Kogo reprezentuje osoba

Sokołowski Mieczysław Leon

w KRS

Mieczysław Leon Sokołowski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mieczysław
Drugie imię:Leon
Nazwisko:Sokołowski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1945 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Opole (Opolskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sokołowska Teresa
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego Projwik Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000026672

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach
  Zamawiający: Gmina Sośnicowice, Sośnicowice
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy z oczyszczalnią ścieków w Trachach. Zakres projektu określa załącznik graficzny. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje: Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do uzgodnień Zamawiającemu założenia koncepcyjne projektu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy a Zamawiający ma przedstawić swoje stanowisko w terminie 14 dni. 1. Opracowanie Projektów budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowy oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Trachach, obejmujące wszystkie branże - 4 egz. w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania w oparciu o ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, 3. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji i uzgodnień w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. 5. Opracowanie Projektów wykonawczych budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Trachach , obejmujące wszystkie branże - po 4 egz., w terminie do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy w skład, których powinny wchodzić następujące części: - projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnych - projekt wykonawczy zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków- plansza zbiorcza obejmująca wszystkie projektowane obiekty wraz z drogami, zielenią i małą architekturą, - projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany oczyszczalni ścieków, - projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, - projekt wykonawczy technologii, - projekt wykonawczy instalacji automatyki i sterowania, - projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, - projekt częściowych rozruchów technologicznych, - projekt końcowego rozruchu technologicznego całej oczyszczalni ścieków pod kątem uzyskania wymaganego efektu inwestycyjnego i ekologicznego oraz optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, - projekt organizacji robót, uwzględniający likwidację oczyszczalni ścieków PS-200 w Sośnicowicach, Poszczególne projekty winny być przedstawione Zamawiającemu w celu ich uzgodnienia i zatwierdzenia. 6. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- 4 egz. 7. Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków - 2 egz., obejmującej : - instrukcję eksploatacji całej oczyszczalni wraz ze schematem technologicznym, - instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla całej oczyszczalni ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrożonych zatruciami, wybuchem lub utonięciem, - instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, zarówno technologiczne, jak i służące do zapobiegania lub usuwania skutków awarii oraz dotyczące sposobów i dróg ewakuacji załogi. 8. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na każdą branżę oddzielnie- 2 egz. Przedmiary robót mają zawierać opis robót budowlanych w kolejności ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. Dla każdej pozycji przedmiaru należy podać następujące informacje: a) numer pozycji przedmiaru, b) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, c) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, d) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary, e) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, f) ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kosztorysy inwestorskie mają być opracowane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dokumentacja powinna zawierać wykaz surowców i produktów zaproponowanych w dokumentacji projektowej oraz wymagań dotyczących wyposażenia sprzętowego przyszłego wykonawcy w formie dwóch osobnych tabel; w tabeli surowców i produktów należy podać ich wartość i zaznaczyć procentowy udział krajowych i nie krajowych. Opracowane przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny uwzględnić koszty przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego
 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej
  Zamawiający: Gmina Sośnicowice, Sośnicowice
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Bargłówka. Zakres projektu określa załącznik graficzny. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje: Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do uzgodnień Zamawiającemu założenia koncepcyjne projektu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy a Zamawiający ma przedstawić swoje stanowisko w terminie 14 dni. 1. Opracowanie Projektów budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Bargłówka, obejmujące wszystkie branże - 4 egz. w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania w oparciu o ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, 3. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji i uzgodnień w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. 5. Opracowanie Projektów wykonawczych budowy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Bargłówce , obejmujące wszystkie branże - po 4 egz., w terminie do 16 miesięcy od dnia podpisania umowy w skład, których powinny wchodzić następujące części: - projekt wykonawczy sieci kanalizacyjnych - projekt wykonawczy zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków- plansza zbiorcza obejmująca wszystkie projektowane obiekty wraz z drogami, zielenią i małą architekturą, - projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany oczyszczalni ścieków, - projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, - projekt wykonawczy technologii, - projekt wykonawczy instalacji automatyki i sterowania, - projekt wykonawczy instalacji elektrycznych, - projekt częściowych rozruchów technologicznych, - projekt końcowego rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków pod kątem uzyskania wymaganego efektu inwestycyjnego i ekologicznego oraz optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków, Poszczególne projekty winny być przedstawione Zamawiającemu w celu ich uzgodnienia i zatwierdzenia. 6. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- 4 egz. 7. Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków - 2 egz., obejmującej : - instrukcję eksploatacji całej oczyszczalni wraz ze schematem technologicznym, - instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dla całej oczyszczalni ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrożonych zatruciami, wybuchem lub utonięciem, - instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, urządzeń i instalacji, zarówno technologiczne, jak i służące do zapobiegania lub usuwania skutków awarii oraz dotyczące sposobów i dróg ewakuacji załogi. 8. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na każdą branżę oddzielnie- 2 egz. Przedmiary robót mają zawierać opis robót budowlanych w kolejności ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. Dla każdej pozycji przedmiaru należy podać następujące informacje: a) numer pozycji przedmiaru, b) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, c) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru, d) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary, e) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, f) ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kosztorysy inwestorskie mają być opracowane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dokumentacja powinna zawierać wykaz surowców i produktów zaproponowanych w dokumentacji projektowej oraz wymagań dotyczących wyposażenia sprzętowego przyszłego wykonawcy w formie dwóch osobnych tabel; w tabeli surowców i produktów należy podać ich wartość i zaznaczyć procentowy udział krajowych i nie krajowych. Opracowane przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny uwzględnić koszty przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego
 3. Wykonanie dokumentacji technicznej kolektora kanalizacji sanitarnej ul. Pohulanka bis do Oczyszczalni Ścieków
  Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o., Stare Babice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej - projekt budowlano-wykonawczy - sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
  odrzutami bocznymi w planowane ulice i ciągi komunikacyjne,
  przyłączami kanalizacyjnymi do poszczególnych posesji,
  przepompownią ścieków z włączeniem poprzez projektowaną sieć do projektowanej pompowni głównej w rejonie oczyszczalni ścieków
  na podstawie opracowanej KONCEPCJI NOWEGO ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W NOWO PROJEKTOWANYCH DROGACH RÓWNOLEGLE DO ULICY POHULANKI w wariancie II.
  Zamawiający wprowadza następujące zmiany do ww. koncepcji w wariancie II:
  1.Zamiast przewodu tłocznego PE D280x10,7 L=535,0 m
  Zaprojektować dwie nitki przewodu tłocznego o średnicach fi 125 PE oraz fi 150 PE.
  Przewody te zostaną poprowadzone po trasie przedstawionego w koncepcji przewodu D280 PE i rozpoczną swój bieg za pompownią oznaczoną P. Należy przewidzieć możliwość tłoczenia ścieków każdym przewodem z osobna oraz dwoma przewodami jednocześnie. Pompownia P będzie realizowana w II etapie.
  2.Przewód tłoczny tymczasowy: istniejący przewód doprowadzający ścieki z Klaudyna zostanie przedłużony przewodem tłocznym tymczasowym, po trasie równoległej do trasy kanalizacji fi 0,30m L=150,0m oraz fi 0,30 m L=105,0 m i wpięty do przewodu fi 125 PE za pompownią P przez komorę zasuw.
  3.Trasy przewodów kanalizacji grawitacyjnej będą realizowane:
  fi 500 od punktu O- I etap
  fi 400 od punktu X - I etap
  fi 200 z włączeniem do fi400 - II etap
  fi200, fi 300 z rejonu pompowni Wojskowa do punktu doprowadzanie ścieków z Klaudyna P - II etap
  4.Przewody tłoczne fi125 i fi 150 - do wykonania w pierwszym etapie realizacji z tym, że do eksploatacji po montażu zostanie włączony tylko przewód fi 125, a druga nitka przewodu fi 150 będzie wykorzystana po docelowym zrealizowaniu całego zadania.
  Koncepcja zostanie w pełni udostępniona wykonawcy dokumentacji projektowej.
  Projekty (projekt) przepompowni muszą zawierać projekty dotyczące:
  a)zasilania elektrycznego (po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej), oświetlenia,
  b)ogrodzenia,
  c)dróg dojazdowych,
  d)włączenia do istniejącego systemu monitoringu.
  Jeżeli wystąpi taka potrzeba, to należy opracować operat wodno-prawny celem uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego.
  Zakres terenowy opracowania przedstawiony jest w KONCEPCJI, o której jest mowa powyżej.
  Koncepcję tą należy traktować w sposób przybliżony. Oznacza to, że jeżeli jakiś budynek - zgodnie z aktualnym stanem zabudowy w okresie projektowania - znajduje się w bezpośredniej bliskości trasy kanalizacji ściekowej proponowanej w KONCEPJI oraz istnieją techniczne i ekonomiczne przesłanki do jego podłączenia, to należy przewidzieć możliwość jego podłączenia i ująć go w dokumentacji projektowej.
  Opracowanie musi uwzględniać zapisy zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202 z dnia 16.09.2004r., poz. 2072) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i powinno zawierać :
  -Projekt budowlano-wykonawczy wraz z wszelkimi uzgodnieniami pozwalającymi uzyskać pozwolenie na budowę, opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) - w ilości
  5 egzemplarzy.
  -Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w paragrafie 13 i 14 ww. rozporządzenia - w ilości 5 egzemplarzy.
  -Przedmiary robót - przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek i miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary - muszą uwzględniać wymagania określone w paragrafie od 6 do 10 ww. rozporządzenia - w ilości 5 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej, w tym w wersji umożliwiającej ich edycję w jednym z powszechnie używanych programów do kosztorysowania robót budowlano-montażowych.
  -Kosztorys inwestorski - opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym ( Dz. U. z 2004r. nr 130, poz.1389) - w 1 egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, w tym w wersji umożliwiającej jego edycję w jednym z powszechnie używanych programów do kosztorysowania robót budowlano-montażowych
  -Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), która będzie podstawą do opracowania projektu BIOZ - w ilości 5 egzemplarzy.
  -Kartę informacyjną przedsięwzięcia, o której mowa w art. 3.1. pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
  Uwaga:
  Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji projektowej również w wersji elektronicznej (płyta CD) z rozszerzeniem jpg.
  Do obowiązków wykonawcy należy :
  a)sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,
  b)uzyskanie zgód właścicieli gruntów do dysponowania terenem na cele budowlane,
  c)uzyskanie aktualnych map do celów projektowania, podkładów geodezyjnych i innych map niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej w celu przyłączenia kanalizacji projektowanej do kanalizacji istniejącej
  d)wykonanie badań gruntowo-wodnych wzdłuż trasy kanałów
  e)uzyskanie decyzji o lokalizacji przewodów w drogach gminnych,
  f)uzyskanie wszelkich uzgodnień i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  g)uzyskanie w imieniu Zleceniodawcy (GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.) prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z klauzulą ostateczności.
  h)Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. z uwzględnieniem wytycznych projektowych. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.
  i)Przekroje podanych przewodów należy traktować jako orientacyjne, projekt musi przewidywać przekroje zgodne z normami i zasadami projektowania sieci kanalizacyjnej.
 4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Optymalizacja oraz zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja w Głubczycach oraz miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice z uwzględnieniem wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  Zamawiający: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Głubczyce
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie dokumentacji
  projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Optymalizacja oraz zwiększenie niezawodności dostawy
  wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja w Głubczycach oraz
  miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice z uwzględnieniem
  wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zawierającej: a) projekt budowlany - wszystkie
  branże, w 4 egzemplarzach wersji papierowej i w 1 egzemplarzu wersji elektronicznej. b) projekt
  wykonawczy - wszystkie branże, w 3 egzemplarzach wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji
  elektronicznej. c) przedmiary robót, w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji
  elektronicznej. d) informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jej
  opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, w 1 egzemplarzu wersji papierowej
  i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
  budowlanych, w 3 egzemplarzach wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. f)
  kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne branże, w 2 egzemplarzach wersji papierowej i
  1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. g) zestawienie materiałów instalacyjnych, w 1 egzemplarzu
  wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. h) opracowanie projektu docelowej
  organizacji ruchu, w 1 egzemplarzach wersji papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 2.
  Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją
  inwestycji, w zakresie: - wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji. - rozwiązywania
  nieprzewidzianych problemów wykonawczych. - wizytowania budowy, co najmniej raz w tygodniu. -
  wizytowania budowy na wezwanie Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem. 3. Do obowiązku
  Wykonawcy należy: a) Uzyskanie map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów. b)
  Uzyskanie wszelkich warunków technicznych i dokonanie uzgodnień niezbędnych do realizacji
  zadania (m.in. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja, Zakład Energetyczny Kędzierzyn Koźle). c)
  Opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. d) Uzyskanie decyzji o
  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. e) Uzyskanie wypisu i wyrysu
  z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głubczyce. f) Opracowanie, złożenie i uzyskanie w
  imieniu Zamawiającego - zgłoszenia bądź wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z
  niezbędną dokumentacją oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 4. Opis stanu obecnego Ujęcie nr IV
  przy ul. Kołłątaja w Głubczycach, które składa się z 3 studni głębinowych zaopatruje w wodę pd-wsch.
  części miasta obejmującą rejon ul. Kołłątaja, Raciborskiej, Sudeckiej i Karpackiej oraz wodociąg
  grupowy Bogdanowice. W podanej powyżej części miasta nie są spełnione wymogi ppoż. w zakresie
  wydajności hydrantów. Pompy studzienne tłoczą wodę bezpośrednio do sieci miejskiej oraz do
  pompowni położonej w pobliżu Bogdanowic. Z pompowni woda jest tłoczona poprzez oddzielne
  zestawy pompowe, w następujących kierunkach: a. Nowego Rożnowa i dalej Krzyżowic. b.
  Bogdanowic, a następnie Nowej Wsi, Bernacic oraz Bernacic Górnych. c. Zbiornika położonego na
  wzniesieniu przed Zubrzycami skąd woda płynie grawitacyjnie do Zubrzyc, a następnie do m. Zopowy,
  Zopowy Osiedle, Bogdanowice Kolonia i Włodzienin Kolonia. Lokalne pompownie podnoszące
  ciśnienie dostarczonej wody usytuowane są w m. Bernacice Górne, Bogdanowice Kolonia i Zopowy
  Osiedle. 5. Opis stanu oczekiwanego 1. Zabezpieczenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę
  podmiotów zaopatrywanych z ujęcia Kołłątaja obecnie i w perspektywie 10 lat. 2. Zapewnianie
  dostaw wody do odbiorców w sposób możliwie stabilny i odporny na awarie i inne zakłócenia. 3.
  Zapewnienie w zakresie uzasadnionym ekonomicznie zabezpieczenia pożarowego obszaru
  zaopatrywania z ujęcia Kołłątaja. 4. Zapewnianie optymalnego poziomu koszów eksploatacji
  infrastruktury wodociągowej związanej z ujęciem Kołłątaja. 6. Szacunkowe dane do weryfikacji oraz
  przeprowadzenia wyceny oferty na opracowanie projektu wg załączonej koncepcji: 6.1 Rozbudowa
  ujęcia wody ul. Kołłątaja Głubczyce obejmująca: a) zbiornik wyrównawczy dolny o pojemności ok.
  Vn=460 m3 i kubaturze ok. V=520 m3. b) pompownia kontenerowa o wymiarach ok. 5x5 m
  wyposażona w osobne pomieszczenie dla chlorowni, w którym znajduje się chlorator na podchloryn
  sodu. c) zestawy hydroforowe. d) wymiana pomp w studniach głębinowych SW1, SW3 i SW4 - 3 kpl.
  e) przebudowa rurociągów tłocznych - ogółem przewody fi 110mm PCW o długości suma w
  przybliżeniu L=400mb. f) przebudowa przewodów dosyłowych - ogółem przewody fi 150mm PCW o
  długości suma w przybliżeniu L=150mb. g) zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 10 arów. h)
  doprowadzenie energii elektrycznej. i) budowa przewodu wodociągowego zamykającego pierścień
  południowy pomiędzy ujęciem wody Kołłątaja a ulicą Sudecką o średnicy fi 110 mm o długości ok.
  L=90m. 6.2 Modernizacja pompowni wody Bogdanowice a) dobór i montaż zestawów
  hydroforowych: Zestaw I: zasilający miejscowości Bogdanowice, Nowa Wieś, Bernacice Bernacice
  Górne, Krzyżowice i Nowy Rożnów. Zestaw II: zasiadający zbiornik zapasowo-retencyjny V=150m3
  który zasila wsie Zubrzyce, Zopowy, Zopowy Osiedle, Bogdanowice Kolonie, Kolonie Włodzienin. 7.
  Projekt należy wykonać zgodnie z Koncepcją optymalizacji oraz zwiększenia niezawodności dostawy
  wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ulicy Kołłątaja w Głubczycach oraz
  miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice z uwzględnieniem
  wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej z sierpnia 2012r. opracowanej przez PROJWIK Biuro
  Projektów Budownictwa Sanitarnego Sp. z o.o. 45-819 Opole ul. Domańskiego w kształcie po
  zweryfikowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 8. Dokumentację
  projektową należy wykonać na mapach w skali 1:1000. 9. Dokumentację projektową należy wykonać
  z należytą starannością wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na
  budowę zgodnie wymaganiami ustaw, a w szczególności: a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
  budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) b) Ustawy z dnia 3 października 2008r. o
  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) 10. Opracowanie
  kosztowe mają spełniać wymagania określone w: a) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
  września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji
  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.
  U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072). b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w
  sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych
  określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr130 poz. 1389). 11. Wycena
  projektu ma uwzględniać wszystkie składniki wyceny wyszczególnione w Środowiskowych Zasadach
  Wycen Prac Projektowych - 2003 opracowanych przez Izbę Projektowania Budowlanego. 12. Pełna
  dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  musi zostać dostarczona w formie elektronicznej w formacie: część graficzna: JPG lub PDF, część
  opisowa: PDF lub RTF w sposób umożliwiający jej kopiowanie i pobieranie plików. 13. Dokumentacja
  projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w
  oparciu o ustawę o prawo zamówień publicznych oraz do realizacji pełnego zakresu robót
  budowlanych, niezbędnego dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 14. Dokumentacja
  projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w
  sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. 15. Dokumentacja projektowa powinna określać
  parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych dopuszczonych do obrotu i
  powszechnie dostępnych na rynku, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia: uzgodnione z
  Zamawiającym na spotkaniach roboczych. 16. Do kompletnej dokumentacji Wykonawca dołączy
  oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji. 17. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
  dokonał wizji lokalnej miejsca objętego pracami projektowymi, aby uzyskał informacje, które mogą
  być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty
  dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 18. Autor dokumentacji zobowiązuje się do bezpłatnej
  jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich jeżeli zajdzie potrzeba ich aktualizacji. 19. Ustala
  się minimalny okres gwarancji jakości i wydłużonej rękojmi na dokumentację
  projektowokosztorysową wykonaną w ramach przedmiotu umowy od dnia protokolarnego odbioru
  końcowego przedmiotu umowy: w ilości min. 36 miesięcy. UWAGA 20. Zamawiający wymaga aby
  przed wykonaniem projektu technicznego Wykonawca zweryfikował oraz przedłożył Zamawiającemu
  ocenę koncepcji pn. Optymalizacja oraz zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części
  Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja w Głubczycach oraz miejscowości
  wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice z uwzględnieniem wymogów z zakresu
  ochrony przeciwpożarowej pod względem zasadności przyjętych w niej założeń i rozwiązań, w
  szczególności: I Lokalizacji i położenia w terenie: 1. Zbiorników 2. Pompowni II Przyjętych założeń
  projektowych i wykonanych obliczeń: 1. Bilansu zapotrzebowania na wodę (także w okresie
  perspektywicznym) do roku 2022 na podstawie bieżących danych dotyczących zużycia wody 2.
  Wymaganej pojemności czynnej zbiorników (także w okresie perspektywicznym) III Rozwiązań
  technicznych i użytych do budowy materiałów: 1. Zbiorników 2. Pompowni wody IV. Wykorzystania w
  możliwie największym stopniu istniejącej infrastruktury wodociągowej V. Uwzględniania
  projektowanych rozwiązań prawnych szczególnie w zakresie bezpieczeństwa sieci VI. Uwzględniania
  w możliwie najszerszym zakresie najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych i innych VII.
  Uwzględnianie przy wykonywaniu opracowania oraz weryfikacji przyjętych założeń: planu
  zagospodarowania przestrzennego, prognozy demograficznej i rozwoju podmiotów gospodarczych na
  objętym analizą terenie oraz innych aspektów które mogą wpłynąć na zapotrzebowanie na wodę VIII.
  Przeprowadzenie oceny aktualnego zasięgu zaopatrywania w wodę terenu Głubczyc z ujęcia Kołłątaja
  i sposobu integracji z siecią zaopatrywaną z ujęcia przy ulicy Powstańców oraz propozycje zmian w
  tym zakresie IX. Przeprowadzenie analizy hydraulicznej fragmentu sieci rozdzielczej w Głubczycach
  obejmującej obszar zaopatrywany z ujęcia Kołłątaja z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę
  zakładów przemysłowych położonych w tym rejonie miasta oraz zapewnieniem optymalnego
  sposobu ochrony przeciwpożarowej na w/w ulicach i zabezpieczenie zapasu wody gwarantującej
  stabilność i niezawodność dostawy wody dla tej części miasta z uwzględnieniem aspektów: stanu
  technicznego i prawnego infrastruktury wodociągowej związanej z ujęciem Kołłątaja oraz pkt. VII X.
  Kosztów eksploatacji 1. Pompowni wody - zużycie energii elektrycznej - bieżąca eksploatacja -
  czynności eksploatacyjne - przeglądy i remonty XI. Kosztów budowy 1. Zbiorników 2. Pompowni wody
 5. Opracowanie koncepcji inwestycji, której celem jest optymalizacja oraz zwiększenie niezawodności dostawy wody dla części Głubczyc zaopatrywanej w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja w Głubczycach oraz miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice z uwzględnieniem wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  Zamawiający: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Głubczyce
  Opracowanie koncepcji zaopatrywania w wodę podmiotów gospodarczych i osób fizycznych zaopatrywanych w wodę z ujęcia przy ul. Kołłątaja w Głubczycach tj. części Głubczyc oraz miejscowości wchodzących w skład wodociągu grupowego Bogdanowice w sposób efektywny i niezawodny z uwzględnieniem wymogów prawa w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez wskazanie optymalnego zakresu zadania inwestycyjnego i innych działań z uwzględnieniem następujących założeń:
  Bilansu zapotrzebowania na wodę do roku 2022 na podstawie bieżących danych dotyczących zużycia wody.
  Wykorzystania w możliwie największym stopniu istniejącej infrastruktury wodociągowej,
  Uwzględnienia projektowanych rozwiązań prawnych szczególnie w zakresie bezpieczeństwa sieci,
  Uwzględnienia w możliwie najszerszym zakresie najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych i innych,
  Opracowanie winno zawierać wszelkie niezbędne dane do uzyskania optymalnych
  efektów planowanego zadania inwestycyjnego a w szczególności:
  Opracowanie: ocena aktualnego sposobu zaopatrywania w wodę podmiotów
  zaopatrywanych z ujęcia przy ulicy Kołłątaja,
  Opracowanie: ocena stanu technicznego i prawnego infrastruktury wodociągowej związanej z ujęciem Kołłątaja,
  Opracowanie: bilans zapotrzebowania na wodę opracowany na podstawie:
  Planu zagospodarowania przestrzennego,
  Prognozy demograficznej i rozwoju podmiotów gospodarczych na objętym analizą terenie,
  Innych aspektów które mogą wpłynąć na zapotrzebowanie na wodę,
  Opracowanie: ocena aktualnego zasięgu zaopatrzenia w wodę terenu Głubczyc z ujęcia Kołłątaja i sposobu integracji z siecią zaopatrywaną z ujęcia przy ulicy Powstańców. Propozycje zmian w tym zakresie,
  Opracowanie: analiza hydrauliczna fragmentu sieci rozdzielczej w Głubczycach obejmującej obszar zaopatrywany z ujęcia Kołłątaja z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę zakładów przemysłowych położonych w tym rejonie miasta, oraz zapewnieniem optymalnego sposobu ochrony przeciwpożarowej na w/w ulicach i zabezpieczenie zapasu wody gwarantującego stabilność i niezawodność dostawy wody dla tej części miasta z uwzględnieniem aspektów określonych w pkt. 2 i 3,
  Opracowanie: analiza hydrauliczna wodociągu grupowego Bogdanowice w celu zapewnienia jego optymalnej i stabilnej pracy z uwzględnieniem aspektów określonych w pkt. 2 i 3,
  Opracowanie: Proponowany sposób zaopatrzenia w wodę, z wyszczególnieniem proponowanych zmian w stosunku do stanu istniejącego i z uzasadnieniem uwzględniającym aspekty ekonomiczne, techniczne i inne. W przypadku możliwych rozwiązań wariantowych należy opisać możliwe rozwiązania wariantowe ze wskazaniem wariantu najbardziej pożądanego i uzasadnieniem tego wskazania,
  Opracowanie: Wykaz zadań do realizacji składających się na zadanie inwestycyjne będące przedmiotem koncepcji z podziałem na etapy w przypadku zadań o znaczącej wartości np. zbiorniki, przepompownie, znaczne odcinki sieci. Opracowanie winno zawierać zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego oraz kosztorys. Etapy zadania inwestycyjnego winny być wewnętrznie spójne i logicznie wyodrębnione z całości zadania inwestycyjnego tak aby mogły być przyjmowane do realizacji niezależnie od innych etapów. Każdy etap winien zawierać wykaz spodziewanych korzyści możliwych do osiągnięcia po jego zrealizowaniu w szczególności wpływ poszczególnych etapów na obniżenie kosztów dostarczania wody do odbiorców.
 6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Wiązów i Zborowice
  Zamawiający: Gmina Wiązów, Wiązów
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Wiązów i Zborowice wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązów - istniejąca oczyszczalnia ścieków (oznaczona jako NO ISTN na załączniku graficznym), zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ
 7. Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie
  Zamawiający: Gmina Wiązów, Wiązów
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Wiązowie - obszar północny miejscowości zgodnie ze szkicem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: a) kolektory grawitacyjne o wstępnie szacowanej długości - 3 120 m; b) rurociągi tłoczne o wstępnie szacowanej długości - 660 m; c) przyłącza do nieruchomości (max. 2,0 m w obrębie nieruchomości) o wstępnie szacowanej liczbie - 145 szt.; d) przepompownie z zagospodarowaniem terenu, zasilaniem i przyłączami elektrycznymi wg uzyskanych przez Wykonawcę technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o wstępnie szacowanej liczbie - 2 szt. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy: a) opracowanie map do celów projektowych o zakresie opracowania niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia; b) wykonanie badań gruntowo-wodnych; c) sporządzenie kosztorysów inwestorskich; d) uzgodnienie lokalizacji przyłączy wraz z zezwoleniami właścicieli nieruchomości na wejście z robotami wykonawczymi; e) pełnienie obowiązków wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 3, pkt 4 lit. a i b ustawy Prawo budowlane (Dz.U.Nr 106 poz. 1126 z dnia 05.12.2000 r. ze zm.) Szczegółowy wykaz zawartości i ilości egzemplarzy poszczególnych opracowań dokumentacyjnych: a) dokumentacja projektowa, zgodna z przepisami Prawa budowlanego i spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) - w ilości 6 egzemplarzy; b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone w §13 i §14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - 3 egzemplarze; c) kosztorys inwestorski, wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - 2 egzemplarze; d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze; e) badania gruntowo - wodne - 2 egzemplarze. Projekt sieci kanalizacyjnej, będący przedmiotem postępowania, musi być ściśle powiązany z już istniejącą, dlatego też wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia
 8. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Sudeckiej - bocznej przebiegającej w obrębie posesji oznaczonych adresowo numerami od 47 do 59 oraz odwodnienia przedmiotowych posesji wraz z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa
  Zamawiający: Miasto Racibórz, Racibórz
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia ul. Sudeckiej-bocznej przebiegającej w obrębie posesji oznaczonych adresowo numerami od 47 do 59 oraz odwodnienia przedmiotowych posesji wraz z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa.

  Projekt należy opracować zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  1)zaprojektować system kanalizacji deszczowej o długości około 360 mb pełniący funkcję odwodnienia drogi - ul. Sudeckiej - bocznej oraz dla potrzeb rozwiązania odwodnienia posesji o numerach adresowych 59c (dz.nr1007/332), 59b (dz. nr 1008/332) i 59 (dz. nr 337) oraz innych zlokalizowanych w obrębie projektowanej sieci w ciągu ul. Sudeckiej - bocznej, po uprzednim rozpoznaniu wśród właścicieli tych posesji potrzeby ich odwodnienia (załącznik mapowy w załączeniu),
  2)odprowadzenie wód deszczowych z projektowanego systemu kanalizacji deszczowej sugeruje się zaplanować, po uzyskaniu warunków technicznych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Raciborzu do istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej w pobliżu posesji nr 59 i 59a, tj. m.in. przez działkę nr 706/354,
  3)przy projektowaniu trasy sieci kanalizacyjnej należy kierować się koniecznością ograniczenia - w możliwie maksymalnym stopniu, potrzeby ingerowania w strukturę drogi podczas budowy sieci, dlatego też należy rozważyć możliwość ułożenia końcowego odcinka sieci na działce nr 706/354 (droga gruntowa), po przejściu przez działkę prywatną nr 336 - pod warunkiem uzyskania zgody właściciela działki nr 336 na takie rozwiązanie,
  4)projektowane rozwiązania techniczne systemu odwodnienia należy konsultować z Wydziałem Gospodarki Miejskiej,
  5)dokumentację projektowo-kosztorysową stanowiącą przedmiot zamówienia Projektant dostarczy w 5 egzemplarzach (oprócz liczby egzemplarzy dokumentacji wykonanych dla potrzeb organu udzielającego pozwolenia na budowę, itp.) w formie tradycyjnej (na nośniku papierowym) oraz w 3 egzemplarzach na nośnikach elektronicznych (w formacie pdf).
  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującej w tym zakresie przepisami prawa oraz normami i normatywami, w tym, m.in. w oparciu o:
  a)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
  b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.maja 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1)projekt budowlano-wykonawczy opracowany na aktualnych mapach do celów projektowych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, zatwierdzeniami oraz pozwoleniem na budowę,
  2)przedmiar robót,
  3)kosztorys inwestorski,
  4)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  5)informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  6)projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym
  wszystkie wymagane dokumenty, uzgodnienia branżowe, pozwolenia

Inne osoby dla Sokołowski (764 osoby):