Kogo reprezentuje osoba

Stankiewicz Monika

w KRS

Monika Stankiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Nazwisko:Stankiewicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1945 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Limanowa (Małopolskie)
Przetargi:203 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duda Lucyna, Frączek Andrzej, Janczy Grzegorz, Mamak Józef, Mruk Grzegorz Franciszek, Sułkowska Anna Elżbieta, Szkarłat Maciej, Szkarłat Andrzej, Warzecha Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Rachunkowości i Doradztwa Cent Sp. Z O.O., Limanowa − KRS 0000073238
 2. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe Limdrog Sp. Z O.O., Limanowa − KRS 0000108813

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w km 8+225-8+740 w miejscowości Pisarzowa/Męcina”
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec w km 8+225-8+740 w miejscowości Pisarzowa/Męcina obejmująca swym zakresem w szczególności:
  1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
  2) wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 50 cm,
  3) wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca i ścieralną) wraz z geosiatką,
  4) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
  5) konserwację mostu,
  6) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
  2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określony został w dokumentacji przetargowej, w szczególności: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz wzorze umowy stanowiących załączniki do SIWZ.
  3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  1) zapoznania się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu zamówienia, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym zapoznania się z zakresem robót drogowych w ciągu drogi powiatowej wynikającym ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót,
  2) wykonania nawierzchni bitumicznej (warstwa ścieralna) całą szerokością jezdni,
  3) opracowania projektu tymczasowej zmiany organizacji ruchu w rejonie obejmującym przedmiot zamówienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodniony z odpowiednimi służbami oraz przedłożenia go Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót,
  4) wykonania zabezpieczenia i oznakowania robót, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,
  5) prowadzenia kompleksowej obsługi geodezyjnej,
  6) wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w skali 1:1000.
  4. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na wykonane roboty
  w wysokości 36 miesięcy, liczonego od dnia odbiory końcowego. Okres gwarancji ponad minimalny okres stanowi kryterium oceny ofert na zasadach określonych w pkt 18.2. SIWZ. Ostateczną długość okresu gwarancji określi Wykonawca w pkt 5 Formularza oferty.
 2. Przebudowa i rozbudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w miejscowości Słopnice wraz z dojazdami.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w miejscowości Słopnice wraz z dojazdami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 3 zadania częściowe - opis wg załącznika.
 3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Limanowa
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa 19 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Limanowa. Zamówienie podzielone zostało na 19 zadań częściowych:

  1) Przebudowa drogi Siekierczyna I do Szumilasa.
  2) Przebudowa drogi Młynne Królikówka.
  3) Przebudowa drogi Kisielówka do wodociągu.
  4) Przebudowa drogi Kisielówka Dolna.
  5) Przebudowa drogi Mordarka Cieniawa do Jasicy.
  6) Przebudowa drogi Stara Wieś II pod Golców Stanisze.
  7) Przebudowa drogi Pasierbiec do Pęksów, Łąckiej.
  8) Przebudowa drogi Koszary Rysiówka.
  9) Przebudowa drogi Lipowe Mechówka.
  10) Przebudowa drogi Młynne Podlas.
  11) Przebudowa drogi Mordarka koło pomnika.
  12) Przebudowa drogi Mordarka Dyrkowskie Góry.
  13) Przebudowa drogi Mordarka do Jurków koło szkoły.
  14) Przebudowa drogi Nowe Rybie Centrum.
  15) Przebudowa drogi Pasierbiec do Guzika.
  16) Przebudowa drogi Rupniów Krzyżowa.
  17) Przebudowa drogi Rupniów koło Wójtowicza.
  18) Przebudowa drogi Stara Wieś - Golców.
  19) Przebudowa drogi Męcina - Podgórze.

  2. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych (liczba części: 19). Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
  3. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych (wykonanych sprzętem budowlanym), ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwami nawierzchni, wykonanie podbudowy drogi z kruszywa, ułożenie ścieków drogowych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, poboczy z kruszywa, a także robót towarzyszących.

  4. W powyższym punkcie zamawiający przedstawił ogólny schemat robót. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają udostępnione przez zamawiającego dokumenty, w tym przedmiary robót, przekroje typowe, lokalizacje poszczególnych dróg oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości robót i asortymentu w zależności od posiadanych środków finansowych.
 4. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tymbark
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
  Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tymbark podzielona na 5 części:
  Część 1.
  Modernizacja drogi gminnej nr ew. dz. 480/5 w miejscowości Tymbark Całkowita długość drogi przeznaczona do modernizacji wynosi 154,50 mb, szerokość 2,80 m. Modernizacja polegać będzie na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
  Część 2.
  Modernizacja zjazdu przy rynku w miejscowości Tymbark. Całkowita długość zjazdu przeznaczona do modernizacji wynosi 11,00 mb, szerokość 3,50 m. Zjazd wykonany zostanie z kostki brukowej.
  Część 3.
  Modernizacja drogi gminnej Zęzów - Zawadka w miejscowości Piekiełko. Całkowita długość drogi przeznaczona do modernizacji wynosi 100,00 mb, szerokość 2,80 m. Modernizacja polegać będzie na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
  Część 4.
  Modernizacja drogi gminnej nr ew. dz. 549/1 w miejscowości Tymbark. Całkowita długość drogi przeznaczona do modernizacji wynosi 122,50 mb, szerokość 2,80 m. Modernizacja polegać będzie na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
  Część 5.
  Modernizacja drogi gminnej Bogaczówka w Podłopieniu. Całkowita długość drogi przeznaczona do modernizacji wynosi 232,00 mb, szerokość 2,70 m. Modernizacja polegać będzie na wykonaniu podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych.
 5. Przebudowa drogi gminnej "Do nowego cmentarza" na terenie działek ewidencyjnych nr 374,470/7,961 w miejscowości Wilkowisko; km 0+003-0+167
  Zamawiający: Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej „Do nowego cmentarza” na terenie działek ewidencyjnych nr 374, 470/7, 961 w miejscowości Wilkowisko; km 0+003 - 0+167, obejmująca wykonanie : - robót rozbiórkowych i przygotowawczych (roboty pomiarowe, cięcie mechaniczne nawierzchni bitumicznych, rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych),
  - robót ziemnych (wykopy, nasypy), - odwodnienia (umocowanie rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi, przebudowa przepustu rurowego pod drogą), - wykonanie konstrukcji nawierzchni utwardzonych (jezdni drogi - masą min.asf., pobocze utwardzone kostką betonową), - robót wykończeniowych (pobocza, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe, plantowanie terenu).
  1.Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz obowiązującymi przepisami prawa. 2.Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na czas realizacji, wykonywania poszczególnych robót) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: operator koparki, operator równiarki, operatorzy walców, operator rozkładarki mas bitumicznych, robotnicy. 3.Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące w/w prace były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r, poz. 1666). Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. 4.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 6. Remont drogi gminnej Łomna – Bukowiec nr 580875K w miejscowości Łomna w km 0+000-1+880.
  Zamawiający: Gmina Nowy Wiśnicz, Nowy Wiśnicz
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadania pn.: Remont drogi gminnej Łomna – Bukowiec Nr 580875K w miejscowości Łomna w km 0+000-1+880.2. Remont drogi gminnej polega na miejscowym zerwaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyprofilowaniu podłoża, nadaniu jezdni odpowiednich spadków poprzecznych i pochylenia niwelety jezdni zbliżonej do stanu pierwotnego jezdni, odtworzeniu poboczy oraz wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego ( 7.460,45 m2 ), oczyszczeniu rowów przydrożnych.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie na którym prowadzone będą prace. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie Wykonawca.
  5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres minimalnie 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
 7. Przebudowa drogi gminnej nr K340647 Słopnice-Folwark Górny w Słopnicach w km 0+000 – 0+995
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr K 340647 Słopnice – Folwark Górny w miejscowości Słopnice na odcinku 995 mb. Ogólny zakres robót obejmuje wykonanie następujących rodzajów prac: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe oraz roboty rozbiórkowe), - umocnienie podmytego i zniszczonego korpusu drogi budowlami gabionowymi wraz z narzutem kamiennym, - roboty ziemne związane z pogłębieniem rowów odwadniających i korytowaniem w miejscach poszerzenia korpusu drogi (wykopy, nasypy), - odwodnienie (przepusty rurowe pod drogą i pod zjazdami, umocnienie rowów prefabrykowanymi elementami betonowymi), - remont mostu w km 0+30, - roboty nawierzchniowe (podbudowa tłuczniowa, nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej), - roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres określony został w załączniku nr 2 do SIWZ.
 8. Przebudowa drogi powiatowej nr K1948 Siepraw - Zakliczyn - Brzączowice od km 0+556 do km 6+650 w miejscowościach Siepraw, Zakliczyn, Brzączowice wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr K1944
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dogi powiatowej nr K1948, polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na długości około 6 km, budowie chodnika z kostki brukowej o łącznej długości około 2,8 km oraz przebudowie skrzyżowania tej drogi powiatowej z drogą powiatową nr K1944 na rondo.
 9. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr K340456 Męcina – Działy – Pisarzowa w km 0+903 do km 4+022
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr K340456 Męcina – Działy – Pisarzowa w km 0+903,00 do km 4+022,00, położonej w miejscowości Pisarzowa na terenie gminy Limanowa. Inwestycja planowana do realizacji zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych znajdujących się w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, gminie Limanowa – obręb Pisarzowa (nr 0014): dz. ewid nr: 1066, 1105, 1051.
 10. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana
  Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana”
  2. Zamówienie obejmuje:
  1) Remont drogi gminnej „Pustka” na dz. nr 1091 w miejscowości Rajbrot w km 0+000 – 1+136 – w zakres prac wchodzą roboty przygotowawcze wraz ze ścinaniem poboczy i trawy oraz odwozem urobku, frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, korytowanie wraz z odwozem ziemi z wykopu, uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, profilowanie i zagęszczenie podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, warstwa wyrównawcza z mieszanki bitumicznej, nawierzchnia z mieszanki bitumicznej, regulacja istniejącej kraty;
  2) Remont drogi gminnej „Droga na Porzecze” na dz. nr 695 w miejscowości Lipnica Murowana w km 0+000 – 0+435 – w zakres prac wchodzą roboty przygotowawcze wraz ze ścinaniem poboczy i trawy oraz odwozem urobku, korytowanie wraz z odwozem ziemi z wykopu, uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, profilowanie i zagęszczenie podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, nawierzchnia z mieszanki bitumicznej;
  3) Remont drogi gminnej „Pagórek” na dz. nr 527, 57 w miejscowości Lipnica Dolna w km 0+436 – 2+218 – w zakres prac wchodzą roboty przygotowawcze wraz ze ścinaniem poboczy i trawy oraz odwozem urobku, korytowanie wraz z odwozem ziemi z wykopu, uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, profilowanie i zagęszczenie podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, nawierzchnia z mieszanki bitumicznej;

  3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, wzór umowy stanowiące odpowiednio załącznik nr 12, 11 i 10 do SIWZ.
 11. Roboty uzupełniające przy realizacji inwestycji pn. Remonty dróg na terenie gminy Słopnice
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
  Przedmiotem zamówienia uzupełniającego są roboty budowlane stanowiące nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
 12. Odbudowa oraz remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołów które wystąpiły w 2013 i 2014 roku na terenie Gminy Jodłownik
  Zamawiający: Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik
  1.Zadanie nr 1 - Odbudowa drogi gminnej Kostrza od szkoły do mostku nr drogi 2525204 nr dz.ewid.204/2 w miejscowości Kostrza w km 0+000-0+750, której zakres obejmuje wykonanie : - podbudowy, - nawierzchni, - poboczy, - odwodnienia.
  2.Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej Janowice - Kamieniec nr drogi 2525081 nr dz.ewid.58 w miejscowości Janowice w km 0+400-1+200, którego zakres obejmuje wykonanie : - podbudowy, - nawierzchni, - poboczy.
  3.Zadanie nr 3 - Remont drogi gminnej Wilkowisko - Centrum - Rożnowa nr drogi 2525034 nr dz.ewid.748 w miejscowości Wilkowisko w km 0+350-0+850, którego zakres obejmuje wykonanie : - podbudowy, - nawierzchni, - poboczy, - odwodnienia.
  4.Zgodnie z treścią art.29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia : kierownik budowy, operator koparki, operator równiarki, operatorzy walców, operator rozkładarki mas bitumicznych, robotnicy.
 13. Remont drogi gminnej ulicy Owocowej nr K340335 w Limanowej w km 0+120 – 0+620
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej ulicy Owocowej nr K340335 w Limanowej w km 0+120 – 0+620
 14. Przebudowa dróg powiatowych: 1) nr K1954 Dziekanowice - Jankówka w miejscowości Sieraków, dł. 1,25 km 2) nr K1960 Kawec - Gruszów - Zagórzany w miejscowości Gruszów, dł. 1,65 km 3) nr K1957 Stadniki - Krzyworzeka w miejscowości Kędzierzynka, dł. 650 m 4) nr K1921 Tokarnia - Bogdanówka w miejsowości Bogdanówka, dł. 450 m
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych nr K1954 w miejscowości Sieraków, K1960 w miejscowości Gruszów, nr K1957 w miejscowości Kędzierzynka oraz K1921 w miejscowości Bogdanówka, o łącznej długości około 4,00 km. W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty: - ścinanie poboczy, - mechaniczne cięcie nawierzchni, - skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit., - wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., - oczyszczenie rowów, - uzupełnienie poboczy tłuczniem Szczegółowy zakres robót zwarty jest w SIWZ, SST, projektach oraz przedmiarach robót
 15. Remont drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w miejscowości Osieczany w km 0+000 - 0+400
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr K1933 w miejscowości Osieczany, polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej na dł. 400 m. W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty: - mechaniczne ścinanie poboczy, - mechaniczne cięcie nawierzchni, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit., - wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., w-wa ścieralna gr. 5 cm, - wykonanie przełomów, - uzupełnienie poboczy tłuczniem, - oczyszczenie rowów.
 16. Przebudowa dróg na terenie Gminy Limanowa - etap III
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Przebudowa dróg na terenie Gminy Limanowa - 6 odcinków dróg:
  1. Droga Pisarzowa - Penkalowska
  2. Droga Rupniów pod Dębem
  3. Droga Siekierczyna I do Piechury
  4. Droga Siekierczyna II Dolina
  5. Droga Sowliny - Czachurówka
  6. Droga Wysokie do Hasiorów

  Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, przepusty rurowe pod zjazdami, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, pobocze z kruszywa łamanego, roboty towarzyszące
 17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K w miejscowości Koszary i Rupniów w km 2+410 - 8+490 oraz drogi powiatowej nr 1621 K w miejscowości Jodłownik, Janowice i Szczyrzyc w km 0+376,9 - 3+726 - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6, dot. zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K w miejscowości Koszary i Rupniów w km 2+410 - 8+490 oraz drogi powiatowej nr 1621 K w miejscowości Jodłownik, Janowice i Szczyrzyc w km 0+376,9 - 3+726.

  Zamówienie obejmie w szczególności następujący zakres robót:
  1) Droga powiatowa nr 1618K - chodnik w m. Koszary:
  - wykonanie studni zbiorczej w km 3+582,
  - wykonanie drenażu oraz dodatkowego zjazdu,
  2) Droga powiatowa nr 1618K - chodnik w m. Rupniów:
  - likwidacje przełomów drogowych oraz dodatkowe umocnienie rowów,
  - wykonanie placu parkingowego w rejonie Kościoła i Szkoły, dodatkowe bariery energochłonne oraz odwodnienie w rejonie Kościoła,
  - umocnienie wylotu z przepustu w km 6+079 w m. Rupniów,
  - przebudowa zjazdu celem zmniejszenia spadku,
  - przedłużenie i umocnienie wylotu z przepustu fi 100 w km 6+994,57,
  - wykonanie nawierzchni zjazdu w km 6+994,57,
  - przedłużenie chodnika w rejonie przejścia dla pieszych,
  - dodatkowe odwodnienie odcinka drogi oraz nowego chodnika w m. Rupniów,
  - umocnienie zjazdu w km 6+944,57,
  - przedłużenie chodnika w km 5+802 - 5+848 w m. Rupniów (rejon skrzyżowania)
  3) Droga powiatowa nr 1618K w m. Rupniów:
  - uregulowanie spływu wód powierzchniowych poprzez wyprofilowanie odcinkowe nawierzchni jezdni w km 8+090 - 8+150 (dł. 60mb),
  4) Droga powiatowa nr 1621K - chodnik w m. Jodłownik:
  - dodatkowe umocnienie skarp płytami ażurowymi,
  5) Droga powiatowa nr 1621K - przebudowa drogi w m. Szczyrzyc i Janowice:
  - wzmocnienie krawędzi drogi geosiatką, wzmocnienie nawierzchni przy istniejącym chodniku w m. Szczyrzyc.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia w tym w przedmiarach robót
 18. Remonty dróg na terenie gminy Słopnice
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
  Zamówienie składa się z dwóch części. Zadanie Nr 1 - Wykonanie nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Słopnice, Zadanie Nr 2 - Remont dróg na terenie gminy Słopnice. Zakres robót obejmuje m. in.: wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni asfaltowej, umocnienie rowów, wykonanie kanalizacji sanitarnej - szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 2 do SIWZ
 19. Przebudowa drogi gminnej nr K340642 Słopnice-Zarąbki w miejscowości Słopnice w km 0+000 - 1+514
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
  Przedmiotowe zamówienie polega na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr K340642 Słopnice-Zarąbki w miejscowości Słopnice w km 0+000 - 1+514. Zakres prac obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, umocnienie skarp, montaż rur ochronnych, wykonanie chodnika z kostki betonowej, poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie oraz wykonanie oświetlania drogowego. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 2 do SIWZ
 20. Remont siedmiu dróg na terenie miasta Limanowa
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w zakresie następujących dróg na terenie miasta Limanowa: 1) remont ul. Mickiewicza w km 0+008 - 0+271 2) remont ul. Orkana w km 0+014 - 0+108 3) remont ul. Partyzantów (odnoga od ul. Paderewskiego) w km 0+000 - 0+322 4) remont odnogi od ul. Łososińskiej w km 0+035 - 0+115 5) remont ul. Bema w km 0+006 - 0+126 6) remont ul. Szkolnej w km 0+189 - 0+364 7) remont ul. Zarębki w km 0+725 - 0+875
 21. Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000260 w km 20+305 drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Kamienica wraz z dojazdami
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 22. Przebudowa dróg na terenie Gminy Limanowa - etap II
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 23. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 946 etap I z podziałem na zadania: Zadanie I: Modernizacja odcinka Kuków - Stryszawa, Zadanie II: Przebudowa mostu na potoku Czerna w m. Stryszawa
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 24. Przebudowa dróg na terenie Gminy Limanowa - etap I
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 25. Remont drogi gminnej K340497 Stara Wieś-Podlas-Leśniówka na odcinku Leśniówka-Zakopane w km 0+800 - etap II (odcinek 1) oraz w km 0+800 - 1+062 (odcinek 2)
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 26. Przebudowa drogi rolniczej Nowe Rybie - Na Bani
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 27. REMONT DROGI HALCOKI W MIEJSCOWOŚCI ŁĘTOWE
  Zamawiający: Wójt Gminy, Mszana Dolna
 28. Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 29. REMONT DROGI FLIGI-KRZYSTKI W M. MSZANA GÓRNA
  Zamawiający: Wójt Gminy, Mszana Dolna
 30. Remont dróg na terenie miasta Limanowa
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
 31. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 956: etap I: Modernizacja odcinka Sułkowice - Palcza.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 32. 1. Odbudowa drogi gminnej Jasna (droga nr 2548047, dz. ew. nr 277) w Podłopieniu w km 0+260-0+660, 2. Odbudowa drogi gminnej Dyrlówka (droga nr 2548082, dz. ew. nr 1151) w Podłopieniu w km 0+002-0+550, 3. Odbudowo drogi gminnej Tajdusie (droga nr 2548300, dz. ew. nr 566) w Zamieściu w km 0+240-0+ 750.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
 33. Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K w miejscowości Koszary i Rupniów w km 2+410 - 8+490 oraz drogi powiatowej nr 1621 K w miejscowości Jodłownik, Janowice i Szczyrzyc w km 0+376,9 - 3+726
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 34. Przebudowa dróg na terenie gminy Limanowa
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 35. 1.Odbudowa drogi gminnej Kwaśniakówka (droga nr 2548096, dz. ew. nr 1495) w Podłopieniu w km 0+003 - 0+580 2.Odbudowa drogi gminnej Działy (droga nr 2548324, dz. ew. nr 1663) w Zamieściu w km 0+000 - 0+394. 3.Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka z drogą gminną nr 2548324 Działy w km 105+408 - str. prawa w miejscowości Zamieście
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
 36. Remont drogi gminnej ul. Harcerskiej nr K340289 w Limanowej w km 0+000 - 0+170
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
 37. Remont drogi powiatowej nr K1959 Podolany - Kwapinka - Komorniki
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
 38. Remont drogi gminnej w m.PRZYSZOWA Zagórze k/Sołtysa Nr 340529K dl. 1200mb
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
 39. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 960 w m. Bukowina Tatrzańska
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 40. Remont dróg na terenie miasta Limanowa
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
 41. Roboty drogowe - ZP-11/2015
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
 42. Przebudowa drogi powiatowej nr 1631 K w Limanowej - ul. Zygmunta Augusta w km. 0 + 000 - 1 + 135 w ramach wspólnego projektu pn.: Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K - ul. Zygmunta Augusta oraz ulice miejskie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 43. Remont dróg na terenie gminy Słopnice
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
 44. Przebudowa dróg na ternie Gminy Limanowa
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 45. Przebudowa drogi rolniczej Męcina - Zakrętek
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 46. Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Laskowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 47. MODERNIZACJA DRÓG: BIAŁE, MAGORZYCA, NIWA W GMINIE KAMIENICA.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kamienica, Kamienica
 48. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 981 w m. Krynica Zdrój z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas..
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 49. 1. Modernizacja -remont drogi rolniczej Do Borycza dz.ew. 701 w miejscowości Skrzydlna w km 0+000-0+485 2. Modernizacja - remont drogi rolniczej Przededwór dz.ew. 207/1 w miejscowości Stróża w km 0+000-0+150 3. Modernizacja - remont drogi rolniczej Tomery-Hanule-Wójtowicze dz.ew. 192 w miejscowości Wola Skrzydlańska w km 0+000-0+535
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
 50. Remont drogi koło Biskupa na działkach nr 979, 978/2, 839/7 w miejscowości Lipnik w km 0+000 - 1+200.
  Zamawiający: Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy, Wiśniowa
 51. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 52. Remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, który wystąpił w 2013 roku na terenie Gminy Jodłownik
  Zamawiający: Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik
 53. Remont drogi gminnej Stronie Świdnik na most pod Moczurę Nr 340541K w miejscowości Stronie w km 1+041-1+716
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
 54. 1. Remont drogi gminnej Mrózki nr K340078, dz.ew. 276 w miejscowości Półrzeczki w km 0+460-1+200, 2. Remont drogi gminnej Zakopiec-Kędrówka nr K340108, dz.ew. 728 w miejscowości Stróża w km 0+000-0+600, 3.Remont drogi gminnej Oszczędy nr K340125, dz.ew. 1837 w miejscowości Wilczyce w km 0+000-0+800, 4. Remont drogi gminnej Górka Plebańska nr 2521011, dz.ew. 2050, 2048/2 w miejscowości Dobra w km 0+000-0+350, 5. Remont drogi gminnej Gąsiory nr K340005, dz.ew. 715, 732 w miejscowości Chyszówki w km 0+750-1+320
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
 55. Remont drogi powiatowej Wojakowa - Sechna - Ujanowice ( nr drogi 1451K , nr dz. ewid.105 ) w miejscowości Dobrociesz w km 2+085-2+815 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, Brzesko
 56. Przebudowa drogi powiatowej nr 1631 K w Limanowej - ul. Zygmunta Augusta w km. 0 + 000 - 1 + 135 w ramach wspólnego projektu pn.: Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K - ul. Zygmunta Augusta oraz ulice miejskie.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 57. Odbudowa drogi gminnej Surdzielówka w Podłopieniu w km 0+000 - 0+510 dz. ew. nr 1085
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
 58. Remont ul. Tabora i Bednarczyka w Limanowej
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
 59. Odbudowa obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, który wystąpił w 2014 roku na terenie Gminy Jodłownik
  Zamawiający: Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik
 60. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa od km 6+000 do km 8+500.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
 61. Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - Przebudowa skrzyżowania DW nr 966 z DW nr 965 przy szkole w m. Muchówka - roboty uzupełniające do umowy nr 149/2014/ZDW
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 62. Remont drogi gminnej K 340211 Pod Modyń w m. Zalesie w km 1+500 - 2 +500
  Zamawiający: Urząd Gminy Kamienica, Kamienica
 63. Remont drogi gminnej Włodarzówka - Majchrówka nr 2530103 w miejscowości Krosna w km 0+000 - 0+800
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 64. Remont drogi powiatowej nr 1546 K Stadła - Długołęka - Przyszowa w miejscowości Przyszowa w km 9 + 936 - 10 + 040 i 10 + 040 - 10 + 730.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 65. Odbudowa drogi gminnej ul. Suchej nr 340360 w Limanowej w km 0+000 - 0+500
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
 66. Remont drogi gminnej K340492 Męcina - Szczepieniec w miejscowości Męcina w km. 0+000 - 0+600
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 67. Remont drogi gminnej K340448 Lipowe - Słopnice w miejscowości Lipowe w km 1+100 -1+675
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 68. Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - Przebudowa skrzyżowania DW nr 966 z DW nr 965 przy szkole w m. Muchówka
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 69. Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego relacji Świdnik - Limanowa - odcinkowa przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K i 1631K na terenie Powiatu Limanowskiego - zamówienie uzupełniające II.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 70. Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZDP.ZP.2720.7.2014 z dnia 05.05.2014 r. nieprzekraczającego 50% wartości zamówienia podstawowego pn: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2014r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 71. Remont drogi gminnej Pulkówka-Pomnik-Przełęcz nr K340012, dz. ew. 250, 577 w miejscowości Chyszówki w km 0+000-0+560
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
 72. Przebudowa dróg na terenie gminy Limanowa - etap II
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 73. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 969 na odcinku Łącko - Czerniec z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 74. Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Laskowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 75. Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego relacji Świdnik - Limanowa - odcinkowa przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K i 1631K na terenie Powiatu Limanowskiego - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 76. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na ciągu dróg gminnych Nr K340644 Słopnice-Granice, Nr K340650 Słopnice-Markowo-Przylaski, Słopnice-Markowo w Słopnicach na odcinku 3830 mb
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
 77. REMONT DROGI GMINNEJ K340208 ZASADNE - FARONÓWKA w m. ZASADNE w km 1 +350 - 1 +750, REMONT DROGI GMINNEJ K340196 MAJERY w km 0 + 600 - 0 +900 w m. KAMIENICA.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kamienica, Kamienica
 78. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 79. Remont dróg powiatowych nr 1616 K Mszana Górna - Podłopień w miejscowości Podłopień, nr 1632 K Kępanów - Tymbark w miejscowości Podłopień oraz nr 1609 K Limanowa - Kamienica w miejscowości Zalesie.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 80. 1. Remont drogi gminnej Dyrlówka nr drogi 2548191 dz. ew. Nr 2912 w miejscowości Podłopień w km 0+300 - 0+560 2. Remont drogi gminnej Zarąbki - Piekiełko nr drogi 2548342 dz. ew. nr 243 w miejscowości Zawadka w km 2+200 - 2+700
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
 81. Odbudowa drogi gminnej Widoma K580389 w m. Rozdziele w km 0+550 - 0+900 - etap II
  Zamawiający: Gmina Żegocina, Żegocina
 82. Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego relacji Świdnik - Limanowa - odcinkowa przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K i 1631K na terenie Powiatu Limanowskiego.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 83. Przebudowa dróg w miejscowości Laskowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 84. Przebudowa dróg powiatowych nr 1404 K Dębno -Melsztyn w km 0+016÷10+555 ; nr 1438K Łoniowa - Zawada Uszewska w km 0+000÷1+833 ; nr 1441K Złota p.wieś w km 0+000÷0+016 wraz budową chodników w ciągu drogi nr 1404K współfinansowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, Brzesko
 85. Przebudowa leśnych dróg wewnętrznych - remont nawierzchni bitumicznej na drodze leśnej o nr 1/IV w Leśnictwie Mogielica
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa, Limanowa
 86. Remont po powodzi drogi gminnej K340456 Męcina - Działy - Pisarzowa w km 0+000 - 0+900
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 87. Przebudowa skrzyżowania ulicy Słonecznej i ulicy K. Wielkiego w Myślenicach na rondo
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
 88. Remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, który wystąpił w 2010 roku na terenie Gminy Jodłownik
  Zamawiający: Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik
 89. Odbudowa drogi gminnej Koło Bodzionego nr 293870 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+650
  Zamawiający: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie
 90. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego - 2 zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2089K Ostrów Królewski - Rzezawa w miejscowości Rzezawa; Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1960K Kawec - Lubomierz w miejscowości Lubomierz - Etap II.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
 91. Przebudowa dróg na terenie gminy Limanowa (2)
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 92. Przebudowa drogi rolniczej Mordarka - Pisarskie Góry w km. 0+000 - 0+830
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 93. Remont dróg gminnych w Gminie ŁUKOWICA : w m. ŚWIDNIK Jadamwola k/cegielni nr 340511K , w m. MŁYŃCZYSKA Wierchowa Góra nr 340524K, w m. PRZYSZOWA Roztoka -Siekierczyna nr 340533K , w m. ROZTOKA, Siekierczyna k/Czaji nr 340536K wraz z remontem 2-ch przepustów pod drogą
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
 94. Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr K340644 Słopnice-Granice, Nr K340646 Słopnice-Międzydwory i Nr K340643 Słopnice-Miłkowskie w Słopnicach na odcinku 3962 mb
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
 95. Odbudowa drogi powiatowej nr 1351 K Sufczyn - Gwoździec w msc Łysa Góra , Jaworsko w km 9+410 ÷ 11+280 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, Brzesko
 96. Remont drogi rolniczej w m.Świdnik Działy I nr dr 340905K nr dz 165 o długości 500mb
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
 97. Remont dróg na terenie Gminy Lipnica Murowana
  Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana
 98. Remont drogi gminnej Granice-Klękówka w miejscowości Chomranice w km 0+000-0+530
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
 99. Odbudowa dróg gminnych w Rozdzielu i Żegocinie
  Zamawiający: Gmina Żegocina, Żegocina
 100. 1. Odbudowa po powodzi drogi gminnej Tomery Mazgaje nr K340099 w miejscowości Przenosza, km 0+000-0+900 2. Odbudowa po powodzi drogi gminnej Krawce nr K340112 w miejscowości Wilczyce, km 0+000-0+300
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
 101. Odbudowę dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z podziałem na dwa zadania Zadanie nr I. Odbudowa drogi powiatowej nr 1447 K Muchówka - Porąbka Iwkowska msc. Wojakowa, w km 9+970-10+300 oraz Porąbka Iwkowska w km 11+160-13+690 . Zadanie nr II. Odbudowa drogi powiatowej nr 1450 K Łęki - Kąty msc. Kąty, Drużków Pusty, Dobrociesz w km 1+060- 3+070.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, Brzesko