Kogo reprezentuje osoba

Stankiewicz Stanisław

w KRS

Stanisław Stankiewicz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Stankiewicz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 71 lat
Miejscowości:Bolesławiec (Dolnośląskie)
Przetargi:23 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pacyna Kazimierz, Pasierbiewicz Agnieszka, Stankiewicz Andrzej Karol
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stankiewicz Andrzej Karol

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Elektros Sp. Z O.O., Bolesławiec − KRS 0000014830
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Elektros Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bolesławiec − KRS 0000285520

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-lokatorska Pomona, Bolesławiec − KRS 0000156988

Powiązane przetargi (23 szt.):
 1. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Zamawiający: Wójt Gminy Bolesławiec, Bolesławiec
  1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana przez PROTMEL Usługi Projektowe z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Kiepury 67/46 – Tadeusz Mołodowski. 1.2.. Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach Gminy Bolesławiec: Dobra, Brzeżnik, Kraszowice, Łaziska, Żeliszów , Otok, Bolesławice, Kruszyn, Kraśnik Górny, Trzebień, Ocice oraz oświetlenie dwóch boisk trawiastych we wsi Łąka i Otok. 1.3. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: Część I – Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec Część II – Oświetlenie boisk trawiastych we wsi Otok i Ląka 1.4. Zakres zamówienia dla Części I Zamówienie obejmuje uzupełnienie oświetlenia drogowego w 11-stu miejscowościach gminy Bolesławiec na odcinkach dróg jeszcze nie oświetlonych. W kilku przypadkach dla uzyskania równomiernego oświetlenia terenu dróg przy duży odstępach pomiędzy istniejącymi latarniami wstawione będą nowe latarnie. Kilka istniejących latarń zostanie przestawionych. Dla części słupów wymienione zostaną wysięgniki na dwu lub trój-ramienne. Na wszystkich nowych punktach świetlnych należy zainstalować oprawy typu ledowego. Na drogach gminnych przewidziano oprawy ledowe o mocy oprawy nie większej niż 39 W i strumieniu świetlnym LED nie mniejszym niż 4550 lumenów o skuteczności świetlnej oprawy nie mniejszej niż 105 lm z 1 W*). Dla dróg powiatowych i placów osiedlowych przewidziano oprawy ledowe o mocy oprawy nie większej niż 57W i strumieniu świetlnym LED nie mniejszym niż 6850 lumenów o skuteczności świetlnej oprawy nie mniejszej niż 105 lm z 1 W*) . *) Skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system.. Każda z nowych instalowanych opraw musi być wyposażona w urządzenie sterujące natężeniem oświetlenia z ustawieniem fabrycznym na obniżenie natężenia oświetlenia o 50% w godzinach od 2300 do 500 rano. Zastosowane oprawy powinny posiadać deklaracje zgodności CE wydane przez niezależne od producenta jednostki certyfikacyjne, lub laboratoria akredytowane na terenie Unii Europejskiej. Dostarczony towar musi pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na terenie UE oraz reprezentować modele z bieżącej linii produkcyjnej. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania sprzętu odnawialnego, demonstracyjnego lub powystawowego. Wszystkie oprawy i słupy oświetleniowe muszą pochodzić od tego samego producenta. Na osiedlu mieszkaniowym w Trzebieniu istniejący obwód oświetleniowy wykonany linią napowietrzną należy zdemontować, a przewody i trzy słupy betonowe przeznaczyć do utylizacji. Dokumentacja projektowa obejmuje następujący zakres: - - sieć kablowa YAKY 4×25 mm2 długości 1855 m - w rurach osłonowych KR50 – 1685 m - słup na fundamencie prefabrykowanym stalowy profilowany h = 8 m z wysięgnikiem - 71 kpl. - oprawa oświetleniowa ledowa 57 W (max) ze sterownikiem - 92 kpl. - oprawa oświetleniowa ledowa 39 W (max) ze sterownikiem - 25 kpl 1.5. Zakres zamówienia dla Części II 1.5.1. BOISKO SPORTOWE WE WSI ŁĄKA Projektowane oświetlenie boiska zostanie wykonane ośmioma oprawami ledowymi na czterech słupach jedenastometrowych. Przewidziano oprawy LED o mocy oprawy nie większej niż 166W i strumieniu świetlnym LED nie mniejszym niż 1900 lumenów o skuteczności świetlnej oprawy nie mniejszej niż 105 lm z 1 W *). Projektowane słupy należy ustawić 3,0 m od linii bocznych boiska i wyposażyć w wysięgniki dwuramienne 90 o . Oświetlenie boiska zasilane będą kablami YKY 3 x 6 mm2 z szafki rozdzielczej SR zlokalizowanej obok płyty boiska. Do szafki SR od istniejącej latarni nr 2 wykonać zasilanie kablem YAKY 4 x 25 mm2 Załączanie oświetlenia boiska odbywać się będzie wyłącznikami z szafki rozdzielczej SR. 1.5.2. BOISKO SPORTOWE WE WSI OTOK Projektowane oświetlenie boiska zostanie wykonane ośmioma oprawami ledowymi na czterech słupach jedenastometrowych. . Przewidziano oprawy LED o mocy oprawy nie większej niż 166W i strumieniu świetlnym LED nie mniejszym niż 1900 lumenów o skuteczności świetlnej oprawy nie mniejszej niż 105 lm z 1 W *). Projektowane słupy należy ustawić 3,5 m od linii bocznych boiska i wyposażyć w wysięgnik dwuramienny 90 o . Oświetlenie boiska zasilane będą kablami YKY 3 x 6 mm2 z szafki rozdzielczej SR zlokalizowanej przy budynku szatni obok płyty boiska. Do szafki SR od istniejącej latarni nr 70 wykonać zasilanie kablem YAKY 4 x 25 mm2 Załączanie oświetlenia boiska odbywać się będzie wyłącznikami z szafki rozdzielczej SR. *) Skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system. Uwaga! Opisując parametry opraw dokonano skrótu: Zapis oprawa LED 4550 lm-39 W oznacza min 4550 lm przy max mocy oprawy 39W Zapis oprawa LED 6850 lm-57 W oznacza min 6850 lm przy max mocy oprawy 57W Zapis oprawa LED 1900 lm-166 W oznacza min 1900 lm przy max mocy oprawy 166W
 2. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych dla MZGM w Bolesławcu w roku 2017
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Bolesławiec
  Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych dla MZGM w Bolesławcu w roku 2017” ujętych w wykazach stanowiących załączniki do specyfikacji. Wszędzie tam gdzie w wykazach użyto nazwy wyrobu wskazującej na producenta, Wykonawca składając ofertę może zaproponować dostawę wyrobu równoważnego, tzn. wyrób innego producenta o parametrach nie gorszych niż wyrób ujęty w wykazie. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy część 1. Część I – dostawa materiałów budowlanych ujętych w wykazie materiałów budowlanych (załącznik nr 7 do SIWZ), 2. Część II – dostawa materiałów instalacyjno-sanitarnych ujętych w wykazie materiałów instalacyjno-sanitarnych (załącznik nr 8 do SIWZ), 3. Część III – dostawa materiałów elektrycznych ujętych w wykazie materiałów elektrycznych (załącznik nr 9 do SIWZ). 2.Realizacja dostaw materiałów instalacyjno-sanitarnych, budowlanych, elektrycznych następować będzie zgodnie z pisemnym zleceniem Zamawiającego w terminie do 7 dni od złożenia zlecenia. Ilość materiałów w ramach poszczególnych asortymentów może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednakże sumaryczna wartość dostarczonych materiałów nie może przekroczyć ogólnej kwoty wykonania zamówienia w złożonej ofercie przez wybranego oferenta. Dostawa materiałów będzie sukcesywna i nastąpi transportem Wykonawcy. Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
 3. Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem BSAG w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Gmina Miejska Bolesławiec, Bolesławiec
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj polegające na przebudowie odcinka istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 20 kV, o długości ok. 1100 m, od słupa nr 14/TG L-619 do słupa nr 17/TG L-619. Przebudowa obejmuje demontaż istniejącego odcinka linii pomiędzy 14/TG L-619 do słupa nr 17/TG L-619 oraz zastąpienie go odcinkiem linii kablowej wraz z pracami zapewniającymi jego przyłączenie do linii napowietrznej. Zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Jeleniej Górze, rejon Dystrybucji Bolesławiec z dnia 22.12.2015 r. znak TD/OJG/OME/353/K/1004359488. Zamawiający będzie dysponował mapą do celów projektowych. 1.1 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, - uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), - ułożenie linii kablowej 20 kV, - wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze w 3 egz.), opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych i przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2 egz., - uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru sieci z TAURON Dystrybucją S.A. - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), - wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji całego zakresu prac. 1.2 Szczegółowy zakres zamówienia znajduje sie w ZAŁĄCZNIKU A zawierający: - Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kV z terenem BSAG w formule zaprojektuj i wybuduj, - Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. oddział w Jeleniej Górze, - Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławca, - Koncepcja trasy kabla ziemnego.
 4. Budowa przyłączy energetycznych zasilania przepompowni ścieków w m. Rokitki, Zamienice, kolonia Zamienice i kolonia Brzozy
  Zamawiający: Gmina Chojnów, Chojnów
  Na przedmiot zamówienia składa się :
  1.1. Roboty budowlane obejmują budowę 33 przyłączy energetycznych do przepompowni ścieków.
  1.2. Zakres przedmiotu zamówienia :
  - Wykonanie i zasypanie wykopów pod kable - 1780 m.
  - Wykonanie podsypki i obsypki - 3560 m.
  - Ułożenie rur ochronnych z PCW - 80 m.
  - Ułożenie kabla YKY 5x16 mm2 - 982 m.
  - Ułożenie kabla YKY 5x10 mm2 - 798 m.
  - Ułożenie kabli bezpośrednio na słupach betonowych - 80 m.
  - Wprowadzenie kabla do rozdzielnic licznikowych i złączy kablowych - 60 m.
  - Przewiert sterowany - 7 m.
  - Wykonanie bednarki - 300 m.
  - Zarobienie końcówek kabli, montaż ograniczników faz i palczatek- 66 szt.
  - Wykonanie pomiarów i prób.
  1.3. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez Biuro Projektowo - Usługowe Ewa Cichońska.
  1.4. Przedmiot zamówienie obejmuje ponadto:
  - zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z
  przepisami bhp oraz ppoż,
  - zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,
  - oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z
  uzgodnień z zarządcami tych dróg,
  - wykonanie projektu oznakowania i zabezpieczenia robót w obrębie pasa
  drogowego i ponoszenie opłat związanym z zajęciem pasa drogowego,
  - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz
  kompletowanie dokumentacji ( w tym także dokumentacji fotograficznej)
  obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu,
  - wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacją
  geodezyjną powykonawczą ( 4 egz. ) i złożenie jej w ośrodku geodezji Starostwa
  Powiatowego w Legnicy,
  - naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas
  wykonywania robót,
  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
  Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
  1.5. Rozpoczęcie robót nastąpi 7 dni od dnia podpisania umowy.
  1.6. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę, powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.
  1.7. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
  - ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż.
  - nadzoru nad bhp
  - ustalania i utrzymania porządku,
  - odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i
  dozoru mienia,
  - dostarczania atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów
  badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia,
  - ubezpieczenia robót, obiektów budowli od zdarzeń losowych,
  - ubezpieczenia budowli w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
  1.8. Uwagi:
  1.8.1. Podstawą do wyceny przedmiotowego zadania jest projekt budowlany i STWiOR, przedmiar robót należy traktować, jako pomocniczy, w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej.
  1.8.2. Wykonawca załączy do oferty kosztorys ofertowy podzielony na działy i pozycje zgodnie z załączonym przedmiarem robót, który stanowi załącznik do SIWZ. Działy kosztorysu należy szczegółowo rozbić na pozycje kosztorysowe.
  1.8.3. W zakresie zamówienia wchodzą wszystkie prace nie ujęte w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. zorganizowanie placu budowy, tyczenie obiektu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania i przekazania jego do użytkowania, wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, opinii uzgodnień, itp.
 5. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec.
  Zamawiający: Wójt Gminy Bolesławiec, Bolesławiec
  1. Przedmiot zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana przez PROTMEL Usługi Projektowe z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Kiepury 67/46 - Tadeusz Mołodowski. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z uzupełnieniem oświetlenia drogowego w 17 miejscowościach na terenie Gminy Bolesławiec (w tym miejscowości: Bolesławice, Bożejowice, Brzeźnik, Dąbrowa Bolesławiecka, Dobra, Golnice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn, Łaziska, Łąka, Nowa, Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice, Ocice, Suszki, Żeliszów). 3. Oświetlenie drogowe wykonane będzie latarniami z oprawami sodowymi 100W na słupach oświetleniowych wielokątnych z blachy giętej ocynkowanej o wysokości 8m (76 szt.) i 7m (1 szt.) mocowanych na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Załączaniem opraw sterować będzie zegar astronomiczny. Kable należy układać na całej długości w rurach ochronnych Arota fi50 na głębokości 0,6 m. Następnie po nasypaniu 20 - 25 cm gruntu rodzimego należy kabel na całej długości trasy przykryć folią koloru niebieskiego. Latarnie należy uziemić łącząc płaskownikiem cynk. Fe/Zn 30 x 3mm układanym w rowie kablowym. W słupie oświetleniowym od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy układać przewód YDY 3 x 2,5mm2 750 V. Po wykonaniu robót należy przeprowadzić pomiary skuteczności zerowania linii kablowych oraz pomiary rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego. Przejścia kabla pod jezdnią o nawierzchni asfaltowej wykonać należy metodą przewiertu bez naruszania nawierzchni..
 6. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych dla MZGM w Bolesławcu w roku 2015
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Bolesławiec
  1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych dla MZGM w Bolesławcu w roku 2014 ujętych w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Wszędzie tam gdzie w wykazach użyto nazwy wyrobu wskazującej na producenta, Wykonawca składając ofertę może zaproponować dostawę wyrobu równoważnego, tzn. wyrób innego producenta o parametrach nie gorszych niż wyrób ujęty w wykazie. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 1) Część I - dostawa materiałów budowlanych ujętych w wykazie materiałów budowlanych (załącznik nr 6), 2) Część II - dostawa materiałów instalacyjno-sanitarnych ujętych w wykazie materiałów instalacyjno-sanitarnych (załącznik nr 7), 3) Część III - dostawa materiałów elektrycznych ujętych w wykazie materiałów elektrycznych (załącznik nr 8). 1.1.1. Realizacja dostaw materiałów instalacyjno-sanitarnych, budowlanych, elektrycznych następować będzie zgodnie z pisemnym zleceniem Zamawiającego w terminie do 7 dni od złożenia zlecenia. 1.1.2. Ilość materiałów w ramach poszczególnych asortymentów może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednakże sumaryczna wartość dostarczonych materiałów nie może przekroczyć ogólnej kwoty wykonania zamówienia w złożonej ofercie przez wybranego oferenta. 1.1.3. Dostawa materiałów będzie sukcesywna i nastąpi transportem Wykonawcy. 1.1.4. Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
 7. Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie: Gromadka ( ulice : Stawowa i Odlewników), Różyniec, Krzyżowa, Patoka, Motyle, Osła
  Zamawiający: Gmina Gromadka, Gromadka
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ośmiu obwodów oświetlenia drogowego wraz szafkami oświetlenia drogowego oraz montaż latarni oświetlenia drogowego w miejscowościach Gromadka ulice : Stawowa i Odlewników, Różyniec, Krzyżowa, Patoka, Motyle, Osła . 2. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w: 2.1.Dokumentacji technicznej, która jest integralną częścią SIWZ na, którą składają się: Projekty budowlane i budowlano wykonawcze, Specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadań od nr 1 do nr 2. 3. Przedmiary robót. UWAGA 1: Przedmiary mają charakter pomocniczy, wszystkie prace nie ujęte w przedmiarach, a niezbędne do wykonania zadania należy wykonać. UWAGA 2: Zamawiający rezygnuje z autonomicznych reduktorów mocy, które opisuje dokumentacja techniczna opracowana dla miejscowości Motyle, Patoka, Krzyżowa, Różyniec i Osła. UWAGA 3 : Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe. 2.2. Załączonym do SIWZ wzorze umowy. 3. Pełna obsługa geodezyjna ,od wytyczenia terenu objętego inwestycją, poprzez bieżącą obsługę inwestycji, po inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 4. Wykonawca ma prawo do inspekcji i oceny terenu przyszłych robót i otoczenia przed złożeniem oferty..
 8. Budowa oświetlenia drogowego ulic: Dębowa, Bukowa, Tęczowa oraz Miłosza wraz z przyległymi ulicami: Prusa, Herberta, Sienkiewicza, Szymborskiej w Zawidowie I etap Dostawa materiałów niezbędnych do budowy oświetlenia drogowego
  Zamawiający: Urząd Miejski w Zawidowie, Zawidów
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych materiałów do budowy oświetlenia drogowego ulic: Dębowa, Bukowa, Tęczowa oraz Miłosza wraz z przyległymi ulicami: Prusa, Herberta, Sienkiewicza, Szymborskiej w Zawidowie :
  a) rury przepustowej dwuściennej, Ø 75 mm, niebieskiej, polietylenowej, karbowanej zewnętrznie, gładkiej wewnętrznie, ze złączkami do rur osłonowych 75mm, na przykład typ DVK, lub innej równoważnej o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego
  b) bednarki FeZn 25x4mm
  c) złączy ziemnych do bednarki
  2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez cały okres objęty przedmiotem zamówienia stosownie do potrzeb Zamawiającego i na podstawie pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania zamówionej partii produktów.
  3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie zawarte w ofercie materiały spełniają obowiązujące ( dla danych materiałów) normy dopuszczające je do obrotu i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.
  4. Produkty winny być dostarczone w firmowym opakowaniu producenta lub dostawcy, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu i składowania.
  5. Wykonawca ponosi koszty opakowania, załadunku, transportu i ubezpieczenia.
  6. Oferowane przez wykonawcę produkty powinny posiadać okres rękojmi nie krótszy od 12 miesięcy, licząc od daty dostawy do Zamawiającego, udokumentowanej dowodem dostawy.
  7. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów wskazanych w SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Podane nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt
  8. Dla potrzeb przygotowania oferty Zamawiający podaje szacunkowe ilości zamawianych materiałów:
  a) rura przepustowa dwuścienna: długość - 1850m,
  b) bednarka FeZn 25x4mm: długość 1800m,
  c) złącza ziemne do bednarki - 30 szt.
  Przewidywana jednorazowa dostawa nie mniejsza niż 500 m rury przepustowej i bednarki.
 9. Dostawa materiałów budowlanych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
  Zamawiający: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Lubań
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nw. materiałów budowlanych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2: - w Bloku nr 1 - dostawa materiałów ogólnobudowlanych; - w Bloku nr 2 - dostawa materiałów instalacyjnych elektrycznych; - w Bloku nr 3 - dostawa materiałów instalacyjnych sanitarnych
 10. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Raciborowice Górne
  Zamawiający: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Raciborowice Górne
  Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Raciborowice Górne
  Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę oświetlenia drogowego wraz z pracami porządkującymi w Raciborowicach Górnych, nr działek 148, 188, 301, 339/1, 339/2 , 391, 414/1, 414/2, 562, 577, 592, 593, 597, 602, 615, 623, 700, 704, 773, 815, 828, 835/1, 835/2, 843/1, 843/2, 844, 848/30, 848/32.Długość sieci oświetlenia drogowego - 3471m
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 11. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Raciborowice Dolne, Szczytnica, Warta Bolesławiecka
  Zamawiający: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Raciborowice Górne
  Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Raciborowice Dolne, Szczytnica, Warta Bolesławiecka
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1.1.Zadanie I -budowa oświetlenia drogowego wraz z pracami porządkującymi w Szczytnicy, nr działek 372,373/1,373/2, 375, 379/2, 379/3, 381/2,382/2,386 ,Tomaszów Bolesławiecki nr działki 807.Długość sieci oświetlenia drogowego - 1519m
  1.2. Zadanie II - budowa oświetlenia drogowego wraz z pracami porządkującymi w Raciborowicach Dolnych, nr działek: 8, 112, 142, 343, 354, 358, 365, 366, 372, 399, 408, 450, 489, 510, 524, 525, 809 .Długość sieci oświetlenia drogowego - 2165m
  1.3.Zadanie III- budowa oświetlenia drogowego wraz z pracami porządkującymi w Warcie Bolesławieckiej, nr działek: 468,797 przy drodze wojewódzkiej nr 363-długość sieci kablowej - 542m; nr działek;98/12, 184/31, 185/4, 193/4 333/1, 444, 447, 448, 450, 452, 453, 454, 457, 459, 461, 466, 526/2, 530/8, 530/17, 751, 752, 753, 755, 758/3, 772/3, 791, 803, 812, 846- długość sieci kablowej -4962m.Łączna długość sieci -5504m
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 12. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych dla MZGM w Bolesławcu w roku 2014
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Bolesławiec
  1. Przedmiot zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych, instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych dla MZGM w Bolesławcu w roku 2014 ujętych w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: 1) Część I - dostawa materiałów budowlanych ujętych w wykazie materiałów budowlanych (załącznik nr 6 do siwz), 2) Część II - dostawa materiałów instalacyjno-sanitarnych ujętych w wykazie materiałów instalacyjno-sanitarnych (załącznik nr 7 do siwz), 3) Część III - dostawa materiałów elektrycznych ujętych w wykazie materiałów elektrycznych (załącznik nr 8 do siwz). 1.1.1. Realizacja dostaw materiałów instalacyjno-sanitarnych, budowlanych, elektrycznych następować będzie zgodnie z pisemnym zleceniem Zamawiającego w terminie do 7 dni od złożenia zlecenia. 1.1.2. Ilość materiałów w ramach poszczególnych asortymentów może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednakże sumaryczna wartość dostarczonych materiałów nie może przekroczyć ogólnej kwoty wykonania zamówienia w złożonej ofercie przez wybranego oferenta. 1.1.3. Dostawa materiałów będzie sukcesywna i nastąpi transportem Wykonawcy. 1.1.4. Dostarczane materiały muszą spełniać wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)..
 13. Dostawa materiałów elektrycznych na przyłącze energetyczne do zasilania studni głębinowej
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o., Raciborowice
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów elektrycznych - na przyłącze energetyczne do zasilania studni głębinowej w Raciborowicach Górnych - do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o., Lubków 63) wraz z transportem i rozładunkiem we wskazanym przez zamawiającego miejscu i terminie:
  Lp. Nazwa ilość j.m.
  1. Szafa złączowo - pomiarowa typ ZP (zasznurowana, uzbrojona)
  - RBK 00.ST6 + wkładki 20AgG - 3 szt.
  - FR 314-63A w obudowie S-4 do plombowania 1 kpl.
  2. Kabel YAKXS 4x35 mm2 160 mb
  3. Rura osłonowa BE 50 mm na kabel 3 mb
  4. Uchwyty do w-w rury osłonowej (do słupa ŻN 10-200) 3 szt.
  5. Palczatki termokurczliwe typ AK-Z (na kabel YAKXS 4x35mm) 2 szt.
  6. Końcówka kablowa oczkowa 35-10 aluminiowa 8 szt.
  7. Rura osłonowa SRS 75 16 mb
  8. Taśma sygnałowa niebieska (z rolki) 156 mb
 14. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny
  Zamawiający: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Raciborowice Górne
  Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny
  Przedmiot zamówienia obejmuje:1.budowa oświetlenia drogowego wraz z przyłączem zasilającym istniejące oświetlenie drogowe w miejscowości Iwiny nr działek 57, 69, 89.2, 203, 204.4, 205.1, 210, 223.8, 225, 231.1, 231.2, 304.3, 304.54, 304.277, 304.278, 304.279, 304.121, 312, 367w miejscowości Iwiny. Długość sieci oświetlenia drogowego - 5509m2.budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Iwiny osiedle, dz.nr 304.54, 304.309, 304.139. Długość sieci oświetlenia drogowego - 1018m
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej .Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót . Dokumenty powyższe są załącznikami do SIWZ.Materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadać aprobaty techniczne , odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane - art. 30 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio oraz wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 15. Dostawa materiałów elektrycznych
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie, Raciborowice
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów elektrycznych do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. zs. w Lubkowie, Lubków 63).
  Lp. NAZWA MATERIAŁÓW Ilość
  1. Wyłącznik nadprądowy S303D 20 4 szt.
  2. Wyłącznik nadprądowy S 303D 32 1 szt.
  3. Styk PS 350 5 szt.
  4. Wyłącznik nadprądowy S 301B 6 2 szt.
  5. Wyłącznik nadprądowy S 303B 25A 1 szt.
  6. Wyłącznik nadprądowy S 303 C20 1 szt.
  7. Rozłącznik FR 104 63A 1 szt.
  8. Ogranicznik przepięć klasy B+C 4P 1 szt.
  9. Wyłącznik różnicowoprądowy P304 40A 30mA 1 szt.
  10. Wyłącznik różnicowoprądowy P312 B25 3 szt.
  11. Wyłącznik różnicowoprądowy P312 B16 1 szt.
  12. Wyłącznik silnikowy PKZM0-20 4 szt.
  13. Wyłącznik silnikowy PKZM0-32 1 szt.
  14. Styk NHI11- PKZ0 5 szt.
  15. Czujnik zaniku fazy CZF-B 1 szt.
  16. Stycznik DILM 25-10 8 szt.
  17. Stycznik DILM 32-10 3 szt.
  18. Styk DILM32-XHI22 5 szt.
  19. Przekaźnik czasowy PCR-513 3 szt.
  20. Transformator obudowany 230V-24V AC 50VA na szynę DIN 35 1 szt.
  21. Przekaźnik R4 P4 24V AC 10 szt.
  22. Podstawka przekaźnika PP- GZT4 10 szt.
  23. Lampka sygnalizacyjna ST22-L-230 BA9S 5 szt.
  24. Lampka sygnalizacyjna ST22-LC-230 BA9S 6 szt.
  25. Lampka sygnalizacyjna LD-1 12V DC czerwona 2 szt.
  26. Lampka sygnalizacyjna LD-1 12V DC zielona 4 szt.
  27. Przycisk pokrętny trzypołożeniowy St-22 3P 7 szt.
  28. Łącznik z torem zwiernym NO ST22-10-1 zielony 14 szt.
  29. Manometr kontaktowy 0-10bar EM9-2F 3 szt.
  30. Sterownik pomp głębinowych CP-62P-2-6 1 szt.
  31. Sterownik pomp hydroforowych SP-7.1 1 szt.
  32. Sonda konduktometryczna SW-1K-5 14 szt.
  33. Przetwornik ciśnienia wody, zakres 0-10bar 4-20mA zasilanie 9-32V DC gwint ½cala 1 szt.
  34. Szafa sterownicza- obudowa metalowa , jednodrzwiowa, malowana proszkowo z płytą montażową regulowaną w głąb szafy, bez płyty podłogowej IP55 800x1800x400 (szer.X wys. X głęb.) 1 szt.
  35. Złączka szynowa ZUG-G16mm2 10 szt.
  36. Złączka szynowa ZUG- G10mm2 28 szt.
  37. Złączka szynowa ochronna ZSO 10mm2 14szt.
  38. Złączka szynowa ZUG- G4mm2 30 szt.
  39. Trzymacz do Zug KU-1 10 szt.
  40. ZGM 5-35-TS35 złączka gwintowa pięciotorowa z pokrywą przeciwporażeniową 1 szt.
  41. Szyna montażowa perforowana DIN 35-7,5-1000 5 szt.
  42. Szyna łączeniowa izolowana do aparatów modułowych 3 fazowa 100cm 1 szt.
  43. Szyna łączeniowa izolowana do aparatów modułowych 1 fazowa 100cm 1 szt.
  44. Przewód LgY 16mm2 żółto-zielony 10 mb
  45. Przewód LgY 6mm2 czarny 20 mb
  46. Przewód LgY 6mm2 żółto-zielony 10 mb
  47. Przewód LgY 4mm2 czarny 25 mb
  48. Przewód LgY 2,5mm2 czarny 10 mb
  49. Przewód LgY 2,5mm2 niebieski 10 mb
  50. Przewód LgY 1mm2 czarny 50 mb
  51. Przewód LgY 1mm2 czerwony 25 mb
  52. Przewód LgY 1mm2 niebieski 25 mb
  53. Końcówka tulejkowa izolowana na przewód 6mm2 100 szt.
  54. Końcówka tulejkowa izolowana na przewód 4mm2 100 szt.
  55. Końcówka tulejkowa izolowana na przewód 2,5mm2 100 szt.
  56. Końcówka tulejkowa izolowana na przewód 1mm2 100 szt.
  57. Osłona kablowa (peszla) rozcięta 11-14 5 mb
  58. Osłona kablowa (peszla) cała M25 20 mb
  59. Folia kablowa ostrzegawcza niebieska 200mmx0,3mm-0,5mmx100mb 2 szt.
  60. Opaski zaciskowe czarne 3,6x140 1 op.
  61. Opaski zaciskowe czarne 3,6x250 1 op.
  62. Nity zrywalne 4x10 100 szt.
  63. Nity zrywalne 4x16 100 szt.
  64. Korytko grzebieniowe 60x40x2000 (wys. X szer. X dł.) 4 szt.
  65. Korytko grzebieniowe 60x60x2000 2 szt.
  66. Korytko grzebieniowe 25x25x2000 1 szt.
  67. Korytko kablowe PCV 90x60 16 mb
  68. Korytko kablowe PCV 25x25 20 mb
  69. Oprawy świetlówkowe hermetyczne 2x36W IP65 5 szt.
  70. Świetlówka 36W (światło dzienne) 10 szt.
  71. Oprawa oświetlenia awaryjnego naścienna jednostronna kompletna IP44 (wyjście awaryjne) 1 szt.
  72. Oprawa halogenowa hermetyczna 500W z czujnikiem ruchu 1 szt.
  73. Halogen liniowy długi 230V 200W 1 szt.
  74. Naklejka ostrzegawcza -Nie dotykać urządzenie elektryczne- 10x14 1 szt.
  75. Włącznik oświetleniowy hermetyczny pojedynczy natynkowy IP44 1 szt.
  76. Gniazdo hermetyczne natynkowe podwójne 230V z kołkiem ochronnym IP44 3 szt.
  77. Gniazdo natynkowe 400V 16A 5P IP44 1szt.
  78. Grzejnik elektryczny 230V 2500W z termostatem i funkcją antyzamarzanie 2 szt.
  79. Przewód OWY 4x4mm2 70 mb
  80. Przewód YDY 3x1,5mm2 50 mb
  81. Przewód YDY 3x2,5mm2 50 mb
  82. Przewód YDY 5x2,5mm2 10 mb
  83. Przewód OWY 3x0,75mm2 60 mb
  84. Kabel YKSLY 7x1mm2 100 mb
  85. Kabel YKY5x6mm2 100 mb
  86. Kabel YKY5x16mm2 35 mb
  87. Taśma stalowa ocynkowana 30x4 179 mb
  88. Złącze kontrolne dwuśrubowe (2xM8) 16 szt.
  89. Przepływowy podgrzewacz wody 2-3 kW kompletny z baterią 1 szt.
 16. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerna
  Zamawiający: Gmina i Miasto Nowogrodziec, Nowogrodziec
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Czerna. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) kopanie i zasypywanie rowów 266 m ³; b) ułożenie rur osłonowych Ø 50-1060 m; c) ułożenie w rowie uziomów 1080 m; d) przewiert mechaniczny pod obiektami 40 m; e) układanie kabli YAKY 4x25mm² l=1100m; f) zarobienie kabla 4- żyłowego- 44 szt.; g) fundamenty prefabrykowane, montaż i stawianie słupów oświetleniowych wys. 6 m- 22 szt.; h) montaż wysięgników, opraw sodowych 100 W- 22 szt.; i) wciąganie w słupy przewodów YDY 3x2,5mm2 -132 m; j) demontaż wysięgników i opraw oświetleniowych- 1 kpl. k) pomiary elektryczne i inwentaryzacja powykonawcza- 1 kpl
 17. Sukcesywna dostawa materiałów w roku 2012
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie, Raciborowice
  Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.
  1) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy:
  Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych - (ZAŁĄCZNIK NR 5)

  2) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy:
  Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych - (ZAŁĄCZNIK NR 6)

  3) Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy:
  Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych - (ZAŁĄCZNIK NR 7)

  3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. zs. w Lubkowie, Lubków 63).
  1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w asortymencie i w szacunkowej ilości określono w zał. nr 5, 6, 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2) Podstawą oceny materiałów objętych tym postępowaniem będą wymagania normatywne zawarte w normach przedmiotowych dla klasy danego materiału.
  3) Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do przedłożenia i przekazania atestów i aprobat technicznych, które potwierdzają jakość materiałów.
  4) Dowóz dostaw gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.
  5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać materiały wysokiej jakości.
  6) Dostawy materiałów hydraulicznych następować będą sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach i ilościach podanych w zamówieniu pisemnym lub telefonicznym. Termin dostaw maksymalnie 4 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, a w przypadku wystąpienia awarii technicznych realizacja zamówienia przez Wykonawcę nastąpi do 2 dni.
  7) Zamawiający zastrzega, że zakup mniejszej ilości materiałów hydraulicznych lub elektrycznych lub budowlanych nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zakres przedmiotowy dostaw z podziałem na części zamówienia określono w załącznikach nr 5, nr 6, nr 7. Ilości przedmiotu dostaw są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych materiałów przez zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
  8) Cena oferty w poszczególnych częściach jest stała przez okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji.
 18. Dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych oraz pomp wodnych na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wartowicach
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie, Raciborowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych, pomp oraz płyt trapezowych (na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wartowicach) do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. zs. w Lubkowie, Lubków 63).
  1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilości określono w zał. nr 5, 6, 7, 8, 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Lp. MATERIAŁY ELEKTRYCZNE Ilość j.m.
  1 Kabel YAKYżo 5x35 10 m
  2 Rozdzielnica 700x500x250 IP55 1 szt.
  3 Ogranicznik przepięć V25B+C-4 KL I+II (na szynę) 1 szt.
  4 Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami 3 bieguny + N rozłączalny 50A (na szynę) 1 szt.
  5 Wyłącznik P 312 B10 30mA (na szynę) 2 szt.
  6 Wyłacznik P 312 B16 30mA (na szynę) 2 szt.
  7 Wyłącznik M 250 32A (na szynę) 2 szt.
  8 Wyłącznik M 250 20A (na szynę) 1 szt.
  9 Stycznik AC230V 32A (na szynę) 6 szt.
  10 Stycznik AC 230V 20A (na szynę) 3 szt.
  11 Blok styków pomocniczych 2z+2r (na stycznik od góry) 9 szt.
  12 Przekaźnik termiczny (18A) (na szynę) 2 szt.
  13 Przekaźnik termiczny (11A) (na szynę) 1 szt.
  14 Czujnik kolejności i zaniku faz CKF Box (na szynę) 1 szt.
  15 Wyłącznik nadprądowy S301 B6 (na szynę) 1 szt.
  16 Przekaźnik 6A/12VAC 4P (na podstawę) 8 szt.
  17 Podstawa przekaźnika (na szynę) 8 szt.
  18 Przekaźnik czasowy opóźnione załączanie 1-12 s 230VAC (na szynę) 3 szt.
  19 Transformator 240VAC-12VAC 25-40W (na szynę) 1 szt.
  20 Łącznik tablicowy 1-0-2, 2xNO, 2xNC (na tablicę) 1 szt.
  21 Przycisk sterowniczy NO zielony (na tablicę) 3 szt.
  22 Przycisk sterowniczy NC czerwony (na tablicę) 3 szt.
  23 Lampka sygnalizacyjna diodowa 230V zielona (na tablicę) 3 szt.
  24 Lampka sygnalizacyjna diodowa 230V czerwona (na tablicę) 3 szt.
  25 Listwa zaciskowa 5x35 1 szt.
  26 Listwa zaciskowa 4x35 1 szt.
  27 Rozłącznik RBK 00-C 1 szt.
  28 Wkładka topikowa WT-00 50A 3 szt.
  29 Przewód LgY 0,75 czarny 20 mb
  30 Przewód LgY 0,75 niebieski 5 mb
  31 Przewód LgY 0,75 czerwony 10 mb
  32 Przewód LgY 1x6 czarny 10 mb
  33 Przewód LgY 1x6 żółto-zielony 2 mb
  34 Przewód LgYżo 16 linka uziemiająca 5 mb
  35 Przewód YDY 4x10 10 mb
  36 Przewód YDY 4x6 5 mb
  37 Przewód YSLY 7x1 8 mb
  38 Przewód YDYp 3x1,5 35 mb
  39 Przewód YDYp 3x2,5 20 mb
  40 Oprawa oświetleniowa OPK-236-IP65 2x36W 2 szt.
  41 Oprawa Halogenowa z przekaźnikiem zmierzchu i czujnikiem ruchu 1 szt.
  42 Łącznik instalacyjny IP55 natynkowy 2 szt.
  43 Gniazdo hermetyczne podwójne IP44 3 szt.
  44 Taśma stalowa ocynk 30x4 15 m
  45 Taśma stalowa ocynk 25x4 5 m
  46 Złącze kontrolno-pomiarowe 8 szt.
  47 Dławik fi 26 2 szt.
  48 Dławik fi 22 9 szt.
  49 Dławik fi 16 6 szt.
  50 Manometr kontaktowy Min-zał; Max-zał 0-1 MPa 3 szt.
  51 Kostka zaciskowa 6x6 2 szt.
  52 Opaski zaciskowe 120 100 szt.
  53 Śruby M8x30 20 szt.
  54 Nakrętki M8 20 szt.
  55 Śruby M4x20 20 szt.
  56 Nakrętki M4 20 szt.
  57 Szyna 35H7 100 2 szt.
  58 Zacisk N-PE M8 1 szt.

  2) Podstawą oceny materiałów objętych tym postępowaniem będą wymagania normatywne zawarte w normach przedmiotowych dla klasy danego materiału.
  3) Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do przedłożenia i przekazania atestów i aprobat technicznych, które potwierdzają jakość materiałów.
  4) Dowóz dostaw gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.
  5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały wysokiej jakości.
 19. Dostawa materiałów na remont pomieszczenia sanitarnego
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie, Raciborowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hydraulicznych, budowlanych, elektrycznych (na remont pomieszczenia sanitarnego) do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. zs. w Lubkowie, Lubków 63).
  1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilości określono w zał. nr 5, 6, 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2) Podstawą oceny materiałów objętych tym postępowaniem będą wymagania normatywne zawarte w normach przedmiotowych dla klasy danego materiału.
  3) Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do przedłożenia i przekazania atestów i aprobat technicznych, które potwierdzają jakość materiałów.
  4) Dowóz dostaw gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.
  5) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały wysokiej jakości.
 20. Budowa oświetlenia ulicznego osiedla Przylesie w Bolesławcu
  Zamawiający: Gmina Miejska Bolesławiec, Bolesławiec
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego osiedla Przylesie w Bolesławcu; 1.1 Roboty budowlane m.in. w szczególności obejmują: 1.1.1 sukcesywny demontaż: istniejącej sieci napowietrznej niskiego napięcia AL.-4 x 2677 mb, 79 słupów kratowych, wysięgników rurowych, zacisków. 1.1.2 całość materiału złomowego podlega utylizacji, oprawy pełnowartościowe zostaną zamontowane we wskazanych w projekcie miejscach. 1.1.3 układanie kabli zasilających słupy oświetleniowe typu YAKXS 4x25 mm2 - 3407 mb (w rurze AROTA), 1.1.4 montaż: - słupów oświetleniowych SO 8/3 - 104 komplety na fundamentach betonowych B-120 - 104 szt. i na fundamencie betonowym B-200 - 1 szt., - jednego masztu oświetleniowego przy przystanku komunikacji miejskiej, - opraw oświetleniowych MALAGA 2 + USP-02 -96 komplety - opraw oświetleniowych SGS 305 150 W - 3 szt., - dwóch szafek oświetleniowych OUS-4 z zegarami astronomicznymi CPA 4.0 1.1.5 opracowanie i przestrzeganie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W dokumentacji technicznej znajduje się informacja do planu BIOZ. 1.1.6 wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z załączonym opracowaniem 2. Szczegółowy zakres robót jakie należy wykonać zawarty jest w dokumentacji technicznej/projekt budowlano-wykonawczy - dołączonej do SIWZ.
 21. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Niwnice gmina Lwówek Śląski - II etap
  Zamawiający: Gmina Lwówek Śląski, Lwówek Śląski
 22. Wykonanie kompleksowej wymiany oświetlenia dróg i ulic wraz z rozbudową, na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Nowogrodziec, Nowogrodziec
 23. Budowa kablowej linii oświetleniowej promenady spacerowej od Al. Wolności do terenów Kaczej Górki w Nowej Soli
  Zamawiający: Gmina Nowa Sól - Miasto, Nowa Sól

Inne osoby dla Stankiewicz Stanisław (28 osób):