Kogo reprezentuje osoba

Skrzypek Romuald Franciszek

w KRS

Romuald Franciszek Skrzypek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Romuald
Drugie imię:Franciszek
Nazwisko:Skrzypek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Słupsk (Pomorskie)
Przetargi:45 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Moszko Jarosław, Smolak Marek Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Moszko Jarosław, Smolak Marek Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Apteka Zachodnia J.moszko. Sp. J., Ustka − KRS 0000193702
 2. Pbo Budownictwo Hydrotechniczne i Ogólne Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000604470
 3. Pol-prod - Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000102383
 4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000172075

Powiązane przetargi (45 szt.):
 1. Remont zejścia na plażę e Łebie w rejonie ul. Leśnej
  Zamawiający: Gmina Miejska Łeba, Łeba
  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarem robót (kosztorys ofertowy - ślepy). Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik: do SIWZ: a. Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany, b. Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, c. Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót (kosztorys ofertowy - ślepy).
 2. Zaprojektowanie i i wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP60 w Świnoujściu (PKOB 2151).
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i i wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na przebudowie nabrzeża MP60 w Świnoujściu (PKOB 2151).

  Zamówienie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE.

  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w następujących dokumentach:
  - Programie Funkcjonalno-Użytkowym,
  - Programie Inwestycji,
  - Szczegółowym Opisie i Zakresie Przedmiotu Zamówienia.

  1) Wykonawca w ramach zawartej umowy uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę.
  2) Wykonawca w ramach zawartej umowy zawiadomi ZWINB, na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie nałożony taki obowiązek.
  3) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). Materiały z rozbiórki niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, a ich wartość szacunkową ujmie w cenie oferty.
  4) Wykonawca robót wykona dokumentację powykonawczą, przekaże dla Zamawiającego zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, materiały wymienione w art. 60 - dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.
  5) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną a po ich zakończeniu wykona dokumentację fotograficzną powykonawczą (fotografując zakres robót przed ich wykonaniem i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania).
  UWAGA:
  Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 3. Budowa ciągów pieszo - jezdnych łączących Nabrzeża Parkowe i Skarpowe w Darłowie
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych na zasadach: zaprojektuj-wybuduj inwestycji pn. Budowa ciągów pieszo-jezdnych łączących Nabrzeża Parkowe i Skarpowe w Porcie Darłowo. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 3.1. SIWZ oraz realizację robót budowlanych, tj. wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Program stanowi koncepcję przedprojektową, która będzie stanowiła materiał wyjściowy dla Wykonawcy dokumentacji budowlanej, wykonawczej i uzyskania stosownych pozwoleń w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne. 4. Dokumentacja budowlana winna zostać sporządzona w ilościach i formie określonej w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodnie z następującymi przepisami: a)ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), b)rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645), c)rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 206, poz. 1516), d)rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), e)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), f)rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), g)ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), h)innymi przepisami normującymi przedmiot zamówienia. 5.Wykonawca we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem pozyska wszelkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, w tym m.in.: wszelkie uzgodnienia branżowe, wypisy z ewidencji gruntów, uzupełniające badania geotechniczne, ekspertyzy, itp. 6.Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 60 miesięcy. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 72 miesięcy od daty odbioru końcowego. 7.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w Programie funkcjonalno-użytkowym z zachowaniem tych samych parametrów oraz właściwości technicznych i jakościowych, jakie zostały wskazane w Programie funkcjonalno-użytkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 8.Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 9.Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca zorganizował zaplecze (punkt) administracyjne, w którym będzie koordynował prowadzone prace w miejscowości Darłowo
 4. Zadanie nr 1 Remont odcinka nasadowego oraz głowicowego Falochronu Zachodniego w Porcie Tolkmicko; Zadanie nr 2 Przebudowa Nabrzeża Pomostowego w Porcie Tolkmicko; Zadanie nr 3 Remont nawierzchni przy Nabrzeżu Wschodnim w Tolkmicku
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Zadanie nr 1- Remoncie odcinka nasadowego (116m) oraz głowicowego (64m) Falochronu Zachodniego w Porcie Tolkmicko. Zakres prac: Odcinek nasadowy- Uzupełnienie palisady drewnianej, uzupełnienie narzutu kamiennego, wykonanie spoinowania oraz uzupełnienie ubytków narzutu, wykonanie naprawy nawierzchni betonowej, Odcinek głowicowy - Usunięcie drewnianych belek odbojowych, wyczyszczenie powierzchni płyt i uzupełnienie ubytków, usunięcie stalowych konstrukcji drabinek, pochwytów oraz płaskowników zakotwionych w oczepie; zamontowanie drabinek i pochwytów, demontaż pachołów, wypiaskowanie i ponowne ich pomalowanie, oczyszczenie i wypełnienie zaprawą ścian oczepów od strony odcinka nasadowego, rozkucie istniejącej konstrukcji schodów łączących poziomy i wykonanie reprofilację schodów; usuniecie nawierzchni asfaltowej, wykonanie inwentaryzacji płyt znajdujących się poniżej nawierzchni i wykonanie prac zgodnie z projektem zależnie od ich stanu; montaż odbojnic po wykonaniu prac remontowych zewnętrznych płyt szalunkowych oraz wnęk na drabinki; wyposażenie falochronu w sprzęt ratowniczy. Zadanie nr 2 - Przebudowa Nabrzeża Pomostowego w Porcie Tolkmicko. Zakres prac: Usunięcie drabinek, wykonanie robót rozbiórkowych, rozkucie oczepu, umieszczenie dodatkowego zbrojenia kotwiącego, posadowienie nadbudowy nabrzeża palach stalowych wbitych w dwóch rzędach wypełnionych betonem; wykonanie nadbudowy z dylatacją od istniejących konstrukcji Nabrzeża Postojowego i Wschodniego; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych poprzez ocynkowanie oraz malowanie odpowiednie dla kategorii korozyjności. Szczegóły wykonania zgodnie z dokumentacjami projektowymi. Zadanie nr 3 - Remont nawierzchni przy Nabrzeżu Wschodnim w Tolkmicku Zakres prac: Usunięcie płyt betonowych, usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie kostki betonowej z krawężnikami posadowionymi na betonowym fundamencie; wykonanie systemowego odwodnienia liniowego oraz drenażu francuskiego, wykonanie studzienki DN600, wykonanie odprowadzenia do istniejącej studzienki. 2. Zakres robót, określa: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez: INGEO Sp. z o.o. 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 78, tj: a) Projekt budowlany zamienny dla przebudowy nabrzeża, opaski brzegowej i falochronu wschodniego w Porcie Tolkmicko b) Projekt wykonawczy Remont odcinka nasadowego oraz głowicowego Falochronu Zachodniego w Porcie Tolkmicko c) Projekt wykonawczy Remont nawierzchni przy Nabrzeżu Wschodnim w Tolkmicku d) Specyfikacje Techniczne dla projektu Remont odcinka nasadowego oraz głowicowego Falochronu Zachodniego w Porcie Tolkmicko e) Specyfikacje Techniczne Projektu budowlanego zamiennego dla przebudowy nabrzeża, opaski brzegowej i falochronu wschodniego w Porcie Tolkmicko f) Specyfikacja Techniczna dla projektu wykonawczego Remont nawierzchni przy Nabrzeżu Wschodnim w Tolkmicku zawarte w części III SIWZ. 3. Ilekroć w dokumentacji technicznej w opisie przedmiotu zamówienia został użyty znak towarowy, patent lub pochodzenie, to przyjmuje się, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy: lub równoważne. 4. Ilekroć w dokumentacji technicznej w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający przywołuje Polskie Normy, to przyjmuje się, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy: lub równoważne. 5. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie i na warunkach określonych w projekcie Umowy (§ 14) stanowiącym część II SIWZ. 7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. 8. W kosztorysie ofertowym (w kosztach ogólnych) Wykonawca musi zawrzeć dodatkowo koszty związane z kupnem i montażem tablicy pamiątkowej (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Operacyjnego: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013). 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zadania nr 2, w przypadku nie uzyskania zmiany pozwolenia na budowę dla przebudowy nabrzeża pomostowego w Porcie Tolkmicko
 5. Remont Nabrzeża Władysławowskiego w Porcie Ustka
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont Nabrzeża Władysławowskiego w Porcie Ustka. 2. Stan istniejący: Nabrzeże Władysławowskie jest nabrzeżem typu oczepowego z oczepem stalowym. Rzędna nawierzchni nabrzeża waha się w zakresie od ok. 1,50 m n.p.m. do ok. 1,57 m n.p.m. Nawierzchnia nabrzeża jest asfaltowo-betonowa, miejscami z występującą kostką granitową. Jest ona w złym stanie technicznym. Zauważalne są liczne spękania i ubytki, kawerny oraz wżery w powierzchniowych warstwach nawierzchni nabrzeża. Na styku nabrzeża wraz z oczepem stalowym ścianki szczelnej występują znaczne ubytki materiałowe i dziury sięgające do ok. 20cm głębokości. Od strony odwodnej nabrzeża zamontowany jest system odbojnic pionowych oraz opon staro-użytecznych. Istniejący oczep ścianki szczelnej jest zniszczony na stalowych elementach zauważa się znaczące ogniska korozji i rdzy. Od północnej strony jest zejście do łodzi (motorówek), a w pobliżu znajduje się żuraw portowy o udźwigu 2t. Nabrzeże wyposażone jest w sieć pachołów cumowniczych. 3. BRANŻA HYDROTECHNICZNA I SNITARNA: Ogólny opis zakresu przedmiotowego inwestycji obejmuje: W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się przeprowadzenie remontu nawierzchni nabrzeża wraz odwodnieniem i wyposażeniem przedmiotowego nabrzeża w polery cumownicze i rząd 10 szt. dalb odbojowych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wykonany zostanie remont nawierzchni nabrzeża o szerokości 10 m oraz długości 60 m (powierzchnia 0,06 ha) wraz z odprowadzeniem wód za pomocą wpustów liniowych, poprzez kanał do studni z osadnikiem, a stąd do zaprojektowanej miejskiej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia nabrzeża ma zostać wykonana jako płyta betonowa w technologii na mokro na podbudowie z pospółki zagęszczonej i zbrojonej geotkaniną. Dodatkowym wyposażeniem nabrzeża będą bloki fundamentowe, zlokalizowane w II linii cumowniczej nabrzeża pod polery cumownicze. W celu zabezpieczenia jednostek przed uszkodzeniem oraz zapewnieniem możliwości cumowania podczas wysokiego stanu wód w basenie portowym zaprojektowano rząd 10 szt. dalb odbojowych na działce nr 1560/81. Dalba wykonana będzie jako pal skrzynkowy. Rzędna wbicia dalby wynosić będzie 20,0m. Korona dalby będzie znajdować się na rzędnej 4,0m (ok. 2,43m ponad rzędną nabrzeża). Dalby wyposażone będą w odbojnicę z elastomeru poliuretanowego. 4. Technologia i kolejność wykonywania robót: 4.1. BRANŻA HYDROTECHNICZNA: - roboty rozbiórkowo-przygotowawcze, - wykonanie bloków fundamentowych pod pachoły cumownicze, - wykonanie nawierzchni nabrzeża wraz z podbudową, - wykonanie dalb odbojowych, - prace wykończeniowe (montaż pachołów cumowniczych i belek odbojowych) 4.2. BRANŻA SANITARNA: - wykonanie wykopów z umocnieniem ścian, - montaż kanalizacji deszczowej, - próba szczelności kanalizacji, - zasypanie wykopów z zagęszczeniem, - montaż wpustów liniowych. 5. ZAKRES REMONTU OBEJMUJE RÓWNIEŻ: - zaślepienie otworu w ściance szczelnej powstałego po zdemontowanym kolektorze odprowadzającym wody opadowe do kanału portowego, - likwidacja wnęki instalacyjnej wraz z zaworami paliwowymi, - zainstalowanie krawężników z rur stalowych, - założenie reperów do pomiarów przemieszczeń poziomych oraz pionowych na dalbach odbojowych, - czyszczenie hydrościerne oraz malowanie farbami podkładowymi oraz nawierzchniowymi stalowych elementów nabrzeża. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki nr 9 do 16 do SIWZ. 7. Dokumentacja powykonawcza: Opracowania w wersji elektronicznej należy dostarczyć na płycie CD. Rysunki w formacie dwg- AutoCAD oraz formacie PDF. Teksty w formacie WORD oraz w PDF. Dokumentacja w wersji elektronicznej musi ściśle odpowiadać wersji papierowej co do formy jak i treści. 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 9. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia..
 6. Remont konstrukcji światła nabieżnika w Porcie Rowy
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont konstrukcji światła nabieżnika w porcie Rowy.
  2. Stan istniejący: planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, na terenie powiatu słupskiego, w gminie Ustka na działce nr 671 w Rowach. Znajdują się na niej dwie konstrukcje nabieżników: stawa dolna o wysokości ok. 7m i konstrukcji dwusłupowej, żelbetonowej oraz stawa górna o wysokości ok. 9m i konstrukcji dwusłupowej, żelbetonowej.
  3. Branża konstrukcyjno-budowlana: Ogólny opis zakresu przedmiotowego inwestycji obejmuje likwidację dwóch istniejących nabieżników i budowę nowego ze światłem sektorowym w miejscu wcześniejszej stawy górnej. Technologia i kolejność wykonywania robót:
  a) fundament: bezpośrednie posadowienie konstrukcji nabieżnika na stopie fundamentowej,
  b) konstrukcja stalowa:
  - wykonanie stalowej konstrukcji nabieżnika z 2 elementów połączonych stalowym pierścieniem,
  - zakotwienie konstrukcji w fundamencie za pomocą kotew i pierścienia dolnego, pod którym zostanie wykonana podlewka,
  c) komunikacja:
  - wykonanie 2 podestów wewnątrz nabieżnika, stanowiących elementy konstrukcyjne w postaci przepon,
  - umieszczenie drabiny wewnątrz konstrukcji w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy pomostami,
  d) galeria: wykonanie galerii na górnym pomoście nabieżnika,
  e) balustrady: - wykonanie konstrukcji balustrady,
  f) drzwi stalowe: wykonanie 2 par drzwi stalowych typu okrętowego i ich montaż w konstrukcji stalowej nabieżnika w wytwórni elementów stalowych
  g) wentylacja:
  - wykonanie wentylacji grawitacyjnej,
  - zastosowanie wywietrznika dachowego na szczycie konstrukcji,
  h) izolacja przeciwwilgociowa:
  - wykonanie izolacji powłokowej z 2 warstw żywic smołowo-epoksydowych
  - zabezpieczenie odsłoniętych powierzchni betonu powłoką ochronną
  i) zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: zabezpieczenie konstrukcji stalowej zestawem antykorozyjnym,
  j) elektryka:
  - przeniesienie istniejącej rozdzielnicy wraz z podlicznikiem do wnętrza konstrukcji nabieżnika
  - przeprowadzenie kabli zasilających
  - uziemienie konstrukcji wg branży elektrycznej
  4. Branża elektryczna: Ogólny opis zakresu przedmiotowego inwestycji obejmuje:
  - przełożenie istniejącego kabla nn
  - demontaż i ponowny montaż szafy zasilającej
  - instalacje elektryczne wewnętrzne
  - instalację odgromową
  Technologia i kolejność wykonywania robót:
  a) sieci zewnętrzne
  - demontaż istniejącej szafki sterowniczej i ponowny montaż w nabieżniku
  - odkopanie kolidującego kabla i przełożenie w miejsce niekolidujące z budowanym nabieżnikiem
  b) układanie kabli:
  - układanie kabli na podsypce z piasku
  - zasypanie kabli warstwą piasku, a następnie gruntem rodzimym
  - przykrycie kabli pasami folii i zasypanie gruntem
  - układanie kabli w rurach na skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym
  - zabezpieczenie wlotów rur przed przedostaniem się wody i ich zamulenia
  - stosowanie opasek kablowych z trwale wygrawerowanymi danymi
  - zabezpieczenie wejścia kabla przed przedostaniem się wilgoci
  c) instalacje wewnętrzne:
  - wyposażenie szafki ustawionej w nabieżniku w wyłącznik instalacyjny różnicowo-nadprądowy
  - wykonanie instalację oświetleniową
  - zainstalowanie łącznika
  - wykonanie oświetlenia oprawami na świetlówki kompaktowe
  - układanie instalacji elektrycznej w rurki instalacyjne
  - ułożenie od szafy rurki PCV Ø 25 w celu zasilenia lampy
  d) instalacja odgromowa:
  - ułożenie taśmy wokół nabieżnika
  - instalowanie złącz kontrolnych w studzienkach kontrolnych w ziemi i połączenie ich z uziomem otokowym, metalową konstrukcją nabieżnika i taśma stalową
  - wykonanie mostków z linki miedzianej
  - wykonanie rezystencji uziemienia
  e) ochrona od porażeń prądem elektrycznym
  - zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieciowym
  - podłączenie żyły ochronnej w kablach i przewodach oświetleniowych do zacisków ochronnych urządzeń, bolców gniazd wtykowych, obudów opraw itp.
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz decyzje stanowiące odpowiednio załączniki 8-19 do SIWZ.

  6. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji.
 7. Zagospodarowanie stawu oraz terenu wokół stawu w miejscowości Bierkowo (dz. nr 139, 140, 141/1, 141/2, 166) - Gmina Słupsk
  Zamawiający: Wójt Gminy Słupsk, Słupsk
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie stawu oraz terenu wokół stawu w miejscowości Bierkowo (dz. nr 139, 140, 141/1, 141/2, 166) - Gmina Słupsk, w szczególności: 1) roboty w zakresie przygotowania terenu do zagospodarowania stawu, 2) oczyszczenie i pogłębienie stawu, 3) wykonanie robót ziemnych, 4) wykonanie pali i wsporników na palach, 5) wykonanie mnicha z przykanalikiem do regulacji poziomu wody w stawie, 6) spiętrzenie wody w stawie, 7) ustawienie krawężników/obrzeży na ławie betonowej z oporem, 8) wykonanie chodnika wiszącego na palach dł. 36,85 m, 9) wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, 10) wykonanie alejek o nawierzchni mineralnej, 11) wykonanie schodów terenowych, 12) wyprofilowanie istniejących skarp oraz wykonanie nowych, 13) wykonanie przepustu rurowego z PP dwuwarstwowego, 14) wydłużenie istniejącego przepustu wraz z zabrukiem wylotu przepustu, 15) oświetlenie w postaci latarni oświetleniowych, 16) wykonanie fontanny pływającej, 17) wykonanie przejścia kamiennego na wypłyconej części stawu, 18) uporządkowanie terenów zielonych i obsianie trawą, 19) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w § 9 ust. 2 pkt 2 b) wzoru umowy. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany za pomocą dokumentacji projektowej, STWiORB, które stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy. 4. Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeśli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3 SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 6. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 8. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego
 8. Modernizacja dalb cumowniczych w Porcie Rowy
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji dalb cumowniczych w Porcie Rowy warunkach otwartego morza, a także oddanie do użytkowania wykonanych konstrukcji morskich budowli hydrotechnicznych. Zamawiający określa zakres robót budowlanych: prace geotechniczne; uzyskanie stosownych uzgodnień (w tym oznakowania nawigacyjnego); roboty czerpalne; wykonanie i montaż dalb cumowniczych wyrwanie starych konstrukcji dalb; uzyskanie stosownych pozwoleń na użytkowanie; w ramach działań po stronie wykonawcy robót budowlanych będzie: wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. Opis istniejących warunków terenowych: Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie otwartego morza Bosmanatu Portu Rowy administrowanego przez Urząd Morski w Słupsku, działka nr 672 obręb Rowy. Port Rowy usytuowany jest u ujścia rzeki Łupawa do morza. Ujście rzeki zwieńczone jest dwoma falochronami długości ~56,0m zachodni oraz długości 82,0m wschodni. Projektowane dalby cumownicze usytuowano w odległości ~81,0 m od głowicy falochronu wschodniego oraz w odległości ~109,0m od głowicy falochronu zachodniego. Projektowane dalby odsunięte są o 10,0m w stronę morza od dalb istniejących. Odległość między dalbą cumowniczą D4 a dalbą cumowniczą D5 wynosi ~60,0m - rys. nr 01 Plan sytuacyjny. Technologia wykonywania robót: usunięcie istniejących dalb cumowniczych w sposób nienaruszający struktury gruntu wokół dalb; wykonanie sondażu dna w celu doszacowania objętości robót czerpalnych (zalecane); wykonanie robót czerpalnych; odłożenie urobku z robót czerpalnych na plaży wschodniej w Rowach; wyznaczenie miejsca pogrążenia pali; wbicie pali stalowych; zamocowanie dolnego pierścienia zabezpieczającego; zamocowanie odbojnicy; zabezpieczenie odbojnicy przed uszkodzeniem podczas montażu pozostałych elementów wyposażenia; zamocowanie górnego pierścienia zabezpieczającego; zamocowanie stopni wyłazowych; zamocowanie pachoła stalowego; kontrola jakości wykonanych połączeń i ewentualne uzupełnienie ubytków powłok. Wykonawca we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem pozyska wszelkie potrzebne materiały, badania w tym m.in.: wszelkie uzgodnienia branżowe, mapy, ekspertyzy, itp. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 60 miesięcy. Okres rękojmi upływa 12 m-cy po upływie okresu gwarancji jakości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Projekcie budowlano-wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Operacie wodno-prawnym oraz przedmiarze robót, stanowiących odpowiednio załączniki nr od 8 do 12 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7 Roboty budowlane 45244000-9 Wodne roboty budowlane 34928430-1 Znaki nawigacyjne 45442200-9 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe konstrukcji stalowych.
 9. Przebudowa nabrzeża Wydmowego w Porcie Łeba- etap II
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba, które składa się z:Nabrzeża Przeładunkowego - 150,0 mb, Nabrzeża Skarpowego - 73,0 mb. Zakres remontu Nabrzeża Wydmowego - II etap obejmuje: rozbiórkę starego nabrzeża żelbetowego o konstrukcji skarpowej na odcinku 73 mb o kubaturze 140,54 m3; dodatkowo po wykonaniu robót rozbiórkowych i ocenie stanu ściągów, kleszczy ścianki szczelnej nabrzeża zabezpieczyć istniejące ściągi na całym zakresie prowadzonych robót nową hydroizolacją - szt. 14; wykonanie nowej konstrukcji nabrzeża (Nabrzeże Skarpowe -73 m), w tym: -wykonanie wykopu technologicznego do wykonania podbudowy nabrzeża o kubaturze 630,72 m3, -wykonanie nowej konstrukcji żelbetowego oczepu ścianki szczelnej o wym. 1,00 m x 0,70 m, o rzędnej korony oczepu + 0,70 m n.p.m. -wykonanie podbudowy z kruszywa filtracyjnego 16-32 mm, -wykonanie zasypu z gruntu zbrojonego na w/w podbudowie spełniającej zarazem funkcję filtra odwrotnego, -wykonanie nawierzchni nabrzeża z płyty żelbetowej o grubości 20 cm, wzmocnioną żebrami ze ścianką żelbetową stanowiącą oparcie dla nawierzchni na zapleczu nabrzeża z płyt drogowych 300 x 150 x 15 cm, -wykonanie nawierzchni na zapleczu nabrzeża z płyt drogowych 300 x 150 x 15 cm na podbudowie z gruntu zbrojonego gr. 50 cm; -montaż drabinek ratowniczych - 2 sztuki; -montaż klamer zejściowych - 6 kpl. Na odcinku Nabrzeża Przeładunkowego oraz Skarpowego (223 mb) należy: - wydobyć urobek z dna kanału portowego pogłebiarką lub innym sprzętem pływającym z transportem urobku na klapowisko morskie - 1036 m3, - wykonać atest czystości dna - 1 kpl. -wykonać i ułożyć na dnie kosze gabionowe o wym. 0,5m x 0,5m x 4m wypełnione żwirem - 56 szt. - wykonać i ułożyć na dnie materace gabionowe o wym. 0,3m x 2m x 4m wypełnione żwirem - 56 szt. - uzupełnić umocnienie dna workami wypełnionymi betonem - 279 szt. - zamontować 137,3 mb odbojnic gumowych poziomych oraz pionowych typy D 300, - zamontować stojaki z kołem ratunkowym - 5 szt. - zamontowac znaki geodezyjne typu 11R1 - 11 szt. - zamontować znaki informacyjne - 4 szt. - wykonać nowe przejście kablowe pod dnem kanału w pobliżu istniejącego przeznaczonego do demontażu 78 mb, -przestawić istniejące słupy oświetleniowe Nabrzeża Wydmowego 6 szt, - zamontować oprawy oświetlenia drogowego typu LED na Nabrzeżu Wydmowym - 6 szt, -zamontować urządzenia ograniczające pobór mocy przez oświetlenie Falochronu Zachodniego w słupach oświetleniowych -10szt, -wymienić szafy kablowe wraz z wyposażeniem w miejsce istniejących przeznaczonych do demontażu po stronie Nabrzeża Gdyńskiego i po stronie nabrzeża Wydmowego - 5 kompletnych zestawów, -wykonać linie kablowe 0,4kV zalicznikowe i linie kablowe nawigacyjne w tym w rurach osłonowych w tym linii kablowych łączących oba nabrzeża w rurach izolacyjnych układanych we wspólnej rurze HDPE fi 250 instalowanej metodą przewiertu sterowanego pod dnem kanału 360 mb, - zdemontować istniejące szafki kablowe - 3 zestawy, - zamontować podświetlenia znaku zakazu kotwiczenia - 2 komplety. - zamontować balustrady ochronne ze stali nierdzewnej - 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: -projekt budowlano-wykonawczy, projekt budowlano-wykonawczy zamienny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, rysunki - część hydrotechniczna i elektryczna, zestawienie stali i decyzje, stanowiące odpowiednio załączniki nr 8-14 do SIWZ, -projekt budowlano-wykonawczy - część elektryczna, szczegółowa specyfikacja techniczna - linie kablowe i kable nawigacji, szczegółowa specyfikacja techniczna - projekt oświetlenia, przedmiar robót branża elektryczna, stanowiąco odpowiednio załączniki nr 15-18 do SIWZ. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia
 10. Przebudowa Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Zakres robót uzupełniających obejmuje:
  - wykonanie żelbetowego zamknięcia styku nabrzeża przeładunkowego ze skarpowym o objętości betonu 3.352 m3.
  - wykonanie żelbetowego uszczelnienia styku nabrzeża z falochronem o objętości betonu 21,513 m3.
  - roboty rozbiórkowe nawierzchni w celu ułożenia toru kablowego 12,150 m3.
  - roboty rozbiórkowe ziemne w celu ułożenia toru kablowego 77,625 m3.
  - wykonanie dodatkowych żeber usztywniających w ilości 15 szt.
  - wykonanie żelbetowych murków oporowych przy zjazdach 7,000m3.
  - utwardzenie nawierzchni z płyt drogowych z podbudową 385,000m2
 11. Przebudowa Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba - wykonanie systemu odbojnic elastomerowych
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu odbojowego z odbojnic elastomerowych typu D300, montowanych kotwami systemowymi do nabrzeża, na odcinku nabrzeża przeładunkowego na długości 110,00 mb, tj. 170,00 mb elementu odbojowego. Odbojnice należy zamontować poziomo jak i pionowo w rozstawie osiowym co 2,50 m. Układ urządzeń odbojowych pokazano na rysunku stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ. Zgodnie z Decyzją RDOŚ-Gd-WOO.4211.7.2012.AM11 z dnia 19.10.2012 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odpady powstałe podczas rozbiórki części elementów z remontowanych i modernizowanych odcinków powinny podlegać segregacji i recyklingowi lub być gromadzone w przystosowanych do tego pojemnikach i wywożone w celu utylizacji, przez firmy posiadające narzucone prawem pozwolenia. Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany do przedstawienia umowy na wywóz odpadów i innych nieczystości, zawartej na czas wykonywania inwestycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz rysunek techniczny dotyczący układu urządzeń odbojowych, stanowiące odpowiednio załączniki 9, 10 i 11 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.
 12. Umocnienie dna przy Nabrzeżu Mostowym w Porcie Łeba
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Umocnieniu dna przy Nabrzeżu Mostowym w Porcie Łeba. 2. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia zakładają odtworzenie bezpiecznych głębokości nabrzeża. Głębokość akwenu w miejscu umocnienia wynosić będzie -3,75 m. Należy wykonać umocnienia z materaców i koszy gabionowych spiętych ze sobą za pomocą drutu ocynkowanego w osłonie z PCV. Szerokość pasa umocnionego wynosić będzie ok. 6m. 3. Dane ogólne umocnienia: - długość umocnienia: 88,0 m - szerokość umocnienia : 6,0 m - głębokość techniczna : -3,50 m - głębokość projektowana: -3,75 m - głębokość dopuszczalna: -4,00 m - rzędna posadowienia ścianki szczelnej: -8,50 m - tolerancja wykonania robót: ±20,0 cm 4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: 4.1. wyrównanie podłoża gruntowego, 4.2. ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny, 4.3. montaż koszy gabionowych, 4.4. wbudowanie koszy w docelowe miejsce przeznaczenia, 4.5. wypełnianie koszy kamieniem o odpowiedniej frakcji, 4.6. wykonanie podsypki z tłucznia oraz uzupełnienie skarp kamieniem hydrotechnicznym, 4.7. wbudowanie materaców w docelowe miejsce przeznaczenia 4.8. wypełnianie materaców kamieniem o odpowiedniej frakcji, 4.9. montaż pokryw materacy oraz połączenie konstrukcji w sposób zgodny z wymogami producenta
 13. Przebudowa Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa Nabrzeża Wydmowego na terenie Portu Łeba, które składa się z:
  1) nabrzeża Przeładunkowego - 150,0 mb,
  2) nabrzeża Skarpowego - 73,0 mb.
  2. Zakres remontu nabrzeża Wydmowego - I etap obejmuje:
  1) rozbiórkę starego nabrzeża żelbetowego o konstrukcji skarpowej na odcinku 150 mb o kubaturze 244,5 m3; dodatkowo po wykonaniu robót rozbiórkowych i ocenie stanu ściągów, kleszczy ścianki szczelnej nabrzeża zabezpieczyć istniejące ściągi na całym zakresie prowadzonych robót nową hydroizolacją - szt. 28;
  2) wykonanie nowej konstrukcji nabrzeża (Nabrzeże Przeładunkowe - 150 m), w tym:
  a) wykonanie wykopu technologicznego do wykonania podbudowy nabrzeża o kubaturze 1296,0 m3,
  b) wykonanie nowej konstrukcji żelbetowego oczepu ścianki szczelnej o wym. 1,80 m x 0,70m, o rzędnej korony oczepu + 1,50 m n.p.m.
  c) wykonanie podbudowy z kruszywa filtracyjnego 16-32 mm,
  d) wykonanie zasypu z gruntu zbrojonego na w/w podbudowie spełniającej zarazem funkcję filtra odwrotnego,
  e) wykonanie nawierzchni nabrzeża z płyty żelbetowej o grubości 20 cm ze ścianką żelbetową stanowiącą oparcie dla nawierzchni na zapleczu nabrzeża z płyt drogowych 300 x 150 x 15 cm,
  f) wykonanie nawierzchni na zapleczu nabrzeża (ciąg pieszo - jezdny) z płyt drogowych 300 x 150 x 15 cm na podbudowie z gruntu zbrojonego gr. 50 cm;
  3) pozostałe roboty związane z przebudową Nabrzeża Wydmowego opisane w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będą realizowane na podstawie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 14. Budowa mieszkań o charakterze socjalnym przy ul. Mochnackiego w Słupsku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Obiekt będzie zlokalizowany w rejonie ulicy Mochnackiego w Słupsku, na działce nr 764/1, obręb 7 będącej własnością Miasta Słupsk.

  Szczegółowy zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR stanowiącymi załączniki do siwz oraz opisem przedmiotu zamówienia w siwz
 15. Roboty budowlane polegające na dostawie i wymianie drzwi dwuskrzydłowych (szt. 2) na EI 60 łączących holl główny z widownią w Teatrze RONDO realizowane w ramach zadania Rozbudowa teatru Rondo oraz budowa Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., Słupsk
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę i wymianę drzwi dwuskrzydłowych łączących holl główny z widownią (szt. 2) na EI 60 wraz z obustronną obróbką ościeży.
 16. Przebudowa waryjnego zabezpieczenia brzegu morskiego w miejscowości Chłopy
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i budowa zabezpieczenia brzegu morskiego w Chłopach z gwiazdo bloków i kamienia łamanego w systemie zaprojektuj-wybuduj. Zabezpieczenie brzegu morskiego zostanie wybudowane u podnóża wydmy wzdłuż podstawy klifu przystani morskiej o dł. 50m.
 17. Awaryjna przebudowa zjazdu technicznego i odcinka drogi technicznej wraz z zabezpieczeniem brzegu morskiego i budową slipu dla łodzi rybackich na przystani rybackiej w Jarosławcu
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i awaryjna przebudowa zjazdu technicznego i odcinka drogi technicznej wraz z zabezpieczeniem brzegu morskiego oraz budową slipu dla łodzi rybackich na przystani rybackiej w Jarosławcu, w systemie zaprojektuj-wybuduj. 2. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: 2.1. prace rozbiórkowe konstrukcji istniejących budowli hydrotechnicznych (ostroga z gwiazdobloków o masie 750 kg), 2.2. częściową rozbiórkę płyt drogowych na zjeździe, 2.3. wypełnienie ubytków nawierzchni i ponowne ułożenie płyt drogowych zjazdu, 2.4. wyrównanie terenu pod planowaną konstrukcję opaski, 2.5. wykonanie podbudowy wg Programu funkcjonalno-użytkowego, 2.6. wykonanie korpusu z gwiazdobloków o masie 5 T, opaski brzegowej narzutowej ciężkiej, u podnóża zjazdu o długości 20 mb., 2.7. korpus opaski wypełnić kamieniem łamanym na w/w odcinku wg PFU. 2.8. wykonanie korpusu zjazdu dla łodzi na podbudowie z geobagów i płyt drogowych o dł. 20,00 mb 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 1. i 2. oraz realizację robót budowlanych, tj. wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną
 18. Awaryjna przebudowa zjazdu technicznego typu ciężkiego w Poddąbiu
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i budowa opaski brzegowej w Poddąbiu, okładzinowej z gwiazdobloków i kamienia łamanego w systemie zaprojektuj-wybuduj. Opaska ma się składać z dwóch odcinkó: pierwszy położony wzdłuż podstawy zjazdu i drugi odcinek u podstawy klifu wydmy. 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje m.in.: 2.1. prace rozbiórkowe konstrukcji istniejących budowli hydrotechnicznych (opaska z gwiazdobloków o masie 750 kg), 2.2. częściową rozbiórkę płyt drogowych na zjeździe, 2.3. wypełnienie ubytków nawierzchni i ponowne ułożenie płyt drogowych zjazdu, 2.4. wyrównanie terenu pod planowaną konstrukcję opasek, 2.5. wykonanie podbudowy wg Programu funkcjonalno-użytkowego, 2.6. wykonanie korpusu z gwiazdobloków o masie 5 T, opasek brzegowych narzutowych ciężkich, u podnóża zjazdu i wydmy w dwóch odcinkach o długości 20 mb i 10 mb na 225 km, 2.7. korpus opasek wypełnić kamieniem łamanym na w/w odcinkach wg PFU. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 2.1 i 2.2. oraz realizację robót budowlanych, tj. wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną
 19. Remont głowicy wschodniej oraz zachodniej w Porcie Ustka
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont części nadwodnej głowicy falochronu wschodniego oraz zachodniego w Porcie Ustka. 2. Roboty budowlane polegać będą na: 2.1. czyszczeniu hydrościernym, konstrukcji żelbetonowych oraz kamiennych pokrytych powłokami malarskimi o pow. 256,96 m2, 2.2. wykuciu spoin w konstrukcjach murowych na głębokość 30 cm o pow. 256,96 m2, 2.3. spoinowaniu murów z kamienia zaprawą do spoinowania kamienia odporną na warunki morskie o pow. 256,96 m2, 2.4. hydrofobizacji powierzchniowej ścian kamiennych środkiem hydrofobowym o pow. 256,96 m2. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, zdjęcia falochronów, rysunki techniczne, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące odpowiednio załączniki od 7 do 11 do SIWZ. 4. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli zamawiającego 36-miesięcznej gwarancji jakości oraz 48-miesięcznej rękojmi. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
 20. Wymiana urządzeń odbojowych na nabrzeżu Darłowskim na długości 81,20 m na urządzenia odbojowe elastomerowe typu DD
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Ustka
  Wymiana urządzeń odbojowych na nabrzeżu Darłowskim na długości 81,20 m na urządzenia odbojowe elastomerowe typu DD w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy
 21. Zabezpieczenie przeciwsztormowe portu Kąty Rybackie
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
 22. Przebudowa istniejącego zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego w Kołobrzegu - działka nr 8, obręb nr 2.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Kołobrzeg
 23. Remont ostrogi zachodniej w Porcie Darłowo
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 24. Remont sal dydaktycznych wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w Budynku Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku na potrzeby pomieszczeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Akademia Pomorska, Słupsk
 25. Budowa budowy świetlicy wiejskiej i infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Reblino na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i świadectwa energetycznego
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy, Kobylnica
 26. RZP-7/11 wykonanie naprawy elewacji, tarasu i wejścia do budynku przy ul. Policjantów 1 w Słupsku
  Zamawiający: Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk
 27. Odbudowa elementów konstrukcji Nabrzeża Postojowego w Porcie Darłowo
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 28. Przebudowa Nabrzeża Słowińskiego w Porcie Darłowo
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 29. Prezbudowa Nabrzeża Słowińskiego w Porcie Łeba
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 30. Zakup, montaż odbojnic z elastomeru poliuretanowego wraz z drabinkami wejściowymi na potrzeby dolnej części portu Darłowo
  Zamawiający: Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Darłowo
 31. Zaprojektowanie i wykonanie interwencyjnej budowy grobli w Kołobrzegu
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 32. Awaryjna naprawa brzegu morskiego w Rowach - budowa opaski brzegowej narzutowej w dwóch odcinkach o łącznej długości 46 mb
  Zamawiający: Wójt Gminy Ustka, Ustka
 33. Remont narożnika południowego Nabrzeża Bosmańskiego w porcie Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 34. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ul. Bohaterów Weterplatte 64.
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 35. Remont kierownicy statków starej części falochronu wschodniego w porcie Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 36. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 37. Wykonanie dokumentacji budowlanej i budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Polnej w Ustce
  Zamawiający: Gmina Miasto Ustka, Ustka
 38. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny, w Słupsku przy ul.Bohaterów Westerplatte 64
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 39. Zaprojektowanie i budowa ścieżki edukacyjnej na wydmie - Park Wydmowy - etap drugi Miasto Hel, obręb Hel. Karta mapy 4, działki nr 110/2, 111/3, 111/5 (rejon ul. Portowej).
  Zamawiający: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 40. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 41. Remont dalby na przystani rybackiej w Chłopach oraz elementów zbloczy na dalbach w przystaniach rybackich w Jarosławcu, Dąbkach, Unieściu i Ustroniu Morskim
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 42. Naprawa pokładu pomostu drewnianego przy Basenie postojowym w Porcie Dźwirzyno
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 43. Przebudowa Nabrzeża Słowińskiego w Porcie Łeba - I etap.
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 44. RZP-8/09
  Zamawiający: Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk
 45. RZP-9/09
  Zamawiający: Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk

Inne osoby dla Skrzypek (322 osoby):