Kogo reprezentuje osoba

Sijka Magdalena

w KRS

Magdalena Sijka

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Magdalena
Nazwisko:Sijka
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1984 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Świecie (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Badach Wiesława Krystyna, Bruzdewicz Mirosława Maria, Cumbrowska Maria, Czartowska Joanna Magdalena, Derbich Andrzej, Didyk Bernadeta Ewa, Drewczyński Grzegorz, Dubicka Elżbieta, Fotta Brygida Barbara, Jakubowska Grażyna Maria, Kantak Katarzyna Jadwiga, Kaszubowski Andrzej, Kwasigroch Alina Dorota, Kwiatkowska Karolina, Mróz Józef, Opoka Tadeusz, Piechutowska Bożena Halina, Pipowski Jan, Pokorska Barbara, Ratkowska Barbara Magdalena, Rusin Zenon, Rynduch Katarzyna Magdalena, Skwierawska Małgorzata, Świerczyński Jacek, Szamrowicz Magdalena Maria, Szymczak Karolina, Tober Justyna Maria, Urtnowska Karolina, Weiner Maria Elżbieta, Witek Małgorzata Bogumiła, Ządziuk Krzysztof Mirosław, Zielińska Małgorzata Józefa, Zillmann Julianna, Zwiefka Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wołos Aneta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Świeciu, Świecie − KRS 0000142468
 2. Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, Serock − KRS 0000266170
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Zalesiu Królewskim, Zalesie Królewskie − KRS 0000113060
 4. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Bory Tucholskie, Tuchola − KRS 0000073024
 5. Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo, Świekatowo − KRS 0000135564

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Usługowa Spółdzielnia Zaopatrzenia Rolnictwa i Ogrodnictwa Dragopol, Dragacz − KRS 0000165464

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 753 879,50 PLN na sfinansowanie inwestycji i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Świekatowo - Referat Księgowości, Świekatowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Świekatowo w wysokości 753 879,50 zł PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 50/100) o okresie spłaty do 30.06.2027 roku. Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie inwestycji i pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uruchomienie kredytu nastąpi w 1 transzy do dnia 30.09.2017 r. w kwocie 753 879,50 zł zgodnie ze złożoną dyspozycją Zamawiającego. Spłaty rat kredytu /kapitału/ przewidziane na lata 2018-2027 dokonywane będą w ratach kwartalnych, w terminie do końca każdego kwartału. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.03.2018 r. Ostatnia rata kredytu do 30 czerwca 2027r. Wysokość rat kredytu oraz termin spłaty określa Harmonogram spłaty rat długoterminowego kredytu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest opracować własny plan spłaty odsetek z uwzględnieniem wysokości rat kredytu, terminu spłaty podanym w załączniku. Naliczenie odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy przed terminem wymagalności. Spłata odsetek rozpocznie się od dnia 29.12.2017 r. Plan spłaty rat kapitałowych musi pozostać bez zmian. Zamawiający nie przewiduje płatności prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Oprocentowanie kredytu w wysokości: zmienna stopa procentowa WIBOR dla 1 M liczona, jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy + niezmienna stała marża banku, Kredytobiorca nie ponosi innych niż marża kosztów z tytułu zaciągniętego kredytu. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR-1M na dzień 2017-05-22 (1,66 %. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Za miesiąc przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.
  3.8. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych.