Kogo reprezentuje osoba

Śliwińska Graf Ewa

w KRS

Ewa Śliwińska Graf

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Śliwińska Graf
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:82 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Graf Adam Michał, Graf Barbara Elżbieta, Graf Ferdynand Józef, Graf Rogala Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Graf Firma Wielobranżowa Sp. J., Poznań − KRS 0000294095

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Pokorski i Wspólnicy Development Sp. J., Siekierki Wielkie − KRS 0000425796
 2. Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Poznań − KRS 0000234357
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kramer Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000010770

Powiązane przetargi (82 szt.):
 1. Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna Etap I – roboty remontowe
  Zamawiający: Urząd Miejski w Skwierzynie, Skwierzyna
  Remont gabinetów lekcyjnych Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema
  w Skwierzynie przy ul 2-go Lutego, 66-400-Gabinet biologiczny nr 6 - Gabinet geograficzny nr 7 Gabinet matematyczny nr 9 - Gabinet chemiczny nr 11 - Gabinet matematyczny nr 13 - Gabinet fizyczny 14 - Gabinet Informatyczny 15 - Gabinet informatyczny 17 - Gabinet biologiczny 6 - Gabinet Geograficzny 7 - wymiana okien - wymiana podłogi (wypoziomowanie oraz ułożenie nowej wykładziny) - naprawa ścian i sufitów, tynkowanie, malowanie szpachlowanie - wykonanie okładzin ceramicznych na ścianach - wymiana zlewozmywaka, baterii oraz szafki pod zlewozmywak - odnowienie i pomalowanie stolarki drzwiowej - wykonanie otworu drzwiowego wraz z obsadzeniem belek i niezbędnymi robotami murarskimi - wykonanie suchej zabudowy - wymiana oświetlenia - roboty instalacji elektrycznych oraz sieciowych wraz z osprzętem i niezbędnymi pomiarami
  Remont gabinetów lekcyjnych w Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Skwierzynie przy ul. Batorego 18, 66-400 Skwierzyna. - Gabinet chemiczny 23 - Gabinet biologiczny 21 - Gabinet fizyczny 24 - Gabinet geograficzny 17 - Gabinet matematyczny 12 - Gabinet matematyczny 14 - Gabinet informatyczny 19 - Gabinet matematyczny 6 - wymiana okien - wymiana podłogi (wypoziomowanie oraz ułożenie nowej wykładziny) - naprawa ścian i sufitów, tynkowanie, malowanie szpachlowanie - wykonanie okładzin ceramicznych na ścianach - wymiana zlewozmywaka, baterii oraz szafki pod zlewozmywak - odnowienie i pomalowanie stolarki drzwiowej - wymiana oświetlenia - roboty instalacji elektrycznych oraz sieciowych wraz z osprzętem i niezbędnymi pomiarami
  Remont gabinetów lekcyjnych w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie przy ul Mickiewicza 26, 66-400 Skwierzyna - Pracownia Komputerowa D-13 - wymiana okien - wymiana podłogi (wypoziomowanie oraz ułożenie nowej wykładziny) - naprawa ścian i sufitów, tynkowanie, malowanie szpachlowanie - wymiana zlewozmywaka, baterii oraz szafki pod zlewozmywak - wymiana oświetlenia - roboty instalacji elektrycznych oraz sieciowych wraz z osprzętem i niezbędnymi pomiarami
  Remont gabinetów lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Murzynowie, ul Kościelna 7, 66-400 Murzynowo-Sala Komputerowa - Gabinet matematyczny - Gabinet przyrodniczy - wymiana okien - wymiana podłogi (wypoziomowanie oraz ułożenie nowej wykładziny) - naprawa ścian i sufitów, tynkowanie, malowanie szpachlowanie - odnowienie i pomalowanie stolarki drzwiowej
  Remont gabinetów lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendler w Skwierzynie u. Mickiewicza 1 - Gabinet chemiczny 25 - Gabinet informatyczny 10 - Gabinet biologiczny 27 - wymiana podłogi (wypoziomowanie oraz ułożenie nowej wykładziny) - naprawa ścian i sufitów, tynkowanie, malowanie szpachlowanie - kanalizacja PCV oraz stalowa wraz z wykonaniem podejść oraz prób - odnowienie i pomalowanie stolarki drzwiowej - wymiana zlewozmywaka, baterii oraz szafki pod zlewozmywak - wymiana oświetlenia - roboty instalacji elektrycznych oraz sieciowych wraz z osprzętem i niezbędnymi pomiarami
 2. „Prace budowlane POK6 – 3 części”
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Poznań
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace budowlane wykonywane zgodnie z zakresem prac określonym
  w dokumentacji technicznej, w wyznaczonych budynkach komunalnych zarządzanych przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Punkt Obsługi Klientów Nr 6.
  2.Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
  Część I – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych lokalach mieszkalnych w Poznaniu, wg zestawienia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla części I określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 6 - 8 do SIWZ) składająca się z:
  Kosztorysu inwestorskiego nakładczego (załącznik nr 6 do SIWZ);
  STWiORB dla wszystkich adresów (załącznik nr 7 do SIWZ)
  Wykazu adresów (załącznik nr 8 do SIWZ).
  2.1.Część II – Prace ogólnobudowlane (dwa zadania).
  W zakres części II zamówienia wchodzą dwa zadania:
  Zadanie 1 – Izolacja pionowa ścian piwnic w budynku mieszkalnym przy ul.Grunwaldzkiej 252a
  Zadanie 2 – Naprawa płyty balkonowej w budynku użytkowym przy ul.Marcelińskiej 49.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla części II określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 9 - 12 do SIWZ) składająca się z:
  Kosztorysu inwestorskiego nakładczego – Zadanie 1 – ul.Grunwaldzka 252a (załącznik nr 9 do SIWZ);
  STWiORB – Zadanie 1 – ul. Grunwaldzka 252a (załącznik nr 10 do SIWZ)
  Kosztorysu inwestorskiego nakładczego – Zadanie 2 – ul.Marcelińska 49 (załącznik nr 11 do SIWZ);
  STWiORB – Zadanie 2 – ul.Marcelińska 49 (załącznik nr 12 do SIWZ).
  2.2.Część III – Prace ogólnobudowlane (trzy zadania).
  W zakres części III zamówienia wchodzą trzy zadania:
  Zadanie 1 – Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul.Bukowskiej 328,
  Zadanie 2 – Zasiek na odpady przy ul.Grunwaldzkiej 252a,
  Zadanie 3 – Remont zasieku na odpady przy ul.Ognik 20 abc.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla części III określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 13 - 18 do SIWZ) składająca się z:
  Kosztorysu inwestorskiego nakładczego – Zadanie 1 – ul.Bukowska 328 (załącznik nr 13 do SIWZ);
  STWiORB – Zadanie 1 – ul. Bukowska 328 (załącznik nr 14 do SIWZ);
  Kosztorysu inwestorskiego nakładczego – Zadanie 2 – ul.Grunwaldzka 252a (załącznik nr 15 do SIWZ);
  STWiORB – Zadanie 2 – ul.Grunwaldzka 252a (załącznik nr 16 do SIWZ);
  Kosztorysu inwestorskiego nakładczego – Zadanie 3 – ul.Ognik 20abc (załącznik nr 17 do SIWZ);
  STWiORB – Zadanie 3 – ul. Ognik 20abc (załącznik nr 18 do SIWZ).
  3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną,obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
  4.W przypadku pojawienia się nazw własnych materiałów należy przyjąć, iż są to przykładowe materiały i mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
  5.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.
  Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta.
  6.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
  7.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami:
  7.1.Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21)
  7.2.Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada 1996 r. z późniejszymi zmianami)
  7.3.Uchwały Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., poz. 3931).
  7.4.Uchwały Nr VI/302013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego -Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
  8.Zamawiający wymaga aby na wszystkie prace stanowiące przedmiot zamówienia, Wykonawca udzielił przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego prac.
  9.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
  11.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia, jednakże w przypadku części II i III zamówienia oferta Wykonawcy musi być złożona na wszystkie zadania wyszczególnione w danej części zamówienia. Oferta złożona na część II i część III zamówienia, w której nie zostaną wycenione wszystkie zadania zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.
  10.1.W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część zamówienia, każda z części w toku postępowania przetargowego oceniana będzie odrębnie.
  10.2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
  Część I – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w komunalnych lokalach mieszkalnych w Poznaniu, wg zestawienia.
  Część II – Prace ogólnobudowlane (dwa zadania).
  Część III - Prace ogólnobudowlane (trzy zadania).
  11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  12.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
  13.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z realizacją zamówienia.
  14.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
  14.1.Dla części I zamówienia – 2 osoby wykonujące czynności montażowe;
  14.2.Dla części II zamówienia – 3 osoby wykonujące czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia pod kierownictwem pracodawcy;
  14.3.Dla części III zamówienia – 3 osoby wykonujące czynności niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia pod kierownictwem pracodawcy
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej POK1, POK3, POK6 - 3 części
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Poznań
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zakresem prac określonym w dokumentacji technicznej, w wyznaczonych budynkach komunalnych zarządzanych przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Oddział Poznań, Punkt Obsługi Klientów Nr 1 (część I), Punkt Obsługi Klientów Nr 3 (część II) oraz Punkt Obsługi Klientów Nr 6 (część III).
  2.Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
  2.1.Część I–Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w wyznaczonych nieruchomościach w Poznaniu, administrowanych przez Punkt Obsługi Klientów Nr 1 (POK1), ul.Dąbrowskiego 81/85.
  W zakres części I wchodzą dwa zadania:
  Zadanie 1–Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym przy ul.Galla 3, 3a, 5.
  Zadanie 2–Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w wyznaczonych nieruchomościach w Poznaniu.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla części I określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 6 - 16 do SIWZ) składająca się z:
  Kosztorysu nakładczego–ul.Galla 3, 3a, 5 –Zadanie 1, część I (załącznik nr 6 do SIWZ);
  STWiORB–ul.Galla 3, 3a, 5 –Zadanie 1, część I (załącznik nr 7 do SIWZ);
  Dokumentacja fotograficzna–ul.Galla 3, 3a, 5 –Zadanie 1, część I (załącznik nr 8 do SIWZ);
  Kosztorysu nakładczego–ul.Słupska 75m.5 –Zadanie 2, część I (załącznik nr 9 do SIWZ);
  Kosztorysu nakładczego–ul.Dojazd 30 11/2 –Zadanie 2, część I (załącznik nr 10 do SIWZ);
  Kosztorysu nakładczego–ul.Dojazd 30 14/18 –Zadanie 2, część I (załącznik nr 11 do SIWZ);
  Kosztorysu nakładczego–ul.Nowy Świat 10a m.27 –Zadanie 2, część I (załącznik nr 12 do SIWZ);
  Kosztorysu nakładczego–ul.Żródlana 5-7 m.23 –Zadanie 2, część I (załącznik nr 13 do SIWZ);
  Kosztorysu nakładczego–ul.Łobżenicka 8 m.30 –Zadanie 2, część I (załącznik nr 14 do SIWZ);
  Kosztorysu nakładczego–ul.Szamarzewskiego 21 m.26 –Zadanie 2, część I (załącznik nr 15 do SIWZ);
  STWiORB dla 7 lokali–Zadanie 1, część I (załącznik nr 16 do SIWZ).
  2.2.Część II–Wymiana stolarki okiennej w wyznaczonych nieruchomościach w Poznaniu, administrowanych przez Punkt Obsługi Klientów Nr 3 (POK3), ul.Mielżyńskiego 24.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla części II określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załączniki nr 17 - 35 do SIWZ) składająca się z:
  Projektu wymiany okien–ul.Garbary 50 m.8 (załącznik nr 17 do SIWZ);
  Rysunku–ul.Garbary 50 m.8 (załącznik nr 18 do SIWZ);
  Projektu wymiany okien–ul.Grobla 30 m.16 (załącznik nr 19 do SIWZ);
  Rysunków–ul.Grobla 30 m.16 (załącznik nr 20 do SIWZ);
  Projektu wymiany okien–ul.Kantaka 8-9 m.11B (załącznik nr 21 do SIWZ);
  Projektu wymiany okien–ul.Ratajczaka 24 m.4 (załącznik nr 22 do SIWZ);
  Projektu wymiany okien–ul.Taczaka 15 m.7 (załącznik nr 23 do SIWZ);
  Rysunku–ul.Taczaka 15 m.7 (załącznik nr 24 do SIWZ);
  Kosztorysu nakładczego–ul.Grobla 30m.16, Kantaka 8-9m.11B, Garbary 50/8, Taczaka 15m.7, Ratajczaka 24m.4. (załącznik nr 25 do SIWZ);
  Przedmiaru–ul.Grobla 30m.16, Kantaka 8-9m.11B, Garbary 50/8, Taczaka 15m.7, Ratajczaka 24m.4 (załącznik nr 26 do SIWZ);
  Projektu–Św.Marcin 39m.26 (załącznik nr 27 do SIWZ);
  Przedmiaru–ul.Św.Marcin 39m.26 (załącznik nr 28 do SIWZ);
  Projektu–ul.Św.Wojciech 29m.7 (załącznik nr 29 do SIWZ);
  Kosztorysu nakładczego–ul.Św.Wojciech 29m.7 (załącznik nr 30 do SIWZ);
  Przedmiaru robót–ul.Św.Wojciech 29m.7 (załącznik nr 31 do SIWZ);
  Projektu–ul.Golęcińska 11m.16 (załącznik nr 32 do SIWZ);
  Kosztorysu ofertowego–ul.Golęcińska 11m.16 (załącznik nr 33 do SIWZ);
  Przedmiaru robót–ul.Golęcińska 11m.16 (załącznik nr 34 do SIWZ);
  STWiORB dla wszystkich adresów dla cz.II zamówienia (załącznik nr 35 do SIWZ).
  2.3.Część III–Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul.Bukowskiej 254 barak 1,2,3 w Poznaniu administrowanym przez Punkt Obsługi Klientów Nr 6 (POK6).
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót dla części III określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 36-37 do SIWZ) składająca się z:
  Kosztorysu ofertowego nakładczego–ul.Bukowska 254 barak 1,2,3 część III (załącznik nr 36 do SIWZ);
  STWiORB–ul.Bukowska 254 barak 1,2,3 część III (załącznik nr 37 do SIWZ).
  3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną,obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
  4.W przypadku pojawienia się nazw własnych materiałów należy przyjąć, iż są to przykładowe materiały i mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
  5.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta.
  6.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
  7.Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami:
  7.1.Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21)
  7.2.Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada 1996 r. z późniejszymi zmianami)
  7.3.Uchwały Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., poz. 3931).
  7.4.Uchwały Nr VI/302013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego -Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
  8.Zamawiający wymaga aby na prace wyszczególnione w I oraz w III części niniejszego postępowania, stanowiące przedmiot zamówienia, Wykonawca udzielił przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego prac.
  9.Zamawiający wymaga aby na prace wyszczególnione w II części niniejszego postępowania, stanowiące przedmiot zamówienia, Wykonawca udzielił przynajmniej 60 miesięcznej gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego prac.
 4. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany 207 okien aluminiowych, montaż 75 sztuk rolet zewnętrznych oraz 2 szt. szyb w elewacji szklanej w Inspektoracie ZUS w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 27/28.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu, Poznań
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie: a) wymiany 201 szt. okien aluminiowych osadzonych w ścianach murowanych na okna PCV białe z okładziną aluminiową z zewnętrz w kolorze RAL 5021 wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, b) wymiany 6 szt. okien aluminiowych wg projektu wykonawczego. Aktualizacja dokumentacji związanej z zabezpieczeniem ppoż. budynku A Inspektoratu ZUS w Poznaniu na okna aluminiowe w kolorze RAL 5021, EI60 wraz z podokiennikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, c) montaż 75 szt. rolet zewnętrznych materiałowych z systemem automatyki pogodowej na elewacji Pd wraz z podłączeniem, d) wymiana 2 szt. szyb w elewacji szklanej na wys. I i IV piętra, e) w zakres niniejszego zamówienia wchodzi również sporządzenie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji elementów wbudowanych przy realizacji przedmiotu umowy.
 5. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 7 części
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych
  w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części:1. ul. Żelazna 9 m 1, 2. ul. Galla 2 m 12, 3.ul. Dojazd 30 barak 4 m 5, 4. ul. Bukowska 37 m 5P, 5. ul. Grobla 6 m 3A, 6.ul. Św. Antoniego 39 m 1 w tym wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu, 7.ul. Cicha 15 m 5/6 w tym wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby remontu.
 6. Remont pomieszczeń biurowych na IV piętrze w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
  Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
  Remont pomieszczeń biurowych na IV piętrze w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
 7. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 25 części
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznań
  Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 25 części:1. ul. Jutrzenka 6 A m 17
  2. ul. Matejki 47 m 18 3. ul. Chłapowskiego 3 m 8 4. ul. Pleszewska 28 m 5 5. ul. Bogusławskiego 21 m 1 6.ul. Gnieźnieńska 12 m 6 7. ul. Grochowska 87 B m 5 8. ul. Gnieźnieńska 1 m 4 9. ul. Rycerska 37 A m 7 10. ul. Kościuszki 103 m 11 11. ul. Nowotarska 26 barak 4 m 22 12. ul. Bystra 9 /11 m 12 13. ul.Głogowska 183 m 7 14. ul. Małeckiego 16 m 11 15. ul. Andrzejewskiego 26 m 5 16. ul. Głogowska 187 m
  10 17. ul. Langiewicza 20 m 10 18. ul. Opolska 106 barak 16 m 10 19. ul. Łozowa 90 A m 18 20. ul. Ku Dębinie 1 m 2 21. ul. Czechosłowacka 87 m 1 22. ul. 23 Lutego 9 A m 1 C 23. ul. Bukowska 37 m 6 24. ul.Opolska 106 barak 7 m 3 25. ul. Staszica 6 m 19.
 8. Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej- remont 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznań
  Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej- remont 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu obejmujący: roboty
  ogólnobudowlane, roboty zduńskie, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne wod.-kan., i c.o., roboty instalacyjne gazowe, roboty posadzkarskie, roboty stolarskie, roboty murarskie, roboty szklarskie, roboty malarskie, wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z protokołem, wykonanie próby szczelności
  instalacji gazowej wraz z protokołem, sprawdzenie prawidłowości podłączeń do przewodów kominowych wraz z opinią kominiarską.
 9. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 18 części
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznań
  Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 18 części:
  1.ul. Nowy Świat 1 m 34 2.ul. Rycerska 39 B m 1 3.ul. Nowotomyska 5 m 3 4.ul. Jugosłowiańska 54 C m 23 5.ul. Gnieźnieńska 12 m4 6.ul. Głogowska 185 m 7 7.ul. Smolna 18 m 1 8.ul. Głogowska 150 m 8 9.ul. Palacza 74 m 1A 10.ul.Folwarczna 19 m 3 11.ul. Opolska 104 m 5 12.ul. Bułgarska 128 A m 2 13.ul. Junacka 17 m 9 14.ul.
  Sikorskiego 20 m 9 15.ul. Sikorskiego 16 m 7 16.ul. Wieluńska 3 m 1 17.ul.Kassyusza 12 m 2 18.ul. Długa 7 m 7A.
 10. Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 36 części
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznań
  Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 36 części: 1.ul. Klonowa 14 m 2
  2.ul. Smolna 12 A m 17 3.ul. Opolska 107/109 m 9/10 4.ul. Głogowska 29 m 26 5.ul. Jackowskiego 30 A m5 6.ul. Langiewicza 20 m 10 7.ul. Racjonalizatorów 6 m 9 8.ul. Cześnikowska 4 m 8 9.ul. Półwiejska 35 m 9, 10.ul. Taczaka 15 m 24 A 11.ul. 23 Lutego 9 A m 4 12.ul. Ślusarska 14 m 3 13.ul. Kilińskiego 4 m 3 14.ul.Słupska 75 m 9 15.ul. Darzyborska 15 A m 2 16.ul. Dąbrowskiego 20/22 m 13 17.ul.Potworowskiego 17 m3 18.ul. Jutrzenka 2 m 14 19.ul. Taczaka 15 m 12 20.ul. Andrzejewskiego 14 m 6 21.ul. Łobżenicka 8 m 21 22.ul. Grochowska 92 m 10 23.ul. Bartnicza 5 m 1 24.ul. Prusa 16 m 17 25.ul. Głogowska 189 B m 3 26.ul.Świt 51 C m 3 27.ul. Wawrzyniaka 12 m 10 28.ul. Bukowska 254 barak 3 m 25 29.ul. Rycerska 41 C m 6,30.ul. Grochowska 55 A m 2 31.ul. Kassyusza 14 m 1 32.ul. Grottgera 8 A m 7 33.ul. Wyspiańskiego 25 m10 34.ul. Spławie 87 m 7 35.ul. Stary Rynek 89/90 m 2 36.ul. Zawady 8 m 46
 11. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi - 43 części
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznań
  Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi 43
  części: 1. ul. Nowotarska 26 barak 6 m 36 2. ul. Wilczak 26 m 15 3. ul. Modra 18 A m 4 4. ul. Dąbrowskiego 107 m 5 5. ul. Drzymały 8 m 1 A 6. ul. Bukowska 108 D m 2 7. ul. Dąbrowskiego 92 m 15 8. ul. Kolejowa 1 m 1 9. ul. Woźna 13 m 19 10. ul. Żelazna 23 A m 15 11. ul. Bukowska 11 m 20 A 12. ul. Junacka 17 m 9 13. ul. Traugutta 42 A m 1 14. ul. Wieluńska 2 m 1 15. ul. Szamotulska 43 A m 8 16. ul. Nowotomyska 5 m 8 17. ul. Dąbrowskiego 69 m 9 A 18. ul. Drzymały 12 m 5 19. ul. Podgórna 19 m 4 20. Os. Powstańców Warszawy 9 J m 112 21. Os. Powstańców Warszawy 9 J m 113 22. ul. Głogowska 183 m 8 23. ul. Klonowa14 m 2 24. ul. Sulechowska 2 m 10 25. ul. Opolska 111 barak 33 m 6 26. Os. Powstańców Warszawy 4 A m 2 27. ul. Chłodna 8 m 1 28. ul. Sienkiewicza 9 m 1 29. ul. Sikorskiego 24 m 8 30. ul. Opolska 98 m 2 31.ul. Opolska 98 m 1 32. ul. Traugutta 25 m 37 33. ul. Wilczak 26 m 10 34. ul. Długa 7 m 5 35. ul. Opolska 48 m 2 36. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 146 m 3 37. ul. Św. Wawrzyńca 26 m 7 38. ul. Nowotarska 26 barak 15 m 3 39. ul. Nowotarska 26 barak 2 m 8 40. ul. Głogowska 185 m 9 41. ul. Bułgarska 138 m 9 42. ul. Bułgarska 154 C m 4 43. ul. Łukaszewicza 15 m 12
 12. Wymiana stolarki okiennej oraz malowanie Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego i Oddziału Onkologii w budynkach szpitala w Poznaniu
  Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, Poznań
  Wymiana stolarki okiennej oraz malowanie Oddziału Pulmonologiczno-Internistycznego i Oddziału Onkologii w budynkach szpitala w Poznaniu
 13. Remont szatni , dyżurki lekarskiej, WC-Oddział Chirurgii Ogólnej i naczyń Szpital ul. Długa 1/2
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Remont szatni , dyżurki lekarskiej, WC-Oddział Chirurgii Ogólnej i naczyń Szpital ul. Długa 1/2
 14. Remont pracowni i pomieszczeń dydaktycznych na Wydziale Fizyki, Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu [część 1] uszczelnienie nadproży okien fasadowych, opierzeń na tarasie z wymianą posadzki w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki, wymiana płytek posadzkowych i izolacji poziomej na tarasie w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, wymiana płytek posadzkowych i izolacji poziomej na tarasie w budynku Wydziału Biologii UAM w Poznaniu [część 2]
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
  Remont pracowni i pomieszczeń dydaktycznych na Wydziale Fizyki, Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu
  Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
  przedmiot zamówienia został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót [załącznik A1] oraz przedmiarach [załącznik B1].
  Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty i zamontowane urządzenia.
  Odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego na pytania składane przez Wykonawców należy uwzględnić w wycenie ofertowej.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie wykonawczym należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty nie odbiegają jakością, standardem i parametrami technicznymi od założonych.
  Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny:
  -winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć,
  -winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony [zaprojektowany] efekt,
  -nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Uszczelnienie nadproży okien fasadowych, opierzeń na tarasie z wymianą posadzki w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki, wymiana płytek posadzkowych i izolacji poziomej na tarasie w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, wymiana płytek posadzkowych i izolacji poziomej na tarasie w budynku Wydziału Biologii UAM w Poznaniu
  Wspólny Słownik Zamówień: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,
  Opis: przedmiot zamówienia został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót [załącznik A2] oraz przedmiarze [załącznik B2].
  Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty i zamontowane urządzenia.
  Odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego na pytania składane przez Wykonawców należy uwzględnić w wycenie ofertowej.
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wszystkie wskazania z nazwy wyrobów użyte w przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie wykonawczym należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty nie odbiegają jakością, standardem i parametrami technicznymi od założonych.
  Ponadto zamienne urządzenia przyjęte do wyceny:
  -winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć,
  -winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony [zaprojektowany] efekt,
  -nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu robót budowlanych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 15. Wykonanie remontu w pomieszczeniach nr 2a, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, S3, dwóch sanitariatach oraz korytarza w budynku C Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
  Zamawiający: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  Zakres remontu zamieszczony został w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony we wzorze kosztorysu ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ), w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz w Projekcie technicznym (załącznik nr 5 do SIWZ).
  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, przy czym za równoważne uzna parametry urządzeń, materiałów, sprzętu, wyposażenia nie gorsze niż podane w opisie przedmiotu zamówienia.
  Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami).
 16. Instalowanie drzwi, krat oraz przegród w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu
  Zamawiający: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, Poznań
  Instalowanie kraty pełnej, instalowanie ścianki aluminiowej - żebra szklanego, instalowanie kraty ażurowej, instalowanie drzwi antywłamaniowych oraz kraty stalowej otwieranej
 17. Remont lokalu mieszkalnego
  Zamawiający: Miasto Poznań, Poznań
  Remont lokalu mieszkalnego
  Rodzinnego Domu Nr 4 w Poznaniu, os. Winiary 4 m. 2-3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest
  we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SIWZ oraz dokumentacji technicznej - załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający
  wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane,
  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
 18. robota budowlana - postępowanie nr 016/POZ/141/2013
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy, Poznań
  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach znajdujących się w zasobie ANR OT w Poznaniu.
 19. Remont budynku nr 8 koszarowy w CSWL Poznań ul Wojska Polskiego 84/86
  Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, Poznań
  Remont budynku nr 8 koszarowy w CSWL Poznań ul Wojska Polskiego 84/86 - szacunkowa wartość zamówienia -704201,39 zł wraz z zamówieniem uzupełniającym
 20. Naprawa części pokrycia dachowego ul. Szamarzewskiego 46 w Poznaniu
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest naprawa części pokrycia dachówkowego dachu (połaci dachu od strony podwórza) z rozebraniem dwóch kominów ponad połacią dachu i pomurowaniem nowych kominów z cegły pełnej oraz otynkowaniem w budynku mieszkalnym przy ul. Szamarzewskiego 46 w Poznaniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót określa załączona do SIWZ dokumentacja techniczna (załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) składająca się z: 2.1. przedmiaru + kosztorysu ślepego + zestawienia materiałów + zestawienia sprzętu + zestawienia robocizny (załącznik nr 7) 2.2. STWiORB (załącznik nr 8) 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 4. W przypadku pojawienia się nazw własnych materiałów należy przyjąć, iż są to przykładowe materiały i mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określonego przez jego producenta. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami: 7.1. Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21); 7.2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 20 listopada1996r. z późniejszymi zmianami); 7.3. Uchwały Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21.05.2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. (Dz. Urz. Woj. 2013.3931). 8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił przynajmniej 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego prac
 21. Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
 22. Prace ogólnobudowlane II - BOM5
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
 23. roboty budowlane - postępowanie nr 016/POZ/104/2013
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy, Poznań
 24. wykonanie remontu dachu - zadanie nr 1, boiska, placu zabaw i schodów zewnętrznych - zadanie nr 2 w budynku Domu Dziecka nr 2 i 3 przy ul. Pamiątkowej 28 w Poznaniu
  Zamawiający: Dom Dziecka Nr 2, Poznań
 25. Remont budynku nr 48 - magazyn żywnościowy, w kompleksie przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu
  Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Poznań
 26. Remont 400 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu - przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznań
 27. Przebudowa dachu na budynku polikliniki z wymianą połaci dachowej SP ZOZ MSW w Poznaniu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Poznań
 28. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi 27 części
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznań
 29. Remont budynków nr 49 i nr 11 w kompleksie przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu
  Zamawiający: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Poznań
 30. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi - 33 części
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznań
 31. Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 34 części
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznań
 32. Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu - roboty budowlane segmentu A, B, C - etap VI wg II grup: I grupa: roboty budowlano - instalacyjne: uzupełnienie elementów systemu SAP, dostosowanie sal komputerowych do wyposażenia w AV (bez wyposażenia AV), II grupa: roboty budowlane: przeróbka okien O2, O3, O4 na rozwierno-uchylne
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 33. Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 34. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
 35. Wymiana stolarki okiennej
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
 36. Wymiana stolarki okiennej
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
 37. Przebudowa III piętra w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 w Poznaniu na cele biurowe
  Zamawiający: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
 38. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
 39. Naprawa elewacji przy ul. Grunwaldzkiej 55B2, remont balkonów przy ul. Długosza 21-25 oraz wykonanie termomodernizacji ściany szczytowej przy ul. Gdyńskiej 24
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
 40. Wymiana stolarki okiennej
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
 41. Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 2, Poznań
 42. Przebudowa dachu na budynku polikliniki i wymiana połaci dachowej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Poznań
 43. Budynek nr 3 - JW 3091 Poznań, ul. Kościuszki 92/98- Remont węzła c.w.u. - Odnowienie sali nr 201, naprawa schodów zewnetrznych oraz dwóch tarasów, wymiana ich przeszklenia.
  Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, Poznań
 44. remont pokrycia dachowego - zadanie nr 1 oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zadanie nr 2 w budynku warsztatów w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych przy ul. Szamotulskiej 33 w Poznaniu
  Zamawiający: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych, Poznań
 45. Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum nr 61 przy ul. Słowackiego 58/60 w Poznaniu
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 61, Poznań
 46. Remont wnętrza sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 36 im. mjr Henryka Sucharskiego przy ul. Słowackiego 54/56 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 36, Poznań
 47. wymiana stolarki okiennej - zadanie nr 1 oraz remont pomieszczeń - zadanie nr 2 w budynku Gimnazjum nr 61 przy ul. Słowackiego 58/60 w Poznaniu
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 61, Poznań
 48. Remont dachu w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Hangarowej 14 w Poznaniu
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 2, Poznań
 49. Wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na budynku oficyny nr 2 na terenie Zespołu Pałacowego - Dom Pracy Twórczej w Obrzycku
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 50. WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 51. Remont koryta dachowego - zadanie nr 1 oraz wymiana okien w klasach i innych pomieszczeniach - zadanie nr 2 w Szkole Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Leszka 42 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 87, Poznań
 52. Wymiana stolarki okiennej na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Darzyborskiej 1A.
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w imieniu i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
 53. Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej: remont 400 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Poznań
 54. Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji balkonów lokali mieszkalnych przy ulicach: Murawa 33A i Murawa 37A w Poznaniu.
  Zamawiający: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Poznań
 55. Wymiana drzwi do pokoi II piętro budynku
  Zamawiający: Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1, Poznań
 56. Przetarg nieograniczony na naprawę izolacji balkonów lokali mieszkalnych przy ulicach: Kosynierskiej, Górczyńskiej, Folwarcznej, Roboczej, Murawa, Hercena, Słowiańskiej w Poznaniu.
  Zamawiający: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Poznań
 57. 17 RWT Budynek nr 1 i 2 - naprawa pomieszczeń - roboty malarskie, elektryczne, naprawa węzłów sanitarnych
  Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, Poznań
 58. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej II
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w im. i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
 59. Wymiana stolarki okiennej w budynku nr 64 - III piętro, oraz wymiana okien stalowych w korytarzach i klatkach schodowych - Poznań ul Wojska Polskiego
  Zamawiający: Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu, Poznań
 60. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej przy ul. Łozowej 77 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej, Poznań
 61. Remont sali dydaktycznej nr 011, wymianę posadzki w sali nr 210 oraz wymianę stolarki okiennej w salach nr 43, 137, 139 i bibliotece w budynku Zespołu Szkół Nr 4 z Oddziałami Sportowymi na osiedlu Winiary 2 w Poznaniu
  Zamawiający: Zespół Szkół Nr 4 z Oddziałami Sportowymi, Poznań
 62. Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Swarzędzu na Oś. Mielżyńskiego 135 i 136
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa Oddział Regionalny w Poznaniu, Poznań
 63. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - zadanie nr 1 oraz remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego, Poznań
 64. Remont pomieszczeń w Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 przy ul. Powstańców Wlkp. 3 w Poznaniu
  Zamawiający: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, Poznań
 65. Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana III Sobieskiego na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana III Sobieskiego, Poznań
 66. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w im. i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Poznań
 67. Remont węzła sanitarnego - zadanie nr 1 oraz wymiana stolarki okiennej zespolonej na okna PCV - zadanie nr 2 w budynku Gimnazjum nr 24, im. Unii Europejskiej na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej nr 29 w Poznaniu
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 24, Poznań
 68. Remont bloku sportowego wraz z wymianą instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Chociszewskiego 56 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego, Poznań
 69. Remont pomieszczeń na oddział przedszkolny oraz wymiana stolarki okiennej i naprawa gzymsów w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przy alei Niepodległości 32 w Poznaniu
  Zamawiający: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, Poznań
 70. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubsku
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubsku, Lubsko
 71. ZP/54/B/10
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 72. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w Szkole podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego na osiedlu Rzeczypospolitej 44 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego, Poznań
 73. Roboty budowlane w budynkach szpitalnych nr 4 i nr 7 położonych na terenie szpitala - Gniezno, ul.Poznańska 15
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. A. Piotrowskiego, Gniezno
 74. wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych przy ul. Szamotulskiej 33 w Poznaniu.
  Zamawiający: Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych, Poznań
 75. WIMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH W POZNANIU
  Zamawiający: FEROMA Sp. z o.o. w imieniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta Poznania, Opole
 76. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W LOKALACH KOMUNALNYCH W POZNANIU-4 CZĘŚCI
  Zamawiający: FEROMA Sp. z o.o. w imieniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Zakład Budżetowy Miasta Poznania, Opole
 77. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV- zadanie nr 1 i remont sanitariatów - zadanie nr 2 w Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregów na osiedlu Jagiellońskim 128 w Poznaniu.
  Zamawiający: Gimnazjum Nr 23 im. Szarych Szeregów, Poznań
 78. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 19 im. Stanisława Staszica na os. Oświecenia 1 w Poznaniu
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica, Poznań
 79. Wymiana okien skrzydłowych na okna z PCW
  Zamawiający: POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania, Poznań
 80. ZPR/04/09
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Oborniki
 81. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Golęcińskiej 9 w Poznaniu
  Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych im. Michała Drzymały, Poznań
 82. uszkodzeń pokrycia dachowego na budynkach Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Golęcińskiej 9 w Poznaniu.
  Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych im. Michała Drzymały, Poznań