Kogo reprezentuje osoba

Stankiewicz Monika

w KRS

Monika Stankiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Monika
Nazwisko:Stankiewicz
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1945 r., wiek 72 lata
Miejscowości:Limanowa (Małopolskie)
Przetargi:198 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Duda Lucyna, Frączek Andrzej, Janczy Grzegorz, Mamak Józef, Mruk Grzegorz Franciszek, Sułkowska Anna Elżbieta, Szkarłat Maciej, Szkarłat Andrzej, Warzecha Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Biuro Rachunkowości i Doradztwa Cent Sp. Z O.O., Limanowa − KRS 0000073238
 2. Przedsiębiorstwo Drogowo-mostowe Limdrog Sp. Z O.O., Limanowa − KRS 0000108813

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Remont drogi gminnej Łomna – Bukowiec nr 580875K w miejscowości Łomna w km 0+000-1+880.
  Zamawiający: Gmina Nowy Wiśnicz, Nowy Wiśnicz
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadania pn.: Remont drogi gminnej Łomna – Bukowiec Nr 580875K w miejscowości Łomna w km 0+000-1+880.2. Remont drogi gminnej polega na miejscowym zerwaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyprofilowaniu podłoża, nadaniu jezdni odpowiednich spadków poprzecznych i pochylenia niwelety jezdni zbliżonej do stanu pierwotnego jezdni, odtworzeniu poboczy oraz wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego ( 7.460,45 m2 ), oczyszczeniu rowów przydrożnych.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, przedmiar robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie na którym prowadzone będą prace. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie Wykonawca.
  5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres minimalnie 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez zamawiającego wynosi 60 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
 2. Przebudowa drogi gminnej nr K340647 Słopnice-Folwark Górny w Słopnicach w km 0+000 – 0+995
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr K 340647 Słopnice – Folwark Górny w miejscowości Słopnice na odcinku 995 mb. Ogólny zakres robót obejmuje wykonanie następujących rodzajów prac: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe oraz roboty rozbiórkowe), - umocnienie podmytego i zniszczonego korpusu drogi budowlami gabionowymi wraz z narzutem kamiennym, - roboty ziemne związane z pogłębieniem rowów odwadniających i korytowaniem w miejscach poszerzenia korpusu drogi (wykopy, nasypy), - odwodnienie (przepusty rurowe pod drogą i pod zjazdami, umocnienie rowów prefabrykowanymi elementami betonowymi), - remont mostu w km 0+30, - roboty nawierzchniowe (podbudowa tłuczniowa, nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej), - roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres określony został w załączniku nr 2 do SIWZ.
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr K1948 Siepraw - Zakliczyn - Brzączowice od km 0+556 do km 6+650 w miejscowościach Siepraw, Zakliczyn, Brzączowice wraz ze skrzyżowaniem z drogą nr K1944
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dogi powiatowej nr K1948, polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej na długości około 6 km, budowie chodnika z kostki brukowej o łącznej długości około 2,8 km oraz przebudowie skrzyżowania tej drogi powiatowej z drogą powiatową nr K1944 na rondo.
 4. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej nr K340456 Męcina – Działy – Pisarzowa w km 0+903 do km 4+022
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr K340456 Męcina – Działy – Pisarzowa w km 0+903,00 do km 4+022,00, położonej w miejscowości Pisarzowa na terenie gminy Limanowa. Inwestycja planowana do realizacji zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych znajdujących się w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, gminie Limanowa – obręb Pisarzowa (nr 0014): dz. ewid nr: 1066, 1105, 1051.
 5. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana
  Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana”
  2. Zamówienie obejmuje:
  1) Remont drogi gminnej „Pustka” na dz. nr 1091 w miejscowości Rajbrot w km 0+000 – 1+136 – w zakres prac wchodzą roboty przygotowawcze wraz ze ścinaniem poboczy i trawy oraz odwozem urobku, frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, korytowanie wraz z odwozem ziemi z wykopu, uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, profilowanie i zagęszczenie podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, warstwa wyrównawcza z mieszanki bitumicznej, nawierzchnia z mieszanki bitumicznej, regulacja istniejącej kraty;
  2) Remont drogi gminnej „Droga na Porzecze” na dz. nr 695 w miejscowości Lipnica Murowana w km 0+000 – 0+435 – w zakres prac wchodzą roboty przygotowawcze wraz ze ścinaniem poboczy i trawy oraz odwozem urobku, korytowanie wraz z odwozem ziemi z wykopu, uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, profilowanie i zagęszczenie podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, nawierzchnia z mieszanki bitumicznej;
  3) Remont drogi gminnej „Pagórek” na dz. nr 527, 57 w miejscowości Lipnica Dolna w km 0+436 – 2+218 – w zakres prac wchodzą roboty przygotowawcze wraz ze ścinaniem poboczy i trawy oraz odwozem urobku, korytowanie wraz z odwozem ziemi z wykopu, uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym, profilowanie i zagęszczenie podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, nawierzchnia z mieszanki bitumicznej;

  3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, wzór umowy stanowiące odpowiednio załącznik nr 12, 11 i 10 do SIWZ.
 6. Roboty uzupełniające przy realizacji inwestycji pn. Remonty dróg na terenie gminy Słopnice
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
  Przedmiotem zamówienia uzupełniającego są roboty budowlane stanowiące nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
 7. Odbudowa oraz remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołów które wystąpiły w 2013 i 2014 roku na terenie Gminy Jodłownik
  Zamawiający: Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik
  1.Zadanie nr 1 - Odbudowa drogi gminnej Kostrza od szkoły do mostku nr drogi 2525204 nr dz.ewid.204/2 w miejscowości Kostrza w km 0+000-0+750, której zakres obejmuje wykonanie : - podbudowy, - nawierzchni, - poboczy, - odwodnienia.
  2.Zadanie nr 2 - Remont drogi gminnej Janowice - Kamieniec nr drogi 2525081 nr dz.ewid.58 w miejscowości Janowice w km 0+400-1+200, którego zakres obejmuje wykonanie : - podbudowy, - nawierzchni, - poboczy.
  3.Zadanie nr 3 - Remont drogi gminnej Wilkowisko - Centrum - Rożnowa nr drogi 2525034 nr dz.ewid.748 w miejscowości Wilkowisko w km 0+350-0+850, którego zakres obejmuje wykonanie : - podbudowy, - nawierzchni, - poboczy, - odwodnienia.
  4.Zgodnie z treścią art.29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia : kierownik budowy, operator koparki, operator równiarki, operatorzy walców, operator rozkładarki mas bitumicznych, robotnicy.
 8. Remont drogi gminnej ulicy Owocowej nr K340335 w Limanowej w km 0+120 – 0+620
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej ulicy Owocowej nr K340335 w Limanowej w km 0+120 – 0+620
 9. Przebudowa dróg powiatowych: 1) nr K1954 Dziekanowice - Jankówka w miejscowości Sieraków, dł. 1,25 km 2) nr K1960 Kawec - Gruszów - Zagórzany w miejscowości Gruszów, dł. 1,65 km 3) nr K1957 Stadniki - Krzyworzeka w miejscowości Kędzierzynka, dł. 650 m 4) nr K1921 Tokarnia - Bogdanówka w miejsowości Bogdanówka, dł. 450 m
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych nr K1954 w miejscowości Sieraków, K1960 w miejscowości Gruszów, nr K1957 w miejscowości Kędzierzynka oraz K1921 w miejscowości Bogdanówka, o łącznej długości około 4,00 km. W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty: - ścinanie poboczy, - mechaniczne cięcie nawierzchni, - skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit., - wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., - oczyszczenie rowów, - uzupełnienie poboczy tłuczniem Szczegółowy zakres robót zwarty jest w SIWZ, SST, projektach oraz przedmiarach robót
 10. Remont drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w miejscowości Osieczany w km 0+000 - 0+400
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr K1933 w miejscowości Osieczany, polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej na dł. 400 m. W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty: - mechaniczne ścinanie poboczy, - mechaniczne cięcie nawierzchni, - skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bit., - wykonanie nawierzchni z mieszanek min.-bit., w-wa ścieralna gr. 5 cm, - wykonanie przełomów, - uzupełnienie poboczy tłuczniem, - oczyszczenie rowów.
 11. Przebudowa dróg na terenie Gminy Limanowa - etap III
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Przebudowa dróg na terenie Gminy Limanowa - 6 odcinków dróg:
  1. Droga Pisarzowa - Penkalowska
  2. Droga Rupniów pod Dębem
  3. Droga Siekierczyna I do Piechury
  4. Droga Siekierczyna II Dolina
  5. Droga Sowliny - Czachurówka
  6. Droga Wysokie do Hasiorów

  Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, przepusty rurowe pod zjazdami, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna, podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, pobocze z kruszywa łamanego, roboty towarzyszące
 12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K w miejscowości Koszary i Rupniów w km 2+410 - 8+490 oraz drogi powiatowej nr 1621 K w miejscowości Jodłownik, Janowice i Szczyrzyc w km 0+376,9 - 3+726 - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6, dot. zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K w miejscowości Koszary i Rupniów w km 2+410 - 8+490 oraz drogi powiatowej nr 1621 K w miejscowości Jodłownik, Janowice i Szczyrzyc w km 0+376,9 - 3+726.

  Zamówienie obejmie w szczególności następujący zakres robót:
  1) Droga powiatowa nr 1618K - chodnik w m. Koszary:
  - wykonanie studni zbiorczej w km 3+582,
  - wykonanie drenażu oraz dodatkowego zjazdu,
  2) Droga powiatowa nr 1618K - chodnik w m. Rupniów:
  - likwidacje przełomów drogowych oraz dodatkowe umocnienie rowów,
  - wykonanie placu parkingowego w rejonie Kościoła i Szkoły, dodatkowe bariery energochłonne oraz odwodnienie w rejonie Kościoła,
  - umocnienie wylotu z przepustu w km 6+079 w m. Rupniów,
  - przebudowa zjazdu celem zmniejszenia spadku,
  - przedłużenie i umocnienie wylotu z przepustu fi 100 w km 6+994,57,
  - wykonanie nawierzchni zjazdu w km 6+994,57,
  - przedłużenie chodnika w rejonie przejścia dla pieszych,
  - dodatkowe odwodnienie odcinka drogi oraz nowego chodnika w m. Rupniów,
  - umocnienie zjazdu w km 6+944,57,
  - przedłużenie chodnika w km 5+802 - 5+848 w m. Rupniów (rejon skrzyżowania)
  3) Droga powiatowa nr 1618K w m. Rupniów:
  - uregulowanie spływu wód powierzchniowych poprzez wyprofilowanie odcinkowe nawierzchni jezdni w km 8+090 - 8+150 (dł. 60mb),
  4) Droga powiatowa nr 1621K - chodnik w m. Jodłownik:
  - dodatkowe umocnienie skarp płytami ażurowymi,
  5) Droga powiatowa nr 1621K - przebudowa drogi w m. Szczyrzyc i Janowice:
  - wzmocnienie krawędzi drogi geosiatką, wzmocnienie nawierzchni przy istniejącym chodniku w m. Szczyrzyc.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia w tym w przedmiarach robót
 13. Remonty dróg na terenie gminy Słopnice
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
  Zamówienie składa się z dwóch części. Zadanie Nr 1 - Wykonanie nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Słopnice, Zadanie Nr 2 - Remont dróg na terenie gminy Słopnice. Zakres robót obejmuje m. in.: wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz nawierzchni asfaltowej, umocnienie rowów, wykonanie kanalizacji sanitarnej - szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 2 do SIWZ
 14. Przebudowa drogi gminnej nr K340642 Słopnice-Zarąbki w miejscowości Słopnice w km 0+000 - 1+514
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
  Przedmiotowe zamówienie polega na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr K340642 Słopnice-Zarąbki w miejscowości Słopnice w km 0+000 - 1+514. Zakres prac obejmuje m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, umocnienie skarp, montaż rur ochronnych, wykonanie chodnika z kostki betonowej, poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, oznakowanie oraz wykonanie oświetlania drogowego. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 2 do SIWZ
 15. Remont siedmiu dróg na terenie miasta Limanowa
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w zakresie następujących dróg na terenie miasta Limanowa: 1) remont ul. Mickiewicza w km 0+008 - 0+271 2) remont ul. Orkana w km 0+014 - 0+108 3) remont ul. Partyzantów (odnoga od ul. Paderewskiego) w km 0+000 - 0+322 4) remont odnogi od ul. Łososińskiej w km 0+035 - 0+115 5) remont ul. Bema w km 0+006 - 0+126 6) remont ul. Szkolnej w km 0+189 - 0+364 7) remont ul. Zarębki w km 0+725 - 0+875
 16. Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000260 w km 20+305 drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Kamienica wraz z dojazdami
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zmierzających do realizacji zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000260 w km 20+305 drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Kamienica wraz z dojazdami
 17. Przebudowa dróg na terenie Gminy Limanowa - etap II
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Przebudowa dróg na ternie Gminy Limanowa - 17 odcinków dróg:
  1. Droga Bałażówka do Kempingów
  2. Droga Kanina do Kuzaków
  3. Droga Kisielówka do Boiska
  4. Droga Kisielówka Górna
  5. Droga Kłodne Skrzętla
  6. Droga Łososina Górna Ubocz
  7. Droga Makowica Wierzch Góry
  8. Droga Męcina do Wodociągu
  9. Droga Męcina Zakrętek do Króla
  10. Droga Męcina Zakrętek od oczyszczalni
  11. Droga Mordarka do Waśko
  12. Droga Mordarka Rapacz
  13. Droga Pisarzowa do Górszczyków
  14. Droga Pisarzowa Podbrzezie
  15. Droga Stara Wieś I Łąki
  16. Droga Stara Wieś II Tokarze
  17. Droga Walowa Góra Centrum.
  Zakres robót:
  1. Roboty ziemne
  2. Przepusty rurowe pod zjazdami
  3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  4. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna
  5. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna
  6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
  7. Pobocze z kruszywa łamanego
  8. Roboty towarzyszące.
  Szczegółowy zakres robót określają załączone do SIWZ przedmiary robót.
 18. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 946 etap I z podziałem na zadania: Zadanie I: Modernizacja odcinka Kuków - Stryszawa, Zadanie II: Przebudowa mostu na potoku Czerna w m. Stryszawa
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu: Zadanie I: Modernizacja odcinka Kuków - Stryszawa I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 946 wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót w oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) pozwalających wykonać prace budowlane w oparciu o obowiązujące przepisy, do zadań wykonawcy należy dokonanie skutecznego zgłoszenia robót. II. Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 946 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. W zakresie utrzymania należy wykonywać prace związane z letnim utrzymaniem, III. Zabezpieczenia ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), IV. Wykonanie nawierzchni składającej się z: Warstwy ścieralnej z SMA 8 o grubości 3 cm z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55, dopuszcza się zastosowanie asfaltu modyfikowanego granulatem gumowo asfaltowym, oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 8cm. V. Wykonania pozostałych robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego: a)Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. b)Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji nawierzchni do podstawowych parametrów podanych w części opisowej punkt 1.1 (jeżeli z obliczeń mechanicznych będzie wynikała konieczność wzmocnienia nawierzchni). Dopuszcza się inny rodzaj podbudowy niż z betonu asfaltowego, c)Regulacja krawędzi jezdni i dostosowanie do podstawowych parametrów podanych w części opisowej pkt. 1.1, d)Remont nawierzchni zatok autobusowych, e)Remont skrzyżowań z drogami bocznymi, f)Remont zjazdów indywidualnych i publicznych, g)Remont poboczy, h)Remont cząstkowy chodnika, i)Regulacja pionowa studni wraz z wymianą zniszczonych wpustów deszczowych i elementów studni kanalizacyjnych wraz z oczyszczeniem kanalizacji, wpustów, przykanalików, seperatorów i piaskowników. j) Opracowanie i ocena stanu technicznego przepustów w ciągu przedmiotowego odcinka DW 946 i na jej podstawie wykonanie remontu lub przebudowy przepustów pod DW 946, k)Zapewnienie właściwego odwodnienia drogi (remont rowów przydrożnych, wykonanie nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, oczyszczenie istniejących rowów umocnionych elementami prefabrykowanymi) l) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, m) Stała organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe), n) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków hektometrowych U -1, o)Roboty wykończeniowe i porządkowe, p)Zabezpieczenie urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad zabezpieczeniem ze strony właścicieli sieci (w przypadku zaistnienia takiej konieczności), VI. Pełnienie nadzoru autorskiego, VII. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, VIII. Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zleceniodawcę, Zadanie II: Przebudowa mostu na potoku Czerna w m. Stryszawa. - Wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz rysunków zabezpieczenia koryta cieku, ewentualnego zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń obcych na czas wykonywania robót budowlanych. Pozyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych. Dokumentacja Projektowa powinna być sporządzona i sprawdzona zgodnie z prawem budowlanym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w projektowaniu drogowych obiektów mostowych. Dodatkowo dokumentacja projektowa powinna obejmować wyznaczenie wojskowej klasy obciążenia MLC dla przedmiotowego obiektu. - Wykonanie robót budowlanych polegających na: a) przebudowie / remoncie obiektu mostowego celem odtworzenia parametrów dla klasy A obciążenia (50 ton) i klasy drogi G oraz na obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150, b) remoncie dojazdów do obiektu na niezbędnych odcinkach, tj.: min. 8,0 mb przed mostem oraz min. 14,0 mb za mostem, w tym: nasypy, pobocza, podbudowa, nawierzchnia jezdni (szer. 7,5 m), odwodnienie, itd., w zakresie pasa drogowego dla kategorii ruchu KR4 oraz właściwej geometrii pionowej i poziomej, wraz z włączeniami, c) wykonaniu remontu prawostronnego ciągu pieszo-rowerowego na dojazdach do obiektu na odcinkach o dł. j.w. z uwzględnieniem wykonania odcinka przejściowego przed mostem, a następnie wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego na obiekcie oraz kontynuacji za mostem w kierunku Suchej Beskidzkiej (szer. 3,0 m), celem zapewnienia jednolitego ciągu o tej samej szerokości użytkowej (parametry ciągu pieszo-rowerowego na dojazdach, konstrukcja, rodzaj kostki, kolorystyka jak przy nowo wybudowanym ciągu pieszo-rowerowym), d) wykonaniu regulacji i umocnienia potoku na niezbędnym odcinku po obu stronach mostu i pod obiektem, w uzgodnieniu z Zarządcą cieku wodnego, e) wykonaniu ewentualnego zabezpieczenia lub przełożenia istniejących urządzeń obcych na czas prowadzenia robót, f) zabezpieczeniu ruchu pieszego i pojazdów na czas trwania robót, g) remoncie w obszarze przy obiekcie i na dojazdach - ścieki skarpowe, odwodnienie, umocnienie stożków, ścięcie i utwardzenie kruszywem poboczy, wyprofilowanie skarp i uporządkowanie terenu, itp., h) wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu (np. wynikających z uzgodnień z Zarządcą cieku, PKP, Urzędem Gminy itd.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami.
 19. Przebudowa dróg na terenie Gminy Limanowa - etap I
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Przebudowa dróg na ternie Gminy Limanowa - 15 odcinków dróg:
  1. Droga Lipowe osiedle Biedronie
  2. Droga Męcina Miczaki
  3. Droga Młynne Sądelówka
  4. Droga Mordarka do Jasiców
  5. Droga Nowe Rybie Jaszczurówka
  6. Droga Pasierbiec do Kuliga
  7. Droga Rupniów Pagorek
  8. Droga Siekierczyna I do Łyszczarzy
  9. Droga Siekierczyna I do Nalepy
  10. Droga Siekierczyna II do Młynarczyków
  11. Droga Siekierczyna II do Wojsławów
  12. Droga Sowliny Sajdakówka Rola
  13. Droga Stara Wieś I do Króla
  14. Droga Stara Wieś Wola - Rola
  15. Droga Stare Rybie do Sroki
  Zakres robót:
  1. Roboty ziemne
  2. Przepusty rurowe pod zjazdami
  3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  4. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna
  5. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna
  6. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
  7. Pobocze z kruszywa łamanego
  8. Roboty towarzyszące.
  Szczegółowy zakres robót określają załączone do SIWZ przedmiary robót.
 20. Remont drogi gminnej K340497 Stara Wieś-Podlas-Leśniówka na odcinku Leśniówka-Zakopane w km 0+800 - etap II (odcinek 1) oraz w km 0+800 - 1+062 (odcinek 2)
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
  Zakres prac obejmuje w szczególności następujący asortyment robót:

  Odcinek 1
  1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 2942,0 m2
  2. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 2942,0 m2
  3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm - 2336,9 m2
  4. Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm krotność = 0,75 - 640,0 m2
  5. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym granitowy frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - 640,0 m2
  6. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm zjazdy - 252,0 m2
  7. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm zjazdy - 105,0 m2
  8. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km ROWY - 45,85 m3
  9. Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia cięŜkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m - 9,0 m3
  10. Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - 24,0 m
  11. Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - 6,0 m3
  12. Wykonanie ubezpieczenia płytami aŜurowymi typu Krata mała o wym. 90x60x10 - 5,4 m2

  Odcinek 2
  1. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - 121,0m2
  2. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - 21m
  3. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km KORYTOWANIE , ROWY - 133,0 m3
  4. Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o 50x50x32 cm na podbudowie MATERIAŁ INWESTORA-75,0m
  5. Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbudowie - 100,0 m
  6. Ułożenie ścieków drogowych korytkowych KOLEJOWYCH 62X68X71 na podbudowie - 311,0 m
  7. Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa - 2,7 m3
  8. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm - 3,0 m
  9. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm - 2 ścianki
  10. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - 3,0 m
  11. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - 2 ścianki
  12. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - 3,0 m
  13. Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm - 2 ścianki
  14. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  w gruncie kat. V-VI - 1303,2 m2
  15. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - 387,5 m2
  16. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 958,2 m2
  17. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 958,2 m2
  18. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm - 869,6 m2
  19. Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm - krotność = 0,75 - 209,6 m2
  20. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym granitowy frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 - 209,6 m2
  21. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Zjazdy - 72,0 m2
  22. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Zjazdy - 72,0 m2
  23. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm Zjazdy - 30 m2
  24. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.IV - 36,0 m3
  25. Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m - 36,0 m3
  Szczegółowy zakres robót określa załączony do SIWZ przedmiar robót.
 21. Przebudowa drogi rolniczej Nowe Rybie - Na Bani
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 22. REMONT DROGI HALCOKI W MIEJSCOWOŚCI ŁĘTOWE
  Zamawiający: Wójt Gminy, Mszana Dolna
 23. Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 24. REMONT DROGI FLIGI-KRZYSTKI W M. MSZANA GÓRNA
  Zamawiający: Wójt Gminy, Mszana Dolna
 25. Remont dróg na terenie miasta Limanowa
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
 26. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 956: etap I: Modernizacja odcinka Sułkowice - Palcza.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 27. 1. Odbudowa drogi gminnej Jasna (droga nr 2548047, dz. ew. nr 277) w Podłopieniu w km 0+260-0+660, 2. Odbudowa drogi gminnej Dyrlówka (droga nr 2548082, dz. ew. nr 1151) w Podłopieniu w km 0+002-0+550, 3. Odbudowo drogi gminnej Tajdusie (droga nr 2548300, dz. ew. nr 566) w Zamieściu w km 0+240-0+ 750.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
 28. Przebudowa drogi powiatowej nr 1618 K w miejscowości Koszary i Rupniów w km 2+410 - 8+490 oraz drogi powiatowej nr 1621 K w miejscowości Jodłownik, Janowice i Szczyrzyc w km 0+376,9 - 3+726
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 29. Przebudowa dróg na terenie gminy Limanowa
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 30. 1.Odbudowa drogi gminnej Kwaśniakówka (droga nr 2548096, dz. ew. nr 1495) w Podłopieniu w km 0+003 - 0+580 2.Odbudowa drogi gminnej Działy (droga nr 2548324, dz. ew. nr 1663) w Zamieściu w km 0+000 - 0+394. 3.Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka z drogą gminną nr 2548324 Działy w km 105+408 - str. prawa w miejscowości Zamieście
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
 31. Remont drogi gminnej ul. Harcerskiej nr K340289 w Limanowej w km 0+000 - 0+170
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
 32. Remont drogi powiatowej nr K1959 Podolany - Kwapinka - Komorniki
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
 33. Remont drogi gminnej w m.PRZYSZOWA Zagórze k/Sołtysa Nr 340529K dl. 1200mb
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
 34. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 960 w m. Bukowina Tatrzańska
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 35. Remont dróg na terenie miasta Limanowa
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
 36. Roboty drogowe - ZP-11/2015
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
 37. Przebudowa drogi powiatowej nr 1631 K w Limanowej - ul. Zygmunta Augusta w km. 0 + 000 - 1 + 135 w ramach wspólnego projektu pn.: Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K - ul. Zygmunta Augusta oraz ulice miejskie - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 38. Remont dróg na terenie gminy Słopnice
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
 39. Przebudowa dróg na ternie Gminy Limanowa
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 40. Przebudowa drogi rolniczej Męcina - Zakrętek
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 41. Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Laskowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 42. MODERNIZACJA DRÓG: BIAŁE, MAGORZYCA, NIWA W GMINIE KAMIENICA.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kamienica, Kamienica
 43. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 981 w m. Krynica Zdrój z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas..
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 44. 1. Modernizacja -remont drogi rolniczej Do Borycza dz.ew. 701 w miejscowości Skrzydlna w km 0+000-0+485 2. Modernizacja - remont drogi rolniczej Przededwór dz.ew. 207/1 w miejscowości Stróża w km 0+000-0+150 3. Modernizacja - remont drogi rolniczej Tomery-Hanule-Wójtowicze dz.ew. 192 w miejscowości Wola Skrzydlańska w km 0+000-0+535
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
 45. Remont drogi koło Biskupa na działkach nr 979, 978/2, 839/7 w miejscowości Lipnik w km 0+000 - 1+200.
  Zamawiający: Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy, Wiśniowa
 46. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Laskowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 47. Remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, który wystąpił w 2013 roku na terenie Gminy Jodłownik
  Zamawiający: Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik
 48. Remont drogi gminnej Stronie Świdnik na most pod Moczurę Nr 340541K w miejscowości Stronie w km 1+041-1+716
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
 49. 1. Remont drogi gminnej Mrózki nr K340078, dz.ew. 276 w miejscowości Półrzeczki w km 0+460-1+200, 2. Remont drogi gminnej Zakopiec-Kędrówka nr K340108, dz.ew. 728 w miejscowości Stróża w km 0+000-0+600, 3.Remont drogi gminnej Oszczędy nr K340125, dz.ew. 1837 w miejscowości Wilczyce w km 0+000-0+800, 4. Remont drogi gminnej Górka Plebańska nr 2521011, dz.ew. 2050, 2048/2 w miejscowości Dobra w km 0+000-0+350, 5. Remont drogi gminnej Gąsiory nr K340005, dz.ew. 715, 732 w miejscowości Chyszówki w km 0+750-1+320
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
 50. Remont drogi powiatowej Wojakowa - Sechna - Ujanowice ( nr drogi 1451K , nr dz. ewid.105 ) w miejscowości Dobrociesz w km 2+085-2+815 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, Brzesko
 51. Przebudowa drogi powiatowej nr 1631 K w Limanowej - ul. Zygmunta Augusta w km. 0 + 000 - 1 + 135 w ramach wspólnego projektu pn.: Usprawnienie płynności ruchu i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Limanowa obejmującego drogę powiatową nr 1631 K - ul. Zygmunta Augusta oraz ulice miejskie.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 52. Odbudowa drogi gminnej Surdzielówka w Podłopieniu w km 0+000 - 0+510 dz. ew. nr 1085
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
 53. Remont ul. Tabora i Bednarczyka w Limanowej
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
 54. Odbudowa obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, który wystąpił w 2014 roku na terenie Gminy Jodłownik
  Zamawiający: Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik
 55. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa od km 6+000 do km 8+500.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Nowy Targ
 56. Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - Przebudowa skrzyżowania DW nr 966 z DW nr 965 przy szkole w m. Muchówka - roboty uzupełniające do umowy nr 149/2014/ZDW
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 57. Remont drogi gminnej K 340211 Pod Modyń w m. Zalesie w km 1+500 - 2 +500
  Zamawiający: Urząd Gminy Kamienica, Kamienica
 58. Remont drogi gminnej Włodarzówka - Majchrówka nr 2530103 w miejscowości Krosna w km 0+000 - 0+800
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 59. Remont drogi powiatowej nr 1546 K Stadła - Długołęka - Przyszowa w miejscowości Przyszowa w km 9 + 936 - 10 + 040 i 10 + 040 - 10 + 730.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 60. Odbudowa drogi gminnej ul. Suchej nr 340360 w Limanowej w km 0+000 - 0+500
  Zamawiający: Miasto Limanowa, Limanowa
 61. Remont drogi gminnej K340492 Męcina - Szczepieniec w miejscowości Męcina w km. 0+000 - 0+600
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 62. Remont drogi gminnej K340448 Lipowe - Słopnice w miejscowości Lipowe w km 1+100 -1+675
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 63. Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich - Przebudowa skrzyżowania DW nr 966 z DW nr 965 przy szkole w m. Muchówka
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 64. Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego relacji Świdnik - Limanowa - odcinkowa przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K i 1631K na terenie Powiatu Limanowskiego - zamówienie uzupełniające II.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 65. Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZDP.ZP.2720.7.2014 z dnia 05.05.2014 r. nieprzekraczającego 50% wartości zamówienia podstawowego pn: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego w 2014r.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 66. Remont drogi gminnej Pulkówka-Pomnik-Przełęcz nr K340012, dz. ew. 250, 577 w miejscowości Chyszówki w km 0+000-0+560
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
 67. Przebudowa dróg na terenie gminy Limanowa - etap II
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 68. Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - DW 969 na odcinku Łącko - Czerniec z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Kraków
 69. Przebudowa dróg rolniczych na terenie Gminy Laskowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 70. Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego relacji Świdnik - Limanowa - odcinkowa przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K i 1631K na terenie Powiatu Limanowskiego - zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 71. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na ciągu dróg gminnych Nr K340644 Słopnice-Granice, Nr K340650 Słopnice-Markowo-Przylaski, Słopnice-Markowo w Słopnicach na odcinku 3830 mb
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
 72. REMONT DROGI GMINNEJ K340208 ZASADNE - FARONÓWKA w m. ZASADNE w km 1 +350 - 1 +750, REMONT DROGI GMINNEJ K340196 MAJERY w km 0 + 600 - 0 +900 w m. KAMIENICA.
  Zamawiający: Urząd Gminy Kamienica, Kamienica
 73. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, Wieliczka
 74. Remont dróg powiatowych nr 1616 K Mszana Górna - Podłopień w miejscowości Podłopień, nr 1632 K Kępanów - Tymbark w miejscowości Podłopień oraz nr 1609 K Limanowa - Kamienica w miejscowości Zalesie.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 75. 1. Remont drogi gminnej Dyrlówka nr drogi 2548191 dz. ew. Nr 2912 w miejscowości Podłopień w km 0+300 - 0+560 2. Remont drogi gminnej Zarąbki - Piekiełko nr drogi 2548342 dz. ew. nr 243 w miejscowości Zawadka w km 2+200 - 2+700
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
 76. Odbudowa drogi gminnej Widoma K580389 w m. Rozdziele w km 0+550 - 0+900 - etap II
  Zamawiający: Gmina Żegocina, Żegocina
 77. Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego relacji Świdnik - Limanowa - odcinkowa przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K i 1631K na terenie Powiatu Limanowskiego.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 78. Przebudowa dróg w miejscowości Laskowa
  Zamawiający: Urząd Gminy Laskowa, Laskowa
 79. Przebudowa dróg powiatowych nr 1404 K Dębno -Melsztyn w km 0+016÷10+555 ; nr 1438K Łoniowa - Zawada Uszewska w km 0+000÷1+833 ; nr 1441K Złota p.wieś w km 0+000÷0+016 wraz budową chodników w ciągu drogi nr 1404K współfinansowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, Brzesko
 80. Przebudowa leśnych dróg wewnętrznych - remont nawierzchni bitumicznej na drodze leśnej o nr 1/IV w Leśnictwie Mogielica
  Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa, Limanowa
 81. Remont po powodzi drogi gminnej K340456 Męcina - Działy - Pisarzowa w km 0+000 - 0+900
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 82. Przebudowa skrzyżowania ulicy Słonecznej i ulicy K. Wielkiego w Myślenicach na rondo
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Myślenice
 83. Remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, który wystąpił w 2010 roku na terenie Gminy Jodłownik
  Zamawiający: Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik
 84. Odbudowa drogi gminnej Koło Bodzionego nr 293870 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+650
  Zamawiający: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie
 85. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego - 2 zadania: Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2089K Ostrów Królewski - Rzezawa w miejscowości Rzezawa; Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1960K Kawec - Lubomierz w miejscowości Lubomierz - Etap II.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, Nowy Wiśnicz
 86. Przebudowa dróg na terenie gminy Limanowa (2)
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 87. Przebudowa drogi rolniczej Mordarka - Pisarskie Góry w km. 0+000 - 0+830
  Zamawiający: Gmina Limanowa, Limanowa
 88. Remont dróg gminnych w Gminie ŁUKOWICA : w m. ŚWIDNIK Jadamwola k/cegielni nr 340511K , w m. MŁYŃCZYSKA Wierchowa Góra nr 340524K, w m. PRZYSZOWA Roztoka -Siekierczyna nr 340533K , w m. ROZTOKA, Siekierczyna k/Czaji nr 340536K wraz z remontem 2-ch przepustów pod drogą
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
 89. Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr K340644 Słopnice-Granice, Nr K340646 Słopnice-Międzydwory i Nr K340643 Słopnice-Miłkowskie w Słopnicach na odcinku 3962 mb
  Zamawiający: Wójt Gminy Słopnice, Słopnice
 90. Odbudowa drogi powiatowej nr 1351 K Sufczyn - Gwoździec w msc Łysa Góra , Jaworsko w km 9+410 ÷ 11+280 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, Brzesko
 91. Remont drogi rolniczej w m.Świdnik Działy I nr dr 340905K nr dz 165 o długości 500mb
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
 92. Remont dróg na terenie Gminy Lipnica Murowana
  Zamawiający: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana
 93. Remont drogi gminnej Granice-Klękówka w miejscowości Chomranice w km 0+000-0+530
  Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, Chełmiec
 94. Odbudowa dróg gminnych w Rozdzielu i Żegocinie
  Zamawiający: Gmina Żegocina, Żegocina
 95. 1. Odbudowa po powodzi drogi gminnej Tomery Mazgaje nr K340099 w miejscowości Przenosza, km 0+000-0+900 2. Odbudowa po powodzi drogi gminnej Krawce nr K340112 w miejscowości Wilczyce, km 0+000-0+300
  Zamawiający: Wójt Gminy Dobra, Dobra
 96. Odbudowę dróg powiatowych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z podziałem na dwa zadania Zadanie nr I. Odbudowa drogi powiatowej nr 1447 K Muchówka - Porąbka Iwkowska msc. Wojakowa, w km 9+970-10+300 oraz Porąbka Iwkowska w km 11+160-13+690 . Zadanie nr II. Odbudowa drogi powiatowej nr 1450 K Łęki - Kąty msc. Kąty, Drużków Pusty, Dobrociesz w km 1+060- 3+070.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku, Brzesko
 97. Remont dróg gminnych w Gminie ŁUKOWICA : Siekierczyna k/Czaji nr 340536K w m. ROZTOKA, Młyńczyska-Roztoka nr 340521K w m. MŁYŃCZYSKA, Markówka nr 340515K w m. JASTRZĘBIE, Zawada nr 340516K w m. ŁUKOWICA, Kierków nr 340528K w m.PRZYSZOWA
  Zamawiający: Urząd Gminy Łukowica, Łukowica
 98. Remont dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Czecha i ul. Łazarskiego, budowę drogi gminnej: ul. Czecha, przebudowę drogi gminnej: ul. Czecha i skrzyżowania dróg gminnych: ul. Grunwaldzkiej, ul. Sikorskiego i ul. Czecha na rondo w Limanowej
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Limanowa, Limanowa
 99. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa - remont odcinkowy ciągu drogi powiatowej nr 1622K relacji Dąbie - Szczyrzyc - Skrzydlna - Dobra w km 4+500 - 18+822 na terenie Powiatu Limanowskiego - etap II.
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Limanowa
 100. Przebudowa drogi Polnej w miejscowości Tymbark
  Zamawiający: Urząd Gminy w Tymbarku, Tymbark
 101. Odbudowa drogi gminnej Jasna nr 293669 K w miejscowości Olszanka w km 0+025 - 0+600, Odbudowa drogi gminnej Konieczny nr 293653 K w miejscowości Olszana w km 0+000 - 0+840
  Zamawiający: Gmina Podegrodzie, Podegrodzie