Kogo reprezentuje osoba

Skwierawska Małgorzata

w KRS

Małgorzata Skwierawska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Nazwisko:Skwierawska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Świecie (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antoszek Wioletta Maria, Badach Wiesława Krystyna, Bruzdewicz Mirosława Maria, Bulicz Jerzy, Chmielewska Karolina, Chmielewska Wiesława Janina, Cumbrowska Maria, Czartowska Joanna Magdalena, Derbich Andrzej, Didyk Bernadeta Ewa, Drewczyński Grzegorz, Dubicka Elżbieta, Falkowski Henryk, Fotta Brygida Barbara, Gerke Bożena Maria, Jakubowska Grażyna Maria, Kantak Katarzyna Jadwiga, Karczewska Ewa Helena, Karczewski Krzysztof Jacek, Karpus Elżbieta Barbara, Kaszubowski Andrzej, Krzyżanowska Katarzyna Ewa, Kwasigroch Alina Dorota, Kwiatkowska Karolina, Mróz Józef, Olewiński Kazimierz, Opoka Tadeusz, Piechutowska Bożena Halina, Pipowski Jan, Pokorska Barbara, Raniszewska Helena, Ratkowska Barbara Magdalena, Rusin Zenon, Rynduch Katarzyna Magdalena, Sijka Magdalena, Smeja Halina Jadwiga, Smerlińska Monika, Świerczyński Jacek, Szamrowicz Magdalena Maria, Szymczak Karolina, Tober Justyna Maria, Urtnowska Karolina, Weiner Maria Elżbieta, Witek Małgorzata Bogumiła, Wołos Aneta, Ządziuk Krzysztof Mirosław, Zielińska Małgorzata Józefa, Zillmann Julianna, Zwiefka Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sobieralski Zygmunt

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Świeciu, Świecie − KRS 0000142468
 2. Bydgoskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, Serock − KRS 0000266170
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Zalesiu Królewskim, Zalesie Królewskie − KRS 0000113060
 4. Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Bory Tucholskie, Tuchola − KRS 0000073024
 5. Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo, Świekatowo − KRS 0000135564

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Usługowa Spółdzielnia Zaopatrzenia Rolnictwa i Ogrodnictwa Dragopol, Dragacz − KRS 0000165464

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 753 879,50 PLN na sfinansowanie inwestycji i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Świekatowo - Referat Księgowości, Świekatowo
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Świekatowo w wysokości 753 879,50 zł PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 50/100) o okresie spłaty do 30.06.2027 roku. Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie inwestycji i pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Uruchomienie kredytu nastąpi w 1 transzy do dnia 30.09.2017 r. w kwocie 753 879,50 zł zgodnie ze złożoną dyspozycją Zamawiającego. Spłaty rat kredytu /kapitału/ przewidziane na lata 2018-2027 dokonywane będą w ratach kwartalnych, w terminie do końca każdego kwartału. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.03.2018 r. Ostatnia rata kredytu do 30 czerwca 2027r. Wysokość rat kredytu oraz termin spłaty określa Harmonogram spłaty rat długoterminowego kredytu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest opracować własny plan spłaty odsetek z uwzględnieniem wysokości rat kredytu, terminu spłaty podanym w załączniku. Naliczenie odsetek następować będzie w okresach miesięcznych, odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy przed terminem wymagalności. Spłata odsetek rozpocznie się od dnia 29.12.2017 r. Plan spłaty rat kapitałowych musi pozostać bez zmian. Zamawiający nie przewiduje płatności prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Oprocentowanie kredytu w wysokości: zmienna stopa procentowa WIBOR dla 1 M liczona, jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy + niezmienna stała marża banku, Kredytobiorca nie ponosi innych niż marża kosztów z tytułu zaciągniętego kredytu. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR-1M na dzień 2017-05-22 (1,66 %. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Za miesiąc przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1 M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę.
  3.8. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych.
 2. Obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Świecie
  1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu na podstawie list wypłat wg ustalonego harmonogramu, który zostanie ustalony przez Zamawiającego:
  a)wypłaty powinny być zrealizowane do 30-go każdego miesiąca w uzgodnionych przez obie strony dniach tygodnia,
  b)punkty kasowe spełniające wymagane normy muszą znajdować się na terenie miasta Świecia - w miejscu ogólnie dostępnym dla świadczeniobiorców OPS w Świeciu,
  c)pomieszczenie lokalowe musi obejmować minimum jedno stanowisko kasowe oraz poczekalnie dla świadczeniobiorców,
  d)przewiduje się średnio 9 dni wypłat w miesiącu po 150 osób,
  e)przewiduje się dodatkowe listy wypłat dla świadczeniobiorców w bieżącym miesiącu.
  2.Wypłaty dokonywane będą w godzinach otwarcia banku, jednak nie później niż od 8:30 do czasu zamknięcia banku.W przypadku, gdy wskazany dzień przypada na dzień, w którym Wykonawca nie pracuje, wypłaty dokonywane będą w dniu poprzedzającym.
  3.Wypłata świadczeń pieniężnych przez Wykonawcę dokonywana będzie w oparciu o następujące zasady:
  a)dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wypłaty świadczeń jest lista wypłat sporządzona przez Zamawiającego i doręczona. Wykonawcy w formie wydruku komputerowego (maszynowego) lub ręcznego zaopatrzonego w pieczęć nagłówkową Zamawiającego i podpisy osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem. Lista zaopatrzona jest datą wystawienia.
  b)Wykonawca upoważniony jest do wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości i listy wypłat o której mowa w pkt.3 ppkt.a.
  c)Wykonawca upoważniony jest do wypłaty świadczenia pełnomocnikom, na podstawie pisemnego upoważnienia potwierdzonego przez osobę uprawnioną do pobrania zasiłku oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego wg. ustalonego wzoru.
  d)Wszelkie zmiany list wypłat wymagają potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
  4.Dokonanie odbioru świadczenia uprawniony lub pełnomocnik potwierdza czytelnym podpisem na liście wypłat.
  5.Wykonawca potwierdza dokonanie wypłat stemplem kasowym na ostatniej stronie listy wypłat świadczeń.
  6.Zamawiający zobowiązuje się do przekazania do Wykonawcy list oraz środków pieniężnych na wypłatę świadczeń wraz z należną Wykonawcy prowizją, nie później niż w dniu poprzedzającym wypłatę świadczeń, a w szczególnych przypadkach w dniu wypłaty świadczenia.
  7.Wykonawca realizuje dostarczoną listę wypłat w ciągu jednego dnia roboczego, określonego na liście wypłat świadczeń. Wypłaty spóźnione dokonywane będą w kolejnym dniu harmonogramu wypłat w godzinach otwarcia banku.W wyjątkowych przypadkach, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą może nastąpić dodatkowa wypłata poza ustalonymi dniami wypłat przez Wykonawcę.
  8.Na dowód wypłaty świadczeń z listy wypłat Wykonawca sporządza imienne zestawienie wypłaconych zasiłków wg kolejności ich wypłat wraz z pobraną prowizją. Sporządzone zestawienie osoby upoważnione przez Zamawiającego odbierać będą w siedzibie Wykonawcy następnego dnia roboczego.
  9.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń do rąk osób nieuprawnionych, bądź niezgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami.
  10.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wypłata świadczenia osobie nieuprawnionej nastąpiła na skutek fałszerstwa dowodu osobistego, zlecenia do wypłaty lub pełnomocnictwa, pieczątek i pieczęci względnie podpisu osób upoważnionych przez Zamawiającego.
  11.Wykonawca odmawia wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym w przypadku wątpliwości, co do autentyczności dokumentów stanowiących podstawę wypłaty oraz tożsamości osoby zgłaszającej się po odbiór świadczenia pieniężnego. W takim przypadku Wykonawca zgłasza niezwłocznie zastrzeżenia do Zamawiającego.
  12.Wykonawca odmawia wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym w przypadku podejrzenia, że świadczeniobiorca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
  13.Wypłata zakwestionowanego świadczenia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej dyspozycji osoby upoważnionej przez Zamawiającego.
  14.W przypadku dokonania wypłat świadczeń, o których mowa w pkt. 9, Zamawiający przenosi na Wykonawcę prawo do dochodzenia roszczeń od osób, na rzecz których dokonał wypłaty.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Bukowiec, Bukowiec
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Bukowiec kredytu długoterminowego w kwocie 970.000 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych zł) na sfinansowanie częściowego deficytu budżetu w okresie od 30.04.2016r. do 31.07.2023r. Karencja w spłacie kredytu do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy w dniu 31 sierpnia 2015r. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający przewiduje możliwość podpisania oświadczenia o podaniu się egzekucji.

  2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

  CPV 66113000-5 usługi udzielania kredytu
  3. Okres spłaty kredytu w następujących terminach i ratach:
  2016-04-30 10 000,00
  2016-07-31 10 000,00
  2016-10-31 10 000,00
  2017-01-31 10 000,00
  2017-04-30 10 000,00
  2017-07-31 10 000,00
  2017-10-31 10 000,00
  2018-01-31 35 000,00
  2018-04-30 35 000,00
  2018-07-31 35 000,00
  2018-10-31 35 000,00
  2019-01-31 40 000,00
  2019-04-30 40 000,00
  2019-07-31 40 000,00
  2019-10-31 40 000,00
  2020-01-31 40 000,00
  2020-04-30 40 000,00
  2020-07-31 40 000,00
  2020-10-31 40 000,00
  2021-01-31 40 000,00
  2021-04-30 40 000,00
  2021-07-31 40 000,00
  2021-10-31 40 000,00
  2022-01-31 40 000,00
  2022-04-30 40 000,00
  2022-07-31 40 000,00
  2022-10-31 40 000,00
  2023-01-31 40 000,00
  2023-04-30 40 000,00
  2023-07-31 40 000,00

  4. Celem wcześniejszego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający do specyfikacji dołączy następujące dokumenty:
  - sprawozdania za 2014 r. i I kwartał 2015 r. (Rb NDS, Rb Z, Rb N, Rb 28S, Rb 27S)
  - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025,
  - Uchwała budżetowa na 2015 rok,
  - Uchwała Nr 5/P/2014 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015
  - Uchwała nr Uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III,
  - Uchwała Nr 3/K/2015 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia przez
  Gminę Bukowiec w 2015 roku
 4. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Świekatowo - Referat Księgowości, Świekatowo
  Udzielenie i obsługę Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego na sfinansowanie następujących zadań: inwestycji Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica 100.000,00 zł; Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny 30.000,00 zł; Przebudowa dróg powiatowych nr 1036 C Szumiąca -Klonowo i 1282 C Stążki- Gruczno- etap III dotacja dla powiatu Świeckiego 580.000,00 zł ;Spłaty kredytów i pożyczek Na na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 171.000,00 zł. kredyt w PLN,środki pieniężne udostępnione będą przez bank w 3 transzach na pisemny wniosek Zamawiającego w dniu 14.09.2015 r kwota 580.000,00 zł, do dnia 29.09.2015 r w kwocie 201.000,00 zł, do dnia 30.12.2015 r w kwocie 100.000,00 zł , okres kredytowania od 14.09.2015 r. do 30.06.2025 r.. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1 M, karencja w spłacie kredytu do 31.03.2016 r.Spłata kredytu w następujących ratach i terminach : 1839,00-31.03.2016,1839,00-30.06.2016,1839,00-30.09.2016,1839,00-30.12.2016, 5000,00-31.03.2017,5000,00-30.06.2017,5000,00-29.09.2017,5000,00-29.12.2017, 5000,00-30.03.2018,5000,00-29.06.2018,5000,00-28.09.2018,5000,00-31.12.2018, 10000,00-29.03.2019,10000,00-28.06.2019,10000,00-30.09.2019, 10000,00-31.12.2019,37000,00-31.03.2020,37000,00-30.06.2020,37000,00-30.09.2020,37000,00-31.12.2020,50000,00-31.03.2021,50000,00-30.06.2021,50000,00-30.09.2021,50000,00-31.12.2021,57000,00-31.03.2022,57000,00-30.06.2022,57000,00-30.09.2022,57000,00-30.12.2022,30000,00-31.03.2023,30000,00-30.06.2023,30000,00-29.09.2023,30000,00-29.12.2023,20000,00-29.03.2024,20000,00-28.06.2024,20000,00-30.09.2024,20000,00-30.12.2024,8822,00-31.03.2025,8822,00-30.06.2025 Razem 881.000,00 PLN. Odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy przed terminem wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. Odsetki od kredytu po raz pierwszy płacone będą w dniu 30.12.2015 r. Uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS Świecie oddział Bukowiec Nr rachunku 30 8168 0007 0000 1182 2000 0005. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 5. Bankowa obsługa budżetu gminy Dragacz
  Zamawiający: Wójt Gminy Dragacz, Dragacz
  Przedmiotem zamówienia jest Bankowa obsługa budżetu gminy Dragacz.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu gminy, jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego, instytucji kultury w okresie od dnia 05.08.2014 r. do dnia 04.08.2018 r., w tym:
  1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i rachunków pomocniczych w liczbie nie mniejszej niż 5,
  2) realizację przelewów w formie papierowej w banku obsługującym w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  3) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  4) realizację przelewów dokonywanych z wykorzystaniem systemu elektronicznego środków na rachunki prowadzone w innych bankach w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  5) realizację przelewów dokonywanych z wykorzystaniem systemu elektronicznego środków w banku obsługującym w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  6) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  7) dokonywanie wypłat gotówkowych (czek na kwotę 5.000,00 zł),
  8) dokonywanie wypłat gotówkowych (wypłata zasiłków z pomocy społecznej wg listy na kwotę 3.000,00 zł),
  9) sporządzanie i przekazywanie wyciągów bankowych najpóźniej do godz. 1400 dnia następnego po dokonaniu operacji na rachunkach bankowych,
  10) udostępnienie informacji o saldzie rachunku bankowego za pomocą systemu elektronicznego,
  11) wydawanie opinii i zaświadczeń dla potrzeb Zamawiającego,
  12) wydawanie blankietów czeków w liczbie około 500 szt. rocznie,
  13) możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych 1 - 7 dniowych oraz lokatach typu OVERNIGHT,
  14) Wykonawca będzie dokonywał miesięcznie kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego,
  15) umożliwienie uruchomienia kredytu w kwocie ok. 1 mln w rachunku bieżącym dla Urzędu Gminy w Dragaczu na okres do jednego roku budżetowego z możliwością corocznego ponawiania wg następujących zasad:
  a)oprocentowanie obliczane będzie w oparciu o zmienną stawkę procentową dla wartości WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Wykonawcy dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego,
  b)kosztami obsługi kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu oraz prowizja nie większa niż 1% za rozpatrzenie i przygotowanie wniosku do negocjacji,
  c)zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
  16) Wykonawca prowadzący obsługę zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego:
  a) podjęcia gotówki z rachunków bankowych codziennie do godz. 15.00,
  b) wpłaty gotówki na rachunki bankowe codziennie do godz. 15.00,
  17) dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie, aktualizacja oprogramowania sytemu elektronicznego oraz przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników,
  18) zapewnienie prawidłowego działania oraz bieżącej obsługi i eksploatacji systemu elektronicznego w okresie miesięcznym.
  UWAGA:
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat bankowych tytułem:
  a) dokonywania wewnętrznych przelewów papierowych i elektronicznych pomiędzy rachunkami Zamawiającego utworzonymi w banku Wykonawcy,
  b) dostarczenia, zainstalowania, skonfigurowania, aktualizacji oprogramowania sytemu
  elektronicznego oraz szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników.
  Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z jego wykonaniem, a także dokonania oceny dokumentów i informacji koniecznych do wyceny przedmiotu zamówienia przekazywanych przez Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji lokalnej obciąża Wykonawcę składającego ofertę
 6. Kredyt długoterminowy na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Budowa budynku komunalnego przy ul. Tucholskiej
  Zamawiający: Gmina Świekatowo - Referat Księgowości, Świekatowo
  Udzielenie Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu w wysokości 300.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej : Budowa budynku komunalnego przy ul. Tucholskiej realizowanej przez Urząd Gminy Świekatowo na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 30.11.2013r., - okres kredytowania od 30.11.2013 r. do 30.06.2022 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1 M- karencja w spłacie kredytu do 30.06.2014 r., a) spłata kredytu w 33 ratach kwartalnych lp. Wielkość raty data 1 1.250 30.06.2014 2 1.250 30.09.2014 3 2.500 30.12.2014 4 1.250 31.03.2015 5 1.250 30.06.2015 6 1.250 30.09.2015 7 1.250 30.12.2015 8 1.250 31.03.2016 9 1.250 30.06.2016 10 1.250 30.09.2016 11 1.250 30.12.2016 12 1.250 31.03.2017 13 1.250 30.06.2017 14 1.250 29.09.2017 15 1.250 29.12.2017 16 2.500 30.03.2018 17 2.500 29.06.2018 18 2.500 28.09.2018 19 2.500 28.12.2018 20 5.000 29.03.2019 21 5.000 28.06.2019 22 5.000 30.09.2019 23 5.000 30.12.2019 24 26.250 31.03.2020 25 26.250 30.06.2020 26 26.250 30.09.2020 27 26.250 30.12.2020 28 26.250 31.03.2021 29 26.250 30.06.2021 30 26.250 30.09.2021 31 26.250 30.12.2021 32 20.000 30.03.2022 33 20.000 30.06.2022 Razem 300.000 PLN - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy przed terminem wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Odsetki od kredytu po raz pierwszy płacone będą w dniu 30.12.2013 r. - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej omarżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 7. udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 595.000 PLN w tym: w wysokości 245.000 PLN, w wysokości 100.000 PLN, w wysokości 90.000 PLN,w wysokości 160.000 PLN
  Zamawiający: Gmina Świekatowo - Referat Księgowości, Świekatowo
  1. Udzielenie Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego w wysokości 245.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej : Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Świekatowskim w miejscowości Świekatowo realizowaną przez Urząd Gminy Świekatowo na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 26.07.2012r., - okres kredytowania od 26.07.2012r. do 30.06.2021 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1 M, - karencja w spłacie kredytu do 29.03.2013 r., spłata kredytu w następujących ratach: lp. Wielkość raty data 1 1 000 29.03.2013 2 1 000 28.06.2013 3 1 000 30.09.2013 4 1 000 30.12.2013 5 1 000 31.03.2014 6 1 000 30.06.2014 7 1 000 30.09.2014 8 1 000 30.12.2014 9 2 000 31.03.2015 10 2 000 30.06.2015 11 2 000 30.09.2015 12 2 000 30.12.2015 13 2 000 31.03.2016 14 2 000 30.06.2016 15 2 000 30.09.2016 16 2 000 30.12.2016 17 3 000 31.03.2017 18 3 000 30.06.2017 19 3 000 29.09.2017 20 3 000 29.12.2017 21 6 000 30.03.2018 22 6 000 29.06.2018 23 6 000 28.09.2018 24 6 000 28.12.2018 25 12 000 29.03.2019 26 12 000 28.06.2019 27 12 000 30.09.2019 28 12 000 30.12.2019 29 12 000 31.03.2020 30 12 000 30.06.2020 31 12 000 30.09.2020 32 12 000 30.12.2020 33 44 500 31.03.2021 34 44 500 30.06.2021 245 000 - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 30.11.2012 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS Świecie oddział Bukowiec Nr rachunku 30 8168 0007 0000 1182 2000 0005 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 2. Udzielenie Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego w wysokości 100.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej pn. Modernizacja drogi ul. Kamienna na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 30.10.2012r., - okres kredytowania od 30.10.2012r. do 30.06.2021 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1 M, - karencja w spłacie kredytu do 29.03.2013 r., spłata kredytu w następujących ratach: lp. Wielkość raty data 1 500 29.03.2013 2 500 28.06.2013 3 500 30.09.2013 4 500 30.12.2013 5 500 31.03.2014 6 500 30.06.2014 7 500 30.09.2014 8 500 30.12.2014 9 1 000 31.03.2015 10 1 000 30.06.2015 11 1 000 30.09.2015 12 1 000 30.12.2015 13 1 000 31.03.2016 14 1 000 30.06.2016 15 1 000 30.09.2016 16 1 000 30.12.2016 17 2 000 31.03.2017 18 2 000 30.06.2017 19 2 000 29.09.2017 20 2 000 29.12.2017 21 2 000 30.03.2018 22 2 000 29.06.2018 23 2 000 28.09.2018 24 2 000 28.12.2018 25 5 000 29.03.2019 26 5 000 28.06.2019 27 5 000 30.09.2019 28 5 000 30.12.2019 29 5 000 31.03.2020 30 5 000 30.06.2020 31 5 000 30.09.2020 32 5 000 30.12.2020 33 16 000 31.03.2021 34 16 000 30.06.2021 100 000 - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 30.11.2012 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS Świecie O/Bukowiec Nr rachunku 30 8168 0007 0000 1182 2000 0005 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3. Udzielenie Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego w wysokości 90.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej : Poszerzenie drogi Świekatowo - Tuszyny realizowaną przez Urząd Gminy Świekatowo na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 30.10.2012r., - okres kredytowania od 30.10.2012r. do 30.06.2021 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1 M, - karencja w spłacie kredytu do 29.03.2013 r., spłata kredytu w następujących ratach: lp. Wielkość raty data 1 500 29.03.2013 2 500 28.06.2013 3 500 30.09.2013 4 500 30.12.2013 5 500 31.03.2014 6 500 30.06.2014 7 500 30.09.2014 8 500 30.12.2014 9 1 000 31.03.2015 10 1 000 30.06.2015 11 1 000 30.09.2015 12 1 000 30.12.2015 13 1 000 31.03.2016 14 1 000 30.06.2016 15 1 000 30.09.2016 16 1 000 30.12.2016 17 2 000 31.03.2017 18 2 000 30.06.2017 19 2 000 29.09.2017 20 2 000 29.12.2017 21 2 000 30.03.2018 22 2 000 29.06.2018 23 2 000 28.09.2018 24 2 000 28.12.2018 25 5 000 29.03.2019 26 5 000 28.06.2019 27 5 000 30.09.2019 28 5 000 30.12.2019 29 5 000 31.03.2020 30 5 000 30.06.2020 31 5 000 30.09.2020 32 5 000 30.12.2020 33 11 000 31.03.2021 34 11 000 30.06.2021 90 000 - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 30.11.2012 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS Świecie O/Bukowiec Nr rachunku 30 8168 0007 0000 1182 2000 0005 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 4. Udzielenie Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego w wysokości 160.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej :Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Świekatowskiego na dz.216,283 w miejscowości Świekatowo długości 3 km i szerokości 2 m realizowaną przez Urząd Gminy Świekatowo na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 15.11.2012r., - okres kredytowania od 15.11.2012r. do 30.06.2021 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1 M, - karencja w spłacie kredytu do 29.03.2013 r., spłata kredytu w następujących ratach: lp. Wielkość raty data 1 500 29.03.2013 2 500 28.06.2013 3 500 30.09.2013 4 500 30.12.2013 5 500 31.03.2014 6 500 30.06.2014 7 500 30.09.2014 8 500 30.12.2014 9 1 000 31.03.2015 10 1 000 30.06.2015 11 1 000 30.09.2015 121 000 30.12.2015 13 1 000 31.03.2016 14 1 000 30.06.2016 15 1 000 30.09.2016 16 1 000 30.12.2016 17 2 000 31.03.2017 18 2 000 30.06.2017 19 2 000 29.09.2017 20 2 000 29.12.2017 21 3 750 30.03.2018 22 3 750 29.06.2018 23 3 750 28.09.2018 24 3 750 28.12.2018 25 9 500 29.03.2019 26 9 500 28.06.2019 27 9 500 30.09.2019 28 9 500 30.12.2019 29 9 500 31.03.2020 30 9 500 30.06.2020 31 9 500 30.09.2020 32 9 500 30.12.2020 33 24500 31.03.2021 34 24500 30.06.2021 160000 - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 30.11.2012 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS Świecie O/Bukowiec Nr rachunku 30 8168 0007 0000 1182 2000 0005 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej..
 8. obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom OPS w Świeciu
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej, Świecie
  Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest obsługa kasowa w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych świadczeniobiorcom OPS w Świeciu na podstawie list wypłat wg ustalonego harmonogramu:
  - wypłaty powinny być zrealizowane do 25-go każdego miesiąca w uzgodnionych przez obie strony dniach tygodnia
  - punkty kasowe spełniające wymagane normy muszą znajdować się na terenie miasta Świecia - w miejscu ogólnie dostępnym
  - pomieszczenie lokalowe musi obejmować minimum jedno stanowisko kasowe oraz poczekalnie dla świadczeniobiorców
  - przewiduje się średnio 9 dni wypłat w miesiącu po 110 osób
  - średnia miesięczna łączna kwota wypłat wynosi ok. 250.000,00 zł.
  Wypłaty dokonywane będą w godzinach otwarcia banku, jednak nie później niż od 8:30. W przypadku, gdy wskazany dzień przypada na dzień, w którym Wykonawca nie pracuje, wypłaty dokonywane będą w dniu poprzedzającym.
  Wypłata świadczeń pieniężnych przez Wykonawcę dokonywana będzie w oparciu o następujące zasady:
  1) dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wypłaty świadczeń jest lista wypłat sporządzona przez Zamawiającego i doręczona Wykonawcy w formie wydruku komputerowego (maszynowego) lub ręcznego zaopatrzonego w pieczęć nagłówkową Zamawiającego i podpisy osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem. Lista zaopatrzona jest datą wystawienia.
  2) Wykonawca upoważniony jest do wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym na podstawie dowodu osobistego i listy wypłat
  3) Wykonawca upoważniony jest do wypłaty świadczenia pełnomocnikom, na podstawie pisemnego upoważnienia potwierdzonego przez osobę uprawnioną do pobrania zasiłku oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego wg ustalonego wzoru.
  4) Wszelkie zmiany list wypłat wymagają formy pisemnej i potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
  Dokonanie odbioru świadczenia uprawniony lub pełnomocnik potwierdza czytelnym podpisem na liście wypłat. Wykonawca potwierdza dokonanie wypłat stemplem kasowym na ostatniej stronie listy wypłat świadczeń. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania do Wykonawcy list oraz środków pieniężnych na wypłatę świadczeń wraz z należną Wykonawcy prowizją, nie później niż w dniu poprzedzającym wypłatę świadczeń. Wykonawca realizuje dostarczoną listę wypłat w ciągu jednego dnia roboczego, określonego na liście wypłat świadczeń. Wypłaty spóźnione dokonywane będą w kolejnym dniu harmonogramu wypłat w godzinach otwarcia banku.
  W wyjątkowych przypadkach, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą może nastąpić dodatkowa wypłata poza ustalonymi dniami wypłat przez Wykonawcę. Na dowód wypłaty świadczeń z listy wypłat Wykonawca sporządza imienne zestawienie wypłaconych zasiłków wg kolejności ich wypłat wraz z pobraną prowizją. Sporządzone zestawienie osoby upoważnione przez Zamawiającego odbierać będą w siedzibie Wykonawcy następnego dnia roboczego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń do rąk osób nieuprawnionych, bądź niezgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wypłata świadczenia osobie nieuprawnionej nastąpiła na skutek fałszerstwa dowodu osobistego, zlecenia do wypłaty lub pełnomocnictwa, pieczątek i pieczęci względnie podpisu osób upoważnionych przez Zamawiającego. Wykonawca odmawia wypłaty świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym w przypadku wątpliwości, co do autentyczności dokumentów stanowiących podstawę wypłaty oraz tożsamości osoby zgłaszającej się po odbiór świadczenia pieniężnego. W takim przypadku Wykonawca zgłasza niezwłocznie zastrzeżenia do Zamawiającego. Wypłata zakwestionowanego świadczenia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej dyspozycji osoby upoważnionej przez Zamawiającego. W przypadku dokonania wypłat świadczeń osobom nieuprawnionym Zamawiający przenosi na Wykonawcę prawo do dochodzenia roszczeń od osób, na rzecz których dokonał wypłaty
 9. na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 520.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Świekatowo - Referat Księgowości, Świekatowo
  na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 520.000,00 zł   na     sfinansowanie inwestycji gminnych :
  1) Modernizacja drogi ul. Kamienna dł. 0,5 km od strony m. Zalesie Królewskie realizowaną przez Urząd Gminy Świekatowo w wysokości 120.000 PLN
  2) Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo - II etap, od km 0+153,51 do km 0+459,83 oraz od km 0,00 + 935 ,00 do 1+918,00 o długości łącznej 1.289,32 mb w wysokości 400.000 PLN
 10. UDZIELENIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH : W WYSOKOŚCI 253.000 PLN W WYSOKOŚCI 314.000 PLN W WYSOKOŚCI 880.000 PLN.
  Zamawiający: Gmina Świekatowo - Referat Księgowości, Świekatowo
  1. Udzielenie Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego w wysokości 253.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w miejscowości Świekatowo, od km 0+000 do km 0+153,51 i od 0+459,83 do km 0+935 o długości łącznej 628,68 m.Urząd Gminy Świekatowo 60016 § 6058 60016 § 6059 , na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 30.11.2010 r.,- okres kredytowania od 30.11.2010r. do 30.06.2019 r.,- oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M,- karencja w spłacie kredytu do 30.03.2011r.,- spłata kredytu w następujących ratach:pierwsza rata 31.03.2011r. - 5.000 zł,druga rata 30.06.2011r. - 5.000 zł, trzecia rata 30.09.2011r. - 5.000 zł, czwarta rata 30.12.2011r. - 5.000 zł,piąta rata 31.03.2012r. - 5.000 zł,szósta rata30.06.2012r. - 5.000 zł,siódma rata 30.09.2012 r. - 5.000 zł,ósma rata 30.12.2012 r. - 5.000 zł,dziewiąta rata 31.03.2013 r. -5.000 zł,dziesiąta rata 30.06.2013 r. - 5.000 zł,jedenasta rata 30.09.2013 r. - 5.000 zł,dwunasta rata 30.12.2013 r.-5.000 zł,trzynasta rata 31.03.2014r.-5.000 zł,czternasta rata 30.06.2014r.- 5.000 zł,piętnasta rata 30.09.2014r.-5.000 zł,szesnasta rata 30.12.2014r.-5.000 zł,siedemnasta rata31.03.2015r.-5.000zł,osiemnastarata30.06.2015r.-5.000zł,dziewiętnasta rata 30.09.2015r.-5.000 zł,dwudziesta rata 30.12.2015 r. - 5.000 zł,dwudziesta pierwsza rata 31.03.2016 r. - 5.000 zł,dwudziesta druga rata 30.06.2016r. - 5.000 zł,dwudziesta trzecia rata 30.09.2016 r. - 5.000 zł,dwudziesta czwarta rata 30.12.2016 r. - 5.000 zł,dwudziesta piąta rata 31.03.2017r. - 10.000 zł,dwudziesta szósta rata 30.06.2017r. - 10.000 zł,dwudziesta siódma rata 30.09.2017 r. - 10.000 zł,dwudziesta ósma rata 30.12.2017 r. - 10.000 zł,dwudziesta dziewiąta rata 31.03.2018 r - 10.000 zł,trzydziesta rata 30.06.2018 r. - 10.000 zł,trzydziesta pierwsza rata 30.09.2018 r. - 10.000 zł,trzydziesta druga rata 30.12.2018 r. - 10.000 zł,trzydziesta trzecia rata 31.03.2019 r. - 25.000 zł,trzydziesta czwarta rata 30.06.2019r. - 28.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu -po raz pierwszy odsetki od kredytu płacone będą 31 stycznia 2011 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS Świecie oddział Bukowiec Nr rachunku 30 8168 0007 0000 1182 2000 0005 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. - kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 2. Udzielenie Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego w wysokości 314.000 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej ,,Modernizacja ul. Wojska Polskiego w Świekatowie wraz z chodnikiem - inwestor Starostwo Powiatowe w Świeciu 60014 § 6300 na następujących warunkach:- kredyt w PLN, środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 30.11.2010r., okres kredytowania od 30.11.2010r. Do 30.06.2019 r. , oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M, - karencja w spłacie kredytu do 30.03.2011r., spłata kredytu w następujących ratach:- spłata kredytu w następujących ratach: pierwsza rata 31.03.2011r. - 5.000 zł, druga rata 30.06.2011r. - 5.000 zł, trzecia rata 30.09.2011r. - 5.000 zł, czwarta rata 30.12.2011r. - 5.000 zł, piąta rata 31.03.2012r. - 5.000 zł, szósta rata 30.06.2012r. - 5.000 zł, siódma rata 30.09.2012 r. - 5.000 zł, ósma rata 30.12.2012 r. - 5.000 zł, dziewiąta rata 31.03.2013 r. -5.000 zł, dziesiąta rata 30.06.2013 r. - 5.000 zł, jedenasta rata 30.09.2013 r. - 5.000 zł,dwunasta rata 30.12.2013 r. - 5.000 zł,trzynasta rata 31.03.2014r. - 5.000 zł,czternasta rata 30.06.2014r.- 5.000 zł,piętnasta rata 30.09.2014r. - 5.000 zł,szesnasta rata 30.12.2014r. - 5.000 zł,siedemnasta rata 31.03.2015r.-5.000 zł, osiemnasta rata30.06.2015r.- 5.000 zł,dziewiętnasta rata 30.09.2015 r. - 5.000 zł,dwudziesta rata 30.12.2015 r. - 5.000 zł,dwudziesta pierwsza rata 31.03.2016 r.-5.000 zł,dwudziesta druga rata 30.06.2016r.-5.000 zł,dwudziesta trzecia rata 30.09.2016 r. - 5.000 zł,dwudziesta czwarta rata 30.12.2016 r. - 5.000 zł,dwudziesta piąta rata 31.03.2017r. - 15.000 zł,dwudziesta szósta rata 30.06.2017r. - 15.000 zł,dwudziesta siódma rata 30.09.2017 r. - 15.000 zł,dwudziesta ósma rata 30.12.2017 r. - 15.000 zł,dwudziesta dziewiąta rata 31.03.2018 r - 15.000 zł,trzydziesta rata 30.06.2018 r. - 15.000 zł,trzydziesta pierwsza rata 30.09.2018 r. - 15.000 zł,trzydziesta druga rata 30.12.2018 r. - 15.000 zł,trzydziesta trzecia rata 31.03.2019 r. - 37.000 zł,trzydziesta czwarta rata 30.06.2019r. - 37.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1)Uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS Świecie O/Bukowiec Nr rachunku 30 816 30 8168 0007 0000 1182 2000 0005 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 3. Udzielenie Gminie Świekatowo kredytu długoterminowego w wysokości 880.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji gminnej Budowa stadionu sportowego z parkingiem, drogami dojazdowymi i budynkiem zaplecza sportowego inwestor Urząd Gminy Świekatowo 92601§6050 na następujących warunkach: kredyt w PLN, środki pieniężne udostępnione będą przez bank w jednej transzy na pisemny wniosek Zamawiającego - 28.10.2010 r., okres kredytowania od 28.10.2010r. do 30.06.2019 r.,oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M,karencja w spłacie kredytu do 30.03.2011r.,spłata kredytu w następujących ratach: pierwsza rata 31.03.2011r. - 10.000 zł, druga rata 30.06.2011r. - 10.000 zł, trzecia rata 30.09.2011r. - 10.000 zł, czwarta rata 30.12.2011r. - 10.000 zł, piąta rata 31.03.2012r. - 10.000 zł, szósta rata30.06.2012r. - 10.000 zł, siódma rata 30.09.2012 r. - 10.000 zł, ósma rata 30.12.2012 r. - 10.000 zł, dziewiąta rata 31.03.2013 r. -25.000 zł,dziesiąta rata 30.06.2013 r.-25.000 zł,jedenasta rata 30.09.2013 r. - 25.000 zł,dwunasta rata 30.12.2013 r. - 32.000 zł,trzynasta rata 31.03.2014r. - 15.000 zł,czternasta rata 30.06.2014r. - 15.000 zł,piętnasta rata 30.09.2014r. - 15.000 zł,szesnasta rata 30.12.2014r. - 15.000 zł,siedemnasta rata 31.03.2015r. - 15.000 zł,osiemnasta rata30.06.2015r. - 15.000 zł,dziewiętnasta rata 30.09.2015 r. - 15.000 zł,dwudziesta rata 30.12.2015 r. - 15.000 zł,dwudziesta pierwsza rata 31.03.2016 r. -15.000 zł,dwudziesta druga rata 30.06.2016r. - 15.000 zł,dwudziesta trzecia rata 30.09.2016 r. - 15.000 zł,dwudziesta czwarta rata 30.12.2016 r. - 15.000 zł,dwudziesta piąta rata 31.03.2017r. - 35.000 zł,dwudziesta szósta rata 30.06.2017r. - 35.000 zł, dwudziesta siódma rata 30.09.2017 r. - 35.000 zł,dwudziesta ósma rata 30.12.2017 r. - 35.000 zł,dwudziesta dziewiąta rata 31.03.2018 r - 50.000 zł,trzydziesta rata 30.06.2018 r. - 50.000 zł,trzydziesta pierwsza rata 30.09.2018 r. - 50.000 zł,trzydziesta druga rata 30.12.2018 r. - 50.000 zł,trzydziesta trzecia rata 31.03.2019 r. - 50.000 zł,trzydziesta czwarta rata 30.06.2019r. - 123.000 zł, - odsetki od kredytu stają się wymagalne w ostatnim dniu każdego miesiąca roku, jeżeli termin wymagalności odsetek przypada na dzień nie będący dniem roboczym, wówczas terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy po terminie wymagalności, spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystywanego kredytu. 1) Po raz pierwszy odsetki od Kredytu płacone będą 31 stycznia 2011 r. - uruchomienie kredytu - przelewem na konto Kredytobiorcy w BS Świecie O.Bukowiec Nr rachunku 30 8168 0007 0000 1182 2000 0005 - zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
 11. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Bukowiec, Bukowiec
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie w 2010 roku planowanego deficytu. Karencja w spłacie kredytu do dnia 31 lipca 2011 roku. Kredyt uruchomiony będzie w dwóch transzach: 31 lipca 2010 r. kwota 700.000,00 zł i 15 października 2010 r. kwota 700.000,00 zł
 12. Bankowa obsługa budżetu gminy Dragacz
  Zamawiający: Wójt Gminy Dragacz, Dragacz
  Przedmiotem zamówienia jest Bankowa obsługa budżetu gminy Dragacz.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksową obsługę bankową budżetu gminy, jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w okresie od dnia 05.08.2010 r. do dnia 04.08.2014 r., w tym:
  1) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i rachunków pomocniczych w liczbie nie
  mniejszej niż 5,
  2) realizację przelewów w formie papierowej w banku obsługującym w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  3) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  4) realizację przelewów dokonywanych z wykorzystaniem systemu elektronicznego środków na rachunki prowadzone w innych bankach w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  5) realizację przelewów dokonywanych z wykorzystaniem systemu elektronicznego środków w banku
  obsługującym w liczbie około 500 szt. miesięcznie,
  6) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  7) dokonywanie wypłat gotówkowych (czek na kwotę 5.000,00 zł)
  8) dokonywanie wypłat gotówkowych (wypłata zasiłków z pomocy społecznej wg listy na kwotę 3.000,00 zł)
  9) przekazywanie wyciągów bankowych najpóźniej do godz. 14.00 dnia następnego po dokonaniu operacji na
  rachunkach bankowych,
  10) wydawanie opinii i zaświadczeń;
  11) wydawanie blankietów czeków w liczbie około 500 szt. rocznie,
  12) możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych 1-7 dniowych oraz lokatach typu
  OVER NIGHT,
  13) Wykonawca będzie dokonywał miesięcznie kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego.
  14) Wykonawca prowadzący obsługę zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego:
  a) podjęcia gotówki z rachunków bankowych codziennie do godz. 15.30,
  b) wpłaty gotówki na rachunki bankowe codziennie do godz. 15.30,
  15) nieodpłatne zainstalowanie sytemu elektronicznego i szkolenie,
  16) eksploatację systemu elektronicznego w okresie miesięcznym
 13. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Świekatowo, Referat Budownictwa, Świekatowo
  Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł na inwestycję przebudowa drogi gminnej Nr 030814 C na odcinku od 0-100 do km 1+020 i drogi gminnej Nr 030812 C na odcinku od km 0-000 do 0+180 we wsi Jania Góra/ wykaz inwestycji na 2009r. poz. 1 rozdział 60016 i paragraf 6059/.