Kogo reprezentuje osoba

Śliwiński Marian

w KRS

Marian Śliwiński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marian
Nazwisko:Śliwiński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Jamno (Łódzkie), Łowicz (Łódzkie)
Przetargi:61 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duranowski Krzysztof, Flis Wojciech, Kapusta Marian Stanisław, Michalak Grzegorz Jan, Michalak Maciej, Walczak Bogdan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Uczciwek Edward Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu Sp. Z O.O., Jamno − KRS 0000285959
 2. Publimo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000431130

Powiązane przetargi (61 szt.):
 1. Droga powiatowa nr 2745E Domaniewice – Skaratki – nakładka
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Droga powiatowa nr 2745E Domaniewice – Skaratki – nakładka”.
  2) Dokumentacja obejmuje etapową realizację robót, postępowaniem przetargowym objęto odcinek drogi od km 1 + 034,60 do km 1 + 929,60.
  3) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
  a) roboty przygotowawcze,
  b) oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
  c) wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
  d) wykonanie poboczy.
  4) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlano – wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
  5) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy.
 2. Modernizacja drogi nr 2716E na odcinku Kocierzew Północny-Lipnice
  Zamawiający: Gmina Kocierzew Południowy, Kocierzew Południowy
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty związane z:
  1)modernizacją drogi powiatowej nr 2716E na odcinku Kocierzew Północny - Lipnice, długość planowanej do wykonania drogi to 2,983 km, szerokość jezdni planowanej do wykonania 3,6 m -3,8 m i pobocza 2 x 0,75 m, rodzaj planowanej nawierzchni do wykonania – nawierzchnia asfaltowa,
  2)bieżącą naprawą i uzupełnieniem nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Kocierzew Południowy o łącznej powierzchni 97m2,
 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice
  Zamawiający: Gmina Domaniewice, Domaniewice
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na ”Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice”. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice o łącznej długości 3,11 km. Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni - nakładki asfaltowej, udrożnieniu przepustów oraz wymianie i uzupełnieniu istniejącego oznakowania pionowego w pasie drogowym (działki ewid. nr 42/1, 42/2, 42/3, 393, 457) a) stan istniejący droga objęta opracowaniem przebiega przez miejscowość Stroniewice gm. Domaniewice . Jest to droga gminna zapewniająca dojazd do gruntów rolnych. Przedmiotowa droga w stanie istniejącym charakteryzuje się następującymi parametrami: - jezdnia asfaltowa szerokości – 4,0 m, 3,60 m i 3,50 m - pas drogowy szerokości – 6,0 m (działka ewid. nr 42/1, 42/, 457) - pas drogowy szerokości – 6,0 m – 5,0m (działka ewid. nr 393) Pobocza jezdni obustronne gruntowe szerokości od 0,50 m do 1,50 m w większości porośnięte trawą. Lokalizacja szerokości jezdni: odcinek I – od km 0+000 do km 0+560 – długość 560 m, szer. 4,00 m odcinek II – od km 0+560 do km 2+245 – długość 1685m, szer. 3,60 m odcinek III – od km 2+245 do km 2+545 – długość 300 m, szer. 3,50 m odcinek IV – od km 0+000 do km 0+566 – długość 566 m, szer. 3,60 m Istniejąca nawierzchnia bitumiczna posiada zmienną szerokość jezdni, jest w złym stanie technicznym, posiada liczne spękania oraz niewielkie ubytki. Na całym odcinku występują znaczne nierówności podłużne i poprzeczne. Krawędzie jezdni są nieregularne – występują lokalne obłamania nawierzchni. b) zakres i cel opracowania Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza: 3,11 km. - Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm: 1.386,00 m2. - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych: 3 szt. - Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie: 90,05 m2. Odwodnienie: - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowyład.: 26,16 m3. - Przepusty rurowe – ławy fundamentowe żwirowe: 5,35 m3. - Przepusty rurowe – rury z PEHD o średnicy 40 cm: 8 m. - Przepusty rurowe – prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm: 2 szt. - Przepusty rurowe – rury z PEHD o średnicy 30 cm: 45,50 m. - Przepusty rurowe – prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm: 14 szt. - Oczyszczanie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu: 170 m. Roboty nawierzchniowe: - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej /bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2: 10.530 m2. - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową średnio w ilości 75kg/m2: 789,75 t. - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg/m2: 11.580,00 m2. - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 1 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) : 10.530,00 m2. - Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych KR 1 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna): 1.050,0 0m2. Pobocza: - Wykonanie nasypów-uzupełnienie poboczy ziemnych gr. 20 cm, wyprofilowanie i zagęszczenie: 250,00 m2. - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego warstwa o gr. 10 cm, wyprofilowanie i zagęszczenie. Materiał – kruszywo łamane, mieszanka 0-31,5 mm: 3.080,00 m2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe: - Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych 60 mm: 31 szt. - Pionowe znaki drogowe – znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne : 35 szt. - Pionowe znaki drogowe – znak E – miejscowość: 1 szt. - Pionowe znaki drogowe – lustro drogowe sferyczne 60cm: 2 szt. 3.Zakres robót objętych obowiązkami Wykonawcy robót szczegółowo opisany jest dokumentacji projektowej, stanowiącej zał. nr 9 do SIWZ. 4.Wymagania dotyczące robót: -wszelkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, -roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami SIWZ. 5.Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń: -użyte materiały i urządzenia winny być I gatunku, posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną. 6.Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1666 ze zm.). Wymóg ten dotyczy wszystkich pracowników fizycznych oraz pracowników - operatorów maszyn będących na terenie budowy.
 4. Przebudowa drogi gminnej nr 115308E relacji: Strzyboga –Nowy Rzędków – Stary Rzędków
  Zamawiający: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 115308E relacji: Strzyboga – Nowy Rzędków – Stary Rzędków. W zakres niniejszej inwestycji wchodzą następujące roboty budowlane: - oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - wykonanie konstrukcji jezdni i wyprofilowanie geometrii łuku na skrzyżowaniu z drogą gminną, - uzupełnienie poboczy. 2.Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 5. Modernizacja - przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Kolonia Łyszkowice, Bobrowa, Stachlew, Seligów i Uchań Dolny
  Zamawiający: Urząd Gminy Łyszkowice, Łyszkowice
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „modernizacji - przebudowie dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Kolonia Łyszkowice, Bobrowa, Stachlew, Seligów i Uchań Dolny”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Łyszkowice w km 0+000,00 - 1+109,00 dz. nr ew. 108 a) stan istniejący droga objęta opracowaniem przebiega przez miejscowość Kolonia Łyszkowice. Jest to droga gminna zapewniająca dojazd do gruntów rolnych. W stanie istniejącym od km 0+000,00 do km 1+109,00 pas drogowy drogi dojazdowej ma ok. 12,00 m szerokości, a jezdnia ma szerokość ok. 4,00 m. Jezdnia ma nawierzchnię asfaltową, która jest miejscami popękana i z ubytkami oraz załamaniami. Nawierzchnia jest położona na podbudowie z nadziarna, tłucznia i żwiru o gr. około 10-15 cm. b) zakres i cel opracowania Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+109,00 przewiduje się: - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - skroplenie emulsją zgodnie z PN-EN 138:2010 istniejącej nawierzchni - uzupełnienie ubytków nawierzchni i wyrównanie profilu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC1 IW w ilości 50kg/m2 - wyregulowanie studzienek kanalizacyjnych do poziomu jezdni projektowanej - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej AC11S 50/70 grubości 3 cm. - wykorytowanie poboczy jezdni na szerokości po 0,50 m na głębokość l0 cm pod wzmocnienie poboczy - wzmocnienie poboczy tłuczniem 0-63 mm z zagęszczeniem i ze spadkami 6% na zewnątrz c) parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR1 - prędkość projektowa Vp = 40 km/h - szerokość jezdni 4,00 m - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2 % na odcinkach prostych ewentualnych lukach - spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6 % 2) Modernizacja - przebudowa drogi w miejscowości Bobrowa w km 0+000 - 0+260 dz. nr 604 a) stan istniejący droga objęta opracowaniem przebiega przez miejscowość Bobrowa. Jest to droga dojazdowa zapewniająca dojazd do zabudowań i pól. W stanie istniejącym od km 0+000,00 do km 0+260,00 pas drogi dojazdowej ma około 7,00 m jezdnia ma szerokość 4,00 – 4,1 m. Jezdnia nie ma nawierzchni, a jedynie podbudowę mineralną z: nadziarna, tłucznia i żwiru o gr. około 7-10 cm z miejscowymi ubytkami i załamaniami b) zakres i cel opracowania Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+260,00 przewiduje się: - wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego, żwiru i nadziarna warstwa grubości 7-10 cm - wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy tłuczniem 0-63 mm warstwa grubości l0 cm - wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 grubości 3 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej AC11S 50/70 grubości 3cm - wykorytowanie poboczy jezdni na szerokości po 0,50 m z każdej strony na głębokość 10 cm pod wzmocnienie poboczy. - wzmocnienie poboczy tłuczniem 0-63 mm z zagęszczeniem i ze spadkami 6% na zewnątrz c) parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR1 - prędkość projektowa Vp = 40 km/h - szerokość jezdni 4,00 m - szerokość korony 4,15 m - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2 % na odcinkach prostych i na lukach - spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6 % 3) Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stachlew w km 0+000,00 - 1+275,00 dz. nr 481 a) stan istniejący droga objęta opracowaniem przebiega przez miejscowość Stachlew. Jest to droga gminna zapewniająca dojazd do gruntów rolnych. W stanie istniejącym od km 0+000,00 do km 1+275,00 pas drogowy drogi dojazdowej ma około 12,00 miejscami 13,00 m szerokości, a jezdnia ma szerokość 4,00m. Jezdnia ma nawierzchnię asfaltową która jest miejscami popękana i z ubytkami, oraz załamaniami. Nawierzchnia jest położona na podbudowie z nadziarna, tłucznia i żwiru o gr. około 10-15 cm. b) zakres i cel opracowania Na odcinku od km 0+000,00 do km 1+275,00 przewiduje się: - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - skroplenie emulsją zgodnie z PN-EN 138:2010 istniejącej nawierzchni - uzupełnienie ubytków nawierzchni i wyrównanie profilu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W w ilości 50 kg/m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej AC11S 50/70 grubości 3 cm. - wykorytowanie poboczy jezdni na szerokości po 0,50 m na głębokość 10 cm pod wzmocnienie poboczy - wzmocnienie poboczy tłuczniem 0-63nim z zagęszczeniem i ze spadkami 6 % na zewnątrz c) parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR1 - prędkość projektowa Vp = 40 km/h - szerokość jezdni 4,00 m - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2 % na odcinkach prostych i ewentualnych lukach - spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6 % 4) Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Seligów w km 0+000,00 - 0+714,00 dz. nr 538 a) stan istniejący droga objęta opracowaniem przebiega przez miejscowości Seligów. Jest to droga gminna zapewniająca dojazd do gruntów rolnych. W stanie istniejącym od km 0+000,00 do km 0+714,00 pas drogowy drogi dojazdowej ma około 5,00 miejscami 8.00 m szerokości, a jezdnia ma szerokość 4,00 m. Jezdnia ma nawierzchnię asfaltową która jest miejscami popękana i z ubytkami, oraz załamaniami. Nawierzchnia jest położona na podbudowie z nadziarna, tłucznia i żwiru o gr. około 10-15 cm. b) zakres i cel opracowania Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+714,00 przewiduje się: - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - skroplenie emulsją zgodnie z PN-EN 138:2010 istniejącej nawierzchni - uzupełnienie ubytków nawierzchni i wyrównanie profilu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC1 IW w ilości 50 kg/m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej AC11S 50/70 grubości 3 cm. - wykorytowanie poboczy jezdni na szerokości po 0,50 m na głębokość 10 cm pod wzmocnienie poboczy - wzmocnienie poboczy tłuczniem 0-63mm z zagęszczeniem i ze spadkami 6% na zewnątrz d) parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR1 - prędkość projektowa Vp = 40 km/h - szerokość jezdni 4,00 m - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2 % na odcinkach prostych i ewentualnych lukach - spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6 % 5) Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uchań Dolny w km 0+000,00 - 0+881,00 dz. nr 85 a) stan istniejący droga objęta opracowaniem przebiega przez miejscowości Uchań Dolny. Jest to droga gminna zapewniająca dojazd do gruntów rolnych. W stanie istniejącym od km 0+000,00 do km 0+881,00 pas drogowy drogi dojazdowej ma około 5,00 szerokości, a jezdnia ma szerokość 4,00 m. Jezdnia ma nawierzchnię asfaltową która jest miejscami popękana i z ubytkami, oraz załamaniami. Nawierzchnia jest położona na podbudowie z nadziarna, tłucznia i żwiru o gr. około 10-15 cm. b) zakres i cel opracowania Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+881,00 przewiduje się: - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - skroplenie emulsją zgodnie z PN-EN 138:2010 istniejącej nawierzchni - uzupełnienie ubytków nawierzchni i wyrównanie profilu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W w ilości 50 kg/m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej AC11S 50/70 grubości 3 cm. - wykorytowanie poboczy jezdni na szerokości po 0,50 m na głębokość 10 cm pod wzmocnienie poboczy - obcięcie korzeni wrastających w jezdnię ze zwróceniem szczególnej uwagi na widoczne na jezdni wygarbienia spowodowane wrasta¬jącymi w nawierzchnię korzeniami - wzmocnienie poboczy tłuczniem 0-63mm z zagęszczeniem i ze spadkami 6 % na zewnątrz c) parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR1 - prędkość projektowa Vp=40 km/h - szerokość jezdni 4,00 m - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2 % na odcinkach prostych i ewentualnych łukach -spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6 %.
 6. Remont drogi gminnej nr 115316E relacji: Marianów -Dukaczew i drogi wewnętrznej przez wieś Marianów.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie, Nowy Kawęczyn
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na : „Remont drogi gminnej nr 115316E relacji: Marianów-Dukaczew i drogi wewnętrznej przez wieś Marianów” W zakres niniejszej inwestycji wchodzą następujące roboty budowlane: - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - uporządkowanie terenu
 7. Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego - część 4
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1) Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego - część 4”.

  2) Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych zadań:

  Zadanie 1:
  „Droga powiatowa nr 2712E, odc. Kiernozia – Niedzieliska - nakładka", obejmująca wykonanie następujących robót:
  a) roboty pomiarowe,
  b) roboty rozbiórkowe,
  c) frezowanie nawierzchni,
  d) wykonanie warstw na remontowanej nawierzchni jezdni,
  e) wykonanie warstwy remontowanej nawierzchni poboczy,
  f) uzupełnienie i równanie poboczy i uporządkowanie terenu,
  g) wykonanie oznakowania pionowego.
  Dokumentacja obejmuje etapową realizację robót, postępowaniem przetargowym objęto Etap I oraz Etap II, pokazane w projekcie budowlanym (Plan sytuacyjny – Rys nr 2).

  Zadanie 2:
  „Droga powiatowa nr 2717E, odc. Sobota – Przezwiska – Wola Kałkowa - nakładka", obejmująca wykonanie następujących robót:
  a) roboty pomiarowe,
  b) roboty rozbiórkowe,
  c) frezowanie nawierzchni,
  d) wykonanie warstw na remontowanej nawierzchni jezdni,
  e) wykonanie warstwy remontowanej nawierzchni poboczy,
  f) uzupełnienie i równanie poboczy i uporządkowanie terenu,
  g) wykonanie oznakowania pionowego.

  Zadanie 3:
  „Droga powiatowa nr 2702E stacja kolejowa Bednary – Sypień, odc. ul. Dworcowa – ul. Graniczna - nakładka”, obejmująca wykonanie następujących robót:
  a) roboty pomiarowe,
  b) roboty rozbiórkowe,
  c) frezowanie nawierzchni,
  d) wykonanie warstw na remontowanej nawierzchni jezdni,
  e) wykonanie warstwy remontowanej nawierzchni poboczy,
  f) uzupełnienie i równanie poboczy i uporządkowanie terenu
  g) wykonanie oznakowania pionowego.

  3) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlano – wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

  4) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy.
 8. Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego - część 3
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1)Przedmiotem zamówienia jest Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego - część 3. 2)Przedmiot zamówienia składa się z pięciu odrębnych zadań: Zadanie 1: Droga powiatowa nr 2708 E odc. Wola Stępowska - Stępów - nakładka, obejmująca wykonanie następujących robót: -roboty przygotowawcze, -oczyszczenie istniejącej nawierzchni, -wykonanie nowej nawierzchni jezdni, -wykonanie poboczy. Zadanie 2: Droga powiatowa nr 2707 E odc. w m. Kiernozia - chodnik, obejmująca wykonanie następujących robót: -wykonanie koryta i podbudowy pod wykonanie chodnika i zjazdy, -wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów do posesji, -regulacja wpustów, zaworów i studni, -uporządkowanie terenów zielonych. Zadanie 3: Droga powiatowa nr 2717E odc. Zduny - Strugienice - nakładka, obejmująca wykonanie następujących robót: -roboty przygotowawcze, -oczyszczenie istniejącej nawierzchni, -wykonanie nowej nawierzchni jezdni, -wykonanie poboczy. Zadanie 4: Droga powiatowa nr 2705E odc. w m. Piaski-nakładka, obejmująca wykonanie następujących robót: -roboty przygotowawcze, -oczyszczenie istniejącej nawierzchni, -wykonanie nowej nawierzchni jezdni, -wykonanie poboczy. Zadanie 5: Droga powiatowa nr 2720E odc. w m. Strzelcew, obejmująca wykonanie następujących robót: -roboty przygotowawcze, -oczyszczenie istniejącej nawierzchni, -wykonanie nowej nawierzchni jezdni, -wykonanie poboczy. 3)Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów robót oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4)Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy
 9. Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego - część 3
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1)Przedmiotem zamówienia jest Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego - część 3. 2)Przedmiot zamówienia składa się z pięciu odrębnych zadań: Zadanie 1: Droga powiatowa nr 2708 E odc. Wola Stępowska - Stępów - nakładka, obejmująca wykonanie następujących robót: -roboty przygotowawcze, -oczyszczenie istniejącej nawierzchni, -wykonanie nowej nawierzchni jezdni, -wykonanie poboczy. Zadanie 2: Droga powiatowa nr 2707 E odc. w m. Kiernozia - chodnik, obejmująca wykonanie następujących robót: -wykonanie koryta i podbudowy pod wykonanie chodnika i zjazdy, -wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów do posesji, -regulacja wpustów, zaworów i studni, -uporządkowanie terenów zielonych. Zadanie 3: Droga powiatowa nr 2717E odc. Zduny - Strugienice - nakładka, obejmująca wykonanie następujących robót: -roboty przygotowawcze, -oczyszczenie istniejącej nawierzchni, -wykonanie nowej nawierzchni jezdni, -wykonanie poboczy. Zadanie 4: Droga powiatowa nr 2705E odc. w m. Piaski-nakładka, obejmująca wykonanie następujących robót: -roboty przygotowawcze, -oczyszczenie istniejącej nawierzchni, -wykonanie nowej nawierzchni jezdni, -wykonanie poboczy. Zadanie 5: Droga powiatowa nr 2720E odc. w m. Strzelcew, obejmująca wykonanie następujących robót: -roboty przygotowawcze, -oczyszczenie istniejącej nawierzchni, -wykonanie nowej nawierzchni jezdni, -wykonanie poboczy. 3)Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów robót oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4)Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy
 10. Modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuczków - Uchań Dolny oraz modernizacja - przebudowa dróg w miejscowościach Wrzeczko, Uchań Dolny, Łyszkowice - ul. Gminna i ul. Wolności
  Zamawiający: Urząd Gminy Łyszkowice, Łyszkowice
  Zakres opracowania Opracowane projekty obejmują: 1. Modernizację - przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuczków - Uchań Dolny w km 0+000,00 - 2+196,00 dz. nr 116/2,125, 126 1) stan istniejący Droga objęta opracowaniem przebiega przez miejscowości Uchań Dolny od miejsca, w którym droga została wyremontowana , a następnie przez miejscowość Uchań Dolny do granicy z gminą Łowicz. Jest to droga gminna zapewniająca dojazd do gruntów rolnych. W stanie istniejącym od km 0+000,00 do km 0+376,00 pas drogi dojazdowej ok. 16,00 m jezdnia ma szerokość ok. 4,40 - 4,50 m. Jezdnia ma nawierzchnię asfaltową która jest miejscami popękana i z ubytkami, oraz załamaniami. Nawierzchnia jest położona na podbudowie z nadziarna, tłucznia i żwiru o gr. około 7-15 cm. Pobocza na pewnych odcinkach są wyższe od nawierzchni co powoduje, że woda z opadów deszczu gromadzi się przy krawędzi jezdni co jest niekorzystne zjawisko dla utrzymana i eksploatacji drogi. Droga na odcinku 0 + 376,00 do 2+196,00 posiada pas drogowy o szerokości 10,00 m. Jezdnia o szerokości 4,00 - 4,20 m. Na pewnych odcinkach przebudowywanej drogi jezdnia jest o szerokości 3,70 m. Są to odcinki gdzie wykonywana była kanalizacja sanitarna, jej część grawitacyjna, i konieczność montażu studzienek włazowych betonowych. Na tych odcinkach została również uszkodzona podbudowa. Jezdnia na odcinku 1+870,00 przebiega w nasypie z niewielkimi poboczami, zwłaszcza po zachodniej stronie. Wskazane byłoby uzupełnić te pobocza nadmiarem ziemi z poboczy z początkowych odcinków projektowanej drogi. Droga na długości posiada nieznaczne załamania osi geometrycznej. 2) zakres i cel opracowania Zakresem opracowania objęto odcinek drogi dojazdowej od km 0+000,00 do km 2+196,00 w miejscowości Kuczków - Uchań Dolny, który podzielona na dwa odcinki różniące się zakresem robót. Na odcinku 0+376,00 przewiduje się : - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - skroplenie emulsją C60B3ZM zgodnie z PN-EN 138:2010 istniejącej nawierzchni - uzupełnienie ubytków nawierzchni i wyrównanie profilu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W w ilości 75kg/m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej AC11S grubości 3 cm. - wykorytowanie poboczy jezdni na szerokości po 0,50 m na głębokość 10 cm pod wzmocnienie poboczy - wzmocnienie poboczy tłuczniem 0-63 mm z zagęszczeniem i ze spadkami 6% na zewnątrz - przewiezienie nadmiaru z poboczy na odcinek l+860,00 Na odcinku 0+376.00 do 2+196,00 przewiduje się : - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - wykorytowanie poboczy jezdni w miejscach gdzie wykonywane roboty kanalizacyjne i oznaczone w projekcie l+189,00 do 1+279,00, 1+ 606,00 do 1+846,00 oraz 2+037,00 do 2+057,00 na szerokość 0,60 m na 0,20 m i uzupełnienie podbudowy tłuczniem o gr. l5 cm po zagęszczeniu - skropienie emulsją C60B3ZM zgodnie z PE-EN 138:2010 i istniejącej nawierzchni - uzupełnienie ubytków istniejącej i wyrównanie profilu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W w ilości 75 kg/m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej AC11S gr. 3cm - wykorytowanie poboczy jezdni na głębokość 10 cm na szerokości po 0,50 m z każdej strony pod wzmocnienie poboczy - wzmocnienie poboczy tłuczniem 0-63 mm z zagęszczeniem i spadkami 6% na zewnątrz - rozplantowanie dowiezionej z nadmiaru na początkowych odcink¬ach planowanej inwestycji na odcinku poza 1+860,00 3) Parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR1 - prędkość projektowa Vp=40 km/h - szerokość jezdni 4,40m na odcinku 0+367 i 4,00 m na pozostałym odcinku - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2% na odcinkach prostych i na łukach - spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6%. 2. Modernizację - przebudowę drogi w miejscowości Wrzeczko w km 0+000 - 0+800 dz. nr 151 1) stan istniejący Droga objęta opracowaniem przebiega przez miejscowości Wrzeczko od skrzyżowania z modernizowaną w ramach budowy autostrady drogą gminną do ostatniej zabudowy. Jest to droga gminna zapewniająca dojazd do gruntów rolnych. W stanie istniejącym od km 0+000,00 do km 0+800,00 pas drogowy drogi dojazdowej ma około 5,00 do 5,50 m szerokości, a jezdnia ma szerokość 3,00 m. Jezdnia ma nawierzchnię asfaltową która jest miejscami popękana i z ubytkami, oraz załamaniami. Nawierzchnia jest położona na podbudowie z nadziarna, tłucznia i żwiru o gr. około 7-15 cm. Pobocza na pewnych odcinkach są wyższe od nawierzchni co powoduje, że woda z opadów deszczu gromadzi się przy krawędzi jezdni co jest niekorzystne zjawisko dla utrzymana i eksploatacji drogi, na innych odcinkach pobocza są zaniżone. Droga na długości posiada nieznaczne załamania osi geometrycznej. 2) zakres i cel opracowania. Zakresem opracowania objęto odcinek drogi dojazdowej od km 0+000,00 do km 0+800,00 w miejscowości Wrzeczko. Na odcinku 0+800,00 przewiduje się : - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - skroplenie emulsją C60B3ZM zgodnie z PN-EN 138:2010 istniejącej nawierzchni - uzupełnienie ubytków nawierzchni i wyrównanie profilu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W w ilości - 50 kg/m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej AC11S grubości 3cm. - wykorytowanie poboczy jezdni na szerokości po 0,50 m na głębokość 10 cm pod wzmocnienie poboczy - wzmocnienie poboczy tłuczniem 0-63mm z zagęszczeniem i ze spadkami 6% na zewnątrz. 3) Parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR1 - prędkość projektowa Vp=40 km/h - szerokość jezdni 3,00 m - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2% na odcinkach prostych i na łukach - spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6%. 3. Modernizację - przebudowę drogi w miejscowości Uchań Dolny w km 0+000,00 - 0+645,00 dz. nr 197, 235, 236, 238/1 1) stan istniejący Droga objęta opracowaniem przebiega przez miejscowości Uchań Dolny od skrzyżowania z przebudowywaną drogą Kuczków - Uchań Dolny. Jest to droga gminna zapewniająca dojazd do gruntów rolnych. W stanie istniejącym od km 0+000,00 do km 0+645,00 pas drogowy drogi dojazdowej ma około 5,00 do 5,00 m szerokości, a jezdnia ma szerokość 3,00m. Droga na odcinku 0+000,00 do 0+297,00 nie ma nawierzchni tyko podbudowę z kruszywa łamanego i tłucznia . Grubość podbudowy wynosi 7-10 cm. Szerokość podbudowy obejmuje cały pas drogowy od 0+000,00 do 0+230,00 m. Na pozostałym odcinku 0+230,00 do 0+297 m pobocza należy w celu ich wzmocnienia wykorytować. Na pozostałym odcinku tj. od 0+297 do 0+645,00 jezdnia ma nawierzchnię asfaltową która jest miejscami popękana i z ubytkami, oraz załamaniami. Nawierzchnia jest położona na podbudowie z nadziarna, tłucznia i żwiru o gr. około 7-15cm. Droga na tym odcinku nie posiada wzmocnionych poboczy co jest niekorzystne dla eksploatacji drogi. Przebudowę drogi planuje się po istniejącej trasie, która na pewnych odcinkach wychodzi poza działkę przeznaczoną pod drogę. Gmina posiada prawo dysponowania nieruchomością na działki przez które przebiega planowana droga. Droga na długości posiada załamania osi geometrycznej co pokazano na projekcie zagospodarowania. 2) zakres i cel opracowania Zakresem opracowania objęto odcinek drogi dojazdowej od km 0+000,00 do km 0+645,00 w miejscowości Uchań Dolny Na odcinku 0+297,00 przewiduje się: - uzupełnienie tłuczniem 0-63 mm istniejącej podbudowy - położenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11W grubości 3 cm - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej AC11S grubości 3 cm - wykorytowanie poboczy jezdni na szerokości po 0,50 m na 10 cm pod wzmocnienie poboczy na odcinku 0+230,00 do 0+297,00 - wzmocnienie poboczy tłuczniem 0-63 mm z zagęszczeniem i ukształtowaniem spadku 6% na zewnątrz jezdnia odcinku 0+230,00 - 0+297,00 Na odcinku 0+297,00 - 0+645,00 przewiduje się: - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - skroplenie emulsją C60B3ZM zgodnie z PN-EN 138:2010 istniejącej nawierzchni - uzupełnienie ubytków nawierzchni i wyrównanie profilu nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W w ilości 50 kg/m2 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej AC11S grubości 3cm. - wykorytowanie poboczy jezdni na szerokości po 0,50 m na głębokość l0 cm pod wzmocnienie poboczy - wzmocnienie poboczy tłuczniem 0-63 mm z zagęszczeniem i ze spadkami 6% na zewnątrz. 3) Parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR1 - prędkość projektowa Vp=40 km/h - szerokość jezdni 3,00 m - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2% na odcinkach prostych i na łukach - spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6%. 4. Modernizację - przebudowę drogi w miejscowości Łyszkowice w km 0+000,00 - 0+293,56 ul. Gminna dz. nr 162 i km 0+000,00 - 0+206,50 ul. Wolności dz. nr 163 1) stan istniejący Ulice objęte opracowaniem znajdują się w miejscowości Łyszkowice. Ulica Gminna łączy się z drogą powiatową i poprzez ul. Wolności łączy się z drogą wojewódzką. Modernizowany odcinek dochodzi do pasa drogowego drogi wojewódzkiej. Odcinek ulicy Gminnej 293,56 m, a ul. Wolności 206,50 m. Nawierzchnia ulic była wielokrotnie naprawiana na skutek zużycia związanego z użytkowaniem jezdni, największych napraw dokonano po wykonywania kanalizacji sanitarnej. Wyraźnie widać pasy naprawianej jezdni wzdłuż przebiegu sieci kanalizacyjnej, jak również inne miejsca dość licznych naprawach po awariach. Ponadto miedzy czasie wykonano zatokę przystankową na ul Gminnej i zatoki postojowe przy bloku mieszkaniowym przy ul. Wolności. Zatoka przystankowa na skutek albo źle zaprojektowanych rzędnych, albo niewłaściwego wykonawstwa powoduje, że na całej zatoce w czasie opadów stoi woda o głębokości od 1 do 6 cm, a miejscami więcej. Taki stan jezdni z licznymi naprawami różną masą i załamaniami wzdłużnymi po robotach kanalizacyjnych powoduje konieczność uzupełnienia nawierzchni, doprowadzenia do właściwych spadków poprzecznych. Z rzędnych na podkładzie geodezyjnym wynika, że spadek podłużny jezdni jest od drogi wojewódzkiej wzdłuż ulicy Wolności i ul. Gminnej do drogi powiatowej. Z obserwacji po opadach deszczu stwierdzono, że nie ma zastoin wód opadowych wzdłuż ulic z wyjątkiem zatoki przystankowej i podjazdu do parkingu przed budynkiem gminy. Układ odpływu wód opadowych nie zmieni się. Jezdnia dwustronnie zamknięta jest krawężnikiem i chodnikami z kostki betonowej. Stan krawężników i chodnika jest zadawalający. Z jezdni na posesję wykonane są zjazdy. W miejscach zjazdów wysokość krawężnika jest 4 cm wyższa od jezdni w niektórych miejscach mniej. Szerokość jezdni jest różna na poszczególnych odcinkach ulicy od 7,05 m do 8,50 m, a na niektórych odcinkach 8,90 m. 2) zakres i cel opracowania Zakresem opracowania objęto ul. Gminną od km 0+000,00 do 0+293,56 i ul. Wolności od km 0+000,00 do 0+206,50 Na obydwu ulicach przewiduje się: - frezowanie nawierzchni jezdni ulic na głębokość 3 cm - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni po frezowaniu - skroplenie emulsją C60B3ZM zgodnie z PN-EN 138:2010 istniejącej nawierzchni po frezowaniu - uzupełnienie ubytków nawierzchni i wyrównanie profilu nawierzchni, uzupełnienie zaniżonych powierzchni jezdni (zatoka przystankowa i inne) mieszanką mineralno-bitumiczną AC11W ilości 25kg/m2 ogółem ilość masy 95 ton - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej AC11S grubości 4cm. - pomalowanie pasów przejść dla pieszych Na skrzyżowaniu ul. Gminnej utrzymać przekrój spadkowy odprowadzenie wód opadowych z południowej części jezdni ul. Wolności. 3) parametry techniczne: Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przyjęto: - klasa drogi L - kategoria obciążenia ruchem KR2 - prędkość projektowa Vp=50km/h - szerokość jezdni zgodnie z wymiarami przedstawionych na układzie drogi w planie - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2% na odcinkach prostych i na łukach (krzyżowaniu ulic) zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi
 11. Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1)Przedmiotem zamówienia jest Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego. 2)Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych zadań: Zadanie 1: DP nr 2700E w m. Mysłaków-nakładka, obejmująca wykonanie następujących robót: -roboty przygotowawcze, -oczyszczenie istniejącej nawierzchni, -wykonanie nowej nawierzchni jezdni, -wykonanie poboczy. Zadanie 2: DP nr 2705E odc. w m. Piaski-nakładka, obejmująca wykonanie następujących robót: -roboty przygotowawcze, -oczyszczenie istniejącej nawierzchni, -wykonanie nowej nawierzchni jezdni, -wykonanie poboczy. Zadanie 3: DP nr 2752E odc. w m. Polesie-Stachlew-nakładka, obejmująca wykonanie następujących robót: -roboty przygotowawcze, -oczyszczenie istniejącej nawierzchni, -wykonanie kanału chłonnego, -wykonanie nowej nawierzchni jezdni, -wykonanie poboczy. 3)Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów robót oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 4)Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy. 5)Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z: a)wszelkimi kosztami związanymi ze zużyciem wody i energii elektrycznej, b)utrzymaniem placu budowy, c)ubezpieczeniem budowy, d)wykonaniem projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu (w zakresie wynikającym z potrzeb inwestycji), zabezpieczenia terenu robót (oznakowania), e)realizacją stosownych uzgodnień niezbędnych do realizacji zamówienia, f)innymi kosztami mogącymi wyniknąć w trakcie realizacji dzieła po stronie Wykonawcy
 12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżarów
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żdżarów na długości 1530,00 m i szerokości od 4,0 m do 4,50 m. Zakres inwestycji obejmuje: 1. Wykonanie warstwy wiążącej- wyrównawczej - 100 kg/m², 2. Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm, 3. Wykonaniu obustronnych poboczy z betonu kruszonego o grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem..
 13. Wykonanie nawierzchnii bitumicznych na drogach gminnych w miejscowości Kuznocin i Wójtówka w Gminie Sochaczew.
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
  . Zakres prac będzie obejmował wykonanie:
  1. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wójtówka poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 730 mb i szer. od 3,5 do 4,00 mb.,
  2. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kuznocin poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 1000 mb i szer. 5,00 mb zgodnie z przedmiarem robót .
 14. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KARSZNICE DUŻE
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karsznice Duże dł. drogi 0,73 km.
  - roboty rozbiórkowe , frezowanie nawierzchni asfaltowych, rozebranie krawężników betonowych , oraz nawierzchni z kostki betonowej.
  - wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min. bitum. AC11W 284,4T
  - wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr 3 cm 2910,0 m2
  - wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 1079,0 m2
  - ustawienie oznakowania pionowego.
 15. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki.
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
  3.1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki na długości 1250,00 m i szerokości 5,0 m. Zakres inwestycji obejmuje: 1. Wykonanie warstwy wiążącej - 100 kg/m², 2. Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm, 3. Wykonaniu obustronnych poboczy z betonu kruszonego o grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem.
 16. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Wiosennej w miejscowości Lipce Reymontowskie
  Zamawiający: Gmina Lipce Reymontowskie, Lipce Reymontowskie
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Wiosennej w miejscowości Lipce Reymontowskie. Klasa drogi: D. Kategoria ruchu KR1. W ramach inwestycji zostaną wykonane: 1) nawierzchnia jezdni o następującej konstrukcji: 4 cm - warstwa twa ścieralna z betonu asfaltowego, 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie, 15 cm - warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie, 2) pobocza częściowo ziemne, częściowo z destruktu, 3) wpusty uliczne wraz z przykanalikami, 4) nałożenie rury osłonowej na kabel elektryczny. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznym wykonania i odbioru robót, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania, zawiera przedmiar robót. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej, 2) opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej, 3) oznakowania terenu budowy, 4) organizacji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym, 5) uporządkowania terenu po budowie, 6) sporządzenia i przedłożenia dokumentacji powykonawczej, 7) oraz wszelkich innych prac określonych w projekcie budowlanym, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i przedmiarze robót, nie ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a koniecznych do wykonania ze względu na sztukę budowlaną
 17. <br>Masa bitumiczna - 2016
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, Łowicz
  <br>Przedmiotem zamówienia jest zakup 900 ton masy mineralno-bitumicznej na gorąco, w tym 700 ton wraz z dowozem i usługą rozłożenia masy asfaltowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 18. Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Studzieniec, Górki, Radziwiłłów - Gmina Puszcza Mariańska
  Zamawiający: Gmina Puszcza Mariańska, Puszcza Mariańska
  Wykonanie remontów dróg w miejscowościach: Korabiewice, Grabina Radziwiłłowska, Puszcza Mariańska, Studzieniec, Górki, Radziwiłłów - Gmina Puszcza Mariańska. W zakres i koszt inwestycji wchodzą roboty pomiarowe oraz zajęcie pasa drogi powiatowej nr 4718W w miejscowości Radziwiłłów. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
 19. Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg w miejscowościach Studzieniec i Stary Łajszczew
  Zamawiający: Gmina Puszcza Mariańska, Puszcza Mariańska
  Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg w miejscowościach Studzieniec i Stary Łajszczew. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ
 20. Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika.
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej z przebudową zjazdów oraz budowa chodnika wzdłuż nawierzchni asfaltowej ul. Nowości w miejscowości Bratoszewice ul. Nowości. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi ziemnej o długości 421 m oraz budowę odcinka chodnika o dł. 316 m.
  Przebudowa obejmuje profilowanie istniejącej nawierzchni z zagęszczeniem podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Ponadto zakresem robót objęta jest budowa jednostronnego chodnika wzdłuż nowoprojektowanej jezdni asfaltowej, jednostronne pobocze (dz. nr 588) oraz budowa chodnika wzdłuż istniejącej nawierzchni asfaltowej w pasie dz. ew. nr 586.
  Zakres prac zadania ujęty jest w: projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarze robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik do SIWZ.
  2. Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń i materiałów, obsługę geodezyjną oraz zapewnienie bezpośredniego nadzoru przez kierownika budowy. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonymi przez zarządców projektami czasowej zmiany w organizacji ruchu drogowego. Wszelkie procedury i koszty związane z oznakowaniem dróg oraz zajęciem pasa drogowego należy uwzględnić w oferowanej cenie.
  Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Zaleca się, aby wykonawca przed złożeniem oferty sprawdził przedmiar robót z dokumentacją projektową, dokonał wizji lokalnej i dokładnie zapoznał się z zakresem zamówienia. W przypadkach ewentualnych rozbieżności powinien zwrócić się o wyjaśnienie powstałych nieścisłości.
  Roboty budowlane są zaliczone do XXV kategorii obiektów budowlanych, realizowanych na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Starosty Zgierskiego, więc ich rozpoczęcie i zakończenie wymaga zgłoszenia właściwym rzeczowo organom nadzoru budowlanego tj. Powiatowemu Inspektorowi nadzoru Budowlanego w Zgierzu wraz z wszelkimi konsekwencjami.
  3. Oznaczenie wg CPV: 45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie budowy dróg,
  4. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om.
  5. Jednocześnie Zamawiający zastrzega - zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 i informuje, o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zakresu robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego.
  6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 21. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 22. Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 23. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEWO - ODCINEK 3 ORAZ REMONTY BIEŻĄCE DRÓG NA TERENIE GMINY KIERNOZIA
  Zamawiający: Wójt Gminy w Kiernozi, Kiernozia
 24. Przebudowa drogi powiatowej nr 3815W Żuków - Sochaczew, w km 6+950 - 7+520, dł. 570 m
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Sochaczew
 25. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRODNE - TOWARZYSTWO - ETAP II
  Zamawiający: Wójt Gminy w Kiernozi, Kiernozia
 26. Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Sochaczew
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
 27. : Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice ul. Sosnowa oraz w Reczycach, gm. Domaniewice.
  Zamawiający: Gmina Domaniewice, Domaniewice
 28. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Święte Nowaki nr ew. dz. 252.
  Zamawiający: Urząd Gminy Maków, Maków
 29. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieborów - Zygmuntów
  Zamawiający: Gmina Nieborów, Nieborów
 30. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI SIERŻNIKI ORAZ MODERNIZACJA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARIANKA
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
 31. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki.
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
 32. Odbudowa drogi powiatowej nr 1458W Jamno - Iłów o dł. 2,622 km, od 0+000 km do 2+622 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Sochaczew
 33. Odbudowa drogi powiatowej nr 3809W odcinek Wszeliwy - Paulinka w km 0+790 - 1+441, o dł. 0,651 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Sochaczew
 34. Przebudowa nawierzchni ulic: Ciemnej i Wyszogrodzkiej w Łowiczu.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 35. Przebudowa nawierzchni ulic: 11- Listopada i Młyńskiej w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 36. Modernizacja drogi powiatowej nr 2747 E na odcinku Lisiewice - Bocheń na długości 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600 wraz z przepustem w km 1+258 w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013r
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 37. modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalenice
  Zamawiający: Urząd Gminy Łyszkowice, Łyszkowice
 38. Przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69.
  Zamawiający: Wójt Gminy w Kiernozi, Kiernozia
 39. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz przydrożnych rowów odwadniających
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 40. Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 41. Przebudowa nawierzchni ulic: Zgoda, Wygoda, Włókiennicza i Gdańska w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 42. Przebudowa ulicy Legionów w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 43. Remont nawierzchni ulicy Czackiego w mieście Głownie
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunalny w Głownie, Głowno
 44. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Osiek w gminie Kocierzew Południowy w kierunku wsi Osiny
  Zamawiający: Gmina Kocierzew Południowy, Kocierzew Południowy
 45. Przebudowa ulicy Zachodniej w Bednarach
  Zamawiający: Gmina Nieborów, Nieborów
 46. <br>Masa bitumiczna - II
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, Łowicz
 47. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niespusza Wieś-Mastki
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
 48. modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czatolin
  Zamawiający: Urząd Gminy Łyszkowice, Łyszkowice
 49. Wykonanie nawierzchni drogi w Bedlnie
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
 50. Wykonanie nawierzchni drogi w Wojszycach
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
 51. Modernizacja sieci dróg powiatowych w obrębie Autostrady A2 celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 52. Przebudowa drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Mokra Lewa
  Zamawiający: Powiat Skierniewicki, Skierniewice
 53. Remont dróg powiatowych: Nr 2112E Bedlno-Młogoszyn-Ktery; Nr 2164E Kutno-Strzegocin; Nr 2102E Śleszyn-Biała-Zarębów poprzez wyrównanie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kutno
 54. Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
 55. Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 56. Modernizacja drogi gminnej w m. Karnków
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
 57. Remont nawierzchni ul. Piłsudskiego i ul. Karasickiej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego
  Zamawiający: Urząd Miejski w Głownie, Głowno
 58. Przebudowa drogi gminnej Nr 105021E Wola Gosławska - Oszkowice
  Zamawiający: Gmina Bielawy, Bielawy
 59. Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach powiatowych nr 2700 E Mysłaków - Bednary - Bolimów, odcinek Bednary - Kolonia oraz nr 2703 E st. kolejowa Mysłaków - Bednary, odcinek w m. Bednary
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 60. Przebudowa nawierzchni ul. Konopnickiej w Łowiczu.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 61. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bocheń - Świące, gmina Łowicz
  Zamawiający: Urząd Gminy Łowicz, Łowicz