Kogo reprezentuje osoba

Skrzypek Romuald Franciszek

w KRS

Romuald Franciszek Skrzypek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Romuald
Drugie imię:Franciszek
Nazwisko:Skrzypek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Słupsk (Pomorskie)
Przetargi:32 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Moszko Jarosław, Smolak Marek Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Apteka Zachodnia J.moszko. Sp. J., Ustka − KRS 0000193702
 2. Pol-prod - Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000102383
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000172075

Powiązane przetargi (32 szt.):
 1. Budowa mieszkań o charakterze socjalnym przy ul. Mochnackiego w Słupsku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (mieszkania socjalne) wraz z przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Obiekt będzie zlokalizowany w rejonie ulicy Mochnackiego w Słupsku, na działce nr 764/1, obręb 7 będącej własnością Miasta Słupsk.

  Szczegółowy zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR stanowiącymi załączniki do siwz oraz opisem przedmiotu zamówienia w siwz
 2. Roboty budowlane polegające na dostawie i wymianie drzwi dwuskrzydłowych (szt. 2) na EI 60 łączących holl główny z widownią w Teatrze RONDO realizowane w ramach zadania Rozbudowa teatru Rondo oraz budowa Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o., Słupsk
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę i wymianę drzwi dwuskrzydłowych łączących holl główny z widownią (szt. 2) na EI 60 wraz z obustronną obróbką ościeży.
 3. Przebudowa waryjnego zabezpieczenia brzegu morskiego w miejscowości Chłopy
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i budowa zabezpieczenia brzegu morskiego w Chłopach z gwiazdo bloków i kamienia łamanego w systemie zaprojektuj-wybuduj. Zabezpieczenie brzegu morskiego zostanie wybudowane u podnóża wydmy wzdłuż podstawy klifu przystani morskiej o dł. 50m.
 4. Awaryjna przebudowa zjazdu technicznego i odcinka drogi technicznej wraz z zabezpieczeniem brzegu morskiego i budową slipu dla łodzi rybackich na przystani rybackiej w Jarosławcu
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i awaryjna przebudowa zjazdu technicznego i odcinka drogi technicznej wraz z zabezpieczeniem brzegu morskiego oraz budową slipu dla łodzi rybackich na przystani rybackiej w Jarosławcu, w systemie zaprojektuj-wybuduj. 2. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: 2.1. prace rozbiórkowe konstrukcji istniejących budowli hydrotechnicznych (ostroga z gwiazdobloków o masie 750 kg), 2.2. częściową rozbiórkę płyt drogowych na zjeździe, 2.3. wypełnienie ubytków nawierzchni i ponowne ułożenie płyt drogowych zjazdu, 2.4. wyrównanie terenu pod planowaną konstrukcję opaski, 2.5. wykonanie podbudowy wg Programu funkcjonalno-użytkowego, 2.6. wykonanie korpusu z gwiazdobloków o masie 5 T, opaski brzegowej narzutowej ciężkiej, u podnóża zjazdu o długości 20 mb., 2.7. korpus opaski wypełnić kamieniem łamanym na w/w odcinku wg PFU. 2.8. wykonanie korpusu zjazdu dla łodzi na podbudowie z geobagów i płyt drogowych o dł. 20,00 mb 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 1. i 2. oraz realizację robót budowlanych, tj. wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną
 5. Awaryjna przebudowa zjazdu technicznego typu ciężkiego w Poddąbiu
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i budowa opaski brzegowej w Poddąbiu, okładzinowej z gwiazdobloków i kamienia łamanego w systemie zaprojektuj-wybuduj. Opaska ma się składać z dwóch odcinkó: pierwszy położony wzdłuż podstawy zjazdu i drugi odcinek u podstawy klifu wydmy. 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje m.in.: 2.1. prace rozbiórkowe konstrukcji istniejących budowli hydrotechnicznych (opaska z gwiazdobloków o masie 750 kg), 2.2. częściową rozbiórkę płyt drogowych na zjeździe, 2.3. wypełnienie ubytków nawierzchni i ponowne ułożenie płyt drogowych zjazdu, 2.4. wyrównanie terenu pod planowaną konstrukcję opasek, 2.5. wykonanie podbudowy wg Programu funkcjonalno-użytkowego, 2.6. wykonanie korpusu z gwiazdobloków o masie 5 T, opasek brzegowych narzutowych ciężkich, u podnóża zjazdu i wydmy w dwóch odcinkach o długości 20 mb i 10 mb na 225 km, 2.7. korpus opasek wypełnić kamieniem łamanym na w/w odcinkach wg PFU. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w pkt. 2.1 i 2.2. oraz realizację robót budowlanych, tj. wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną
 6. Remont głowicy wschodniej oraz zachodniej w Porcie Ustka
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont części nadwodnej głowicy falochronu wschodniego oraz zachodniego w Porcie Ustka. 2. Roboty budowlane polegać będą na: 2.1. czyszczeniu hydrościernym, konstrukcji żelbetonowych oraz kamiennych pokrytych powłokami malarskimi o pow. 256,96 m2, 2.2. wykuciu spoin w konstrukcjach murowych na głębokość 30 cm o pow. 256,96 m2, 2.3. spoinowaniu murów z kamienia zaprawą do spoinowania kamienia odporną na warunki morskie o pow. 256,96 m2, 2.4. hydrofobizacji powierzchniowej ścian kamiennych środkiem hydrofobowym o pow. 256,96 m2. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowlany, zdjęcia falochronów, rysunki techniczne, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące odpowiednio załączniki od 7 do 11 do SIWZ. 4. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli zamawiającego 36-miesięcznej gwarancji jakości oraz 48-miesięcznej rękojmi. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
 7. Wymiana urządzeń odbojowych na nabrzeżu Darłowskim na długości 81,20 m na urządzenia odbojowe elastomerowe typu DD
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4220, Ustka
  Wymiana urządzeń odbojowych na nabrzeżu Darłowskim na długości 81,20 m na urządzenia odbojowe elastomerowe typu DD w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy
 8. Zabezpieczenie przeciwsztormowe portu Kąty Rybackie
  Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwsztormowego portu Kąty Rybackie obejmujące: a) rozebranie istniejącego ogrodzenia i nawierzchni z płyt drogowych b) wykonanie winylowej ścianki szczelnej c) wykonanie żelbetowego muru kątowego posadowionego na winylowej ściance szczelnej d) dostawę i montaż stalowych bram e) odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych 2. Po rozebraniu ogrodzenia działki zajmowanej przez Muzeum Zalewu Wiślanego (oddział CCM w Gdańsku) wykonawca winien zabezpieczyć teren przed wejściem osób niepowołanych zarówno na teren budowy jaki i muzeum. 3. Teren inwestycji znajduje się częściowo w strefie B ochrony konserwatorskiej i w strefie ochrony archeologicznej - prowadzenie prac ziemnych wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i należy je zgłosić do służb ochrony zabytków z wyprzedzeniem 1 miesiąca (zgodnie z zapisami MPZP) 4. Należy przestrzegać zapisów decyzji środowiskowej, w szczególności zakazu pogrążania ścianki szczelnej oraz wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków tj. od 1 marca do 31 sierpnia. 5. Prowadzenie prac budowlanych nie może utrudniać funkcjonowania muzeum, portu, przystani białej floty oraz użytkowania znajdujących się na tym terenie obiektów. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z załącznikami do wniosku. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (dokumentacją techniczną) stanowiącym część III SIWZ oraz na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym część II SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie i na warunkach określonych w projekcie Umowy stanowiącym część II SIWZ
 9. Przebudowa istniejącego zejścia na plażę przy ulicy Arciszewskiego w Kołobrzegu - działka nr 8, obręb nr 2.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Kołobrzeg
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, schodów, podestu oraz chodnika. Stopnie schodowe o wysokości 15 cm i szerokości 35 cm, podzielone na dwa biegi, dolny odcinek wkopany 130 cm w grunt. Posadowienie schodów na palach o śr. 200 mm i belkach oczepowych 80x160 mm wg opracowania konstrukcyjnego. Podest winien być wykonany z desek o grubości 40 mm posadowiony na palach. Materiał użyty do wykonania zadania powinien być odporny na kwasy i zasady, nie rysujący i nie odpryskujący, nie butwiejący i nie wymagający konserwacji, odporny: na wszystkie warunki atmosferyczne, na wodę słodką i słoną, szkodniki, na wibracje i inne obciążenia, ponadto musi być stateczny w kształcie oraz toksycznie nieszkodliwy.
 10. Remont ostrogi zachodniej w Porcie Darłowo
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest
  remont ostrogi zachodniej w Porcie Darłowo. 2.Technologia i kolejność wykonywania robót w zakresie prac
  objętych niniejszą inwestycją przewiduje wykonanie następujących prac: - demontaż starych barierek
  ochronnych oraz montaż nowych rur ocynkowanych z malowaniem, - malowanie drabinek wyjściowych, -
  malowanie konstrukcji z rur kierownicy statków i ostrogi farbami epoksydowymi i poliuretanowymi z uprzednim
  przygotowaniem podłoża, - naprawa podłoąża betonowego nadbudowy kierownicy statków i ostrogi, - prace
  porządkowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają rysunki techniczne (dokumentacja
  projektowa) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące odpowiednio załączniki nr 7 i
  9 do SIWZ. 4. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli zamawiającego 36-miesięcznej
  gwarancji jakości oraz 48-miesięcznej rękojmi. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców
  materiałów, rozwiązań, technologii etc. równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej oraz
  Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5
  ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku
  do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź
  systemów odniesienia.
 11. Remont sal dydaktycznych wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w Budynku Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku na potrzeby pomieszczeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Akademia Pomorska, Słupsk
  akres prac obejmuje przebudowę instalacji wewnętrznych elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz prace remontowe w salach dydaktycznych w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku. 3.1 Roboty budowlane. - demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego i stałych elementów wyposażenia kolidujących z nową aranżacją pomieszczeń - wykonanie przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany wewnętrzne i zewnętrzne - wykonanie przejść podejść kanalizacji sanitarnej przez stropy i ściany - wykonanie podejść wody i kanalizacji sanitarnej w warstwach podłogowych w pomieszczeniach na parterze - wykonanie podejść instalacji elektrycznej w posadzkach (oraz inne elementy drobne: demontaż fragmentów wykładzin podłogowych w PVC, skucie fragmentów istniejących wylewek pod posadzkami w celu wykonania podejść niezbędnych instalacji) - wykonanie wentylacji mechanicznej Po wykonaniu wskazanych na projekcie otworów w istniejących ścianach i stropach i przeprowadzeniu instalacji, brakujące elementy ścian i sufitów oraz nierówne krawędzie, pozostawione po wyburzeniu, wyrównać poprzez domurowanie, otynkowanie i zlicować z istniejącymi płaszczyznami ścian. Przejścia przez ściany zewnętrzne należy uszczelnić i zaizolować. Po wykonaniu podejść instalacji elektrycznych oraz instalacji wod.- kan. na parterze, zlokalizowanych w posadzkach, posadzkę uzupełnić zaprawą i wykładziną PVC identyczną z istniejącą. 3.2. Roboty montażowe. Projektuje się następujące roboty montażowe: - montaż ściany z płyt GKF w laboratorium 202 wraz z nadświetlem oraz drzwiami z wypełnieniem szklanym W pomieszczeniu 202 wykonać przegrodę z płyt GKFI na stelażu stalowym, z wypełnieniem wełną mineralną. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25 cm układać dwuwarstwowo -wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych biegnących pod sufitem pomieszczeń użytkowych. Zastosować płyty GKF gr. 1,25 cm na stelażu stalowym, malowane na kolor RAL 9010- biały. - wykonanie zabudowy pionów i poziomów instalacji wod.- kan. w widocznych miejscach pod stropami i przy ścianach Przewody prowadzone pod stropami oraz piony biegnące na całej wysokości pomieszczenia należy zabudować płytami GKF. Zastosować płyty gr. 1,25 cm na stelażu stalowym, malowane na kolor RAL 9010- biały. - wykonanie obudowy podejść przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych na posadzce Ze względu na brak możliwości prowadzenia instalacji w istniejącym stropie fragmenty przewodów doprowadzających wodę do stołów laboratoryjnych znajdujących się w centralne części pomieszczeń (na II piętrze) będą prowadzone na istniejącej posadzce. Przewody należy zabezpieczyć poprzez obudowanie płytą GKF na stelażu stalowym. Tak powstałe stopnie należy wykończyć wykładziną PVC w kontrastującym kolorze, a krawędzie zabezpieczyć kątownikami stalowymi - prowadzenie przewodów elektrycznych natynkowo w listwach osłonowych b. Wykończenie wnętrz Posadzki W pomieszczeniach, które są poddawane remontowi znajduje się stosunkowo nowa wykładzina PVC, przeznaczona do zachowania. Podczas prac budowlanych wykładzinę należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. Fragmenty usunięte w celu wykonania podejść instalacyjnych należy uzupełnić z wykorzystaniem usuniętych fragmentów lub nowej wykładziny identycznej z istniejącą. Uzupełnienie wykonać poprzez zgrzewanie lub inną metodą zalecaną przez producenta, pozwalającą na uzyskanie równych i gładkich powierzchni. Ściany i sufity Istniejące ściany i sufity w pomieszczeniach dydaktycznych objętych remontem należy przemalować. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących i zagruntować. Fragmenty ścian, na których znajdują się zacieki należy oczyścić mechanicznie i zagruntować. Jeśli ubytek jest duży należy go wypełnić masą szpachlową. Powierzchnię, z której usunięto zacieki należy przed malowaniem pokryć warstwą preparatu na zacieki i plamy, głęboko wnikającego w podłoże i tworzącego elastyczną powłokę izolującą zabrudzenia. Ściany malować dwukrotnie zmywalną farbą emulsyjną lateksową w kolorze S0500-N wg wzornika barw NCS z pozostawieniem ok.3 cm cokołu w kolorze białym na styku ściany i sufitu. Sufity malować dwukrotnie emulsją akrylową w kolorze białym. Należy pomalować również sufity łącznie z płytami GKF, w pomieszczeniach, gdzie wykonywane będą zabudowy przewodów kanalizacji sanitarnej. Fragmenty ścian nad blatami roboczymi i zlewami należy wykończyć płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm, w kolorze białym i szarym. Styk blatu laboratoryjnego i ściany uszczelnić silikonem i zabezpieczyć listwą systemową zgodnie z zaleceniem producenta mebli. W pomieszczeniu laboratorium 202 nowoprojektowaną ściankę z płyt GKF należy wykończyć obustronnie płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm, w kolorze : beż- zbliżony do istniejącego. Szerokość spoin pomiędzy płytkami- 3mm. Do wypełnienia zastosować spoinę elastyczną w kolorze białym, zapewniającą wodoodporność oraz zabezpieczającą przed rozwojem grzybów, pleśni i glonów Stałe elementy wyposażenia: Nowoprojektowane drzwi W ściance działowej w pomieszczeniu 202 projektuje się montaż nowych drzwi wraz z naświetlem. Drzwi szklone szybą bezpieczną, z wypiaskowanym wzorem. Profile PVC w kolorze białym. Drzwi wyposażyć w zamek z funkcją kontroli dostępu zgodnie z wytycznymi inwestora..
 12. Budowa budowy świetlicy wiejskiej i infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Reblino na terenie Gminy Kobylnica wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i świadectwa energetycznego
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy, Kobylnica
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) budowę budynku świetlicy wiejskiej a) powierzchnia zabudowy: 210,80 m2, b) powierzchnia użytkowej: 174,07 m2, c) kubatura brutto: 1 075,08 m3; 2) budowę instalacji wewnętrznych, w tym: a) instalacji elektrycznej, b) instalacji wodno - kanalizacyjnej, c) kotłowni olejowej (kocioł olejowy Q=18kW) i instalacji centralnego ogrzewania, d) instalacji komputerowej i alarmowej; 3) budowę przyłącza: a) wodociągowego, b) kanalizacji sanitarnej zakończonego zbiornikiem bezodpływowym; 4) budowę ciągu pieszo - jezdnego wraz z miejscami postojowymi (parkingowymi) oraz drogą przeciwpożarową, 5) budowę placu zabaw wraz z montażem urządzeń i budową ogrodzenia placu, 6) montaż oświetlenia parkowego, solarnego 7) budowa ogrodzenia działki z wbudowaną bramą i furtką; 8) zagospodarowanie terenu, w tym: niwelacja terenu, usunięcie zakrzaczeń, wykonanie trawników; 9) budowa drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z drogi gminnej (ul. Kręta), oraz 10) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 11) wykonanie świadectwa energetycznego budynku
 13. RZP-7/11 wykonanie naprawy elewacji, tarasu i wejścia do budynku przy ul. Policjantów 1 w Słupsku
  Zamawiający: Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy elewacji, tarasu i wejścia do budynku przy ul. Policjantów 1 w Słupsku w nw. zakresie: 1.Zakres robót budowlanych: 1)rozebranie odparzonych tynków ścian bocznych, 2)rozebranie stopni schodowych i posadzki tarasu, 3)rozebranie chodnika przed tarasem, 4)demontaż oświetlenia, 5)wykonanie izolacji pionowej i poziomej, 6)wykonanie schodów i posadzki z płyt granitowych, 7)montaż oświetlenia tarasu, 2.Prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie występują
 14. Odbudowa elementów konstrukcji Nabrzeża Postojowego w Porcie Darłowo
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa Nabrzeża Podstawowego w porcie Darłowo 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie następujących robót: 1) Demontaż uszkodzonych, rozerwanych odciągów dalb cumowniczych; 2) Hydrauliczne wyprostowanie osi ścianki szczelnej i wzmocnienie jej kleszczami; 3) Oczyszczenie i zakonserwowanie pozostałych ściągów; 4) Zaizolowanie ściągów taśmą typu Denso; 5) Wykonanie nowej podbudowy pod płyty żelbetowe typu Posbet wypłukanej podczas sztormu - ca 12 m³/mb; 6) Inne prace wynikające z projektu na roboty dodatkowe. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w projekcie budowlano-wykonawczym, rysunkach technicznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz w przedmiarze robót, które będą stanowiły integralną część umowy
 15. Przebudowa Nabrzeża Słowińskiego w Porcie Darłowo
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie Przebudowy Nabrzeża Postojowego w porcie Darłowo.
  Na całej długości nabrzeża projektuje się wykonanie wymiany oczepu ścianki szczelnej z uwagi na powierzchniowe zniszczenie betonu oraz uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja zbrojenia oczepu ścianki szczelnej zgodnie z dokumentacja projektową. Konstrukcję nawierzchni zaplecza nabrzeża wraz z podbudową przedstawiono w dokumentacji projektowej, plan rozmieszczenia ułożenia płyt nawierzchni przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kołowego na oczepie ścianki szczelnej nabrzeża w linii wodnej projektuje się wykonanie i montaż krawężników ochronnych, konstrukcja salowa spawana, rura -101,6x8mm, pojedynczy krawężnik długości 2,20m, całość osadzona na dwóch cokołach, rura 101,6x8mm i wysokości 13,8cm, całość krawężnika wysoka na 25cm, cokołu montowane na kotwy wklejane M-20, 4 szt., l=150mm, krawężniki montowane są równomiernie na całej długości nabrzeża.
  Wody opadowe ze względu na ich jakość (nie zanieczyszczone) odprowadzane są powierzchniowo do kanału portowego dzięki zachowanym spadkom poprzecznym nawierzchni. Instalacje sanitarne nieczynne ujawnione w następstwie prac rozbiórkowych należy rozebrać.
  Istniejący ciąg instalacji oświetlenia nie koliduje z obszarem prowadzenia robót. Instalacje nieczynne ujawnione w następstwie prac rozbiórkowych należy rozebrać.
  Przewiduje się po wykonaniu oczepu ścianki szczelnej odtworzenie punktów cumowniczych w tych samych miejscach, samodzielne punkty cumownicze - pachoły typowe ZL-15, lokalizacja wskazana w projekcie zagospodarowania terenu oraz na rysunkach szczegółowych dokumentacji. Przewiduje się wykonanie urządzeń odbojowych na długości całego oczepu nabrzeża zgodnie z dokumentacją projektową.
 16. Prezbudowa Nabrzeża Słowińskiego w Porcie Łeba
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni nabrzeża na podbudowie wzmocnionej geosiatką i geowłókniną o powierzchni 790,52 m2, w tym m.in.:
  1. wykonanie oczepu żelbetowego ścianki szczelnej - 128,395 m3,
  2. montaż drabinek - 4 szt.,
  3. wykonanie fundamentu blokowego polerów ZL-10 - 70,4 m3,
  4. wykonanie nawierzchni nabrzeża z płyt drogowych - 720 m2,
  5. wykonanie nawierzchni nabrzeża z kostki granitowej - 73,53 m2,
  6. montaż pachołków ZL-10 - 8 szt. ,
  7. montaż odbojnic gumowych - 242,450 mb.
  8. wykonanie w oczepie żelbetowym reperów geodezyjnych - 8 szt.,
 17. Zakup, montaż odbojnic z elastomeru poliuretanowego wraz z drabinkami wejściowymi na potrzeby dolnej części portu Darłowo
  Zamawiający: Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Darłowo
  1. Zakres przedmiotu zamówienia:

  1). W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzone zostaną prace związane z zakupem, dostawą i montażem odbojnic oraz drabinek z elastomeru poliuretanowego przy nabrzeżach w porcie Darłowo.

  Opis stanu Istniejącego:
  Istniejące nabrzeża w Porcie Darłowo będące przedmiotem zamówienia posiadają generalnie konstrukcję oczepową, część podwodną nabrzeży stanowi w większości nabrzeży stanowi ścianka szczelna żelbetowa (są też ścianki z grodzic G-62 , a także ścianki drewniane) .

  Łączna długość nabrzeży do zamontowania odbojnic i drabinek wynosi - 1 537 mb, w tym:
  - Kołobrzeskie - 132 mb
  - Łebskie - 129 mb
  - Warsztatowe - 135 mb
  - Rybackie - 116 mb
  - Koszalińskie - 55 mb
  - Słupskie - 101 mb
  - Słupskie 2 - 128 mb
  - Dorszowe I - 100 mb
  - Dorszowe II - 255 mb
  - Wyposażeniowe - 100 mb
  - Postojowe - 100 mb
  - Zachodnie - 79 mb
  - Pomost - 107 mb

  Określenie elementów odbojowych do zamontowania:
  -należy przyjąć linię odbojową z belek elastomerowych typu MLCC produkcji np. ZPTS Milanówek o wymiarach 205x205mm i długości odpowiednio 2500, 1500, 1250, 1050, 1095, 1000, 700 mm. Odbojnice mocowane będą poziomo i pionowo w rozstawie co 1,5 m na ścianie odwodnej wszystkich nabrzeży oraz pomostu.
  Wyjątek stanowi nabrzeże Kołobrzeskie gdzie zamontować należy belki odbojowe typu MDB150x150 mm i długości odpowiednio 2500, 2000 oraz 1050 mm.
  Belki odbojowe na górnej i dolnej krawędzi będą fazowane co umożliwi ewentualne ześlizgiwanie się z listwy odbojowej jednostek przy wysokich i niskich stanach wody.

  Mocowanie belek do ściany odwodnej nabrzeża należy wykonać poprzez kotwy M-24 wklejane na żywicę epoksydową we wcześniej nawierconych otworach śr. 28 mm.
  Wewnątrz elastomerowych elementów odbojowych zamontować stalowe ceowniki ekonomiczne CE100 dodatkowo wzmacniające konstrukcję odbojnic.
  Wszystkie elementy stalowe konstrukcji dostarczone mają być przez producenta i zabezpieczone antykorozyjnie: w głębokim ocynku ogniowym (dotyczy kotew) oraz malowane farbą antykorozyjną po uprzednim piaskowaniu i odtłuszczeniu (dotyczy ceowników)..

  Całkowita długość belek MLCC - 2 518 mb /poziomych i pionowych/.

  Całkowita długość belek MDB - 252 mb /poziomych i pionowych/.

  Całkowita ilość kotew - 6 099 szt.

  Uwaga !
  Wszystkie użyte materiały budowlane winny posiadać Aprobaty techniczne lub atesty zgodności dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
  Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP.

  Szczegółowe ilości oraz rodzaje elementów odbojowych na poszczególnych nabrzeżach oraz pomoście przedstawiono w załącznikach do niniejszej s.i.w.z. o numerach od 6a do 6ł.

  Uwaga!!
  W odniesieniu do wskazanych powyższej znaków towarowych materiałów do zastosowania, patentów, źródła pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych posiadających parametry nie gorsze niż wyszczególnione powyżej w s.i.w.z.. Materiały równoważne przed ich zastosowaniem muszą uzyskać akceptację zamawiającego.

  2). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  Demontaż istniejącego systemu odbojowego wraz z usunięciem pozostałości i naprawą uszkodzeń w ścianach poszczególnych nabrzeży po istniejących odbojnicach oraz utylizację opon.

  Aktualnie wszystkie nabrzeża na całej długości posiadają linię odbojową z opon staro użytecznych zamocowanych na ścianie odwodnej nabrzeży.
  Średnica opon - około 1 m.
  Linia odbojowa nabrzeży znajduje się w ciągłej eksploatacji i wykorzystywana jest przez jednostki rybackie.

  Przed zamontowaniem nowych odbojnic należy wykonać roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
  - demontaż istniejących opon staroużytecznych w ilości około - 1550 szt.
  - podkucie betonu przy kotwach mocujących opony, obcięcie kotew i reprofilacja otworów zaprawami PCC ilość kotew około - 1550x4 szt.= 6200 szt.
  Opony z demontażu należy oddać do utylizacji.

  3). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  - demontaż istniejących oraz dostawę i montaż nowych drabinek z elastomeru
  poliuretanowego - 85 mb.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

  - organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
  - po zakończeniu robót wykonać atest czystości dna w pasie o szerokości 10 m.
  - po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu zaplecza
  budowy, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

  Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia o numerach od 6a do 6ł.
  Przed złożeniem oferty przetargowej należy obowiązkowo przeprowadzić wizję w terenie.
 18. Zaprojektowanie i wykonanie interwencyjnej budowy grobli w Kołobrzegu
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej i budowa interwencyjnej grobli na 329 km brzegu morskiego w Kołobrzegu.
  2.2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji budowlanej zadania, o którym mowa w ust. 1 oraz realizację, tj. wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, zgodnie z wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją budowlaną.
  2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Program stanowi koncepcję przedprojektową, która będzie stanowiła materiał wyjściowy dla Wykonawcy dokumentacji budowlanej, wykonawczej i uzyskania stosownych pozwoleń w zakresie pozwolenia wodno prawnego oraz pozwolenia na budowę. Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne.
  2.4. Ogólna charakterystyka terenu przeznaczonego pod inwestycję
  Teren badań położony jest na 329 km brzegu morskiego w Kołobrzegu, na granicy terenu bagiennego i plaży, gdzie zlokalizowany jest użytek ekologiczny EKOPARK Wschodni. Stanowi on część obszaru Natura 2000. Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski.
  Pod względem geomorfologicznym teren objęty przedmiotem zamówienia stanowi fragment strefy brzegowej.
  2.5. Opracowania i usługi związane z wykonaniem dokumentacji budowlanej
  2.5.1. Dokumentacja budowlana powinna zawierać:
  2.5.1.1. projekty budowlane i wykonawcze - 6 egz. (w tym 4 egz. z oryginalnymi uzgodnieniami),
  2.5.1.2. kosztorysy inwestorskie - 2 egz.,
  2.5.1.3. przedmiary robót - 2 egz.,
  2.5.1.4. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.,
  2.5.1.5. informacja dotycząca BIOZ - 6 egz.
  2.5.1.6. inne wymagane uzgodnienia, ekspertyzy i oświadczenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę - 2 egz.
  2.5.2. Dokumentacja winna zostać sporządzona w wersji papierowej w ilościach określonych w pkt. 2.5.1. SIWZ oraz wersji elektronicznej w formacie PDF lub JPG - 1 kpl.
  2.5.3. Wykonawca wykona dokumentację budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia zgodnie z następującymi przepisami:
  2.5.3.1. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
  2.5.3.2. rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 Nr 101, poz. 645),
  2.5.3.3. rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 Nr 206, poz. 1516),
  2.5.3.4. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
  2.5.3.5. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
  2.5.3.6. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 Nr 130, poz. 1389),
  2.5.3.7. innych przepisów normujących przedmiot zamówienia.
  2.5.4. Projektant we własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem pozyska wszelkie potrzebne materiały, badania i uzgodnienia do wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia, w tym m.in.: wszelkie uzgodnienia branżowe, wypisy z ewidencji gruntów, mapy, ekspertyzy, itp.
  2.5.5. Zamawiający wymaga, aby wstępne założenia do projektu budowlanego Wykonawca przedstawił do akceptacji w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, a całą dokumentację budowlaną wykonał w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
  2.6. Budowa grobli
  2.6.1. Budowa grobli, zgodnie z wykonaną przez Wykonawcę dokumentacją, winna obejmować w szczególności:
  2.6.1.1. wykonanie ścianki szczelnej (rdzenia),
  2.6.1.2. budowa narzutów ochronnych od strony morza i EKOPARKU,
  2.6.1.3. wykonanie przepustu awaryjnego.
  2.6.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych stosował wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
  2.6.3. Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat.
  2.7. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 36 miesięcy, na zamontowany osprzęt również minimum 36 miesięcy. Okres rękojmi upływa 12 m-cy po upływie okresu gwarancji jakości.
  2.8. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zapewnił bezpłatne usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
  2.9. Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
  71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego
  45.24.30.00-2 Remonty budowlane w zakresie nabrzeży
  71.31.50.00-9 Usługi budowlane
  71.32.60.00-9 Dodatkowe usługi budowlane
  2.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 19. Awaryjna naprawa brzegu morskiego w Rowach - budowa opaski brzegowej narzutowej w dwóch odcinkach o łącznej długości 46 mb
  Zamawiający: Wójt Gminy Ustka, Ustka
  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wykonaniem po obu stronach istniejącej opaski brzegowej o długości około 23 mb, dwóch odcinków opaski o takiej samej konstrukcji jak istniejąca. Zakres prac polega na wykonaniu: a) robót ziemnych b) ułożenie geowłókniny c) ułożenie gwiazdobloków c) transportem materiału kamiennego d) wykonanie narzutu z kamienia
 20. Remont narożnika południowego Nabrzeża Bosmańskiego w porcie Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie narożnika południowego Nabrzeża Bosmańskiego w Porcie Kołobrzeg.
  .Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
  1.wykonanie nowej nawierzchni po zachodniej stronie bosmanatu,
  2. wykonanie fundamentu pod żuraw słupowy łodziowy,
  3.montaż nowej lampy oświetleniowej zewnętrznej z dwoma wysięgnikami,
  4. montaż polera granitowego pochodzącego z rozebranego falochronu zachodniego,
  5. budowę ogrodzenia ażurowego z elementów stalowych z bramą przesuwną, zabezpieczającego wejścia na falochron przed bosmanatem od strony południowej,
  6. wykonanie dodatkowego ogrodzenia między budynkiem bosmanatu, a pawilonem handlowym,
  7.wykonanie fundament z trzema masztami flagowymi od strony zachodniej bosmanatu
  8. wykonanie nowego pomostu na istniejącej konstrukcji nośnej w basenie przy Nabrzeżu Pomostowym.
  Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załączniki nr 8, 9 , 10 i 11 do SIWZ), które stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień:
  45.24.15.00-3 Remonty budowlane w zakresie nabrzeży
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 21. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ul. Bohaterów Weterplatte 64.
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 22. Remont kierownicy statków starej części falochronu wschodniego w porcie Kołobrzeg
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 23. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 24. Wykonanie dokumentacji budowlanej i budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Polnej w Ustce
  Zamawiający: Gmina Miasto Ustka, Ustka
 25. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny, w Słupsku przy ul.Bohaterów Westerplatte 64
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 26. Zaprojektowanie i budowa ścieżki edukacyjnej na wydmie - Park Wydmowy - etap drugi Miasto Hel, obręb Hel. Karta mapy 4, działki nr 110/2, 111/3, 111/5 (rejon ul. Portowej).
  Zamawiający: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 27. Adaptacja budynku koszarowego na obiekt dydaktyczny w Słupsku przy ulicy Bohaterów Westerplatte 64
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
 28. Remont dalby na przystani rybackiej w Chłopach oraz elementów zbloczy na dalbach w przystaniach rybackich w Jarosławcu, Dąbkach, Unieściu i Ustroniu Morskim
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 29. Naprawa pokładu pomostu drewnianego przy Basenie postojowym w Porcie Dźwirzyno
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 30. Przebudowa Nabrzeża Słowińskiego w Porcie Łeba - I etap.
  Zamawiający: Urząd Morski w Słupsku, Słupsk
 31. RZP-8/09
  Zamawiający: Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk
 32. RZP-9/09
  Zamawiający: Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk

Inne osoby dla Skrzypek (271 osób):