Kogo reprezentuje osoba

Stanek Lewandowska Sylwia Monika

w KRS

Sylwia Monika Stanek Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Sylwia
Drugie imię:Monika
Nazwisko:Stanek Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1981 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Lelów (Śląskie), Żarki Letnisko (Śląskie)
Przetargi:202 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stanek Jerzy, Stanek Sebastian Grzegorz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Moś Stanek Lidia, Stanek Jerzy, Stanek Sebastian, Żak Edyta
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Moś Stanek Lidia Łucja, Stanek Jerzy, Stanek Sebastian Grzegorz

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Budzikur Andrzej Wacław, Cieślewicz Krystyna, Cieślewicz Stefan Arkadiusz, Jarzec Adrian Artur, Kowalczyk Halina, Lepiarz Grażyna Halina, Morawiec Andrzej Bronisław, Moś Stanek Lidia Łucja, Piasecki Kazimierz, Piernikarz Alina, Przybyszewski Ryszard, Raczyńska Halina Zofia, Skorupa Edward, Stolarski Wacław, Torbus Kazimierz, Trzepizur Adam

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Włochowicz Dariusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Grupa Inicjatywna Krąg Europejski, Rzeniszów − KRS 0000134942
 2. Prdm Sp. Z O.O., Lelów − KRS 0000114744
 3. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Socar Sp. Z O.O., Żarki Letnisko − KRS 0000431921
 4. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Socar Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Żarki Letnisko − KRS 0000515350
 5. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Socar Stanek Sp. J., Żarki Letnisko − KRS 0000253613

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Socar Sp. Z O.O. Spółka Komandytowo-akcyjna, Żarki Letnisko − KRS 0000428620
 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-mostowych W Myszkowie Z Siedzibą W Żarkach, Żarki − KRS 0000109514

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. REMONT DROGI TZW.ZIMNĄ WODĄ POMIĘDZY UL. RZECZNĄ A UL. CHRZĄSTOWSKĄ NA ODCINKU OD 0+156 DO 0+763 W KONIECPOLU Etapa I
  Zamawiający: Gmina Koniecpol, Koniecpol
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi tzw. brudną wodą pomiędzy ul. Rzeczną a ul. Chrząstowską na odcinku od 0+156 do 0+763 w Koniecpolu. Zakres robót przewidzianych do realizacji określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7a do SIWZ
 2. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Nakle, gmina Lelów
  Zamawiający: Gmina Lelów, Lelów
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Nakle, gmina Lelów w zakresie gdzie zastosowano szerokość jezdni drogi do pól w rejonie zjazdu publicznego 4,00 mb na długości 20,0 mb, a następnie zwężenie do szer. docelowej jezdni 3,00 mb na długości 10,00 mb. Zamówienie obejmuje wytyczenie punktów głównych trasy w osi drogi po uprzednim wyznaczeniu pasa drogowego, roboty rozbiórkowe z transportem gruzu. Oczyszczenie terenu poprzez karczowanie i usunięcie drzew, krzewów, korzeni ( samosiejki ) z transportem. Roboty ziemne - wykonanie koryta na całej długości drogi wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu z ziemi z odkładu na odcinku w rejonie stawu, wywóz zbędnej ziemi. Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betowych fi 600 mm na długości L = 5,0 mb , ułożenie nowego przepustu z rur PVC fi 500 mm typu ciężkiego S na długości L = 7,50 mb z montażem murków czołowych wraz z oczyszczeniem rowu i wyprofilowaniem skarp na dł. 10,00 mb po obu stronach przepustu oraz ułożeniem płyt ażurowych ok. 12m2 - rejon włączenia do drogi powiatowej. Wykonanie ścieku z korytek ściekowych 50*50*15cm na długości L - 115,30 mb od km 0 + 100,00 do km 0 + 215,30 z włączeniem do proj. typowego wpustu ulicznego. Wykonanie drenażu francuskiego, oczyszczenie istniejącego przepustu drogowego fi 900 mm L = 6,50 mb
 3. Odbudowa drogi gminnej - na Siekierę Etap I, w miejscowości Ślęzany od km 0+000 do 0+897
  Zamawiający: Gmina Lelów, Lelów
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na odbudowie drogi gminnej na siekierę - etap I od km 0+000 do km 0+897 w miejscowości Ślęzany. Droga na przedmiotowym odcinku jest klasy technicznej D, posiada zmienny przekrój z jezdnią o szerokości 3,0-,4,5 m, obustronne pobocze umocnione kruszywem łamanym o szerokości 0,50m.
  Klasa drogi - D - dojazdowa;
  Kategoria ruchu - KR1 (z uwagi na prognozowany ruch pojazdów ciężkich)
  Projektowana konstrukcja nawierzchni - KR2
  Obciążenie nawierzchni - 100 kN/oś
 4. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1778 S w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno-Podlipie (zamówienie uzupełniające)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 1778 S, wchodzących w skład zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno-Podlipie, jako roboty uzupełniające.
  Szczegółowy zakres rzeczowy określa przedmiar robót wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
  Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60 miesięcznego okresu gwarancji oraz 60 miesięcznego okresu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.
 5. Modernizacja - remont drogi dojazdowej do pól Żarki - Jaroszów.
  Zamawiający: Gmina Żarki, Żarki
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja - remont drogi dojazdowej do pól Żarki - Jaroszów. Szczegółowo przedmiot i zakres zamówienia określa specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót dołączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie załączników. Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe
 6. Odbudowa drogi powiatowej Nr 3801S odcinek Koziegłówki - Osiek do skrzyżowania z drogą powiatowa 3803S od km 1+600 do km 4+900 - roboty uzupełniające na długości 398 mb
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Żarki
  Zakres prac obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych - drogowych polegających na : wyrównaniu ( profilowaniu) istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną średniej grubości - 2 cm, Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej grubości - 5cm ,ścinaniu i umocowaniu poboczy szer.1,0 m , długość 398 mb (obustronnie)
 7. Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice - Gorenice - Olkusz na odcinkach: od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1080K wraz z budową chodnika w miejscowości Gorenice, od miejscowości Gorenice do miejscowości Witeradów oraz na odcinku 140 mb ul. Dworskiej w Olkuszu od skrzyżowania z DW 791 - łączna długość 5 359 mb
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, Olkusz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego dla w/w zadania, obejmujących wykonanie 40 mb chodnika z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami indywidualnymi do posesji. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego wniosku. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi oraz gwarancji na okres 36 miesięcy.
 8. Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie-Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki-Włodowice-Rzędkowice-Zdów do granicy gminy Włodowice (etap II)
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w skład zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie-Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki-Włodowice-Rzędkowice-Zdów do granicy gminy Włodowice (etap II).

  Przebudowa obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 792 (Żarki-Kroczyce) do granicy gminy Włodowice, wraz z odcinkiem drogi powiatowej Zdów-Młyny.

  Podstawowe dane techniczne :

  - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego z wierzchnią warstwą z mieszanki SMA11S po sfrezowaniu starej nawierzchni na średnią głębokość 5cm - 26.900,0 m²
  - powierzchnia jezdni wzmocniona wierzchnią warstwą z mieszanki SMA11S - 15.050,0 m²
  - powierzchnia chodnika z kostki betonowej kształtowej wibroprasowanej grubości 8cm na podsypce piaskowej - 352,0 m²
  - powierzchnia wjazdów z kostki betonowej kształtowej wibroprasowanej grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej - 72,0 m²
  - powierzchnia poboczy do regulacji - 15.300,0 m²
  - krawężniki betonowe, wibroprasowane - 228,0 m
  - obrzeża betonowe, wibroprasowane - 192,0 m
  - bariery ochronne stalowe - 9,4 m
  - oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe - 410,0 m²

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót, stanowiące załączniki do SIWZ.

  Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60 miesięcznego okresu gwarancji oraz 60 miesięcznego okresu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.

  Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
 9. Remont kapitalny jezdni i chodników ul. Willowej w Zawierciu.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Zawiercie, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny jezdni i chodników ul. Willowej w Zawierciu.
  Zakres robót obejmuje:
  - nawierzchnię z betonu asfaltowego - 2.044,00 m²;
  - nawierzchnię z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm (chodniki) - 985 m²;
  - nawierzchnię z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm (wjazdy) - 168 m²;
  - kanały z rur PVC 315mm - 291mb;
  - studzienki ściekowe betonowe o śr 500mm z osadnikiem bez syfonu - 18 szt.
  oraz pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem robót.

  Wykonawca zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót oraz wykona oznakowanie zgodnie z projektem.

  Wykonawca obowiązany jest do udzielenia 36-miesięcznej gwarancji oraz 36-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz).

  Tam, gdzie ewentualnie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane znak towarowy, patent, pochodzenie lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji.
 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koziegłówki, ul. Śląska
  Zamawiający: Gmina i Miasto Koziegłowy, Koziegłowy
  Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Koziegłówki, ul. Śląska:
  - długość projektowanej drogi - 1 512,0 m
  - szerokość jezdni - 5,0 m
  - powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 50/70 - 7.558,0 m2
  - powierzchnia zjazdów na posesje z kostki betonowej - 31,0 m2
  - powierzchnia poboczy z klińca - 1.174,0 m2
  - powierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego - 31,0 m2
  - krawężniki betonowe 15 x 30 cm , wibroprasowane - 129,0 m
  - krawężniki betonowe 15 x 22 cm , wibroprasowane - 1.176,0 m
  - obrzeża betonowe 8 x 30 cm , wibroprasowane - 19,0 m
  - budowa wpustów ściekowych - 2,0 szt
  - budowa studni ściekowych - 2,0 szt
  - przepusty rurowe pod zjazdami - 58,0 m
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia obiektów w terenie a po ich wybudowaniu dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno-Podlipie
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących
  w skład zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno-Podlipie.

  Długość przebudowywanego odcinka wynosi 1000,00 m.
  Zakres robót obejmuje oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej (na
  znacznej części tłuczniowej mocno zniszczonej z dużymi ubytkami), uzupełnienie podłoża tłuczniem kamiennym i ułożenie na niej nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określa dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót, stanowiące załączniki do SIWZ.

  Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 60 miesięcznego okresu gwarancji oraz 60 miesięcznego okresu rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia.

  Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
 12. Przebudowa ulicy Dożynkowej -etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz drogą boczną do budynków socjalnych w ramach zadania pn.: Przebudowa nawierzchni ulicy Dożynkowej - etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej
  Zamawiający: Prezydent Miasta Zawiercie, Zawiercie
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Dożynkowej - etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz drogą boczną do budynków socjalnych w ramach zadania pn.: Przebudowa nawierzchni ulicy Dożynkowej - etap I wraz z budową kanalizacji deszczowej . Zakres robót obejmuje w ramach : a) branży drogowej: nawierzchnia z betonu asfaltowego - 2.489,75 m²; nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej gr 8 cm - 1.364,45 m²; nawierzchnia z brukowej kostki betonowej czerwonej gr 8 cm - 99,64 m²; b) kanalizacji deszczowej: studnie kanalizacyjne z osadnikiem 1000mm - 12 szt; studnie kanalizacyjne przelotowe 1000mm - 10 szt; kanalizacja deszczowa z rur PVC 200 mm - 75,31 mb; kanalizacja deszczowa z rur PVC 315 mm - 293,66 mb; przykanaliki 200mm - 94,92 mb, oraz pozostałych robót zgodnie z przedmiarem robót. Wykonawca wykona inspekcję TV kanału. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną zadania. Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót. Wykonawca obowiązany jest do udzielenia 36-miesięcznej gwarancji oraz 36-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Tam, gdzie ewentualnie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane znak towarowy, patent, pochodzenie lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w specyfikacji
 13. Budowa drogi w ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej -zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
  Wykonanie robót dodatkowych polegających na:

  1. Przebrukowaniu 3 zjazdów z kostki brukowej po zachodniej stronie ulicy Mrzygłodzkiej w tym:

  a). rozebranie istniejących i ułożenie nowych krawężników najazdowych na ławie betonowej - 19 m
  b). rozebranie kostki brukowej zjazdów i ułożenie tej samej kostki jej wyżej o 4-6 cm - 28,5 m2
  2. Regulacji włazów kanałowych do wysokości nawierzchni w ulicy Mrzygłodzkiej - 2 szt.
  3. Regulacji skrzynek zaworów gazowych i wodociągowych do wysokości nawierzchni chodników w ulicy Kolejowej - 48 szt..
  4. Humusowanie i obsianie trawą pasa terenu między chodnikiem i ogrodzeniami posesji - 410 m2

  w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa drogi w ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej, w części realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta Myszkowa etap I i II - umowa o dofinansowanie nr 6/2009r. zawarta w dniu 14.10.2009r., Nr POIS.01.01.00-00-094/09. Roboty będą wykonane zgodnie z zatwierdzonym protokołem konieczności nr z dnia 24.06.2013r. Jest to zamówienie dodatkowe do zamówienia ZP.271.9.2012 ogłoszonego w BZP w dniu 03.08.2012r. pod nr 285268 - 2012.
 14. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kłomnice i Pustkowie Kłomnickie
  Zamawiający: Gmina Kłomnice, Kłomnice
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kłomnice i Pustkowie Kłomnickie. Zakres robót obejmuje Długość odcinka drogowego - 1 800,00 mb; Szerokość nawierzchni jezdni - od 3,0 mb do 4,50mb; Jezdnia z mieszanki mineralno - asfaltowej z podbudową z kruszywa kamiennego (tłucznia) stabilizowanego mechanicznie, warstwa wzmocnionego podłoża gruntowego z wykonana z użyciem stabilizacji spoiwem (wzmocnione podłoże z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem) Odwodnienie powierzchniowe Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 2 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót W/w dokumenty stanowią integralną część SIWZ.
 15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 S ul. Bory w Myszkowie , odcinek od skrzyżowania z ul. Stawową do granicy powiatu myszkowskiego z powiatem zawierciańskim
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Żarki
  Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych - drogowych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 1714 S ul. Bory w Myszkowie , odcinek od skrzyżowania z ul. Stawową do granicy powiatu myszkowskiego z powiatem zawierciańskim długość odcinka 1,350 km zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót .
  Zakres przedmiotu zamówienia przewiduje m.in.:

  - frezowanie nawierzchni
  - likwidację przełomów
  - wyrównanie - profilowanie istniejącej podbudowy masą średniej grubość - 2 cm
  - skropienie warstw konstrukcyjnych
  - wykonanie warstwy wiążącej gr.6 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm
  - ścinanie zawyżonych poboczy średniej gr. 15 cm
  - umocnienie poboczy kruszywem średniej grubości po zagęszczeniu 15 cm , frezem gr. 4 cm wraz z powierzchniowym utrwaleniem
  - pogłębianie i odmulanie rowów
  - przebudowę chodnika
  - regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych
  - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
 16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2310 S - etap II Siedlec Duży w km 9+000 do 11+300
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Żarki
  Przedmiot zmówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlanych - drogowych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 2310 S - etap II Siedlec Duży w km 9+000 do 11+300 ( od posesji nr 95 strona prawa w miejscowości Siedlec Duży do skrzyżowania z drogą gminną ul. Plebańską w Rosochaczu ) długość odcinka 2300 mb zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót .
  Zakres przedmiotu zamówienia przewiduje m.in.:

  - frezowanie nawierzchni
  - likwidację przełomów
  - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych , warstwa po zagęszczeniu do 15 cm frakcji 0-60 mm
  - skropienie nawierzchni emulsją
  - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczna śr. gr. 2 cm
  - wzmocnienie nawierzchni - ułożenie geosiatki
  - wykonanie warstwy wiążącej gr.6 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm
  - ścinanie zawyżonych poboczy średniej gr. 15 cm
  - umocnienie poboczy kruszywem śr. gr. po zagęszczeniu 12 cm , frezem gr. 4 cm wraz z
  powierzchniowym utrwaleniem
  - pogłębianie i odmulanie rowów
  - przebudowę przepustów pod drogami gminnymi fi 400 mm
  - przebudowę przepustu pod drogą powiatową fi 800 mm
 17. Przebudowa ul. Jana Pawła II w Olkuszu - II etap
  Zamawiający: Miasto i Gmina Olkusz, Olkusz
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Jana Pawła II w Olkuszu - II etap. Etap ten będzie polegał na przebudowie ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Sosnowej (studnia KD 27) do Alei 1000 - lecia w Olkuszu. W zakres prac wchodzi w szczególności: - roboty przygotowawcze, - roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni (asfaltowej, betonowej, z płytek chodnikowych, z kostki brukowej, krawężników, obrzeży) - prace ziemne, wykopy liniowe - wykonanie podbudowy w układzie warstw (dla jezdni, zjazdów, chodników), - zabudowa złącza kablowego, - zabudowa konstrukcji słupowych, - ułożenie kabla ziemnego, - wykonanie uziomu poziomego, - zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej TP S.A. - przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych Netia S.A. - przebudowa kanalizacji deszczowej - wykonanie studni rewizyjnych - wykonanie wpustów deszczowych - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, - ułożenie krawężników i obrzeży chodnikowych na ławie betonowej, - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej - ułożenie warstwy ścieralnej oraz wiążącej z betonu asfaltowego - prace wykończeniowe i porządkowe - wykonanie robót towarzyszących tym pracom. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres min 5 lat od dnia odbioru końcowego
 18. Remont drogi powiatowej nr 1151K Lgota Wielka - Porąbka - Trzyciąż (odcinek w Porąbce)
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, Olkusz
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest robota budowlana polegające na Remoncie drogi powiatowej nr 1151K Lgota Wielka - Porąbka - Trzyciąż w Porąbce (tj. na długości 435 mb od posesji nr 41 w kierunku Budzynia). Roboty będą wykonywane na drodze powiatowej nr 1151K w miejscowości Porąbka. Szczegółowy zakres i rodzaj robót do wykonania w ramach w/w zadania zawiera załącznik nr 5 do SIWZ - Kosztorys ślepy. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego kosztorysu ślepego - załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania we własnym zakresie projektu czasowej organizacji ruchu oraz do oznakowania odcinka drogi na czas prowadzenia robót. W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje rozliczenie kosztorysowe. Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres co najmniej 36 miesięcy
 19. przebudowa drogi powiatowej nr 0240 T Moskorzew - Chebdzie w km od 0+965 do km 1+565
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, Włoszczowa
  przebudowa drogi powiatowej nr 0240 T Moskorzew - Chebdzie w km od 0+965
  do km 1+565
 20. Przebudowa drogi gminnej ul. Dworskiej w miejscowości Kłomnice.
  Zamawiający: Gmina Kłomnice, Kłomnice
  Przebudowa drogi gminnej ul. Dworskiej w miejscowości Kłomnice Długość odcinka drogowego - 656,04 mb; Szerokość nawierzchni jezdni - 3,5 mb; Pobocza utwardzone destruktem - 0,5 mb Wzmocnienie drogi warstwą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr 10cm Nakładka bitumiczna z BA 0/12,8mm gr 5 cm Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 2 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załącznik Nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 4 do SIWZ Przedmiar robót W/w dokumenty stanowią integralną część SIWZ.
 21. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w miejscowości Chorzenice
  Zamawiający: Gmina Kłomnice, Kłomnice
 22. Przebudowa ul. Przedborskiej we Włoszczowie w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Włoszczowa
 23. Rozbudowa ul. Ogrodowej w Żarkach
  Zamawiający: Gmina Żarki, Żarki
 24. Przebudowa drogi powiatowej 1029S DK-91 - Kłomnice - Pacierzów - Karczewice - Garnek - DW 786 gm. Kłomnice
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Częstochowa
 25. Remont dróg gminnych: ul. Krzywa, ul. Źródlana, ul. Nadrzeczna, ul. Leśniowska, ul. Handlowa w Żarkach oraz ul. Źródlana w Jaworzniku zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej
  Zamawiający: Gmina Żarki, Żarki
 26. Remont drogi gminnej K120479 Trzyciąż - Zagórowa, km 0+250 - : - 1 + 1350 Remont drogi gminnej K120486 Zadroże Podkresowa, km 0+000 -:- 1 + 000
  Zamawiający: Gmina Trzyciąż, Trzyciąż
 27. Odbudowa drogi powiatowej Nr3801 S odcinek Koziegłówki - Osiek do skrzyżowania z drogą powiatową 3803S od km 1+600 do 4+900
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Żarki
 28. WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH JEZDNI I CHODNIKÓW ORAZ WYKONANIE NAKŁADEK NA DROGACH GMINNYCH W MYSZKOWIE W 2013R
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
 29. Remont nawierzchni dróg asfaltowych w gminie Mykanów
  Zamawiający: Gmina Mykanów, Mykanów
 30. Odbudowa drogi powiatowej Nr1016 S odcinek Mzurów - Niegowa od km 7+500 do km 9+850 - ETAP IV
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Żarki
 31. Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Żarkach
  Zamawiający: Gmina Żarki, Żarki
 32. Remont drogi gminnej Suliszowice Szczypie w km. 2+578 do 4+378
  Zamawiający: Gmina Żarki, Żarki
 33. Remont drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice - Gorenice - Olkusz na odcinkach: od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1080K wraz z budową chodnika w miejscowości Gorenice, od miejscowości Gorenice do miejscowości Witeradów oraz na odcinku 140 mb ul. Dworskiej w Olkuszu od skrzyżowania z DW 791 - łączna długość 5 359 mb
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, Olkusz
 34. Przebudowa drogi gminnej nr K140126 Maków - Kamienica - Chobędza w km 0+000 - 3 + 668
  Zamawiający: Urząd Gminy Gołcza, Gołcza
 35. ZGK 2/2013
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zawiercie
 36. Budowa drogi w ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej - zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
 37. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - ulica Księcia Jerzego Lubomirskiego
  Zamawiający: Gmina Olsztyn, Olsztyn
 38. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki-Osada Młyńska, Gmina Włodowice - I etap obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach:Kościuszki, Kamienna, Pomowska, Szkolna, Lipowa, Górnicza (część), Młyńska, Cegielniana oraz Rudniki - Osada Młyńska.
  Zamawiający: Komunalny Zakład Budżetowy we Włodowicach, Włodowice
 39. REMONT DROGI GMINNEJ OKOŁOWICE-ZAŁĘŻE NA ODCINKU 0+500 DO 2+500 ETAP II
  Zamawiający: Gmina Koniecpol, Koniecpol
 40. REMONT DROGI GMINNEJ PIASKI-P PĘKOWIEC
  Zamawiający: Gmina Koniecpol, Koniecpol
 41. Wykonanie nawierzchni na drodze powiatowej Szczekociny-Rokitno (ulica Krakowska w Szczekocinach) długości 0,307 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, Zawiercie
 42. Roboty budowlane dodatkowe na zadaniu pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Koziegłówki
  Zamawiający: Gmina i Miasto Koziegłowy, Koziegłowy
 43. Mechaniczne odśnieżanie dróg i likwidacja gołoledzi w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 na drogach wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie i powiatowych utrzymywanych na terenie powiatu Myszkowskiego
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Żarki
 44. Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.: Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1107K Kwaśniów Górny - Krzywopłoty w miejscowości Krzywopłoty
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, Olkusz
 45. Odbudowa drogi powiatowej Nr 1015 S odc. Mzurów - Dąbrowno od km 0+150 do km 1+850
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Żarki
 46. Wykonanie nakładek bitumicznych, utwardzenie nawierzchni frezem oraz ścinanie i uzupełnienie poboczy na drogach gminnych w Gminie Rędziny
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rędziny
 47. Remont dróg gminnych w m. Ogrodzieniec
  Zamawiający: Gmina Ogrodzieniec, Ogrodzieniec
 48. Wykonanie robót dodatkowych do postępowania podstawowego oznaczonego symbolem PZD/3450/8/2012 pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1029S DK91- Kłomnice Pacierzów - Karczewice - Garnek w km 0 + 612 - 2 + 987 (odc. Bartkowice - Pacierzów) i w km 5 + 850 - 6 + 553 (odc. w m. Karczewice), gmina Kłomnice- umowa nr 2222/16/2012 z dnia 30.04.2012 r.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Częstochowa
 49. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grabowa-Błojec-Skałbania
  Zamawiający: Powiat Zawierciański Starostwo Powiatowe, Zawiercie
 50. Remont i odbudowa drogi gminnej nr 595038 S Mysłów ul. Leśna
  Zamawiający: Gmina i Miasto Koziegłowy, Koziegłowy
 51. Odbudowa drogi powiatowej nr 1082S na odcinku Grodzisko - Koniecpol w km. 1+217 ÷ 2+820, gmina Koniecpol
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Częstochowa
 52. Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Wola Mokrzeska Gmina Przyrów
  Zamawiający: Gmina Przyrów, Przyrów
 53. Remont drogi w miejscowości Kępa.
  Zamawiający: Gmina Żytno, Żytno
 54. 1. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej D-117 do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej 2. Remont chodników przy blokach w rejonie ul. Górniczej i okrężnej w Poraju 3.Remont chodnika w ciągu ulicy Chorońskiej w Poraju 4.Modernizacja drogi dojazdowej do pół w miejscowości Choroń
  Zamawiający: Urząd Gminy, Poraj
 55. BUDOWA DROGI W ULICY KOLEJOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
 56. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Widzów i Jacków Pustkowie
  Zamawiający: Gmina Kruszyna, Kruszyna
 57. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1107K Kwaśniów Górny - Krzywopłoty - w miejscowości Krzywopłoty
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Olkuszu, Olkusz
 58. Remont dróg powiatowych w 2012r., związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z podziałem na 2 zadania.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Miechów
 59. Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy i remont drogi gminnej w m. Bonowice
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach, Szczekociny
 60. Remont drogi gminnej na odcinku Szczekociny - Chałupki
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach, Szczekociny
 61. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała Wielka od km 0+000,00 do km 1+811,00.
  Zamawiający: Gmina Lelów, Lelów
 62. Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Koziegłówki
  Zamawiający: Gmina i Miasto Koziegłowy, Koziegłowy
 63. Przebudowa ulicy Zbożowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Zawiercie, Zawiercie
 64. Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S relacji Szczekociny - Rokitno - Dzwonowice ( etap I )
  Zamawiający: Powiat Zawierciański Starostwo Powiatowe, Zawiercie
 65. budowa odcinka drogi gminnej ulicy Grzybowej w Rzędkowicach
  Zamawiający: Gmina Włodowice z siedzibą Urząd Gminy Włodowice, Włodowice
 66. Odbudowa drogi powiatowej Nr 1712S odcinek od DW 789-Niegowa-Ogorzelnik
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Żarki
 67. Remont drogi gminnej Nr 680010 S w miejscowości Bobolice, Gmina Niegowa
  Zamawiający: Gmina Niegowa, Niegowa
 68. Przebudowa drogi gminnej w ul. Leśnej wraz z kanalizacją ogólnospławną w miejscowości Niegowa, Gmina Niegowa
  Zamawiający: Gmina Niegowa, Niegowa
 69. Przebudowa drogi powiatowej nr 1029S DK91- Kłomnice Pacierzów - Karczewice - Garnek w km 0 + 612 - 2 + 987 (odc. Bartkowice - Pacierzów) i w km 5 + 850 - 6 + 553 (odc. w m. Karczewice), gmina Kłomnice
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Częstochowa
 70. Remont dróg powiatowych w 2012r., związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych cz. I z podziałem na zadania:
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Miechów
 71. Wykonanie przebudowy drogi leśnej wewnątrzzakładowej ppoż. nr 92 w Leśnictwie Zawada
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Koniecpol, Koniecpol
 72. Remont kapitalny jezdni i chodników w ulicy Cichej w Zawierciu.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Zawiercie, Zawiercie
 73. Usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości niedostatecznego stanu technicznego dróg gminnych
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Miechów
 74. WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH I ADMINISTROWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE W SEZONIE 2012
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Żarki
 75. Dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na lata 2012 - 2014
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Żarki
 76. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T odcinek Włoszczowa - Konieczno od skrzyżowania z linią kolejową relacji Częstochowa - Kielce do skrzyżowania z drogą leśną w Koniecznie.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Włoszczowa
 77. WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH w m. Witów, w m. Zawada Pilicka, w m. Wilgoszcza - kol. Stara Wieś, w m. Wilków.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Irządzach, Irządze
 78. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników , wykonanie odcinków nakładek na drogach gminnych w Myszkowie w 2012 roku.
  Zamawiający: Gmina Myszków, Myszków
 79. Remont placu przedcmentarnego w miejscowości Kruszyna
  Zamawiający: Gmina Kruszyna, Kruszyna
 80. Przebudowa drogi gminnej nr ewidencyjny 641401S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, Pilica
 81. Remont drogi gminnej w miejscowości Wiercica Gmina Przyrów
  Zamawiający: Gmina Przyrów, Przyrów
 82. Odbudowa drogi nr 1769 S Żarnowiec - Charsznica
  Zamawiający: Urząd Gminy w Żarnowcu, Żarnowiec
 83. Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśnej w miejscowości Rzeki Wielkie
  Zamawiający: Gmina Kłomnice, Kłomnice
 84. Przebudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w miejscowości Pacierzów
  Zamawiający: Gmina Kłomnice, Kłomnice
 85. przebudowa drogi dojazdowej do pól wsi Stanisławice i Łysiny
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Koniecpol
 86. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r na terenie gminy Dąbrowa Zielona - etap IV
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Zielona, Dąbrowa Zielona
 87. Przebudowa drogi gminnej ulicy Nowej i ulicy Klonowej w miejscowości Garnek.
  Zamawiający: Gmina Kłomnice, Kłomnice
 88. Trasy rowerowe - modernizacja dróg na terenie Gminy Przyrów
  Zamawiający: Gmina Przyrów, Przyrów
 89. Przebudowę nawierzchni i odwodnienia ulicy Zachodniej w Kłomnicach
  Zamawiający: Gmina Kłomnice, Kłomnice
 90. Remont nawierzchni na drodze powiatowej relacji Zawada-Zawadka na długości 1,5 km
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, Zawiercie
 91. Remont drogi gminnej w miejscowości Borowce - gm. Dąbrowa Zielona, długość drogi 965,00mb, szerokość drogi 5,0 m. w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Zielona, Dąbrowa Zielona
 92. Przebudowa i remont ul. Partyzantów w miejscowości Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Zielona, Dąbrowa Zielona
 93. Przebudowa i remont ul. Partyzantów w miejscowości Dąbrowa Zielona w ramach usuwania skutków powodzi w maju 2010r
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Zielona, Dąbrowa Zielona
 94. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Pławidła
  Zamawiający: Gmina Żytno, Żytno
 95. Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przybynów - Wysoka Lelowska.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Żarki, Żarki
 96. Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym 641401S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Pilicy, Pilica
 97. Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Widzówek o długości 1280,0 m
  Zamawiający: Gmina Kruszyna, Kruszyna
 98. Odbudowa Drogi Nr 1775 S Brzeziny - Otola
  Zamawiający: Urząd Gminy w Żarnowcu, Żarnowiec
 99. Rozebranie i ponowne ułożenie chodnika od km 1+965 do km 2+660, oraz wykonanie przepustu drogowego o średnicy fi 60 cm i dł. 18 m w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0233T Dzierzgów-Bałków na drodze powiatowej Nr 0237T odcinek Dzierzgów-Radków
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Włoszczowa
 100. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0234 T Psary - Krzepice w km od 2+398 do km 2+758
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie, Włoszczowa
 101. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W KONIECPOLU W MIEJSCOWOŚCIACH: RUDNIKI i ZARÓG
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy, Koniecpol

Inne osoby dla Stanek Lewandowska Sylwia Monika (76 osób):