Kogo reprezentuje osoba

Sokołowska Racławska Katarzyna Agnieszka

w KRS

Katarzyna Agnieszka Sokołowska Racławska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Agnieszka
Nazwisko:Sokołowska Racławska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Jasło (Podkarpackie)
Przetargi:489 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brączyk Zbigniew, Filip Zdzisław, Jachym Teresa, Matuszewski Adam, Sychta Jan, Ziaja Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wiśniowski Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych Sp. Z O.O. W Jaśle, Jasło − KRS 0000069871

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę sześciu odcinków dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i bitumicznej. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z wykonaniem podbudowy oraz robót ziemnych na nw. odcinkach dróg: 1) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Brzeziny od skrzyżowania koło tzw. waflarni w kier. P.Gołebiowski, dz. nr ew. 880 w Bączalu Dolnym – odcinek o długości 440 m. 2) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w kier. P. Gorczycy, dz. nr ew. 172/1 w Lisowie – odcinek o długości 205 m. 3) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w kierunku Oleszkowicz, dz. nr ew. 194 w Siedliskach Sł. – odcinek o długości 110 m. 4) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Za las za P.Mazurkiewiczem, dz. nr ew. 24/1 w Siepietnicy – odcinek o długości 100 m. 5) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w kierunku P.Goleń, dz. nr ew. 126 w Sławęcinie – odcinek o długości 127 m. 6) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nadole w kierunku P. Kosiek dz. nr ew. 254/2 w Święcanach – odcinek o długości 290 m. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo – kosztorysowej (w skład której wchodzi: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wymagania techniczne nawierzchni bitumicznej WT-2 2010, przedmiary robót) oraz projekcie umowy.
 2. Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec
  Zamawiający: Gmina Niebylec, Niebylec
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni mineralno - bitumicznych dróg gminnych, w tym dróg wewnętrznych, jak również gminnych placów i parkingów na terenie gminy Niebylec. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: a) technologia I – profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm – 905 m2; b) technologia II - profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm – 610 m2; c) technologia III – profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczonym mechanicznie gr. 0,05 m3, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o śr. gr. 5 cm – 3165 m2; d) technologia IV – wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną o śr. gr. 0,05 Mg, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm – 8255 m2.
 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podziałem na części: część 1*. Remont drogi gminnej Sochacz II, nr drogi 271211K w m. Lipinki w km 0+100-0+380, część 2*. Remont drogi gminnej Dudzic-Radwański, nr drogi 271226K w m. Kryg w km 0+200-0+380, część 3*. Remont drogi gminnej Do oczyszczalni, nr drogi 271207K w m. Wójtowa w km 0+000-0+300
  Zamawiający: Urząd Gminy Lipinki, Lipinki
  Część 1. Remont drogi gminnej Sochacz II, nr drogi 271211K w m. Lipinki w km 0+100-0+380 - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża, wykonanie podbudowy żwirowej i tłuczniowej, Część 2. Remont drogi gminnej Dudzic-Radwański, nr drogi 271226K w m. Kryg w km 0+200-0+380 - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża, wykonanie podbudowy żwirowej i tłuczniowej, utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym, Część 3. Remont drogi gminnej Do oczyszczalni, nr drogi 271207K w m. Wójtowa w km 0+000-0+300 - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża, wykonanie podbudowy żwirowej i tłuczniowej, utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót.
 4. „Przebudowa dróg będących własnością Gminy Jasło w miejscowościach: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 113333R Kowalowy przez wieś w miejscowości Kowalowy, w km 0+000 – 0+526; 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 113341R Łaski od krzyżówki w kierunku Motkowicza w miejscowości Łaski, w km 0+000 – 1+200; 3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 975 i 783 w miejscowości Niegłowice, w km 0+000 – 0+154; 4. Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr ewid. 381/1 i 378 w miejscowości Wolica, w km 0+235 – 0+394”.
  Zamawiający: Gmina Jasło, Jasło
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań pn.: „Przebudowa dróg będących własnością Gminy Jasło w miejscowościach: 1). Przebudowa drogi gminnej Nr 113333R Kowalowy przez wieś w miejscowości Kowalowy, w km 0+000 – 0+526; 2). Przebudowa drogi gminnej Nr 113341R Łaski od krzyżówki w kierunku Motkowicza w miejscowości Łaski, w km 0+000 – 1+200; 3). Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 975 i 783 w miejscowości Niegłowice, w km 0+000 – 0+154; 4). Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr ewid. 381/1 i 378 w miejscowości Wolica, w km 0+235 – 0+394”. W ramach przebudowy w/w dróg przewiduje się wykonanie następujących robót drogowych: - ścianie poboczy, - demontaż płyt drogowych, - roboty ziemne związane z wykonaniem koryta drogowego, - mechaniczne profilowanie korony drogi pod warstwy konstrukcyjne, - ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, - ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, - oczyszczenie oraz skropienie istniejących nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową, - ułożenie wiążącej oraz ścieralnej nawierzchni bitumicznej, - wykonanie poboczy drogi z mieszanki tłuczniowej. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będące załącznikami do SIWZ (zał. nr 1, 2, 3, 4, 5).
 5. Przebudowa odcinków dróg wewnętrznych i ul. Górnickiego na terenie gminy Strzyżów
  Zamawiający: Gmina Strzyżów, Strzyżów
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Przebudowa drogi Godowa – Przed SKRem o pow. 600 m2
  2. Przebudowa drogi Godowa – Nad Nyczem o pow. 900 m2
  3. Przebudowa drogi Dobrzechów - Adamczykówka o pow. 360 m2
  4. Przebudowa drogi Dobrzechów – Kolonia Rzeki o pow. 300 m2
  5. Przebudowa drogi Grodzisko – Za kościołem o pow. 600 m2
  6. Przebudowa drogi Grodzisko – Koło Wesołowskiego o pow. 450 m2
  7. Przebudowa ul. Górnickiego o pow. 814,5 m2
 6. Remont drogi gminnej Nr 113569 dz. nr ewid. 1185 w km 0+170-0+870 w miejscowości Samoklęski
  Zamawiający: Gmina Osiek Jasielski, Osiek Jasielski
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania polegającego na remoncie drogi gminnej Nr 113569 dz. nr ewid. 1185 w km 0+170-0+870 w miejscowości Samoklęski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  1) dokumentacja projektowa (przedmiar, plan sytuacyjny)– Zał. nr 7 do SIWZ,
  2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Zał. nr 7a do SIWZ.

  Materiały pochodzące z rozbiórek, nieprzewidziane do ponownego wbudowania, przechodzą na własność Wykonawcy.
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2015 poz. 2164), dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego
  w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc, posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez niego decyzji
  o zaakceptowaniu „równoważników”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń.

  Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty te muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego i będą rozliczane kosztorysem tzw. „różnicowym”, tzn. od ceny roboty „pierwotnej” odliczy się cenę roboty „zamiennej” w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego. Kosztorysy „różnicowe” opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia:
  - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
  - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.
  Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty takie nazywane są „robotami zaniechanymi”. Roboty te muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu, od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na podstawie odpowiednich KNR-ów lub KNNR-ów w oparciu o następujące założenia:
  - ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów szczegółowych złożonych przez Wykonawcę, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
  - w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.
  Wymagania stawiane Wykonawcy:
  a) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
  i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
  b) wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót budowlanych przez cały okres wykonywania robót, oraz utrzymania zaplecza budowy przez cały okres wykonywania robót,
  c) podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji obiektu,
  d) w trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa,
  e) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
  i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru,
  f) na wykonane roboty Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji jakości i rękojmi na okres wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, liczony od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót.
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
  Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego robót osoby, które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub Podwykonawcy związaną z wykonywaniem niezbędnych czynności do realizacji zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarach robót.
 7. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Tuchów w 2017 roku ”
  Zamawiający: Gmina Tuchów, Tuchów
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem dróg gminnych w następujących miejscowościach:
  1. Tuchów ul. Okólna na długości 250,0 mb,
  2. Tuchów ul. Głęboka na długości 130,0 mb,
  3. Tuchów ul. Księżycowa na długości 170,0 mb,
  4. Buchcice – parking k/kościoła o powierzchni 400,0 m2,
  5. Trzemesna na Kawówki na długości 400,0 mb,
  6. Jodłówka Tuchowska (Zarębki) na długości 100,0 mb,
  7. Jodłówka Tuchowska (Sołtysia góra) na długości 200,0 mb,
  8. Burzyn w kierunku Bistuszowej na długości 320,0 mb
  9. Burzyn k/Nowaka na długości 140,0 mb,
  10. Zabłędza w kierunku na Podlesie na długości 350,0 mb.
 8. „Remont drogi gminnej K203369 „Przez wieś” (Paleśnica- Olszowa- Jastrzębia) w m. Olszowa dz. nr 235 w km 2+000 – 2+166 oraz drogi gminnej K203364 „Kalinówka” (Kończyska – Słona) na działkach Kończyska dz. nr 149, Słona dz. nr 27, 114, Faściszowa dz. nr 360, w km 1+340 – 1+540; 2+300 – 2+600; 2+890 – 2+990 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie remontu dróg gminnych. Zakres rzeczowy został wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych części;
  Część I
  Remont drogi gminnej K 203369 „Przez wieś” (Paleśnica - Olszowa - Jastrzębia) w miejscowości Olszowa dz. nr 235 w km 2+000 – 2+166;
  Część II
  Remont drogi gminnej K203364 „Kalinówka” (Kończyska – Słona) na działkach – Kończyska dz. nr 149, Słona dz. nr 27, 114, Faściszowa dz. nr 360 w km 1+340 – 1+540; 2+300 – 2+600; 2+890 – 2+990
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt techniczny, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” (załącznik nr 8, 9, 10).
 9. Modernizacja dróg w gminie Czchów
  Zamawiający: Gmina Czchów, Czchów
  „Modernizacja dróg w gminie Czchów”. 1) Część 1- „Modernizacja dróg dojazdowych do pól”- zakres zamówienia obejmuje: a) drogę „Będzieszyna Trawniki” w miejscowości Będzieszyna o długości 200 mb, b) drogę „Do Cichego” w miejscowości Biskupice Melsztyńskie o długości 120 mb, c) drogę „Domosławice Faliszewice” w miejscowości Domosławice o długości 200 mb, d) drogę „Zabrzański Czuba” w miejscowości Piaski Drużków o długości 200 mb zakres zamówienia obejmuje między innymi wykonanie dolnej warstwy podbudowy, górnej warstwy podbudowy, nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej. 2) Część 2 - „Modernizacja dróg gminnych” - zakres zamówienia obejmuje drogi: a) Do P. Koniecznego" w miejscowości Będzieszyna, b)„Zaogrody Łazy” w miejscowości Jurków, c) "Piaski Zapora" w miejscowości Piaski Drużków, d)"Kozieniec Zawrocie" w miejscowości Wytrzyszczka, e) "Do Czchowskiego", „ul. Machulec - łącznik”, „Do Piecha”, „Do Rabiaszów”, „ul. Zapotocze Górne” „ul. Górna”, f)„ul. Machulec”, „ul. Koleboka” w miejscowości Czchów, g)„Zeliny rów melioracyjny”, „Dąbrowa”, „Przy Remizie OSP” w miejscowości Biskupice Melsztyńskie, h)"Kościół Las" i „Do Cmentarza” w miejscowości Domosławice, i)„Gacówka”, „Koło Potoku”, „Parking przy kościele”w miejscowości Tworkowa, j) "Do Osieckiego" w miejscowości Tymowa, k)"Debrza", "Nadole Koczwara", „Nagorze Niedzwiedza koło Sapały”w miejscowości Złota. Remont polegał będzie na wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych, górnej warstwy z kruszyw łamanych, wykonaniu nakładki z masy mineralno- bitumicznej na istniejącej podbudowie grubości 5 cm lub 6 cm.
 10. Remont drogi powiatowej 1479K Pagorzyna - Bednarskie w km 0+150-1+170
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, Gorlice
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej remont drogi powiatowej 1479K Pagorzyna - Bednarskie w km 0+150-1+170 w zakresie remontu nawierzchni i poboczy
 11. Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie działki nr 754/4 w Ciężkowicach
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ciężkowicach, Ciężkowice
  1)Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg gminnych: (całkowita wymiana konstrukcji wraz z warstwą ścieralną (bitumiczną) w celu zwiększenia nośności jezdni, lokalnie zatoki postojowe oraz azyl dla pieszych z kostki granitowej – ograniczone krawężnikiem granitowym, 2)Przebudowa
  kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie materiałów o wyższych parametrach niż w stanie pierwotnym (po istniejącej trasie). Wymiana kanalizacji opadowej z uwagi na głębokie wykopy wymaga prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym zgodnie z Decyzją /pozwoleniem
  na prowadzenie robót wydaną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Tarnowie –pismo znak OZT/5152.151.2016.AC.2 3)Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg gminnych oraz kanalizacji deszczowej według projektu zagospodarowania terenu. Płyta Rynku oraz chodniki wokół
  płyty po zewnętrznej stronie jezdni odrestaurowane odrębnym zadaniem zostają bez zmian. 4)Czasowa rozbiórka krawężników w celu wykonania pełnej konstrukcji jezdni również pod krawężnikami. Po wykonaniu konstrukcji ich lokalizacja jak również wysokość posadowienia zostaną przywrócone do stanu pierwotnego. 3.Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny nad prowadzoną
  budową, zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim nr OZT/5152.151.2016.AC.2 4.W ramach realizowanych robót budowlanych obowiązkiem wykonawcy będzie wprowadzenie na czas przebudowy organizację ruchu zgodnie z przekazanym Projektem tymczasowej organizacji ruchu. 5.Mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej winna odbywać się poprzez frezowanie. 6.Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. 7.Wykonawca zapewni transport materiałów pochodzących z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 1 km.
  8.UWAGA: Przy wykonywaniu nawierzchni bitumicznej przed położeniem nawierzchni ścieralnej należy bezwzględnie zastosować skropienie emulsją asfaltową nawierzchni wiążącej. 9. Przy odbiorze końcowym robót Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania odwiertów kontrolnych na koszt Wykonawcy. 10. Szczegółowy opis robót zawierają: Projekt budowlany, Przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące integralną część SIWZ. 11. Do wykonania robót należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 12. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz o parametrach nie gorszych.
  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13.UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, wyłącznie
  za zgodą Zamawiającego - na etapie realizacji zamówienia – w przypadku ukazania się na rynku materiałów nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, Zamawiający dopuszcza
  możliwość ich zastosowania w zamian za materiały zaproponowane w ofercie. Jednak zmiana ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia, przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 11 do
  SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe, a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny oferty na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano dalej. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie określonym w umowie. 14. Zadanie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu RozwójObszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 15. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP: 1)
  Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega
  na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm.) w tym, - roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznych i chodników, kanalizacji deszczowej, - roboty dotyczące wykonania kanalizacji deszczowej, - roboty
  dotyczące wykonania podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne i z kostki granitowej - roboty dotyczące wykonania nawierzchni z kostki granitowej - roboty dotyczące wykonania nawierzchni bitumicznych, 2)Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: a. Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 4 do SIWZ, b. Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w ust 15 pkt 1, ze wskazaniem stanowisk i czynności, oraz oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
  dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
  do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
  sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności Nie
  przedstawienie we wskazanym terminie ww. dokumentów, bądź przedstawienie dokumentów niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. c. Na etapie
  realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. -wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w ust ust. 15 pkt 1 , ze wskazaniem stanowisk i czynności
  oraz oświadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
  oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. -
  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
  sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności d. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 3)W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia wymogów związanych z wykazaniem spełniania tego obowiązku zgodnie z wymogami SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek
  stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika, 4) Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający
  może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6)Zmiana pracownika wykonującego prace będzie możliwa w następującej sytuacji: a)na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego prac; b)na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 7)Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie pracownika wykonującego prace w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej
  zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w SIWZ 8)Zmiana pracownika wykonującego prace w ramach realizacji przedmiotu umowy skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących prace i nie wymaga
  zawierania przez Strony aneksu do umowy.
 12. „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Pleśna mieszanką mineralno – asfaltową”.
  Zamawiający: Gmina Pleśna, Pleśna
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pleśna polegający na:
  uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych mieszanką
  mineralno – asfaltową na gorąco:
  a) maksymalnie do 450m2 z ramowaniem
  b) skrapianie mieszanką grysowo – emulsyjną nawierzchni wraz z posypaniem spękań grysem (tzw. REMONTER) – maksymalnie do 100 ton masy do wbudowania
  c) naprawa pęknięć poprzecznych i podłużnych (szer. 1-2cm) przez całą szerokość nawierzchni masą zalewową na gorąco maksymalnie do 200mb
  2. Remont nawierzchni będzie odbywał się każdorazowo na polecenie Urzędu Gminy Pleśna w ciągu obowiązywania umowy.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia.
  4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określający przedmiot główny zamówienia: 45233140-2 Roboty drogowe.
  5. Nawierzchnie będą remontowane mieszanką mineralno-asfaltową oraz skrapiane mieszanką grysowo – emulsyjną wraz z posypywaniem spękań grysem za pomocą urządzenia mechanicznego tzw. Remontera. Wykonawca musi posiadać i używać podczas wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni mieszanką bitumiczną termos do przewozu gorącej masy asfaltowej. Szczegółowy sposób wykonania określony jest w załączniku do niniejszej SIWZ, tj. specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
  6. W załączniku Nr 1 opisano wstępne ilości do wykonania. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie rościł praw wobec Zamawiającego w przypadku nie wykonania maksymalnego zakresu zamówienia po stawkach określonych w formularzu ofertowym.
  7. Sposób wykonania zamówienia:
  a) Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót,
  b) w czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz z niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt,
  c) Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót),
  d) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
  8. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w przedmiarach, gdzie zostały wymienione pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku składania oferty równoważnej, należy zachować parametry i wymogi nie gorsze niż określone w projekcie budowlanym, przedmiarze robot i specyfikacji technicznej.

  9. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

  1)W celu weryfikacji ww. zobowiązania, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienie zatrudnienia na umowę o pracę lub wykazu pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w ust 9 wraz z animizowanymi kopiami umów o pracę.

  *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

  2) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust 9, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać niezbędnych dokumentów w tym zakresie. Zamawiający może zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3) Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w umowie.
 13. „Przebudowa i remont dróg będących własnością Gminy Jasło w miejscowościach: 1) Remont drogi gminnej Nr 113353R działka nr ewid. 921/3 w miejscowości Bierówka, w km 0+071 – 0+321; 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 113354R Niepla – Lubla (działka nr ewid. 133) w miejscowości Niepla, w km 0+572 – 0+697; 3) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 497/3 w miejscowości Chrząstówka, w km 0+218 – 0+541; 4) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 9325 koło Tuchowskiego w miejscowości Osobnica; 5) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1165 w miejscowości Szebnie; 6) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 500 w miejscowości Łaski, w km 0+164 – 0+339; 7) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 1585/6 w miejscowości Szebnie; 8) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 1210/4 w miejscowości Trzcinica, w km 0+423– 0+730”.
  Zamawiający: Gmina Jasło, Jasło
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań pn. „Przebudowa i remont dróg będących własnością Gminy Jasło w miejscowościach: 1) Remont drogi gminnej Nr 113353R działka nr ewid. 921/3 w miejscowości Bierówka, w km 0+071 – 0+321; 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 113354R Niepla – Lubla (działka nr ewid. 133) w miejscowości Niepla, w km 0+572 – 0+697; 3) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 497/3 w miejscowości Chrząstówka, w km 0+218 – 0+541; 4) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 9325 koło Tuchowskiego w miejscowości Osobnica; 5) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1165 w miejscowości Szebnie; 6) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 500 w miejscowości Łaski, w km 0+164 – 0+339; 7) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 1585/6 w miejscowości Szebnie; 8) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 1210/4 w miejscowości Trzcinica, w km 0+423– 0+730”. W ramach przebudowy oraz remontu w/w dróg przewiduje się wykonanie następujących robót drogowych: - ścianie poboczy, - mechaniczne profilowanie korony drogi pod warstwy konstrukcyjne, - ułożenie górnej warstwy podbudowy z mieszanki tłuczniowej, - oczyszczenie oraz skropienie istniejących nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową, - ułożenie wiążącej oraz ścieralnej nawierzchni bitumicznej, - wykonanie poboczy drogi z mieszanki tłuczniowej. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będące załącznikami do SIWZ (zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11a).
 14. na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 5+350 – 6+850 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – część II”
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 5+350 – 6+850 obejmuje m.in. likwidacja ok. 350 m2 przełomów typu ciężkiego, wykonanie ok. 700 m2 podbudowy z mieszanki tłuczniowej o grubości w-wy 6 cm po zagęszczeniu, wykonanie ok. 1 tys. ton podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej 0-16 wraz z skropieniem, wykonanie ok. 8 tys. m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 0-12 wraz z skropieniem, uzupełnienie mieszanką tłuczniową ok. 2,1 tys. m2 poboczy, oczyszczenie z namułu ok. 2,9 tys. mb rowów i przepustów, wykonanie ok. 35 m2 umocnień płytami ażurowymi typu „Krata” dna i skarp cieku w obrębie przepustu pod drogą w km 5+421, wymiana materiału 21 szt. przepustów pod zjazdami indywidualnymi wraz z ściankami czołowymi
 15. wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin” w km 6+850 – 7+510
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
  Przedmiot zamówienia obejmuje:przebudowę drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin w km 6+850 – 7+510 obejmuje m.in. wykonanie ok. 550 ton podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej 0-16 wraz z skropieniem śr. grub. 5 cm po zawałowaniu, wykonanie ok. 4,4 tys. m2 nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 0-12 gr. 4 cm, wraz z skropieniem, przebudowa ok. 360 m2 chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem, uzupełnienie mieszanką tłuczniową ok. 500 m2 poboczy, oczyszczenie z namułu ok. 660 mb rowów i przepustów, wymiana materiału 6 szt. przepustów pod zjazdami indywidualnymi wraz z odtworzeniem nawierzchni.
 16. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno
  Zamawiający: Gmina Dębno, Dębno
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębno. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) Przebudowa drogi gminnej Dębno Hektary II
  1. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15cm – 1225m2
  2. Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10cm – 1225m2
  3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6cm, masa grysowa, samochód do 5t – 1060m2
  4. Ścięcie poboczy, równiarkami samojezdnymi, grunt kat. IV – 210m2
  5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm, dosypanie poboczy – 210m2
  6. Osadzenie w studzienkach i komorach, właz żeliwny, do 60kg regulacja studni kanalizacyjnych – 6szt
  2) Przebudowa drogi gminnej Maszkienice na Most
  1. Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne, grubość 5cm, mechaniczne frezowanie – 702,50m2
  2. Skropienie nawierzchni asfaltem – 703m2
  3. Nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5cm, masa grysowa, samochód do 5t, krotność 1,25 – 702,50m2
  4. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa, samochód 5-10t – 35,1t
  5. Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kat. IV, ścięcie poboczy – 62,5m2
  6. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm, dosypanie poboczy – 62,5m2
  7. Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,1m3 w jednym miejscu – 0,3m3
  3) Przebudowa drogi gminnej Maszkienice Podlesie
  1. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15cm – 1050m2
  2. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10cm – 1050m2
  3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6cm, masa grysowa, samochód do 5t – 910m2
  4. Ścięcie poboczy, równiarkami samojezdnymi, grunt kat. IV – 180m2
  5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm, dosypanie poboczy – 180m2
  4) Przebudowa drogi gminnej Wola Dębińska Hebdówka
  1. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20cm – 52,5m2
  2. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15cm – 52,5m2
  3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6cm, masa grysowa, samochód do 5t – 430m2
  4. Ścięcie poboczy, równiarkami samojezdnymi, grunt kat. IV – 84m2
  5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm, dosypanie poboczy – 84m2
  5) Przebudowa drogi gminnej Łoniowa dz. Nr 1202
  1. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15cm – 1275m2
  2. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu10cm – 1275m2
  3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6cm, masa grysowa, samochód do 5t – 1285m2
  4. Ścięcie poboczy, równiarkami samojezdnymi, grunt kat. IV – 255m2
  5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm, dosypanie poboczy - 255m2
  6) Przebudowa drogi Rajsko do Zagórza w Sufczynie
  1. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15cm – 1216m2
  2. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10cm – 1216m2
  3. Mechaniczne ścięcie poboczy równiarką, kat. gruntu I-III – 256m2
  4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6cm, masa grysowa, samochód do 5 t – 1088m2
  5. Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 6 cm, dosypanie poboczy, krotność 0,70 – 192m2
  7) Przebudowa drogi gminnej Łysa Góra Zamieście w miejscowości Łysa Góra
  1. Roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60m3, grunt kat. III-IV, odmulenie rowów odwadniających – 152m3
  2. Skropienie nawierzchni asfaltem – 2380m2
  3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa grysowa, samochód do 5t – 2380m2
  4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa grysowa, samochód do 5t – 2380m2
  5. Mechaniczne planowanie terenu, równiarkami samojezdnymi, grunt kat. IV, ścięcie poboczy – 760m2
  6. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8cm, dosypanie poboczy – 760m2

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie stanowi przedmiar robót (zał. nr 9 SIWZ), dokumentacja projektowa (zał. nr 10 SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 11 SIWZ).

  Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazuje się dla niektórych materiałów, wyrobów i urządzeń nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie to wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają minimalne parametry techniczne i jakościowe wyrobów, urządzeń oraz materiałów wymaganych przez zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów, wyrobów i urządzeń niż wskazane w/w/w dokumentach z zastrzeżeniem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały, wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej ma obowiązek wskazać, jakie materiały, wyroby lub urządzenia zastosuje. Jakość i parametry materiałów, wyrobów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania. Ciężar wskazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.

  2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności operatora rozściełacza do masy bitumicznej, operatora walca, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
  3. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane powyżej czynności będzie polegało na :
  1) Na etapie składania ofert – Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią załącznik nr 1 do SIWZ tj. formularz oferty.
  2) Na etapie po zawarciu umowy oraz jej realizacji dla udokumentowania zatrudnienia wskazanych wyżej osób na podstawie umowy o pracę wykonawca (podwykonawca) w terminie 7 dni od wezwania przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w zakresie osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać.
 17. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w gminie Skrzyszów
  Zamawiający: Urząd Gminy Skrzyszów, Skrzyszów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze: 1) nr 203656K na działkach nr 3810 oraz 3818 w miejscowości Szynwałd o długości 190 mb stanowiąca część I zamówienia, 2) nr 200571K na działce nr 353 w miejscowości Ładna o długości 600 mb stanowiąca część II zamówienia, 3) „Bieniówka” od p. Depukat do p. Sysło na działkach nr 1361/1 oraz 1361/2 w miejscowości Skrzyszów o długości 520 mb stanowiąca część III zamówienia, 4) na działkach nr 512/5 oraz 512/10 w miejscowości Skrzyszów o długości 115 mb stanowiąca część IV zamówienia.
 18. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Biecz
  Zamawiający: Gmina Biecz, Biecz
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Biecz.

  Zamówienie udzielone zostanie w pięciu częściach:
  1) Część I zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej „Rożnowice- Ołpiny” nr 270018K w m. Rożnowice w km 0+145-1+074.
  2) Część II zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej „Belna-Załawie” nr 270000K w m. Biecz km 0+400-1+100.
  3) Część III zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej „Pasternik –Podwójtowie” nr 270046 K w m. Libusza w km0+330-1+206.
  4) Część IV zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej „Na Maciora” nr 271121K w m. Bugaj w km 0+000-0+760.
  5) Część V zamówienia obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi gminnej:
  - zadanie 1 -„Na Soczka” nr 271114K w m. Strzeszyn w km 0+000-1+350.
  - zadanie 2 -„Na Soczka” nr 271114K w m. Strzeszyn w km 0+740-1+031.
  2. Opis przedmiotu zamówienia.

  2.1 Część I: Przebudowa drogi gminnej „Rożnowice- Ołpiny” nr 270018K w m. Rożnowice w km 0+145-1+074
  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w:
  - Dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ,
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ,
  - przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiar robót, który załączył Zamawiający ma znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac, wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.
  Główne elementy robót:
  1) rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku objętym zakresem robót,
  2) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku objętym zakresem robót o szerokości 5,5 m wraz z podbudową,
  3) przebudowa zjazdów do działek rolnych i posesji w ciągu przebudowywanej drogi wraz z wymianą przepustów pod zjazdami,
  4) wymiana kręgów przepustu pod koroną drogi dn600, L=9,0 m w km 0+660,00 wraz ze ściankami czołowymi,
  5) wymiana kręgów przepustu pod koroną drogi dn600, L=9,0 m w km 0+718,00 wraz ze ściankami czołowymi,
  6) wymiana kręgów przepustu pod koroną drogi dn600, L=9,0 m w km 1+059,00 wraz ze ściankami czołowymi,
  7) przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej na zjeździe indywidualnym w km 0+957,30,
  8) wykonanie sączka kruszywowego – na odcinku od km 0+660,00 do km 0+707,00,
  9) oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów ziemnych – lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym.

  2.2 Część II: Przebudowa drogi gminnej „Belna-Załawie” nr 270000K w m. Biecz km 0+400-1+100.
  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w:
  - Dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ,
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ,
  - przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiar robót, który załączył Zamawiający ma znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac, wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.
  Główne elementy robót:
  1) demontaż istniejących płyt drogowych szerokości 4,0m,
  2) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku objętym zakresem robót o szerokości 6,0 m wraz z podbudową,
  3) przebudowa zjazdów do działek rolnych i posesji w ciągu przebudowywanej drogi wraz z wymianą przepustów pod zjazdami – lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym,
  4) wymiana kręgów przepustu pod koroną drogi dn1000, L=26,0 m w km 0+479,00 wraz ze ściankami czołowymi,
  5) odtworzenie istniejącego kanału dn400, L=71m wraz z dwiema studniami kontrolnymi dn1000, wykonanie trzech wpustów ulicznych,
  6) oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów ziemnych wraz z usunięciem zakrzaczeń– lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym.

  2.3 Część III: Przebudowa drogi gminnej „Pasternik –Podwójtowie” nr 270046 K w m. Libusza w km0+330-1+206.
  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w:
  - Dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ,
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ,
  - przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót, który załączył Zamawiający ma znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac, wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.
  Główne elementy robót:
  1) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 30cm,
  2) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku objętym zakresem robót o szerokości 3,5 m wraz z podbudową,
  3) przebudowa zjazdów do działek rolnych i posesji w ciągu przebudowywanej drogi wraz z wymianą przepustów pod zjazdami – lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym,
  4) wymiana kręgów przepustu pod koroną drogi dn800, L=10,0 m w km 0+720,70 wraz ze ściankami czołowymi betonowymi.,
  5) ułożenie sączka podłużnego kruszywowego 110 na odcinku w km 0+680,00 – 0+722,50 oraz w km 0+725,00 – 0+917,00 w poboczu lewostronnym z odprowadzeniami poprzecznymi pod koroną drogi w km 0+780,00 i km 0+850,00,
  6) zabezpieczenie istniejącego kabla ziemnego teletechnicznego zgodnie z planem sytuacyjnym w km 0+673,50 – 0+699,00,
  7) oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów ziemnych – lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym.
  8) montaż obustronnych barier drogowych SP-05/2 na długości 12,0 m, jako zabezpieczenie skarp na wlotach wylotach z przepustów pod koroną drogi.

  2.4 Część IV: Przebudowa drogi gminnej „Na Maciora” nr 271121K w m. Bugaj w km 0+000-0+760
  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w:
  - Dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ,
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ,
  - przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. Przedmiar robót, który załączył Zamawiający ma znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac, wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.
  Główne elementy robót:
  1) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 40cm,
  2) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku objętym zakresem robót o szerokości 3,5 m wraz z podbudową,
  3) wykonanie mijanki w ciągu przebudowywanej drogi – szerokość mijanki wraz z jezdnią 5,0 m – lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym,
  4) przebudowa zjazdów do działek rolnych i posesji w ciągu przebudowywanej drogi wraz z wymianą przepustów pod zjazdami – lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym,
  5) wymiana kręgów przepustów pod koroną drogi dn600, L=7,0 m w km 0+540,50 oraz km 0+744,70 wraz ze ściankami czołowymi betonowymi.,
  6) ułożenie sączka podłużnego kruszywowego 110 na odcinku od km 0+640 do km 0+727 po stronie lewej,
  7) oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów ziemnych – lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym.
  8) montaż obustronnych barier drogowych SP-05/2 na długości 12,0 m, jako zabezpieczenie skarp na wlotach wylotach z przepustów pod koroną drogi.

  2.5 Część V:
  Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej „Na Soczka” nr 271114Kw m. Strzeszyn w km 0+000-1+350”.
  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w:
  - Dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ,
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiącej załącznik nr 14 do SIWZ,
  - przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ. Przedmiar robót, który załączył Zamawiający ma znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac, wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.
  Główne elementy robót:
  1) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 30cm,
  2) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku objętym zakresem robót o szerokości 3,5 m wraz z podbudową,
  3) przebudowa zjazdów do działek rolnych i posesji w ciągu przebudowywanej drogi wraz z wymianą przepustów pod zjazdami – lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym,
  4) wymiana kręgów przepustu pod koroną drogi dn600, L=12,0 m w km 0+112,90 wraz ze ściankami czołowymi
  5) wymiana kręgów przepustu pod koroną drogi dn600, L=9,0 m w km 0+549,40 wraz ze ściankami czołowymi
  6) wymiana istn. korytek betonowych w km 0+121 – 0+181
  7) wykonanie sączka kruszywowego w km 0+302 – 0+394, w km 0+400-0+446, w km 0+400 – 0+460, w km 0+480-0+547,
  8) oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów ziemnych – lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym.

  Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej „Na Soczka” km 0+740, 1+031.
  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w:
  - Dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 16 do SIWZ,
  - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiącej załącznik nr 14 do SIWZ,
  - przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ. Przedmiar robót, który załączył Zamawiający ma znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac, wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.
  Główne elementy robót:
  1) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głębokości 30 cm,
  2) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku objętym zakresem robót o szerokości 3,5 m wraz z podbudową,
  3) przebudowa zjazdów do działek rolnych i posesji w ciągu przebudowywanej drogi wraz z wymianą przepustów pod zjazdami – lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym,
  4) oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów ziemnych , wymianę przepustów pod zjazdami – lokalizacja została pokazana na planie sytuacyjnym.
  3. Przy realizacji zamówienia, dla każdej części zamówienia Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany będzie wykonać wszystkie obowiązki opisane we wzorze umowy.
  4. Wymagania dotyczące zatrudnienia:
  1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.
  2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności (stosownie dla każdej części zamó wienia) w trakcie realizacji zamówienia:
  dla części I w szczególności roboty dotyczące:
  - wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
  - wykonania robót ziemnych,
  - wykonania podbudowy, nawierzchni,
  - wykonania odwodnia.
  dla części II w szczególności roboty dotyczące:
  - wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
  - wykonania robót ziemnych,
  - wykonania podbudowy, nawierzchni,
  - wykonania odwodnia,
  - wykonania przepustu.
  dla części III w szczególności roboty dotyczące:
  - wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
  - wykonania robót ziemnych,
  - wykonania podbudowy, nawierzchni,
  - wykonania odwodnia,
  - zabezpieczenia teletechniki.
  dla części IV w szczególności roboty dotyczące:
  - wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
  - wykonania robót ziemnych,
  - wykonania podbudowy, nawierzchni,
  - wykonania odwodnienia.
  -dla części V w szczególności roboty dotyczące:
  - wykonania robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
  - wykonania robót ziemnych,
  - wykonania podbudowy, nawierzchni,
  - wykonania odwodnienia,
  - wykonania przepustów pod zjazdami.

  3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
  a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
  b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
  c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

  4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej oświadczenie w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności:
  a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

  5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

  6) Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy celem potwierdzenia zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
  5. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z pełną dokumentacja przetargową oraz lokalnymi warunkami realizacji zamówienia.
  6.Jeżeli w dokumentacji przetargowej w tym w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej lub kosztorysowej oraz w załącznikach do SIWZ dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych o parametrach równych lub wyższych od podanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma wyłącznie charakter przykładowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
  7. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej i projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w w/w dokumentacji.
  8. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

 19. Przebudowa drogi gminnej nr 112208 R Niebylec – Jawornik w km 0+000 – 0+985
  Zamawiający: Gmina Niebylec, Niebylec
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 112208 R Niebylec – Jawornik w km 0+000 – 0+985 w miejscowościach Niebylec i Jawornik. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 1) wymagania ogólne, w tym: 1.1) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 1.2) opracowanie projektu podniesienia studzienek teletechnicznych, 1.3) wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w trakcie robót, 1.4) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 2) roboty przygotowawcze, w tym: 2.1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych (roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,985 km, roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – 0,493 ha), 2.2) zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny (usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. do 15 cm – 598,84 m2), 2.3) rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów (rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm – 985,00 m2, załadowanie gruzu koparko-ładowarką – 39,40 m3, rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm – 35,00 m2, rozebranie krawężników betonowych 679,10 mb, ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej – 35,00 m2, rozebranie słupków do znaków – 5 szt., zdjęcie znaków lub drogowskazów – 4 szt.), 3) roboty ziemne, w tym: 3.1) wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V (roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem do 15 km – 464,783 m3), 3.2) wykonanie nasypów (ręczne formowanie nasypów – 161,20 m3, dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi – 161,20 m3), 4) odwodnienie korpusu drogowego, w tym: 4.1) kanalizacja deszczowa (podłoża betonowe gr. 15 cm – 10,20 m3, kanały z rur polipropylenowych śr. 500 mm – 68,00 mb, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 2 szt., regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych – 10 szt., podłoża betonowe gr. 15 cm – 0,293 m3, odwodnienia liniowe z polimerobetonu – 6,5 mb), 5) podbudowy, w tym: 5.1) koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (koryta gł. 70 cm wykonywane w gruntach na poszerzeniach jezdni – 246,00 m2), 5.2) warstwa mrozoodporna (wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozoodpornej – 246,00 m2), 5.3) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych – 9266,63 m2, skropienie asfaltem – 8913,68 m2), 5.4) podbudowa z tłucznia kamiennego (warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. po zagęszczeniu 20 cm – 352,95 m2), 5.5) podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem (podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 20 kg/m2 gr. 20 cm – 377,94 m2), 5.6) podbudowa z betonu asfaltowego (podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 6 cm po zagęszczeniu – 335,70 m2), 6) nawierzchnie, w tym: 6.1) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm – 1455,86 m2), warstwa ścieralna – nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm – 7122,12 m2), 6.2) recykling (roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem – 525,20 m2), 6.3) wzmacnianie nawierzchni istniejącej i dobudowywanej za pomocą siatki z włókna szklanego (warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne – 7122,10 m2), 7) roboty wykończeniowe, w tym: 7.1) umocnienie skarp rowów i ścieków (remonty cząstkowe parkingów z płyt chodnikowych – 559,00 m2), 7.2) umocnienie poboczy kruszywem naturalnym (wyprofilowanie i umocnienie poboczy kruszywem śr. gr. 20 cm – 721,50 m2), 8) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, w tym: 8.1) oznakowanie pionowe (ustawienie znaków pionowych drogowych na słupkach z rur stalowych – 9 szt.), 8.2) znaki poziome (oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową malowane ręcznie – 74,00 m2), 9) elementy ulic, w tym: 9.1) krawężniki betonowe (krawężniki o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 691,40 mb), 9.2) chodniki z brukowej kostki betonowej (chodniki z kostki gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 55,20 m2, remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej – 763,975 m2).
 20. PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 21 W LEŚNICTWIE PLEŚNA
  Zamawiający: Nadleśnictwo Gromnik, Gromnik
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: "Przebudowa drogi leśnej nr 21 w leśnictwie Pleśna" 2.Lokalizacja inwestycji: Nadleśnictwo Gromnik, leśnictwo Pleśna. 3.Określenie Przedmiotu i zakresu zamówienia: według dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 4.Przebudowę drogi należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją techniczno-projektową. 5.Wykonawca na własny koszt wykona oznakowanie i zabezpieczy miejsca prowadzenia prac na czas realizacji robót. 6.Informacje dodatkowe dotyczące realizacji zamówienia: transport materiałów na teren budowy i z budowy należy wykonać środkami transportu dostosowanymi do tonażu określonego na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robót. 7.Szczegółowy zakres prac objętych Przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ tj. : a)Projekt techniczny–wykonawczy b)Przedmiar robót c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót(STWiOR) 8.Zakres prac obejmuje: 1)wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie, 2)wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie terenu budowy, zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po pracach itp.), 3)prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót, 4)wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5)wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 6)zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów, 7)uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy, 8)zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, 9)odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska oraz wykorzystać gospodarczo lub odprowadzić na składowisko komunalne. Odpady drewniane i stalowe zeskładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 10)odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów. 9.Warunki wykonywania zamówienia: wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zaleceniami Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, wytycznymi SIWZ a także jej pozostałymi załącznikami. 10.Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia: W ramach wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawca uwzględni: 1)w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, 2)wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, 3)doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a w szczególności dróg dojazdowych, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, 4)naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia. Wykonawca będzie zobowiązany zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy co najmniej 10 pracowników fizycznych wykonujących roboty ogólnobudowlane inżynieryjne w zakresie przebudowy dróg w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowe wymogi w tym zakresie zostały określone w SIWZ.
 21. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz
  Zamawiający: Gmina Wojnicz, Wojnicz
 22. „Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn – zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego”
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
 23. Remonty cząstkowe i likwidacja przełomów na drogach powiatowych
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Jasło
 24. Przebudowa drogi leśnej nr 9 w leśnictwie Zalasowa
  Zamawiający: Nadleśnictwo Gromnik, Gromnik
 25. Przebudowa drogi gminnej "Pogórz" nr 200580K na dz. nr 1030/1, 1030/2, 1030/3 oraz na dz. nr 1038/2 i 723 w miejscowości Pogórska Wola obręb 0003, Gmina Skrzyszów w km 2+400 do km 2+790 - odcinek 390 m
  Zamawiający: Urząd Gminy Skrzyszów, Skrzyszów
 26. Remont dróg gminnych "Olszyny – Ratówki" nr 200399 K w miejscowości Olszyny w km 1+120 – 1+720, „Rzepiennik Biskupi w kier. p. Kafla” nr 200380 K w miejscowości Rzepiennik Biskupi w km 0+092 – 0+704 i „Turza – Zalesie” nr 200347 K w miejscowości Turza w km 0+074 – 0+369
  Zamawiający: Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski
 27. wykonanie robót budowlanych w ramach zadanie inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie – Łubienko w km 0+000 – 1+880 w m. Łubno Szlacheckie i Łubienko wraz z przebudową przepustu w km 1+615”
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
 28. Przebudowy drogi wraz z odwodnieniem działek przyległych do ul.Zachodniej w Jadownikach
  Zamawiający: Burmistrz Brzeska, Brzesko
 29. Przebudowa odcinków dróg gminnych miejskich, zamiejskich i wewnętrznych na terenie gminy Strzyżów
  Zamawiający: Gmina Strzyżów, Strzyżów
 30. Przebudowa drogi gminnej nr 270704K Lipinki-Na Cmentarz w miejscowości Lipinki na długości 0,335 km w km 0+022,8 do 0+358,4
  Zamawiający: Urząd Gminy Lipinki, Lipinki
 31. "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 1232/3, 2813, 2846/1 w miejscowości Osobnica, w km 0+000 - 2+237"
  Zamawiający: Gmina Jasło, Jasło
 32. „ Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Rzuchowa”.
  Zamawiający: Gmina Pleśna, Pleśna
 33. Przebudowa drogi gminnej nr 200580K od drogi powiatowej nr 1378K do drogi krajowej nr 94G wraz z budową chodnika, odwodnieniem oraz umocnieniem rowów w Pogórskiej Woli
  Zamawiający: Urząd Gminy Skrzyszów, Skrzyszów
 34. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w km 1+787 – 2+118; 2+122 – 3+344 wraz z przebudową przepustów w km 2+312; 3+244 w miejscowości Brzezówka
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
 35. Przebudowa drogi gminnej Nr 113751R Gliniczek-Roztoki w km 0+000-0+300 i w km 0+550-1+100 w miejscowości Gliniczek i Roztoki
  Zamawiający: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec
 36. Przebudowa drogi gminnej Nr 13263 R Wygon górny w Zarzeczu dz. nr ewid. 1948 w km 0+902 – 1 + 617
  Zamawiający: Urząd Gminy Dębowiec, Dębowiec
 37. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 15+940 – 16+965; 17+124 – 17+532 w m. Błażkowa
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
 38. „Remont drogi „Biadoszyce” na dz. nr ewid. 2215 w miejscowości Błażkowa w km 0+000,00-0+160,00”
  Zamawiający: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska
 39. „Remont drogi „Sorys” na dz. nr ewid. 1487 w miejscowości Błażkowa w km 3+140-3+440”
  Zamawiający: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska
 40. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Błażkowej wzdłuż działki 2219 obr. Błażkowa w km 0+000,00-0+330,00 o szerokości jezdni 5,00m o łącznej długości remontowanego odcinka 330m
  Zamawiający: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska
 41. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak, Zadanie nr I - Przebudowa drogi Glinik Średni - Kopeć - Ząbik - Granice nr dz. ewid. 888/1, 974, 1004/1, 1001/1, 1001/2, 950/2, 959/6 w km 0+000-0+485 wraz z przebudową 2 przepustów w km 0+000 i 0+100 w miejscowości Glinik Średni”, Zadanie nr II - Przebudowa drogi gminnej nr 112168 R Widacz - Wieś - Lubla w km 1+100-1+800 w miejscowościach Widacz i Lubla.
  Zamawiający: Gmina Frysztak, Frysztak
 42. Przebudowa ciągu dróg na działce nr ew. 226 w km 0+000-0+253 oraz na działce nr ew. 362 w km 0+000-0+446 w miejscowości Bierówka
  Zamawiający: Gmina Jasło, Jasło
 43. Przebudowa dróg gminnych – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – etap II
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
 44. BUDOWA GMINNYCH DRÓG NA OSIEDLU NA KOTLINĘ O SYMBOLU KL1, KL2, KD1, KD2, KD3, KD4, KD5, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OŚWIETLENIA ULICZNEGO -CZĘŚĆ I, ORAZ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ETAP I
  Zamawiający: Miasto Jasło, Jasło
 45. Przebudowa drogi gminnej Lublica –Krzyżówka – Rzeki Nr 113409R w km. 2+030 – 2+380.
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
 46. Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Skrzyszowie i Szynwałdzie
  Zamawiający: Urząd Gminy Skrzyszów, Skrzyszów
 47. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do ul. Grunwaldzkiej w Strzyżowie – blok nr 25
  Zamawiający: Gmina Strzyżów, Strzyżów
 48. Remont (odnowa ) drogi wojewódzkiej Nr 993 Wola Cieklińska-Dukla w km 25+076-25+670 w m. Samoklęski
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 49. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa - Krempna w km 5+730 - 6+600 w m. Myscowa
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
 50. Przebudowa drogi Dobrucowa - Przez las dz. nr ewid. 194 w km 0+250-1+350 w miejscowości Dobrucowa
  Zamawiający: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec
 51. Przebudowa drogi Kozłówek- Markuszowa -Skład na dz. ewid. 472, 452, 415/1, 473/10, 414/1, 473/8, 473/5, 413/1, 320/1, 473/4 w km 0+000 -1+040 w m Kozłówek
  Zamawiający: Gmina Wiśniowa, Wiśniowa
 52. WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH W GMINIE BIECZ
  Zamawiający: Gmina Biecz, Biecz
 53. Przebudowa drogi Gogołów - Salamon - Młyniec - Czaja dz. nr ewid. 1165/1 w miejscowości Gogołów w km 0+041-0+288,0+508-0+518,0+607-0+918
  Zamawiający: Gmina Frysztak, Frysztak
 54. Remont zjazdu z drogi powiatowej nr 1313R na drogę gminną nr ewid. 321/2 w miejscowości Ujazd wraz z remontem odcinka drogi nr 321/2
  Zamawiający: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska
 55. Remont drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych „Chojnik Lataniny” dł. 400,00 mb szer. 3,00 mb = 1 200,00 m2
  Zamawiający: Gmina Gromnik, Gromnik
 56. Remont drogi Do Kośmidka dz. nr ewid. 1452/2 w km 0+165-0+520 w miejscowości Błażkowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska
 57. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC
  Zamawiający: Urząd Gminy Dębowiec, Dębowiec
 58. Remont dróg gminnych przez wykonanie nawierzchni asfaltowych w Gminie Ciężkowice
  Zamawiający: Urząd Gminy w Ciężkowicach, Ciężkowice
 59. Przebudowa dróg na terenie Gminy Kołaczyce.
  Zamawiający: Gmina Kołaczyce, Kołaczyce
 60. Remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 16+880 - 17+930 w m. Nowy Żmigród oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - granica państwa km 17+930-18+880 polegającą na przebudowie zdeformowanej nawierzchni bitumicznej i poboczy oraz odwodnienia powierzchniowego z odtworzeniem projektowych spadków poprzecznych i podłużnych na odcinku Nowy Żmigród - Kąty- II przetarg.
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 61. Przebudowa drogi gminnej nr 1 12346 R Wysoka Strzyżowska - Rzepnik w km od 0+000 do 0+517 oraz od km 0+973 do km 1+425.
  Zamawiający: Gmina Strzyżów, Strzyżów
 62. Modernizacja i remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak.
  Zamawiający: Gmina Frysztak, Frysztak
 63. Przebudowa drogi Niepla-Lubla na działce nr ew. 170/2, 172, 995 w km 0+063-0+950 w miejscowości Niepla
  Zamawiający: Gmina Jasło, Jasło
 64. Przebudowa oraz utwardzenie dróg w podziale na części
  Zamawiający: Gmina Pleśna, Pleśna
 65. Przebudowa dróg gminnych w Gminie Skołyszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
 66. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce - Brzyska - Brzyska przez wieś w km 1+325 - 1+800.
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
 67. Przebudowa dróg gminnych: Nr 113655R Jabłonica Bąkówki, Nr 113674R Harklowa Kopalnia Ropita, Nr 113662R Lisów-Bączal Górny Dutkowice - odcinek I i odcinek II, Nr 113668R Pusta Wola-Przysieki Zawodzie
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
 68. Przebudowa drogi gminnej Nr 113651R Pogwizdoł w miejscowości Święcany, odcinek I w km 0+000 - 0+995, odcinek II w km 2+760 - 3+305 i odcinek III w km 3+546 - 4+545
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
 69. Remont nawierzchni mineralno - bitumicznych na terenie gminy Niebylec
  Zamawiający: Gmina Niebylec, Niebylec
 70. Budowa ul. Kossaka - odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej w Brzesku - sięgacz od ul. Kossaka do zabudowy jednorodzinnej - przetarg Nr 2
  Zamawiający: Burmistrz Brzeska, Brzesko
 71. Przebudowa drogi gminnej Nr 113661R Przez wieś w miejscowości Skołyszyn w km 0+000 - 0+777
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
 72. Przebudowa drogi gminnej Nr 113669R Przysieki Granice w km 0+000 - 0+999
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
 73. Przebudowa drogi gminnej Nr 113706R Harklowa Osiedle-cmentarz w km 0+000 - 0+193, 0+272 - 0+351, 0+561 - 0+978
  Zamawiający: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn
 74. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w gminie Skrzyszów
  Zamawiający: Urząd Gminy Skrzyszów, Skrzyszów
 75. Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach w gminie Biecz
  Zamawiający: Gmina Biecz, Biecz
 76. Remont drogi gminnej ul. Średnia nr 113522R wraz z dwoma sięgaczami w miejscowości Nowy Żmigród
  Zamawiający: Gmina Nowy Żmigród, Nowy Żmigród
 77. Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej i ul. Konopnickiej oraz przebudowa drogi (ul. Konopnickiej) w Czudcu
  Zamawiający: Gmina Czudec, Czudec
 78. Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań; 1) Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mytarz w km 0+037 - 0+089; 0+440 - 1+050 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893R Osiek Jasielski - Mytarz; 2) Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski w km 1+500 - 2+430 w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
 79. Remont odcinka drogi gminnej nr 112159 R Frysztak - Glinik Dolny - Glinik Średni - Glinik Górny - Gogołów - Januszkowice w miejscowości Glinik Dolny, w km 0+000÷0+621.
  Zamawiający: Gmina Frysztak, Frysztak
 80. Remont odwodnienia dróg wojewódzkich Nr 992 i 993 administrowanych przez PZDW w Rzeszowie
  Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Rzeszów
 81. Przebudowa drogi gminnej Nr 112451R Wiśniowa - Szufnarowa - Rakówki w km 0+000 - 0+850
  Zamawiający: Gmina Wiśniowa, Wiśniowa
 82. Przebudowa drogi gminnej Szufnarowa - Pniakówki w km 0+055 - 0+100 oraz 0+235 - 1+185
  Zamawiający: Gmina Wiśniowa, Wiśniowa
 83. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Jasło
 84. Remont drogi powiatowej Kowalowa - Lubcza - Strzegocice, nr 1383K, nr dz. ewid. 64/2, w miejscowości Kowalowa w km 0+000-0+600.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, Zgłobice
 85. Remonty i przebudowa dróg na terenie Gminy Jasło
  Zamawiający: Gmina Jasło, Jasło
 86. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej, poboczy na drogach gminnych Gminy Wojnicz - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
  Zamawiający: Gmina Wojnicz, Wojnicz
 87. Modernizacja dróg transportu rolniczego w Porębie Radlnej tzw. Na Górskiego oraz w Woli Rzędzińskiej tzw. Na Ładną
  Zamawiający: Gmina Tarnów, Tarnów
 88. Przebudowa dróg powiatowych w ramach 4 zadań.
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
 89. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1870R Lipinki - Pagorzyna - gr. wojew. - Radość w km 4+250 - 5+310, 6+035 - 6+532 wraz z przebudową przepustów w km 4+326; 5+044; 6+233 w miejscowościach Pagórek i Radość
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
 90. Remont dróg gminnych i parkingów na terenie Gminy Miasta Bochnia
  Zamawiający: Gmina Miasta Bochnia, Bochnia
 91. Remont mostów na sieci dróg krajowych na terenie administrowanym przez Oddział Rzeszów GDDKiA: Zad. 1. Remont chodników (kap chodnikowych) oraz nawierzchni dojazdów i mostu w ciągu drogi nr 28 Zator-Medyka w m. Trzcinica w km 204+225. Zad. 2. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dylatacji na wiadukcie w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów w km 180+572, 9a km 3+269 w m. Głogów Małopolski
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Rzeszów
 92. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Jasło
 93. Remont drogi Wilcoki w miejscowości Dąbrówka na dz. nr ewid. 106/5 w km 0+000-0+135 Remont drogi Do Trychty w miejscowości Brzyska na dz. nr ewid. 571/1 km 0+000-0+165 oraz na dz. nr ewid. 570 w km 0+170-0+190 Remont drogi Dąbrówka Opacie w miejscowości Dąbrówka na dz. nr 133 km 0+000-0+206 Remont drogi wewnętrznej Do Remizy w miejscowości Kłodawa na dz. nr ewid. 376 km 0+000-0+043,50 Remont drogi Do Czecha w miejscowości Wróblowa km 0+000-0+106 Remont drogi Do Kozłowskiego w miejscowości Błażkowa na dz. nr ewid. 1865, 1876/10, 1876/12 w km 0+000-0+149
  Zamawiający: Urząd Gminy Brzyska, Brzyska
 94. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań inwestycyjnych pn. - Remont drogi gminnej nr 894 ( 201517K) ul. Łąkowa w Koszycach Wielkich w km 0+600 do 0+980 ( pierwsza część zamówienia) - Remont drogi gminnej nr 146, 442 ( 201595K), 383, 391 ( 201603K) ul. Południowa w Tarnowcu w km 0+000 do 1+420 ( druga część zamówienia ) - Remont drogi gminnej nr 27, 59/6 ( 201492K) ul. Pracy w Koszycach Małych w km 0+580do 1+140 ( trzecia część zamówienia ) zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.
  Zamawiający: Gmina Tarnów, Tarnów
 95. Przebudowa drogi gminnej Nr 112158 R Kobyle - Pietrusza Wola w km 0+000 - 0+075, 0+236 - 0+263, 0+290-0+435, 0+469-0+539, 0+565-1+705 w miejscowości Kobyle
  Zamawiający: Gmina Frysztak, Frysztak
 96. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1444K, 2077K, 2074K, 1442K, 1435K, 2006K - 7 zadań
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
 97. Remont ciągu dróg gminnych Nr 113569 dz. nr ewid. 1185 w km 0+870 - 1+410 oraz Nr 113570 dz. nr ewid. 1119 w km 0+000 - 0+165 w miejscowości Samoklęski
  Zamawiający: Gmina Osiek Jasielski, Osiek Jasielski
 98. Remont drogi gminnej Wrzępia - Michala na Samoleja nr K 250814 w km 0+000-0+660 uszkodzonej w czasie intensywnych opadów atmosferycznych w 2014 r.
  Zamawiający: Wójt Gminy Szczurowa, Szczurowa
 99. Przebudowa drogi Niewodna-Grabiny-Różanka dz. nr ewid.124,128 w km 0+665-1+345 w miejscowości Niewodna
  Zamawiający: Gmina Wiśniowa, Wiśniowa
 100. Remont drogi gminnej Bochnia, nr działki 19/35, 19/37, 19/39, 19/41, nr drogi 271209K w m. Lipinki w km 0+590-0+890 i remont drogi gminnej Sochacz I nr działki 2340/1, nr drogi 271211K w m. Lipinki w km 0+570-0+790.
  Zamawiający: Urząd Gminy Lipinki, Lipinki
 101. Przebudowa dróg gminnych miejskich i zamiejskich wewnętrznych na terenie gminy Strzyżów
  Zamawiający: Gmina Strzyżów, Strzyżów

Inne osoby dla Sokołowska Racławska Katarzyna Agnieszka (62 osoby):