Kogo reprezentuje osoba

Sokołowski Jarosław

w KRS

Jarosław Sokołowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jarosław
Nazwisko:Sokołowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1967 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Hajnówka (Podlaskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kot Jarosław, Monach Piotr, Paszkiewicz Jerzy, Plis Dariusz, Tomaszuk Katarzyna Hanna, Zdanowski Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Winnicki Jerzy Antoni

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Białoruskie Forum Samorządowe W Rzeczypospolitej Polskiej, Hajnówka − KRS 0000109645
 2. Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000215331
 3. Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. Z O.O., Lewkowo Stare − KRS 0000044172
 4. Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy W Hajnówce, Hajnówka − KRS 0000048346
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000125901
 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000134683
 7. Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających Z Parkami Narodowymi Oraz Samorządów Posiadających Na Swym Terenie Inne Obszary Prawnie Chronione, Lutowiska − KRS 0000081210

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Farmpasz Sp. Z O.O., Makówka − KRS 0000091554
 2. Podlaski Związek Producentów Buraka Cukrowego, Łapy − KRS 0000152725
 3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej- Sp. Z O.O., Hajnówka − KRS 0000023508
 4. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rolmak W Makówce, Makówka − KRS 0000047252
 5. Utis Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000138768
 6. Zakład Mięsny Rolmak Plus Sp. Z O.O., Narew − KRS 0000034703

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mielnik
  Zamawiający: Gmina Mielnik, Mielnik
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług: 3.1. Odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w szczegółowym opisie zamówienia (zał. nr 5 do SIWZ) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mielnik 3.2. Utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, tj.: 3.2.1. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645), 3.2.2. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645), 3.2.3. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania liczonej w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r. poz. 676). 3.2.4. zorganizowania w ramach mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 1 raz w roku zbiórki odpadów tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon. 3.3. Odbiorem zostaną objęte: 3.3.1.odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne/pozostałości z sortowania), 3.3.2. odpady komunalne zbierane w sposób selektywny "u źródła" z podziałem na frakcje: tektura i papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 3.4. W zakres zamówienia wchodzą również opisane poniżej obowiązki Wykonawcy polegające na: 3.4.1. zapewnieniu właścicielom nieruchomości pojemników na odpady zmieszane (niesegregowane/ pozostałości z sortowania) na zasadach opisanych w pkt. III szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 3.4.2. zakup i dostarczenie właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków na selektywnie zbierane odpady komunalne na zasadach opisanych w pkt. III. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 3.4.3. zapewnieniu właścicielom nieruchomości wielorodzinnych pojemników na selektywnie zbierane odpady komunalne, na zasadach opisanych w pkt. III szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 3.4.4. wyposażeniu PSZOK-u w odpowiednio oznakowane kontenery i pojemniki dla poszczególnych selektywnie gromadzonych odpadów, 3.4.5 sporządzanie harmonogramu usług na zasadach opisanych w pkt. IV szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 3.4.6. sprawozdawczość związana z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzanie raportów i sprawozdań opisanych w pkt. V szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 3.5.1. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 3.5.2.ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 3.5.3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, 3.5.4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1688 z późn. zm.) 3.5.5. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 687 z późn. zm.), 3.5.6. uchwały Nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego” (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2017 z późn. zm.). 3.5.7. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik. 3.6. Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. . Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady; w przypadku niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych niepodlegających przekazaniu do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych możliwe jest wskazanie podmiotu zbierającego te odpady 3.7. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia. 3.7.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonywanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): •kierowców i załogę pojazdów odbierających odpady 3.7.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie zatrudnienia (umowa o pracę) ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności. W odniesieniu do podwykonawców powyższe dokumenty należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą mogły brać udziału w świadczeniu usług będących przedmiotem zamówienia, a więc nie będą mogły wykonywać prac z winy Wykonawcy. O każdorazowej zmianie wskazanych w wykazie pracowników (aktualizacji) Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie Zamawiającego przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez pracownika przy realizacji przedmiotu zamówienia. 3.7.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo w każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia. Osoba kontrolowana powinna okazać dokument stwierdzający jej tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu lub stwierdzenia niezgodności osób świadczących usługi z wykazem osób, osoba taka nie będzie mogła dalej uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia.. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 3.7.3.1. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 zł za każdą osobę, 3.7.3.2. za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać w wysokości 1000,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku dalszego uchylania się od składania tych dokumentów tj. niezłożenia ich najpóźniej w dniu następnym, Zamawiający ma prawo naliczać kolejne kary umowne. 3.7.3.3. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności: a)czynności związane z wykonywaniem bezpośrednio usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (kierowcy i załoga pojazdów odbierających odpady)
 2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których prowadzone są gospodarstwa agroturystyczne, położonych w granicach administracyjnych gminy Białowieża
  Zamawiający: Urząd Gminy Białowieża, Białowieża
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: 1)Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Białowieża, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których prowadzone są gospodarstwa agroturystyczne; z PSZOK w Białowieży oraz z pojemników i kontenerów ustawionych na trzech nieruchomościach gminnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z zm.), zapisami Uchwały NR XX/233/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”, oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białowieża.
  2) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, który określa przedmiot zamówienia oraz wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ znajdujące się w komplecie materiałów przetargowych.
  3.3. Wykonawca, zgodnie z art. 9e. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
  1) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Regionie Południowym, wskazanej w załączniku do uchwały Nr XXII/172/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017";
  2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
  3.4. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w swojej ofercie instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będzie przekazywać odebrane odpady komunalne.
  3.5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 pracowników na każdy pojazd, który będzie wykorzystywany do odbioru odpadów z nieruchomości tj. 1 kierowcę i 1 ładowacza, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)
  1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  - wykonywanie prac fizycznych związanych z realizacją usługi, operatorzy śmieciarek (kierowcy), ładowacze nieczystości stałych
  2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
  - dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1 zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców – wg załącznika Nr 8 do SIWZ, - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę;
  3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
  - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Narewka
  Zamawiający: Gmina Narewka, Narewka
  1.Przedmiotem
  niniejszego zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
  oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Narewka” 2.Szczegółowy opis zamówienia został opisany w załączniku nr
  7 do SIWZ stanowiący
  integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Wykonawca
  zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym
  Załącznik do SIWZ. 4.Zamawiający na podstawie art.29 ust.3 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji
  zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych
  czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
  Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.): 1)Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
  zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
  podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a)wykonywanie prac fizycznych
  związanych z odbiorem odpadów, operatorówkierowców
  pojazdów; 2)sposobu dokumentowania zatrudnienia
  osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa
  w art. 29 ust. 3a: a)dane osób (imię i nazwisko) wykonujących czynności wskazane w pkt 1 zostaną ujęte w
  formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek
  wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych
  podwykonawców. b)Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
  zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami
  wskazanymi przez wykonawcę. 3)sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a:
  a)Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych. 5.Wszelkie nazwy własne
  materiałów, urządzeń i produktów użyte w opisie przedmiotu zamówienia, mają na celu jedynie określenie ich
  parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych. 6.Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia
  odniesienia do norm mają na celu jedynie określenie ich parametrów technicznych, estetycznych, jakościowych.
  7.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
  materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, cechy techniczne i jakościowe, patentu lub oznaczenia pochodzenia o których mowa w art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów
  lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, , że zaproponowane materiały i elementy będą posiadały parametry
  techniczne i jakościowe (technologiczne) nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia.
  8.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu
  zamówiania, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy. 9.Na
  potwierdzenie, że oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowalne spełniają wymagania
  określone przez zamawiającego wykonawca musi załączyć do oferty w przypadku rozwiązań równoważnych
  foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych materiałów, aby zamawiający mógł sprawdzić czy
  odpowiadają one wymaganiom postawiony w dokumentacji projektowej. Zaoferowane wyposażenie i materiały
  równoważne muszą odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów opisanych w SIWZ, dokumentacji
  technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nurzec-Stacja
  Zamawiający: Gmina Nurzec-Stacja, Nurzec-Stacja
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi:
  1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nurzec-Stacja;
  2) wyposażenia i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Nurzec-Stacja
  w sposób zapewniający osiągnięcie przez gminę Nurzec-Stacja odpowiednich poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) oraz osiągnięcie poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676).
  3) wyposażenie nieodpłatnie wszystkich nieruchomości jednorodzinnych w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne zmieszane i w worki do zbiorki selektywnej oraz zabudowę wielorodzinną w odpowiednie pojemniki do zbiórki selektywnej oraz na pozostałości z segregacji (odpady zmieszane).
  3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
  3.4. Wykonawca, zgodnie z art. 9e. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:
  1) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Regionie Południowym, wskazanej w załączniku do uchwały Nr XXII/172/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017";
  2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
  3.5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w swojej ofercie instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będzie przekazywać odebrane odpady komunalne.
  3.6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 pracowników na każdy pojazd, który będzie wykorzystywany do odbioru odpadów z nieruchomości tj. 1 kierowcę i 1 ładowacza, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)
  1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
  - wykonywanie prac fizycznych związanych z realizacją usługi, operatorzy śmieciarek (kierowcy), ładowacze nieczystości stałych
  2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
  - dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1 zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców – wg załącznika Nr 8 do SIWZ,
  - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynnosci przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę;
  3) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
  - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.