Kogo reprezentuje osoba

Sobczuk Marcin

w KRS

Marcin Sobczuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marcin
Nazwisko:Sobczuk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1984 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Mircze (Lubelskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ciesielczuk Wojciech Jerzy, Gil Krystyna Irena, Kuropatwa Józef Jan, Ryś Jacek Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojciechowska Małgorzata Jolanta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Filipek Kolasa Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska, Rzeszów − KRS 0000565239
 2. Klub Sportowy Progres Kawęczyn, Kawęczyn Sędziszowski − KRS 0000126939
 3. M.wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa, Rzeszów − KRS 0000409879
 4. Mir-eko Sp. Z O.O., Mircze − KRS 0000484970
 5. Spółdzielnia Alfa Chmiel, Żulice − KRS 0000300205
 6. Stowarzyszenie Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej Im. 2 Pułku Strzelców Konnych, Mircze − KRS 0000400189

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Lubelskie Dworce S.A., Lublin − KRS 0000306605
 2. M.wojciechowska i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000216183
 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Hrubieszów − KRS 0000155601
 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych Sp. Z O.O., Hrubieszów − KRS 0000128746
 5. Roztoczańskie Zrzeszenie Producentów Chmielu, Żulice − KRS 0000109951
 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa Geodeci W Rzeszowie, Rzeszów − KRS 0000145702

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów
  Zamawiający: Gmina Hrubieszów, Hrubieszów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów (37 miejscowości) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108. Z PSZOK odbierane będą odpady zebrane selektywnie tj. wymienione w punktach 2-11wykazu rodzajów odpadów. Rodzaje odpadów i szacunkowe ilości odpadów objęte przedmiotowym postępowaniem: Lp. Rodzaje odpadów Szacunkowa ilość (Mg) 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 540 2. Przeterminowane leki i chemikalia 0,1 3. Zużyte baterie i akumulatory 0,1 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 19 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 52 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe 21 7. Zużyte opony 64 8. Odpady zielone i bioodpady 0,5 9. Papier 13 10. Szkło 107 11. Metal i tworzywo sztuczne 30 Szacunkowa ilość odpadów w okresie objętym przedmiotowym postępowaniem ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Nie stanowi ono dla zamawiającego zobowiązania do przygotowania do odbioru określonej ilości odpadów. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości (ton) odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości i PSZOK-u. W zabudowie jednorodzinnej odbieranie odpadów wymienionych w pozycjach 1,8,9,10,11 wykazu będzie się odbywało w różnych rodzajach (kolorach) worków przewidzianych dla określonego rodzaju odpadów, odpady zmieszane mogą być również oddawane w pojemnikach o pojemności 120 litrów (będących własnością właścicieli nieruchomości). Worki powinny być z folii półprzeźroczystej, umożliwiającej szybką ocenę zawartości, o pojemności 120 litrów i grubości zapewniającej ich wytrzymałość (minimum 60 mikronów). Na workach musi znajdować się nadruk określający rodzaj odpadu z zachowaniem kolorystyki, zgodnie z uchwałą Nr XXII/114/2016 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hrubieszów” (Dz. Urz. woj. lubelskiego z 2016 r., poz. 3438) oraz uchwałą Nr XXVII/145/2017 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Hrubieszów Nr XXII/114/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hrubieszów”( Dz. Urz. woj. lubelskiego z 2017r., poz. 604) tj.: - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – worek czarny lub pojemnik – oznaczone napisem: „Zmieszane”; - odpady zielone i bioodpady – worek brązowy- oznaczony napisem: „Bio”; - papier– worek niebieski - oznaczony napisem: „Papier”; - szkło – worek zielony- oznaczony napisem: „ Szkło”; - metal i tworzywo sztuczne – worek żółty- oznaczony napisem: „Metale i tworzywa sztuczne”. Szacunkowa ilość worków niezbędna do przekazania przez Wykonawcę mieszkańcom wynosi 131.400 sztuk, w tym worki czarne – 36.200 szt.; worki żółte – 53.700 szt.; worki zielone – 18.150 szt.; worki niebieskie – 18.150 szt.; worki brązowe – 5.200 szt. Odbiór odpadów komunalnych nastąpi w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień 2017 r. Odbiór odpadów w zabudowie jednorodzinnej wymienionych w poz. 1,8 nastąpi raz w miesiącu począwszy od miesiąca kwietnia do grudnia 2017, odpadów wymienionych w poz. 9,10,11 nastąpi w miesiącach: kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, październik, grudzień 2017 r. Wykonawca wyposażać będzie właścicieli nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze poprzez pozostawienie nowych pustych worków przy wejściu na posesję w dniu odbioru odpadów komunalnych w ilości i kolorze odpowiadającym odebranym workom. Odpady wymienione w poz. 4,5,6,7 (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony; odpady budowlane i rozbiórkowe) będą odbierane w miesiącu maju 2017 r. Z PSZOK-u odpady odbierane będą w miesiącach: czerwiec, wrzesień i listopad 2017 r. W zabudowie wielorodzinnej odpady wymienione w poz. 1, 8 odbierane będą co dwa tygodnie począwszy od miesiąca kwietnia do grudnia 2017 r. W zabudowie wielorodzinnej odpady wymienione w poz. 9,10,11 odbierane będą co miesiąc tj. kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2017 r., w tym w miejscowości Mieniany odpady będą przygotowane do odbioru zebrane selektywnie w workach zaś nieselektywnie w workach lub pojemnikach na odpady o pojemności 120 litrów (będących własnością właścicieli nieruchomości), natomiast w Husynnem i Dziekanowie (budynki mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej „Ziarno”) będą odbierane w kontenerach KP-7 systemu hakowego lub pojemnikach 1.100 litrowych (Wykonawca zabezpieczy kontenery lub pojemniki - co najmniej 4 szt.) oraz w Teptiukowie (budynek mieszkalny Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej) będą odbierane w kontenerze KP-7 lub pojemniku 1.100 litrów, które dostarczy Wykonawca. Ewentualnie w przypadku wcześniejszego zapełnienia kontenera lub pojemnika odpady do odebrania i zagospodarowania mogą być zebrane w workach. W zabudowie wielorodzinnej odpady wymienione w poz. 4,5,6,7 odbierane będą w maju 2017 r. Odpady wymienione w poz. 2, 3 będą odbierane tylko z PSZOK zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z PSZOK. Ilość nieruchomości zamieszkałych, z wyszczególnieniem na zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną stanowi załącznik nr 7 siwz. Ze względu na migracje ludności mogą wystąpić nieznaczne zmiany w przedmiotowym wykazie. Liczba mieszkańców gminy, którzy są objęci usługą odbierania odpadów komunalnych wynosi 8283(stan na 15.02.2017), w tym: liczba mieszkańców nieruchomości zabudowy jednorodzinnej 7805; liczba mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (bloki) 420; liczba bloków 29. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania worków z odpadami komunalnymi wymienionymi w poz. 1,8, 9,10,11 oraz pojemników z odpadami komunalnymi wymienionymi w pozycji 1 poza teren nieruchomości, w miejsca umożliwiające swobodny do nich dojazd, natomiast pozostałe odpady będą odbierane z terenu nieruchomości na której się znajdują. Odpady wymienione w pozycji 2,3 właściciel nieruchomości sam dostarcza do PSZOK. Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania odbieranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z otrzymanym zestawieniem) i przekazania Zamawiającemu po każdorazowej zbiórce ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane segregowane i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w terminie 7 dni od dnia zakończenia w danym miesiącu. W terminie do 7 dni po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram odbierania odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości i punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zamawiający nie później niż w terminie do 7 dni przedłożenia harmonogramu zaakceptuje ten dokument lub w przypadku wystąpienia wątpliwości zgłosi uwagi, do których wykonawca ustosunkuje się w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania. Harmonogram odbioru odpadów powinien zawierać dane teleadresowe oraz nazwę wykonawcy. Dopuszcza się w trakcie obowiązywania umowy zmianę harmonogramu, z zachowaniem częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do: - prowadzenia kampanii informacyjnej (poprzez wywieszane na tablicy ogłoszeń w miejscowościach o terminach zbierania odpadów, dostarczenia wszystkim właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hrubieszów oraz w przypadku jego zmian, przekazanie takich informacji zamawiającemu w celu zamieszczenia na stronie internetowej; - uczestnictwa w posiedzeniach komisji Rady Gminy, spotkaniach z sołtysami związanych z przedmiotem zamówienia; - uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. W przypadku zgłoszenia przez właściciela nieruchomości nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem lub niedostarczenia worków do segregacji odpadów, wykonawca zobowiązany będzie do realizowania zgłoszenia w ciągu 2 dni od dnia jego otrzymania od Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy lub działania niezgodnego z umową i przepisami prawa dotyczących przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t. jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm./ wykonawca ma obowiązek: - przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; - przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Dopuszczalne jest przekazywanie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 9e ust. 1a-1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakazane jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i pisemne powiadomi o tym Zamawiającego w ciągu 7 dni po upływie miesiąca w którym nastąpiła zbiórka odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia: - określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych /Dz. U. 2016, poz. 2167/ poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a także poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; - określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów /Dz. U. 2012 poz. 676/ poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W przypadku nie osiągnięcia powyżej wymienionych, wymaganych poziomów Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, obliczonej na podstawie art. 9z ust. 2 odpowiednio pkt 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. 2016, poz. 250 z późn. zm/. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w tym regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będą przekazywane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wagi zbieranych odpadów komunalnych. Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Hrubieszów, prowadzonego przez wójta Gminy Hrubieszów, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z art. 36b ustawy wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaje firmy podwykonawców. Wykonawca musi zaoferować termin płatności co najmniej 14 dni. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywane przez kierowcę samochodu odbierającego odpady komunalne; - wykonywane przez osobę odbierającą odpady komunalne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90.50.00.00-2 - usługi związane z odpadami, 90.51.10.00-2 - usługi wywozu odpadów 90.51.20.00-9 - usługi transportu odpadów 90.51.31.00-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Mircze w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Zamawiający: Gmina Mircze, Mircze
  3.1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z ok. 1950 nieruchomości zamieszkanych o zabudowie jednorodzinnej i 9 wielorodzinnej z terenu Gminy Mircze w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Dane dotyczące Gminy Mircze istotne z punktu widzenia zamówienia: Obszar Gminy Mircze wynosi 234 km2, teren Gminy Mircze stanowi 30 miejscowości: Ameryka, Andrzejówka, Borsuk, Dąbrowa, Górka Zabłocie, Kryłów, Kryłów Kolonia, Łasków, Małków, Małków Nowy, Małków Kolonia, Marysin, Miętkie, Miętkie Kolonia, Mircze, Modryniec, Modryń, Modryń Kolonia, Mołożów, Mołożów Kolonia, Radostów, Rulikówka, Prehoryłe, Smoligów, Stara Wieś, Szychowice, Szychowice Nowe, Tuczapy, Wiszniów, Wereszyn. W 2016 r. w okresie od stycznia do października odebrano i zagospodarowano następujące ilości odpadów w tonach:
  20 03 01 - 435,6 Mg; 15 01 07 - 126,340 Mg; 15 01 02 - 14,840 Mg; 15 01 01 - 21,160 Mg;
  15 01 04 - 4,380 Mg; 16 01 03 - 39,220 Mg; 20 03 07 - 30,640 Mg; 17 01 01 - 11,020 Mg;
  20 01 35* - 7,902 Mg; 20 01 36 - 3,218 Mg; 20 01 39 - 7,880 Mg.
  Szacunkowa masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia to 700,00 Mg odpadów. Pojemniki i worki w ustalonym dniu odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach mieszkańcy będą wystawiać w widocznym miejscu przed nieruchomością. Powyższe dane o ilości nieruchomości i wytwarzanych odpadów mogą ulec zmianie w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia oraz w wyniku ograniczania wytwarzania odpadów przez mieszkańców. Z tytułu zwiększenia ilości odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Odpady będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 litrów i KP - 7 o różnej kolorystyce.
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
  1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w tym: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych b) odpadów wielomateriałowych, c) papieru i tektury, d) szkła e) tworzywa sztucznego, f) odpadów ulegających biodegradacji g) zużytych baterii i akumulatorów, h) zużytych opon i chemikaliów (środki chemiczne używane w gosp. domowym), i) przeterminowanych leków, j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, k) metali l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ł) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku drobnych prac remontowych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, m) popiół z gospodarstw domowych.
  2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością: a) raz na dwa tygodnie – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej, b) raz w miesiącu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.
  3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: a) raz w miesiącu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, b) raz na dwa tygodnie – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej.
  4) Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w ramach półrocznych zbiórek w systemie u źródła (1 raz na pół roku).
  5) Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy stosować pojemniki w odpowiedniej kolorystyce: 1) zielone z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane; 2) żółte z przeznaczeniem na tworzywo sztuczne; 3) niebieskie z przeznaczeniem na papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe; 4) czerwony z przeznaczeniem na metal i opakowania z metalu; 5) brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji; 6) szare z przeznaczeniem na popiół z gospodarstw domowych.
  6) Zapewnienie właścicielom nieruchomości worków do zbiórki odpadów. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, kolorystyka i pojemność: żółty - 120 l, niebieski - 120 l, zielony - 120 l, brązowy - 120 l, czerwony – 120 l, czarny - 120 l, szary – 120 l.
  7) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów do dnia podpisania umowy, a następnie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, dostarczy właścicielom nieruchomości. Za dostarczenie harmonogramu należy uznać jego pozostawienie w skrzynce pocztowej lub razem z workami na odpady segregowane. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych.
  8) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00-20.00.
  9) Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu.
  10) Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem lub telefonicznie na adres Zamawiającego.
  11) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
  12) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca Zamawiającemu ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady.
  13) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego (art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
  14) Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania - do właściwych instalacji regionalnych lub zastępczych zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, selektywnie zebrane odpady komunalne - zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 i 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 21).
  15) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych do której będzie przekazywał zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250).
  16) Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122) w tym między innymi: posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Mircze.
  17) Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
  18) Pojazdy muszą spełniać następujące warunki: a) posiadać trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, b) być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, c) być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, d) wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, e) konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.
  19) Wykonawca musi utrzymywać odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez wykonywanie następujących czynności: a) mycie i dezynfekcję z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, b) opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie na koniec każdego dnia roboczego wyłącznie na terenie bazy magazynowo -transportowej, c) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych.
  20) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mircze.
  21) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.
  22) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właściciela nieruchomości powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
  23) Wykonawca nie może prowadzić usługi odbioru odpadów pojazdem, który posiada uszkodzony system pozycjonowania satelitarnego (GPS). Jeżeli do awarii dojdzie w momencie prowadzenia zbiórki odpadów, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu, a samochód z uszkodzonym systemem GPS zastąpić sprawnym pojazdem w celu kontynuowania zbiórki odpadów, a po zakończeniu każdego miesiąca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą na nośniku elektronicznym zapis GPS w celu weryfikacji danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz miejscach wyładunku odpadów. Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas trwania umowy program umożliwiający odtworzenie informacji na przekazywanych nośnikach.
  24) a) wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze sprawozdaniem o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach informacji o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
  b) wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z fakturą wszystkich kopii kart przekazania odpadów do instalacji odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania zebranych odpadów. Karty powinny odpowiadać wymogom Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).
  c) Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznego przekazywania wraz z fakturą: - dowodów ważenia odpadów zmieszanych , pozostałości z sortowania i zielonych z data z dnia wykonania usługi, - dowodu ważenia odpadów selektywnie zebranych w danym miesiącu.
  d) Wykonawca podczas realizacji zamówienia dokona wszelkich starań aby jak największą ilość zebranych odpadów poddać recyklingowi i przygotować do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
  25) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012 r., poz. 645), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r. poz. 676).
  26) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak:
  a) UCHWAŁA NR XVI/149/2016 RADY GMINY MIRCZE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mircze
  b) UCHWAŁA NR XVI/147/2016 RADY GMINY MIRCZE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Uchanie
  Zamawiający: Wójt Gminy Uchanie, Uchanie
  1. Przedmiotem
  zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Uchanie w 2017 i 2018 roku
  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Uchanie ul. Przemysłowa 2, 22-510 Uchanie. Przedmiot
  zamówienia nie obejmuje odbierania i zagospodarowania odpadów z nieruchomości nie zamieszkałych, tj.: z
  prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 01.01.2017r.
  do 31.12.2018 r. 3. Wykonawca będzie odbierał i zagospodarowywał w odpowiedniej formie następujące frakcje
  odpadów: 1) niesegregowane – zmieszane odpady komunalne 2) papier i tektura, 3) metale, 4) tworzywa
  sztuczne, 5) opakowania wielomateriałowe, 6) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 7) odpady zielone 8) meble
  i inne odpady wielkogabarytowe, 9) odpady budowlane i rozbiórkowe, 10) przeterminowane lekki i chemikalia,
  11) zużyte baterie i akumulatory, 12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 13) zużyte opony, 14) popiół 4.
  Odbioru odpadów wymienionych w pkt. 3 należy dokonywać samochodami dostosowanymi do odbioru
  poszczególnych frakcji odpadów tj. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne. 5. W
  ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie odbierać odpady komunalne z następującymi
  częstotliwościami: a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
  – raz w miesiącu odpady komunalne odbierane selektywnie (tj. papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne,
  opakowania wielomateriałowe, szkło) – raz w miesiącu b) w zabudowie wielorodzinnej: niesegregowane
  (zmieszane) odpady komunalne – raz na 2 tygodnie odpady komunalne odbierane selektywnie (tj. papier i
  tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) – raz w miesiącu 6. Wykonawca
  zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych w harmonogramie
  usuwania odpadów komunalnych w terminach z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów musi odbywać się od
  poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 19.00. 7. Wykonawca zobowiązany jest przygotować (przed
  podpisaniem umowy) harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zgodny z częstotliwością ich odbioru
  wymienioną w pkt. 5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości o
  harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz o zmianie tego harmonogramu. 8. Mieszkańcy zamieszkują
  ok. 1338 nieruchomości zamieszkanych (według danych dotychczas złożonych przez mieszkańców deklaracji).
  Uwaga: Ilości nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z
  których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w
  zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, o których mowa w
  art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na terenie gminy Uchanie zameldowanych
  jest 4825 mieszkańców. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Uchanie, na podstawie
  sprawozdań składanych przez przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem odpadów komunalnych w latach 2013-
  2016 wyniosła: Lp. Rok Ilość zebranych odpadów zmieszanych w Mg Ilość zebranych odpadów segregowanych w
  Mg Ilość odpadów wielkogabarytowych w Mg 2013 173 218 10 2. 2014 370 284 66 3. 2015 177 253 60 4.
  2016(do dnia 1.11.2016r.) 112 245 46 9. Wykonawca będzie odbierał odpady z nieruchomości zamieszkałych na
  terenie następujących miejscowości gminy Uchanie: Aurelin, Białowody, Bokinia, Chyżowice, Dąbrowa, Dębina
  Kolonia, Drohiczany, Feliksów Kolonia, Gliniska ,Jarosławiec, Lemieszów, Łuszczów, Łuszczów Kolonia Marysin,
  Miedniki, Mojsławice, Mojsławice Kolonia, Odletajka Kolonia, Pielaki, Putnowice Górne ,Rozkoszówka ,Staszic
  ,Teratyn ,Teratyn Kolonia ,Uchanie ,Uchanie Kolonia, Wola Uchańska, Wysokie. 10. Wykonawca zobowiązany jest
  do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości w pojemnikach o
  pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l i innych występujących na terenie gminy oraz workach 120 l z folii LDPE i
  pojemnikach od 800 l do 7000 l przeznaczonych na gromadzenie odpadów w sposób selektywny. 11.
  Zamawiający dopuszcza wyposażenie przez Wykonawcę nieruchomości zamieszkanych w pojemniki na
  indywidualne zamówienie właściciela, w tym pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości
  jednorodzinnych i wielorodzinnych (np. najem, dzierżawa, zakup). Zakup, dzierżawa lub najem pojemników nie
  może być wliczone w cenę zamówienia. 12. W dniu odbierania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do
  wyposażenia właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, od których odbierane są
  odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w worki 120l z folii LDPE oznaczone odpowiednimi
  kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zebranego w ilości odpowiadającej wystawionym
  workom w danym miesiącu, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych Wykonawca wyposaży
  każdą nieruchomość w 5 worków. 13. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dwukrotnie w trakcie trwania
  umowy zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z terenu
  wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Uchanie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych (PSZOK). Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
  elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z
  Zamawiającym. 14. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu kart przekazania odpadów i
  dowodów wagowych (określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie
  wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2014r., poz. 1973). 15.
  Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ust.1,2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
  gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm. ), zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i
  przekazywania ich Wójtowi Gminy Uchanie w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza,
  którego dotyczy. 16. Dane te winny być przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej uzgodnionej z
  Zamawiającym. 17. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi, do
  przekazania Zamawiającemu końcowego sprawozdania za cały okres obowiązywania umowy obejmującego ilość
  odebranych i zagospodarowanych odpadów, informacje o osiąganych poziomach odzysku, zbiorcze zestawienie
  danych o odpadach odebranych z PSZOK. 18. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych
  zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych
  do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla
  Województwa Lubelskiego oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji
  odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z
  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm) 19. Wykonawca ma obowiązek
  zagospodarować zebrane odpady w sposób, który zapewni osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do
  ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29
  maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
  niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 20. Wykonawca zobowiązany jest spełniać
  co najmniej szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), w tym min. :
  a) zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km
  od granicy Gminy Uchanie, na terenie do którego posiada tytuł prawny, b) baza magazynowo-transportowa musi
  być wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
  oraz powinna posiadać legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje
  magazynowanie odpadów, c) posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego
  gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem, urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie
  technicznym i sanitarnym. 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości kontrolowania pracy pojazdów
  obsługujących gminę, jak i również możliwości przejazdu pojazdami podczas zbiórki odpadów. 22. Zakazuje się
  Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi
  odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. 23. Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów
  komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z odpadami zebranymi od właścicieli
  nieruchomości niezamieszkanych, jak i również z odpadami zebranymi w innych gminach. 24. Wykonawca ponosi
  całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami
  obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów,
  spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy
  prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 25. Odpady zebrane
  od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Uchanie Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać
  odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem), w tym zmieszane odpady komunalne,
  odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
  składowania przekazywać do regionalnych lub zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
  określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, a gdy taka instalacja nie będzie mogła
  przyjmować odpadów – do odpowiedniej instalacji zastępczej. 26. Wykonawca zobowiązany jest do
  przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: Ø ustawy z dnia
  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm), Ø
  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21 z późn. zm.), Ø ustawy z dnia 27 kwietnia
  2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672), Ø ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
  sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1588, z późn. zm.), Ø ustawy z dnia 24 kwietnia
  2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 687), Ø zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki
  Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego, Nr XXIV/396/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w
  sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, Ø uchwały nr
  XV/97/2016 Rady Gminy Uchanie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
  porządku na terenie gminy Uchanie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 2936) Ø uchwały nr XV/98/2016 Rady
  Gminy Uchanie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.
  Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 2966) Ø rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
  listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą
  poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93) Ø
  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) Ø ustawy z dnia 23 kwietnia
  1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380), Ø - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień
  publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) 28 . Zamawiający dopuszcza korzystanie z
  podwykonawców. Wykonawca: 28.1. jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ
  części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie
  przedsiębiorstwa) podwykonawców; 28.2. w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby
  przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz
  dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.
  Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych
  dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w
  późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany
  zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
  28.3. jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
  Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia
  warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
  Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
  którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 28.4. Zamawiający
  określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących bezpośrednie czynności
  objęte przedmiotem zamówienia - jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie w przypadku danego
  wykonawcy na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także
  podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
  zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane
  wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz
  kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do
  SIWZ. 28.5. Zadanie, o którym mowa w sekcji 3.1 SIWZ nie jest finansowane w ramach Regionalnego Programu
  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
  Regionalnego (EFRR).
 4. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów
  Zamawiający: Gmina Hrubieszów, Hrubieszów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów (37 miejscowości) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108. Z PSZOK odbierane będą odpady zebrane selektywnie tj. wymienione w punktach 2-13 wykazu rodzajów odpadów. Rodzaje odpadów i szacunkowe ilości odpadów objęte przedmiotowym postępowaniem: Lp. Rodzaje odpadów Szacunkowa ilość (Mg) 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 95 2. Przeterminowane leki i chemikalia 0,1 3. Zużyte baterie i akumulatory 0,1 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 0,5 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe 1 7. Zużyte opony 0,5 8. Odpady zielone 1 9. Odpady ulegające biodegradacji 1 10. Papier i tektura 2,5 11. Szkło 14,5 12. Tworzywa sztuczne 1,3 13. Metale 1,8 Szacunkowa ilość odpadów w okresie objętym przedmiotowym postępowaniem ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Nie stanowi ono dla zamawiającego zobowiązania do przygotowania do odbioru określonej ilości odpadów. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości (ton) odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości i PSZOK-u. W zabudowie jednorodzinnej odbieranie odpadów wymienionych w pozycjach 1,2,3,8,9, 10,11,12,13 wykazu będzie się odbywało w różnych rodzajach (kolorach) worków przewidzianych dla określonego rodzaju odpadów, odpady zmieszane mogą być również oddawane w pojemnikach o pojemności 120 litrów (będących własnością właścicieli nieruchomości). Worki powinny być z folii półprzeźroczystej, umożliwiającej szybką ocenę zawartości, o pojemności 120 litrów i grubości zapewniającej ich wytrzymałość (minimum 60 mikronów). Na workach musi znajdować się nadruk określający rodzaj odpadu z zachowaniem kolorystyki, zgodnie z uchwałą Nr XXII/114/2016 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hrubieszów” (Dz. Urz. woj. lubelskiego z 2016, poz. 3438) tj.: - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – worek czarny lub pojemnik; - przeterminowane leki i chemikalia – worek biały; - zużyte baterie i akumulatory – worek brązowy - odpady zielone i bioodpady – worek fioletowy; - papier i tektura – worek niebieski; - szkło – worek zielony; - tworzywa sztuczne – worek żółty; - metale - worek czerwony. Szacunkowa ilość worków niezbędna do przekazania przez Wykonawcę mieszkańcom wynosi 32.560 sztuk, w tym worki czarne – 9.130 szt.; worki żółte – 5.320 szt.; worki zielone – 2.660 szt.; worki niebieskie – 2.660 szt.; worki czerwone – 2.560 szt.; worki fioletowe – 5.110 szt.; worki białe – 2.560 szt.; worki brązowe – 2.560 szt. Odbiór odpadów komunalnych nastąpi w miesiącu styczniu, lutym, marcu 2017 r. Wykonawca wyposażać będzie właścicieli nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze poprzez pozostawienie nowych pustych worków przy wejściu na posesję w dniu odbioru odpadów komunalnych w ilości i kolorze odpowiadającym odebranym workom. Z PSZOK-u odpady odbierane będą w miesiącu marcu 2017 r. W zabudowie wielorodzinnej odpady wymienione w poz. 1, 8,9 odbierane będą co dwa tygodnie począwszy od miesiąca stycznia. W zabudowie wielorodzinnej odpady wymienione w poz. 2,3 ,10,11,12,13 odbierane będą co miesiąc tj. styczeń, luty, marzec, 2017 r., w tym w miejscowości Mieniany odpady będą przygotowane do odbioru zebrane selektywnie w workach zaś nieselektywnie w workach lub pojemnikach na odpady o pojemności 120 litrów (będących własnością właścicieli nieruchomości), natomiast w Husynnem i Dziekanowie (budynki mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej „Ziarno”) będą odbierane w kontenerach KP-7 systemu hakowego lub pojemnikach 1.100 litrowych (Wykonawca zabezpieczy kontenery lub pojemniki - co najmniej 4 szt.) oraz w Teptiukowie (budynek mieszkalny Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej) będą odbierane w kontenerze KP-7 lub pojemniku 1.100 litrów, które dostarczy Wykonawca. Ewentualnie w przypadku wcześniejszego zapełnienia kontenera lub pojemnika odpady do odebrania i zagospodarowania mogą być zebrane w workach. Ilość nieruchomości zamieszkałych, z wyszczególnieniem na zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną stanowi załącznik nr 5 siwz. Ze względu na migracje ludności mogą wystąpić nieznaczne zmiany w przedmiotowym wykazie. Liczba mieszkańców gminy, którzy są objęci usługą odbierania odpadów komunalnych wynosi 8283 (stan na 18.11.2016), w tym: liczba mieszkańców nieruchomości zabudowy jednorodzinnej 7862; liczba mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (bloki) 421; liczba bloków 29. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania worków z odpadami komunalnymi wymienionymi w poz. 1,2,3,8, 9,10,11,12,13 oraz pojemników z odpadami komunalnymi wymienionymi w pozycji 1 poza teren nieruchomości, w miejsca umożliwiające swobodny do nich dojazd. Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania odbieranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z otrzymanym zestawieniem) i przekazania Zamawiającemu po każdorazowej zbiórce ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane segregowane i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w terminie 7 dni od dnia zakończenia w danym miesiącu. W terminie do 7 dni po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram odbierania odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości i punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zamawiający nie później niż w terminie do 7 dni od przedłożenia harmonogramu zaakceptuje ten dokument lub w przypadku wystąpienia wątpliwości zgłosi uwagi, do których wykonawca ustosunkuje się w terminie do 2 dni od daty ich otrzymania. Harmonogram odbioru odpadów powinien zawierać dane teleadresowe oraz nazwę wykonawcy. Dopuszcza się w trakcie obowiązywania umowy zmianę harmonogramu, z zachowaniem częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do: - prowadzenia kampanii informacyjnej (poprzez wywieszane na tablicy ogłoszeń w miejscowościach o terminach zbierania odpadów, dostarczenia wszystkim właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hrubieszów oraz w przypadku jego zmian, przekazanie takich informacji zamawiającemu w celu zamieszczenia na stronie internetowej; uczestnictwa w posiedzeniach komisji Rady Gminy, spotkaniach z sołtysami związanych z przedmiotem zamówienia; - uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. W przypadku zgłoszenia przez właściciela nieruchomości nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem lub niedostarczenia worków do segregacji odpadów, wykonawca zobowiązany będzie do realizowania zgłoszenia w ciągu 2 dni od dnia jego otrzymania od Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy lub działania niezgodnego z umową i przepisami prawa dotyczących przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) wykonawca ma obowiązek: - przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; - przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Dopuszczalne jest przekazywanie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 9e ust. 1a-1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakazane jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i pisemnie powiadomi o tym Zamawiającego w ciągu 7 dni po upływie miesiąca w którym nastąpiła zbiórka odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia: - określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych /Dz. U. 2012, poz. 645/ poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a także poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; - określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów /Dz. U. 2012 poz. 676/ poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W przypadku nie osiągnięcia powyżej wymienionych, wymaganych poziomów Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, obliczonej na podstawie art. 9z ust. 2 odpowiednio pkt 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. 2016, poz. 250 z późn. zm/. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w tym regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będą przekazywane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wagi zbieranych odpadów komunalnych. Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości gminy Hrubieszów, prowadzonego przez wójta gminy Hrubieszów, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z art. 36b ustawy wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podaje firmy podwykonawców. Wykonawca musi zaoferować termin płatności co najmniej 14 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90.50.00.00-2 - usługi związane z odpadami, 90.51.10.00-2 - usługi wywozu odpadów 90.51.20.00-9 - usługi transportu odpadów 90.51.31.00-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r.
  Zamawiający: Gmina Dołhobyczów, Dołhobyczów
  Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów w okresie od dnia 1 lipca 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Dołhobyczów, na których zamieszkują mieszkańcy. Sposób realizacji ma zapewniać osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zapisami: a)ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), b)ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi, c)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, d)ustawy z dnia 11 listopada 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r. 1688 ze. zm.), e)ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687 ze zm.), f)Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/2012 z dnia 30 lipca 2012r., oraz Uchwałą NR VI/86/2015 z dnia 27 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017, g)Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dołhobyczów, przyjętego uchwałą Rady Gminy Dołhobyczów Nr XXIII/185/2013 z dnia 29 maja 2013r. 1.Charakterystyka Gminy Dołhobyczów 1)Powierzchnia gminy wynosi 21.419 ha. Liczba mieszkańców wynikająca ze złożonych w Urzędzie Gminy Dołhobyczów deklaracji wynosi 3820 osób. 2)Gmina liczy 26 sołectw: Chłopiatyn - Majdan, Chochłów, Dłużniów, Dołhobyczów, Kolonia Dołhobyczów, Gołębie, Honiatyn, Horodyszcze, Horoszczyce, Hulcze - Hulcze Osiedle, Kadłubiska, Kościaszyn, Liski - Białystok, Liwcze - Liwcze Osiedle, Myców - Wyżłów, Oszczów - Kolonia Oszczów, Podhajczyki - Wólka Poturzyńska, Przewodów - Przewodów Osiedle - Lipina, Setniki, Siekierzyńce, Sulimów, Uśmierz, Witków, Zaręka, Żabcze, Żniatyn. 3)Ilość za II półrocze 2015 rok odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Dołhobyczów wynosiła 212Mg, w tym: -odpady segregowane wynosiły 109,39 Mg. Uwaga: W celu właściwej wyceny usługi, Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca przed złożeniem swojej oferty, dokonał wizji lokalnej terenu Gminy Dołhobyczów. 2.Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Zakres usług Zakres usług obejmuje odbieranie i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo), w tym: zmieszanych odpadów komunalnych, papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, opakowań szklanych w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, metalu, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), odpadów remontowo-budowlanych, zużytych opon. Urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, worki), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewnia Wykonawca. 2.2. Odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej Na terenie zabudowy jednorodzinnej (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo) obowiązywać będzie system workowy zbiórki odpadów komunalnych: A. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01): 1)Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z worków o pojemności min. 60l od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo). 2)Częstotliwość odbioru (wywozu) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - co najmniej 1 raz w miesiącu, natomiast ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie i dwóch bloków wspólnot mieszkaniowych co dwa tygodnie lub częściej po zgłoszeniu telefonicznym, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3)Realizacja reklamacji (nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia (fax lub e-mail) od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić - tel./fax: (84) 65 32 524 lub e-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl. 4)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. B. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40) , odzież kod 20 01 10, inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny kod 20 01 99: a)Odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się osiem rodzajów worków: żółty - worek przeznaczony na tworzywa sztuczne, czerwony - worek przeznaczony na metal, biały - worek przeznaczony na szkło bezbarwne, zielony - worek przeznaczony na szkło kolorowe, niebieski - worek przeznaczony na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe, brązowy- worek przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, szary - worek przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół, czarny - worek przeznaczony na zmieszane odpady komunalne. b)Worki do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji itp.) zapewnia Wykonawca. Worki powinny posiadać następujące parametry: materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (min. 60 mikronów), kolorystyka i pojemność: min. 60l, kolory: żółty, czerwony, biały, zielony, niebieski, brązowy, szary, czarny. c)Oznakowanie - worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. d)Częstotliwość wywozu od właścicieli nieruchomości worków do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych - co najmniej 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Wykonawcę z Zamawiającym. e)Realizacja reklamacji (nieodebrane z nieruchomości worki zgodnie z harmonogramem, brak worków na wymianę itp.) - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia (fax. lub e-mail) od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić - tel/fax: (84) 65 32 524 lub e-mail: sekretariat@dolhobyczow.pl. f)Obowiązkiem Wykonawcy będzie: uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości i kolorze odpowiadających odebranym workom, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. C. Odpady komunalne ulegające biodegradacji (kod 15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01) a)Odbiór odpadów ulegających biodegradacji na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. b)Worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji zapewnia Wykonawca. c)Częstotliwość wywozu worków z odpadami ulegającymi biodegradacji - co najmniej raz w miesiącu. d)Odbiór worków z odpadami ulegającymi biodegradacji odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. e)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. D. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), zużyte opony kod 16 01 03. 1)Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo). 2)Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - co najmniej raz na pół roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę, uzgodnionym z Zamawiającym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 3)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane). 2.3 Odbieranie odpadów z zabudowy wielorodzinnej: A. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) a)Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 120 -220-1100 litrów lub w workach od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe) - Wykonawca zapewnia ww. pojemniki i worki na danych nieruchomościach oraz utrzymuje je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. b)Częstotliwość odbioru ww. odpadów co najmniej 1 raz w miesiącu a ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Dołhobyczowie i wspólnot mieszkaniowych w Dołhobyczowie co 2 tygodnie w dniach uzgodnionych przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. c)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających te czynności, tj. karty przekazania odpadów. B. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40) , odzież kod 20 01 10, inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny kod 20 01 99: a)Odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzony będzie w systemie pojemnikowym w tzw. zestawach recyklingowych o pojemności do 1100l i workowym, z zachowaniem następującej kolorystyki: żółty - worek przeznaczony na tworzywa sztuczne, czerwony - worek przeznaczony na metal, biały - worek przeznaczony na szkło bezbarwne, zielony - worek przeznaczony na szkło kolorowe, niebieski - worek przeznaczony na papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe, brązowy- worek przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, szary - worek przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół, czarny - worek przeznaczony na zmieszane odpady komunalne. b)Obowiązkiem Wykonawcy będzie: monitorowanie i opróżnianie pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów przy pojemnikach, co najmniej 1 raz w miesiącu - wywóz ww. odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów, bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół rozstawionych pojemników. C. Odpady ulegające biodegradacji (kod 15 01 03, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01) a)Odbiór odpadów ulegających biodegradacji na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. b)Worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji na danych nieruchomościach zapewnia Wykonawca. c)Częstotliwość wywozu worków z odpadami ulegającymi biodegradacji - co najmniej raz w miesiącu. Wywóz odpadów odbywał się będzie zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. d)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. D. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), zużyte opony kod 16 01 03. a)Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków (przy pojemnikach, altankach śmietnikowych, itp.). b)Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - co najmniej raz na pół roku, zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. c)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2.4 Odbieranie niebezpiecznych odpadów komunalnych (kod 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 31*, 20 01 33*, 20 01 37*): 1)Odbiór niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory itd. (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) - będzie realizował Wykonawca. 2)Częstotliwość odbioru niebezpiecznych odpadów komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, farby, tusze, baterie itd. (wszystkie wymienione w obowiązującym katalogu odpadów w grupie odpadów 20) -zgodnie z harmonogramem wykonanym przez Wykonawcę (nie rzadziej jak raz na pół roku), uzgodnionym i zaakceptowanym przez Wykonawcę z Zamawiającym. 3)Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niebezpiecznych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, nie później jednak niż do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady zostały zebrane) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 2.5 Pozostałe wymagania: 1)System odbierania odpadów, będący przedmiotem zamówienia, nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 2)Wykonawca zobowiązany jest spełniać co najmniej szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 122), w tym m. in.: A.Zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Dołhobyczów, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa musi spełniać następujące warunki: a.teren bazy magazynowo-transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; b.miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; c.miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; d.teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469); e.baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów; f.na terenie bazy magazynowo-transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej; g.posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem; urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; B.Zobowiązany jest do zapewnienia pojazdów do odbioru odpadów, które powinny być: a.zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać wymagane aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, b.zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, c.poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności, na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej, d.wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, e.trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne. C.Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości kontrolowania pracy pojazdów obsługujących gminę, jak również możliwości przejazdu pojazdami podczas zbiórki odpadów. D.Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. E.Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z odpadami zebranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jak i również z odpadami zebranymi w innych gminach. F.Wykonawca jest zobowiązany do: a.Zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów b.Zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych segregowanych, poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. G.Wykonawca zobowiązany jest do: a.Rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem lub zgłoszeniem, że nie dostarczono worków do segregacji) najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości. Załatwienie każdej reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu na wskazany adres e-mail. b.Wyposażania na własny koszt nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne segregowane, w worki o pojemności min. 60 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 60 mikronów). Obowiązek dotyczy wszystkich nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na zgłoszenie właściciela, na których zgłoszono selektywną zbiórkę odpadów. Na workach do segregacji muszą być nadrukowane informacje dotyczące rodzaju odpadu, na który są przeznaczone. c.Uzupełnienia na własny koszt właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, worków do zbierania odpadów komunalnych segregowanych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie na terenie posesji nowych worków odpowiadających liczbie i rodzajowi odebranych worków. d.W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjęcia ich jako zmieszane odpady komunalne i pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, w ciągu 14 dni po upływie każdego miesiąca za dany miesiąc, dołączając dowody na naruszenie tych obowiązków, np. fotografie w formie elektronicznej. H.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). I.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości co najmniej określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). J.Osiąganie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania, rozliczane będzie w okresach półrocznych. K.Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz.250, ze zm. ), zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Dołhobyczów w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. L.Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące dane: wykaz ilości zebranych odpadów łącznie oraz w rozbiciu na poszczególne rodzaje, wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady segregowane, wykaz właścicieli nieruchomości niedopełniających obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów,wykaz nieruchomości, z których dostarczono zebrane selektywnie odpady do punktu odbioru odpadów. M.Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi, do przekazania Zamawiającemu końcowego sprawozdania za cały okres obowiązywania umowy obejmującego ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów, informacje o osiąganych poziomach odzysku, zbiorcze zestawienie danych ewidencjonowanych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. N.W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. O.Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: a. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia. b.W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje o zmianach w wykazie adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia, w drodze elektronicznej, a wykonawca uwzględni te zmiany najpóźniej od następnego dnia roboczego, po otrzymaniu zawiadomienia. c.Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkanych (zgodnie z otrzymanym wykazem) worki niezbędne do segregacji odpadów oraz harmonogram odbioru (uprzednio uzgodniony z Zamawiającym) najpóźniej 14 dnia obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. d.Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza uzgodnione z Zamawiającym harmonogramy odbioru, które będzie publikował w ogłoszeniach oraz dostarczał do nieruchomości, a także przekazywał Zamawiającemu do publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Dołhobyczów lub w inny sposób. e.Harmonogram odbioru odpadów powinien zawierać dane teleadresowe oraz nazwę Wykonawcy. f.Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Mircze w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r
  Zamawiający: Gmina Mircze, Mircze
  Przedmiotem zamówienia jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z ok. 1930 nieruchomości zamieszkanych o zabudowie jednorodzinnej i 9 wielorodzinnej z terenu Gminy Mircze w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Dane dotyczące Gminy Mircze istotne z punktu widzenia zamówienia: Obszar Gminy Mircze wynosi 234 km2, teren Gminy Mircze stanowi 30 miejscowości: Ameryka, Andrzejówka, Borsuk, Dąbrowa, Górka Zabłocie, Kryłów, Kryłów Kolonia, Łasków, Małków, Małków Nowy, Małków Kolonia, Marysin, Miętkie, Miętkie Kolonia, Mircze, Modryniec, Modryń, Modryń Kolonia, Mołożów, Mołożów Kolonia, Radostów, Rulikówka, Prehoryłe, Smoligów, Stara Wieś, Szychowice, Szychowice Nowe, Tuczapy, Wiszniów, Wereszyn. W 2015 r. w okresie od stycznia do października odebrano i zagospodarowano następujące ilości odpadów w tonach: kod odpadu 15 01 02 - 15,3 Mg, kod odpadu 15 01 04 - 1,3 Mg, kod odpadu 15 01 06 - 45,72 Mg kod odpadu 15 01 07 - 38,76 Mg, kod odpadu 16 01 03 - 1,28 Mg, kod odpadu 17 04 05 - 3,39 Mg, kod odpadu 17 09 04 - 16,24 Mg, kod odpadu 19 01 12 - 40,68 Mg, kod odpadu 19 12 01 - 4,47 Mg, kod odpadu 20 01 35* - 0,3 Mg, kod odpadu 20 01 36 - 0,4 Mg, kod odpadu 20 01 99 - 49,61 Mg, kod odpadu 20 03 01 - 55,07 Mg, kod odpadu 20 03 07 - 34,13 Mg, kod odpadu 20 01 11 - 1,4 Mg. Szacunkowa masa odpadów, które mogą zostać odebrane i zagospodarowane w czasie trwania zamówienia to 450,00 Mg odpadów. Pojemniki i worki w ustalonym dniu odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach mieszkańcy będą wystawiać w widocznym miejscu przed nieruchomością. Powyższe dane o ilości nieruchomości i wytwarzanych odpadów mogą ulec zmianie w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia oraz w wyniku ograniczania wytwarzania odpadów przez mieszkańców. Z tytułu zwiększenia ilości odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych zamówieniem Wykonawca otrzyma w dniu zawarcia umowy. Odpady będą gromadzone w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 litrów i KP - 7 o różnej kolorystyce. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w tym: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych b) odpadów wielomateriałowych, c) papieru i tektury, d) szkła e) tworzywa sztucznego, f) odpadów ulegających biodegradacji g) zużytych baterii i akumulatorów, h) zużytych opon i chemikaliów ( środki chemiczne używane w gosp. domowym), i) przeterminowanych leków, j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, k) metali l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ł) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku drobnych prac remontowych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. 2) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością: a) raz na dwa tygodnie - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, b) raz w miesiącu - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej. 3) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji, które będą odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu, b) w zabudowie wielorodzinnej - raz na miesiąc z wyjątkiem ulegających biodegradacji, które będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 4) Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w ramach półrocznych zbiórek w systemie u źródła (1 raz na pół roku). 5) Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy stosować pojemniki w odpowiedniej kolorystyce: 1) zielone z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane; 2) żółte z przeznaczeniem na tworzywo sztuczne; 3) niebieskie z przeznaczeniem na papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe; 4) czerwony z przeznaczeniem na metal i opakowania z metalu; 5) brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 6) Zapewnienie właścicielom nieruchomości worków do zbiórki odpadów. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: materiał - folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, kolorystyka i pojemność: żółty - 120 l, niebieski - 120 l, zielony - 120 l, brązowy - 120 l, czerwony - 1, czarny - 120 l. 7) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów do dnia podpisania umowy, a następnie w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, dostarczy właścicielom nieruchomości. Za dostarczenie harmonogramu należy uznać jego pozostawienie w skrzynce pocztowej lub razem z workami na odpady segregowane. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 8) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00-20.00. 9) Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 10) Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem lub telefonicznie na adres Zamawiającego. 11) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 12) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc w terminie do 7 dnia następnego miesiąca Zamawiającemu ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady. 13) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego (art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. 14) Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania - do właściwych instalacji regionalnych lub zastępczych zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, selektywnie zebrane odpady komunalne - zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w art. 17 i 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 21). 15) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub zastępczej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych do której będzie przekazywał zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399). 16) Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U z 2013 r. poz. 122 ) w tym między innymi: posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Mircze. 17) Wykonawca zobowiązany jest posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 18) Pojazdy muszą spełniać następujące warunki: a) posiadać trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, b) być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, c) być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, d) wyposażone w monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, e) konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. 19) Wykonawca musi utrzymywać odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez wykonywanie następujących czynności: a) mycie i dezynfekcję z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, b) opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie na koniec każdego dnia roboczego wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej, c) dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 20) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mircze. 21) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 22) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właściciela nieruchomości powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 23) Wykonawca nie może prowadzić usługi odbioru odpadów pojazdem, który posiada uszkodzony system pozycjonowania satelitarnego (GPS). Jeżeli do awarii dojdzie w momencie prowadzenia zbiórki odpadów, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu, a samochód z uszkodzonym systemem GPS zastąpić sprawnym pojazdem w celu kontynuowania zbiórki odpadów, a po zakończeniu każdego miesiąca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą na nośniku elektronicznym zapis GPS w celu weryfikacji danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz miejscach wyładunku odpadów. Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas trwania umowy program umożliwiający odtworzenie informacji na przekazywanych nośnikach . 24) a) wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze sprawozdaniem o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach informacji o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. b) wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z fakturą wszystkich kopii kart przekazania odpadów do instalacji odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania zebranych odpadów. Karty powinny odpowiadać wymogom Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). c) Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznego przekazywania wraz z fakturą: - dowodów ważenia odpadów zmieszanych , pozostałości z sortowania i zielonych z data z dnia wykonania usługi, - dowodu ważenia odpadów selektywnie zebranych w danym miesiącu. d) Wykonawca podczas realizacji zamówienia dokona wszelkich starań aby jak największą ilość zebranych odpadów poddać recyklingowi i przygotować do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 25) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz.1399), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2012 r., poz. 645), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012 r. poz. 676). 26) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: a) UCHWAŁA NR XXX/219/2013 RADY GMINY MIRCZE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mircze, b) UCHWAŁA NR XXX/216/2013 RADY GMINY MIRCZE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
 7. Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany
  Zamawiający: Gmina Trzeszczany, Trzeszczany
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany, wskazanych w opisie zamówienia, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zapisami:ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 1155),ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 ze zm.),zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.,przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany (Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Trzeszczany z dnia12 czerwca 2013r.). 2.Dane gminy. -Powierzchnia gminy wynosi 9017 ha. -Liczba sołectw: 14 -Mieszkańcy zamieszkują ok. 990 nieruchomości zamieszkanych (wg danych z dotychczas złożonych przez mieszkańców deklaracji na dzień 25 listopada 2015r.) Uwaga: Ilości nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych, o których mowa w art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. -Szacuje się, że około 640 osób mieszka w zabudowie wielorodzinnej i około 2700 osób w zabudowie jednorodzinnej. -2807 osób zadeklarowało segregację odpadów, 531 osób oddaje odpady zmieszane ( stan na dzień 25.11.2015r.), -liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) - ok. 970; liczba budynków wielorodzinnych - 19; -Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Trzeszczany, na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców zajmujących się zbieraniem odpadów komunalnych w latach 2013-2015 wyniosła: Lp. Rok Ilość zebranych odpadów zmieszanych w Mg Ilość zebranych odpadów segregowanych w Mg 1. 2013 160,6 36 2. 2014 250 115 3. 2015 (do dnia 31.10.2015r.) 154 200 Mg w tym 50 Mg odpadów wielkogabarytowych i 3 Mg odpadów remontowych 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzeszczany wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych . Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: -zmieszanych odpadów komunalnych, -papieru i tektury, -tworzyw sztucznych, -opakowań szklanych , -metalu, -odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, -zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, -mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, -zużytych baterii i akumulatorów, -przeterminowanych leków, -chemikaliów (farby, rozpuszczalniki itp.), -odpadów remontowo-budowlanych, -zużytych opon. Zamawiający dopuszcza wyposażenie przez Wykonawcę nieruchomości zamieszkanych w pojemniki na indywidualne zamówienie właściciela, w tym pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości wielorodzinnych (np. najem, dzierżawa, zakup). Zakup dzierżawa lub najem pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia. 4.Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 4.1.zabudowa jednorodzinna Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych pojemnikowy dla odpadów zmieszanych oraz system workowy dla odpadów segregowanych: a)zmieszane odpady komunalne Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l i sporadycznie 1100 l. W przypadku wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów zmieszanych w dodatkowym worku obok pojemnika, Wykonawca zobowiązany jest odebrać te odpady. Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych - raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. b)odpady komunalne odbierane selektywnie (papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, komunalne odpady ulegające biodegradacji) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system kolorowych worków: -niebieski - papier i tektura, -zielony - szkło, -żółty - tworzywa sztuczne, -czerwony - metale, -brązowy - odpady ulegające biodegradacji. Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych - raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. c)odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odbieranie i wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości. Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie dwa razy w trakcie obowiązywania umowy, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. 4.2. zabudowa wielorodzinna a)zmieszane odpady komunalne Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 110l,120l,1100l i kontenerów KP-7 i KP-5. Częstotliwość odbierania i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych - raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym ( kontenery KP-7 i KP-5 na zgłoszenie telefoniczne jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu) b)odpady komunalne odbierane selektywnie (papier i tektura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, komunalne odpady ulegające biodegradacji) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzona będzie z wykorzystaniem worków lub pojemników o pojemności 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l , dzielonych kontenerów KP-7s wyraźnie oznakowanych co do frakcji gromadzonych odpadów. Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych - Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych - raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. c)odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków ( przy pojemnikach, altankach śmietnikowych, itp.). Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - dwa razy w trakcie obowiązywania umowy wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. d) odpady komunalne budowlane - wytworzonych w gospodarstwach domowych , pochodzące z drobnych remontów wykonywanych systemem gospodarczym ( bez udziału firm zewnętrznych), nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, przekazywane będą przez właścicieli nieruchomości do kontenerów podstawionych przez Wykonawcę na zgłoszenie telefoniczne. 4.3. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odebranie i zagospodarowanie odebranych z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa . Dodatkowo każdorazowy odbiór odpadów z punktu musi być potwierdzony potwierdzeniem odbioru podpisanym przez osobę prowadzącą gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 5.Pozostałe wymagania 5.1. System odbierania odpadów komunalnych, będący przedmiotem zamówienia, nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej 5.2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017,oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia14 grudnia 2012r.,o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 z późn. zm.). 5.3. Wykonawca zobowiązany jest spełniać co najmniej szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wynikające z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), w tym m. in.: 5.3.1. zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Trzeszczany, na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa musi spełniać następujące warunki: a.teren bazy magazynowo-transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; b.miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; c. miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; d. teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. Poz. 469). e.baza magazynowo-transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów; f.na terenie bazy magazynowo-transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej; g.posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem; urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym; 5.3.2. zobowiązany jest do zapewnienia pojazdów do odbioru odpadów, które powinny być: -zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać wymagane aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, -zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, -poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności, na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej, - wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, - trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, - wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych. 5.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości kontrolowania pracy pojazdów obsługujących gminę, jak i również możliwości przejazdu pojazdami podczas zbiórki odpadów. 5.5.Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. 5.6. Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z odpadami zebranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jak i również z odpadami zebranymi w innych gminach. 5.7.Wykonawca jest zobowiązany do: a)zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. b)zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych segregowanych, poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów. 5.8.Wykonawca zobowiązany jest do: 5.8.1.rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem lub zgłoszeniem, nie dostarczono worków do segregacji) najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości. Załatwienie każdej reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu na wskazany adres e-mail. 5.8.2. wyposażania na własny koszt nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne segregowane, w worki o pojemności min. 60 litrów na szkło i pozostałych o pojemności 120 litrów, z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 60 mikronów). Obowiązek dotyczy wszystkich nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na których zadeklarowano selektywną zbiórkę odpadów. Na workach do segregacji muszą być nadrukowane informacje dotyczące zasad segregacji. 5.8.3.uzupełniania na własny koszt właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, worków do zbierania odpadów komunalnych segregowanych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie na terenie posesji nowych worków odpowiadających liczbie i rodzajowi odebranych worków, na posesjach zamieszkanych przez rodziny wieloosobowe wymagane jest pozostawienie większej ilości worków . 5.8.4.dodatkowo Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy Trzeszczany worki w ilości 500 szt. dla każdego rodzaju, w celu rozdysponowania mieszkańcom w przypadku wytworzenia większej ilości odpadów (w przypadku wykorzystania zdeponowanych worków Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełni wg zapotrzebowania worki zdeponowane w Urzędzie Gminy). 5.8.5.w przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjęcia ich jako zmieszane odpady komunalne i pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, w ciągu 14 dni po upływie każdego miesiąca za dany miesiąc, dołączając dowody na naruszenie tych obowiązków, np. fotografie w formie elektronicznej. 5.9.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 5.2.Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości co najmniej określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676). 5.3.Osiąganie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania, rozliczane będzie w okresach półrocznych. 5.4.Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399, z późn. zm.), zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Trzeszczany w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu którego dotyczy, wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 5.5.Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi, do przekazania Zamawiającemu końcowego sprawozdania za cały okres obowiązywania umowy obejmującego ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów, informacje o osiąganych poziomach odzysku, zbiorcze zestawienie danych o odpadach odebranych z PSZOK-ów. 5.6.Prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Obowiązek ten będzie realizowany w szczególności poprzez: - przeprowadzanie cyklicznie (co najmniej dwukrotnie w terminie trwania umowy) akcji promocyjno - informacyjnych obejmujących zasięgiem terytorialnym całą gminę polegających w szczególności na zamieszczaniu plakatów w miejscach użyteczności publicznej, takich jak urzędy, przychodnie lekarskie, siedziby spółdzielni mieszkaniowych, szkoły, przedszkola itp., a także dystrybucję ulotek informacyjnych oraz harmonogramów wywozu, co najmniej dwukrotnie w terminie trwania umowy. 5.7.W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 5.16. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia: a) Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia. b)W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje o zmianach w wykazie adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia, a wykonawca uwzględni te zmiany najpóźniej od kolejnego odbioru. c) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkanych harmonogram odbioru (uprzednio uzgodniony z Zamawiającym) najpóźniej piątego dnia obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: - powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów, - nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd., - powinien wskazywać: miejscowość i daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. d)Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza uzgodnione z Zamawiającym harmonogramy odbioru, które będzie publikował w ogłoszeniach oraz dostarczał do nieruchomości, a także przekazywał Zamawiającemu do publikacji na stronie internetowej Gminy Trzeszczany lub w inny sposób. e)Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 6. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. Zamawiający wymaga, aby na drogach będących w zarządzie zamawiającego i dojazdach do posesji był używany właściwy tabor transportowy, nie powodujący niszczenia dróg (drogi asfaltowe, gruntowe ulepszone kruszywem, oraz drogi gruntowe, część dróg wąska, ze znacznym spadkiem, gdzie są ograniczone warunki manewrowania). 7.Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach spełniających wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzeszczany. Odbiór odpadów ma być realizowany z danej nieruchomości od strony wjazdu na tą nieruchomość (drogi), a w przypadku budynku wielorodzinnego bezpośrednio z punktu gromadzenia odpadów na tej nieruchomości (np. bloki mieszkalne ). 8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno- prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 9.Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzeszczany Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem), w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych lub zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, a gdy taka instalacja nie będzie mogła przyjmować odpadów - do odpowiedniej instalacji zastępczej. 10. Wykonawca zobowiązany jest do: a) Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do składowania. b)Przekazywania odpadów do uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uzyskania od niego potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu Gminy Trzeszczany na karcie przekazania odpadów. c)Terminowego zbierania i wywożenia odpadów. d)Przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu. e)Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi. f)Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych przepisami dokumentów. g)Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania miesięcznej informacji o ilości odebranych poszczególnych odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania w terminie do 14 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy informacja. h)Utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym pojazdów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy. i)W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. j)Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
 8. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów
  Zamawiający: Gmina Hrubieszów, Hrubieszów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Hrubieszów (37 miejscowości) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108. Z PSZOK odbierane będą odpady zebrane selektywnie tj. wymienione w punktach 2-13 wykazu rodzajów odpadów. Rodzaje odpadów i szacunkowe ilości odpadów objęte przedmiotowym postępowaniem: Lp. Rodzaje odpadów Szacunkowa ilość (Mg) 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 400; 2. Przeterminowane leki i chemikalia 0,1; 3. Zużyte baterie i akumulatory 0,1; 4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,6; 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe 12; 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe 5; 7. Zużyte opony 50; 8. Odpady zielone 1; 8. Odpady ulegające biodegradacji 1; 9. Papier i tektura 20; 10. Szkło 150; 11. Tworzywa sztuczne 50; 13. Metale 0,1. Szacunkowa ilość odpadów w okresie objętym przedmiotowym postępowaniem ma jedynie charakter orientacyjny, służący tylko do porównania ofert. Nie stanowi ono dla zamawiającego zobowiązania do przygotowania do odbioru określonej ilości odpadów. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej ilości (ton) odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości i PSZOK-u. W zabudowie jednorodzinnej odbieranie odpadów wymienionych w pozycjach 1,2,3,8,9, 10,11,12,13 wykazu będzie się odbywało w różnych rodzajach (kolorach) worków przewidzianych dla określonego rodzaju odpadów. Worki powinny być z folii półprzeźroczystej, umożliwiającej szybką ocenę zawartości, o pojemności 120 litrów i grubości zapewniającej ich wytrzymałość (minimum 60 mikronów). Na workach musi znajdować się nadruk określający rodzaj odpadu z zachowaniem kolorystyki, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/120/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hrubieszów (Dz. Urz. Woj .Lubelskiego z 2013, poz. 1695 z późn. zm.) tj.: - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - worek czarny; - przeterminowane leki i chemikalia - worek biały; - zużyte baterie i akumulatory - worek brązowy; - odpady zielone i bioodpady - worek fioletowy; - papier i tektura - worek niebieski; - szkło - worek zielony; - tworzywa sztuczne - worek żółty; - metale - worek czerwony. Szacunkowa ilość worków niezbędna do przekazania przez Wykonawcę mieszkańcom wynosi 127.500 sztuk, w tym worki czarne - 39.600 szt.; worki żółte - 36.300 szt.; worki zielone -18.100 szt.; worki niebieskie - 18.100 szt.; worki czerwone - 5.100 szt.; worki fioletowe - 5.100 szt.; worki białe - 2.600 szt.; worki brązowe - 2.600 szt. Odbiór odpadów komunalnych nastąpi w miesiącu lutym, kwietniu, czerwcu, lipcu, sierpniu, październiku i grudniu 2016 r. Wykonawca wyposażać będzie właścicieli nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze poprzez pozostawienie nowych pustych worków przy wejściu na posesję w dniu odbioru odpadów komunalnych w ilości i kolorze odpowiadającym odebranym workom oraz do zbiórki odpadów zmieszanych. Odpady wymienione w poz. 4,5,6,7 (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony; odpady budowlane i rozbiórkowe) będą odbierane w miesiącu kwietniu i listopadzie 2016 r. Z PSZOK-u odpady odbierane będą w miesiącu marcu, czerwcu, wrześniu i listopadzie 2016 r. W zabudowie wielorodzinnej odpady wymienione w poz. 1,2,3,8,9,10,11,12,13 odbierane będą co miesiąc tj. styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2016 r., w tym w miejscowości Mieniany odpady będą przygotowane do odbioru zebrane selektywnie i nieselektywnie w workach, natomiast w Husynnem i Dziekanowie (budynki mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej Ziarno) będą odbierane w kontenerach KP-7 systemu hakowego lub pojemnikach 1.100 litrowych (Wykonawca zabezpieczy kontenery lub pojemniki - co najmniej 4 szt.) oraz w Teptiukowie (budynek mieszkalny Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej) będą odbierane w kontenerze KP-7 lub pojemniku 1.100 litrów, które dostarczy Wykonawca. Ewentualnie w przypadku wcześniejszego zapełnienia kontenera lub pojemnika odpady do odebrania i zagospodarowania mogą być zebrane w workach. W zabudowie wielorodzinnej odpady wymienione w poz. 4,5,6,7 odbierane będą w miesiącu kwietniu i listopadzie 2016 r. Ilość nieruchomości zamieszkałych, z wyszczególnieniem na zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną stanowi załącznik nr 6 siwz. Ze względu na migracje ludności mogą wystąpić nieznaczne zmiany w przedmiotowym wykazie. Liczba mieszkańców gminy, którzy są objęci usługą odbierania odpadów komunalnych wynosi około 8451, w tym: liczba mieszkańców nieruchomości zabudowy jednorodzinnej 8003; liczba mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (bloki) 448; liczba bloków 29. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania worków z odpadami komunalnymi wymienionymi w poz. 1,2,3,8, 9,10,11,12,13 poza teren nieruchomości, w miejsca umożliwiające swobodny do nich dojazd, natomiast pozostałe odpady będą odbierane z terenu nieruchomości na której się znajdują. Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania odbieranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z otrzymanym zestawieniem) i przekazania Zamawiającemu po każdorazowej zbiórce ewidencji nieruchomości z których zostały odebrane segregowane i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w terminie 7 dni od dnia zakończenia w danym miesiącu. W terminie do 7 dni po zawarciu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram odbierania odpadów komunalnych z poszczególnych miejscowości i punktu selektywnej zbiórki odpadów. Zamawiający nie później niż w terminie do 7 dni przedłożenia harmonogramu zaakceptuje ten dokument lub w przypadku wystąpienia wątpliwości zgłosi uwagi, do których wykonawca ustosunkuje się w terminie do 2 dni od daty ich otrzymania. Harmonogram odbioru odpadów powinien zawierać dane teleadresowe oraz nazwę wykonawcy. Dopuszcza się w trakcie obowiązywania umowy zmianę harmonogramu, z zachowaniem częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do: - prowadzenia kampanii informacyjnej (poprzez wywieszane na tablicy ogłoszeń w miejscowościach o terminach zbierania odpadów, dostarczenia wszystkim właścicielom nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hrubieszów oraz w przypadku jego zmian, przekazanie takich informacji zamawiającemu w celu zamieszczenia na stronie internetowej; uczestnictwa w posiedzeniach komisji Rady Gminy, spotkaniach z sołtysami związanych z przedmiotem zamówienia; - uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. W przypadku zgłoszenia przez właściciela nieruchomości nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem lub niedostarczenia worków do segregacji odpadów, wykonawca zobowiązany będzie do realizowania zgłoszenia w ciągu 2 dni od dnia jego otrzymania od Zamawiającego e-mailem lub telefonicznie. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy lub działania niezgodnego z umową i przepisami prawa dotyczących przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t. jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm./ wykonawca ma obowiązek: - przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; - przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Dopuszczalne jest przekazywanie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 9e ust. 1a-1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakazane jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i pisemne powiadomi o tym Zamawiającego w ciągu 7 dni po upływie miesiąca w którym nastąpiła zbiórka odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia: - określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych /Dz. U. 2012, poz. 645/ poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a także poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; - określonych w rozporządzeniu ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów /Dz. U. 2012 poz. 676/ poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W przypadku nie osiągnięcia powyżej wymienionych, wymaganych poziomów Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, obliczonej na podstawie art. 9z ust. 2 odpowiednio pkt 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. 2013, poz. 1399 z późn. zm/. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, w tym regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będą przekazywane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wagi zbieranych odpadów komunalnych. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca musi zaoferować termin płatności co najmniej 14 dni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90.50.00.00-2 - usługi związane z odpadami, 90.51.10.00-2 - usługi wywozu odpadów, 90.51.20.00-9 - usługi transportu odpadów, 90.51.31.00-7 - usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
 9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Horodło
  Zamawiający: Urząd Gminy Horodło, Horodło
  2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ,zwana dalej Pzp lub ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych,
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013., poz.1692).
  Pojęcie siwz dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiot zamówienia; Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Horodło
  1.Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Horodło (15 miejscowości), oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Horodle, ul. Hrubieszowska 18. Odpady będą odbierane i zagospodarowane zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia pkt.3.SIWZ. W sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zapisami:
  a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U z 2013r., poz. 1399),
  b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Poz. 21) wraz z przepisami wykonawczymi,
  c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,
  d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 1155 ze. zm.),
  e) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 ze zm.),
  f) zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.,
  g) przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Horodło (Uchwała Nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Horodło z dnia 25 luty 2013r.).
  2.Dane gminy.
  a) Powierzchnia gminy wynosi 13027 ha.
  b) Liczba sołectw: 15
  c) Liczba mieszkańców gminy zameldowanych na pobyt stały wynosi 5529 (stan na dzień 31.10.2014r.).
  Uwaga: Ilości mieszkańców są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości mieszkańców, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może zmienić się w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji, jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  d) Kilometraż dróg wynosi ogółem 423,88 km, w tym;
  - drogi krajowe 10,94 km
  - drogi wojewódzkie 20,71 km
  - drogi powiatowe 34,23 km
  - drogi gminne 358 km
  e) Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Horodło na podstawie zebranych odpadów tj. styczeń 2014 - grudzień 2014 r. przez przedsiębiorcę który odbierał odpady komunalne ( odpady zmieszane 323 Mg, segregowane odpady 94 Mg, Wielkogabarytowe 10 Mg) .
  Uwaga: Ilość wytworzonych odpadów nie jest zależna od zamawiającego.Ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb na podstawie zebranych ilości (ton) odebranych odpadów, uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez producentów Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjne i mogą się zwiększyć lub zmniejszyć.
  3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  a) Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Horodło wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych.
  b) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym:
  1. zmieszanych odpadów komunalnych ,
  2. szkła i opakowań szklanych,
  3. papier i tektura,
  4. tworzyw sztucznych ,
  5. metalu,
  6. odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych leków, chemikaliów)
  7. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  8. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  9. odpadów remontowo-budowlanych,
  10. zużytych opon,
  11. odpadów zielonych,
  12. sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  13. zużytych baterii i akumulatorów,
  14. pozostałości po segregacji w tym popiół

  4. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
  4.1.Zabudowa jednorodzinna:
  Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system zbiórki odpadów komunalnych systemem workowym lub pojemnikowym dla odpadów zmieszanych, natomiast tylko system workowy dla odpadów segregowanych:
  a) Zmieszane odpady komunalne:
  Zmieszane odpady komunalne i pozostałości po segregacji odbierane będą z worków (kolor czarny) oraz pojemników o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l i sporadycznie 1100 L. W przypadku wystawienia przez właściciela nieruchomości odpadów zmieszanych w worku, Wykonawca zobowiązany jest odebrać te odpady.
  Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych - raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.
  b) Odpady komunalne odbierane selektywnie ( opakowania szklane, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady niebezpieczne, komunalne odpady ulegające biodegradacji) i pozostałości po segregacji.
  Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system kolorowych worków:
  worek zielony (szkło)
  worek niebieski (papier i tektura)
  worek żółty (tworzywa sztuczne)
  worek szary (metale)
  worek czerwony (odpady niebezpieczne)
  worek fioletowy (odpady ulegające biodegradacji)
  worek czarny ( pozostałości po segregacji w tym popiół)
  Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych - raz w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.
  c) Odpady wielkogabarytowe, remontowo-budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, akumulatory, meble.
  Odbieranie i wywóz ww. odpadów odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości w widocznym miejscu. Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów jw. odbywać się będzie w cyklu półrocznym, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.
  4.2.Zabudowa wielorodzinna:
  a) Zmieszane odpady komunalne.
  Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności 1100L i kontenerów KP-7. Częstotliwość odbierania i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych - minimum dwa razy w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym oraz indywidualnego zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.
  b) Odpady komunalne odbierane selektywnie (opakowania szklane, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale i pozostałości po segregacji). Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzona będzie z wykorzystaniem pojemników o pojemności 1100L wyraźnie oznakowanych co do frakcji gromadzonych odpadów, oraz kontenerów KP-7 wyraźnie oznakowanych co do frakcji gromadzonych odpadów. Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów komunalnych segregowanych minimum dwa razy w miesiącu, według harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym oraz indywidualnego zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.
  c) Odpady wielkogabarytowe, remontowo-budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, akumulatory, meble.
  Odbiór odpadów ww. odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków ( przy pojemnikach, altankach śmietnikowych, itp.). Częstotliwość odbierania i wywozu odpadów jw. w cyklu półrocznym, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym.
  d). Wykonawca zobowiązany jest na mycia i dezynfekcji pojemników 1100L na indywidualne zgłoszenie przez Zamawiającego takiej potrzeby.

  4.3.Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
  Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór i zagospodarowanie odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz comiesięczne przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności. Dodatkowo każdorazowy odbiór odpadów z punktu musi być potwierdzony, odbiorem podpisanym przez osobę prowadzącą gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  5. Pozostałe wymagania.
  5.1.System odbierania odpadów komunalnych, będący przedmiotem zamówienia, nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej
  5.2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017,oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia14 grudnia 2012r.o odpadach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 21).
  Gmina Horodło przynależy do Regionu Południowego w którym wyznacza się trzy Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
  a) Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków, gmina Mircze,
  Sortownia Odpadów zmieszanych w Mirczu ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze
  b) Sortownia Odpadów Zmieszanych wraz z częścią biologiczną w miejscowości Rogóźno
  Miasto Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski
  c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj
  Sito do sortowania odpadów zmieszanych wraz z częścią biologiczną
  ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj
  5.3.Wykonawca zobowiązany jest spełniać szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wynikające z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 122), w tym m. in:
  5.3.1.Odbieranie odpadów komunalnych wszystkich frakcji odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, podanym do publicznej wiadomości mieszkańcom. Harmonogram i worki w kolorach wskazanych w pkt.4.1. (kpl.), plus dodatkowy worek w kolorze czarnym. Wykonawca dostarczy najpóźniej piątego dnia obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. Ponadto co miesiąc wykonawca przekaże 20 kpl. worków w kolorach pkt 4.1 Zamawiającemu.
  a).Załadunek i transport odpadów będzie odbywała się za pomocą sprzętu sprawnego technicznie gwarantującego bezpieczny transport odpadów, uniemożliwiający pylenie.
  b). Ilość środków transportu będąca w dyspozycji wykonawcy ma zapewnić pełną i nieprzerwalną obsługę na terenie całej gminy z częstotliwością określoną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
  c).Wykonawca ma obowiązek powstałe podczas odbioru odpadów komunalnych zanieczyszczenia systematycznie usuwać.
  d).Wykonawca będzie świadczył usługi wyłącznie sprzętem spełniającym wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w szczególności pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejsc postoju a także czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiający weryfikację tych danych.
  e). Wykonawca nie może prowadzić usługi odbioru odpadów pojazdem, który posiada uszkodzony system pozycjonowania satelitarnego (GPS). Jeżeli dojdzie do awarii w momencie prowadzenia zbiórki odpadów, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu a samochód z uszkodzonym systemem (GPS) zastąpić pojazdem w celu kontynuowania zbiórki odpadów.
  5.4.Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości kontrolowania pracy pojazdów obsługujących gminę, jak i również możliwości przejazdu pojazdami podczas zbiórki odpadów.
  5.5. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych.
  5.6.Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z odpadami zebranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jak i również z odpadami zebranymi w innych gminach.
  5.7. Wykonawca jest zobowiązany do:
  a) Zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów.
  b) Zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych segregowanych, poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. kart przekazania odpadów.
  c) Rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem lub zgłoszeniem, nie dostarczenie worków przy każdorazowym odbiorze, najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego lub właściciela nieruchomości. Załatwienie każdej reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu na wskazany adres e-mail.
  d) Wyposażania na własny koszt przy każdorazowym odbiorze z nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne zmieszane (worki czarne) i segregowane (worki kolorowe) i pozostałości po segregacji (worki czarne), o pojemności minimum 120 litrów z folii LDPE o grubości zapewniającej wytrzymałość worków (tj. co najmniej 60 mikronów). Uzupełnianie worków następować będzie po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy posesji worków w kolorach jakie zostały zabrane. Na workach musi znajdować się nadruk określający rodzaj odpadu z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki pkt. 4.1.
  e) W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjęcia ich jako zmieszane odpady komunalne i pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, w ciągu 14 dni po upływie każdego miesiąca za dany miesiąc, dołączając dowody na naruszenie tych obowiązków, np. fotografie w formie elektronicznej.
  f) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645).
  g) Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości co najmniej określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).
  h) Osiąganie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania, rozliczane będzie w okresach kwartalnych W przypadku nie osiągnięcia powyżej wymienionych, wymaganych poziomów Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej, obliczanej na podstawie art. 9z ust. 2 odpowiednio pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)
  i) Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391, ze zm. ), zobowiązany jest do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Horodło w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy, wraz z dokumentami sporządzanymi na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
  j) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące dane:
  - wykaz ilości zebranych odpadów łącznie oraz w rozbiciu na poszczególne rodzaje,
  - wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne zmieszane,
  - wykaz nieruchomości, od których zostały odebrane odpady segregowane,
  - wykaz właścicieli nieruchomości niedopełniających obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów,
  k) Dane te winny być przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej, uzgodnionej z Zamawiającym.
  l) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi, do przekazania Zamawiającemu końcowego sprawozdania za cały okres obowiązywania umowy obejmującego ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów, informacje o osiąganych poziomach odzysku, zbiorcze zestawienie danych o odpadach odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
  5.8. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.
  5.9. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia:
  a) Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia.
  b) W trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy informacje o zmianach w wykazie adresów nieruchomości objętych zbieraniem odpadów w ramach realizacji zamówienia, a wykonawca uwzględni te zmiany najpóźniej od kolejnego odbioru.
  c) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych (zgodnie z otrzymanym wykazem) worki w kolorze czarnym - odpady zmieszane i pozostałości po segregacji oraz worki kolorowe, niezbędne do segregacji odpadów, harmonogram odbioru (uprzednio uzgodniony z Zamawiającym) najpóźniej piątego dnia obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym.
  Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym:
  - powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności powtarzalności odbierania odpadów poszczególnych rodzajów,
  - nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych itd.
  - powinien wskazywać: miejscowość i daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów.
  d) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu sporządza uzgodnione z Zamawiającym harmonogramy odbioru, które będzie dostarczał do nieruchomości, a także przekazywał Zamawiającemu do publikacji na stronie internetowej Gminy Horodło lub w inny sposób.
  e) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
  6. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto zaleca się zapoznanie z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia. Zamawiający wymaga, aby na drogach będących w zarządzie zamawiającego i dojazdach do posesji był używany właściwy tabor transportowy, nie powodujący niszczenia dróg (drogi asfaltowe, gruntowe ulepszone kruszywem, oraz drogi gruntowe, część dróg wąska, ze znacznym spadkiem, gdzie są ograniczone warunki manewrowania).
  7. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach. Odbiór odpadów ma być realizowany z danej nieruchomości od strony wjazdu na tą nieruchomość (drogi), a w przypadku budynku wielorodzinnego bezpośrednio z punktu gromadzenia odpadów na tej nieruchomości
  (np. bloki ).
  8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno- prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
  9. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Horodło Wykonawca zobowiązany jest aby zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 wskazanych w pkt. 5.2.
  10.Wykonawca zobowiązany jest do:
  a) Ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do składowania.
  b) Przekazywania odpadów do uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych i uzyskania od niego potwierdzenia odbioru odpadów zebranych z terenu Gminy Horodło na karcie przekazania odpadów.
  c) Terminowego zbierania i wywożenia odpadów.
  d) Przeładowywania odpadów w legalnym i przystosowanym do tego miejscu.
  e) Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi.
  f) Rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych przepisami dokumentów.
  g) Utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym pojazdów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy.
  h) W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
  i) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
  11. Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem:
  a) wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz ze sprawozdaniem o którym mowa w art.9 n ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach informacji o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
  b) wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z fakturą wszystkich kopii kart przekazania odpadów do instalacji odzysku , recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzających sposób zagospodarowania zebranych odpadów. Karty powinny odpowiadać wymogom Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 roku w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów .
  c) Wykonawca zobowiązany będzie do comiesięcznego przekazywania wraz z fakturą :
  - dowodów ważenia odpadów zmieszanych, pozostałości z sortowania i zielonych
  z datą z dnia wykonania usługi.
  - dowodu ważenia odpadów selektywnie zebranych w danym miesiącu .
  d) Wykonawca podczas realizacji zamówienia dokona wszelkich starań aby jak największa ilość zebranych odpadów poddać recyklingowi i przygotować do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
 10. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Werbkowice w roku 2015.
  Zamawiający: Gmina Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy, Werbkowice
  Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Werbkowice z 4 sektorów wyznaczonych na terenie Gminy Werbkowice w następującym zakresie: 1. Odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych 20 03 01 i pozostałości z sortowania z częstotliwością: a) w zabudowie wielorodzinnej - min. co dwa tygodnie, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemnika 1100 l lub kontenerów Kp-7 na każde zgłoszenie telefoniczne. b) w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z poj., 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l 2. Odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny następujących frakcji: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielo materiałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji: oznaczonych kodami : 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 02 01. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej odbywa się w systemie workowym o poj., 120 l oraz w systemie pojemników 1100 l, których lokalizację dla poszczególnych sektorów przedstawiają załączniki do SIWZ. Worki do zbiórki odpadów zapewni i dostarczy mieszkańcom Wykonawca w miesiącu styczniu podczas pierwszego odbioru odpadów w roku 2015. Odbiór odpadów selektywnie zebranych będzie się odbywał z częstotliwością: a) w zabudowie jednorodzinnej min. 1 raz na miesiąc z worków, które dostarczy mieszkańcom przedsiębiorca, pojemność i kolorystyka worków ma odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, określonym Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/157/2012 z dnia 30 października 2012 r. b) w zabudowie wielorodzinnej min. 1 raz na dwa tygodnie z poj. 1100l i Kp-7 przeznaczonych na odpady segregowane, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia na każde zgłoszenie telefoniczne. 3. Odbierania odpadów komunalnych budowlanych - wytworzonych w gospodarstwach domowych , pochodzących z drobnych remontów wykonywanych systemem gospodarczym ( bez udziału firm zewnętrznych ), nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę , przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do kontenerów podstawionych przez Wykonawcę, w wyznaczonych miejscowościach - minimum jeden kontener na dany sektor, który wybrany Wykonawca dostarczy do dnia 20 stycznia 2015 r. Miejsce ustawienia kontenera wskaże Zamawiający. Oferta może obejmować zamówienie na jeden sektor lub kilka sektorów. 1. SEKTOR I Sektor ten obejmuje w miejscowości Werbkowice: - zabudowę wielorodzinną: Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik zlokalizowaną przy ul. Konopnickiej: blok Nr 4,5,6,7,8, Szkolnej: blok Nr 8, 9,10 , Piłsudskiego: blok Nr 3 i Przemysłowej blok Nr 1, - zabudowę wielorodzinną przy ul. Jana Pawła II blok Nr 12 i 14 Na terenie tego sektora występuje tylko zabudowa wielorodzinna, obowiązywać będzie system pojemnikowo - kontenerowy zbiórki odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 1100l lub Kp7 ustawionych w miejscach utwardzonych lub altanach śmietnikowych. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników 1100 l oznaczonych kolorami: zielony, niebieski, żółty. Częstotliwość wywozu - min 1 raz na dwa tygodnie lub w przypadku przepełnienia na każde telefoniczne zgłoszenie. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów wokresie obowiązywania umowy .: zmieszanych pozostałości z sortowania i zielonych - 230 Mg selektywnych - 70 Mg Ilość mieszkańców w sektorze : 820 Ilość pojemników kontenerów Kp- 7 na odpady niesegregowane przeznaczona do opróżniania: 8 szt - Spółdzielnia Mieszkaniowa Cukrownik 1 szt. - Bloki Jana Pawła II Ilość pojemników na odpady selektywnie zebrane: szkło, plastik, papier 2 szt. Kp-7 l - Spółdzielnia Mieszkaniowa Cukrownik 4 szt. 1100 l - Spółdzielnia Mieszkaniowa Cukrownik 3 szt. 1100l - bloki Jana Pawła II Szczegółowe rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki 1100l zawiera załącznik Nr 11 do SIWZ .2. SEKTOR II - obejmuje pozostałe nieruchomości zamieszkałe miejscowości Werbkowice. Do tego sektora zaliczamy ulice: Parkowa, Piłsudskiego ( bez bloku nr 3), Jana Pawła II ( bez bloku 12 i 14), Sienkiewicza, Wspólna, Kryształowa, Kopernika, Mickiewicza, Partyzantów, Szkolna, Prusa, Wojska Polskiego, Reja, Kolejowa, 3-go Maja, Sikorskiego, Kościuszki, Staszica, Polna, Ks. Klingiera, Pogodna, Słoneczna, Krótka, Poprzeczna, Piotra Skargi, Zamojska, Przemysłowa ( bez bloku Nr 1). W sektorze tym będzie obowiązywał system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 80-120 l, zaś selektywne w workach i pojemnikach 1100l. Ilość mieszkańców w sektorze: ok. 1270 Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów wokresie obowiązywania umowy .: zmieszanych pozostałości z sortowania i zielonych - 180 Mg selektywnych - 90 Mg Ilość budynków jednorodzinnych przewidywana do obsługi: 394, wielorodzinnych : 10 Ilość pojemników 1100 l na selektywną zbiórkę -24 szt. .Szczegółowe rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki 1100l zawiera załącznik Nr 12 do SIWZ. Ilość pojemników kontenerów Kp- 7 na odpady niesegregowane przeznaczona do opróżniania:2 szt. (ul. Przemysłowa, Agronomówka ul. Staszica. ). Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych - 1 raz na miesiąc. Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów selektywnych gromadzonych w workach - 1 raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem . Częstotliwość opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki 1100l - na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. 3. SEKTOR III Obejmujący miejscowości: Adelina, Sahryń, Sahryń Kolonia, Zagajnik; Turkowice,Wronowice, Terebiniec, Terebiń, Terebiń Kolonia, Gozdów, Alojzów, Podhorce, Peresołowice. Na terenie tego sektora obowiązuje system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 80-120 l ,zaś selektywne w workach i pojemnikach 1100l. Ilość mieszkańców w sektorze: ok. 3250 Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów w okresie obowiązywania umowy : zmieszanych pozostałości z sortowania i zielonych - 200 Mg selektywnych - 50 Mg Ilość budynków jednorodzinnych przewidywana do obsługi: 925, wielorodzinnych 19 Ilość pojemników 1100l na selektywną zbiórkę - 26. Szczegółowe rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki 1100l zawiera załącznik Nr 13 do SIWZ . Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych - 1 raz na miesiąc. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów selektywnych gromadzonych w workach - 1 raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem .Częstotliwość opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki 1100l - na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego. 4. SEKTOR IV Obejmujący sołectwa: Dobromierzyce, Hostynne, Hostynne Kolonia, Honiatycze, Honiatycze Kolonia, Honiatyczki, Konopne, Kotorów, Łysa Góra, Łotów, Malice, Strzyżowiec, Wilków, Wilków Kolonia. Na terenie tego sektora obowiązywał będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach 80-120 l , zaś selektywne w workach i pojemnikach 1100l. Ilość mieszkańców w sektorze: ok. 2200 Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów wokresie obowiązywania umowy .: zmieszanych pozostałości z sortowania i zielonych - 150 Mg selektywnych - 30 Mg Ilość budynków jednorodzinnych przewidywana do obsługi: 761 Ilość pojemników 1100l na selektywną zbiórkę -20 szt. Szczegółowe rozmieszczenie pojemników do selektywnej zbiórki 1100l zawiera załącznik Nr 14 do SIWZ . Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych - 1 raz na miesiąc. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów selektywnych gromadzonych w workach - 1 raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem. Częstotliwość opróżniania pojemników 1100l - do selektywnej zbiórki - na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego..

Inne osoby dla Sobczuk (52 osoby):