złączka red. PP 32 25 PN25 20C BOR plus szt. 5
  39. Złączka red.nyp.PP25 20 PN25 20C BOR plus szt. 30
  40. Złączka red.nyp.PP32 20 PN25 20C BOR plus szt. 5
  41. Złączka red.nyp.PP32 25 PN25 20C BOR plus szt. 30
  42. Złączka red.nyp.PP40 20 PN25 20C BOR plus szt. 5
  43. Złączka red.nyp.PP40 25 PN25 20C BOR plus szt. 5
  44. Złączka red.nyp.PP40 32 PN25 20C BOR plus szt. 5
  45. Złączka red.nyp.PP63 40 PN25 20C BOR plus szt. 2
  46. Kol. PP gz 20x1 2 x90 PN25 20C BOR plus szt. 2
  47. Złączka PP gz 20x1 2 PN25 20C BOR plus szt. 40
  48. Złączka PP gz klucz 40x11 4 PN25 20C BOR plus szt. 2
  49. Złączka PP gz klucz 62x2 PN25 20C BOR plus szt. 2
  50. Kol.wiesz.PP gw 20x1 2x90 PN25 20C BOR plus szt. 60
  51. Zawór PP kulowy 20 PN20 20C (W) (ciepła woda) szt. 6
  52. Zawór PP kulowy 20 PN20 20C (W) (zimna woda) szt. 6
  53. Zawór PP kulowy 25 PN20 20C (W) (ciepła woda) szt. 2
  54. Zawór PP kulowy 25 PN20 20C (W) (zimna woda) szt. 2
  55. Zawór PP kulowy 32 PN20 20C (W) (ciepła woda) szt. 1
  56. Zawór PP kulowy 32 PN20 20C (W) (zimna woda) szt. 1
  57. Zawór PP kulowy 40 PN20 20C (W) (ciepła woda) szt. 1
  58. Zawór PP kulowy 40 PN20 20C (W) (zimna woda) szt. 1
  59. Obejma do mocowaniu rur 20 BOR plus (metalowa + wkładka
  gumowa) szt. 50
  60. Obejma do mocowaniu rur 25 BOR plus (metalowa + wkładka
  gumowa) szt. 25
  61. Płytka montażowa pod baterie wygięta szt. 26
  62. Izolacja na rurę BOR PP 20x2 Therma compact IS 20mm (czerwona) mb 52
  63. Izolacja na rurę BOR PP 20x2 Therma compact IS 20mm (niebieska) mb 52
  64. Izolacja na rurę BOR PP 25x3,5 Therma compact IS 20mm
  czerwona mb 18
  65. Izolacja na rurę BOR PP 25x3,5 Therma compact IS 20mm
  niebieska mb 18
  66. Izolacja na rurę BOR PP 32x4 Therma compact IS 20mm (czerwona) mb 10
  67. Izolacja na rurę BOR PP 32x4 Therma compact IS 20mm (niebieska) mb 10
  68. Izolacja na rurę BOR PP 40x5 Therma compact IS 20mm (czerwona) mb 13
  69. Izolacja na rurę BOR PP 40x5 Therma compact IS 20mm (niebieska) mb 13
  70. Izolacja na rurę BOR PP 20x2 Therma compact IS 9mm (czerwona) mb
  106
  71. Izolacja na rurę BOR PP 20x2 Therma compact IS 6mm (niebieska) mb
  106
  72. Izolacja na rurę BOR PP 25x3,5 Therma compact IS 9mm (czerwona) mb
  38
  73. Izolacja na rurę BOR PP 25x3,5 Therma compact IS 6mm (niebieska) mb
  38
  74. Izolacja na rurę BOR PP 32x4 Therma compact IS 9mm (czerwona) mb
  12
  75. Izolacja na rurę BOR PP 32x4 Therma compact IS 6mm (niebieska) mb
  12
  76. Izolacja na rurę BOR PP 40x5 Therma compact IS 9mm (czerwona) mb
  28
  77. Izolacja na rurę BOR PP 40x5 Therma compact IS 9mm (niebieska) mb
  28
  78.
  Izolacja na rurę BOR PP 63x8,6 Therma ECO FRZ 13mm
  mb
  20
  79.
  Szyna montażowa perforowana stalowa ocynkowana 30x30 mm
  mb
  30
  80.
  Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ10K-60-0,4 podłączenie
  boczne, w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 2
  81.
  Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ10K-60-0,5 podłączenie
  boczne, w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 1
  82.
  Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ11K-60-0,6 podłączenie
  boczne, w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 1
  83.
  Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ11K-60-0,9 podłączenie
  boczne, w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 1
  84.
  Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ11K-60-1,6 podłączenie
  boczne, w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 2
  85.
  Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ12K-60-0,7 podłączenie
  boczne, w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 2
  86.
  Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ12K-60-1,4 podłączenie
  boczne, w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 2
  87.
  Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ22K-60-0,7 podłączenie
  boczne, w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 1
  88.
  Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ22K-60-0,8 podłączenie
  boczne, w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 1
  89. Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ22K-60-1,0 podłączenie
  boczne, w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 1
  90. Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ22K-60-1,4 podłączenie
  boczne w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 1
  91. Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ33K-60-0,6 podłączenie
  boczne, w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 1
  92. Grzejnik stalowy płytowy KERMI typ33K-60-1,0 podłączenie
  boczne w kpl. z wspornikami montażowymi, lub równoważny szt. 2
  93. Zawór termostatyczny prosty Honeywell Heimeier DN15 szt. 18
  94. Głowica termostatyczna cieczowa typu K Honeywell szt. 18
  95. zawór grzejnikowy powrotny odcinający prosty DN15 szt. 18
  96. Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnego szt. 1
  97. Bateria umywalkowa stojąca z dźwignią i wypływem czasowym
  PRESTO 3000S NR 68147 lub równoważne szt. 14
  98. Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym szt. 3
  99. Bateria wannowa do zlewu gospodarczego szt. 2
  100. Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z syfonem i kompletem śrub
  montażowych szt. 2
  101. Umywalka 55cm z syfonem gruszkowym i kompletem śrub
  montażowych szt. 14
  102. Umywalka dla niepełnosprawnego z syfonem i kompletem śrub szt. 1
  103. Brodzik akrylowy z odbudową 90x90 narożny z syfonem kabina
  szklana kpl. 1
  104.
  Sedes porcelanowy typu kompakt krótki z odejściem poziomym ,
  spłukiwanie 6/9 litra. W zestawie ze śrubami mocującymi i deską
  sedesową. Kolor biały
  szt. 9
  105. Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym złączką spłukującą i
  kompletem śrub montażowych szt. 1
  Poz 1 do 95 na potrzeby remontu kuchni
  Poz 96 do 105 na potrzeby Sali widzeń
 8. ZP/19/Czb-HA/2015 Dostawa materiałów podłogowych i ściennych na potrzeby rozbudowy i przebudowy pomieszczeń kuchni na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
  Zamawiający: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Czarne
  L.p. Asortyment J.m. Ilość do
  1. Płytki ceramiczne ścienne gat. I, 20x25cm kolor biały lub jasnozielony (towar paletowany oraz foliowany, zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi) m2 285
  2. Płytki gres techniczny grubość 8mm gat. I, 30x30cm kolor beż lub jasnoszary (towar paletowany oraz foliowany, zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi) m2 315
  3. Zaprawa klejowa uelastyczniona Atlas C1TE do klejenia płytek ceramicznych oraz gresowych, lub równoważne (towar paletowany oraz foliowany, zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi) kg 3600
  4. Fuga wąska Atlas 1-6 mm kolor dopasowany do poz. Nr 1 lub równoważne kg 110
  5. Fuga wąska Atlas 1-6 mm kolor szary lub równoważne kg 120
  6. Cement Portlandzki CEM I 42,5 R workowany kg 2800
  7. Cement Portlandzki CEM II 32,5 R workowany kg 1400
  8. Folia w płynie Atlas Prestige hydroizolacja jednoskładnikowa lub równoważne kg 230
  9. Emulsja gruntująca Atlas UNI - GRUNT głęboko penetrująca lub równoważne kg 160
  10. Farba emulsyjna DEKORAL Maleinak do kuchni i łazienek, odporna na wilgoć, zabezpieczająca przed działaniem grzybów, spełniająca atesty: Atest Higieniczny PZH zgodna z PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-EN-13300 lub równoważne l 300
 9. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Narew.
  Zamawiający: Gmina Narew, Narew
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  z nieruchomości położonych na terenie Gminy Narew, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm., zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr XX 233 12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017.

  Wszelkiego rodzaju pojemniki do gromadzenia odpadów zapewniają właściciele nieruchomości, worki do segregacji zapewnia Zamawiający poprzez Wykonawcę. Wykonawca w razie potrzeby może zaoferować sprzedaż lub dzierżawę pojemników właścicielom i użytkownikom nieruchomości na zasadach odrębnych umów cywilnoprawnych pomiędzy Wykonawcą a właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości.

  Szczegółowe dane dotyczące liczby zabudowań jednorodzinnych, wielorodzinnych gospodarstw domowych, szacunkowych ilości odpadów, przedstawiają się następująco:
  Gmina Narew liczy 3814 mieszkańców, liczba mieszkańców ma tendencję spadkową.
  W następujących latach wynosiła:
  - 2009 r. - 4031 osób,
  - 2010 r. - 3956 osoby,
  - 2011 r. - 3905 osób,
  - 2012 r. - 3849 osoby.
  - 2013 r. - 3763 osoby
  - 2014 r. - 3694 osoby
  Ludność zamieszkuje w 1334 lokalach, w tym w 1217 lokalach jednorodzinnych oraz w 117 lokalach wielorodzinnych: jedna Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Narwi oraz siedem wspólnot mieszkaniowych.
  W lokalach jednorodzinnych zamieszkuje ok. 2700 osób, w lokalach wielorodzinnych ok. 300 osób.
  W Gminie jest 47 miejscowości wsi, w tym występuje tzw. zabudowa kolonijna - 79 nieruchomości. Objazd wszystkich wsi Gminy Narew z miejscowości Narew łącznie z zabudowa kolonijną to około 310 km.
  Wykaz wsi oraz właścicieli nieruchomości zostanie dostarczony Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

  Zamawiający wyliczył ilość powstających odpadów na terenie Gminy Narew w oparciu
  o opracowanie: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata
  2012-2017 oraz dane własne.

  1.Przyjęty wskaźnik produkcji odpadów komunalnych, do dalszych wyliczeń, to 220 kg rok mieszkańca
  2. Produkcja odpadów w okresie miesięcznym na 1 mieszkańca:
  220 kg : 12 = 18,33 kg.
  3. Produkcja odpadów w okresie miesięcznym przez ogół mieszkańców:
  18,33 kg x 3694 = 67.711 kg.
  4. Produkcja odpadów w okresie 24-miesięcznym przez ogół mieszkańców:
  67.711 kg x 24 miesięcy = 1625,06 tony.
  5.Z 1625,06 tony 31 % stanowią odpady kuchenne = 503,7 t.
  6. Z 1625,06 tony 25 % stanowią papier i tektura, szkło, metale i tworzywa sztuczne= 406,2 t.
  7. Z 1625,06 tony 44 % staną odpady pozostałe = 715,02 t.

  5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  5.1 Zabudowa jednorodzinna: 1217 lokali
  Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie mieszany pojemnikowo - workowy system zbiórki odpadów.
  1. Niesegregowane zmieszane odpady komunalne kod 20 03 01 gromadzone będą w pojemnikach 120 litrowych. Pojemniki ustawi właściciel lub użytkownik nieruchomości. Liczba pojemników w zabudowie jednorodzinnej wynosi
  1217 szt.
  Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę - 1 raz w miesiącu.
  2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
  Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Worki pojemności 120 l. Wywóz
  1 raz w miesiącu.
  3. Odpady zielone kod 20 02 01
  Worki w kolorze brązowym zapewnia Wykonawca. Częstotliwość załadunku
  i wywozu odpadów zielonych 12 razy w roku maj-październik 2 razy
  w miesiącu
  4. Odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07 i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny kody 20 01 23, 20 01 35 ,20 01 36 nie są przedmiotem niniejszego postępowania.
  5. Odpady budowlane
  Postępowanie z odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów wykonawcami.

  5.2. Zabudowa wielorodzinna: 117 lokali
  1. Niesegregowane zmieszane odpady komunalne kod 20 03 01
  Niesegregowane zmieszane odpady komunalne zbierane będą do:
  1. 2 kontenerów KP -7:
  - Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Narwi,
  2. kontenerów o poj. 1100 litrów- ul. Mickiewicza 81A, 101C, 101D, 101E,
  3. pojemników minimum 120 litrów:
  - 3 wspólnot mieszkaniowych w Narwi: ul. A. Mickiewicza 32, ul. Bielska 84
  i 88.
  Częstotliwość wywozu - 2 razy w miesiącu.
  2. Selektywnie zbierane odpady komunalne
  Selektywnie zbierane odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie:
  1. 2 razy w miesiącu od:
  - Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Narwi - do 3 specjalistycznych kontenerów poj. 1100 l ustawionych przez Wykonawcę,
  - wspólnot mieszkaniowych w Narwi: ul. A. Mickiewicza 81A, 101C, 101D, 101E - do 3 specjalistycznych kontenerów poj. 1100 l ustawionych przez Wykonawcę
  b) 1 raz w miesiącom:
  - wspólnot mieszkaniowych Narwi: ul. A. Mickiewicza 32, ul. Bielska 84 i 88 - do worków dostarczonych przez Wykonawcę.
  3. Odpady zielone kod 20 02 01
  Worki w kolorze brązowym, zapewnia Wykonawca. Częstotliwość załadunku
  i wywozu odpadów zielonych 12 razy w roku w okresie: maj - październik 2 razy w miesiącu.
  4. Odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07 i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny kody 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36 nie są przedmiotem niniejszego postępowania.
  5. Odpady budowlane
  Postępowanie z odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów wykonawcami.
  6. Wykaz materiałów do gromadzenia odpadów.
  Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:
  - materiał: folia polietylenowa LDPE,
  - pojemność 120 cm3,
  - kolor: żółty, niebieski, zielony, biały, czarny,
  - grubość: co najmniej 60 mikronów.
  Ilości worków:
  1. zabudowa jednorodzinna:
  a. żółte - na odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych x 1 x 2700= 2700 szt./miesiąc,
  b. niebieskie - na odpady z papieru i tektury oraz tekstylia, x 1 x 1217
  = 1217 szt.miesiąc,
  c. zielone - na odpady ze szkła x 1 x 1217 = 1217 szt.miesiąc,
  d. czarne - popiół, żużel x 1 x 1217 = 1217 szt. miesiąc,
  e. brązowe - odpady zielone x 1 x 1217 = 1217 szt.miesiąc;
  2. zabudowa wielorodzinna:
  a. żółte - na odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych 40 x 1= 40 szt.miesiąc,
  b. niebieskie - na odpady z papieru i tektury oraz tekstylia, 20 x 1
  = 20szt.miesiąc,
  c. zielone - na odpady ze szkła 20x1 = 20 szt.miesiąc,
  d. czarne - popiół, żużel 1 x 34szt.miesiąc,
  e. brązowe - odpady zielone 1 x 117=117 miesiąc.
  Ogółem dostawa worków miesięcznie:
  a. żółte - 2700 + 40 = 2740 szt.miesiąc,
  b. niebieskie - 1217 +20 =1237 szt.miesiąc,
  c. zielone - 1217 +20 = 1374 szt.miesiąc,
  d. czarne - popiół, żużel - 1217 +20 = 1237 szt.miesiąc,
  e. brązowe -odpady zielone 1217 +20 = 1237 szt. miesięcznie.
  Ogółem dostawa worków w okresie realizacji zamówienia 24 m
  a. żółte - 65 760 szt
  b. niebieskie - 29 688 szt
  c. zielone - 29 688 szt
  d. czarne - 29 688 szt
  e. brązowe - 29 688 szt
  Worki żółte Wykonawca zapewnia po 1 worku na każdego mieszkańca na miesiąc natomiast worki niebieskie, zielone, czarne i białe zapewnia po jednym worku na gospodarstwo domowe na miesiąc. Należną ilość worków żółtych należy dostarczać na każdego mieszkańca zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.
  Dostawa 12 kontenerów specjalistycznych poj.1100 l do selektywnej zbiórki odpadów na następujące odpady:
  - tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe -4 szt.,
  - papier, tektura i tekstylia -4 szt.,
  - szkło - 4 szt.
  Miejsce ustawienia wskaże zamawiający.
  Dostawa 3 kontenerów specjalistycznych poj. 7m3 do selektywnej zbiórki odpadów w PSZOK Narew ul. A. Mickiewicza 18
  na następujące odpady: - tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe -2 szt.,
  - papier , tektura i tekstylia - 2 szt.,
  - szkło - 2 szt.
  Miejsce ustawienia wskaże zamawiający.

  5.3. Odbiór odpadów z PSZOK w Narwi ul. Mickiewicza 18
  Do obowiązków umownych Wykonawcy należy obowiązek odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:
  b. odbiór niebezpiecznych odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Narwi, ul. Mickiewicza 18;
  c. częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, ustalonym między Wykonawcą a Zamawiającym;
  d. obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz w danym miesiącu zbiórki dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów;
  e. odbieranie i zagospodarowanie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki kod 20 01 32
  f. odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych przez mieszkańców z niewielkich remontów,
  g. odebranie i zagospodarowanie zużytych opon.
  5.4. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trackie realizacji zamówienia.
  1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, objętych zamówieniem, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
  2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 700 - 2200 .
  3. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na ogólnie dostępnej stronie internetowej a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazywać właścicielom nieruchomości podczas odbioru odpadów
  4. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań, zgodnych z art. 9 ust.1-3 z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2012 r., poz.391.
  5. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Narew Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem i zasada bliskości art.20 ustawy z dn. 14. 12. 2012 r. o odpadach, w instalacjach wyznaczonych dla Gminy Narew Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017
  6. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie osiągania poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U. z 2012 r., poz. 645, oraz Rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomów ograniczania masy tych odpadów Dz. U. z 2012 r., poz. 676.
  7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu .na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji.
  8. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania prawidłowości prowadzonej segregacji
  9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu faktur wraz z kartami przekazania odpadów, wykazem nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki odpadów, a nie przeprowadzających jej nie segregujących odpady, sprawozdaniem z miejsc odbioru worków z odpadami nie segregowanymi zmieszanymi dostawianych do pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady adres i ilości dostawionych worków.
  10. Zgodnie z art. 9 e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm. - zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości.
  11. Zgodnie z art. 9 f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm. - w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego.
  12. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny mycie i dezynfekcję pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia.
  13. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej odpadów poprodukcyjnych.

  6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Wykonawca zrealizuje usługę objętą przedmiotem zamówienia w terminie od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2017
 10. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Centrum Naukowo - Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Centrum Naukowo - Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. 2) Szczegółowy zakres robót określają: projekt przyłącza wodociągowego oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy) - stanowiące Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 11. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Centrum Naukowo - Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce
  Zamawiający: Politechnika Białostocka, Białystok
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Centrum Naukowo - Badawczego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. 2) Szczegółowy zakres robót określają: projekt przyłącza wodociągowego oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy) - stanowiące Załącznik Nr 1 do SIWZ..
 12. Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych
  Zamawiający: Gmina Dubicze Cerkiewne, Dubicze Cerkiewne
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - pn Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach, który obejmuje wybudowanie i przekazanie do eksploatacji sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych. Niniejsze zamówienie przewiduje się realizować w dwóch częściach: Część 1 zamówienia: Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec. W ramach tej części planowana jest budowa: sieci wodociągowej z rur PVC lub PERC Ø 110 mm - 1134m, hydrantów p.pożarowych, zasuw liniowych. Część II zamówienia: Budowa linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych. W ramach tej części planowana jest budowa: sieci wodociągowej z rur PVC lub PERC Ø 160 mm - 1464 m, sieci wodociągowej z rur PVC lub PERC Ø 110 mm - 190 m, sieci wodociągowej z rur PVC lub PERC Ø 90 mm - 203 m, hydrantów p.pożarowych, zasuw liniowych, dwóch przyłączy wodociągowych PE Ø 40 mm - 16 m.
 13. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY NURZEC-STACJA
  Zamawiający: Gmina Nurzec-Stacja, Nurzec-Stacja
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi:1) odbierania i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nurzec-Stacja; 2) wyposażenia, obsługi, odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nurzec-Stacja;w sposób zapewniający osiągnięcie przez gminę Nurzec-Stacja odpowiednich poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 2. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących frakcji odpadów:a) zmieszane (niesegregowane lub pozostałości z sortowania) odpady komunalne, b)selektywnie zbierane odpady komunalne tj.:- szkło;- papier i tektura; - tworzywa sztuczne i metale;- opakowania wielomateriałowe; - odzież i tekstylia; - przeterminowane leki;- chemikalia;- zużyte baterie i akumulatory;- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;- meble i inne odpady wielkogabarytowe;- odpady budowlane i rozbiórkowe;- zużyte opony;- odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;- popiół i żużel. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 14. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wody do posesji Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
  Przedmiotem zamówienia są dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej do posesji Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych
 15. Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lewkowie Starym wraz z zakupem sprzętu sportowo-rekreacyjnego
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
  Wykonanie prac demontażowych, rozbiórkowych, prace instalacyjne, stolarka drzwiowa oraz dostawa wyposażenia, rowerów i nart biegowych (zgodnie z załączonym przedmiarem robót).
 16. Remont budynku mieszkalnego w os. Topiło 16
  Zamawiający: Nadleśnictwo Hajnówka, Hajnówka
  Remont budynku mieszkalnego w os. Topiło 16 o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie atr.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych
 17. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIELNIK
  Zamawiający: Gmina Mielnik, Mielnik
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi:

  1)odbierania i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mielnik

  2)utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, tj.:

  a)recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),

  b)recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645),

  c)ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - co najmniej 50 % - liczony w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).

  d)zorganizowania w ramach mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 1 raz w roku zbiórki odpadów tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon.  3) W zakres zamówienia wchodzą również opisane poniżej obowiązki Wykonawcy polegające na:

  a)zapewnieniu właścicielom nieruchomości pojemników na odpady zmieszane (niesegregowane, pozostałości z sortowania) na zasadach opisanych w pkt. III niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,

  b)zakup i dostarczenie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków na selektywnie zbierane odpady komunalne na zasadach opisanych w pkt. III. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,

  c)zapewnieniu właścicielom nieruchomości wielorodzinnych pojemników na selektywnie zbierane odpady komunalne, na zasadach opisanych w pkt. III niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,

  d)sporządzanie harmonogramu usług na zasadach opisanych w pkt. IV niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,

  e)sprawozdawczość związana z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzanie raportów i sprawozdań opisanych w pkt. V niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  4) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa, w szczególności:

  a)ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

  b)ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21) wraz z przepisami wykonawczymi,

  c)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

  d)ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.)

  e)ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz.666 z późn. zm.),

  f)Plan gospodarki odpadami województwa podlaskiego na lata 2012 - 2017 (uchwała XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.)

  g)Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik (UCHWAŁA NR XVIII/121/12 RADY GMINY MIELNIK z dnia 7 grudnia 2012 r.)  I.CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

  1. Obszar objęty przedmiotem zamówienia to teren Gminy Mielnik położonego na południu województwa podlaskiego. W skład gminy wchodzą 23 miejscowości: Wilanowo, Tokary, Mętna, Radziwiłłówka, Moszczona Królewska, Homoty, Pawłowicze, Maćkowicze, Osłowo, Mielnik, Wajków, Sutno, Niemirów, Adamowo, Adamowo- Zastawa, Grabowiec, Poręby, Końskie Góry, Koterka, Oksiutycze, Olchowicze, Stankowicze, Kudelicze. Szacowana liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik wynosi ok. 2084 osób, w tym 2015 mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej i 69 osób w zabudowie wielorodzinnej. Informację zebrano na podstawie złożonych deklaracji od mieszkańców Gminy Mielnik.  II.SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi:

  a)odbierania i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mielnik

  b)utworzenia i obsługi Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych

  c)zorganizowania w ramach mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 1 raz w roku zbiórki odpadów tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon.

  2. Wykaz ilości gospodarstw domowych (zamieszkałych) i ilości osób zamieszkujących w poszczególnych miejscowościach w obrębie Gminy Mielnik objętej przedmiotem zamówienia przedstawiają załączniki nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający wskazuje, iż liczba zamieszkałych gospodarstw może ulec zmianie pod wpływem naturalnych migracji ludności. Przewidywany wzrost ilości: odbieranych odpadów, obsługiwanych nieruchomości i liczby mieszkańców, może wynieść do 5% (oszacowano na podstawie danych statystycznych za lata 2010-2012)

  3. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 4 wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do odebrania każdej ilości odpadów komunalnych. 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 24 miesiące liczone od dnia podpisania umowy I  I.1 OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

  1.Wykonanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców poszczególnych gmin do niezbędnego minimum.

  2.Odbieranie odpadów może następować od godz. 7.00 do 20.00 od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt. W przypadku, gdy dzień odbioru przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów są pierwsze dni robocze następujące po dniu wolnym.

  3.Odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie zamawiającego, odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców.

  4.Wykonawca odpowiada za prawidłowe opróżnianie i odstawianie pojemników oraz za pozostawienie porządku po odbiorze odpadów od mieszkańców. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wystawiania pojemników i worków z odpadami komunalnymi przed posesję. Wyjątek stanowią specjalne przygotowane zasieki/osłony z dostępem do drogi publicznej.

  5.Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości i z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym zgodnie z zasadą, iż podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

  a) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art.17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz.21).

  b) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Uchwałach Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XX/233/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. i nr XXII/252/12 z dnia 22 października w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017

  6.Wykonawca jest zobowiązany do kontroli zawartości pojemników i worków w celu określenia prawidłowości posegregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania tego zdarzenia (wykonać zdjęcie) i niezwłocznego powiadomienia pisemnego o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Wykonawca musi powiadomić o zdarzeniu właściciela nieruchomości poprzez pozostawienie informacji z ostrzeżeniem, iż oddano odpady nieposegregowane (ulotki). Wykonawca odbierze takie odpady jako zmieszane odpady komunalne.

  7. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług dodatkowych płatnych, tj. udostępnianie pojemnika (kontener, worek) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

  8.Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy objętej przedmiotem zamówienia.

  9.Wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy.

  10.Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

  11.Okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodne z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa.

  12.Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

  13.Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych:

  a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości

  b) zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

  c)zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę

  14.Wykonawca jest zobowiązany do:

  a)Dysponowania bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie gminy objętej przedmiotem zamówienia lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy i na terenie, do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r. poz.122).

  b)Dysponowania na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzeniami do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed transportem do miejsc przetwarzania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r. poz.122).  II.2 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

  1.Zamawiający przekaże Wykonawcy przed podpisaniem umowy wykaz nieruchomości zamieszkałych objętych umową, w tym wykaz osób prowadzących selektywne zbieranie odpadów komunalnych.

  2.Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności przy akceptacji Harmonogramu odbierania odpadów,

  3.Zamawiający odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu umieszcza na stronie internetowej harmonogram odbioru sporządzony przez Wykonawcę.

  4.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.  II.3 WARUNKI I ZAKRES ODBIERANIA ODPADÓW W PODZIALE NA TYPY PUNKTÓW ODBIORU

  1.BEZPOŚREDNIO OD MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI

  Usługa obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej zgodnie z podanymi niżej częstotliwościami.

  1.1 Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa jednorodzinna Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy odbioru odpadów komunalnych:

  a)Zmieszane (niesegregowane/pozostałości z sortowania) odpady komunalne: Zmieszane odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o pojemności 120 l lub 240 l. Odpady te powinny być odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu.

  b)Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane - papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe): Selektywnie zbierane odpady komunalne powinny być odbierane w workach na takie odpady wg n/w frakcji:

  a)Papier i tektura
  b)Szkło,
  c)Plastik (tworzywa sztuczne), metale, opakowania wielomateriałowe.

  Odpady te powinny być odbierane 1 raz na kwartał.

  1.2 Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa wielorodzinna

  a)Zmieszane (niesegregowane lub pozostałości z sortowania) odpady komunalne: Zmieszane odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o pojemności 1100 l. Dopuszczalne są pojemniki o innych pojemnościach. Odpady te powinny być odbierane z częstotliwością 1 raz w tygodniu.

  b)Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane - papier i tektura, szkło): Selektywnie zbierane odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o pojemności 1100 l (dopuszczalne są pojemniki o innych pojemnościach) przeznaczonych na takie odpady wg n/w frakcji:

  a)Papier i tektura,
  b)Szkło, Odpady te powinny być odbierane 1 raz w miesiącu.
  c)Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane - tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe): Selektywnie zbierane odpady komunalne powinny być odbierane z pojemników o pojemności 1100 l. Dopuszczalne są pojemniki o innych pojemnościach.

  Odpady te powinny być odbierane 1 raz w tygodniu.  2.PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

  2.1 Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i obsługi stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Mielnik.

  2.2 PSZOK wykorzystywany będzie do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odzież i tekstylia, popiół i żużel z palenisk domowych, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji. Ponadto przewiduje się przyjmowanie na PSZOK także odpadów, które objęte są selektywną zbiórką u źródła, tj. papier i makulatura, odpady z tworzyw sztucznych opakowania wielomateriałowe, szkło i metal.

  2.3 Świadczenie usług przez PSZOK będzie bezpłatne dla mieszkańców Gminy Mielnik.

  1)Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminie do 150 dni od dnia podpisania umowy.

  2)Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonowania PSZOK na terenie gminy przez cały okres obowiązywania umowy.

  3)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów w sposób zapewniający sprawne funkcjonowanie i utrzymywanie punktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

  4) PSZOK winien być czynny przez jeden dzień w tygodniu w godzinach od 8.00 do 16.00.

  5)Wykonawca winien zapewnić minimalne wyposażenie punktu PSZOK w: - kontenery/pojemniki do oddzielnego gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów, dopuszcza się, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe były składowane w wydzielonych kwaterach (boksach), - zadaszenie miejsc gdzie będą gromadzone odpady, - wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności Głównego Urzędu Miar.

  6)Do obowiązków Wykonawcy w zakresie prowadzenia PSZOK należy:

  a) przyjąć wymienione wyżej odpady komunalne dostarczone przez mieszkańca (właściciela nieruchomości zamieszkałej) po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie gmin Mielnik

  b)zważyć lub w inny sposób określić ilość przyjętych odpadów i odnotować ją w ewidencji wraz ze wskazaniem posesji/właściciela nieruchomości,

  c) wydać mieszkańcowi dokument potwierdzający przyjęcie jego odpadów do PSZOK,

  d) prowadzenie ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów.

  7)Selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu kontenerów/pojemników bądź kwater (boksów), przekazywane do zagospodarowania. 3.Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Odbieranie odpadów (tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony) w ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zbiórki organizowane) odbywać się będzie na podstawie harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany odebrać wszystkie odpady wielkogabarytowe, które zostaną wystawione przez mieszkańców przed posesję lub przy osłonach śmietnikowych. Częstotliwość odbioru odpadów w ramach mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - jeden raz w roku.  III.ZAPEWNIENIE WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE ORAZ ZAKUP I DOSTARCZENIE WŁAŚCICIELOM NIERUCHMOŚCI JEDNORODZINNYCH WORKÓW NA SELEKTYWNIE ZBIERANE ODPADY KOMUNALNE

  1.Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) oraz zapewnić utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym (mycie i dezynfekcja co najmniej dwa razy w roku), porządkowym i technicznym.

  2.Pojemniki muszą być wykonane z tworzyw sztucznych lub metalowe, odpowiadać obowiązującym normom, znajdować się nienagannym stanie technicznym i estetycznym, m.in. bez oznak korozji.

  3.W przypadku uszkodzenia pojemnika Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawy lub wymiany. W przypadku uszkodzenia pojemnika z winy właściciela nieruchomości, Wykonawca może obciążyć właściciela kosztami jego naprawy bądź wymiany.

  4.Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych zostaną dostarczone mieszkańcom przez Wykonawcę najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z wykazem przekazanym przez Zamawiającego.

  5.W przypadku rozszerzenia listy punktów wywozowych Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

  6.W przypadku zmniejszenia listy punktów wywozowych Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania pojemnika/pojemników z nieruchomości, zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości, w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wykreśleniu punktu wywozowego z wykazu.

  7.Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia właścicielom nieruchomości jednorodzinnych kolorowych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych: niebieskiego na papier i tekturę - 1 worek na kwartał na gospodarstwo domowe, zielonego na szkło - 1 worek na kwartał na gospodarstwo domowe, żółtego na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe - 1 worek na kwartał na osobę zamieszkałą. Przed dniem pierwszej zbiórki w ramach objazdu terenu objętego zamówieniem, Wykonawca jest zobowiązany do rozdysponowania pakietu zawierającego: Worki na selektywną zbiórkę, Harmonogram wywozu.

  8.Dostarczone worki powinny spełniać następujące wymagania:

  a)Posiadać pojemność 120 l,

  b)Być wykonane z folii polietylenowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości minimum 60 mikrometrów,

  c)Być odporne na rozerwanie - wytrzymałość min 30 kg,

  d)Być odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych,

  e)Tworzywa i substancje użyte do wykonania worków nie powinny zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska.

  f)Powinny być oznaczone informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów, nazwą, adresem oraz numerem telefonu Wykonawcy.

  9.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru odpadów, zgodnie z pkt.7.  IV. HARMONOGRAM USŁUG

  1.Harmonogram usług Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie 1 tygodnia od daty zawarcia umowy.

  2.Harmonogram staje się załącznikiem do umowy i stanowi jej integralną część.

  3.W przypadku, gdy wyniknie potrzeba jakichkolwiek zmian w harmonogramie usług, Wykonawca zobowiązany jest poinformować wcześniej Zamawiającego i uzyskać jego zgodę.

  4.Wykonawca ma obowiązek przekazania właścicielowi nieruchomości informacji o terminie odbierania odpadów w formie wydruku podczas objazdu terenu przed dniem pierwszej zbiórki (informacja musi być zgodna z harmonogramem usług).

  5.W przypadku zmiany harmonogramu usług, Wykonawca ma obowiązek aktualizować informację o terminie odbierania odpadów i przekazać ją właścicielom nieruchomości (w formie wydruków) na co najmniej 3 dni przed następną zbiórką odpadów.

  6.Harmonogram, który Wykonawca ma przekazać właścicielom nieruchomości ma zawierać n/w informacje: Daty odbioru odpadów (z zaznaczeniem ich rodzaju), Tel. Wykonawcy.  V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

  1.Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów (dalej Raport) zawierających informacje o: a)informacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, b)informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: -przekazanych do składowania na składowisku odpadów, -nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; c)liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, d) wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem (w tym mimo zadeklarowania nie zbierają selektywnie odpadów). e)wykonawca jest zobowiązany do przekazania dokumentów potwierdzających odzysk lub unieszkodliwienie odpadów odebranych z PSZOK w terminie 60 dni od odebrania odpadów z punktu, f)w przypadku nie przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia, w terminie wskazanym w lit. e), odebranych z PSZOK odpadów, wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni, po upływie terminu wskazanego w ust. 10 informacji określającej dalszy sposób gospodarowania odpadami.

  2.Wykonawca sporządza Raport w formie papierowej i elektronicznej uzgodnionej z Zamawiającym.

  3.Wykonawca przesyła Raport do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy.

  4.Zamawiający w terminie 7 dni akceptuje raport lub zgłasza uwagi. W przypadku, gdy raport jest sporządzony nierzetelnie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia. Wykonawca uzupełni bądź poprawi raport w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

  5.Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

  6.Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi kopie dowodów dostarczania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, tj. Karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów.

  7.Wykonawca sporządza kwartalne sprawozdanie, o którym mowa w art.9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie sporządzone w sposób wymagany przez przepisy prawa Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

  8.Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu.

  9.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

  VI. PŁATNOŚCI

  Raporty miesięczne, o których mowa w pkt. V niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, będą podstawą płatności dla Wykonawcy. Zakłada się płatności miesięczne.

  VII. KONTROLA

  Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dokonanie kontroli i/lub audytu w dowolnym dniu i o dowolnej godzinie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, pojazdów Wykonawcy, baz magazynowo - transportowych.

  VIII. REKLAMACJE

  Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem na adres Zamawiającego.
 18. Przebudowa ulic w Hajnówce.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy zadaniu pn. Przebudowa ulic w Hajnówce

  Zadanie Nr 1:
  Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowa słupa
  telefonicznego w ul. Wilgi, Jesionowa, Rutkowskiego, Gołębia, Graniczna, Metalowa, Miedziana
  w Hajnówce.
  ul. Wilgi
  - kanały z rur PCV o średnicy Ø 300 mm - 13,00 m,
  - przykanaliki z rur PCV o średnicy Ø 160 mm - 17,00 m,
  - studzienek ściekowych uliczne betonowych z osadnikiem Ø 500 mm z osadnikiem bez
  syfonu- 2 szt.
  ul. Rutkowskiego
  a) kanalizacja deszczowa
  - kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 11 m,
  - skrzynki odpływowe do odwodnień liniowych - 3 szt.
  - wpust uliczny liniowy S200K z rusztem żeliwnym, ,ściankami czołowymi, adapterami - L= 3*3
  m (korytko długości 1 m - 9 elementów) - 9 szt.
  - skrzynki rozsączające o wymiarach 0,5*0,4*1 m wraz z klipsami łączącymi i rurkami łączącymi -
  77 szt.
  b) budowa kanału technologicznego - 174 m
  ul. Gołębia
  - kanały z rur PCV o średnicy Ø 300 mm - 54,00 m,
  - studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - 3 szt.
  - przykanaliki z rur PCV o średnicy Ø 1200 mm - 105,00 m,
  - studzienek ściekowych uliczne betonowych z osadnikiem Ø 500 mm z osadnikiem bez
  syfonu - 17 szt.
  ul. Graniczna i Metalowa
  - kanałów z rur PCV klasy SN8 o średnicy Ø 300 mm - 285,03 m,
  - przykanaliki z rur PCV klasy SN8 o średnicy Ø 200 mm - 56,15 m,
  - studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm w gotowym wykopie - 6 szt.
  - studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - 1 szt.
  - studzienek ściekowych uliczne betonowych z osadnikiem Ø 500 mm z osadnikiem bez
  syfonu - jezdniowe - 1 szt.
  - studzienek ściekowych uliczne betonowych z osadnikiem Ø 500 mm z osadnikiem bez
  syfonu krawężnikowo-jezdniowe - 9 szt.
  ul. Miedziana
  - kanałów z rur PCV klasy SN8 o średnicy Ø 300 mm - 146,97 m,
  - przykanaliki z rur PCV klasy SN8 o średnicy Ø 200 mm - 11,82 m,
  - studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm w gotowym wykopie - 2 szt.
  - studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - 1 szt.
  - studzienek ściekowych uliczne betonowych z osadnikiem Ø 500 mm z osadnikiem bez
  syfonu krawężnikowo-jezdniowe - 3 szt.
  ul. Jesionowa
  a) kanalizacja deszczowa
  - kanały z rur GRP poliestrowe wzmacniane o SN 10000 N/m2 łączone na wcisk o śr. zewn. 300
  mm - 5 m,
  - kanały z rur GRP poliestrowe wzmacniane o SN 10000 N/m2 łączone na wcisk o śr. zewn. 250
  mm - 71 m,
  - studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z
  włazem D-400 (40T), pierścieniem odciążającym, pokrywą żelbetową i dnem prefabrykowanym
  wraz z izolacją - 5 szt.
  b) budowa kanału technologicznego - 177 m,
  c) przebudowa słupa telefonicznego - 1 szt.

  Zadanie Nr 2:
  Wykonanie nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej i odwodnienia
  jezdni w ulicach : Łagodna, Słoneczna, Międzytory, Bohaterów Westerplatte w Hajnówce.
  a) nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej o grubości 5 cm (warstwa
  ścieralna) na łącznej powierzchni 5192,63 m2 wraz z wyprofilowaniem i dogęszczeniem
  podbudowy z kruszywa naturalnego do grubości 20 cm (ul. Łagodna, Słoneczna,
  Międzytory, Bohaterów Westerplatte),
  b) odwodnienie jezdni ul. Bohaterów Westerplatte;
  - przykanaliki z rur Ø 200 PVC /PP SN8 - 68,50 mb
  - studzienka kanalizacyjna Ø 425 - 2 szt.
  - studzienka ściekowa uliczna Ø 500 z osadnikiem bez syfonu - 8 szt.
  - sączki w gruncie kat. III podłużne z kruszywa o głębokości od 36 do 60 cm cm wraz z ułożeniem
  rurki drenarskiej o średnicy 125 mm z PCV w otulinie z geowłokniny - 64 m,
  c) ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28-10/8 cm w ul. Łagodnej- 165 m,

  Zadanie Nr 3:
  Wykonanie robót ziemnych, podbudowy i kanału technologicznego w ul.Żeromskiego, Wróblewskiego
  w Hajnówce,
  a) wykonanie robót ziemnych i podbudowy:
  - roboty ziemne z transportem urobku - 1791,33 m3,
  - roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp - 59,33 m3
  - podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie o
  grubości 20 cm - 2701,91 m2,
  - podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 stabilizowanego mechanicznie o
  grubości 30 cm - 2724,20 m2,
  - warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - 3055,30 m2
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 3395,10 m2
  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa grubości 15 cm - 359,80 m2
  b) budowa kanału technologicznego w ul. Wróblewskiego - 90 m,  Zadanie Nr 4:
  Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, energetycznych w ul. Graniczna, Metalowa i Miedziana oraz
  budowa kanału technologicznego w ul. Hibnera,
  a) budowa kanału technologicznego w ul. Hibnera - 299 m,
  b) likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną w ul. Graniczna i Metalowa,
  c) usunięcie kolizji energetycznej w ul. Miedzianej,
  Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu
  materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje
  wyrażenie <lub równoważny>, co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry
  (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane
  w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych
  Zamawiającego.
 19. Budowa kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie
  Zamawiający: Gmina Kleszczele, Kleszczele
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Kleszczelach i w ul. Cichej i Spokojnej w Dobrowodzie na potrzeby gminy Kleszczele Zakres zamówienia obejmuje budowę: a) kanałów grawitacyjnych PVC Ø200x5,9; b) kanałów grawitacyjnych PVC Ø160x4,9 zakończonych korkiem; c) sieci wodociągowej PE Ø110; d) przyłączy wodociągowych PE Ø32 w pasie drogowym zakończonych zasuwą; e )studni rewizyjnych PVC Ø1000 i PVC Ø600; f) hydrantów na sieci wodociągowej
 20. ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNKÓW 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 NA TERENIE JW 4226 SKŁAD HAJNÓWKA
  Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, Białystok
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Roboty rozbiórkowe budynków Nr 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka (CPV - 45110000-1) 1. Zainteresowany zamówieniem wykonawca po pobraniu SIWZ, a przed złożeniem oferty będzie miał możliwość zapoznania się z warunkami miejscowymi usytuowania i rodzajem budynków do rozbiórki po uzgodnieniu z Sekcją Obsługi Infrastruktury Hajnówka. Zainteresowany zamówieniem wykonawca po pobraniu SIWZ, a przed złożeniem oferty będzie miał możliwość zapoznania się z warunkami miejscowymi usytuowania i zabudową. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca robót budowlanych w terenie, dnia 03.10.2013 r Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizji lokalnej z panem Pawłem Patejukiem, tel. 85 749 80 32. Wykonawca dopuszcza pobranie wymiarów poszczególnych elementów robót i przeanalizowania innych czynników mających wpływ na cenę ryczałtową i wykonanie zamówienia. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST wchodzą w zakres ryzyka Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 3. Wszyscy pracownicy wykonujący realizujący zadanie muszą posiadać aktualne zaświadczenia o niekaralności celem okazania na żądanie służb ochrony. W terminie 2 dni przed dniem przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającego imienny wykaz pracowników oraz kierowców biorących udziału w robotach budowlanych wraz z numerami ich dowodów osobistych, a także dane dotyczące samochodów i pojazdów używanych w realizacji zamówienia wobec Kierownika Sekcji Ochrony Fizycznej, stosownego do realizacji danego zamówienia. 4. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w dniu podpisania umowy dostarczy 4 egzemplarze kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiarów wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów i sprzętu sporządzony wg założeń do kosztorysowania które będą stanowiły załącznik do umowy. 5. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przetargowym w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy (robót), posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane) oraz dostarczy aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 6.Ogólna charakterystyka budynków i ich lokalizacja: 6.1 Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków techniczno - usługowych o Nr 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Wszystkie w/w budynki są murowane z cegły ceramicznej pełnej o dachu krokwiowym jednospadowym, krytym papą na lepiku po deskowaniu pełnym, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, podłogi w budynkach za desek gr. 32mm na legarach drewnianych i podbudowie betonowej. 6.2 Budynki bez instalacji. Budynki położone na terenie leśnym Nadleśnictwo Hajnówka dzierżawionym przez MON. Teren w miejscu posadowienia w/w budynków zadrzewiony. 7. Opis postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji zadania: 7.1 Wykonawca zgodnie z pkt. 22 art.3 ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług, 7.2 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu budowy wytworzonych przy realizacji zadania odpadów, 7.3 Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania zgodnie z ustawą o odpadach, z dnia 14.12.2012 r. oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska (DZ.U. 62 z 2001, poz. 627 z późn. zm.), 7.4 Drewno rozbiórkowe i odpady żelaza i stali powstałe przy robotach rozbiórkowych Wykonawca przekaże do magazynu SOI Hajnówka, 7.5 Gruz ceglany i betonowy powstały przy robotach rozbiórkowych Wykonawca wywiezie z terenu rozbiórki na koszt własny w ramach pozycji przedmiarowych 7.6 Papę z pokryć dachowych Wykonawca wywiezie z terenu rozbiórki i przekaże do utylizacji przedstawiając na dzień odbioru robót kartę przekazania odpadu 7.7 Wykonawca ma udokumentować Zamawiającemu sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych (17 03 03*), 7.8 Utylizacja odpadów odbędzie się w ramach kosztów ogólnych budowy. Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21). Odpad niebezpieczny powstały z rozbiórki pokrycia dachowego zawierającego smołę lub produkty smołowe należy zakwalifikować jako odpad o kodzie 17 03 03 *, Wykonawca zutylizuje na własny koszt okazując na dzień odbioru robót kartę przekazania odpadów uprawnionym firmom 8.Uzgodnienia i zgłoszenia: Zamawiający posiada zgodę Nadleśnictwa Hajnówka na prowadzenie robót rozbiórkowych na terenie objętym rozbiórką. 9.Opis i zakres robót rozbiórkowych: 9.1 Zakres robót budowlanych zgodnie ze specyfikacją techniczną i przedmiarami kosztorysowymi obejmuje: rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z wywozem z terenu rozbiórki i jej utylizacją, rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie deskowania dachu na styk, rozebranie konstrukcji więźb dachowych drewnianych (dach na krokwiach drewnianych) wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej rozebranie murów z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej powyżej poziomu terenu, rozebranie podłogi z desek gr. 32mm i legarów drewnianych, rozebranie posadzki betonowej gr. 15cm, rozebranie fundamentów z cegły ceramicznej, wywóz drewna rozbiórkowego z terenu rozbiórki do magazynu SOI Hajnówka, wywóz ewentualnego złomu z terenu rozbiórki do magazynu SOI Hajnówka, wywóz gruzu z terenu rozbiórki przez Wykonawcę, wyrównanie terenu w miejscu rozbiórki wraz z plantowaniem gruntu rodzimego. 9.2 Nie przewiduje się zmian zagospodarowania terenu w stosunku do stanu istniejącego z wyjątkiem rozbieranych budynków. 9.3 Budynki nie znajdują się w strefie działań konserwatora zabytków i nie podlegają uzgodnieniu w tym zakresie. 9.4 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Nadleśnictwu Hajnówka za ewentualne szkody w drzewostanie powstałe w trakcie prac rozbiórkowych i transportowych na podstawie ustawy o ochronie przyrody (DZ. U. 92. 880 z 2004 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 9.5 Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnej naprawy dróg leśnych zniszczonych podczas prowadzenia robót rozbiórkowych i transportowych. 10. Kubatura budynków do rozbiórki: 1. Budynek Nr 102 - 42m3, 2. Budynek Nr 103 - 42m3, 3. Budynek Nr 104 - 42m3, 4. Budynek Nr 105 - 42m3, 5. Budynek Nr 107 - 42m3, 6. Budynek Nr 108 - 42m3, 7. Budynek Nr 110 - 42m3, 8. Budynek Nr 111 - 42m3, 9. Budynek Nr 112 - 42m3, 10. Budynek Nr 114 - 42m3, 11. Budynek Nr 116 - 42m3, 12. Budynek Nr 118 - 42m3, 13. Budynek Nr 119 - 42m3, 14. Budynek Nr 120 - 42m3, 15. Budynek Nr 121 - 42m3, 16. Budynek Nr 122 - 42m3, 17. Budynek Nr 123 - 42m3, 18. Budynek Nr 124 - 42m3, 19. Budynek Nr 125 - 42m3, 20. Budynek Nr 126 - 42m3. 11. Warunki realizacji robót: 11.1.Praca w godzinach od 7: 00 do 15: 30 od poniedziałku do czwartku i w piątki od 7: 00 do 13: 00, praca w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy tylko po zaakceptowaniu przez użytkownika, Dowódca JW 4226. 11.2.Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie. 11.3.W dniu podpisania umowy wykonawca dostarczy kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia terenu budowy na kwotę brutto jak w ofercie w zakresie od kradzieży, klęsk żywiołowych, pożaru jak we wzorze umowy . 11.4.Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy wykaz osób i sprzętu do realizacji zadania oraz zaświadczenia o niekaralności wszystkich pracowników uczestniczących w robotach rozbiórkowych, wobec Pełnomocnika danego obiektu. 11.5.Na terenie rozbiórki obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, palenia tytoniu, zakaz używania urządzeń rejestrujących dźwięk i wizję, zakaz używania telefonów komórkowych. 11.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za zgodność ich przeprowadzenia ze sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego lub inspektora nadzoru oraz zasadami BHP i ppoż. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 11.7.Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt. 11.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za zgodność ich przeprowadzenia ze sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego lub inspektora nadzoru oraz zasadami BHP i ppoż. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 11.9. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej i wody z odprowadzeniem ścieków na cele budowy, dokonane będzie na podstawie odczytów uzyskanych z zamontowanych przez Wykonawcę na własny koszt urządzeń pomiarowych lub ryczałtem wg zasad określonych w oddzielnie zawartej umowie na dostarczenie mediów pomiędzy Wykonawcą i 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym oraz RZI (Rejonowy Zarząd Infrastruktury) Olsztyn. 11.10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na placu budowy warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401). 11.11. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 z poźn zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401), z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 12. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót zawiera niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7 do SIWZ), założenia wyjściowe do kosztorysowania (załącznik nr 8 do SIWZ), przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ), karta typowania robót (załącznik nr 10 do SIWZ), część graficzna (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 13. Przyjęte w opisach technologie i materiały wskazując producentów określają wymagania techniczne. W przypadku wystąpienia w w/w dokumentacji: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów, Zamawiający zaleca aby traktować takie wskazania jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów o równoważnych parametrach techniczny i funkcjonalnych (zamienników) nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz posiadających stosowne dopuszczenie, certyfikaty i aprobaty techniczne. Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia. 14. Podwykonawstwo: Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom oraz żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.). W umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazane w ofercie części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcy, zostaną doprecyzowane. Wymaga się przed podpisaniem umowy, wskazania szczegółowego zakresu prac, które będzie realizował podwykonawca, nazwę podmiotu, adres i inne szczegóły pozwalające zidentyfikować podmiot. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą..
 21. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Stare Berezowo - Nowoberezowo
  Zamawiający: Gmina Hajnówka, Hajnówka
 22. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grodzisk.
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
 23. Przebudowa os. Sacharewo 2 na leśniczówkę
  Zamawiający: Nadleśnictwo Hajnówka, Hajnówka
 24. ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KLESZCZELE
  Zamawiający: Gmina Kleszczele, Kleszczele
 25. Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno
  Zamawiający: Gmina Zbójno, Zbójno
 26. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Narewka
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
 27. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Hajnówka.
  Zamawiający: Gmina Hajnówka, Hajnówka
 28. PRZEBUDOWA ULIC SŁONECZNEJ I MIĘDZYTORY W HAJNÓWCE
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 29. Kanalizacja deszczowa w ul. Werpachowskiego w Hajnówce
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 30. Przebudowa ulic: Łagodnej, E. Orzeszkowej, Duboisa, Ptaszyńskiego, Kolejki Leśne, Żwirowej, Werpachowskiego oraz budowa chodnika przy ul. Poddolnej w Hajnówce.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 31. BUDOWA KANALIZACJI SANTARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICACH BŁONIE, KOPERNIKA I SPORTOWEJ W BRAŃSKU
  Zamawiający: Miasto Brańsk, Brańsk
 32. Wywóz nieczystości stałych z terenu przejść granicznych województwa podlaskiego.
  Zamawiający: Zarząd Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku w likwidacji, Białystok
 33. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA HAJNÓWKA W LATACH 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015
  Zamawiający: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka
 34. Przebudowa ulicy Kolejki Leśne w Hajnówce - I Etap
  Zamawiający: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka
 35. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropu, wymiana pokrycia dachowego, remont pomieszczeń wewnętrznych budynku Nr 158 na terenie JW. 4226 Skład Hajnówka - postępowanie 89/RB
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 36. Modernizacja lesniczówki w m. Topiło Majdan 14
  Zamawiający: Nadleśnictwo Hajnówka, Hajnówka
 37. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jagodniki i odcinka kanału tłocznego Jagodniki-Stary Kornin wraz z przepompowniami /Budowa oczyszczalni ścieków w m. Stary Kornin
  Zamawiający: Gmina Dubicze Cerkiewne, Dubicze Cerkiewne
 38. Rozbudowa i przebudowa budynku biurowo-administracyjnego na lesniczówkę w m. Czerlonka Lesna 6
  Zamawiający: Nadleśnictwo Hajnówka, Hajnówka
 39. wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych oraz dzierżawa pojemników na odpady w WAK Hajnówka (Hajnówka Nieznany Bór, WKU Bielsk Podlaski) - postępowanie nr 2/U/PN/2012.
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Olsztyn
 40. Wywóz nieczystości stałych z terenu przejść granicznych województwa podlaskiego.
  Zamawiający: Zarząd Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Białystok
 41. Przebudowa ulicy Prusa w Hajnówce
  Zamawiający: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka
 42. Przebudowa ulic : Bocianiej i Judzianka Stara - Etap I w Hajnówce
  Zamawiający: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka
 43. dostawy wody do posesji Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych (sprawa nr 26/ZP/WTiZ/11)
  Zamawiający: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. Henryka Minkiewicza, Białystok
 44. Przebudowa ulic: Sienkiewicza, Przytorowej, Wąskiej i Ulicy bez nazwy w Hajnówce
  Zamawiający: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka
 45. Eksploatacja stacji wody z siecią wodociągową i oczyszczalni ścieków z siecią kanalizacyjną.
  Zamawiający: Gmina Hajnówka, Hajnówka
 46. Wywóz nieczystości stałych z terenu przejść granicznych województwa podlaskiego w maju i czerwcu 2011r..
  Zamawiający: Zarząd Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Białystok
 47. Przebudowa ulic miejskich w Hajnówce
  Zamawiający: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka
 48. REKULTYWACJA MIEJSKIEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW W HAJNÓWCE
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 49. Remonty elewacji ścian frontowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce : ul. J.Piłsudskiego nr 4 B i ul.Armii Krajowej nr 40 w Hajnówce
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Hajnówka
 50. Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszkowie
  Zamawiający: Gmina Hajnówka, Hajnówka
 51. Przebudowa ul. Targowa, Bagienna i Z. Nałkowskiej w Hajnówce
  Zamawiający: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka
 52. Przebudowa ulicy Kolejki Leśne w Hajnówce
  Zamawiający: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka
 53. Przebudowa ulic Staszica, Łosia i Kraszewskiego w Hajnówce
  Zamawiający: Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka
 54. Wymiana posadzki z płytek PCV na płytki Gres w budynku internatu ZSL w Białowieży - korytarz I i II piętro oraz parter internatu dziewcząt.
  Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich, Białowieża
 55. Przebudowa ul. Kolejowej w Hajnówce - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bohaterów Westerplatte
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka
 56. Wykonanie remontu elewacji ( z wykonaniem warstwy docieplającej) jednej ściany (frontowej ) budynku mieszkalnego przy ul.Armii Krajowej nr 38 w Hajnówce
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Hajnówka
 57. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Budowa miejskiej pływalni krytej w Hajnówce - II etap polegająca na: Zad.1. Budowie przyłączy i sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej do budynku krytej pływalni. Zad.2. Budowie parkingów, dróg manewrowych, chodników i zagospodarowaniu terenu.
  Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka, Hajnówka

Inne osoby dla Siemieniuk (68 osób):