Kogo reprezentuje osoba

Śliwiński Marian

w KRS

Marian Śliwiński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marian
Nazwisko:Śliwiński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Jamno (Łódzkie), Łowicz (Łódzkie)
Przetargi:44 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duranowski Krzysztof, Flis Wojciech, Kapusta Marian Stanisław, Michalak Grzegorz Jan, Michalak Maciej, Walczak Bogdan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Uczciwek Edward Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu Sp. Z O.O., Jamno − KRS 0000285959
 2. Publimo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000431130

Powiązane przetargi (44 szt.):
 1. Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Studzieniec, Górki, Radziwiłłów - Gmina Puszcza Mariańska
  Zamawiający: Gmina Puszcza Mariańska, Puszcza Mariańska
  Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Studzieniec, Górki, Radziwiłłów - Gmina Puszcza Mariańska. W zakres i koszt inwestycji wchodzą roboty pomiarowe oraz zajęcie pasa drogi powiatowej nr 4718W w miejscowości Radziwiłłów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
 2. Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg w miejscowościach Studzieniec i Stary Łajszczew
  Zamawiający: Gmina Puszcza Mariańska, Puszcza Mariańska
  Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg w miejscowościach Studzieniec i Stary Łajszczew. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ
 3. Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika.
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej z przebudową zjazdów oraz budowa chodnika wzdłuż nawierzchni asfaltowej ul. Nowości w miejscowości Bratoszewice ul. Nowości. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi ziemnej o długości 421 m oraz budowę odcinka chodnika o dł. 316 m.
  Przebudowa obejmuje profilowanie istniejącej nawierzchni z zagęszczeniem podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Ponadto zakresem robót objęta jest budowa jednostronnego chodnika wzdłuż nowoprojektowanej jezdni asfaltowej, jednostronne pobocze (dz. nr 588) oraz budowa chodnika wzdłuż istniejącej nawierzchni asfaltowej w pasie dz. ew. nr 586.
  Zakres prac zadania ujęty jest w: projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarze robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik do SIWZ.
  2. Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń i materiałów, obsługę geodezyjną oraz zapewnienie bezpośredniego nadzoru przez kierownika budowy. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonymi przez zarządców projektami czasowej zmiany w organizacji ruchu drogowego. Wszelkie procedury i koszty związane z oznakowaniem dróg oraz zajęciem pasa drogowego należy uwzględnić w oferowanej cenie.
  Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Zaleca się, aby wykonawca przed złożeniem oferty sprawdził przedmiar robót z dokumentacją projektową, dokonał wizji lokalnej i dokładnie zapoznał się z zakresem zamówienia. W przypadkach ewentualnych rozbieżności powinien zwrócić się o wyjaśnienie powstałych nieścisłości.
  Roboty budowlane są zaliczone do XXV kategorii obiektów budowlanych, realizowanych na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Starosty Zgierskiego, więc ich rozpoczęcie i zakończenie wymaga zgłoszenia właściwym rzeczowo organom nadzoru budowlanego tj. Powiatowemu Inspektorowi nadzoru Budowlanego w Zgierzu wraz z wszelkimi konsekwencjami.
  3. Oznaczenie wg CPV: 45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie budowy dróg,
  4. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om.
  5. Jednocześnie Zamawiający zastrzega - zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 i informuje, o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zakresu robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego.
  6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 4. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1)Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu. 2)Przedmiot zamówienia składa się z dwóch odrębnych części: Część 1: a)Wykonywanie usług sprzętowych koparko - ładowarką o pojemności przedniej łyżki min. 1 m3 oraz zasięgu tylnej łyżki powyżej 4,5 m - szt. 1 /wraz z obsługą operatorską/, tj. załadunek piasku, kruszyw, ziemi z poboczy dróg, wykopy pod przepusty - do 250 godz. b)Wykonawca musi dysponować w pełni sprawną koparko - ładowarką. c)Operator koparko - ładowarki ma obowiązek posiadania telefonu komórkowego. d)Wymagane jest oznakowanie pojazdów w pomarańczową lampę błyskową. e)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów oraz wszelkie koszty osobowe. Część 2: a)Obsługa transportowa dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu - do 4000 km, tj. przewóz materiałów drogowych, emulsji asfaltowej, grysów, kruszywa, ziemi z poboczy dróg i rowów, gałęzi, masy mineralno - asfaltowej na gorąco i na zimno. b)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w dyspozycji pojazdu o ładowności minimum 15 ton. c)Kierowca ma obowiązek posiadania telefonu komórkowego. d)Wymagane jest oznakowanie pojazdu w pomarańczową lampę błyskową. e)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji pojazdu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów oraz wszelkie koszty osobowe
 5. Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1)Przedmiotem zamówienia jest Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego.

  2)Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań:

  Zadanie 1:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2710E Złaków Borowy - Czerniew - Osiek, odcinek Jerzewo - Osiek, obejmująca wykonanie następujących robót:
  Odcinek 2a oraz odcinek 2b:
  a)remont nawierzchni jezdni poprzez:
  -ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC11W w ilości 75 kg/m2,
  -ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm,
  b)przebudowę poboczy poprzez:
  -ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą wbudowanie poboczy szerokości 0,75 z kruszywa łamanego warstwą grubości 10cm.
  Odcinek 2c:
  a)przebudowa jezdni poprzez:
  -wykonanie na istniejącej nawierzchni podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 20cm,
  -ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC11W KR1-2 grubości 3 cm,
  -ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S KR3-4 grubości 3 cm.

  Zadanie 2:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2740 E Brzozów - Gosławice - Waliszew, odcinek w m. Janinów, obejmująca wykonanie następujących robót:
  a)remont nawierzchni jezdni poprzez:
  -ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC11W w ilości 75 kg/m2,
  -ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm,
  b)przebudowę poboczy poprzez:
  -ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą wbudowanie poboczy szerokości 1,00 z kruszywa łamanego warstwą grubości 10cm.

  Zadanie 3:
  Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2747E Lisiewice - Bocheń, odcinek Lisiewice Duże - Bocheń, obejmująca wykonanie następujących robót:
  a)remont nawierzchni jezdni poprzez:
  -ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC11W w ilości 75 kg/m2,
  -ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm,
  b)przebudowę poboczy poprzez:
  -ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą wbudowanie poboczy szerokości 0,75 z kruszywa łamanego warstwą grubości 10cm.

  3)Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów robót oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO - ODCINEK 3 ORAZ REMONTY BIEŻĄCE DRÓG NA TERENIE GMINY KIERNOZIA
  Zamawiający: Wójt Gminy w Kiernozi, Kiernozia
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej oraz remonty bieżące dróg na terenie Gminy Kiernozia: 1) Zadanie I: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo - odcinek 3, 2) Zadanie II: remonty bieżące dróg n terenie Gminy Kiernozia w 2015 roku. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie I: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo - odcinek 3. Przebudowie ulegnie odcinek drogi o długości 585,00 m. - droga 3cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg. PN-S-96025:2000 4cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S-96025:2000 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102/1997 - pobocze z tłucznia Dane dotyczące usytuowania drogi w terenie, oraz rozwiązań geometrycznych zostały przedstawione w części rysunkowej projektu. Przedmiot zamówienia obejmuje również wytyczenie geodezyjne oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zadanie II: Remonty bieżące dróg w Gminie Kiernozia w 2015 roku. Remonty bieżące polegające na: a) wymiana przepustu na drodze w m. Natolin; b) uzupełnienie nawierzchni na przepuście w m. Różanów; c) uzupełnienie nawierzchni na przepuście w m. Witusza; d) wykonanie remontu nawierzchni przy domu nauczyciela w Kiernozi; e) remont poboczy na przepuście w m. Jerzewo;
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3815W Żuków - Sochaczew, w km 6+950 - 7+520, dł. 570 m
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Sochaczew
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3815W Żuków - Sochaczew o dł. 570 m w km 6+950 - 7+520, gmina Sochaczew.
  Zakres robót obejmuje:
  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3 grub. 4 cm, po uprzednim wyrównaniu betonem asfaltowym istniejącej nawierzchni bitumicznej;
  - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grub. 8 cm;
  - oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRODNE - TOWARZYSTWO - ETAP II
  Zamawiający: Wójt Gminy w Kiernozi, Kiernozia
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brodne Towarzystwo - etap II Opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót przewidzianych niniejszym zamówieniem obejmuje: - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie warstwy odsączającej z piasku - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem Droga o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,0 m i długości 936,95 mb, na podbudowie z kruszywa łamanego. Oznakowanie pionowe. Pobocza 2 x 0,75 m umocnione kruszywem łamanym 0-31,5, gr. 15 cm. Konstrukcja drogi; a) warstwa ścieralna z AC11S KR1-2 50/70 gr. 3 cm, b) warstwa wiążąca AC11W KR1-2 gr. 3 cm, c) podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 15 cm Przedmiot zamówienia obejmuje również wytyczenie geodezyjne oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
 9. Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Sochaczew
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
  Zakres prac będzie obejmował wykonanie: 1. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dachowa poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 420 mb i szer. 4,50 mb., 2. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów- Altanka poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 500 mb i szer. 5,00 mb., 3. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 520 mb i szer. 3,00 - 4,50 mb., 4. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Żuków poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 450 mb i szer. 4,00 mb
 10. : Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice ul. Sosnowa oraz w Reczycach, gm. Domaniewice.
  Zamawiający: Gmina Domaniewice, Domaniewice
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice ul. Sosnowa oraz w Reczycach, gm. Domaniewice, polegająca na: Zadanie nr 1 PRZEBUDOWA DROGI W M. DOMANIEWICE - UL. SOSNOWA 1. Roboty przygotowawcze: -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym- wytyczne + inwentaryzacja powykonawcza. -Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechaniczne -Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. - Załadunek oraz transport urobku samochodami samowykładowczymi na odległość do 1 km. -Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. - Przedstawienie oberży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. - Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. -Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych. 2. Krawężniki: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 3. Podbudowa: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II - VI na całej szerokości jezdni i chodników. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 20 cm. Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m2 4. Roboty nawierzchniowe: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca). Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 1 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). 5. Roboty wykończeniowe- pobocza: Uzupełnienie poboczy ziemnych z krawężnikiem z profilowaniem i zagęszczeniem. 6. Oznakowanie pionowe: Pionowe znaki drogowe- słupki rur stalowych o n70 mm. Pionowe znaki drogowe - informacyjne (małe) D-4a. Zadanie nr 2 PRZEBUDOWA DROGI W M. RECZYCE 1. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie + inwestycja powykonawcza. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 2. Podbudowa: Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 mm gr. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużyci emulsji 0,8 kg/m2 3. Roboty nawierzchniowe: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 1 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). 4. Roboty wykończeniowe - pobocza: Wykonanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem łamanym gr. 10 cm. Materiał - kruszywo łamane, mieszanka 0-31,5 mm. 5. Oznakowanie pionowe: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o 70 mm. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2
 11. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Święte Nowaki nr ew. dz. 252.
  Zamawiający: Urząd Gminy Maków, Maków
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Święte Nowaki. Długość drogi do przebudowy - 0,6550 km, szerokość jezdni do wykonania 4 m, nawierzchnia asfaltowa. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Minimalny okres gwarancji jakości: 36 miesięcy. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego. Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych -.
 12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieborów - Zygmuntów
  Zamawiający: Gmina Nieborów, Nieborów
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieborów - Zygmuntów o długości 1,2 km Przebudowa drogi polega na wykonaniu: - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym - 50,00 m³, - oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona - 5 203,42 m², - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 5 203,42 m², - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości 4 cm - 5 203,42 m², - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości 3 cm - 4 866,00 m², - plantowanie poboczy, wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem łamanym o grubości 10cm - 120,48 m³ - oznakowanie drogowe. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedmiar robót i kosztorys ofertowy obejmujący cały przebudowywany odcinek drogi.
 13. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI SIERŻNIKI ORAZ MODERNIZACJA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARIANKA
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
  1. Modernizacja drogi w miejscowości Sierżniki odcinek dł. 520 m szer.4,0
  - oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową nawierzchni drogi 2080 m2
  - wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min. bitum. W ilości 75 kg/m2 156,0T
  - wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr 3 cm 2080,0 m2
  - wykonanie poboczy 520,0 m2
  - ustawienie oznakowania pionowego 2 szt.

  2.Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Marianka odcinek dł. 493 m
  szer.2,7 m
  - oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową nawierzchni drogi 1331,10 m2
  - wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min. bitum. W ilości 75 kg/m2 72,09 T
  - wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr 3 cm 1331,10 m2
  - wykonanie poboczy kruszywem łamanym gr. 8 cm 39,44 m3
  - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 88,80 m2
 14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki.
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki na długości 1200,00 m i szerokości 5,0 m. Zakres inwestycji obejmuje: 1. Wykonanie warstwy wiążącej - 100 kg/m², 2. Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm, 3. Wykonaniu obustronnych poboczy z betonu kruszonego o grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem.
 15. Odbudowa drogi powiatowej nr 1458W Jamno - Iłów o dł. 2,622 km, od 0+000 km do 2+622 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Sochaczew
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi powiatowej nr 1458W Jamno - Iłów o długości 2,622 km, od 0+000 km do 2+622 km - gmina Iłów.
  Zakres robót obejmuje:
  a) roboty przygotowawcze:
  - wyznaczenie geodezyjne obiektów;
  - frezowanie (ew. rozbiórka) istniejącej nawierzchni asfaltowej;
  - rozbiórka podbudowy z brukowca;
  b) roboty nawierzchniowe:
  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni;
  - wykonanie poszerzeń jezdni;
  c) roboty wykończeniowe:
  - montaż wpustu drogowego wraz z przykanalikami;
  umocnienie poboczy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 16. Odbudowa drogi powiatowej nr 3809W odcinek Wszeliwy - Paulinka w km 0+790 - 1+441, o dł. 0,651 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Sochaczew
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi powiatowej nr 3809W na odcinku Wszeliwy - Paulinka o długości 0,651 km, w km 0+790 - 1+441 - gmina Iłów.
  Zakres robót obejmuje:
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm w km 0+790 do 1+316;
  - zaklinowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym grubości 5 cm w km 1+316 do 1+441;
  - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na długości 651 m;
  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na długości 651 m;
  - odbudowę zniszczonego przepustu o średnicy 50 cm;
  - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 10 cm;
  - odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych;
  - odbudowę istniejących zjazdów wraz z uzupełnieniem nawierzchni kruszywem łamanym.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 17. Przebudowa nawierzchni ulic: Ciemnej i Wyszogrodzkiej w Łowiczu.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Przebudowa nawierzchni ulic: Ciemnej i Wyszogrodzkiej w Łowiczu. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z niezbędna regulacja wysokościową istniejących krawężników, wykonaniem chodnika oraz regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej. Szczegółowy zakres robót określają: zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części zamówienia. Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączonych do SIWZ: przedmiaru robót, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót, zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Oferent jest zobowiązany do prawidłowego zastosowania w swojej ofercie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający, mając na uwadze, przepisy art. 29-30 PZP i jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z: -ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy -stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, -ubezpieczeniem budowy, -wykonaniem zabezpieczenia terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót) zgodnie z BHP -wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, -odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy, - inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany udzielić na powyższe prace gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Szczegółowe warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1.Na własną odpowiedzialność i na swój koszt Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 2.Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy po podpisaniu umowy. 3.Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty utrzymania terenu inwestycji począwszy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego. 4.Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 5. Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 6.Wykonawca zobowiązany jest do segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów budowlanych oraz ich wywóz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7.Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy a także dokumentów określających wykonanie niezbędnych badań wskazanych w Specyfikacji Technicznej potwierdzających ich właściwości i prawidłowe wykonanie
 18. Przebudowa nawierzchni ulic: 11- Listopada i Młyńskiej w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Przebudowa nawierzchni ulic: 11- Listopada i Młyńskiej w Łowiczu.
  Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z niezbędna regulacja wysokościową istniejących krawężników oraz regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej.
  Szczegółowy zakres robót określają: zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części zamówienia.
  Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączonych do SIWZ: przedmiaru robót, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót, zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.
  Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót.
  Oferent jest zobowiązany do prawidłowego zastosowania w swojej ofercie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Zamawiający, mając na uwadze, przepisy art. 29-30 PZP i jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane
  prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz
  pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
  Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
  Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z:
  ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy
  stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac,
  ubezpieczeniem budowy,
  wykonaniem zabezpieczenia terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót) zgodnie z BHP
  wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy,
  inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
  Wykonawca jest zobowiązany udzielić na powyższe prace gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.
 19. Modernizacja drogi powiatowej nr 2747 E na odcinku Lisiewice - Bocheń na długości 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600 wraz z przepustem w km 1+258 w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013r
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  Zakres rzeczowy projektu obejmuje: a) Roboty przygotowawcze. b) Wykonanie przepustu rurowego. c) Wykonanie nawierzchni asfaltowej. d) Wykonanie poboczy. e) Wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlano - wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 20. modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalenice
  Zamawiający: Urząd Gminy Łyszkowice, Łyszkowice
  Opracowany projekt obejmuje modernizację - przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalenice w km 0+000-1+670 o szerokości nawierzchni 4,00m. Zakresem opracowania objęto odcinek drogi dojazdowej od km 0+000,00 do km 1+670,00 w miejscowości Kalenice Na prostych i łukach spadki dwustronne 2%. - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej; - wykonanie skropienia istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową; - wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno- asfaltową w ilości 50 kg/m2; - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej grubości 3cm; - mechaniczne ścięcie poboczy o głębokości do 10 cm; - mechaniczne wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 5 cm. Parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR 1 - prędkość projektowa Vp = 40 km/h - szerokość jezdni 4,00 m - pobocza o szerokości 1.0 m po każdej stronie jezdni - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2 % na odcinkach prostych i na łukach
 21. Przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69.
  Zamawiający: Wójt Gminy w Kiernozi, Kiernozia
 22. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz przydrożnych rowów odwadniających
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 23. Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 24. Przebudowa nawierzchni ulic: Zgoda, Wygoda, Włókiennicza i Gdańska w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 25. Przebudowa ulicy Legionów w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 26. Remont nawierzchni ulicy Czackiego w mieście Głownie
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunalny w Głownie, Głowno
 27. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Osiek w gminie Kocierzew Południowy w kierunku wsi Osiny
  Zamawiający: Gmina Kocierzew Południowy, Kocierzew Południowy
 28. Przebudowa ulicy Zachodniej w Bednarach
  Zamawiający: Gmina Nieborów, Nieborów
 29. <br>Masa bitumiczna - II
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, Łowicz
 30. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niespusza Wieś-Mastki
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
 31. modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czatolin
  Zamawiający: Urząd Gminy Łyszkowice, Łyszkowice
 32. Wykonanie nawierzchni drogi w Bedlnie
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
 33. Wykonanie nawierzchni drogi w Wojszycach
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
 34. Modernizacja sieci dróg powiatowych w obrębie Autostrady A2 celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 35. Przebudowa drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Mokra Lewa
  Zamawiający: Powiat Skierniewicki, Skierniewice
 36. Remont dróg powiatowych: Nr 2112E Bedlno-Młogoszyn-Ktery; Nr 2164E Kutno-Strzegocin; Nr 2102E Śleszyn-Biała-Zarębów poprzez wyrównanie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kutno
 37. Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
 38. Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 39. Modernizacja drogi gminnej w m. Karnków
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
 40. Remont nawierzchni ul. Piłsudskiego i ul. Karasickiej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego
  Zamawiający: Urząd Miejski w Głownie, Głowno
 41. Przebudowa drogi gminnej Nr 105021E Wola Gosławska - Oszkowice
  Zamawiający: Gmina Bielawy, Bielawy
 42. Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach powiatowych nr 2700 E Mysłaków - Bednary - Bolimów, odcinek Bednary - Kolonia oraz nr 2703 E st. kolejowa Mysłaków - Bednary, odcinek w m. Bednary
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 43. Przebudowa nawierzchni ul. Konopnickiej w Łowiczu.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 44. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bocheń - Świące, gmina Łowicz
  Zamawiający: Urząd Gminy Łowicz, Łowicz