Kogo reprezentuje osoba

Sierszyński Sebastian Janusz

w KRS

Sebastian Janusz Sierszyński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sebastian
Drugie imię:Janusz
Nazwisko:Sierszyński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1975 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Zamość (Lubelskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chachler Ewa Katarzyna, Garbaty Dorota Ewa, Plizga Halina, Przemorski Andrzej, Sowa Bernarda Marzena, Stanek Iwona, Szymura Krzysztof Tadeusz, Tur Ryszard Feliks, Żebrowski Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Splewiński Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Wspierania Rozwoju Studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła Ii W Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski − KRS 0000044309
 2. Lekmed Aneta Figurska,beata Skwaryło-jamrozik i S-ka,sp. J., Zamość − KRS 0000286880
 3. Lubelski Okręgowy Związek Bokserski, Lublin − KRS 0000249914
 4. Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska, Zamość − KRS 0000071978
 5. Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów W Zamościu, Zamość − KRS 0000133553

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu; Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie”.
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Zamościu, Zamość
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia z podziałem na części: Część nr 1 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu
  Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu; Część nr 2 - Usługa ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
 2. Usługa sprzedaży jednorazowych biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość
  Zamawiający: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Zamość
  Usługa sprzedaży biletów parkingowych na ternie ulic i placów miasta Zamość w 2017 r. - usługi uzupełniające.Lokalizacje : Plac Stefanidesa, Plac Wolności, ul. Kolegiacka, ul. Mikołaja Reja, ul. Gminna .
 3. Wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz w budynkach jej jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
 4. Usługa srzedaży jednorazowych biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość
  Zamawiający: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Zamość
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzedaży jednorazowych biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość.
  Przedmiot zamówienia realizowany będzie w pierwszym kwartale 2017roku.
  Przedmiot usługi obejmuje sprzedaż biletów parkingowych :
  1 – na Placu Stefanidesa,
  2 – na Placu Wolności,
  3 – na ul. Kolegiackiej,
  4 – na ul. Mikołaja Reja,
  5 – na ul. Gminnej,

 5. Usługa polegająca na sprzątaniu pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu, Zamość
  Zakres usług będzie obejmował:
  1. Zadanie nr.1 - Obwód Drogowy w Biłgoraju ul Krzeszowska 71
  1) Sprzątanie pomieszczeń będzie polegało na :
  a) odkurzaniu mebli biurowych – raz na tydzień
  b) praniu zasłon i firanek jeden raz na kwartał
  c) wysypywaniu śmieci i myciu pojemników na śmieci - codziennie
  d) codziennym czyszczeniu i myciu podłóg
  e) codziennym myciu i dezynfekcji urządzeń sanitarnych
  f) zmywaniu drzwi i myciu glazury – raz na miesiąc
  g) myciu okien i otworów okiennych na wezwanie, ale nie częściej niż jeden raz na miesiąc
  2) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi :

  a) biura - 62,17 m²
  b)sanitariaty - 2,43 m²
  c)okna - 11,33 m²

  2. Zadanie nr.2 - Obwód Drogowy w Józefowie ul . Batalionów Chłopskich 29
  1) Sprzątanie pomieszczeń będzie polegało na :
  a) odkurzaniu mebli biurowych – raz na tydzień
  b) praniu zasłon i firanek jeden raz na kwartał
  c) wysypywaniu śmieci i myciu pojemników na śmieci - codziennie
  d) codziennym czyszczeniu i myciu podłóg
  e)codziennym myciu i dezynfekcji urządzeń sanitarnych
  f) zmywaniu drzwi i myciu glazury – raz na miesiąc
  g)myciu okien i otworów okiennych na wezwanie , ale nie częściej niż jeden raz na miesiąc
  h) podlewaniu i pielęgnacji kwiatów – na bieżąco

  2) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi :
  a) biura - 39,05 m²
  b) świetlica - 40,89 m2
  c) pomieszczenia socjalne - 13,31 m2
  d)sanitariaty - 9,78 m²
  e)korytarz - 12,76 m²
  f) okna - 17,92 m²

  3. Zadanie nr.3 - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zamościu oraz Obwód Drogowy w Zamościu ul. Stefana Batorego 2
  1) Sprzątanie pomieszczeń będzie polegało na :
  a) czyszczeniu dywanów środkami chemicznymi na mokro raz w kwartale
  b) odkurzaniu wykładzin podłogowych i usuwaniu plam za pomocą środków
  chemicznych zakupionych przez wykonawcę -codziennie
  c) odkurzaniu mebli biurowych – raz na tydzień
  d) wysypywaniu śmieci i myciu pojemników na śmieci - codziennie
  e) codziennym czyszczeniu i myciu podłóg
  f)codziennym myciu i dezynfekcji urządzeń sanitarnych
  g) zmywaniu ścian laminowanych , myciu drzwi i myciu glazury – raz na miesiąc
  h) myciu okien i otworów okiennych na wezwanie , ale nie częściej niż jeden raz na miesiąc
  i) podlewaniu i pielęgnacji kwiatów – na bieżąco

  I) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Rejonu Dróg Wojewódzkich wynosi :

  a) biura - 117,53 m²
  b) pomieszczenia socjalne - 12,56 m2
  c)sanitariaty - 6,22 m²
  d)korytarz - 19,98 m²
  e) okna - 34,06 m²

  II) Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Obwodu Drogowego wynosi :
  a) biura - 10,4 m²
  b) szatnia - 12,2 m2
  c) pomieszczenia socjalne - 15,1 m2
  d)sanitariaty - 8,9 m²
  e)korytarz - 11,6 m²
  f) archiwum - 9,45 m2
  g) okna - 3,44 m²
  h) luxfery - 4,68 m2


  IV. Termin wykonania zamówienia
  Od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.
  V. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
  1) Zdolności technicznej lub zawodowej
  2. Minimalne warunki dotyczące :
  1) Doświadczenie wykonawcy

  Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie usługi polegającej na sprzątaniu pomieszczeń biurowych przez okres minimum 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
  1.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

  UWAGA!

  Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11).
  3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) ustawy pzp i w pkt VI.1.1)-3) SIWZ.
  4.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

 6. Usługa sprzedaży biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość w 2016r
  Zamawiający: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Zamość
  Usługa sprzedaży jednorazowych biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość w 2016 rk
 7. Wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynku Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz w budynkach jej jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na wskazane poniżej części: 1) Część Nr I a) Budynek Izby Celnej w Białej Podlaskiej (stara i nowa część), położony przy ul. Celników Polskich 21, 21 - 500 Biała Podlaska. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: - stara część - 2 016,1 m2, - nowa część - 1 759,8 m2. Łączna powierzchnia (stara i nowa część): 3 775,90 m2. b) Budynek Urzędu i Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej wraz z pomieszczeniami budynku kontrolno - magazynowego, położony przy ul. Celników Polskich 23, 21 - 500 Biała Podlaska. Powierzchnia użytkowa obiektu Urzędu i Oddziału w Białej Podlaskiej, w której ma być świadczona usługa: 2 427,6 m2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku kontrolno - magazynowego, w której ma być świadczona usługa: 113,17 m2. Łączna powierzchnia (budynek Urzędu i Oddziału Celnego oraz pomieszczenia budynku kontrolno-magazynowego): 2 540,77 m2. Łączna powierzchnia użytkowa, w której ma być świadczona usługa dla całej części Nr I zamówienia: 6 316,67 m2. 2) Część Nr II Budynek Urzędu Celnego, położony przy ul. Rejowieckiej 181, 22 - 100 Chełm. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 698,70 m2. 3) Część Nr III Budynek Laboratorium Celnego, położony na terenie Terminala Samochodowego w Koroszczynie, 21 - 550 Terespol. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 630 m2. 4) Część Nr IV Budynek Urzędu Celnego w Lublinie wraz z budynkiem kontrolno-garażowym, położony przy ul. Energetyków 20-22 w Lublinie, 20-468 Lublin. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 1 515,40 m2 5) Część Nr V Budynek Urzędu Celnego w Lublinie, położony przy ul. Diamentowej 4 w Lublinie, 20-447 Lublin. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 554,40 m2 6) Część Nr VI Budynek biurowo - magazynowy Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim wraz z budynkiem portierni, położony przy ul. Łaszczowieckiej 12c w Tomaszowie Lubelskim. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 3 490,77 m2 7) Część Nr VII Budynek Referatu Grupy Mobilnej w Hrubieszowie, położony w miejscowości Gródek 86. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 86,90 m2 8) Część Nr VIII Budynek Urzędu i Oddziału Celnego w Zamościu, ul. Strefowa 5, 22-400 Zamość. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 4.413,91 m2 9) Część Nr IX Pomieszczenia budynku biurowo-magazynowego w Berdyszczach, ul. Graniczna 3, 22-175 Dorohusk. Powierzchnia użytkowa obiektu, w której ma być świadczona usługa: 62,65 m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. W celu szczegółowego zapoznania się ze specyfiką przedmiotu zamówienia zaleca się dokonania wizji lokalnej placówek Zamawiającego w celu określenia dokładnego zakresu usługi. Wizja może być przeprowadzona w dniu roboczym oraz w godzinach pracy Zamawiającego po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o terminie jej przeprowadzenia. 5. Każda osoba wykonująca usługę sprzątania, musi posiadać wystawiony przez Wykonawcę identyfikator. Wszystkie identyfikatory powinny być ponumerowane. 6. Sprzątanie i utrzymanie czystości odbywać się powinno przy użyciu dostarczonych przez Wykonawcę środków czystości, preparatów dezynfekcyjnych i środków służących do pielęgnacji powierzchni, a także obejmować stałe w okresie trwania umowy dostarczanie i zaopatrywanie sanitariatów i pomieszczeń socjalnych, w artykuły i środki wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ (zgodnie z zakresem właściwym dla danej Części zamówienia). 7. Wykonawca stosować będzie środki czystości i artykuły posiadające atest PZH, właściwe do zainstalowanych pojemników oraz dozowników. Wskazane środki czystości i artykuły winny być także odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom utrzymania sprzątanych obiektów. 8. Zamawiający informuje, że posiada sprzęt sprzątający wyszczególniony w Załączniku Nr 2 do SIWZ, który zostanie udostępniony Wykonawcy (wyłącznie dla Części Nr I). 9. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji zamówienia do używania udostępnionego przez Zamawiającego sprzętu sprzątającego. Okoliczność tą należy uwzględnić podczas kalkulacji oferty poprzez stosowne obniżenie kosztów realizacji usługi. 10. Wszystkie prace winny być wykonywane w sposób najmniej uciążliwy dla Zamawiającego, zgodnie z zakresem godzin podanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ odpowiednio dla każdej części. 11. Zakres, sposób i jakość świadczenia usługi sprzątania w poszczególnych obiektach może zostać skontrolowany przez przedstawiciela Zamawiającego. Uwagi zostaną spisane w protokole kontroli realizacji umowy, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. 12. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia zastępstwa w razie choroby lub urlopu pracownika i z powodu innych nieprzewidzianych okoliczności. 13. Realizacja zamówienia dokonywana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90910000-9 - usługi sprzątania, 90919200-4 - usługi sprzątania biur, 90911300-9 - usługi czyszczenia okien. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na części wskazane w ust. 2 niniejszego rozdziału. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 19. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 20. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 21. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia - klauzule społeczne. 1) Zamawiający żąda od wykonawcy zatrudnienia przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, co najmniej jednej spośród osób (do wyboru Wykonawcy lit. a, b, c lub d), o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy, tj.: a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym - lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego; d) na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na usługi (sprzątaczka). 2) Zatrudnienie ww. osoby musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych , licząc od dnia zawarcia umowy i trwać do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez daną osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej ww. warunki, tak aby wymagania określone w klauzuli społecznej były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia. 3) Wykonawca musi prowadzić stosowną ewidencję osoby/osób, o których mowa w pkt. 1 oraz przedstawić Zamawiającemu dokument/dokumenty potwierdzający zatrudnienie ww. osoby/osób. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dokumentu/dokumentów potwierdzających zatrudnienie ww. osoby/osób. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie (w okresie nie dłuższym niż 14 dni roboczych) przedstawić żądany dokument/dokumenty. 4) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego osoby lub braku dokumentu/dokumentów potwierdzających jej zatrudnienie, wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy
 8. Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, w obiektach Izby Celnej położonych na terenie województwa lubelskiego, z podziałem na 3 Części, określonych w SIWZ
 9. Usługa sprzedaży biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość w 2016 r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Zamość
  Przedmiot zamówienia obejmuje :
  1) Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na Placu Stefanidesa.
  2) Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na Placu Wolności.
  3) Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Kolegiackiej.
  4) Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Mikołaja Reja.
  5) Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Gminnej.
  Bilety parkingowe wydaje Zamawiający .
 10. Usługa sprzedaży biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość w latach 2014-15
  Zamawiający: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Zamość
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sprzedaży jednorazowych biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość w latach 2014-15. Przedmiot zamówienia obejmuje : 1)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na Placu Stefanidesa. 2)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na Placu Wolności. 3)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Kolegiackiej. 4)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Mikołaja Reja. 5)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Gminnej..
 11. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia siedziby Urzędu Celnego w Zamościu przy ul. Strefowej 5
  Zamawiający: Izba Celna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
  1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektu Urzędu Celnego w Zamościu przy ul. Strefowej 5 w formie bezpośredniej ochrony fizycznej sprawowanej przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji. 2. Chroniony obiekt obejmuje: 1) działkę ogrodzoną o pow. 2.2295 ha, 2) trzykondygnacyjny budynek administracyjny, 3) budynek magazynowo - garażowy (parterowy), 4) budynek portierni, 5) plac odpraw celnych, 6) parking samochodów osobowych. 3. Ochrona będzie sprawowana poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu, osób i mienia znajdującego się w tym obiekcie i pomieszczeniach w szczególności przed kradzieżą, napadem, włamaniem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomieszczenia ustalone jako zagrożone. Obowiązki pracowników ochrony Wykonawcy, określone zostały w odpowiednich instrukcjach, z którymi pracownicy Wykonawcy zostaną zapoznani przed protokolarnym przyjęciem obiektów, tj.: Instrukcji pełnienia służby w Urzędzie Celnym w Zamościu, Instrukcji ruchu osobowo-towarowego w Urzędzie Celnym w Zamościu, Instrukcji przechowywania kluczy w Urzędzie Celnym w Zamościu. 4. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi: od godziny 08:00 dnia 14 kwietnia 2014 r., a zakończy o godzinie 24:00 dnia 28 lutego 2015 r. 5. Wykonywanie usługi ochrony, będzie się odbywało według harmonogramu: 1) od godziny 08:00 dnia 14 kwietnia 2014 r. do godziny 07:30 dnia 1 września 2014 r. (planowany termin zasiedlenia obiektu) - całodobowo, przez jednego pracownika ochrony fizycznej, wymieniającego się rotacyjnie w godzinach 07:00 i 19:00, 2) od godziny 15:30 dnia 1 września 2014 r. do godziny 24:00 dnia 28 lutego 2015 r. - od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 07:30 dnia następnego oraz całodobowo we wszystkie soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy przez jednego pracownika ochrony fizycznej. 6. W przypadku wcześniejszego zasiedlenia obiektu niż od dnia 1 września 2014 r., Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia wg harmonogramu określonego w pkt 5 ppkt 2. 7. Zmiana harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, nastąpi na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, z minimalnym terminem wyprzedzenia 5 dni roboczych. 8. Od dnia zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za faktycznie przepracowane godziny, przez pracowników ochrony. 9. Zasady ochrony i obowiązki wymagane od Wykonawcy: 1) Wykonawca zapewni wewnętrzną i zewnętrzną ochronę obiektu, osób i mienia, przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, jednolicie umundurowanych (logo firmy, identyfikator), którymi może prawnie dysponować przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem warunków umowy i zapisów w obowiązujących instrukcjach pełnienia służby w chronionym obiekcie. 2) Wykonawca wyposaży pracowników ochrony
  w środki łączności telefonii bezprzewodowej, latarki oraz środki przymusu bezpośredniego, tj. kajdanki, pałkę typu TONFA, paralizator elektryczny ogólnodostępny. 3) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na terenie chronionego obiektu dokumentacji ochronnej, dostarczonej przez Zamawiającego, tj.: w oparciu o Instrukcję ruchu osobowo-towarowego w Urzędzie Celnym w Zamościu - Książkę wydanych przepustek i Instrukcję przechowywania kluczy od pomieszczeń w Urzędzie Celnym w Zamościu - Książkę przechowywania kluczy oraz Książkę pełnienia służby w której należy odnotowywać wszelkie wydarzenia mogące mieć wpływ na właściwe fizyczne zabezpieczenie obiektu. 4) Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu. 10. Wykonawca główne zadania z zakresu ochrony obiektu będzie realizował poprzez wykonywanie ustalonych przedsięwzięć zawartych w obowiązujących instrukcjach, zwracając szczególną uwagę na: 1) prowadzenie systematycznej obserwacji wizualnej oraz na monitorze w systemie telewizji dozorowej, ruchu osób wewnątrz budynku oraz ruchu interesantów i pojazdów na terenie obiektu, 2) wydawanie kluczy od pomieszczeń biurowych osobom odpowiedzialnym, a od pomieszczeń zagrożonych (specjalnych) osobom upoważnionym, 3) dokonywanie po godzinach pracy jednostki obchodu chronionego obiektu wewnątrz i na zewnątrz budynku z przerwami około 1,5 godziny z odnotowaniem tego faktu i uwag w Książce pełnienia służby, 4) zapewnienie sprawnego i w pełni kontrolowanego ruchu osobowo - towarowego, poprzez realizację stosownych instrukcji, a zwłaszcza ruchu pojazdów przybyłych do odpraw celnych, 5) sprawną i umiejętną obsługę wykorzystywanych do ochrony lokalnych systemów alarmowych SSWiN, SSP, SKD i cyfrowej telewizji dozorowej (CCTV). Każdą niesprawność systemu alarmowego należy odnotować w Książce pełnienia służby i powiadomić osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo danego obiektu, 6) podejmowanie natychmiastowej interwencji i w zależności od zagrożenia, wzywając grupę interwencyjną, która dojedzie w czasie nie dłuższym niż 15 minut bez względu na porę dnia lub policję, jednostkę straży pożarnej bądź jednostki innych służb ratowniczych. 11. Wykonawca zobowiązany będzie się przed protokolarnym przyjęciem obiektu przedstawić Zamawiającemu do przeszkolenia osoby przewidziane do pełnienia służby ochronnej. Przeszkolenie to obejmować będzie tematykę związaną z organizacją i sposobem pełnienia służby ochrony, zapoznaniem z obowiązującymi instrukcjami, terenem obiektu, w tym rozmieszczeniem wyłączników energii elektrycznej, wody, CO, w zakresie znajomości obsługi zainstalowanych w obiekcie technicznych środków ochronnych SSWiN , SSP, SKD i cyfrowej telewizji dozorowej CCTV (w tym nadanie uprawnień do ich obsługi)
 12. Usługa sprzątania w budynku i na posesji będącej w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Hrubieszowie
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, Hrubieszów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w budynku przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego HUBALA 7 o powierzchni - 3287m2 oraz na posesji - parking utwardzony kostką - 108,00 m2, - ciąg pieszo-jezdny utwardzony kostka brukową - 861,00 m2, - chodnik poza granicami lokalizacji (dz.202/2) - 100,00 m2, - tereny zielone (trawniki) - ok 1.771 m2.
 13. Usługa sprzedaży biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość w latach 2012-14
  Zamawiający: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Zamość
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa sprzedaży biletów parkingowych na terenie ulic i placów miasta Zamość w latach 2012-14, w rozbiciu :
  1)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na Placu Stefanidesa.
  2)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na Placu Wolności.
  3)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Kolegiackiej.
  4)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Mikołaja Reja.
  5)Sprzedaż jednorazowych biletów parkingowych na ul. Gminnej.

  Bilety parkingowe zabezpiecza Zamawiający .