Kogo reprezentuje osoba

Stańczyk Marzena Gabriela

w KRS

Marzena Gabriela Stańczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marzena
Drugie imię:Gabriela
Nazwisko:Stańczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Dąbie (Wielkopolskie), Łęczyca (Łódzkie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarek Małgorzata Dominika, Brodecka Katarzyna Paulina, Dębowska Alicja Krystyna, Frątczak Magdalena, Jakubowski Wojciech Cezary, Jankowski Janusz, Jałkiewicz Rafał Michał, Koperkiewicz Rafał Marek, Malinowski Andrzej Jan, Michalski Jacek Artur, Nowak Izabela Agnieszka, Szałański Julian, Wojtysiak Andrzej Jan, Ziółkowski Jacek Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stefaniak Wioletta
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hardel Krzysztof Stanisław, Krawczyński Tomasz Adam, Męczyński Krzysztof, Mik Jacek, Pusty Marcin Ryszard, Sobalski Waldemar Piotr, Stańczyk Marzena Gabriela, Stasiak Paweł, Wo J C I E C H Ow S K I Krzysztof Sławomir, Woliński Leszek, Woliński Leszek 3

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dąbska Spółka Infrastrukturalna Sp. Z O.O., Dąbie − KRS 0000704372
 2. Forever Dance Sp. Z O.O., Bałdrzychów − KRS 0000752730
 3. Forever Dance Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bałdrzychów − KRS 0000758840
 4. Fundacja Dąbie Naszych Marzeń, Dąbie − KRS 0000618848
 5. Fundacja Słowiańska Inspiracja, Łódź − KRS 0000697464
 6. Katmar Sp. Z O.O., Sierpów − KRS 0000062797
 7. Lokalna Organizacja Turystyczna Centralny Łuk Turystyczny, Łęczyca − KRS 0000367876
 8. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-krajoznawczego Ziemi Łęczyckiej W Łęczycy, Łęczyca − KRS 0000167402
 9. Pracownia Nowych Technologii Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Warszawa − KRS 0000664223
 10. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O., Dąbie − KRS 0000404160
 11. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Łęczycy Sp. Z O.O., Łęczyca − KRS 0000078200
 12. Pusty, Pyszel Adwokaci Spółka Komandytowo-akcyjna, Poznań − KRS 0000631687
 13. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź − KRS 0000115583
 14. Samodzielne Koło Terenowe Nr 55 Społecznego Towarzystwa Oświatowego W Łodzi, Łódź − KRS 0000060769
 15. Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Na Zamku Królewskim W Łęczycy, Łódź − KRS 0000185711
 16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Między Wartą A Nerem, Świnice Warckie − KRS 0000290678
 17. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łęczyckiej Pro Publico Bono, Łęczyca − KRS 0000263480
 18. Stowarzyszenie Razem, Grabów − KRS 0000293057
 19. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Uniejów, Uniejów − KRS 0000387451
 20. Stowarzyszenie Słony Strumyk, Solca Mała − KRS 0000697274
 21. Stowarzyszenie Solna Dolina, Kłodawa − KRS 0000288207
 22. Towarzystwo Dla Kultury Lokalnej, Koło − KRS 0000299685
 23. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Łęczyca − KRS 0000139567

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Uśmiech Skauta, Łódź − KRS 0000333408
 2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej, Łęczyca − KRS 0000293380
 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalanej Termy Uniejów Sp. Z O.O. W Uniejowie, Uniejów − KRS 0000080411
 4. Spółka Pracownicza Kłodawskiej Kopalni Soli Sp. Z O.O., Kłodawa − KRS 0000490212

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIEJSKO -WIEJSKIEJ DĄBIE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE ORAZ INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
  Zamawiający: Gmina Dąbie, Dąbie
  Odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny lub zmieszany oraz ich
  zagospodarowanie od właścicieli: a)nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tj. z nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność usługowa,handlowa, produkcyjna, edukacyjna, administracyjna, rzemieślnicza i inna, b)nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, c)innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku w sposób zapewniający
  osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
  innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), zapisami Planu Gospodarki
  Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 z załącznikami oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja
  2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 676). Na dzień 14.06.2017 r. nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Dąbiu
  żadne deklaracje dotyczące nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.Wobec tego nie jest w takich nieruchomościach prowadzony odbiór odpadów komunalnych. Przez
  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywanych
  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku rozumie się nieruchomości
  wykorzystywane do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych tj. domki letniskowe, domki
  wypoczynkowe, domki kempingowe, lub inne stojące na gruncie: barakowóz, kamper, pozostałe
  nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe np. pola namiotowe.
  3.1.Odbiorem i zagospodarowaniem (odzysk i unieszkodliwianie) zostaną objęte: 1)odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób zmieszany (niesegregowane, zmieszane odpady komunalne kod 20 03 01) w systemie pojemnikowym, 2)odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny
  (segregowane) w systemie workowym bądź pojemnikowym, w tym odpady opakowaniowe z podziałem na następujące frakcje: -tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale (worek żółty), -papier, makulatura, tektura (worek niebieski), -szkło bezbarwne i kolorowe (worek zielony),
  -odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (worek brązowy), 3)Odpady komunalne odbierane poza systemem workowym i pojemnikowym: -meble i inne odpady wielkogabarytowe,zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, chemikalia (np.: farby, lakiery, opakowania po
  środkach ochrony roślin, rozpuszczalnikach, opakowania po farbach, po olejach, itp.), zużyte baterie przenośne, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane 1 raz w trakcie realizacji zamówienia w wyznaczonych miejscach, -Przeterminowane leki (zbierane w aptekach i
  punkcie aptecznym), na zgłoszenie Zamawiającego, -Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z
  remontów wykonywanych samodzielnie przez właściciela nieruchomości - odbiór odbywa się na
  zgłoszenie Zamawiającego. W systemie zbiórek będą odbierane tylko odpady komunalne. Nie będą odbierane odpady mające związek z prowadzonym danym rodzajem działalności. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia 1 zbiórki na terenie Gminy Dąbie w ramach prowadzenie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Termin zbiórki określi Zamawiający.
  3.2.Wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
  nieruchomości; na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości
  wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery na odpady niesegregowane (zmieszane) i worki na odpady selektywnie zbierane) zapewni Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy. Dotyczy to również urządzeń dla nowych nieruchomości, które mogą się pojawić w trakcie
  trwania zamówienia. Pojemniki mogą być plastikowe lub metalowe, nowe bądź używane w dobrym stanie technicznym, spełniające obowiązujące normy. Każdy pojemnik powinien być oznakowany przez Wykonawcę numerem nieruchomości, do której został przypisany. Pojemniki typu „dzwon” i „siatka” do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemniki na przeterminowane leki zapewni
  Zamawiający. W wyjątkowych sytuacja może wystąpić konieczność dostawienie kilku pojemników typu „dzwon” i „siatka” przez Wykonawcę. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia pojemnik na odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których
  postają odpady komunalne odbiera od właścicieli Wykonawca na własny koszt w terminach ustalonych z Zamawiającym poprzez odbiór bezpośrednio z nieruchomości. Szczegółowa charakterystyka usług wchodzących w zakres niniejszego postępowania przedstawiona została w Załączniku nr 1 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Augustynowie
  Zamawiający: Gmina Dąbie, Dąbie
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Augustynowie, zgodnie z zakresem ujętym w przedmiarze robót. Zakres prac obejmuje min. wymianę filtrów wraz z uzupełnieniem filtrów w żwiry filtracyjne z jednoczesnym opracowaniem technologii oczyszczania wody. W filtracji wody należy uwzględnić oczyszczanie za pomocą mas katalitycznych z zastosowaniem min. Defomanu. Powyższe jest niezbędne z uwagi na pokłady wody trudnouzdatnialne. Jednocześnie w okresie udzielonej gwarancji od zakończenia robót do Wykonawcy należeć będzie kontrolowanie jakości wody przez uprawnione laboratorium w zakresie przydatności wody do spożycia. Uwaga: pokłady wody z jakich korzysta stacja uzdatniania wody w Augustynowie posiadają bardzo dużą ilość związków żelaza i manganu.
  Wykonywane prace należy realizować bez jakiegokolwiek wyłączania pracy dotychczasowej stacji. Wszelkie urządzenia muszą być systematycznie włączane do eksploatacji z jednoczesnym zapewnieniem jakości wody oraz wszelkich parametrów technicznych. Najprawdopodobniej konieczna będzie wymiana rurociągu o średnicy Ø150 i długości około 60 mb, zasilająca studnie Nr 1 i Nr 2 z pomieszczeniami stacji – która nie jest uwzględniona w przedmiarze robót.
  W przypadku wystąpienia awarii stacji w trakcie wykonywania prac modernizacyjnych lub niezdatności do spożycia wody ze stacji w skutek wykonywanych prac modernizacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wody do spożycia dla wszystkich odbiorców wody korzystających z ww. stacji uzdatniania wody. Stacja dostarcza wodę do 8 sołectw w tym około 281 odbiorców indywidualnych oraz 5 firm.
 3. Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Powiatu Kolskiego z podziałem na 21 części
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Koło

  1) CZĘŚĆ 1 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  – REJON 1
  2) CZĘŚĆ 2 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  – REJON 2
  3) CZĘŚĆ 3 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  – REJON 3
  4) CZĘŚĆ 4 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  – REJON 4
  5) CZĘŚĆ 5 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  – REJON 5
  6) CZĘŚĆ 6 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  – REJON 6
  7) CZĘŚĆ 7 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  – REJON 7
  8) CZĘŚĆ 8 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  – REJON 8
  9) CZĘŚĆ 9 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  – REJON 9
  10) CZĘŚĆ 10 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką
  ciągnikową lub samochodową – REJON 10
  11) CZĘŚĆ 11 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką
  ciągnikową lub samochodową – REJON 11
  12) CZĘŚĆ 12 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką
  ciągnikową lub samochodową – REJON 12
  13) CZĘŚĆ 13 – odśnieżanie równiarką – REJON 1
  14) CZĘŚĆ 14 – odśnieżanie równiarką – REJON 3 i 4
  15) CZĘŚĆ 15 – odśnieżanie równiarką – REJON 6, 7 i 9
  16) CZĘŚĆ 16 – odśnieżanie równiarką – REJON 5 i 8
  17) CZĘŚĆ 17 – odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3
  – REJON 1 i 3
  18) CZĘŚĆ 18 – odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3
  – REJON 4
  19) CZĘŚĆ 19 – odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3
  – REJON 5 i 8
  20) CZĘŚĆ 20 – odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3
  – REJON 6 i 9
  21) CZĘŚĆ 21 – odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3
  – REJON 7
 4. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓGI ULIC POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2015-2016 Z PODZIAŁEM NA 21 CZĘŚCI
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Koło
  1. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie
  zimowym 2015 - 2016 z podziałem na 21 części
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w okresie od 15 października 2015 r. do 31 marca 2016 roku.
  3. Zakres usług obejmuje :
  usuwanie (odśnieżanie) śniegu z jezdni dróg,
  zwalczanie śliskości materiałem Zamawiającego ( mieszanina piasku z solą ),
  załadunek materiału na piaskarki,
  dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
  4. Zakresy usług wymienione powyżej mają zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom ruchu w warunkach zimowych na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg.
  5. Teren działania służb zimowego utrzymania podzielono na rejony w celu równoczesnego działania w obrębie całego obszaru powiatu :

  1) CZĘŚĆ 1 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  - REJON 1
  2) CZĘŚĆ 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  - REJON 2
  3) CZĘŚĆ 3 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  - REJON 3
  4) CZĘŚĆ 4 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  - REJON 4
  5) CZĘŚĆ 5 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  - REJON 5
  6) CZĘŚĆ 6 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  - REJON 6
  7) CZĘŚĆ 7 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  - REJON 7
  8) CZĘŚĆ 8 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  - REJON 8
  9) CZĘŚĆ 9 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową
  - REJON 9
  10) CZĘŚĆ 10 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką
  ciągnikową lub samochodową - REJON 10
  11) CZĘŚĆ 11 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką
  ciągnikową lub samochodową - REJON 11
  12) CZĘŚĆ 12 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką
  ciągnikową lub samochodową - REJON 12
  13) CZĘŚĆ 13 - odśnieżanie równiarką - REJON 1
  14) CZĘŚĆ 14 - odśnieżanie równiarką - REJON 3 i 4
  15) CZĘŚĆ 15 - odśnieżanie równiarką - REJON 6, 7 i 9
  16) CZĘŚĆ 16 - odśnieżanie równiarką - REJON 5 i 8
  17) CZĘŚĆ 17 - odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3
  - REJON 1 i 3
  18) CZĘŚĆ 18 - odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3
  - REJON 4
  19) CZĘŚĆ 19 - odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3
  - REJON 5 i 8
  20) CZĘŚĆ 20 - odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3
  - REJON 6 i 9
  21 CZĘŚĆ 21 - odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3
  - REJON 7
 5. Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2014 - 2015 z podziałem na 21 części
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Koło
  1. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2014 - 2015 z podziałem na 21 części
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w okresie od 15 października 2014 r. do 31 marca 2015 roku.
  3. Zakres usług obejmuje :
  - usuwanie (odśnieżanie) śniegu z jezdni dróg,
  - zwalczanie śliskości materiałem Zamawiającego ( mieszanina piasku z solą ),
  - załadunek materiału na piaskarki,
  - dyżur sprzętu w dyspozycji Zamawiającego po jego wezwaniu.
  4. Zakresy usług wymienione powyżej mają zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom ruchu w warunkach zimowych na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg.
  5. Teren działania służb zimowego utrzymania podzielono na rejony w celu równoczesnego działania w obrębie całego obszaru powiatu :
  1) CZĘŚĆ 1 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową - REJON 1
  2) CZĘŚĆ 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową - REJON 2
  3) CZĘŚĆ 3 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową - REJON 3
  4) CZĘŚĆ 4 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową - REJON 4
  5) CZĘŚĆ 5 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową - REJON 5
  6) CZĘŚĆ 6 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową - REJON 6
  7) CZĘŚĆ 7 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową - REJON 7
  8) CZĘŚĆ 8 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową - REJON 8
  9) CZĘŚĆ 9 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką samochodową - REJON 9
  10) CZĘŚĆ 10 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką ciągnikową lub samochodową - REJON 10
  11) CZĘŚĆ 11- zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką ciągnikową lub samochodową - REJON 11
  12) CZĘŚĆ 12 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie pługopiaskarką ciągnikową lub samochodową - REJON 12
  13) CZĘŚĆ 13 - odśnieżanie równiarką - REJON 1
  14) CZĘŚĆ 14 - odśnieżanie równiarką - REJON 3 i 4
  15) CZĘŚĆ 15 - odśnieżanie równiarką - REJON 6, 7 i 9
  16) CZĘŚĆ 16 - odśnieżanie równiarką - REJON 5 i 8
  17) CZĘŚĆ 17 - odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3 - REJON 1 i 3
  18) CZĘŚĆ 18 - odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3 - REJON 4
  19) CZĘŚĆ 19 - odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3 - REJON 5 i 8
  20) CZĘŚĆ 20 - odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3 - REJON 6 i 9
  21) CZĘŚĆ 21 - odśnieżanie ładowarką o pojemności łyżki powyżej, 2 m3 - REJON 7
 6. Dostawa wody do budynku PP w Dąbiu
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej do budynku PP w Dąbiu

Inne osoby dla Stańczyk (427 osób):