Kogo reprezentuje osoba

Sokołowski Adam

w KRS

Adam Sokołowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Sokołowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1988 r., wiek 31 lat
Miejscowości:Solec Kujawski (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:17 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grzelczak Mirosława, Wnuk Zielińska Urszula Gertruda

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kapalski Robert Mieczysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Insidia Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000388547
 2. Lucjan Sp. Z O.O., Solec Kujawski − KRS 0000515032

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eko-bud Invest Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000514698

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Dostawa mebli do Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AL-11/16
  Zamawiający: Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
  1. Przedmiot zamówienia
  obejmuje dostawę wyposażenia meblowego w podziale na nw. części zamówienia: a)Część 1 - Dostawa mebli biurowych b)Część 2 - Dostawa krzeseł i foteli biurowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe, tj. na jedną część, bądź na całość przedmiotu zamówienia. Każdą część zamówienia należy traktować jako
  oddzielny przedmiot zamówienia, a wszelkie zapisy SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowe. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Opis Techniczny Mebli wraz z Specyfikacją/Rozdzielnikiem Asortymentową/ym - odpowiednio dla danej części przedmiotu zamówienia. -
  wzór umowy - złącznik nr 7 do SIWZ. Dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania oraz spełniający wszystkie wymogi określone w SIWZ oraz we wzorze umowy. Oferowany towar musi spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny
  pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973). Przywołane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów, modele
  mebli, nazwy własne, marki, znaki towarowe itp. są doprecyzowaniem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 4
  ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3 art. 30 ustawy PZP.
  Miejsce realizacji zamówienia: Część 1 - Dostawa mebli biurowych: Jednostki UDT - 18 Oddziałów terenowych UDT (OUDT), Dział Urządzeń Ciśnieniowych w Puławach, Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu (CLDT) oraz Centrala UDT w Warszawie - adresy jednostek znajdują się w załączniku nr 3 do umowy. Część 2 - Dostawa krzeseł i foteli biurowych Jednostki UDT - 15 Oddziałów terenowych UDT (OUDT), Dział Urządzeń Ciśnieniowych w Puławach, Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu (CLDT) oraz Centrala UDT w Warszawie - adresy jednostek znajdują się w załączniku nr 3 do umowy.
 2. Dostawa wyposażenia do nowobudowanej części obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie wraz z elementami zagospodarowania terenu
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenie części dydaktycznej budynku szkolnego Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę mebli, produktów tekstylnych, akcesoriów do WC oraz sprzętu AGD do części dydaktycznej SP nr 59 zlokalizowanej przy ul. Dąbskiej 105 w Szczecinie. Pod pojęciem dostawy wyposażenia rozumie się dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń szkolnych i montażem. Montaż wyposażenia powinien przebiegać ściśle według wymagań i zaleceń producenta. 2) Zakres zamówienia został szczegółowo określony w: tabeli kalkulacyjnej - załącznik nr 8 do siwz oraz w zestawieniu pn.Wyposażenie- załącznik nr 7 do siwz
 3. Dostawa i montaż mebli do Przedszkola UKSW
  Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do budynku Przedszkola UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Zamawiający zamieścił w Rozdziale I pkt 3 SIWZ ogólny opis przedmiotu zamówienia, natomiast w Rozdziale IV SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. Dostawa wraz z montażem mebli do budynku Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej
  Zamawiający: Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie i montaż mebli typowych, biurowych i medycznych, w tym mebli do wykonania na wymiar (zabudów stolarskich), a także montaż dostarczonego przez Zamawiającego sprzętu AGD do zabudów, w budynku Filtra Epidemiologicznego znajdującego się na terenie ośrodka dla cudzoziemców prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19.
 5. Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia wnętrza Sali Obsługi Klienta w budynku Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie oraz pomieszczeń przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na parterze skrzydła A budynku siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie, na sale obsługi klientów wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i sanitarnym( na parterze i w piwnicy skrzydła A)
  Zamawiający: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzeszów
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia wnętrza Sali Obsługi Klientów w budynku Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie oraz pomieszczeń przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na parterze skrzydła A budynku siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  z siedzibą w Rzeszowie, na sale obsługi klientów wraz z niezbędnym zapleczem technicznym
  i sanitarnym( na parterze i w piwnicy skrzydła A).
  3.2. Miejscem dostawy jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8.
  3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
  3.4. Zamawiający wymaga by na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji - minimum 36 miesięcy. Terminy gwarancji liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
  3.5. Dostarczone elementy przedmiotu zamówienia w ramach niniejszego postępowania przetargowego mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r., nie używane, nie poddawane żadnym naprawom, wolne od wad prawnych i fizycznych, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem.
  3.6. W celu zapoznania się z miejscem montażu mebli ( w szczególności z układem poziomu posadzki - należy uwzględnić istniejący spadek posadzki pomieszczeń, posadzka w korytarzu
  i przyległych pomieszczeniach zrealizowana jest z ok. 0,5 % spadkiem podłużnym,
  i z rozmieszczeniem istniejących instalacji ) oraz uniknięcia błędów w wycenie oferty, Zamawiający sugeruje aby przed złożeniem oferty każdy z Wykonawców zapoznał się
  z dokumentacja projektową budynku, przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń dotyczących przedmiotu zamówienia.
  3.7. Zamawiający wymaga aby, meble z danej grup produktów pochodziły z jednej kolekcji jednego producenta, tak aby posiadały wspólna stylistykę, kolorystykę, formę i detale. Oferowane meble maja być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi dodatkowe zamówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Dotyczy to grup produktów:
  - biurka , dostawki, stoły,
  - szafy, regały, kontenery,
  - siedziska wypoczynkowe,
  - krzesła biurowe, krzesła konferencyjne.
  3.8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 29-30 ustawy Pzp. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patenty, normy, lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami lub równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
 6. sygn. akt 1/B/NA/2016 Dostawa mebli biurowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli, wieszaków oraz krzeseł i sprzętu AGD do budynków biurowych Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36 w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 3 SIWZ
 7. Przetarg nieograniczony PN/24MB/11/2015 poniżej 207 000 Euro na dostawy mebli i wykonanie trwałej zabudowy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są dostawy mebli i wykonanie trwałej zabudowy zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (zał. nr 1)
 8. Wykonanie, dostawa i montaż elementów wyposażenia budynku Pawilonu Józefa Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie
  Zamawiający: Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie budynku Pawilonu Józefa Czapskiego mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 14 w Krakowie. Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż wszystkich elementów wyposażenia zgodnie z projektem tj.: - wykonanie zabudowy: kawiarni, kuchni, regałów książkowych, zabudowy gastronomicznej oraz części informacyjnej budynku, - dostawę mebli, tj. w szczególności: krzeseł, stolików, stołów, biurek, foteli; - dostawę oraz montaż elementów oświetlenia, tj. stylizowanych opraw oświetleniowych zewnętrznych w formie kul, jak i wewnętrznych w postaci lamp wiszących, kinkietów, lamp stojących oraz lampek do indywidualnego oświetlania; - dostawa elementów drobnego wyposażenia takiego jak: pojemniki na mydło, uchwyty na papier, kosze na śmieci, szczotki do WC, przewijak dla niemowląt, wieszaki, parasolniki, gazetowniki oraz lustra; - dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych, w skład których wchodzą zmywarki, chłodziarki, lada ziębnicza, ekspres do kawy kostkarka, kruszarka, kuchenka mikrofalowa oraz zlewozmywaki będące częścią zabudów gastronomicznych i socjalnych. - drobne wyposażenie kawiarni. Szczegółowy opis określają projekty, tj.: Aktualizacja- II Projektu aranżacji wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie- część III - aranżacja kawiarni wraz z zapleczem oraz Aktualizacja - II Projektu Aranżacji Wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego W Krakowie, Część II- Aranżacja- Meble autorstwa Pani Danuty Fredowicz; ilość poszczególnych elementów wyposażenia wchodząca w zakres zamówienia, zawarta jest w przedmiarach. W dokumentacji projektowej zamieszczono zdjęcia w celu zobrazowania walorów wizualnych i estetycznych koniecznych do osiągnięcia przez wykonawcę. Dostawa i montaż odbywać się będą w nowopowstającym, wykończonym budynku. Wykonawca nie może prowadzić żadnych prac transportowych i montażowych skutkujących uszkodzeniem budynku jak również jego wyposażenia. Ponieważ budynek usytuowany jest na tyłach działki, może to stanowić utrudnienia w realizacji dostaw poprzez ograniczenie gabarytowe samochodów dostawczych. Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia powinny być dostarczone oraz ustawione i zamontowane w docelowych pomieszczeniach budynku zgodnie z projektami: Aktualizacja- II Projektu aranżacji wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie- część III - aranżacja kawiarni wraz z zapleczem oraz Aktualizacja - II Projektu Aranżacji Wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego W Krakowie, Część II- Aranżacja- Meble Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których ma znajdować się wyposażenie i przeprowadzić we własnym zakresie niezbędne pomiary, szczególnie w zakresie transportu elementów o dużych wymiarach. Wykonawca w toku realizacji zawartej umowy zobowiązany jest przedstawić do akceptacji projektanta próbki wszystkich materiałów wraz z wymaganymi dokumentami, oraz uzyskać zatwierdzenie projektanta ich kolorystyki, a także opracować rysunki warsztatowe. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów wyspecyfikowanych elementów wyposażenia w granicach 3%, nie dotyczy to zabudów których wymiary należy zweryfikować po robotach wykończeniowych oraz sprzętu mającego być częścią tych zabudów. Ich wymiary warunkowane są przeprowadzeniem inwentaryzacji we własnym zakresie. Zakres przedmiotu zamówienia określono szczegółowo w następujących załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Załącznik 1a: Aktualizacja- II Projektu aranżacji wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego w Krakowie- część III - aranżacja kawiarni wraz z zapleczem, 2) Załącznik 1b: Aktualizacja - II Projektu Aranżacji Wnętrz Pawilonu Józefa Czapskiego W Krakowie, Część II- Aranżacja- Meble, 3) Załącznik 1c: Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- B-17.00.00 Dostawa mebli i elementów wyposażenia wnętrz- Cały budynek, 4) Załącznik 1d: Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- B-18.00.00 Dostawa mebli i elementów wyposażenia wnętrz- Kawiarnia, 5) Załącznik 1e: Przedmiar/ wyposażenie meble, 6) Załącznik 1f: Przedmiar/ wyposażenie kawiarnia, 7) Załącznik 1g: Wykaz wyposażenia drobnego kawiarni..
 9. Sukcesywna dostawa i montaż mebli do lokali bibliotecznych oraz demontaż wraz z utylizacją istniejących mebli znajdujących się w Warszawie przy ulicach: Przechodniej 2 zgodnie z ustalonym harmonogramem, Wilczej 14, Al. Ujazdowskich 37 i Marszałkowskiej 9/15
  Zamawiający: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  Sukcesywna dostawa i montaż mebli do lokali bibliotecznych oraz demontaż wraz z utylizacją istniejących mebli znajdujących się w Warszawie przy ulicach: Przechodniej 2 zgodnie z ustalonym harmonogramem, Wilczej 14, Al. Ujazdowskich 37 i Marszałkowskiej 9/15
 10. Dostawa do siedziby Zamawiającego mebli biurowych.
  Zamawiający: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Poznań
  Poniżej 134 000 Euro.
 11. Dostawa wyposażenia budynków B1, B2 i B3, zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie w ramach zadania pn.: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, Szczecin
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia budynków B1, B2 i B3, zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie w ramach zadania pn.: Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej. 2.Zakres zamówienia: Dostawa wyposażenia budynków B1, B2 i B3, zlokalizowanych przy ul. Przestrzennej 19 w Szczecinie, w tym: Część I - dostawa wyposażenia meblowego oraz produktów tekstylnych Część II- dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu AGD oraz drobnego wyposażenia kuchni.
 12. Wykonanie dostawy i montażu mebli oraz usługi dekoracji wnętrz na cele biblioteczne dla lokalu przy ul. Browarnej 4 w Warszawie
  Zamawiający: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa
  Wykonanie dostawy i montażu mebli oraz usługi dekoracji wnętrz na cele biblioteczne dla lokalu przy ul. Browarnej 4 w Warszawie
 13. Dostawa mebli biurowych
  Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych
 14. Wyposażenie pomieszczeń biurowych.
  Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych z wyposażeniem przy ulicy Prof. S .Kaliskiego 7 szczegółowa opisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach Dostawa obejmuje: Wykonanie i dostarczenie przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko Po wykonaniu dostawy przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu..
 15. Dostawa wyposażenia w postaci mebli i wyposażenia AGD kuchni, rolet i żaluzji okiennych, elementów wyposażenia zawierających identyfikację promocyjną, wyposażenia biurowego i wyposażenia budynku oraz dostawa i montaż klimatyzacji do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach w ramach projektu Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
  Zamawiający: Powiat Kartuski, Kartuzy
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w postaci mebli, np. meble na wymiar do sali konferencyjnej - 1 kpl., meble do aneksu kuchennego - 1 kpl.; wyposażenia AGD kuchni, np. chłodziarko - lodówka - 1 szt., zlewy- 2 szt., kuchenka mikrofalowa - 1 szt., czajnik bezprzewodowy - 5 szt.; rolet i żaluzji okiennych - 41 szt.; elementów wyposażenia zawierających identyfikację promocyjną, np. naklejki na okna - 3 szt., tablice informacyjne - 4 szt., tabliczki na drzwi - 24 szt.; wyposażenia biurowego, np. mównica - 1 szt., wieszaki na ubrania - 9 szt., odkurzacz - 1 szt.; wyposażenia budynku, np. zestaw ławek - 2 szt., kosze na śmieci - 2 szt. oraz dostawa i montaż klimatyzacji - 1 szt. do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach w ramach projektu Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
  2. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy i zamontuje we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach, ul. Mściwoja II 28A.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim, kart produktów opisujących m.in. nazwę producenta, typ, model sprzętu i oprogramowania, kart gwarancyjnych i wymaganych atesów.
  4. Wykonawca jest zobowiązany przed planowanym podjęciem robót montażowych uzgodnić z zamawiającym termin przystąpienia do wykonania zamówienia.
  5. Ewentualne wskazanie producenta, nazwy firmy i nazw własnościowych zamawianego asortymentu służy jedynie określeniu parametrów zamawianych towarów, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Parametry i możliwości sprzętu zgodnie z opisanymi lub równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych.
  6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ
 16. Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach na terenie Gminy Sieradz w ramach realizacji projektu pt.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
  Zamawiający: Gmina Sieradz, Sieradz
  1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, siedzisk, wykładzin i pościeli do oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach na terenie Gminy Sieradz w ramach realizacji projektu pt.: Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ. 3)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w pogrupowanych pakietach według załącznika Nr 1 do SIWZ, do szkół podstawowych na terenie Gminy Sieradz. 4)Dostawa realizowana będzie środkami transportu Wykonawcy. 5)Miejsce dostawy: a)Pakiet Nr 1 - Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Janczaka w Charłupi Małej, 98-200 Sieradz, ul. Szkolna 15 b)Pakiet Nr 2 - Szkoła Podstawowa im. Tomasza Masteja w Chojnem, 98-200 Sieradz, ul. Główna 1 c)Pakiet Nr 3 - Szkoła Podstawowa im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej, 98-200 Sieradz, Dąbrowa Wielka 19 d)Pakiet Nr 4 - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939r. w Rzechcie, 98-200 Sieradz, Rzechta 84 e)Pakiet Nr 5 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłocku, 98-200 Sieradz, Kłocko 11.
 17. ZAKUP, DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI ORAZ ZABUDÓW MEBLOWYCH DLA POTRZEB ZSM W KROŚNIE
  Zamawiający: Zespół Szkół Muzycznych, Krosno
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa transportem własnym (do siedziby Zamawiającego - Krosno, ul. I. J. Paderewskiego 7) wraz z montażem przez Wykonawcę fabrycznie nowych, nie będących przedmiotem ekspozycji ani demonstracji, nieużywanych, pochodzących z bieżącej produkcji:
  a) szaf wolnostojących, zabudów meblowych, paneli ubraniowych oraz ławy narożnej i innych elementów wyposażenia sal lekcyjnych, wykonanych na wymiar - każdy mebel wymaga indywidualnego rozwiązania, w zależności od jej przeznaczenia - 1 komplet,
  b) krzeseł do sali kameralnej - 50 sztuk.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  a) Parametry ogólne dla mebli:
  - Szafy w całości wykonane z płyty wiórowej, 3-warstwowej, dwustronnie laminowanej w kolorze buk z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty, płyta grubości min. 18 mm.
  - Płyta o gęstości min. 680 kg/m3, musi posiadać klasę higieniczności E1
  - Szafy wyposażone w zawiasy, łatwe w montażu, posiadające kąt rozwarcia min. 110 stopni. Wytrzymałość zawiasów na otwieranie i zamykanie min. 60 000 cykli - wymagany certyfikat dołączony do oferty albo oświadczenie producenta zawiasów, że udziela na nie dożywotniej gwarancji.
  - Szafy z drzwiami uchylnymi, muszą posiadać mechanizm cichego domyku.
  - W szafach dwuskrzydłowych, jedne drzwi wyposażone w miękką listwę przymykową.
  - Każda szafa z drzwiami uchylnymi o wysokości powyżej 180 cm, musi posiadać zamek baskwilowy, ryglowany w min. 2 punktach ze składanym kluczem.
  - Nadstawki wyposażone w zamek punktowy ze składanym kluczem.
  - Uchwyty metalowe o rozstawie min. 128 mm, zabezpieczone galwanicznie lub malowane na kolor srebrny.
  - Półki z możliwością regulacji ich położenia.
  - Rozmieszczenie półek w poszczególnych szafach - indywidualnie dopasowana do potrzeb użytkownika.
  - W drzwiach i plecach nadstawki, należy uwzględnić otwory wentylacyjne - jeżeli będą usytuowane na ścianie gdzie występuje kratka wentylacyjna.
  - Szuflady w szafach - płytowe, na prowadnicach z pełnym wysuwem.
  - Front szuflady wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm, wnętrze szuflady z płyty o grubości min. 10 mm.
  - Szafy z drzwiami przesuwnymi - profil aluminiowy z wypełnieniem z płyty meblowej grubości 10 mm w kolorze buk.
  - Wszystkie szafy na stelażu metalowym, wykonanym z profilu min. 60x30x2 mm. Profil wyposażony w stopki z możliwością regulacji poziomu min. 50 mm. Możliwość regulacji od wewnątrz szafy.
  - Stelaż metalowy zakryty płytą meblową w kolorze buk o grubości min. 18 mm.
  Szczegółowy opis, zawierający numery pomieszczeń, do których będą wykonywane meble, wymiary poszczególnych mebli, szkice robocze - został zawarty w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  b) Parametry krzeseł:
  - Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami, posiadające wymiary mieszczące się w przedziałach:
  - wysokość siedziska 450-460 mm
  - wysokość krzesła 830-870 mm
  - głębokość siedziska 370-390 mm
  - całkowita szerokość krzesła z podłokietnikami 530-540 mm
  - głębokość krzesła 560-580 mm
  - nakładka podłokietnika o długości 205-215 mm
  - Krzesło musi posiadać:
  - siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej minimum siedmiowarstwowej, gięto-klejonej o grubości nie mniejszej niż 10 mm,
  - siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski, na frontowej części siedziska i oparcia musi występować tapicerowana poduszka (front krzesła w całości tapicerowany - bez widocznej sklejki), tył kubełka - widoczna sklejka,
  - malowaną proszkowo na kolor RAL 9006 konstrukcję z rury minimum fi 20 mm,
  - połączenie z ramą nie pozostawiające widocznych śladów na górnej części siedziska (przykrytej tapicerowaną poduszką),
  - podłokietniki zamknięte z drewnianymi nakładkami wykonanymi ze sklejki o grubości min. 10 mm,
  - nakładki podłokietnika o takiej samej długości jak pozioma (metalowa) część ramy stanowiąca podłokietnik,
  - podłokietniki zamknięte zintegrowane z ramą krzesła,
  - stopki przeznaczone do twardych powierzchni,
  - łącznik do połączenia krzeseł w rzędy, będący integralną częścią krzesła (łączenie na zasadzie haczyk - oczko) - łącznik z możliwością schowania,
  - sztaplowanie, minimum 6 sztuk w słupku,
  - możliwość wyboru koloru tapicerki i koloru sklejki z palety min. 10 kolorów,
  - Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
  - skład - 100 % poliester,
  - gramatura - 250 g/m2,
  - ścieralność - 150 000 cykli Martindale,
  - Krzesło musi posiadać certyfikat:
  - wytrzymałościowy - zgodnie z normą EN 16139,
  - Tapicerka użyta do tapicerowania krzesła musi posiadać:
  - atest na odporność na ścieranie wg EN ISO 12947-2,
  - atest na trudnozapalność - papieros i zapałka - wg EN 1021-1-2.
  Przykładowe szkice robocze mebli zostały zawarte w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Uwagi realizacyjne:
  a) Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty, do przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń, do których będą dostarczone i montowane meble stanowiące przedmiot zamówienia.
  b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych, szczegółowych obmiarów (uzgodnionych z Zamawiającym) w celu dokonania właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
  c) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w celu uściślenia szczegółów w zakresie wykonania mebli.
  d) Ze względu na specyfikę ścian (karton gips + styropian), Zamawiający wymaga koncepcyjnego podejścia do sposobu zabezpieczenia szaf przed ich ewentualnym przewróceniem.
  4. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do:
  a) Udzielenia minimum 2 letniego okresu gwarancji.
  b) Zapewnienia bieżącej konserwacji i napraw w okresie gwarancji w systemie door to door,
  5. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku.
  6. Kod CPV:
  a) 39.10.00.00-3 - meble,
  b) 39.14.13.00-5 - szafy,
  c) 39.11.20.00-0 - krzesła.
  7. Termin i sposób płatności - płatne przelewem, jednorazowo po zakończeniu realizacji dostawy i montażu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku (faktury).
  8. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie,
  w przypadku wystąpienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do jego naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia usterki. Reakcja Wykonawcy na dokonane przez Zamawiającego zgłoszenie - 24 godziny.
  9. W przypadkach, o których mowa w punkcie 8, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:
  1) w przypadku naprawy - o okres wykonywania naprawy,
  2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji.
  10. W celu potwierdzenia spełnienia warunków, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą:
  a) próbki sklejki, z której wykonane ma być krzesło stacjonarne - próbka wielkości min. 10x10 cm.
  b) próbkę płyty meblowej w kolorze buk, wielkości min. 10x10 cm (konieczność dopasowania kolorystyki do istniejących mebli),
  c) atestów i certyfikatów:
  - atest dla tapicerki krzeseł na odporność na ścieranie wg EN ISO 12947-2,
  - atest dla tapicerki krzeseł na trudnozapalność - papieros i zapałka - wg EN 1021-1-2,
  - certyfikat wytrzymałościowy dla krzesła - zgodnie z normą EN 16139,
  - certyfikat wytrzymałościowy dla zawiasów na otwieranie i zamykanie min. 60 000 cykli lub oświadczenie producenta zawiasów, że udziela na nie dożywotniej gwarancji.

Inne osoby dla Sokołowski Adam (34 osoby):