Kogo reprezentuje osoba

Śliwiński Marian

w KRS

Marian Śliwiński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marian
Nazwisko:Śliwiński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Jamno (Łódzkie), Łowicz (Łódzkie)
Przetargi:28 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duranowski Krzysztof, Flis Wojciech, Kapusta Marian Stanisław, Michalak Grzegorz Jan, Michalak Maciej, Walczak Bogdan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Uczciwek Edward Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu Sp. Z O.O., Jamno − KRS 0000285959
 2. Publimo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000431130

Powiązane przetargi (28 szt.):
 1. Przebudowa nawierzchni ulic: Ciemnej i Wyszogrodzkiej w Łowiczu.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Przebudowa nawierzchni ulic: Ciemnej i Wyszogrodzkiej w Łowiczu. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z niezbędna regulacja wysokościową istniejących krawężników, wykonaniem chodnika oraz regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej. Szczegółowy zakres robót określają: zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części zamówienia. Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączonych do SIWZ: przedmiaru robót, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót, zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Oferent jest zobowiązany do prawidłowego zastosowania w swojej ofercie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający, mając na uwadze, przepisy art. 29-30 PZP i jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z: -ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy -stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, -ubezpieczeniem budowy, -wykonaniem zabezpieczenia terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót) zgodnie z BHP -wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, -odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy, - inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany udzielić na powyższe prace gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Szczegółowe warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1.Na własną odpowiedzialność i na swój koszt Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 2.Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy po podpisaniu umowy. 3.Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty utrzymania terenu inwestycji począwszy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego. 4.Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 5. Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 6.Wykonawca zobowiązany jest do segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów budowlanych oraz ich wywóz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7.Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy a także dokumentów określających wykonanie niezbędnych badań wskazanych w Specyfikacji Technicznej potwierdzających ich właściwości i prawidłowe wykonanie
 2. Przebudowa nawierzchni ulic: 11- Listopada i Młyńskiej w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Przebudowa nawierzchni ulic: 11- Listopada i Młyńskiej w Łowiczu.
  Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z niezbędna regulacja wysokościową istniejących krawężników oraz regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej.
  Szczegółowy zakres robót określają: zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części zamówienia.
  Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączonych do SIWZ: przedmiaru robót, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót, zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.
  Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót.
  Oferent jest zobowiązany do prawidłowego zastosowania w swojej ofercie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Zamawiający, mając na uwadze, przepisy art. 29-30 PZP i jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane
  prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz
  pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
  Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
  Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z:
  ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy
  stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac,
  ubezpieczeniem budowy,
  wykonaniem zabezpieczenia terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót) zgodnie z BHP
  wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy,
  inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
  Wykonawca jest zobowiązany udzielić na powyższe prace gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.
 3. Modernizacja drogi powiatowej nr 2747 E na odcinku Lisiewice - Bocheń na długości 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600 wraz z przepustem w km 1+258 w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013r
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  Zakres rzeczowy projektu obejmuje: a) Roboty przygotowawcze. b) Wykonanie przepustu rurowego. c) Wykonanie nawierzchni asfaltowej. d) Wykonanie poboczy. e) Wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlano - wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 4. modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalenice
  Zamawiający: Urząd Gminy Łyszkowice, Łyszkowice
  Opracowany projekt obejmuje modernizację - przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalenice w km 0+000-1+670 o szerokości nawierzchni 4,00m. Zakresem opracowania objęto odcinek drogi dojazdowej od km 0+000,00 do km 1+670,00 w miejscowości Kalenice Na prostych i łukach spadki dwustronne 2%. - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej; - wykonanie skropienia istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową; - wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno- asfaltową w ilości 50 kg/m2; - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej grubości 3cm; - mechaniczne ścięcie poboczy o głębokości do 10 cm; - mechaniczne wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 5 cm. Parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR 1 - prędkość projektowa Vp = 40 km/h - szerokość jezdni 4,00 m - pobocza o szerokości 1.0 m po każdej stronie jezdni - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2 % na odcinkach prostych i na łukach
 5. Przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69.
  Zamawiający: Wójt Gminy w Kiernozi, Kiernozia
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69 o dł. 709,50m. W zakres inwestycji wchodzi: profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy, oznakowanie drogi. Konstrukcja elementów drogi-istniejąca podbudowa: I. - droga 3cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 wg. PN/EN 13108-1:2008 3cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg. PN/EN 13108-1:2008 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102/1997 II. - pobocze - utwardzone pobocze z destrukt lub z klińca 0-31,5 mm Roboty ziemne Roboty ziemne będą polegały na przeprofilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum - Is = 1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów niebudowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika - użytkownika sieci. Zalecenie to dotyczy w szczególności kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren.
 6. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz przydrożnych rowów odwadniających
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1)Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu oraz przydrożnych rowów odwadniających. 2)Przedmiot zamówienia składa się z pięciu odrębnych części: Część 1: a)Wykonywanie usług sprzętowych równiarką samojezdną - szt. 1 /wraz z obsługą operatorską/ tj. profilowanie dróg gruntowych, ścinanie poboczy - do 100 godz. b)Wykonawca musi dysponować w pełni sprawną równiarką zaopatrzoną w zrywak z zębami. c)Wybrany wykonawca usług zobowiązany będzie do rozpoczęcia zlecanych bieżących prac w czasie nie dłuższym niż 1 godzina 30 minut od momentu wezwania przez zamawiającego. d)Operator równiarki ma obowiązek posiadania telefonu komórkowego. e)Wymagane jest oznakowanie pojazdów w pomarańczową lampę błyskową. f)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów oraz wszelkie koszty osobowe. Część 2: a)Wykonywanie usług sprzętowych koparko - ładowarką o pojemności przedniej łyżki min. 1 m3 oraz zasięgu tylnej łyżki powyżej 4,5 m - szt. 1 /wraz z obsługą operatorską/, tj. załadunek piasku, kruszyw, ziemi z poboczy dróg, wykopy pod przepusty - do 250 godz. b)Wykonawca musi dysponować w pełni sprawną koparko - ładowarką. c)Wybrany wykonawca usług zobowiązany będzie do rozpoczęcia zlecanych bieżących prac w czasie nie dłuższym niż 1 godzina 30 minut od momentu wezwania przez zamawiającego. d)Operator koparko - ładowarki ma obowiązek posiadania telefonu komórkowego. e)Wymagane jest oznakowanie pojazdów w pomarańczową lampę błyskową. f)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów oraz wszelkie koszty osobowe. Część 3: a)Obsługa transportowa dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu - do 4000 km, tj. przewóz materiałów drogowych, emulsji asfaltowej, grysów, kruszywa, ziemi z poboczy dróg i rowów, gałęzi, masy mineralno - asfaltowej na gorąco i na zimno. b)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w dyspozycji pojazdu o ładowności minimum 15 ton. c)Wybrany wykonawca usług zobowiązany będzie do rozpoczęcia zlecanych bieżących prac w czasie nie dłuższym niż 1 godzina 30 minut od momentu wezwania przez zamawiającego. d)Kierowca ma obowiązek posiadania telefonu komórkowego. e)Wymagane jest oznakowanie pojazdu w pomarańczową lampę błyskową. f)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji pojazdu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów oraz wszelkie koszty osobowe. Część 4: a)Usługi w zakresie uzupełniania poboczy dróg powiatowych z zagęszczaniem i profilowaniem (szerokość poboczy 0,75m, głębokość uzupełnienia 0,1m). Uzupełnienie zostanie wykonane materiałem wykonawcy - kliniec 0-31,5 mm (lub materiałem o identycznych parametrach zaakceptowanym przez Zamawiającego). b)Do uzupełnienia przeznaczone są pobocza o łącznej długości do 10000 mb. c)Wyposażenie w narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania usługi zabezpieczy Wykonawca na własny koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconej usługi. d)Wybrany wykonawca usług zobowiązany będzie do rozpoczęcia zlecanych bieżących prac w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu wezwania przez zamawiającego. e)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów, koszty związane z odwozem powstałych w wyniku prowadzenia prac nieczystości oraz wszelkie koszty osobowe oraz wszelkie koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy. Część 5: a)Usługi w zakresie bieżącego utrzymania przydrożnych rowów odwadniających. b)Do konserwacji przeznaczone są rowy o łącznej długości do 5000 mb. c)W skład usługi wchodzą prace polegające na: -wykoszeniu traw i porostów z dna, skarp rowu i poboczy wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem, -odmuleniu dna rowu na średnią głębokość 40 cm wraz z wywiezieniem urobku, -profilowaniu skarp i spadków dna rowów celem nadania im drożności, -usunięciu wszystkich zatorów (karp, korzeni) w korycie cieku, -w koniecznych przypadkach przycięcie krzewów i konarów drzew w granicach rowów po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. d)Miejsce wywozu urobku (tj. wszelkie zanieczyszczenia i namuły z koryta rowu, trawy, krzewy z wykoszeń) Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsca wywozu urobku. e)Wyposażenie w narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania usługi zabezpieczy Wykonawca na własny koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconej usługi. f)Wybrany wykonawca usług zobowiązany będzie do rozpoczęcia zlecanych bieżących prac w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu wezwania przez zamawiającego. g)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów, koszty związane z odwozem powstałych w wyniku prowadzenia prac nieczystości oraz wszelkie koszty osobowe oraz wszelkie koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy
 7. Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1)Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego. 2)Zakres rzeczowy projektu obejmuje: A.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2745 E Domaniewice - Skaratki odcinek w miejscowości Skaratki długości 1 750,00 mb, B.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2731 E Zduny - Maurzyce - Bąków Górny odcinek Zduny Nowe - Szymanowice długości 1 275,00 mb, C.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek w miejscowości Łaźniki długości 880,00 mb, montaż barier energochłonnych na przepuście, D.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2120 E Żychlin - Grzybów - Jackowice - Bogoria Dolna odcinek w miejscowości Jackowice długości 2 000,00 mb, E.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2724 E Wyborów - Chąśno odcinek w miejscowości Wyborów długości 3 730,00 mb, F.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2723 E Niedźwiada - Goleńsko odcinek w miejscowości Niedźwiada długości 1 670,00 mb, G.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2713 E Wszeliwy - Błędów - Łowicz odcinek w miejscowości Łowicz, ul. Armii Krajowej odcinek długości 800,00 mb, wykonanie poziomego oznakowania, utwardzenie ciągu pieszego odcinek długości 880,00 mb H.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2715 E Koszajec - Wejsce odcinek Wejsce - Konstantynów długości 1 545,00 mb, I.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2736 E Walewice - Emilianów - Orłów odcinek Marywil - Borówek długości 1 175,00 mb, utwardzenie ciągu pieszego kostką brukową na odcinku 150 mb oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych, J.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2739 E Janinów - Wola Gosławska i drodze powiatowej nr 2740 E Brzozów - Gosławice - Waliszew (stanowiących jeden ciąg komunikacyjny) odcinek Janinów - Wola Gosławska długości 1 171,00 mb, K.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2710 E Złaków Borowy - Czerniew - Osiek odcinek Czerniew - Osiny długości 2 600,00 mb, L.Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z podbudową na drodze powiatowej nr 5126 E Głowno - Kalenice odcinek w miejscowości Kalenice długości 1 870,00 mb, w tym uzupełnienie podbudowy w miejscach powstałych wyrw, M.Wykonanie nakładki asfaltowej nr drodze powiatowej nr 2727 E Złaków Kościelny - Mastki odcinek w miejscowości Mastki długości 80,00 mb. 3)Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów robót i sporządzonych na ich podstawie kosztorysów ofertowych oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 8. Przebudowa nawierzchni ulic: Zgoda, Wygoda, Włókiennicza i Gdańska w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Przebudowa nawierzchni ulic: Zgoda, Wygoda, Włókiennicza i Gdańska w Łowiczu. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z niezbędna regulacja wysokościową istniejących krawężników oraz regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej. Szczegółowy zakres robót określają: zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części zamówienia. Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączonych do SIWZ: przedmiaru robót, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót, zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Oferent jest zobowiązany do prawidłowego zastosowania w swojej ofercie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający, mając na uwadze, przepisy art. 29-30 PZP i jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z: - ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy -stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, -ubezpieczeniem budowy, -wykonaniem zabezpieczenia terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót) zgodnie z BHP -wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, -odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy, - inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany udzielić na powyższe prace gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Szczegółowe warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1.Na własną odpowiedzialność i na swój koszt Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 2.Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy po podpisaniu umowy. 3.Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty utrzymania terenu inwestycji począwszy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego. 4.Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 5. Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 6.Wykonawca zobowiązany jest do segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów budowlanych oraz ich wywóz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7.Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy a także dokumentów określających wykonanie niezbędnych badań wskazanych w SST potwierdzających ich właściwości i prawidłowe wykonanie..
 9. Przebudowa ulicy Legionów w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą : Przebudowa ulicy Legionów w Łowiczu
  Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem obejmuje wykonanie następujących elementów robót:
  a) wykonanie prac ziemnych
  b) wykonanie nowej podbudowy tłuczniowej
  c) ułożenie krawężników
  d) ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej
  e) wykonanie nowej podbudowy i ułożenie nowej masy asfaltowej na powierzchni 150 m2w ulicy Strzeleckiej
 10. Remont nawierzchni ulicy Czackiego w mieście Głownie
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunalny w Głownie, Głowno
  Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z 15 cm z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-63 mm rozłożenie na powierzchni drogi ok 2250 m2 zagęszczenie, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego 0-31,5 o grubości 5cm. Wykonania skropienia emulsją asfaltową podbudowy 2250 m2. Wykonanie wartwy wiążącej dla KR-1 w ilości 75 kg/m2. Regulacja wyskościowa 4 szt, studni kanalizacyjnej i obudowanie betonem 4 szt. Skropienie emulsją asfaltową wykonanie nawierzchni wiążącej wyrównawczej. Wykonanie warstwy ścieralnej z MMA dla KR-1-2 o grubości 3 cm na powierzchni 2250 m2. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
 11. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Osiek w gminie Kocierzew Południowy w kierunku wsi Osiny
  Zamawiający: Gmina Kocierzew Południowy, Kocierzew Południowy
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Osiek w gminie Kocierzew Południowy w kierunku wsi Osiny w gminie Kiernozia.
  Roboty składają się z:
  1) robót pomiarowych, 0,04 km
  2) mechanicznego plantowania terenu równiarką , powierzchnia 4425 m2,
  3) wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego grubości 14 cm o powierzchni 3540 m2,
  4) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, grubość 3 cm, powierzchnia 3540 m2,
  5) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm, powierzchnia 3540 m2,
  6) wykonanie poboczy - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grubość po zagęszczeniu 10 cm, powierzchnia 885 m2,
  7) zamontowania słupków do znaków drogowych wraz z przymocowaniem tablic znaków drogowych - 6 szt.,
  8) zamontowanie barier ochronnych - 12 m.
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności m.in.:
  1) dostawę materiałów oraz wykonanie nawierzchni zgodnie z projektem budowlanym,
  2) utrzymanie zaplecza budowy,
  3) prace demontażowe, odtworzeniowe, porządkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
  4) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
  6) naprawę i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w toku realizacji inwestycji,
  7) przekazanie do odbioru wykonanej inwestycji,
  Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 3 lat, licząc od daty protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń wykonanej drogi.
 12. Przebudowa ulicy Zachodniej w Bednarach
  Zamawiający: Gmina Nieborów, Nieborów
  Przebudowa ulicy Zachodniej w Bednarach polega na wykonaniu:
  - wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni o długości 1814m,
  - wykonanie poszerzenia drogi na długości 72m
  - wykonanie poboczy,
  - odmulenie istniejących przydrożnych rowów drogowych,
  - wymianę oraz uzupełnienie oznakowania pionowego.
 13. <br>Masa bitumiczna - II
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, Łowicz
  <br>Przedmiotem zamówienia jest zakup 300 ton masy mineralno-bitumicznej na gorąco, w tym 150 ton wraz z usługą wykonania napraw masą asfaltową, w przypadku, gdy naprawa nawierzchni będzie wymagała przynajmniej 50 ton masy
 14. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niespusza Wieś-Mastki
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
  Odnowa istniejącej jezdni o nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niespusza Wieś-Mastki, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej - oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogi 7980 m2 - wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitum. w ilości 50kg/m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm 7980 m2 - wykonanie poboczy 1054 m2 - ustawienie oznakowania pionowego 4 szt.
 15. modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czatolin
  Zamawiający: Urząd Gminy Łyszkowice, Łyszkowice
  Droga objęta opracowaniem przebiega przez miejscowości Czatolin. Jest to droga gminna zapewniająca dojazd do gruntów rolnych. W stanie istniejącym od km 0+000,00 do km 1+025,00 pas drogowy drogi dojazdowej ok. 6,0 do 10,00 m jezdnia ma szerokość ok. 4,0-4,2 m. Jezdnia ma nawierzchnię żwirową ze znacznymi załamaniami. Nawierzchnia jest położona na podbudowie z nadziarna, tłucznia i żwiru o gr. około 7-15 cm. Droga ma dwa załamania na swojej trasie, a na odcinkach prostych posiada nieznaczne załamania osi geometrycznej. Zakresem opracowania objęto odcinek drogi dojazdowej od km 0+000,00 do km 1+025,00 w miejscowości Czatolin Na prostych i łukach spadki dwustronne 2%. - wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, żwiru i nadziarna. Warstwa istniejącej podbudowy 7-15 cm; - wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy tłuczniem 4-63 mm, warstwa grubości l0 cm w tym kliniec 4-30 mm gr. 3cm; - wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej o grubości 3 cm; - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej grubości 3cm. Parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR 1 - prędkość projektowa Vp = 40 km/h - szerokość jezdni 4,00 m - szerokość korony 4,15 m - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2 % na odcinkach prostych i na łukach - spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6 %
 16. Wykonanie nawierzchni drogi w Bedlnie
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogi w Bedlnie o
  długości 820 mb.
  Zakres robót: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - 2132 m², wyrównanie
  istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową -15 t, skropienie
  nawierzchni krawędzi emulsją asfaltową - 246 m², wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki
  asfaltowej grysowo-żwirowej gr. 4 cm po zagęszczeniu - 2132 m².
 17. Wykonanie nawierzchni drogi w Wojszycach
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogi w Wojszycach o
  długości 1400 mb.
  Zakres robót: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - 4900 m², wyrównanie
  istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo-żwirową -20 t, skropienie
  nawierzchni emulsją asfaltową - 4900 m², wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej
  grysowo-żwirowej gr. 4 cm po zagęszczeniu - 4900 m².
 18. Modernizacja sieci dróg powiatowych w obrębie Autostrady A2 celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1) Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja sieci dróg powiatowych w obrębie Autostrady A2 celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego. 2) Zakres rzeczowy projektu obejmuje: A. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2728 E Łyszkowice - Bełchów na odcinku od mostu w miejscowości Bełchów do skrzyżowania z drogą krajową nr 70 relacji Łowicz - Skierniewice, odcinek długości 640 mb oraz średniej szerokości 7 m; B. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2755 E st. kolejowa Bełchów - Sierakowice na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2728 E Łyszkowice - Bełchów w kierunku Skierniewic, odcinek długości 1363 mb oraz średniej szerokości 7 m; C. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1322 E Bolimów - Nieborów na odcinku w miejscowości Nieborów od drogi krajowej nr 70 Łowicz - Skierniewice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2705 E Karolew - Łasieczniki - Nieborów, odcinek długości 719 mb wraz z modernizacją skrzyżowania drogi powiatowej nr 1322 E Bolimów - Nieborów z drogą krajową nr 70 Łowicz - Skierniewice w miejscowości Nieborów; UWAGA: dokumentacja w dwóch częściach: C.1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1322 E Bolimów - Nieborów na odcinku w miejscowości Nieborów od drogi krajowej nr 70 Łowicz - Skierniewice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2705 E Karolew - Łasieczniki - Nieborów, odcinek długości 719 mb C.2. modernizacja skrzyżowania drogi powiatowej nr 1322 E Bolimów - Nieborów z drogą krajową nr 70 Łowicz - Skierniewice w miejscowości Nieborów. D. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2714 E Ruszki - Kompina - Nieborów o łącznej długości 760 mb, w tym odcinek w miejscowości Nieborów od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322 E Bolimów - Nieborów w kierunku Urzędu Gminy Nieborów długości 460 mb i odcinek w m. Kompina od skrzyżowania z drogą krajową nr 2 długości 300 mb, UWAGA: dokumentacja w dwóch częściach: D.1 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2714 E Ruszki - Kompina - Nieborów odcinek w miejscowości Nieborów od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1322 E Bolimów - Nieborów w kierunku Urzędu Gminy Nieborów długości 460 mb D.2 Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2714 E Ruszki - Kompina - Nieborów odcinek w m. Kompina od skrzyżowania z drogą krajową nr 2 długości 300 mb E. Utwardzenie ciągu pieszego kostką betonową w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2714 E Ruszki - Kompina - Nieborów na odcinku w miejscowości Bednary od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2700 E Mysłaków - Bednary - Bolimów do przejazdu kolejowego, odcinek długości 1287 mb; F. Wykonanie poszerzenia i nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 1310 E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice na odcinku od m. Łyszkowice ul. Księstwa Łowickiego w kierunku Skierniewic, odcinek długości 360 mb; G. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2746 E Łyszkowice - Chruślin - Urzecze na odcinku w miejscowości Łyszkowice od drogi wojewódzkiej nr 704 relacji Jamno - Brzeziny wybudowanego wiaduktu nad autostradą A2, odcinek długości 721 mb oraz średniej szerokości 5,5 m; H. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2749 E Maurzyce - Pilaszków - Grudze - Zakulin odcinek w miejscowości Kuczków długości 1000 mb oraz średniej szerokości 4,2 m; I. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2752 E Łowicz - Polesie - Stachlew na odcinku w miejscowości Stachlew do granicy z powiatem skierniewickim długości 1945 mb oraz średniej szerokości 4,5 m; J. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2751 E Seligów - Łowicz odcinek w miejscowości Seligów długości 1946 mb oraz średniej szerokości 4,2 m; 3) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów robót i sporządzonych na ich podstawie kosztorysów ofertowych oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Mokra Lewa
  Zamawiający: Powiat Skierniewicki, Skierniewice
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Mokra Lewa: - Klasa techniczna drogi: Z, - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Mokra Lewa - odcinka o długości o długości 1.522 m. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną zlokalizowaną na działce o nr ewid. 333 obręb Mokra Lewa polegająca na poszerzeniu wlotu w drogę gminną, wykonany remont nawierzchni jezdni od skrzyżowania z ww. drogą do granic miasta Skierniewice na kilometrażu roboczym od km 0+029,00 do km 1+522,00 o długości 1 493 m, przebudowa poboczy polegająca na wbudowaniu w miejscu istniejących poboczy ziemnych destruktu asfaltowego grub. 10 cm, przebudowa ścieku polegająca na dowiązaniu go do projektowanych rzędnych remontowanej nawierzchni, dowiązanie wysokościowe zjazdów, których rzędna po wykonaniu nawierzchni byłaby poniżej krawędzi ścieku. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznym wykonania i odbioru robót, Szczegółową Specyfikacją Techniczną zwaną także SST, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści SIWZ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania, zawiera przedmiar robót i kosztorys ofertowy. Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie w/w zadania przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, pod warunkiem, że parametry będą nie gorsze niż określone w SST. SIWZ i SST znajdują się w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej: http://bip.powiat-skierniewice.pl/
 20. Remont dróg powiatowych: Nr 2112E Bedlno-Młogoszyn-Ktery; Nr 2164E Kutno-Strzegocin; Nr 2102E Śleszyn-Biała-Zarębów poprzez wyrównanie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kutno
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z Remontem dróg powiatowych: Nr 2112E Bedlno-Młogoszyn-Ktery; Nr 2164E Kutno-Strzegocin; Nr 2102E Śleszyn-Biała-Zarębów poprzez wyrównanie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową.
  Zakres prac obejmuje mechaniczne wyrównanie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową KR2 (jak dla warstwy ścieralnej) na drogach powiatowych z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem. Łącznie 7845,5 m2/784,5 Mg. Zakładana grubość 100/kg/m2. Lokalizacja wyrównań przedstawiona jest w Przedmiarze robót - Załącznik nr 8 do SIWZ. Roboty należy wykonać zgodnie z SST-D-04.03.01 - Załącznik nr 9 do SIWZ, SST-D-04.08.01 - Załącznik nr 10 do SIWZ;
  2. Wymagany okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy.
  3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania na własny koszt i uzgodnienia z Zamawiającym oznakowania robót w pasie drogowym. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji zamówienia, a także jego demontażu po robotach. Koszty z tym związane muszą być uwzględnione w cenie ofertowej.
  4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego
 21. Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
 22. Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 23. Modernizacja drogi gminnej w m. Karnków
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
 24. Remont nawierzchni ul. Piłsudskiego i ul. Karasickiej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego
  Zamawiający: Urząd Miejski w Głownie, Głowno
 25. Przebudowa drogi gminnej Nr 105021E Wola Gosławska - Oszkowice
  Zamawiający: Gmina Bielawy, Bielawy
 26. Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach powiatowych nr 2700 E Mysłaków - Bednary - Bolimów, odcinek Bednary - Kolonia oraz nr 2703 E st. kolejowa Mysłaków - Bednary, odcinek w m. Bednary
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 27. Przebudowa nawierzchni ul. Konopnickiej w Łowiczu.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 28. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bocheń - Świące, gmina Łowicz
  Zamawiający: Urząd Gminy Łowicz, Łowicz