Kogo reprezentuje osoba

Skubiszewska Danuta Joanna

w KRS

Danuta Joanna Skubiszewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Danuta
Drugie imię:Joanna
Nazwisko:Skubiszewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1965 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Pasłęk (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ankiewicz Jadwiga, Banucha Krystyna, Bieniuk Krzysztof, Budka Marta Danuta, Bujnicka Joanna, Chojnacka Beata Anna, Cichy Andrzej, Czebanik Magdalena, Dąbrowski Krzysztof Tomasz, Demkowicz Dobrzańska Genowefa, Dorzynkiewicz Alina, Dudek Teresa, Florczyk Sława, Grobelny Tadeusz, Gronalewska Kamila, Grzanka Jarosław, Grzanka Wiesław, Grzemińska Zofia, Szweda Małgorzata, Kamińska Emilia, Karpowicz Małgorzata, Krasa Wioletta, Kruk Bożena, Majewski Stefan, Malinowska Anna, Miernik Danuta, Miklusz Małgorzata, Morawek Karol, Mołokanow Karolina, Niksa Pawelczyk Dorota Aniela, Pietkiewicz Tomasz Leon, Pliszka Marcin, Podbielska Anna, Poźniak Bożena, Radziewicz Kazimierz, Radziwiłłowicz Kazimierz, Rutkowska Elżbieta, Sadowska Magdalena, Sałka Katarzyna, Sikora Aneta, Świst Anna, Szczotka Elżbieta, Szewczuk Michał, Szkudlarek Ewelina, Szulga Teresa, Szybilska Ewa, Tkacz Jadwiga Alicja, Trzebińska Anna, Waluszko Stanisław, Wasyńczuk Tomasz, Wroński Mariusz, Żurkiewicz Zbigniew Antoni, Żylis Wojciech

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukaszuk Krystyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Braniewsko-pasłęcki Bank Spółdzielczy Z Siedzibą W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000057431
 2. Elbląskie Stowarzyszenie Współpracy Polsko-rosyjskiej Elb-rus, Elbląg − KRS 0000355677
 3. Fundacja Partnerstwo Dla Warmii, Pieniężno − KRS 0000253038
 4. Gildia Kupców Żuławskich, Elbląg − KRS 0000012656
 5. Kewo Group Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000657565
 6. Klub Sportowy Wałsza W Pieniężnie, Pieniężno − KRS 0000009872
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Borzynowie, Borzynowo − KRS 0000024916
 8. Sarmatia Ventures Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000305177
 9. Spółdzielnia Mleczarska W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000119320

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Elbląska Spółdzielnia Mleczarska, Elbląg − KRS 0000171771
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000175942
 3. Grupa Tme Sp. Z O.O., Nowe Kawkowo − KRS 0000677496
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Braniewo − KRS 0000157476
 5. Pasłęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Pasłęku - Sp. Z O.O., Pasłęk − KRS 0000023228
 6. Spółdzielczy Bank Ludowy W Elblągu, Elbląg − KRS 0000076871
 7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000197114
 8. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Płoskini, Płoskinia − KRS 0000192543
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lider W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000098922
 10. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowapasłęczanka W Pasłęku, Pasłęk − KRS 0000136875

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 977 900,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Płoskinia, Płoskinia
  1. Przedmiotem zamówienia jest; usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w wysokości 2 977 900,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1)Przewidywany termin wykorzystania kredytu: 30 sierpnia 2017 roku. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 30 września 2017 roku. 2)Zamawiający może zmienić w/w termin wykorzystania kredytu lub rozłożyć kredyt na transze bez dodatkowych prowizji i opłat bankowych. 3)Charakterystyka kredytu: -kwota kredytu: 2 977 900,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych), -okres kredytowania: 10 lat licząc od dnia przekazania Zamawiającemu kredytu lub w przypadku rozłożenia na transze - przekazania pierwszej transzy kredytu, -spłata kapitału następować będzie w równych ratach miesięcznych z karencją 12 miesięcy (107 rat - 27 573,00 zł, rata 108 - 27 589,00 zł). -spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu bez karencji, -w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne do 25 dnia każdego miesiąca, -spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami płatne do 25 dnia każdego miesiąca. 4)Koszty obsługi kredytu stanowią: - oprocentowanie kredytu. 5)Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik WIBOR 3M dla depozytów powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania. 6)W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy - zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 7) Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość notowana na dwa dni robocze poprzedzające kolejny okres. 8)W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 9)Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 10) Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. 11)Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy. 12)Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US. 13)Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracji wystawcy weksla in blanco). 14)Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych. 15)Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych. 16)Zamawiający nie udzielał gwarancji i poręczeń, 17)Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym. 18)Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego w Braniewsko-Pasłęckim BS w Pasłęku Oddział Braniewo Filia Płoskinia Nr 76 8313 0009 0050 8304 2000 0010. 2. Zatrudnienie osób na umowę o pracę; 1)Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666, z późn. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem usługi. 2)Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę zamówienia wymogu, o którym mowa powyżej. W ramach uprawnień kontrolnych zamawiający ma prawo: a)żądać od Wykonawca przedłożenia w wyznaczonym terminie Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, b)żądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień na piśmie w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi, c)przyjmować od osób wykonujących czynności w zakresie wykonywania usługi oświadczeń odnośnie faktu i podstaw ich zatrudnienia, d)wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kopię umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922), e)wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) f)wezwać Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922). 3)Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia; a)W przypadku nie przedstawienia w terminie wyznaczonym informacji, o których mowa w punkcie 2 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 PLN.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.351.249,34 zł
  Zamawiający: Gmina Zalewo, Zalewo
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.351.249,34 zł, w tym na: - finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Zalewo - 420.662,34 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 930.587,00 zł. 2.Uruchomienie kredytu nastąpi po zawarciu umowy kredytowej do dnia 30 grudnia 2016 r. w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb zamawiającego. 3.Uruchomienie kredytu będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego w ciągu maksymalnie 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego (dopuszcza się możliwość przesłania pisemnego polecenia za pomocą fax-u) na konto bankowe Zamawiającego o nr 14 1020 1752 0000 0602 0146 6929. 4.Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bez prowizji i opłat - w ramach udzielonego kredytu - zwrotu środków płatniczych na swój rachunek bieżący w przypadkach spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek oraz opłacenia faktur inwestycyjnych z własnych środków przed podpisaniem umowy kredytowej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 6.Okres kredytowania do dnia 30 czerwca 2032 roku. 7.Karencja w spłacie kredytu do 30 marca 2017 roku..
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2016 roku w wysokości 1 041 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Płoskinia, Płoskinia
  Przedmiotem zamówienia jest; Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2016 roku w wysokości 1 041 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  1.Przewidywany termin wykorzystania kredytu: 28 lipca 2016 roku Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia 30 sierpnia 2016 roku.
  2.Zamawiający może zmienić w/w termin wykorzystania kredytu lub rozłożyć kredyt na transze bez dodatkowych prowizji i opłat bankowych.
  3.Charakterystyka kredytu:
  1)kwota kredytu: 1 041 000,00 zł PLN (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy złotych),
  2)okres kredytowania: 10 lat licząc od dnia przekazania Zamawiającemu kredytu lub w przypadku rozłożenia na transze - przekazania pierwszej transzy kredytu,
  3)spłata kapitału następować będzie w równych ratach miesięcznych z karencją 12 miesięcy (107 rat - 9 640,00 zł, rata 108 - 9 520,00 zł).
  4)spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu bez karencji,
  5)w okresie karencji odsetki od udzielonego kredytu płatne do 25 dnia każdego miesiąca,
  6)spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami płatne do 25 dnia każdego miesiąca.
  4.Koszty obsługi kredytu stanowią:
  1)oprocentowanie kredytu.
  5.Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczane dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik WIBOR 3M dla depozytów powiększony o marżę wykonawcy, stałą w okresie kredytowania.
  6.W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy - zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  7.Stawka WIBOR 3 M zmienia się w cyklu kalendarzowym kwartalnym i dla potrzeb realizacji zamówienia będzie przyjmowana wartość notowana na dwa dni robocze poprzedzające kolejny okres.
  8.W przypadku likwidacji stawki WIBOR 3M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 3M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 3M, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
  9.Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonych kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
  10.Za spłatę odsetek oraz rat kapitału należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek i rat kapitału następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
  11.Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę odpowiadającą kwocie zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami oraz innymi kosztami Wykonawcy.
  12.Zamawiający nie posiada zaległości wobec ZUS i US.
  13.Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracji wystawcy weksla in blanco).
  14.Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych.
  15.Zamawiający nie korzysta z emisji papierów wartościowych.
  16.Zamawiający nie udzielał gwarancji i poręczeń,
  17.Zamawiający nie występuje jako strona w partnerstwie publiczno-prywatnym.
  18.Uruchomienie kredytu będzie następowało na konto bankowe Zamawiającego w Braniewsko-Pasłęckim BS w Pasłęku Oddział Braniewo Filia Płoskinia
  Nr 76 8313 0009 0050 8304 2000 0010