Kogo reprezentuje osoba

Stankiewicz Marek Henryk

w KRS

Marek Henryk Stankiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Henryk
Nazwisko:Stankiewicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1944 r., wiek 74 lata
Miejscowości:Gryfino (Zachodniopomorskie)
Przetargi:21 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fedorski Jan Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Interbau Sp. Z O.O., Gryfino − KRS 0000189973

Powiązane przetargi (21 szt.):
 1. Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 wraz z budową drogi dojazdowej (wewnętrznej) na dz. nr ew. 114/9 i 124 obręb Kamieniec
  Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn. przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 wraz z budową drogi dojazdowej (wewnętrznej) na dz. nr ew. 114/9 i 124 obręb Kamieniec.
  2. Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Kołbaskowo w obrębie Kamieniec w sąsiedztwie drogi krajowej nr 13 na działkach nr 114/9 i 124 oraz 128/2 obręb Kamieniec.
  3. Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec powyższego została wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  4. Wybudowanie zjazdu z drogi krajowej nr 13 o szerokości jezdni 7,5 m z kostki betonowej o nachyleniu podłużnym 1,75% w kierunku działki inwestora. Krawędź zjazdu oddzielona zostanie poprzez krawężniki betonowe 15x22 cm wyniesiony 2 cm ponad nawierzchnię drogi krajowej i na jej styku uszczelniony bitumiczną masą zalewaną na gorąco. Pod zjazdem zaprojektowano przepust o długości 20,3 m rury HDPE o średnicy wewnętrznej 400 mm i spadku podłużnym 2,46%. Skarpy w obrębie wlotu i wylotu zostaną obłożone kamieniem polnym wciśniętym w zaprawę cementową. Wybudowanie jezdni wewnętrznej o długości 57 m i szerokości 6,0 m z nawierzchni z kostki betonowej wraz z przylegającym chodnikiem o szerokości 4,0 m. Nachylenie podłużne jezdni wynosi 2,07%. Jezdnia ta wyniesiona jest ponad teren w celu nawiązania do projektowanego zagospodarowania terenu na sąsiedniej działce o nr 114/10. Wykonanie także połączenia projektowanego układu z istniejącą drogą tłuczniową prowadzącą do toru motocrossowego poprzez dojazd o szerokości 5,0 m i nachyleniu podłużnym 6,06% z kostki betonowej.
  5. Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót a pomocniczo również przedmiar robót, stanowiące załączniki Nr 9 do 11 do SIWZ.
  6. Termin gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy od odbioru końcowego.
  7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
  8. Użyte w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania równoważne, odnoszące się do zaprezentowanej w SIWZ stylistyki opisanych elementów realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane objęte ofertą spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 2. Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 w Kołbaskowie wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacją oświetlenia terenu
  Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją pn. Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 w Kołbaskowie wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia terenu. Kod CPV: 45233220-7, 45331300-8
  2. W zakres zamówienia wchodzi utwardzenie działki budowlanej kostką brukową gr. 8 cm na podbudowie o powierzchni 478 m2 w obramowaniu z krawężnika betonowego, instalacja kanalizacji deszczowej z przepompownią wód opadowych i rurociągiem tłocznym oraz instalacja oświetlenia terenu z 5 punktami oświetleniowymi.
  3. Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a pomocniczo również przedmiar robót, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 9, 10 i 11 do siwz.
  4. Podstawa prawno-techniczna wykonania zadania:
  1) Projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez Pracownię Architektoniczną DEKTON Marzena Jaroszek z siedzibą 71-552 Szczecin, ul. Królewicz Kazimierza 2i/3.
  2) Pozwolenia na budowę Nr 117/2014 z dnia 13.02.2014 r. oraz przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę znak AB.67.4.K.2014.SS z dnia 14.02.2014r. przez Starostę Polickiego
  3) Ustawa prawo zamówień wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

  5. Użyte w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania równoważne, odnoszące się do zaprezentowanej w SIWZ stylistyki opisanych elementów realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane objęte ofertą spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 3. Roboty dodatkowe - dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne
  Zamawiający: Powiat Gryfiński, Gryfino
  Roboty dodatkowe - dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne
  Na przedmiot umowy określony w ust. 2 składa się zakres rzeczowy określony na podstawie protokołu konieczności nr 3 z dnia 5 grudnia 2013 r. i protokołu konieczności nr 4 z dnia 10.12.2013 r. oraz załączonych do nich kosztorysami.
 4. Roboty uzupełniające - Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne - roboty elektryczne
  Zamawiający: Powiat Gryfiński, Gryfino
  Roboty uzupełniające - instalacja elektryczna - dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne.
  Na przedmiot umowy określony w ust. 2 składa się zakres rzeczowy określony na podstawie protokołu konieczności nr 2 z dnia 3 grudnia 2013 r. oraz załączonym do niego kosztorysem.
 5. Roboty uzupełniające - instalacja c.o. - dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne
  Zamawiający: Powiat Gryfiński, Gryfino
  Roboty uzupełniające - instalacja c.o. - dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne.
  Na przedmiot umowy określony w ust. 2 składa się zakres rzeczowy określony na podstawie protokołu konieczności nr 1 z dnia 10 września 2013 r. oraz załączonym do niego kosztorysem.
 6. Dostosowanie budynku w Nowym Czarnowie na potrzeby edukacyjne.
  Zamawiający: Powiat Gryfiński, Gryfino
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji budynku w Nowym Czarnowie w celu dostosowania na potrzeby edukacyjne Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
  Zakres robót podzielony jest na dwa etapy ze względu na termin wykonywania:
  - roboty wewnętrzne
  - roboty zewnętrzne

  Wyszczególnienie prac:
  - roboty rozbiórkowe, malarskie, tynkarskie, elektryczne, posadzkarskie, dociepleniowe, wykonywanie instalacji wod-kan i c.o. oraz stolarka okienna i drzwiowa.

  Użyte materiały muszą posiadać Atesty Techniczne ITB lub Certyfikaty Zgodności z Aprobatą Techniczną oraz Atest Higieniczny PZH oraz przed wbudowaniem uzyskać zgodę na wbudowanie od Zamawiającego.
  Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późń. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7, specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 oraz dokumentacji rysunkowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

  W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty, materiały lub urządzenia z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń konkretyzujących producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Zmiana materiałów i urządzeń wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.
  Każdorazowo Wykonawca przedstawi inspektorowi atesty lub karty materiałów do wbudowania do zatwierdzenia.

  Zamawiający zastrzega, iż w trakcie trwania umowy istnieje możliwość zmniejszenia wartości zamówienia w przypadku odstąpienia Zamawiającego z części robót.

  Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy jednostki i możliwościami etapowania prac w porozumieniu z dyrektorem jednostki.

  Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych jest protokół zatwierdzony przez inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego.
 7. Remont dojścia do budynku KEPS-u od stony Mechatroniki, przeznaczonego dla studentów niepełnosprawnych
  Zamawiający: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Szczecin
  Roboty budowlane: rozebranie chodników, krawężników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt kamiennych; mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej, rozebranie wiat stalowych; mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników; ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, podsypka; wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym,wjazdy do bram z kostki betonowej POLBRUK, ułożenie chodników z płyt betonowych i kostki Polbruk; ściany oporowe żelbetowe,; nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej; regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. Roboty sanitarne: wykonanie odwodnienia liniowego
 8. Przebudowa chodnika w m. Tywica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
  Zamówienie obejmuje przebudowę chodnika w m. Tywica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 121. Zakres drogowych robót budowlanych obejmuje: wykonanie warstwy odsączającej, ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej i wykonanie odwodnienia
 9. Remont parkingu na terenie Kapitanatu Portu Szczecin.
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  Remont parkingu na terenie Kapitanatu Portu Szczecin - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 10. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku sanatoryjnego na cele usług rehabilitacyjno - terapeutycznych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie
  Zamawiający: Powiat Gryfiński, Gryfino
  Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie
  Zakres prac:
  a) Roboty budowlane
  b) Roboty sanitarne
  c) Wentylacja mechaniczna
  d) Roboty elektryczne
  e) Instalacja SSP i SSWiN
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7 specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 oraz projektu stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
 11. Przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 31 ul. Flisacza w Gryfinie od km 18+396 do km 18+719 - ETAP I
  Zamawiający: Gmina Gryfino, Gryfino
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 31 ul. Flisacza w Gryfinie od km 18+396 do km 18+719, remont zatoki autobusowej, remont istniejących chodników, wymiana krawężników, dowiązanie kabla oświetlenia ulicznego do istniejącej latarni; 1. Projektowane parametry techniczne; - szerokość zatoki autobusowe - 3,20 m (zgodnie ze stanem istniejącym), - szerokość zjazdów publicznych - 5,0 m i 5,50 m, - szerokość zjazdów indywidualnych - 3,50 m i 4,00 m, - szerokość chodnika w ciągu drogi krajowej - 2,00 m, - szerokość peronu zatoki autobusowej - 2,50 m, 2. Rozwiązanie sytuacyjne; Roboty w pasie drogowym drogi krajowej będą polegały na remoncie chodnika biegnącego w ciągu drogi krajowej nr 31, remoncie zatoki autobusowej oraz przebudowie zjazdów na drogi dojazdowe oraz zjazdów indywidualnych. Inwestycja porządkuje sprawę skomunikowania wewnętrznego układu drogowego z drogą krajową nr 31. W związku z istniejącym zagospodarowaniem terenu pozostawiono bez zmiany wymiary zatoki autobusowej, usunięto jedynie kolizję klina zatoki ze zjazdem w km 18+675. 3. Rozwiązanie wysokościowe; - km 0+15+551 i km 18+675 zjazdy publiczne na drogi dojazdowe, niweletę dowiązano do rzędnej krawędzi drogi krajowej (wys. krawężnika w ciągu drogi krajowej: h=3cm), - zjazdy indywidualne dowiązać do rzędnych krawędzi drogi krajowej (wys. krawężnika w ciągu drogi krajowej; h=3 cm), - rzędne zatoki dowiązać do krawędzi drogi krajowej nr 31 (spadek poprzeczny 2%, wysokość krawężnika w ciągu krawędzi h=3cm, w ciągu peronu h=12cm), - wysokość krawężnika w ciągu chodnika (wzdłuż drogi krajowej)h=12 cm, - rzędne chodnika i krawężnika dowiązać do krawędzi drogi krajowej nr 31, - regulacja wysokościowa pokryw istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej (do rzędnych projektowych). 4. Szczegóły konstrukcyjne; - Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych i indywidualnych: 8 cm kostka brukowa betonowa, 3 cm podsypka cementowo - piaskowa, 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/32 (podbudowa), 20 cm piasek średni, 51 cm (na zjazdach indywidualnych kostka brukowa betonowa kolor antracyt), - Projektowana konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej. 18 cm kostka kamienna, 5 cm podsypka cementowo - piaskowa, 22 cm beton cementowy C16/20, 20 cm kruszywo łamane 0/32, 65 cm (wypełnienie spoin kostki kamiennej zaprawą fugującą na bazie: kruszywa, żywic syntetycznych, katalizatorów chemicznych) - Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika: 8 cm kostka brukowa cementowa, 3 cm podsypka cementowo - piaskowa, 10 cm kruszywo łamane 0/32, 21 cm UWAGA; - krawężnik drogowy obniżony lub wtopiony - betonowy 15x22 cm posadowiony na ławie z oporem (beton C12/15), - krawężnik drogowy wystający - betonowy 15x30 cm posadowiony na ławie z oporem (beton C12/15), - krawężnik drogowy wystający - betonowy 20x30 cm w ciągu peronu zatoki, posadowiony na ławie z oporem (beton C12/15), - obrzeża chodnikowe 8x30 cm, - roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205, - szczegóły konstrukcyjne pokazano w załączniku części rysunkowej, Na podstawie danych geodezyjnych stwierdzono, że w rejonie projektowanych robót znajdują się następujące urządzenia obce: sieć wodociągowa, energetyczna, teletechniczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna. W ciągu istniejących kabli przebiegających pod zjazdami należy ułożyć dzielone osłony rurowe ponadto ułożyć osłony rurowe zapasowe. Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać rozpoznania dotyczącego aktualności lokalizacji urządzeń podziemnych. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 5. Kable należy układać w ziemi na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i przykryć taką samą warstwą piasku oraz gruntem rodzimym. W celu zabezpieczenia kabli przed uszkodzeniem, kabel przykryć folią PCV w trwałym kolorze niebieskim. Zasilenie oświetlenia wykonać kablem typu YAKY 4x25 mm2. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami budowy urządzeń elektrycznych. W granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 31 zaprojektowano dwa odcinki kabla stanowiącego podłączenie do istniejących słupów oświetleniowych. Podłączenia te znajdują się w rejonie zjazdów na drogi dojazdowe. Zjazd w km 18+551 odcinek kabla długości ok. 4m. Zjazd w km 18+675 odcinek kabla długości ok. 3 m. Zamawiający dysponuje pismem wydanym w związku z realizacją inwestycji: Brak sprzeciwu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie nr I.I-DD-7160/634-1/10 z dnia 30 września 2010 roku na zadanie polegające na przebudowie drogi - przebudowie zjazdów na drogę krajową nr 31, remoncie zatoki autobusowej, remoncie chodników, wymianie krawężników, dowiązaniu kabla oświetlenia ulicznego do istniejących latarni, działka nr 61/1 obręb 3 Gryfino. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobligowani są do przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu wykonywania robót celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji do sporządzenia oferty oraz niezbędnych do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Inwestycja realizowana jest w miejscowości Gryfino w pasie dróg krajowej nr 31 rejon ulica Flisacza
 12. Roboty remontowe w piwnicy w budynku PSOUU - Koło w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie.
  Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym, Gryfino
  Przedmiotem zamówienia są roboty rozbiórkowe i budowlane w piwnicy budynku PSOUU przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie - dostosowanie obiektu do potrzeb Dziennego Centrum Aktywności, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakres robót: - roboty rozbiórkowe - roboty murarskie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą projektu stanowiącego załącznik nr 6, przedmiaru robót stanowiącego zał. nr 7 oraz specyfikacji technicznej robót stanowiącej zał. nr 8 do SIWZ.
 13. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 14712 - ul. 1 Maja w Gryfinie
  Zamawiający: Gmina Gryfino, Gryfino
  roboty obejmują:
  - zmianę koloru nawierzchni kostki (oznaczenie między innymi miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych),
  - uzupełnienie elewacji budynku odkrytej w wyniku obniżenia rzędnej chodnika,
  - zmianę sposobu odprowadzenia wód opadowych poza teren chodnika,
  - regulacja pionowa studzienek infrastruktury odkrytych w trakcie trwania robót,
  - profilowanie istniejących odcinków dojść z działek celem nawiązania do przebudowywanych chodników,
  - wykonanie z kostki brukowej nawierzchni przed wejściami do klatek budynku mieszkalnego nr 26-30 przy ul. 1 Maja w Gryfinie.
 14. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 14712 - ul. 1 Maja w Gryfinie
  Zamawiający: Gmina Gryfino, Gryfino
  Przedmiotem zamówienia jest remont obustronnych chodników w ciągu ul. 1 Maja w Gryfinie (droga powiatowa nr 14712, obejmujący:

  - Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników wraz z obrzeżami i krawężnikami,
  - Wykonanie nowej nawierzchni chodników, wjazdów i parkingów z kostki brukowej betonowej - o łącznej powierzchni pow. ok. 2645,00 m² w tym chodnik z kostki betonowej o grubości 6 cm ok. 2318 m² oraz nawierzchnia parkingów i wjazdów z kostki betonowej
  o grubości 8 cm ok. 327 m² wraz z wykonaniem krawężników na ławie betonowej i obrzeży oraz wszelkich robót towarzyszących.

  Nawierzchnię na całej długości należy wykonać z kostki polbrukowej prostokątnej typu starobruk w kolorze szarym - zgodnie decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie i zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych.
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno
  Zamawiający: Burmistrz Gminy, Chojna
  Zamówienie obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej przyłączami do budynków mieszkalnych oraz przepompowni ścieków w miejscowości Grzybno, w zakresie określonym w projekcie budowlanym i przedmiarem robót.
 16. Utworzenie Międzynarodowego Centrum Turystki, Kultury i Sportu w Baniach, który realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa zachodniopomorskiego
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Banie
  Zakres robót budowlanych do Utworzenia Międzynarodowego Centrum, Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach:
  1. Wykonanie przyłącza cieplnego niskich parametrów.
  2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
  3. Roboty budowlane wewnątrz budynku:
  - roboty rozbiórkowe
  - wykonanie posadzek
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  - malowanie
  4. Roboty budowlane zewnątrz budynku:
  - wymiana pokrycia dachowego
  - wykonanie elewacji
  5. Ułatwienie dojścia dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu
  - roboty ziemne
  - przygotowanie podbudowy i wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
  - wykonanie trawników
  - wykonanie murku oporowego
  - wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych
 17. Przebudowa części usługowej budynku na pomieszczenia biurowe w budynku wielorodzinnym przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.
  Zamawiający: Gmina Gryfino, Gryfino
  Roboty dodatkowe związane z przebudową części usługowej budynku na pomieszczenia biurowe w budynku wielorodzinnym przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.
 18. Remont świetlicy w Lubiczu
  Zamawiający: Urząd Gminy Widuchowa, Widuchowa
  Zakres robót obejmuje między innymi: 1. roboty remontowe elewacyjne 2. ocieplenie budynku 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4. wymiana instalacji centralnego ogrzewania 5. wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 6. malowanie ścian i podłóg 7. wykonanie posadzek
 19. Budowa dróg gminnych w m. Czepino ul. Morenowa i Widokowa
  Zamawiający: Gmina Gryfino, Gryfino
  Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniajace dla zadania pn. Budowa dróg gminnych w m. Czepino ul. Morenowa i Widokowa.
 20. Budowa dróg gminnych w m. Czepino - ul. Morenowa i Widokowa
  Zamawiający: Gmina Gryfino, Gryfino
  Dodatkowe i zamienne roboty budowlane dla zadania pn.: Budowa dróg gminnych w m. Czepino - ul. Morenowa i Widokowa
 21. Przebudowa części usługowej budynku na pomieszczenia biurowe w budynku wielorodzinnym przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie.
  Zamawiający: Gmina Gryfino, Gryfino

Inne osoby dla Stankiewicz Marek Henryk (30 osób):