Kogo reprezentuje osoba

Stanek Mariusz Aleksander

w KRS

Mariusz Aleksander Stanek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mariusz
Drugie imię:Aleksander
Nazwisko:Stanek
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 51 lat
Miejscowości:Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gawlak Roman, Stanek Heliodor, Touzin Rudolf

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Exner Pavel

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Rcs Polska Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000217098

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Dostawy urządzeń radiokomunikacyjnych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawy urządzeń radiokomunikacyjnych. Zamawiający przewiduje nabycie w trakcie obowiązywania umowy ramowej sprzętu do kwoty 300 tyś zł. Zamawiający zawrze umowę ramową na dostawy urządzeń z pięcioma Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty w niniejszym postępowaniu, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniejsza liczba Wykonawców
 2. Przeglądu techniczny, konserwacja, regulacja i kalibracja oraz serwisowanie Lokalnego Systemy Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
  Zamawiający: Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego, Kłodzko
  Przegląd techniczny, konserwacja, regulacji i kalibracja Lokalnego Systemy Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego. Jednorazowy przegląd 22 stacji hydrometrycznych, jednorazowy przegląd 17 aktualnie pracujących stacji opadowych, jednorazowy przegląd 5-ciu stacji dyspozytorskich. Doraźne i bieżące naprawy, wymiany i konserwacje urządzeń pomiarowych, przekaźnikowych (radiowych), energetycznych wchodzących w skład sieci monitoringu hydrometeorologicznego Lokalnego Systemy Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego, tj.: wszystkie punkty hydrometryczne - 22 punkty, wszystkie punkty opadowe - 17 punktów, stanowisko dyspozytorskie PCZK w Starostwie (blok nadawczo-odbiorczy z wyjątkiem serwera LSOP) - 1 punkt, gminne oraz branżowe stanowiska dyspozytorskie (blok nadawczo-odbiorczy z wyjątkiem zestawu komputerowego LSOP) - 16 punktów..
 3. Budowa stacji hydrologicznych w Głogowie i Brzegu Dolnym na rzece Odrze
  Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Budowa automatycznej telemetrycznej stacji hydrologiczno-meteorologicznej Głogów na rzece Odra (w nowej lokalizacji stacji); 2) Budowa automatycznej telemetrycznej stacji hydrologicznej Brzeg Dolny na rzece Odra 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki, będące integralną częścią SIWZ: a) Projekt uproszczony; b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; c) Przedmiar robót. 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia, za których działania bądź zaniechania Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. Wymagania Zamawiającego: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w załączonym do SIWZ Projekcie uproszczonym, Przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; c) Wykonawca określi numery telefonów kontaktowych, numer faksu oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia; d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5. Wymagania organizacyjne Zamawiającego: Wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia muszą być zorganizowane w sposób nie zakłócający funkcjonowania stacji hydrologicznej w Brzegu Dolnym 6. Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia
 4. Modernizacja stacji pomiarowych: Otmuchów, Bolesławów, Tarnów, w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych
  Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja stacji pomiarowych: Otmuchów, Bolesławów, Tarnów, w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych, w którego zakres wchodzą następujące bloki robót: 1.1 Stacja meteorologiczna Otmuchów: a) Przygotowanie placu budowy obejmujące usunięcie poszycia i mas ziemnych; b) Wykonanie wykopów pod przewody sygnałowe i elektryczne wraz z ułożeniem rur osłonowych typ AROTA o śr. 110 mm oraz wykonanie studzienek rewizyjnych i zasypanie wykopów; c) Przygotowanie podłoża i ułożenie ścieżek komunikacyjnych z betonowych krat MEBA i obrzeży betonowych; d) Wykonanie instalacji elektrycznej i właściwych pomiarów rozruchowych na terenie stacji meteorologicznej w Otmuchowie; e) Wykonanie oświetlenia z czujnikiem ruchu na istniejącym słupie wys. 4 m, wraz z robotami towarzyszącymi; f) Porządkowanie placu budowy po zakończonych robotach budowlanych; g) Wywóz i utylizację materiałów powstałych podczas wykonywania wyżej wymienionych prac; h) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 1.2 Stacja meteorologiczna Bolesławów: a) Przygotowanie placu budowy obejmujące usunięcie poszycia i mas ziemnych; b) Rozbiórka słupa stalowego kratowego wiatromierza o wys. 10 m wraz utylizacją; c) Rozbiórka istniejącej skrzynki elektrycznej. d) Instalacja masztu wiatromierza - słup stalowy składany wys.10 m wraz z robotami towarzyszącymi. e) Instalacja masztu oświetleniowego wraz z oświetleniem i czujnikiem ruchu - wys. 4m wraz z robotami towarzyszącymi. f) Wykonanie wykopów pod przewody sygnałowe i elektryczne wraz z ułożeniem rur osłonowych typ AROTA o śr. 110 mm oraz wykonanie studzienek rewizyjnych i zasypanie wykopów. g) Przygotowanie podłoża i ułożenie ścieżek komunikacyjnych z betonowych krat MEBA i obrzeży betonowych. h) Wykonanie instalacji elektrycznej i właściwych pomiarów rozruchowych na terenie stacji meteorologicznej w Bolesławowie. i) Porządkowanie placu budowy po zakończonych robotach budowlanych; j) Wywóz i utylizację materiałów powstałych podczas wykonywania wyżej wymienionych prac. k) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 1.3 Stacja meteorologiczna Tarnów: a) Przygotowanie placu budowy obejmujące usunięcie poszycia i mas ziemnych; b) Rozbiórka słupa stalowego kratowego wiatromierza o wys. 10 m wraz utylizacją; c) Rozbiórka istniejącej skrzynki elektrycznej; d) Instalacja masztu wiatromierza - słup stalowy składany wys. 10 m wraz z robotami towarzyszącymi; e) Instalacja masztu oświetleniowego wraz z oświetleniem i czujnikiem ruchu - wys. 4 m wraz z robotami towarzyszącymi; f) Wykonanie wykopów pod przewody sygnałowe i elektryczne wraz z ułożeniem rur osłonowych typ AROTA o śr. 110 mm oraz wykonanie studzienek rewizyjnych i zasypanie wykopów; g) Przygotowanie podłoża i ułożenie ścieżek komunikacyjnych z betonowych krat MEBA i obrzeży betonowych; h) Wykonanie instalacji elektrycznej i właściwych pomiarów rozruchowych na terenie stacji meteorologicznej w Tarnowie; i) Porządkowanie placu budowy po zakończonych robotach budowlanych; j) Wywóz i utylizację materiałów powstałych podczas wykonywania wyżej wymienionych prac; k) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają będące integralną częścią SIWZ: a) Szkice sytuacyjne dla stacji meteorologicznych Otmuchów, Bolesławów, Tarnów (Załącznik nr 9 do SIWZ); b) Przedmiar robót dla stacji meteorologicznych Otmuchów, Bolesławów, Tarnów (Załącznik nr 10 do SIWZ). 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi Zamawiającego, oraz terminowe wykonanie podjętych prac. b) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi w załączonych do niniejszej SIWZ Szkicach sytuacyjnych (Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w Przedmiarze robót (Załącznik nr 10 do SIWZ), c) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; d) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, wyłącznie w formie pisemnej, z zastrzeżeniem rozdz. VI pkt 1b SIWZ; e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 4. Wymagania organizacyjne: a) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, b) Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia tzn. przygotowanie placu budowy, prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych istniejących stacji pomiarowych, wykonanie wykopów pod przewody sygnałowe i elektryczne wraz z ułożeniem rur osłonowych, wykonanie studzienek rewizyjnych i zasypanie wykopów, przygotowanie podłoża i ułożenie ścieżek komunikacyjnych z betonowych krat MEBA i obrzeży betonowych, instalacja masztów oświetleniowych oraz pod aparaturę pomiarową, wywóz odpadów powstałych w wyniku wymienionych prac), muszą być zorganizowane w sposób zapewniający operacyjne funkcjonowanie stacji pomiarowych. 5. Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia
 5. Remont stacji hydrologicznych Porajów i Sieniawka na Nysie Łużyckiej
  Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont stacji hydrologicznych Porajów i Sieniawka na Nysie Łużyckiej, w którego zakres wchodzą następujące bloki robót: 1.1 Stacja hydrologiczna Porajów, rzeka Nysa Łużycka: - Przygotowanie placu budowy obejmujące, wycinkę krzewów i drzew (w dopuszczalnych granicach), usunięcie poszycia i mas ziemnych wokół stacji wodowskazowej Porajów; - Rozbiórkę istniejącego wodowskazu łatowego W1; - Rozbiórkę fundamentu stacji telemetrycznej oraz zdewastowanych przyłączy energetycznych; - Rozbiórkę stalowych schodów skarpowych wraz z fundamentami; - Odbudowa koryta rzeki oraz prawego brzegu w pasie stacji pomiarowej; - Skarpowanie i formowanie brzegu rzeki oraz dojścia do nowej lokalizacji stacji telemetrycznej; - Umocnienie brzegu rzeki betonową kratą ażurową typu MEBA; - Budowa stalowych schodów skarpowych z kraty pomostowej typu VEMA; - Posadowienie pala wodowskazowego W1 w korycie rzeki przy prawym brzegu. Pal wodowskazowy, zgodnie z dokumentacją projektową, wykonany z wolnostojącego kształtownika C300); - Posadowienie pali wodowskazowych W2, W3, W4, W5 na skarpie prawego brzegu rzeki. Pale wodowskazowe, zgodnie z dokumentacją projektową, wykonane z wolnostojących kształtowników C300 i umocnione opaską betonową; - Umocnienie brzegu rzeki wokół wodowskazów narzutem kamiennym; - Porządkowanie placu budowy po zakończonych robotach budowlanych; - Wywóz i utylizację materiałów powstałych podczas wykonywania wyżej wymienionych prac. 1.2 Stacja hydrologiczna Sieniawka, rzeka Nysa Łużycka: - Przygotowanie placu budowy obejmujące, wycinkę krzewów i drzew (w dopuszczalnych granicach), usunięcie poszycia i mas ziemnych wokół stacji wodowskazowej Sieniawka; - Rozbiórkę istniejącego wodowskazu łatowego W1; - Rozbiórkę prefabrykowanej obudowy przyłącza elektroenergetycznego ZKWB-3; - Rozbiórkę stalowych schodów skarpowych wraz z fundamentami; - Rozbiórkę stalowej wieży limnigraficznej wraz z odtworzeniem barierki mostu po wycięciu wieży limnigraficznej; - Odbudowa koryta oraz prawego brzegu w pasie stacji pomiarowej; - Skarpowanie i formowanie brzegu rzeki oraz dojścia do nowej lokalizacji stacji telemetrycznej; - Umocnienie brzegu rzeki betonową kratą ażurową typu MEBA; - Budowa stalowych schodów skarpowych z kraty pomostowej typu VEMA; - Posadowienie pala wodowskazowego W1 w korycie rzeki przy prawym brzegu. Pal wodowskazowy, zgodnie z dokumentacją projektową, wykonany z wolnostojącego kształtownika C300; - Posadowienie pali wodowskazowych W2, W3, W4, W5 na skarpie prawego brzegu rzeki. Pale wodowskazowe, zgodnie z dokumentacją projektową, wykonane z wolnostojących kształtowników C300 i umocnione opaską betonową; - Umocnienie brzegu rzeki wokół wodowskazów narzutem kamiennym; - Porządkowanie placu budowy po zakończonych robotach budowlanych. - Wywóz i utylizację materiałów powstałych podczas wykonywania wyżej wymienionych prac. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają będące integralną częścią SIWZ: a. Szkice projektowe dla stacji hydrologicznych Sieniawka i Porajów na Nysie Łużyckiej (Załącznik nr 9 do SIWZ): - Porajów_rysunki projektowe_przekrój; - Porajów_rysunki projektow_rzut poziomy; - Porajów_rysunki projektowe_wodowskazy; - Sieniawka_rysunki projektowe_przekroj; - Sieniawka_rysunki projektowe_rzut poziomy; - Sieniawka_rysunki projektowe_wodowskazy. b. Przedmiar robót dla stacji hydrologinych Sieniawka i Porajów na Nysie Łużyckiej (Załącznik nr 10 do SIWZ): - Porajów_przedmiar robót; - Sieniawka_przedmiar robót. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku jest zobowiązany do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Za działania bądź zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Brak informacji o powierzeniu wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: a. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi Zamawiającego, oraz terminowe wykonanie podjętych prac. b. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania, potwierdzonej na piśmie przez Zamawiającego, wizji lokalnej (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ) miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w sprawie uzgodnienia z Wykonawcami terminu przeprowadzenia wizji lokalnej jest Pan Mieczysław Suchta, tel. 757526854 lub 503199058, urzędujący od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00. c. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi w załączonych do niniejszej SIWZ Rysunkach projektowych (Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w Przedmiarze robót (Załącznik nr 10 do SIWZ), d. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, e. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, wyłącznie w formie pisemnej, f. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5. Wymagania organizacyjne: a. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, b. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia tzn. przygotowanie placu budowy, wycinka krzewów i drzew, demontaż istniejących wodowskazów, rozbiórka istniejących i budowa nowych stalowych schodów skarpowych, skarpowanie i formowanie brzegu rzeki, prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych istniejących stacji pomiarowych (stare fundamenty), budowa wodowskazów w korycie rzeki i na skarpie brzegowej, umacnianie stanowisk wodowskazowych w obrębie skarpy brzegowej narzutem kamiennym oraz betonową kratą ażurową typu MEBA, wywóz odpadów powstałych w wyniku wymienionych prac), muszą być zorganizowane w sposób zapewniający operacyjne funkcjonowanie hydrologicznych stacji pomiarowych. 6. Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia
 6. Budowa stacji klimatologicznej
  Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa stacji klimatologicznej Długopole Zdrój. Zamówienie będzie realizowane na terenie stacji klimatologicznej w Długopolu Zdroju. Całość zamówienia powinna być wykonana zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektowo - kosztorysową. Dokumentacja zawiera opis rozwiązań projektowych, szkic sytuacyjny stacji klimatologicznej oraz przedmiar robót.
  2. Na zamówienie składają się następujące, podstawowe bloki robót: a) Przygotowanie terenu wokół stacji klimatologicznej Długopole Zdrój, wycinka krzewów; b) Rozbiórka istniejącego ogrodzenia ogródka meteorologicznego; c) Dostawa i montaż nowego ogrodzenia z paneli systemowych, na podmurówce prefabrykowanej; d) Instalacja masztu wiatromierza; e) Wykonanie wykopów pod przewody sygnałowe i elektryczne, oraz ułożenie rur osłonowych, studzienek rewizyjnych i zasypanie wykopów; f) Ułożenie ścieżek komunikacyjnych z betonowej kraty ażurowej typu MEBA; g) Porządkowanie placu budowy po zakończonych robotach budowlanych. h) Wywóz i utylizację odpadów powstałych podczas wykonywania wyżej wymienionych prac.
  3. Wymagania Zamawiającego: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność wykonania przedmiotu zamówienia z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi w załączonym do SIWZ Opisie rozwiązań projektowych, Szkicu sytuacyjnym stacji klimatologicznej oraz w Przedmiarze robót; b) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia będą uzgadniane przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; c) Wykonawca określi numery telefonów kontaktowych, numer faksu oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia; d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
  4. Wymagania organizacyjne Zamawiającego: Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia tzn. przygotowanie terenu stacji klimatologicznej, wycinka krzewów, rozbiórka istniejącego ogrodzenia wraz z cokołami fundamentowymi, dostawa i montaż nowego ogrodzenia, uzupełnienie miejsc po rozebranych cokołach - gruntem piaszczystym, instalacja masztu wiatromierza, wykonanie wykopów pod przewody sygnałowe i elektryczne, ułożenie rur osłonowych oraz zasypanie wykopów, ułożenie ścieżek komunikacyjnych, wywóz odpadów powstałych w wyniku wymienionych prac), muszą być zorganizowane w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie stacji klimatologicznej.
  5. Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 3-letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia