Kogo reprezentuje osoba

Śliwiński Marian

w KRS

Marian Śliwiński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marian
Nazwisko:Śliwiński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Jamno (Łódzkie), Łowicz (Łódzkie)
Przetargi:36 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duranowski Krzysztof, Flis Wojciech, Kapusta Marian Stanisław, Michalak Grzegorz Jan, Michalak Maciej, Walczak Bogdan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Uczciwek Edward Janusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych W Łowiczu Sp. Z O.O., Jamno − KRS 0000285959
 2. Publimo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000431130

Powiązane przetargi (36 szt.):
 1. Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w Gminie Sochaczew
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
  Zakres prac będzie obejmował wykonanie: 1. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dachowa poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 420 mb i szer. 4,50 mb., 2. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rozlazłów- Altanka poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 500 mb i szer. 5,00 mb., 3. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 520 mb i szer. 3,00 - 4,50 mb., 4. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Żuków poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 450 mb i szer. 4,00 mb
 2. : Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice ul. Sosnowa oraz w Reczycach, gm. Domaniewice.
  Zamawiający: Gmina Domaniewice, Domaniewice
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi w miejscowości Domaniewice ul. Sosnowa oraz w Reczycach, gm. Domaniewice, polegająca na: Zadanie nr 1 PRZEBUDOWA DROGI W M. DOMANIEWICE - UL. SOSNOWA 1. Roboty przygotowawcze: -Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym- wytyczne + inwentaryzacja powykonawcza. -Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechaniczne -Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. - Załadunek oraz transport urobku samochodami samowykładowczymi na odległość do 1 km. -Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. - Przedstawienie oberży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. - Przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. -Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych. 2. Krawężniki: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 3. Podbudowa: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II - VI na całej szerokości jezdni i chodników. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr 20 cm. Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m2 4. Roboty nawierzchniowe: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca). Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 1 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). 5. Roboty wykończeniowe- pobocza: Uzupełnienie poboczy ziemnych z krawężnikiem z profilowaniem i zagęszczeniem. 6. Oznakowanie pionowe: Pionowe znaki drogowe- słupki rur stalowych o n70 mm. Pionowe znaki drogowe - informacyjne (małe) D-4a. Zadanie nr 2 PRZEBUDOWA DROGI W M. RECZYCE 1. Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie + inwestycja powykonawcza. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 2. Podbudowa: Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 mm gr. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużyci emulsji 0,8 kg/m2 3. Roboty nawierzchniowe: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR 1 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). 4. Roboty wykończeniowe - pobocza: Wykonanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem łamanym gr. 10 cm. Materiał - kruszywo łamane, mieszanka 0-31,5 mm. 5. Oznakowanie pionowe: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o 70 mm. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2
 3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Święte Nowaki nr ew. dz. 252.
  Zamawiający: Urząd Gminy Maków, Maków
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Święte Nowaki. Długość drogi do przebudowy - 0,6550 km, szerokość jezdni do wykonania 4 m, nawierzchnia asfaltowa. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Minimalny okres gwarancji jakości: 36 miesięcy. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego. Zamówienie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych -.
 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieborów - Zygmuntów
  Zamawiający: Gmina Nieborów, Nieborów
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nieborów - Zygmuntów o długości 1,2 km Przebudowa drogi polega na wykonaniu: - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym - 50,00 m³, - oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona - 5 203,42 m², - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 5 203,42 m², - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości 4 cm - 5 203,42 m², - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości 3 cm - 4 866,00 m², - plantowanie poboczy, wyrównanie z uzupełnieniem kruszywem łamanym o grubości 10cm - 120,48 m³ - oznakowanie drogowe. Szczegółowy zakres prac do wykonania określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedmiar robót i kosztorys ofertowy obejmujący cały przebudowywany odcinek drogi.
 5. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI SIERŻNIKI ORAZ MODERNIZACJA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARIANKA
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
  1. Modernizacja drogi w miejscowości Sierżniki odcinek dł. 520 m szer.4,0
  - oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową nawierzchni drogi 2080 m2
  - wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min. bitum. W ilości 75 kg/m2 156,0T
  - wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr 3 cm 2080,0 m2
  - wykonanie poboczy 520,0 m2
  - ustawienie oznakowania pionowego 2 szt.

  2.Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Marianka odcinek dł. 493 m
  szer.2,7 m
  - oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową nawierzchni drogi 1331,10 m2
  - wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min. bitum. W ilości 75 kg/m2 72,09 T
  - wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-asfalt. gr 3 cm 1331,10 m2
  - wykonanie poboczy kruszywem łamanym gr. 8 cm 39,44 m3
  - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 88,80 m2
 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki.
  Zamawiający: Wójt Gminy Sochaczew, Sochaczew
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Mostki na długości 1200,00 m i szerokości 5,0 m. Zakres inwestycji obejmuje: 1. Wykonanie warstwy wiążącej - 100 kg/m², 2. Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm, 3. Wykonaniu obustronnych poboczy z betonu kruszonego o grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem.
 7. Odbudowa drogi powiatowej nr 1458W Jamno - Iłów o dł. 2,622 km, od 0+000 km do 2+622 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Sochaczew
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi powiatowej nr 1458W Jamno - Iłów o długości 2,622 km, od 0+000 km do 2+622 km - gmina Iłów.
  Zakres robót obejmuje:
  a) roboty przygotowawcze:
  - wyznaczenie geodezyjne obiektów;
  - frezowanie (ew. rozbiórka) istniejącej nawierzchni asfaltowej;
  - rozbiórka podbudowy z brukowca;
  b) roboty nawierzchniowe:
  - wzmocnienie istniejącej nawierzchni;
  - wykonanie poszerzeń jezdni;
  c) roboty wykończeniowe:
  - montaż wpustu drogowego wraz z przykanalikami;
  umocnienie poboczy.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 8. Odbudowa drogi powiatowej nr 3809W odcinek Wszeliwy - Paulinka w km 0+790 - 1+441, o dł. 0,651 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Sochaczew
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi powiatowej nr 3809W na odcinku Wszeliwy - Paulinka o długości 0,651 km, w km 0+790 - 1+441 - gmina Iłów.
  Zakres robót obejmuje:
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm w km 0+790 do 1+316;
  - zaklinowanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym grubości 5 cm w km 1+316 do 1+441;
  - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na długości 651 m;
  - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na długości 651 m;
  - odbudowę zniszczonego przepustu o średnicy 50 cm;
  - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 10 cm;
  - odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych;
  - odbudowę istniejących zjazdów wraz z uzupełnieniem nawierzchni kruszywem łamanym.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 9. Przebudowa nawierzchni ulic: Ciemnej i Wyszogrodzkiej w Łowiczu.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Przebudowa nawierzchni ulic: Ciemnej i Wyszogrodzkiej w Łowiczu. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z niezbędna regulacja wysokościową istniejących krawężników, wykonaniem chodnika oraz regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej. Szczegółowy zakres robót określają: zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części zamówienia. Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączonych do SIWZ: przedmiaru robót, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót, zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Oferent jest zobowiązany do prawidłowego zastosowania w swojej ofercie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający, mając na uwadze, przepisy art. 29-30 PZP i jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z: -ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy -stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, -ubezpieczeniem budowy, -wykonaniem zabezpieczenia terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót) zgodnie z BHP -wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, -odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy, - inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany udzielić na powyższe prace gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Szczegółowe warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1.Na własną odpowiedzialność i na swój koszt Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 2.Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy po podpisaniu umowy. 3.Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty utrzymania terenu inwestycji począwszy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego. 4.Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 5. Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 6.Wykonawca zobowiązany jest do segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów budowlanych oraz ich wywóz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7.Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy a także dokumentów określających wykonanie niezbędnych badań wskazanych w Specyfikacji Technicznej potwierdzających ich właściwości i prawidłowe wykonanie
 10. Przebudowa nawierzchni ulic: 11- Listopada i Młyńskiej w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Przebudowa nawierzchni ulic: 11- Listopada i Młyńskiej w Łowiczu.
  Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z niezbędna regulacja wysokościową istniejących krawężników oraz regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej.
  Szczegółowy zakres robót określają: zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części zamówienia.
  Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączonych do SIWZ: przedmiaru robót, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót, zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe.
  Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót.
  Oferent jest zobowiązany do prawidłowego zastosowania w swojej ofercie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Zamawiający, mając na uwadze, przepisy art. 29-30 PZP i jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane
  prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz
  pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
  Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
  Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z:
  ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy
  stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac,
  ubezpieczeniem budowy,
  wykonaniem zabezpieczenia terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót) zgodnie z BHP
  wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
  odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy,
  inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
  Wykonawca jest zobowiązany udzielić na powyższe prace gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.
 11. Modernizacja drogi powiatowej nr 2747 E na odcinku Lisiewice - Bocheń na długości 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600 wraz z przepustem w km 1+258 w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013r
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  Zakres rzeczowy projektu obejmuje: a) Roboty przygotowawcze. b) Wykonanie przepustu rurowego. c) Wykonanie nawierzchni asfaltowej. d) Wykonanie poboczy. e) Wykonanie oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlano - wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 12. modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalenice
  Zamawiający: Urząd Gminy Łyszkowice, Łyszkowice
  Opracowany projekt obejmuje modernizację - przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kalenice w km 0+000-1+670 o szerokości nawierzchni 4,00m. Zakresem opracowania objęto odcinek drogi dojazdowej od km 0+000,00 do km 1+670,00 w miejscowości Kalenice Na prostych i łukach spadki dwustronne 2%. - mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej; - wykonanie skropienia istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową; - wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno- asfaltową w ilości 50 kg/m2; - wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej grubości 3cm; - mechaniczne ścięcie poboczy o głębokości do 10 cm; - mechaniczne wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm grubości 5 cm. Parametry techniczne: - klasa drogi D - kategoria obciążenia ruchem KR 1 - prędkość projektowa Vp = 40 km/h - szerokość jezdni 4,00 m - pobocza o szerokości 1.0 m po każdej stronie jezdni - przekrój nawierzchni ze spadkiem daszkowym 2 % na odcinkach prostych i na łukach
 13. Przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69.
  Zamawiający: Wójt Gminy w Kiernozi, Kiernozia
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w m. Witusza dz. nr 69 o dł. 709,50m. W zakres inwestycji wchodzi: profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy, oznakowanie drogi. Konstrukcja elementów drogi-istniejąca podbudowa: I. - droga 3cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 wg. PN/EN 13108-1:2008 3cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 wg. PN/EN 13108-1:2008 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102/1997 II. - pobocze - utwardzone pobocze z destrukt lub z klińca 0-31,5 mm Roboty ziemne Roboty ziemne będą polegały na przeprofilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum - Is = 1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów niebudowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić. Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika - użytkownika sieci. Zalecenie to dotyczy w szczególności kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren.
 14. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz przydrożnych rowów odwadniających
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1)Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu oraz przydrożnych rowów odwadniających. 2)Przedmiot zamówienia składa się z pięciu odrębnych części: Część 1: a)Wykonywanie usług sprzętowych równiarką samojezdną - szt. 1 /wraz z obsługą operatorską/ tj. profilowanie dróg gruntowych, ścinanie poboczy - do 100 godz. b)Wykonawca musi dysponować w pełni sprawną równiarką zaopatrzoną w zrywak z zębami. c)Wybrany wykonawca usług zobowiązany będzie do rozpoczęcia zlecanych bieżących prac w czasie nie dłuższym niż 1 godzina 30 minut od momentu wezwania przez zamawiającego. d)Operator równiarki ma obowiązek posiadania telefonu komórkowego. e)Wymagane jest oznakowanie pojazdów w pomarańczową lampę błyskową. f)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów oraz wszelkie koszty osobowe. Część 2: a)Wykonywanie usług sprzętowych koparko - ładowarką o pojemności przedniej łyżki min. 1 m3 oraz zasięgu tylnej łyżki powyżej 4,5 m - szt. 1 /wraz z obsługą operatorską/, tj. załadunek piasku, kruszyw, ziemi z poboczy dróg, wykopy pod przepusty - do 250 godz. b)Wykonawca musi dysponować w pełni sprawną koparko - ładowarką. c)Wybrany wykonawca usług zobowiązany będzie do rozpoczęcia zlecanych bieżących prac w czasie nie dłuższym niż 1 godzina 30 minut od momentu wezwania przez zamawiającego. d)Operator koparko - ładowarki ma obowiązek posiadania telefonu komórkowego. e)Wymagane jest oznakowanie pojazdów w pomarańczową lampę błyskową. f)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów oraz wszelkie koszty osobowe. Część 3: a)Obsługa transportowa dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu - do 4000 km, tj. przewóz materiałów drogowych, emulsji asfaltowej, grysów, kruszywa, ziemi z poboczy dróg i rowów, gałęzi, masy mineralno - asfaltowej na gorąco i na zimno. b)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w dyspozycji pojazdu o ładowności minimum 15 ton. c)Wybrany wykonawca usług zobowiązany będzie do rozpoczęcia zlecanych bieżących prac w czasie nie dłuższym niż 1 godzina 30 minut od momentu wezwania przez zamawiającego. d)Kierowca ma obowiązek posiadania telefonu komórkowego. e)Wymagane jest oznakowanie pojazdu w pomarańczową lampę błyskową. f)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji pojazdu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów oraz wszelkie koszty osobowe. Część 4: a)Usługi w zakresie uzupełniania poboczy dróg powiatowych z zagęszczaniem i profilowaniem (szerokość poboczy 0,75m, głębokość uzupełnienia 0,1m). Uzupełnienie zostanie wykonane materiałem wykonawcy - kliniec 0-31,5 mm (lub materiałem o identycznych parametrach zaakceptowanym przez Zamawiającego). b)Do uzupełnienia przeznaczone są pobocza o łącznej długości do 10000 mb. c)Wyposażenie w narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania usługi zabezpieczy Wykonawca na własny koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconej usługi. d)Wybrany wykonawca usług zobowiązany będzie do rozpoczęcia zlecanych bieżących prac w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu wezwania przez zamawiającego. e)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów, koszty związane z odwozem powstałych w wyniku prowadzenia prac nieczystości oraz wszelkie koszty osobowe oraz wszelkie koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy. Część 5: a)Usługi w zakresie bieżącego utrzymania przydrożnych rowów odwadniających. b)Do konserwacji przeznaczone są rowy o łącznej długości do 5000 mb. c)W skład usługi wchodzą prace polegające na: -wykoszeniu traw i porostów z dna, skarp rowu i poboczy wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem, -odmuleniu dna rowu na średnią głębokość 40 cm wraz z wywiezieniem urobku, -profilowaniu skarp i spadków dna rowów celem nadania im drożności, -usunięciu wszystkich zatorów (karp, korzeni) w korycie cieku, -w koniecznych przypadkach przycięcie krzewów i konarów drzew w granicach rowów po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. d)Miejsce wywozu urobku (tj. wszelkie zanieczyszczenia i namuły z koryta rowu, trawy, krzewy z wykoszeń) Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsca wywozu urobku. e)Wyposażenie w narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania usługi zabezpieczy Wykonawca na własny koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zleconej usługi. f)Wybrany wykonawca usług zobowiązany będzie do rozpoczęcia zlecanych bieżących prac w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu wezwania przez zamawiającego. g)W oferowanej stawce uwzględnić należy koszty dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, koszty bieżących napraw i konserwacji sprzętu, koszty paliwa, oznakowania pojazdów i obsługi telefonów, koszty związane z odwozem powstałych w wyniku prowadzenia prac nieczystości oraz wszelkie koszty osobowe oraz wszelkie koszty ubezpieczeń od ryzyk związanych z wykonywaniem umowy
 15. Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
  1)Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego. 2)Zakres rzeczowy projektu obejmuje: A.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2745 E Domaniewice - Skaratki odcinek w miejscowości Skaratki długości 1 750,00 mb, B.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2731 E Zduny - Maurzyce - Bąków Górny odcinek Zduny Nowe - Szymanowice długości 1 275,00 mb, C.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2119 E Pniewo - Wiskienica - Niedźwiada odcinek w miejscowości Łaźniki długości 880,00 mb, montaż barier energochłonnych na przepuście, D.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2120 E Żychlin - Grzybów - Jackowice - Bogoria Dolna odcinek w miejscowości Jackowice długości 2 000,00 mb, E.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2724 E Wyborów - Chąśno odcinek w miejscowości Wyborów długości 3 730,00 mb, F.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2723 E Niedźwiada - Goleńsko odcinek w miejscowości Niedźwiada długości 1 670,00 mb, G.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2713 E Wszeliwy - Błędów - Łowicz odcinek w miejscowości Łowicz, ul. Armii Krajowej odcinek długości 800,00 mb, wykonanie poziomego oznakowania, utwardzenie ciągu pieszego odcinek długości 880,00 mb H.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2715 E Koszajec - Wejsce odcinek Wejsce - Konstantynów długości 1 545,00 mb, I.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2736 E Walewice - Emilianów - Orłów odcinek Marywil - Borówek długości 1 175,00 mb, utwardzenie ciągu pieszego kostką brukową na odcinku 150 mb oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych, J.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2739 E Janinów - Wola Gosławska i drodze powiatowej nr 2740 E Brzozów - Gosławice - Waliszew (stanowiących jeden ciąg komunikacyjny) odcinek Janinów - Wola Gosławska długości 1 171,00 mb, K.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej nr 2710 E Złaków Borowy - Czerniew - Osiek odcinek Czerniew - Osiny długości 2 600,00 mb, L.Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z podbudową na drodze powiatowej nr 5126 E Głowno - Kalenice odcinek w miejscowości Kalenice długości 1 870,00 mb, w tym uzupełnienie podbudowy w miejscach powstałych wyrw, M.Wykonanie nakładki asfaltowej nr drodze powiatowej nr 2727 E Złaków Kościelny - Mastki odcinek w miejscowości Mastki długości 80,00 mb. 3)Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa, składająca się z projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów robót i sporządzonych na ich podstawie kosztorysów ofertowych oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 16. Przebudowa nawierzchni ulic: Zgoda, Wygoda, Włókiennicza i Gdańska w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: Przebudowa nawierzchni ulic: Zgoda, Wygoda, Włókiennicza i Gdańska w Łowiczu. Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z niezbędna regulacja wysokościową istniejących krawężników oraz regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej. Szczegółowy zakres robót określają: zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, na podstawie których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części zamówienia. Oferta powinna być sporządzona na podstawie załączonych do SIWZ: przedmiaru robót, dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i ma obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz koszty ubezpieczenia, oznakowania robót, zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Oferent jest zobowiązany do prawidłowego zastosowania w swojej ofercie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający, mając na uwadze, przepisy art. 29-30 PZP i jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z: - ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy -stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, -ubezpieczeniem budowy, -wykonaniem zabezpieczenia terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót) zgodnie z BHP -wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, -odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonywaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy, - inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany udzielić na powyższe prace gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. Szczegółowe warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1.Na własną odpowiedzialność i na swój koszt Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 2.Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy po podpisaniu umowy. 3.Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty utrzymania terenu inwestycji począwszy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego. 4.Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 5. Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie prowadzonych robót i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 6.Wykonawca zobowiązany jest do segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów budowlanych oraz ich wywóz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7.Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy a także dokumentów określających wykonanie niezbędnych badań wskazanych w SST potwierdzających ich właściwości i prawidłowe wykonanie..
 17. Przebudowa ulicy Legionów w Łowiczu
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą : Przebudowa ulicy Legionów w Łowiczu
  Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem obejmuje wykonanie następujących elementów robót:
  a) wykonanie prac ziemnych
  b) wykonanie nowej podbudowy tłuczniowej
  c) ułożenie krawężników
  d) ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej
  e) wykonanie nowej podbudowy i ułożenie nowej masy asfaltowej na powierzchni 150 m2w ulicy Strzeleckiej
 18. Remont nawierzchni ulicy Czackiego w mieście Głownie
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunalny w Głownie, Głowno
  Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z 15 cm z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-63 mm rozłożenie na powierzchni drogi ok 2250 m2 zagęszczenie, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego 0-31,5 o grubości 5cm. Wykonania skropienia emulsją asfaltową podbudowy 2250 m2. Wykonanie wartwy wiążącej dla KR-1 w ilości 75 kg/m2. Regulacja wyskościowa 4 szt, studni kanalizacyjnej i obudowanie betonem 4 szt. Skropienie emulsją asfaltową wykonanie nawierzchni wiążącej wyrównawczej. Wykonanie warstwy ścieralnej z MMA dla KR-1-2 o grubości 3 cm na powierzchni 2250 m2. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%
 19. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Osiek w gminie Kocierzew Południowy w kierunku wsi Osiny
  Zamawiający: Gmina Kocierzew Południowy, Kocierzew Południowy
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Osiek w gminie Kocierzew Południowy w kierunku wsi Osiny w gminie Kiernozia.
  Roboty składają się z:
  1) robót pomiarowych, 0,04 km
  2) mechanicznego plantowania terenu równiarką , powierzchnia 4425 m2,
  3) wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego grubości 14 cm o powierzchni 3540 m2,
  4) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, grubość 3 cm, powierzchnia 3540 m2,
  5) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm, powierzchnia 3540 m2,
  6) wykonanie poboczy - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grubość po zagęszczeniu 10 cm, powierzchnia 885 m2,
  7) zamontowania słupków do znaków drogowych wraz z przymocowaniem tablic znaków drogowych - 6 szt.,
  8) zamontowanie barier ochronnych - 12 m.
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności m.in.:
  1) dostawę materiałów oraz wykonanie nawierzchni zgodnie z projektem budowlanym,
  2) utrzymanie zaplecza budowy,
  3) prace demontażowe, odtworzeniowe, porządkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
  4) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
  6) naprawę i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w toku realizacji inwestycji,
  7) przekazanie do odbioru wykonanej inwestycji,
  Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres min. 3 lat, licząc od daty protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń wykonanej drogi.
 20. Przebudowa ulicy Zachodniej w Bednarach
  Zamawiający: Gmina Nieborów, Nieborów
  Przebudowa ulicy Zachodniej w Bednarach polega na wykonaniu:
  - wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni o długości 1814m,
  - wykonanie poszerzenia drogi na długości 72m
  - wykonanie poboczy,
  - odmulenie istniejących przydrożnych rowów drogowych,
  - wymianę oraz uzupełnienie oznakowania pionowego.
 21. <br>Masa bitumiczna - II
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu, Łowicz
 22. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Niespusza Wieś-Mastki
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
 23. modernizacja - przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czatolin
  Zamawiający: Urząd Gminy Łyszkowice, Łyszkowice
 24. Wykonanie nawierzchni drogi w Bedlnie
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
 25. Wykonanie nawierzchni drogi w Wojszycach
  Zamawiający: Gmina Bedlno, Bedlno
 26. Modernizacja sieci dróg powiatowych w obrębie Autostrady A2 celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz dostępności regionu na terenie Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 27. Przebudowa drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Mokra Lewa
  Zamawiający: Powiat Skierniewicki, Skierniewice
 28. Remont dróg powiatowych: Nr 2112E Bedlno-Młogoszyn-Ktery; Nr 2164E Kutno-Strzegocin; Nr 2102E Śleszyn-Biała-Zarębów poprzez wyrównanie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kutno
 29. Przebudowa drogi gminnej osiedle Kolejowa w Bratoszewicach
  Zamawiający: Gmina Stryków, Stryków
 30. Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 31. Modernizacja drogi gminnej w m. Karnków
  Zamawiający: Urząd Gminy Chąśno, Chąśno
 32. Remont nawierzchni ul. Piłsudskiego i ul. Karasickiej na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego
  Zamawiający: Urząd Miejski w Głownie, Głowno
 33. Przebudowa drogi gminnej Nr 105021E Wola Gosławska - Oszkowice
  Zamawiający: Gmina Bielawy, Bielawy
 34. Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach powiatowych nr 2700 E Mysłaków - Bednary - Bolimów, odcinek Bednary - Kolonia oraz nr 2703 E st. kolejowa Mysłaków - Bednary, odcinek w m. Bednary
  Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Łowicz
 35. Przebudowa nawierzchni ul. Konopnickiej w Łowiczu.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Łowiczu, Łowicz
 36. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Bocheń - Świące, gmina Łowicz
  Zamawiający: Urząd Gminy Łowicz, Łowicz