Kogo reprezentuje osoba

Skrzypek Romuald Franciszek

w KRS

Romuald Franciszek Skrzypek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Romuald
Drugie imię:Franciszek
Nazwisko:Skrzypek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Słupsk (Pomorskie)
Przetargi:44 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Moszko Jarosław, Smolak Marek Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Moszko Jarosław, Smolak Marek Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Apteka Zachodnia J.moszko. Sp. J., Ustka − KRS 0000193702
 2. Pbo Budownictwo Hydrotechniczne i Ogólne Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000604470
 3. Pol-prod - Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000102383
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000172075

Powiązane przetargi (44 szt.):
 1. Zaprojektowanie i i wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP60 w Świnoujściu (PKOB 2151).
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i i wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP60 w Świnoujściu (PKOB 2151).

  Zamówienie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE.

  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach:
  - Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
  - Programie Inwestycji,
  - Szczegółowym Opisie i Zakresie Przedmiotu Zamówienia.

  1) Wykonawca w ramach zawartej umowy uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę.
  2) Wykonawca w ramach zawartej umowy zawiadomi ZWINB, na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie nałożony taki obowiązek.
  3) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujmie w cenie oferty.
  4) Wykonawca robót wykona dokumentację powykonawczą, przekaże dla Zamawiającego zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 - dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.
  5) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną a po ich zakończeniu wykona dokumentację fotograficzną powykonawczą (fotografując zakres robót przed ich wykonaniem i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania).
  UWAGA:
  Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 2. Budowa ciągów pieszo - jezdnych łączących Nabrzeża Parkowe i Skarpowe w Darłowie
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych na zasadach: zaprojektuj-wybuduj inwestycji pn. Budowa ciągów pieszo-jezdnych łączących Nabrzeża Parkowe i Skarpowe w Porcie Darłowo. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 3.1. SIWZ oraz realizację robót budowlanych, tj. wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Program stanowi koncepcję przedprojektową, która będzie stanowiła materiał wyjściowy dla Wykonawcy dokumentacji budowlanej, wykonawczej i uzyskania stosownych pozwoleń w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne. 4. Dokumentacja budowlana winna zostać sporządzona w ilościach i formie określonej w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodnie z następującymi przepisami: a)ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), b)rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645), c)rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1516), d)rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), e)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), f)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), g)ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), h)innymi przepisami normującymi przedmiot zamówienia. 5.Wykonawca we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem pozyska wszelkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, w tym m.in.: wszelkie uzgodnienia branżowe, wypisy z ewidencji gruntów, uzupełniające badania geotechniczne, ekspertyzy, itp. 6.Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 60 miesięcy. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 72 miesięcy od daty odbioru końcowego. 7.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w Programie funkcjonalno-użytkowym z zachowaniem tych samych parametrów oraz właściwości technicznych i jakościowych, jakie zostały wskazane w Programie funkcjonalno-użytkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 8.Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 9.Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca zorganizował zaplecze (punkt) administracyjne, w którym będzie koordynował prowadzone prace w miejscowości Darłowo
 3. Zadanie nr 1 Remont odcinka nasadowego oraz głowicowego Falochronu Zachodniego w Porcie Tolkmicko; Zadanie nr 2 Przebudowa Nabrzeża Pomostowego w Porcie Tolkmicko; Zadanie nr 3 Remont nawierzchni przy Nabrzeżu Wschodnim w Tolkmicku
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Zadanie nr 1- Remoncie odcinka nasadowego (116m) oraz głowicowego (64m) Falochronu Zachodniego w Porcie Tolkmicko. Zakres prac: Odcinek nasadowy- Uzupełnienie palisady drewnianej, uzupełnienie narzutu kamiennego, wykonanie spoinowania oraz uzupełnienie ubytków narzutu, wykonanie naprawy nawierzchni betonowej, Odcinek głowicowy - Usunięcie drewnianych belek odbojowych, wyczyszczenie powierzchni płyt i uzupełnienie ubytków, usunięcie stalowych konstrukcji drabinek, pochwytów oraz płaskowników zakotwionych w oczepie; zamontowanie drabinek i pochwytów, demontaż pachołów, wypiaskowanie i ponowne ich pomalowanie, oczyszczenie i wypełnienie zaprawą ścian oczepów od strony odcinka nasadowego, rozkucie istniejącej konstrukcji schodów łączących poziomy i wykonanie reprofilację schodów; usuniecie nawierzchni asfaltowej, wykonanie inwentaryzacji płyt znajdujących się poniżej nawierzchni i wykonanie prac zgodnie z projektem zależnie od ich stanu; montaż odbojnic po wykonaniu prac remontowych zewnętrznych płyt szalunkowych oraz wnęk na drabinki; wyposażenie falochronu w sprzęt ratowniczy. Zadanie nr 2 - Przebudowa Nabrzeża Pomostowego w Porcie Tolkmicko. Zakres prac: Usunięcie drabinek, wykonanie robót rozbiórkowych, rozkucie oczepu, umieszczenie dodatkowego zbrojenia kotwiącego, posadowienie nadbudowy nabrzeża palach stalowych wbitych w dwóch rzędach wypełnionych betonem; wykonanie nadbudowy z dylatacją od istniejących konstrukcji Nabrzeża Postojowego i Wschodniego; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych poprzez ocynkowanie oraz malowanie odpowiednie dla kategorii korozyjności. Szczegóły wykonania zgodnie z dokumentacjami projektowymi. Zadanie nr 3 - Remont nawierzchni przy Nabrzeżu Wschodnim w Tolkmicku Zakres prac: Usunięcie płyt betonowych, usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie kostki betonowej z krawężnikami posadowionymi na betonowym fundamencie; wykonanie systemowego odwodnienia liniowego oraz drenażu francuskiego, wykonanie studzienki DN600, wykonanie odprowadzenia do istniejącej studzienki. 2. Zakres robót, określa: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez: INGEO Sp. z o.o. 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 78, tj: a) Projekt budowlany zamienny dla przebudowy nabrzeża, opaski brzegowej i falochronu wschodniego w Porcie Tolkmicko b) Projekt wykonawczy Remont odcinka nasadowego oraz głowicowego Falochronu Zachodniego w Porcie Tolkmicko c) Projekt wykonawczy Remont nawierzchni przy Nabrzeżu Wschodnim w Tolkmicku d) Specyfikacje Techniczne dla projektu Remont odcinka nasadowego oraz głowicowego Falochronu Zachodniego w Porcie Tolkmicko e) Specyfikacje Techniczne Projektu budowlanego zamiennego dla przebudowy nabrzeża, opaski brzegowej i falochronu wschodniego w Porcie Tolkmicko f) Specyfikacja Techniczna dla projektu wykonawczego Remont nawierzchni przy Nabrzeżu Wschodnim w Tolkmicku zawarte w części III SIWZ. 3. Ilekroć w dokumentacji technicznej w opisie przedmiotu zamówienia został użyty znak towarowy, patent lub pochodzenie, to przyjmuje się, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy: lub równoważne. 4. Ilekroć w dokumentacji technicznej w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający przywołuje Polskie Normy, to przyjmuje się, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy: lub równoważne. 5. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie i na warunkach określonych w projekcie Umowy (§ 14) stanowiącym część II SIWZ. 7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. 8. W kosztorysie ofertowym (w kosztach ogólnych) Wykonawca musi zawrzeć dodatkowo koszty związane z kupnem i montażem tablicy pamiątkowej (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013). 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zadania nr 2, w przypadku nie uzyskania zmiany pozwolenia na budowę dla przebudowy nabrzeża pomostowego w Porcie Tolkmicko
 4. Remont Nabrzeża Władysławowskiego w Porcie Ustka
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont Nabrzeża Władysławowskiego w Porcie Ustka. 2. Stan istniejący: Nabrzeże Władysławowskie jest nabrzeżem typu oczepowego z oczepem stalowym. Rzędna nawierzchni nabrzeża waha się w zakresie od ok. 1,50 m n.p.m. do ok. 1,57 m n.p.m. Nawierzchnia nabrzeża jest asfaltowo-betonowa, miejscami z występującą kostką granitową. Jest ona w złym stanie technicznym. Zauważalne są liczne spękania i ubytki, kawerny oraz wżery w powierzchniowych warstwach nawierzchni nabrzeża. Na styku nabrzeża wraz z oczepem stalowym ścianki szczelnej występują znaczne ubytki materiałowe i dziury sięgające do ok. 20cm głębokości. Od strony odwodnej nabrzeża zamontowany jest system odbojnic pionowych oraz opon staro-użytecznych. Istniejący oczep ścianki szczelnej jest zniszczony na stalowych elementach zauważa się znaczące ogniska korozji i rdzy. Od północnej strony jest zejście do łodzi (motorówek), a w pobliżu znajduje się żuraw portowy o udźwigu 2t. Nabrzeże wyposażone jest w sieć pachołów cumowniczych. 3. BRANŻA HYDROTECHNICZNA I SNITARNA: Ogólny opis zakresu przedmiotowego inwestycji obejmuje: W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się przeprowadzenie remontu nawierzchni nabrzeża wraz odwodnieniem i wyposażeniem przedmiotowego nabrzeża w polery cumownicze i rząd 10 szt. dalb odbojowych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykonany zostanie remont nawierzchni nabrzeża o szerokości 10 m oraz długości 60 m (powierzchnia 0,06 ha) wraz z odprowadzeniem wód za pomocą wpustów liniowych, poprzez kanał do studni z osadnikiem, a stąd do zaprojektowanej miejskiej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia nabrzeża ma zostać wykonana jako płyta betonowa w technologii na mokro na podbudowie z pospółki zagęszczonej i zbrojonej geotkaniną. Dodatkowym wyposażeniem nabrzeża będą bloki fundamentowe, zlokalizowane w II linii cumowniczej nabrzeża pod polery cumownicze. W celu zabezpieczenia jednostek przed uszkodzeniem oraz zapewnieniem możliwości cumowania podczas wysokiego stanu wód w basenie portowym zaprojektowano rząd 10 szt. dalb odbojowych na działce nr 1560/81. Dalba wykonana będzie jako pal skrzynkowy. Rzędna wbicia dalby wynosić będzie 20,0m. Korona dalby będzie znajdować się na rzędnej 4,0m (ok. 2,43m ponad rzędną nabrzeża). Dalby wyposażone będą w odbojnicę z elastomeru poliuretanowego. 4. Technologia i kolejność wykonywania robót: 4.1. BRANŻA HYDROTECHNICZNA: - roboty rozbiórkowo-przygotowawcze, - wykonanie bloków fundamentowych pod pachoły cumownicze, - wykonanie nawierzchni nabrzeża wraz z podbudową, - wykonanie dalb odbojowych, - prace wykończeniowe (montaż pachołów cumowniczych i belek odbojowych) 4.2. BRANŻA SANITARNA: - wykonanie wykopów z umocnieniem ścian, - montaż kanalizacji deszczowej, - próba szczelności kanalizacji, - zasypanie wykopów z zagęszczeniem, - montaż wpustów liniowych. 5. ZAKRES REMONTU OBEJMUJE RÓWNIEŻ: - zaślepienie otworu w ściance szczelnej powstałego po zdemontowanym kolektorze odprowadzającym wody opadowe do kanału portowego, - likwidacja wnęki instalacyjnej wraz z zaworami paliwowymi, - zainstalowanie krawężników z rur stalowych, - założenie reperów do pomiarów przemieszczeń poziomych oraz pionowych na dalbach odbojowych, - czyszczenie hydrościerne oraz malowanie farbami podkładowymi oraz nawierzchniowymi stalowych elementów nabrzeża. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki nr 9 do 16 do SIWZ. 7. Dokumentacja powykonawcza: Opracowania w wersji elektronicznej należy dostarczyć na płycie CD. Rysunki w formacie dwg- AutoCAD oraz formacie PDF. Teksty w formacie WORD oraz w PDF. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi ściśle odpowiadać wersji papierowej co do formy jak i treści. 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 9. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia..
 5. Remont konstrukcji światła nabieżnika w Porcie Rowy
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont konstrukcji światła nabieżnika w porcie Rowy.
  2. Stan istniejący: planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, na terenie powiatu słupskiego, w gminie Ustka na działce nr 671 w Rowach. Znajdują się na niej dwie konstrukcje nabieżników: stawa dolna o wysokości ok. 7m i konstrukcji dwusłupowej, żelbetonowej oraz stawa górna o wysokości ok. 9m i konstrukcji dwusłupowej, żelbetonowej.
  3. Branża konstrukcyjno-budowlana: Ogólny opis zakresu przedmiotowego inwestycji obejmuje likwidację dwóch istniejących nabieżników i budowę nowego ze światłem sektorowym w miejscu wcześniejszej stawy górnej. Technologia i kolejność wykonywania robót:
  a) fundament: bezpośrednie posadowienie konstrukcji nabieżnika na stopie fundamentowej,
  b) konstrukcja stalowa:
  - wykonanie stalowej konstrukcji nabieżnika z 2 elementów połączonych stalowym pierścieniem,
  - zakotwienie konstrukcji w fundamencie za pomocą kotew i pierścienia dolnego, pod którym zostanie wykonana podlewka,
  c) komunikacja:
  - wykonanie 2 podestów wewnątrz nabieżnika, stanowiących elementy konstrukcyjne w postaci przepon,
  - umieszczenie drabiny wewnątrz konstrukcji w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy pomostami,
  d) galeria: wykonanie galerii na górnym pomoście nabieżnika,
  e) balustrady: - wykonanie konstrukcji balustrady,
  f) drzwi stalowe: wykonanie 2 par drzwi stalowych typu okrętowego i ich montaż w konstrukcji stalowej nabieżnika w wytwórni elementów stalowych
  g) wentylacja:
  - wykonanie wentylacji grawitacyjnej,
  - zastosowanie wywietrznika dachowego na szczycie konstrukcji,
  h) izolacja przeciwwilgociowa:
  - wykonanie izolacji powłokowej z 2 warstw żywic smołowo-epoksydowych
  - zabezpieczenie odsłoniętych powierzchni betonu powłoką ochronną
  i) zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: zabezpieczenie konstrukcji stalowej zestawem antykorozyjnym,
  j) elektryka:
  - przeniesienie istniejącej rozdzielnicy wraz z podlicznikiem do wnętrza konstrukcji nabieżnika
  - przeprowadzenie kabli zasilających
  - uziemienie konstrukcji wg branży elektrycznej
  4. Branża elektryczna: Ogólny opis zakresu przedmiotowego inwestycji obejmuje:
  - przełożenie istniejącego kabla nn
  - demontaż i ponowny montaż szafy zasilającej
  - instalacje elektryczne wewnętrzne
  - instalację odgromową
  Technologia i kolejność wykonywania robót:
  a) sieci zewnętrzne
  - demontaż istniejącej szafki sterowniczej i ponowny montaż w nabieżniku
  - odkopanie kolidującego kabla i przełożenie w miejsce niekolidujące z budowanym nabieżnikiem
  b) układanie kabli:
  - układanie kabli na podsypce z piasku
  - zasypanie kabli warstwą piasku, a następnie gruntem rodzimym
  - przykrycie kabli pasami folii i zasypanie gruntem
  - układanie kabli w rurach na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym
  - zabezpieczenie wlotów rur przed przedostaniem się wody i ich zamulenia
  - stosowanie opasek kablowych z trwale wygrawerowanymi danymi
  - zabezpieczenie wejścia kabla przed przedostaniem się wilgoci
  c) instalacje wewnętrzne:
  - wyposażenie szafki ustawionej w nabieżniku w wyłącznik instalacyjny różnicowo-nadprądowy
  - wykonanie instalację oświetleniową
  - zainstalowanie łącznika
  - wykonanie oświetlenia oprawami na świetlówki kompaktowe
  - układanie instalacji elektrycznej w rurki instalacyjne
  - ułożenie od szafy rurki PCV Ø 25 w celu zasilenia lampy
  d) instalacja odgromowa:
  - ułożenie taśmy wokół nabieżnika
  - instalowanie złącz kontrolnych w studzienkach kontrolnych w ziemi i połączenie ich z uziomem otokowym, metalową konstrukcją nabieżnika i taśma stalową
  - wykonanie mostków z linki miedzianej
  - wykonanie rezystencji uziemienia
  e) ochrona od porażeń prądem elektrycznym
  - zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieciowym
  - podłączenie żyły ochronnej w kablach i przewodach oświetleniowych do zacisków ochronnych urządzeń, bolców gniazd wtykowych, obudów opraw itp.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz decyzje stanowiące odpowiednio załączniki 8-19 do SIWZ.

  6. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji.
 6. Zagospodarowanie stawu oraz terenu wokół stawu w miejscowości Bierkowo (dz. nr 139, 140, 141/1, 141/2, 166) - Gmina Słupsk
  Zamawiający: Wójt Gminy Słupsk, Słupsk
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie stawu oraz terenu wokół stawu w miejscowości Bierkowo (dz. nr 139, 140, 141/1, 141/2, 166) - Gmina Słupsk, w szczególności: 1) roboty w zakresie przygotowania terenu do zagospodarowania stawu, 2) oczyszczenie i pogłębienie stawu, 3) wykonanie robót ziemnych, 4) wykonanie pali i wsporników na palach, 5) wykonanie mnicha z przykanalikiem do regulacji poziomu wody w stawie, 6) spiętrzenie wody w stawie, 7) ustawienie krawężników/obrzeży na ławie betonowej z oporem, 8) wykonanie chodnika wiszącego na palach dł. 36,85 m, 9) wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 10) wykonanie alejek o nawierzchni mineralnej, 11) wykonanie schodów terenowych, 12) wyprofilowanie istniejących skarp oraz wykonanie nowych, 13) wykonanie przepustu rurowego z PP dwuwarstwowego, 14) wydłużenie istniejącego przepustu wraz z zabrukiem wylotu przepustu, 15) oświetlenie w postaci latarni oświetleniowych, 16) wykonanie fontanny pływającej, 17) wykonanie przejścia kamiennego na wypłyconej części stawu, 18) uporządkowanie terenów zielonych i obsianie trawą, 19) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w § 9 ust. 2 pkt 2 b) wzoru umowy. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą dokumentacji projektowej, STWiORB, które stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy. 4. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3 SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 6. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 8. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego
 7. Modernizacja dalb cumowniczych w Porcie Rowy
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji dalb cumowniczych w Porcie Rowy warunkach otwartego morza, a także oddanie do użytkowania wykonanych konstrukcji morskich budowli hydrotechnicznych. Zamawiający określa zakres robót budowlanych: prace geotechniczne; uzyskanie stosownych uzgodnień (w tym oznakowania nawigacyjnego); roboty czerpalne; wykonanie i montaż dalb cumowniczych wyrwanie starych konstrukcji dalb; uzyskanie stosownych pozwoleń na użytkowanie; w ramach działań po stronie wykonawcy robót budowlanych będzie: wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Opis istniejących warunków terenowych: Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie otwartego morza Bosmanatu Portu Rowy administrowanego przez Urząd Morski w Słupsku, działka nr 672 obręb Rowy. Port Rowy usytuowany jest u ujścia rzeki Łupawa do morza. Ujście rzeki zwieńczone jest dwoma falochronami długości ~56,0m zachodni oraz długości 82,0m wschodni. Projektowane dalby cumownicze usytuowano w odległości ~81,0 m od głowicy falochronu wschodniego oraz w odległości ~109,0m od głowicy falochronu zachodniego. Projektowane dalby odsunięte są o 10,0m w stronę morza od dalb istniejących. Odległość między dalbą cumowniczą D4 a dalbą cumowniczą D5 wynosi ~60,0m - rys. nr 01 Plan sytuacyjny. Technologia wykonywania robót: usunięcie istniejących dalb cumowniczych w sposób nienaruszający struktury gruntu wokół dalb; wykonanie sondażu dna w celu doszacowania objętości robót czerpalnych (zalecane); wykonanie robót czerpalnych; odłożenie urobku z robót czerpalnych na plaży wschodniej w Rowach; wyznaczenie miejsca pogrążenia pali; wbicie pali stalowych; zamocowanie dolnego pierścienia zabezpieczającego; zamocowanie odbojnicy; zabezpieczenie odbojnicy przed uszkodzeniem podczas montażu pozostałych elementów wyposażenia; zamocowanie górnego pierścienia zabezpieczającego; zamocowanie stopni wyłazowych; zamocowanie pachoła stalowego; kontrola jakości wykonanych połączeń i ewentualne uzupełnienie ubytków powłok. Wykonawca we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem pozyska wszelkie potrzebne materiały, badania w tym m.in.: wszelkie uzgodnienia branżowe, mapy, ekspertyzy, itp. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 60 miesięcy. Okres rękojmi upływa 12 m-cy po upływie okresu gwarancji jakości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Operacie wodno-prawnym oraz przedmiarze robót, stanowiących odpowiednio załączniki nr od 8 do 12 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 Roboty budowlane 45244000-9 Wodne roboty budowlane 34928430-1 Znaki nawigacyjne 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe konstrukcji stalowych.
 8. Przebudowa nabrzeża Wydmowego w Porcie Łeba- etap II
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba, które składa się z:Nabrzeża Przeładunkowego - 150,0 mb, Nabrzeża Skarpowego - 73,0 mb. Zakres remontu Nabrzeża Wydmowego - II etap obejmuje: rozbiórkę starego nabrzeża żelbetowego o konstrukcji skarpowej na odcinku 73 mb o kubaturze 140,54 m3; dodatkowo po wykonaniu robót rozbiórkowych i ocenie stanu ściągów, kleszczy ścianki szczelnej nabrzeża zabezpieczyć istniejące ściągi na całym zakresie prowadzonych robót nową hydroizolacją - szt. 14; wykonanie nowej konstrukcji nabrzeża (Nabrzeże Skarpowe -73 m), w tym: -wykonanie wykopu technologicznego do wykonania podbudowy nabrzeża o kubaturze 630,72 m3, -wykonanie nowej konstrukcji żelbetowego oczepu ścianki szczelnej o wym. 1,00 m x 0,70 m, o rzędnej korony oczepu + 0,70 m n.p.m. -wykonanie podbudowy z kruszywa filtracyjnego 16-32 mm, -wykonanie zasypu z gruntu zbrojonego na w/w podbudowie spełniającej zarazem funkcję filtra odwrotnego, -wykonanie nawierzchni nabrzeża z płyty żelbetowej o grubości 20 cm, wzmocnioną żebrami ze ścianką żelbetową stanowiącą oparcie dla nawierzchni na zapleczu nabrzeża z płyt drogowych 300 x 150 x 15 cm, -wykonanie nawierzchni na zapleczu nabrzeża z płyt drogowych 300 x 150 x 15 cm na podbudowie z gruntu zbrojonego gr. 50 cm; -montaż drabinek ratowniczych - 2 sztuki; -montaż klamer zejściowych - 6 kpl. Na odcinku Nabrzeża Przeładunkowego oraz Skarpowego (223 mb) należy: - wydobyć urobek z dna kanału portowego pogłebiarką lub innym sprzętem pływającym z transportem urobku na klapowisko morskie - 1036 m3, - wykonać atest czystości dna - 1 kpl. -wykonać i ułożyć na dnie kosze gabionowe o wym. 0,5m x 0,5m x 4m wypełnione żwirem - 56 szt. - wykonać i ułożyć na dnie materace gabionowe o wym. 0,3m x 2m x 4m wypełnione żwirem - 56 szt. - uzupełnić umocnienie dna workami wypełnionymi betonem - 279 szt. - zamontować 137,3 mb odbojnic gumowych poziomych oraz pionowych typy D 300, - zamontować stojaki z kołem ratunkowym - 5 szt. - zamontowac znaki geodezyjne typu 11R1 - 11 szt. - zamontować znaki informacyjne - 4 szt. - wykonać nowe przejście kablowe pod dnem kanału w pobliżu istniejącego przeznaczonego do demontażu 78 mb, -przestawić istniejące słupy oświetleniowe Nabrzeża Wydmowego 6 szt, - zamontować oprawy oświetlenia drogowego typu LED na Nabrzeżu Wydmowym - 6 szt, -zamontować urządzenia ograniczające pobór mocy przez oświetlenie Falochronu Zachodniego w słupach oświetleniowych -10szt, -wymienić szafy kablowe wraz z wyposażeniem w miejsce istniejących przeznaczonych do demontażu po stronie Nabrzeża Gdyńskiego i po stronie nabrzeża Wydmowego - 5 kompletnych zestawów, -wykonać linie kablowe 0,4kV zalicznikowe i linie kablowe nawigacyjne w tym w rurach osłonowych w tym linii kablowych łączących oba nabrzeża w rurach izolacyjnych układanych we wspólnej rurze HDPE fi 250 instalowanej metodą przewiertu sterowanego pod dnem kanału 360 mb, - zdemontować istniejące szafki kablowe - 3 zestawy, - zamontować podświetlenia znaku zakazu kotwiczenia - 2 komplety. - zamontować balustrady ochronne ze stali nierdzewnej - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: -projekt budowlano-wykonawczy, projekt budowlano-wykonawczy zamienny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, rysunki - część hydrotechniczna i elektryczna, zestawienie stali i decyzje, stanowiące odpowiednio załączniki nr 8-14 do SIWZ, -projekt budowlano-wykonawczy - część elektryczna, szczegółowa specyfikacja techniczna - linie kablowe i kable nawigacji, szczegółowa specyfikacja techniczna - projekt oświetlenia, przedmiar robót branża elektryczna, stanowiąco odpowiednio załączniki nr 15-18 do SIWZ. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia
 9. Przebudowa Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Zakres robót uzupełniających obejmuje:
  - wykonanie żelbetowego zamknięcia styku nabrzeża przeładunkowego ze skarpowym o objętości betonu 3.352 m3.
  - wykonanie żelbetowego uszczelnienia styku nabrzeża z falochronem o objętości betonu 21,513 m3.
  - roboty rozbiórkowe nawierzchni w celu ułożenia toru kablowego 12,150 m3.
  - roboty rozbiórkowe ziemne w celu ułożenia toru kablowego 77,625 m3.
  - wykonanie dodatkowych żeber usztywniających w ilości 15 szt.
  - wykonanie żelbetowych murków oporowych przy zjazdach 7,000m3.
  - utwardzenie nawierzchni z płyt drogowych z podbudową 385,000m2
 10. Przebudowa Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba - wykonanie systemu odbojnic elastomerowych
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu odbojowego z odbojnic elastomerowych typu D300, montowanych kotwami systemowymi do nabrzeża, na odcinku nabrzeża przeładunkowego na długości 110,00 mb, tj. 170,00 mb elementu odbojowego. Odbojnice należy zamontować poziomo jak i pionowo w rozstawie osiowym co 2,50 m. Układ urządzeń odbojowych pokazano na rysunku stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. Zgodnie z Decyzją RDOŚ-Gd-WOO.4211.7.2012.AM11 z dnia 19.10.2012 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odpady powstałe podczas rozbiórki części elementów z remontowanych i modernizowanych odcinków powinny podlegać segregacji i recyklingowi lub być gromadzone w przystosowanych do tego pojemnikach i wywożone w celu utylizacji, przez firmy posiadające narzucone prawem pozwolenia. Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany do przedstawienia umowy na wywóz odpadów i innych nieczystości, zawartej na czas wykonywania inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz rysunek techniczny dotyczący układu urządzeń odbojowych, stanowiące odpowiednio załączniki 9, 10 i 11 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.
 11. Umocnienie dna przy Nabrzeżu Mostowym w Porcie Łeba
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Umocnieniu dna przy Nabrzeżu Mostowym w Porcie Łeba. 2. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia zakładają odtworzenie bezpiecznych głębokości nabrzeża. Głębokość akwenu w miejscu umocnienia wynosić będzie -3,75 m. Należy wykonać umocnienia z materaców i koszy gabionowych spiętych ze sobą za pomocą drutu ocynkowanego w osłonie z PCV. Szerokość pasa umocnionego wynosić będzie ok. 6m. 3. Dane ogólne umocnienia: - długość umocnienia: 88,0 m - szerokość umocnienia : 6,0 m - głębokość techniczna : -3,50 m - głębokość projektowana: -3,75 m - głębokość dopuszczalna: -4,00 m - rzędna posadowienia ścianki szczelnej: -8,50 m - tolerancja wykonania robót: ±20,0 cm 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 4.1. wyrównanie podłoża gruntowego, 4.2. ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny, 4.3. montaż koszy gabionowych, 4.4. wbudowanie koszy w docelowe miejsce przeznaczenia, 4.5. wypełnianie koszy kamieniem o odpowiedniej frakcji, 4.6. wykonanie podsypki z tłucznia oraz uzupełnienie skarp kamieniem hydrotechnicznym, 4.7. wbudowanie materaców w docelowe miejsce przeznaczenia 4.8. wypełnianie materaców kamieniem o odpowiedniej frakcji, 4.9. montaż pokryw materacy oraz połączenie konstrukcji w sposób zgodny z wymogami producenta
 12. Przebudowa Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba, które składa się z:
  1) nabrzeża Przeładunkowego - 150,0 mb,
  2) nabrzeża Skarpowego - 73,0 mb.
  2. Zakres remontu nabrzeża Wydmowego - I etap obejmuje:
  1) rozbiórkę starego nabrzeża żelbetowego o konstrukcji skarpowej na odcinku 150 mb o kubaturze 244,5 m3; dodatkowo po wykonaniu robót rozbiórkowych i ocenie stanu ściągów, kleszczy ścianki szczelnej nabrzeża zabezpieczyć istniejące ściągi na całym zakresie prowadzonych robót nową hydroizolacją - szt. 28;
  2) wykonanie nowej konstrukcji nabrzeża (Nabrzeże Przeładunkowe - 150 m), w tym:
  a) wykonanie wykopu technologicznego do wykonania podbudowy nabrzeża o kubaturze 1296,0 m3,
  b) wykonanie nowej konstrukcji żelbetowego oczepu ścianki szczelnej o wym. 1,80 m x 0,70m, o rzędnej korony oczepu + 1,50 m n.p.m.
  c) wykonanie podbudowy z kruszywa filtracyjnego 16-32 mm,
  d) wykonanie zasypu z gruntu zbrojonego na w/w podbudowie spełniającej zarazem funkcję filtra odwrotnego,
  e) wykonanie nawierzchni nabrzeża z płyty żelbetowej o grubości 20 cm ze ścianką żelbetową stanowiącą oparcie dla nawierzchni na zapleczu nabrzeża z płyt drogowych 300 x 150 x 15 cm,
  f) wykonanie nawierzchni na zapleczu nabrzeża (ciąg pieszo - jezdny) z płyt drogowych 300 x 150 x 15 cm na podbudowie z gruntu zbrojonego gr. 50 cm;
  3) pozostałe roboty związane z przebudową Nabrzeża Wydmowego opisane w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będą realizowane na podstawie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 13. Budowa mieszkań o charakterze socjalnym przy ul. Mochnackiego w Słupsku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Obiekt będzie zlokalizowany w rejonie ulicy Mochnackiego w Słupsku, na działce nr 764/1, obręb 7 będącej własnością Miasta Słupsk.

  Szczegółowy zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR stanowiącymi załączniki do siwz oraz opisem przedmiotu zamówienia w siwz
 14. Roboty budowlane polegające na dostawie i wymianie drzwi dwuskrzydłowych (szt. 2) na EI 60 łączących holl główny z widownią w Teatrze RONDO realizowane w ramach zadania Rozbudowa teatru Rondo oraz budowa Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., Słupsk
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę i wymianę drzwi dwuskrzydłowych łączących holl główny z widownią (szt. 2) na EI 60 wraz z obustronną obróbką ościeży.
 15. Przebudowa waryjnego zabezpieczenia brzegu morskiego w miejscowości Chłopy
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i budowa zabezpieczenia brzegu morskiego w Chłopach z gwiazdo bloków i kamienia łamanego w systemie zaprojektuj-wybuduj. Zabezpieczenie brzegu morskiego zostanie wybudowane u podnóża wydmy wzdłuż podstawy klifu przystani morskiej o dł. 50m.
 16. Awaryjna przebudowa zjazdu technicznego typu ciężkiego w Poddąbiu
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i budowa opaski brzegowej w Poddąbiu, okładzinowej z gwiazdobloków i kamienia łamanego w systemie zaprojektuj-wybuduj. Opaska ma się składać z dwóch odcinkó: pierwszy położony wzdłuż podstawy zjazdu i drugi odcinek u podstawy klifu wydmy. 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje m.in.: 2.1. prace rozbiórkowe konstrukcji istniejących budowli hydrotechnicznych (opaska z gwiazdobloków o masie 750 kg), 2.2. częściową rozbiórkę płyt drogowych na zjeździe, 2.3. wypełnienie ubytków nawierzchni i ponowne ułożenie płyt drogowych zjazdu, 2.4. wyrównanie terenu pod planowaną konstrukcję opasek, 2.5. wykonanie podbudowy wg Programu funkcjonalno-użytkowego, 2.6. wykonanie korpusu z gwiazdobloków o masie 5 T, opasek brzegowych narzutowych ciężkich, u podnóża zjazdu i wydmy w dwóch odcinkach o długości 20 mb i 10 mb na 225 km, 2.7. korpus opasek wypełnić kamieniem łamanym na w/w odcinkach wg PFU. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 2.1 i 2.2. oraz realizację robót budowlanych, tj. wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną
 17. Awaryjna przebudowa zjazdu technicznego i odcinka drogi technicznej wraz z zabezpieczeniem brzegu morskiego i budową slipu dla łodzi rybackich na przystani rybackiej w Jarosławcu
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i awaryjna przebudowa zjazdu technicznego i odcinka drogi technicznej wraz z zabezpieczeniem brzegu morskiego oraz budową slipu dla łodzi rybackich na przystani rybackiej w Jarosławcu, w systemie zaprojektuj-wybuduj. 2. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: 2.1. prace rozbiórkowe konstrukcji istniejących budowli hydrotechnicznych (ostroga z gwiazdobloków o masie 750 kg), 2.2. częściową rozbiórkę płyt drogowych na zjeździe, 2.3. wypełnienie ubytków nawierzchni i ponowne ułożenie płyt drogowych zjazdu, 2.4. wyrównanie terenu pod planowaną konstrukcję opaski, 2.5. wykonanie podbudowy wg Programu funkcjonalno-użytkowego, 2.6. wykonanie korpusu z gwiazdobloków o masie 5 T, opaski brzegowej narzutowej ciężkiej, u podnóża zjazdu o długości 20 mb., 2.7. korpus opaski wypełnić kamieniem łamanym na w/w odcinku wg PFU. 2.8. wykonanie korpusu zjazdu dla łodzi na podbudowie z geobagów i płyt drogowych o dł. 20,00 mb 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 1. i 2. oraz realizację robót budowlanych, tj. wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną
 18. Remont głowicy wschodniej oraz zachodniej w Porcie Ustka
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont części nadwodnej głowicy falochronu wschodniego oraz zachodniego w Porcie Ustka. 2. Roboty budowlane polegać będą na: 2.1. czyszczeniu hydrościernym, konstrukcji żelbetonowych oraz kamiennych pokrytych powłokami malarskimi o pow. 256,96 m2, 2.2. wykuciu spoin w konstrukcjach murowych na głębokość 30 cm o pow. 256,96 m2, 2.3. spoinowaniu murów z kamienia zaprawą do spoinowania kamienia odporną na warunki morskie o pow. 256,96 m2, 2.4. hydrofobizacji powierzchniowej ścian kamiennych środkiem hydrofobowym o pow. 256,96 m2. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, zdjęcia falochronów, rysunki techniczne, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące odpowiednio załączniki od 7 do 11 do SIWZ. 4. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli zamawiającego 36-miesięcznej gwarancji jakości oraz 48-miesięcznej rękojmi. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
 19. Wymiana urządzeń odbojowych na nabrzeżu Darłowskim na długości 81,20 m na urządzenia odbojowe elastomerowe typu DD
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Ustka
  Wymiana urządzeń odbojowych na nabrzeżu Darłowskim na długości 81,20 m na urządzenia odbojowe elastomerowe typu DD w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy
 20. Zabezpieczenie przeciwsztormowe portu Kąty Rybackie
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwsztormowego portu Kąty Rybackie obejmujące: a) rozebranie istniejącego ogrodzenia i nawierzchni z płyt drogowych b) wykonanie winylowej ścianki szczelnej c) wykonanie żelbetowego muru kątowego posadowionego na winylowej ściance szczelnej d) dostawę i montaż stalowych bram e) odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych 2. Po rozebraniu ogrodzenia działki zajmowanej przez Muzeum Zalewu Wiślanego (oddział CCM w Gdańsku) wykonawca winien zabezpieczyć teren przed wejściem osób niepowołanych zarówno na teren budowy jaki i muzeum. 3. Teren inwestycji znajduje się częściowo w strefie B ochrony konserwatorskiej i w strefie ochrony archeologicznej - prowadzenie prac ziemnych wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i należy je zgłosić do służb ochrony zabytków z wyprzedzeniem 1 miesiąca (zgodnie z zapisami MPZP) 4. Należy przestrzegać zapisów decyzji środowiskowej, w szczególności zakazu pogrążania ścianki szczelnej oraz wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków tj. od 1 marca do 31 sierpnia. 5. Prowadzenie prac budowlanych nie może utrudniać funkcjonowania muzeum, portu, przystani białej floty oraz użytkowania znajdujących się na tym terenie obiektów. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z załącznikami do wniosku. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dokumentacją techniczną) stanowiącym część III SIWZ oraz na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym część II SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie i na warunkach określonych w projekcie Umowy stanowiącym część II SIWZ
 21. Przebudowa istniejącego zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego w Kołobrzegu - działka nr 8, obręb nr 2.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 22. Remont ostrogi zachodniej w Porcie Darłowo
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 23. Remont sal dydaktycznych wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w Budynku Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku na potrzeby pomieszczeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Akademia Pomorska, Słupsk
 24. Budowa budowy świetlicy wiejskiej i infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Reblino na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i świadectwa energetycznego
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy, Kobylnica
 25. RZP-7/11 wykonanie naprawy elewacji, tarasu i wejścia do budynku przy ul. Policjantów 1 w Słupsku
  Zamawiający: Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk
 26. Odbudowa elementów konstrukcji Nabrzeża Postojowego w Porcie Darłowo
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 27. Przebudowa Nabrzeża Słowińskiego w Porcie Darłowo
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 28. Prezbudowa Nabrzeża Słowińskiego w Porcie Łeba
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 29. Zakup, montaż odbojnic z elastomeru poliuretanowego wraz z drabinkami wejściowymi na potrzeby dolnej części portu Darłowo
  Zamawiający: Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Darłowo
 30. Zaprojektowanie i wykonanie interwencyjnej budowy grobli w Kołobrzegu
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 31. Awaryjna naprawa brzegu morskiego w Rowach - budowa opaski brzegowej narzutowej w dwóch odcinkach o łącznej długości 46 mb
  Zamawiający: Wójt Gminy Ustka, Ustka
 32. Remont narożnika południowego Nabrzeża Bosmańskiego w porcie Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 33. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ul. Bohaterów Weterplatte 64.
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 34. Remont kierownicy statków starej części falochronu wschodniego w porcie Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 35. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 36. Wykonanie dokumentacji budowlanej i budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Polnej w Ustce
  Zamawiający: Gmina Miasto Ustka, Ustka
 37. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny, w Słupsku przy ul.Bohaterów Westerplatte 64
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 38. Zaprojektowanie i budowa ścieżki edukacyjnej na wydmie - Park Wydmowy - etap drugi Miasto Hel, obręb Hel. Karta mapy 4, działki nr 110/2, 111/3, 111/5 (rejon ul. Portowej).
  Zamawiający: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 39. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 40. Remont dalby na przystani rybackiej w Chłopach oraz elementów zbloczy na dalbach w przystaniach rybackich w Jarosławcu, Dąbkach, Unieściu i Ustroniu Morskim
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 41. Naprawa pokładu pomostu drewnianego przy Basenie postojowym w Porcie Dźwirzyno
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 42. Przebudowa Nabrzeża Słowińskiego w Porcie Łeba - I etap.
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 43. RZP-8/09
  Zamawiający: Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk
 44. RZP-9/09
  Zamawiający: Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk

Inne osoby dla Skrzypek (296 osób):