Kogo reprezentuje osoba

Sokołowski Bogdan

w KRS

Bogdan Sokołowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Bogdan
Nazwisko:Sokołowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Bielsk Podlaski (Podlaskie)
Przetargi:13 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Boćkowski Eugeniusz, Brzozowska Bożena Józefa, Iwaniuk Jerzy, Kiełkucki Andrzej, Krawczuk Witold, Kulesza Paweł, Mikołajuk Halina, Nalewajko Iwaniuk Elżbieta, Odyniec Leon, Ostaszewicz Eugenia, Ostaszewicz Jan, Owerczuk Mikołaj, Siemieniuk Piotr, Stepaniuk Jarosław, Szkoda Anna, Szurpik Eugeniusz, Szymczuk Mirosław, Szymkowicz Tamara, Taranta Mikołaj, Trofimiuk Daniel, Wieremiejuk Marek, Zawacka Prystupa Irena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bielskie Stowarzyszenie Samorządowe, Bielsk Podlaski − KRS 0000311983
 2. Eko Kotły Sp. Z O.O., Szepietowo − KRS 0000443353
 3. Kancelaria Prawna Tomasz Mikulski Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000525063
 4. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Bielsk Podlaski − KRS 0000064444
 5. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Bielska Podlaskiego, Bielsk Podlaski − KRS 0000119714
 6. Vinden Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000592779

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bioeko Nord Sp. Z O.O., Czuprynowo − KRS 0000390972
 2. Ec Eko Sp. Z O.O., Bielsk Podlaski − KRS 0000399377
 3. Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. Z O.O. W Białymstoku, Białystok − KRS 0000029127
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Bielsk Podlaski − KRS 0000005087
 5. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy W Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski − KRS 0000205881
 6. Przedsiębiorstwo Komunalne - Żwirownia Sp. Z O.O., Brzeźnica − KRS 0000483878
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa W Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski − KRS 0000040845
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Prawa Uniwersytetu W Białymstoku, Białystok − KRS 0000022353

Powiązane przetargi (13 szt.):
 1. Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2017 roku
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  1.Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania PSZOK z uwzględnieniem następujących warunków. 1.1.PSZOK powinien być zlokalizowany w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski, a miejsce jego lokalizacji w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie. 1.2.PSZOK zostanie przygotowany i udostępniony mieszkańcom Bielska Podlaskiego od chwili podpisania umowy. 1.3.Punkt musi być utworzony na terenie o powierzchni co najmniej 500 m2 . 1.4.Lokalizacja obiektu powinna umożliwiać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta Bielsk Podlaski oraz swobodny dojazd dla samochodów dostarczających i odbierających odpady. 1.5.PSZOK powinien uwzględniać pomieszczenia socjalno-magazynowe, plac składowy, ogrodzenie, oświetlenie, powinien być wyposażony w pojemniki dostosowane do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów oraz urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych oraz powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. 1.6.Teren PSZOK powinien być wyposażony w wagę towarową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar. 1.7.Miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz posiadać tablicę informacyjną z treścią Regulaminu PSZOK. Wykonawca ma obowiązek podania nr telefonu kontaktowego do pracownika obsługi PSZOK oraz umieszczenia go na tablicy informacyjnej i na swojej stronie internetowej. 1.8.Wykonawca w ramach prowadzonej działalności PSZOK zobowiązany będzie do przestrzegania Regulaminu przyjmowania odpadów oraz obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki odpadami i ochrony środowiska i w tym zakresie będzie ponosił odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów. 1.9.Wykonawca przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki posiadacza odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.), a jeżeli będzie transportował odpady niebezpieczne – to także obowiązki przewoźnika zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1834 ze zm.). 1.10.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji umowy aktualnych przepisów prawa, a w szczególności: 1)ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.), 2)Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104 poz.868), 3)Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 ze zm.), 4)Wykonawca powinien posiadać aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art.41 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.) oraz posiadać wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 1.11.Po zakończeniu działalności związanej z prowadzeniem PSZOK teren nieruchomości należy uporządkować, zebrane odpady usunąć poprzez unieszkodliwienie lub odzysk. 2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących usług w zakresie obsługi PSZOK przez cały okres trwania umowy: 2.1.Przyjmowania, zgodnie z zapisami uchwały Nr XI/94/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bielsk Podlaski, do PSZOK (od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski) następujących rodzajów odpadów po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej lub potwierdzenia zapłaty czynszu w zabudowie wielorodzinnej za bieżący okres rozliczeniowy tj.: 1)przeterminowanych leków; 2)chemikaliów, w tym farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpadowych; 3)zużytych baterii i akumulatorów; 4)zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych; 5)odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli; 6)zużytych opon pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj.: a)z samochodów osobowych – do 4 szt. w ciągu roku, b)z motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich; 7)opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach; 8)tworzyw sztucznych; 9)opakowań metalowych; 10)opakowań wielomateriałowych; 11)makulatury i tekstyliów; 12)szkła białego i kolorowego; 13)„zielonych” odpadów komunalnych o łącznej wadze nieprzekraczającej 200kg z jednej nieruchomości w ciągu całego roku, tj.: trawy, liści, części roślin z pielęgnacji ogrodów, gałęzi o długości do 1m oraz choinek z okresu świątecznego; 14)komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z drobnych remontów budynków mieszkalnych o łącznej wadze nieprzekraczającej 170 kg z jednej nieruchomości w ciągu całego roku, tj. gruzu ceglanego, betonowego, materiałów ceramicznych, drewna, usuniętych fragmentów tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne. 2.2.Przekazywania zebranych odpadów po zgromadzeniu dostatecznej ich ilości podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie recyklingu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 2.3.Wyposażenia PSZOK w dostateczną ilość pojemników lub kontenerów dostosowanych do selektywnego gromadzenia poszczególnych rodzajów przyjmowanych odpadów. 2.4.Udostępniania PSZOK mieszkańcom miasta Bielsk Podlaski przez cały rok w dniach: wtorek - sobota w godzinach od 10:00 do 18:00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). 2.5.PSZOK może funkcjonować w dwóch odrębnych miejscach. Drugi punkt (jeżeli zostanie utworzony) powinien być otwarty min. dwa dni w tygodniu. 2.6.Zapewnienia obsługi PSZOK przez pracowników odpowiedzialnych za odbiór, umieszczanie odpadów w kontenerach i pojemnikach, prowadzenie ewidencji odpadów, przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. 2.7.Zbierania przyjętych odpadów w kontenerach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne ich rodzaje. Dopuszcza się, aby odpady takie jak odpady wielkogabarytowe, zużyte opony były magazynowane bezpośrednio na utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym placu składowym. Stanowiska magazynowania, kontenery lub pojemniki powinny być oznakowane kodem odpadu, który odpowiada rodzajowi umieszczonych w nich odpadów. 2.8.Zapewnienia wywozu zgromadzonych odpadów z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników i kontenerów przeznaczonych na odpady oraz utrzymanie porządku na terenie PSZOK. 2.9.Prowadzenia rejestru przyjętych odpadów z wyszczególnieniem informacji o: 1)rodzaju i ilości dostarczonych odpadów, 2)adresie nieruchomości, z której odpady pochodzą, 3)dacie dostarczenia odpadów. 2.10.Przedkładania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających następujące dane: 1)nazwa i adres podmiotu prowadzącego PSZOK, 2)imię i nazwisko osoby pracującej przy obsłudze PSZOK, 3)imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdania z nr telefonu kontaktowego, 4)okres, za który jest składane sprawozdanie, 5)rodzaju i ilości przyjętych do PSZOK odpadów, 6)informacja o miejscu, sposobie, rodzaju i masie odpadów poddanych poszczególnym sposobom zagospodarowania. Sprawozdanie miesięczne, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. 2.11.Przedkładania Zamawiającemu rocznych sprawozdań zgodnie z art.9na ust.1-3 oraz art.9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250 ze. zm.). Do sprawozdań Wykonawca załączy kserokopię kart przekazania odpadów, potwierdzające sposób zagospodarowania danej ilości i rodzaju odebranych odpadów. 2.12.Przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 ze zm.). 2.13.Przekazywania przyjętych od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 2.14.Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające dysponowanie instalacją mogącą przyjąć odpady zebrane w PSZOK lub udokumentować gotowość przyjęcia odpadów zebranych w PSZOK przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów np. umowę lub pisemne zapewnienie (oświadczenie). Wykonawca powyższe dokumenty przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 3.Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: obsługa klientów korzystających z PSZOK. 3.1.Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz.1666). 3.2.Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3.3.Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie pkt.2) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, 3.4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 3.5.Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art.29 ust.3a ustawy Pzp).

 2. Dostawa oleju napędowego (ON), benzyny bezołowiowej 95 oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Gminy Bielsk Podlaski od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu pkt 4 SIWZ oleju napędowego (ON) w ilości szacunkowej 115 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej 2 500 litrów oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń Gminy Bielsk Podlaski. Paliwa mają spełniać wymagania oraz obowiązujące normy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). Wykonawca zagwarantuje dostawę paliw odpowiednio do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, a w okresie przejściowym tzw. paliwa przejściowe. Dostawa będzie realizowana na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów i urządzeń do zbiornika pojazdów i urządzeń oraz tankowań do karnistrów w wybranej stacji Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający nie przewiduje używania kart paliwowych (flotowych). Przez wybraną stację Wykonawcy, o której mowa, należy rozumieć stację Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli stacja ta znajduje się w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski. Tankowanie pojazdów maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji czynnej minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 6:30. W nagłych wypadkach (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Wykonawca umożliwi zatankowanie pojazdu w innych godzinach, na telefoniczne zapotrzebowanie. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd Zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym jak 10 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. Zakres zamówienia w ilościach szacunkowych obejmuje: 1. dostawę oleju napędowego (ON) – 115 000 litrów 2. dostawę benzyny bezołowiowej 95 – 2500 litrów 3. dostawę materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń Gminy Bielsk Podlaski w ilościach szacunkowych: oleje silnikowe: Klasy lepkości: 15W40 – 500 litrów 10W40 – 135 litrów 5W40 – 170 litrów 5W30 – 10 litrów Olej do silników dwusuwowych - 30 litrów oleje hydrauliczne: Klasa lepkości: 46 – 130 litrów oleje przekładniowe: Klasa lepkości: 80W – 130 litrów smary stałe– 22 kg płyny hydrauliczne do układów hamulcowych – 15 litrów płyny do układów chłodzenia – 360 litrów płyny do układów wspomagania – 22 litry płyny letnie do spryskiwaczy – 60 litrów płyny zimowe do spryskiwaczy – 230 litrów płyny uszlachetniające do oleju napędowego zabezpieczające przed zamarzaniem - 7 litrów płyny lub pianki do czyszczenia i konserwacji tworzyw wnętrza i zewnętrznych elementów samochodów i urządzeń - 7 litrów płyny lub pianki do czyszczenia i konserwacji tapicerki samochodów i urządzeń - 10 szt. odświeżacze powietrza – 7 szt. ściereczki, gąbki – 7 szt. skrobaki do szyb – 7 szt. Określone ilości paliw oraz materiałów eksploatacyjnych są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych oraz materiałów eksploatacyjnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wskazane ilości służą do możliwości wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty.
 3. Dostawa paliw 2017
  Zamawiający: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych poprze tankowanie samochodów i ciągników będących w dyspozycji Zamawiającego na obszarze działania Nadleśnictwa Bielsk Benzyna bezołowiowa Pb95-4 tys litrów Olej napędowy ON-22tys. litrów
 4. Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2016 r. i 2017 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2016 r. i 2017 r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie Miasta Bielsk Podlaski.
  2.Wykaz ulic miejskich o nawierzchni:
  1)bitumicznej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów w 2016 r. i 2017 r. o łącznej powierzchni 293.893,00 m2 (załącznik Nr 1);
  2)bitumicznej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów w 2016 r. i 2017 r. – pierwsza kolejność utrzymania o łącznej powierzchni 90.439,00 m2 (załącznik Nr 1A);
  3)betonowej do zimowego utrzymania za pomocą piaskarek i pługów w 2016 r. i 2017 r. o łącznej długości 10.478,00 mb (załączniki Nr 2);
  4)betonowej do utrzymania zimowego za pomocą piaskarek i pługów w 2016 r. i 2017 r. – pierwsza kolejność odśnieżania o długości 1.322,00 mb (załącznik Nr 2A);
  5)gruntowej do zimowego utrzymania za pomocą pługów w 2016 r. i 2017 r. o łącznej długości – 19.202,00 mb (załącznik Nr 3).
  3.W ramach realizacji i rozliczenia za zamówienie Wykonawca posłuży się cenami jednostkowymi za:
  1)posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 15g/m2
  2)posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 20g/m2
  3)posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 15g/m2 wraz z odśnieżaniem
  4)posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 20g/m2 wraz z odśnieżaniem
  5)1 godz. dyżuru na bazie operatora solarki
  6)1 godz. dyżuru domowego operatora solarki
  7)1 godz. pracy piaskarki
  8)1 godz. pracy pojazdu z pługiem
  9)1 godz. pracy równiarki
  10)1 godz. pracy spychacza
  11)1 godz. pracy pługa wirnikowego
  12)1 godz. pracy koparki przy wywozie śniegu
  13)1 godz. pracy ładowarki przy wywozie śniegu
  14)1 godz. pracy wywrotki przy wywozie śniegu
  15)1 godz. pracy pracownika fizycznego przy wywozie śniegu
  16)1 tonę 30% mieszanki piaskowo-solnej
  4.Szczegółowe wymagania Zamawiającego
  1)Zamawiający oraz Wykonawca w celu należytego wykonania zamówienia powołają koordynatorów akcji zimowej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania osób lub podmiotów, które w określonym czasie będą mogły przejąć kompetencje koordynatorów w zakresie wydawania poleceń dysponowania sprzętem do prowadzenia akcji zimowego utrzymania ulic w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski. O takim fakcie Wykonawca zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub faxu, a w nagłych sytuacjach telefonicznie lub ustnie.
  2)Koordynatorzy akcji zimowej będą decydować na bieżąco o wprowadzeniu dyżurów operatorów sprzętu (w siedzibie Wykonawcy, zwanej dalej „bazą” Wykonawcy lub dyżurów domowych). Wykonawca wyznaczy i poinformuje Zamawiającego o numerze telefonu dyżurującego.
  3)Decyzje o wysłaniu rodzaju i ilości sprzętu (w tym o stężeniu solanki) będą podejmowane wspólnie przez koordynatorów akcji (lub osoby i podmioty wskazane przez Zamawiającego) w oparciu o aktualnie panujące warunki atmosferyczne i prognozy pogody.
  4)Drogi bitumiczne powinny być utrzymane wg standardu polegającego na tym, że śliskość zimowa powinna być zlikwidowana na całej szerokości jezdni, ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin.
  5)Jednorazowe całkowite spryskanie solanką zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny.
  6)Likwidacja gołoledzi 30% mieszanką piaskowo-solną na ulicach następować będzie po uzgodnieniach na bieżąco przez koordynatorów akcji.
  7)Zabrania się usuwania śniegu z jezdni na przyległe chodniki – dlatego też prędkość robocza pługów śnieżnych w tych miejscach nie powinna przekraczać 20 km/godz.
  8)W wypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów śniegu, będzie on wywożony na wyraźne polecenie Zamawiającego i w miejsce przez niego wskazane.
  9)Usunięcie śniegu sprzętem spychającym na zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny od ustania opadów.
  10)Po wstępnym odśnieżeniu należy niezwłocznie przystąpić do tzw. „doczyszczania” parkingów, zatok oraz zaułków miejskich usytuowanych w pasach drogowych ulic. Odpłużany śnieg powinien być gromadzony w postaci wałów przy krawężnikach na szerokości nie przekraczającej 10% szerokości jezdni.
  11)Odbiór ilości i jakości wykonanego zakresu robót odbywać się będzie na piśmie protokolarnie comiesięcznym zestawieniem świadczonych usług w zakresie zimowego utrzymania ulic.
  12)Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu do godz.15.00 (np. faxem lub e-mail) za poprzedni dzień codziennego zestawienia wykonanych usług, które podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w imieniu którego będą działać koordynatorzy zimowego utrzymania. Zatwierdzenie będzie polegało na sprawdzeniu przy udziale Wykonawcy jakości wykonanej usługi i analizy kart drogowych.
  13)W przypadku wykonywania usługi przez dany pojazd, który kończy pracę następnego dnia, w karcie drogowej należy wyodrębnić sumę przepracowanych godzin z każdego dnia. Niezatwierdzone zestawienie dzienne nie może być uwzględnione w zestawieniu miesięcznym. W przypadku sprzętu, którego praca rozliczana jest godzinowo w kartach drogowych, powinny zostać wpisane ulice, które sprzęt odśnieżał lub posypywał mieszanką piaskowo-solną.
  14)W przypadku jednoczesnego odśnieżania i posypywania mieszanką piaskowo-solną ulic o nawierzchni betonowej – w celu zapewnienia wyższej jakości usługi – prace te powinny zostać wykonane przez dwa pojazdy, tj. pojazd wyposażony w pług oraz pojazd wyposażony w piaskarkę. W przypadku wykonania ww. prac jednym pojazdem tj. piaskarką z pługiem, Zamawiający zapłaci tylko za pracę samej piaskarki.
  15)Zapisy o brzmieniu „posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 15g/m2 wraz z odśnieżaniem” i „posypanie 100 m2 ulicy o nawierzchni bitumicznej solanką o stężeniu 20g/m2 wraz z odśnieżaniem” oznaczają zadanie zlecone wykonywane przez pojazdy wyposażone jednocześnie w pług i solarkę, które najpierw odśnieżają poszczególne odcinki ulic, a następnie posypują solanką (o ustalonym stężeniu) w taki sposób, aby posypana już sól nie została usunięta pługiem na pobocze drogi. O podjęciu ww. zadań będą decydować w porozumieniu koordynatorzy akcji zimowej ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
  16)Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, powstałe na zleconych do utrzymania odcinkach ulic, wynikające z ich niewłaściwego utrzymania.
  17)Należność za wykonanie usługi rozliczona będzie w okresie miesięcznym, a faktury wystawiane na Miasto Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, NIP: 543-20-66-155, będą opłacane w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
  5.Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj. operatorów sprzętu.
  1)Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.1502 z późn. zm.).
  2)Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  3)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie pkt.2) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy,
  4)Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
  5)Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej czynności (art.29 ust.3a ustawy).
 5. Zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2016 roku - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie ulic miejskich w 2016r. z użyciem solarek, pługów, piaskarek oraz innego niezbędnego sprzętu w akcji odśnieżania na terenie miasta Bielsk Podlaski.
  2.Wykaz ulic miejskich o nawierzchni:
  1)bitumicznej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów w 2016r. o łącznej powierzchni 293 353 m2 (załącznik Nr 1);
  2)bitumicznej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów w 2016r. - pierwsza kolejność utrzymania o łącznej powierzchni 90 439 m2 (załącznik Nr 1A);
  3)betonowej do zimowego utrzymania za pomocą piaskarek i pługów w 2016r. o łącznej długości 10.478 mb (załączniki Nr 2);
  4)betonowej do utrzymania zimowego za pomocą solarek i pługów w 2016r. - pierwsza kolejność odśnieżania o długości 1.322 mb (załącznik Nr 2A);
  5)gruntowej do zimowego utrzymania za pomocą pługów o łącznej długości w 2016 r. - 17.272 mb (załącznik Nr 3).
  3.Szczegółowe wymagania Zamawiającego
  Stężenie solanki będzie uzgadniane na bieżąco przez koordynatorów akcji zimowej.
  Drogi bitumiczne powinny być utrzymane wg standardu polegającego na tym, że śliskość zimowa powinna być zlikwidowana na całej szerokości jezdni, ze szczególnym uwzględnieniem punktów newralgicznych jak skrzyżowania dróg oraz podjazdy. Po ustaniu opadów luźny śnieg może pozostawać na drodze do 2 godzin.
  Jednorazowe całkowite spryskanie solanką zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny.
  Likwidacja gołoledzi 3% mieszanką piaskowo-solną na ulicach o nawierzchni betonowej następować będzie po uzgodnieniach na bieżąco przez koordynatorów akcji.
  Zabrania się usuwania śniegu z jezdni na przyległe chodniki - dlatego też prędkość robocza pługów śnieżnych w tych miejscach nie powinna przekraczać 20km/godz.
  W wypadku wystąpienia bardzo obfitych opadów śniegu, będzie on wywożony na wyraźne polecenie Zamawiającego i w miejsce przez niego wskazane.
  Usunięcie śniegu sprzętem spychającym na zleconej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 4 godziny od ustania opadów.
  Po wstępnym odśnieżeniu należy niezwłocznie przystąpić do tzw. doczyszczania parkingów, zatok oraz zaułków miejskich usytuowanych w pasach drogowych ulic.
  Odpłużany śnieg powinien być gromadzony w postaci wałów przy krawężnikach na szerokości nie przekraczającej 10% szerokości jezdni.
  Odbiór ilości i jakości wykonanego zakresu robót odbywać się będzie protokolarnie comiesięcznym zestawieniem świadczonych usług w zakresie zimowego utrzymania ulic.
  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu (np. faxem) za poprzedni dzień codziennego zestawienia wykonanych usług, które podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie będzie polegało na sprawdzeniu przy udziale Wykonawcy jakości wykonanej usługi i analizy kart drogowych. W przypadku wykonywania usługi przez dany pojazd, który kończy pracę następnego dnia, w karcie drogowej należy wyodrębnić sumę przepracowanych godzin z każdego dnia. Niezatwierdzone zestawienie dzienne nie może być uwzględnione w zestawieniu miesięcznym.
  Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na zleconych do utrzymania odcinkach ulic wynikające z ich niewłaściwego utrzymania.
  4.Termin wykonania zamówienia:
  1)termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 r.
  2)termin zakończenia: nie dłużej niż do dnia 30.04.2016 r.
 6. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Miasto Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  1) Przedmiotem zamówienia jest :
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski - zamówienie uzupełniające.
  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do zaproszenia, który stanowi integralną część zaproszenia do negocjacji.
  3) Termin wykonania zamówienia:
  a) termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2016 r.
  b) termin zakończenia: nie dłużej niż do dnia 29.02.2016 r., termin może ulec skróceniu do dnia 31.01.2016 r., w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.
  4) KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
  90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
  90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
  90533000-2 Usługi gospodarki odpadami.
  90512000-9 Usługi transportu odpadów.
  90511200-4 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
  5) Negocjacje będą dotyczyć treści zawieranej między stronami umowy (wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do zaproszenia), w szczególności wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy za przedmiot umowy.
  6) Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowić podstawę zawarcia umowy. Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy.
 7. Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim w 2016 roku: Zadanie 1 - Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu obwodu drogowego w Bielsku Podlaskim Zadanie 2 - Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu obwodu drogowego w Brańsku
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Bielsk Podlaski
  Zadanie 1 - Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu obwodu drogowego w Bielsku Podlaskim Przewidywana wielkość zamówienia 1. Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 3 300 L 2. Olej napędowy ON - 33 100 L
  3. Gaz LPG - 1 100 L Zadanie 2 - Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu obwodu drogowego w Brańsku Przewidywana wielkość zamówienia 1. Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1 200 L 2. Olej napędowy ON -19 000 L Dostarczone paliwa winny charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1058) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz. U. z 2006 r. Nr 251 poz.1851). Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw faktycznie zakupionych przez zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie zamawiającego.
 8. Dostawa oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej 95 dla potrzeb Gminy Bielsk Podlaski od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego (ON) w ilości szacunkowej 120 000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości szacunkowej 2 600 litrów. Paliwa mają spełniać wymagania oraz obowiązujące normy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441). Dostawa będzie realizowana na zasadzie doraźnych tankowań pojazdów i urządzeń do zbiornika oraz tankowań do karnistrów w wybranej stacji Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający nie przewiduje używania kart paliwowych (flotowych). Przez wybraną stację wykonawcy, o której mowa, należy rozumieć stację Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli stacja ta znajduje się w odległości nie większej niż 4 km od garaży Zamawiającego, licząc najkrótszą drogą publiczną. Garaże Zamawiającego znajdują się przy ulicy 3 Maja 20 w Bielsku Podlaskim. Tankowanie pojazdów maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji czynnej minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 6:30. W nagłych wypadkach (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Wykonawca umożliwi zatankowanie pojazdu w innych godzinach, na telefoniczne zapotrzebowanie. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd Zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym jak 10 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji..
 9. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Bielsk Podlaski
  Zamawiający: Gmina Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych powstających na zamieszkałych nieruchomościach na terenie Gminy Bielsk Podlaski, 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na zamieszkałych nieruchomościach na terenie Gminy Bielsk Podlaski gromadzonych selektywnie w jednym pojemniku: tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, szkło białe i kolorowe, makulatura, 3) odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych powstających na zamieszkałych nieruchomościach na terenie Gminy Bielsk Podlaski; 4) odbiór i zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych (tzw. elektrośmieci) powstających na zamieszkałych nieruchomościach na terenie Gminy Bielsk Podlaski, 5) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Bielsk Podlaski, 6) odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych biodegradowalnych powstających na zamieszkałych nieruchomościach na terenie Gminy Bielsk Podlaski, 7) odbiór i zagospodarowanie odpadów mineralnych typu: popiół, żużel powstających na zamieszkałych nieruchomościach na terenie Gminy Bielsk Podlaski, 8) wyposażenie, na okres świadczenia usługi, nieruchomości objętych zamówieniem w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności ~120l, 9) wyposażenie, na okres świadczenia usługi, nieruchomości objętych zamówieniem w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki na odpady segregowane o pojemności ~120l, 10) wyposażenie, na okres świadczenia usługi, nieruchomości objętych zamówieniem w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności ~240l, 11) wyposażenie, na okres świadczenia usługi, nieruchomości objętych zamówieniem w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki na odpady segregowane o pojemności ~240l, 12) wyposażenie, na okres świadczenia usługi, nieruchomości objętych zamówieniem w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki na odpady zmieszane o pojemności ~300-700l, 13) wyposażenie, na okres świadczenia usługi, nieruchomości objętych zamówieniem w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki na odpady segregowane o pojemności ~300-700l, 14) wyposażenie, na okres świadczenia usługi, nieruchomości objętych zamówieniem w zabudowie wielorodzinnej w kontenery na odpady o pojemności ~1100l lub ~7000l w zależności od potrzeb z podziałem na odpady: zmieszane, do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań metalowych i wielomateriałowych, papieru i tekstyliów, szkła białego i kolorowego, odpadów zielonych biodegradowalnych, 15) wyposażenie dwóch szkół na terenie Gminy Bielsk Podlaski w pojemniki na zużyte baterie i akumulatorki, 16) wyposażenie jednej apteki w pojemnik/i na przeterminowane leki, 17) wyposażenie nieruchomości objętych zamówieniem w zabudowie jednorodzinnej w worki na popiół, żużel lub piasek, 18) wyposażenie nieruchomości objętych zamówieniem w zabudowie jednorodzinnej w worki na odpady zielone biodegradowalne. Zasięg terytorialny i dane ilościowe dotyczące usługi. Przedmiotem zamówienia objęte są wszystkie zamieszkałe nieruchomości na terenie administracyjnym Gminy Bielsk Podlaski. Szczegółowy wykaz zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. Dane ilościowe: - powierzchnia obszaru administracyjnego Gminy Bielsk Podlaski ~430km2, - ilość miejscowości zgodnie z rejestrem TERYT - 61, - ilość gospodarstw domowych objętych zbiórką odpadów razem ~ 2100 (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±15%) w tym ilość gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych ~ 32 (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±20%), ilość gospodarstw domowych poza zwartą zabudową (kolonie) z utrudnionym dojazdem drogami gruntowymi razem ~97 z czego w odległości od drogi utwardzonej do 100m ~ 16, w odległości od drogi utwardzonej 100-200m ~ 7, w odległości od drogi utwardzonej ponad 200m ~ 74 (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±20%), - ilość osób objętych zbiórką odpadów ~ 6100 (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±20%), - ilość powstających odpadów rocznie (wyliczenia własne na podstawie danych firmy odbierającej odpady w roku poprzedzającym zamówienie) - ~620Mg/a (zakładana możliwość zmian w zakresie ±20%), - ilość odpadów wielkogabarytowych rocznie - ~27Mg/a (zakładana możliwość zmian w zakresie ±20%), - ilość odpadów elektrycznych rocznie - ~9Mg/a (zakładana możliwość zmian w zakresie ±20%), - ilość przeterminowanych leków rocznie - ~0,6Mg/a (zakładana możliwość zmian w zakresie ±30%), - ilość pojemników o pojemności ~120l na odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej ~ 2192 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±10%), - ilość pojemników o pojemności ~120l na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej ~ 2479szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±10%), - ilość pojemników o pojemności ~ 240l na odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej ~ 6 szt. (możliwość zmian w zakresie ± 100 %), - ilość pojemników o pojemności ~ 240 l na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej ~ 5 szt. (możliwość zmian w zakresie ± 100 %), - ilość pojemników o pojemności ~ 300-700l na odpady segregowane w zabudowie jednorodzinnej ~ 18 szt. (możliwość zmian w zakresie ± 100 %), - ilość pojemników o pojemności ~ 300-700 l na odpady zmieszane w zabudowie jednorodzinnej ~ 11 szt. (możliwość zmian w zakresie ± 100 %), - ilość worków wzmocnionych na popiół, żużel lub piasek o pojemności wagowej min.30kg ~ 1200szt. lub specjalnych pojemników ~ 320 szt. (przewidywana możliwość zmian w zakresie ±10%), - ilość worków na odpady zielone o pojemności ~120l ~ 800szt., - ilość kontenerów ~1100 - 7000l na odpady segregowane i zmieszane w zabudowie wielorodzinnej ~ 18szt. (możliwość zmian w zakresie pojemności w zależności od potrzeb wynikłych w trakcie świadczenia usługi), - ilość pojemników na zużyte baterie i akumulatorki - 2szt., - ilość pojemników na przeterminowane leki - 1szt. Wymogi świadczenia usług. -odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 1 raz w miesiącu, -odbiór odpadów komunalnych segregowanych jak w pkt 3.1.2 SIWZ z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 1 raz w miesiącu, -odbiór odpadów biodegradowalnych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w zależności od potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w roku, odbiór popiołu i żużlu z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 1 raz w miesiącu w sezonie grzewczym oraz 1 raz w ciągu całego okresu poza sezonem grzewczym (piach z zamiatania utwardzonych części nieruchomości), -odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 2 razy w miesiącu, -odbiór odpadów gromadzonych selektywnie (tworzywa sztuczne, opakowanie metalowe i wielomateriałowe) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 2 razy w miesiącu, -odbiór odpadów gromadzonych selektywnie (papier i tekstylia) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 1 raz w miesiącu, -odbiór odpadów gromadzonych selektywnie (szkło białe i kolorowe) z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej 2 razy w miesiącu, -odbiór odpadów biodegradowalnych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w zależności od potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w roku, -odbiór odpadów wielkogabarytowych powstających na zamieszkałych nieruchomościach 1 raz w roku, -odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych (tzw. elektrośmieci) powstających na zamieszkałych nieruchomościach 1 raz w roku, -odbiór zebranych baterii i akumulatorków zgromadzonych w ustawionych pojemnikach w szkołach na zgłoszenie, -odbiór przeterminowanych leków z zamieszkałych nieruchomości 1 raz w roku, -odbiór przeterminowanych leków zgromadzonych w pojemniku/ach w aptece na zgłoszenie. Wymogi techniczne dotyczące pojemników, kontenerów i worków. -pojemniki na odpady komunalne segregowane w zabudowie jednorodzinnej: - pojemność ~120l, ~240l, ~300-700l, - materiał z jakiego wykonany pojemnik dowolny w zależności od technologii opróżniania przyjętej przez Wykonawcę, - kolor dowolny, - oznaczenie na froncie pojemnika duża litera S (wymiar litery: wpisana w prostokąt o wymiarach minimum 15x21cm) lub wyraźny napis SEGREGOWANE o wysokości liter minimum 5cm, wymagana jednorodność oznakowania wszystkich pojemników, -pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) w zabudowie jednorodzinnej: pojemność ~120l, ~240l, ~300-700l, - materiał z jakiego wykonany pojemnik dowolny w zależności od technologii opróżniania przyjętej przez Wykonawcę, - kolor dowolny, - oznaczenie na froncie pojemnika duża litera Z (wymiar litery: wpisana w prostokąt o wymiarach minimum 15x21cm) lub wyraźny napis ZMIESZANE o wysokości liter minimum 5cm, wymagana jednorodność oznakowania wszystkich pojemników, worki wzmocnione na popiół, żużel lub piasek: - materiał folia lub inny uniemożliwiający wydostawaniu się zawartości na zewnątrz, - pojemność wagowa min 30kg, - kolor czarny, pojemniki na popiół, żużel lub piasek: - materiał dowolny uniemożliwiający zniszczenie pojemnika z powodu wysokiej temperatury żużlu lub popiołu, - pojemność wagowa dowolna umożliwiająca opróżnienie w technologii opróżnienia przyjętej przez Wykonawcę, - wykonany w technologii umożliwiającej transport po nieruchomości do miejsca opróżnienia, - kolor dowolny, worki na odpady zielone: - materiał folia, - pojemność ~120l, - kolor bezbarwny, pojemniki (kontenery) na odpady segregowane (szkło) w zabudowie wielorodzinnej: - pojemność ~1100-7000l (możliwość zmian w zakresie pojemności w zależności od potrzeb wynikłych w trakcie świadczenia usługi), - materiał dowolny w zależności od technologii opróżniania przyjętej przez Wykonawcę, - kolor zielony, - oznaczenie na froncie pojemnika napis SZKŁO o wysokości liter minimum 5cm, pojemniki (kontenery) na odpady segregowane (tworzywa sztuczne, opakowania metalowe i opakowania wielomateriałowe) w zabudowie wielorodzinnej: - pojemność ~1100-7000 l (możliwość zmian w zakresie pojemności w zależności od potrzeb wynikłych w trakcie świadczenia usługi), - materiał dowolny w zależności od technologii opróżniania przyjętej przez Wykonawcę, - kolor żółty, - oznaczenie na froncie pojemnika napis PLASTIK, OPAKOWANIA METALOWE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE o wysokości liter minimum 5cm, pojemniki (kontenery) na odpady segregowane (papier, tekstylia) w zabudowie wielorodzinnej: - pojemność ~1100-7000l (możliwość zmian w zakresie pojemności w zależności od potrzeb wynikłych w trakcie świadczenia usługi), - materiał dowolny w zależności od technologii opróżniania przyjętej przez Wykonawcę, - kolor niebieski, - oznaczenie na froncie pojemnika napis PAPIER, TEKSTYLIA o wysokości liter minimum 5cm, pojemniki (kontenery) na odpady zielone (bioodpady) w zabudowie wielorodzinnej: - pojemność ~1100-7000l (możliwość zmian w zakresie pojemności w zależności od potrzeb wynikłych w trakcie świadczenia usługi), - materiał dowolny w zależności od technologii opróżniania przyjętej przez Wykonawcę, - kolor szary, - oznaczenie na froncie pojemnika napis BIODEGRADOWALNE o wysokości liter minimum 5cm, pojemniki (kontenery) na odpady zmieszane w zabudowie wielorodzinnej: - pojemność ~1100-7000l (możliwość zmian w zakresie pojemności w zależności od potrzeb wynikłych w trakcie świadczenia usługi), - materiał dowolny w zależności od technologii opróżniania przyjętej przez Wykonawcę, - kolor dowolny wyróżniający się od pozostałych pojemników w zabudowie wielorodzinnej, - oznaczenie na froncie pojemnika napis ZMIESZANE o wysokości liter minimum 5cm; pojemniki na zużyte baterie i akumulatorki: - pojemność, materiał, kolor, oznaczenie dowolne, - pojemnik musi być wykonany z materiału i w sposób uniemożliwiający wydostawaniu się zawartości na zewnątrz, pojemniki na przeterminowane leki: - pojemność, materiał, kolor, oznaczenie dowolne, - pojemnik musi być wykonany z materiału i w sposób uniemożliwiający wydostawaniu się zawartości na zewnątrz. Wymogi inne w zakresie wykonania i spełniania kryteriów świadczenia usługi. Wykonawca musi posiadać stosowne wpisy do rejestrów i zezwolenia na odbieranie, transport i zagospodarowanie rodzajów odpadów objętych zamówieniem, Wykonawca do wykonania zamówienia może zatrudniać podwykonawców, zatrudniony podwykonawca musi posiadać stosowne wpisy do rejestrów i zezwolenia na odbieranie, transport i zagospodarowanie rodzajów odpadów objętych zakresem świadczonych przez niego usług, odpady zmieszane należy kierować do instalacji RIPOK do chwili utworzenia RIPOK do instalacji zastępczej w regionie południowym zgodnie z WPGO 2012-2017, Wykonawca ma obowiązek powiadamiania mieszkańców o terminach odbierania odpadów, Wykonawca musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), Wykonawca lub podwykonawca poza sprzętem do świadczenia usługi wskazanym w w/w rozporządzeniu musi posiadać sprzęt lub środki transportu umożliwiające poruszanie się po drogach nieutwardzonych w celu terminowego odbioru odpadów z nieruchomości położonych poza zwartą zabudową w okresie całorocznym
 10. Dostawa paliw na 2014
  Zamawiający: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, poprzez tankowanie samochodów i ciągników będących w dyspozycji Zamawiającego - na obszarze działania Nadleśnictwa Bielsk. Odległość stacji paliw nie może być większa niż 3km od siedziby Zamawiającego
  Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 4tys litrów
  Olej napędowy ON - 22tys litrów
 11. Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB-95 do sprzętu i środków transportu Urzędu Gminy Orla
  Zamawiający: Gmina Orla, Orla
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB-95 do sprzętu i środków transportu Urzędu Gminy, w szacunkowej ilości:
  1) oleju napędowego - do 80 000 l;
  2) benzyny bezołowiowej PB-95 - do 5 500 l.
 12. Dostawa paliw na 2013 r.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
  Przedmiotem zamówienia była sukcesywna dostawa paliw płynnych, poprzez tankowanie samochodów i ciągników będących w dyspozycji zamawiającego-na obszarze działania Nadleśnictwa Bielsk.
 13. Dostawa paliw 2010
  Zamawiający: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, Bielsk Podlaski
  Tankowanie paliw płynnych do zbiorników pojazdów Nadleśnictwa Bielsk na przestrzeni roku 2010 1. olej napędowy 19300 litrów 2. benzyna bezołowiowa 95 3000 litrów

Inne osoby dla Sokołowski (780 osób):