Kogo reprezentuje osoba

Starzyński Władysław Tomasz

w KRS

Władysław Tomasz Starzyński

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Władysław
Drugie imię:Tomasz
Nazwisko:Starzyński
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Ozorków (Łódzkie), Stryków (Łódzkie)
Przetargi:12 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chełmiński Witold, Chojnacki Ireneusz, Dropiński Mirosław, Janicki Jerzy Henryk, Kałużny Grzegorz Jan, Kwiatkowski Grzegorz, Kłopocki Roman Krzysztof, Michalak Jan Tadeusz, Mirowski Stanisław Jakub, Rybski Włodzimierz Zygmunt, Stankowski Wiesław Stanisław, Stasiak Grzegorz Edward, Wojciechowski Tomasz Michał, Wyderka Jerzy Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Piasecki Radosław Mariusz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cieślak Kazimierz, Czapliński Andrzej, Czapliński Zygmunt, Furmaniak Paweł Jan, Gieraga Bogumił Paweł, Gieraga Elżbieta, Jagodziński Kazimierz Grzegorz, Janicki Andrzej Zygmunt, Jędrzejczak Zofia Ewa, Kaucz Halina Jadwiga, Konopa Agnieszka Aneta, Konopa Jadwiga Kazimiera, Król Krystyna Barbara, Kucina Wiesław Zygmunt, Kwiatkowski Jakub, Ochota Wiesław Antoni, Pielesiak Marek, Traczyk Krzysztof Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Król Osowska Iwona

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Ozorkowie, Ozorków − KRS 0000181199
 2. Cech Rzemiosł Różnych W Zgierzu, Zgierz − KRS 0000124306
 3. Kwiatkowski Diagnostyka Sp. Z O.O., Ozorków − KRS 0000515465
 4. Łódzki Związek Piłki Siatkowej W Łodzi, Łódź − KRS 0000177939
 5. Miejski Klub Sportowy Bzura - Ozorków, Ozorków − KRS 0000231269
 6. Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Ozorków − KRS 0000071135
 7. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ozorków − KRS 0000104555
 8. Rybacka Lokalna Grupa Działania Z Ikrą, Parzęczew − KRS 0000585501
 9. Stowarzyszenie Tęczowe Siedlisko, Trojany − KRS 0000572401
 10. Stowarzyszenie Trzeźwościowe Ulga W Cierpieniu, Ozorków − KRS 0000412703
 11. Tiliak Sp. Z O.O., Sierpów − KRS 0000372019
 12. Wiejski Ośrodek Kultury, Śniatowa − KRS 0000264748
 13. Zakład Handlu Produktami Naftowymi Leszek Kruk, Grzegorz Kwiatkowski Sp. J., Ozorków − KRS 0000092135
 14. Związek Zawodowy Pracowników Banku Spółdzielczego W Ozorkowie, Ozorków − KRS 0000208721

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fassaden Glas Technik-polska S.A., Ozorków − KRS 0000230120
 2. Fundacja Spełnijmy Nadzieję, Ozorków − KRS 0000217691
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O.., Zgierz − KRS 0000033577
 4. Pokój Spółdzielnia Elektrotechniczna, Łódź − KRS 0000115671
 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Nowa S.A., Kicin − KRS 0000071666
 6. Włókiennicza Spółdzielnia Pracy W Ozorkowie, Ozorków − KRS 0000122628

Powiązane przetargi (12 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego – w transzach – w wysokości 2 360 700,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.
  Zamawiający: Gmina Parzęczew, Parzęczew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego – w transzach – w wysokości
  2 360 700,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  kredytowych.

  Wysokość odsetek od kredytu w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 1M na dzień
  17 maja 2017 r. plus marża oraz prowizja bankowa, banku udzielającego przedmiotowego kredytu.
  Udzielenie kredytu nastąpi w transzach, w wysokościach i terminach, które określa załącznik Nr 6
  do SIWZ.
  Harmonogram spłaty kredytu określa załącznik nr 7 do SIWZ. Terminy spłat określone w załączniku mogą ulec zmianie.
  Naliczanie i spłata odsetek odbywać się będzie w trybie miesięcznym począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiona zostanie I transza kredytu. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek.
  Zamawiający określa jako formę zabezpieczania spłaty kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową (bez oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji).
  Zamawiający zastrzega sobie:
  - Wykonawca nie będzie żądał opłat za niewykorzystanie części kredytu lub za przedterminową spłatę kredytu,
  - możliwość zmiany terminu uruchomienia transz kredytu, za co nie będzie ponosił dodatkowych kosztów,
  - prawo do wcześniejszej spłaty kredytu niż określona w harmonogramie spłat lub rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat,
  - naliczane odsetki będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty,
  - możliwość nie wykorzystania kredytu w pełnej wysokości,
  - w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Wykonawca pobierze odsetki za faktyczny okres korzystania z kredytu, tj. do dnia poprzedzającego dzień spłaty.
  - możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie spłat kredytu (załącznik nr 7 do SIWZ).

  Dokumenty dotyczące Zamawiającego takie jak: sprawozdania, uchwały, informacja dotycząca mienia komunalnego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w BIP/budżet.
  Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę:
  1) zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na postawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
  - naliczanie odsetek
  2) Wykonawca zobowiązany jest, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące
  czynności wskazane powyżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)
  3) najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego.
  4) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 3) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i może być podstawą do stwierdzenia, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym, a w trakcie trwania umowy może być podstawą o naliczenia kary umownej.
  5) w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 3 pkt 1, Zamawiający może zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli.
  6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust 3 pkt 3, za każde zdarzenie.
 2. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 746 655,40 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.
  Zamawiający wymaga, aby kredyt był udzielony na następujących warunkach:
  a)kredyt uruchomiony będzie w jednej transzy, nie później niż w 3-m dniu od dnia podpisania umowy,
  b)czas spłaty kredytu – do 30 grudnia 2024 r.,
  c)spłata odsetek następować będzie do 10-go dnia każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Wysokość rat kapitałowych wg harmonogramu spłat. Wysokość rat odsetkowych malejąca. Prowizja pobrana jednorazowo przy uruchomieniu kredytu,
  d)spłaty rat kapitałowych następować będą wg poniższego zestawienia z zachowaniem okresu karencji do dnia 30.03.2017 r.:
  e) oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów złotowych 1M +/- marża banku. Aktualizacja stopy procentowej następować będzie w okresach miesięcznych, przyjmując stawkę WIBORU z miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres obrachunkowy;
  f)do naliczenia odsetek należy zastosować WIBOR 1 M wg stanu na dzień 17.10.2016r, który wynosi 1,65 % z uwzględnieniem marży Banku;
  g)dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych
  opłat, jak możliwość przesunięcia rat kredytu;
  h) zastrzega się możliwość niewykorzystania całości lub części kredytu bez podania przyczyny. W przypadku niewykorzystania całości lub części kredytu, zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami. Jeżeli termin spłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, uznaje się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po umownym terminie spłaty,
  i) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z
  deklaracją wekslową;
  j)Zamawiający informuje, iż planowanym, maksymalnym terminem przekazania transzy kredytu jest dzień 29 grudnia 2016 r.
 3. Udzielenie kredytu długoterminowego - w transzach - w wysokości 1 750 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych
  Zamawiający: Gmina Parzęczew, Parzęczew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego - w transzach - w wysokości 1 750 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.
  Wysokość odsetek od kredytu w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 1M na dzień 10 czerwca 2016 r. plus marża oraz prowizja bankowa, banku udzielającego przedmiotowego kredytu.
  Udzielenie kredytu nastąpi w transzach, w wysokościach i terminach, które określa załącznik Nr 2 do SIWZ. Harmonogram spłaty kredytu określa załącznik nr 3 do SIWZ.
  Terminy spłat określone w załączniku mogą ulec zmianie.
  Naliczanie i spłata odsetek odbywać się będzie w trybie miesięcznym począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiona zostanie I transza kredytu.
  Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek.
  Zamawiający określa jako formę zabezpieczania spłaty kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową (bez oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji).
  Zamawiający zastrzega sobie:
  - Wykonawca nie będzie żądał opłat za niewykorzystanie części kredytu lub za przedterminową spłatę kredytu, - możliwość zmiany terminu uruchomienia transz kredytu, za co nie będzie ponosił dodatkowych kosztów,
  - prawo do wcześniejszej spłaty kredytu niż określona w harmonogramie spłat lub rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych kosztów i opłat,
  - naliczane odsetki będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty,
  - możliwość nie wykorzystania kredytu w pełnej wysokości.
  - w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Wykonawca pobierze odsetki za faktyczny okres korzystania z kredytu, tj. do dnia poprzedzającego dzień spłaty.
  - możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie spłat kredytu (załącznik nr 3 do SIWZ).
  Dokumenty dotyczące Zamawiającego takie jak: sprawozdania, uchwały, informacja dotycząca mienia komunalnego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w BIP/budżet..
 4. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z planowanymi inwestycjami gminnymi w 2013 roku.

  Zamawiający wymaga, aby kredyt był udzielony w dniu 23.12.2013 r. z możliwością zmiany wysokości, rezygnacji, zmiany daty uruchomienia na wskazany przez Zamawiającego dzień po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

  a) czas spłaty kredytu - do 31.12.2021r., jednak Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu spłaty kredytu na okres dłuższy, po uzgodnieniu tego terminu z Wykonawcą;
  b) spłata odsetek następować będzie do 10-go dnia każdego miesiąca. Odsetki naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu.
  W przypadku naliczenia prowizji przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie pobranie jednorazowej prowizji przy uruchomieniu kredytu;
 5. UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 367 799,76 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z planowanymi inwestycjami gminnymi w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 6. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 992988,92 złotych
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
  Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 992988,92 złotych
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego - w transzach - w wysokości 1 356 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w związku z planowanymi inwestycjami gminnymi w 2012 roku.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Parzęczewie, Parzęczew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego - w transzach - w wysokości 1 356 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w związku z planowanymi inwestycjami gminnymi w 2012 roku
  Wysokość odsetek od kredytu w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 1M na dzień 01 lutego 2012 r. plus marża oraz prowizja bankowa, banku udzielającego przedmiotowego kredytu.
  Udzielenie kredytu nastąpi w transzach, w wysokościach i terminach, które określa załącznik Nr 2 do SIWZ, z tym, że w przypadku podpisania umowy po 27.02.2012 r. wypłata pierwszej transzy nastąpi dzień po podpisaniu umowy. Harmonogram spłaty kredytu określa załącznik nr 3 do SIWZ. Terminy spłat określone w załączniku mogą ulec zmianie. Naliczanie i spłata odsetek odbywać się będzie w trybie miesięcznym począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiona zostanie I transza kredytu. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek.
  Zamawiający określa jako formę zabezpieczania spłaty kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową (bez oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji)..
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 909 161,40 złotych
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
  Udzielenie w 2011 roku kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie
  planowanego deficytu budżetu Gminy Ozorków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
  zobowiązań do wysokości 909 161,40 zł.
 9. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 400 000 ZŁOTYCH
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ozorków na 2010 r. w łącznej wysokości do 400000 zł.
 10. Obsługa bankowa budżetu Gminy Ozorków
  Zamawiający: Gmina Ozorków, Ozorków
  1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Ozorków dla następujących jednostek organizacyjnych budżetu Gminy Ozorków:
  - Urząd Gminy w Ozorkowie,
  - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola w Ozorkowie,
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie,
  - Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu,
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu,
  - Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków.
  2. W zakres obsługi bankowej budżetu wchodzą:
  - prowadzenie rachunków bieżących jednostek organizacyjnych budżetu Gminy Ozorków,
  - prowadzenie innych rachunków pozabudżetowych,
  - udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu.
 11. BANKOWA OBSŁUGA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY, PODLEGŁYCH FILII I PUNKTÓW OBSŁUGI BEZROBOTNYCH
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Zgierz
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi rachunków Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu i filii: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków z Punktem Obsługi Bezrobotnych w Parzęczewie oraz Punktu Obsługi Bezrobotnych w Strykowie oraz projektów realizowanych ze środków finansowych Unii Europejskiej, jak również wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych. Część A. Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu (szacunkowe wypłaty gotówkowe w skali roku: 5.300.000 zł, przepływ środków w stosunku rocznym, około: 50 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 16.07.2010 r. do 30.06.2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych (obsługa: budżetu - m.in. tylko dla tego rachunku czeki, ZFŚS, Funduszu Pracy) i pomocniczych dla urzędu, w tym dla projektów unijnych ( obecnie 2 rachunki), - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie list wypłat z PUP Zgierz (miesięcznie około 650 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca). Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - wydawanie blankietów czekowych, - instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego. Wymagane 2 instalacje: oddzielnie dla obsługi Funduszu Pracy i jednego rachunku pomocniczego, natomiast druga dla obsługi budżetu i ZFŚS oraz rachunku pomocniczego. - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część B. Filia PUP Aleksandrowie Łódzkim. (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 3 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 1.08.2010 do 30.06.2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Filii PUP w Aleksandrowie Łódzkim (miesięcznie około 170 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - instalację, udostępnianie, aktualizację w Filii PUP w Aleksandrowie Łódzkim oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część C. Filia PUP Ozorkowie z Punktem Obsługi Bezrobotnych w Parzęczewie (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 5,1 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 15.07.2010 r. do 30.06. 2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Filii Ozorków i Punktu Obsługi Bezrobotnych w Parzęczewie (miesięcznie około 785 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - instalację, udostępnianie, aktualizację w Filii PUP w Ozorkowie oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część D. Filia PUP w Głownie (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 3 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 01.07.2010 r. do 30.06. 2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Filii w Głownie (miesięcznie około 5 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - instalację, udostępnianie, aktualizację w Filii PUP w Głownie oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Część E. Punkt Obsługi Bezrobotnych w Strykowie (przepływ środków w stosunku rocznym, około: 1,3 mln zł) Obsługa bankowa wykonywana od 09.08.2010 r. do 30.06. 2015 r., obejmująca: - otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla urzędu, - przyjmowanie wpłat , dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - wypłaty gotówkowe świadczeń dla bezrobotnych z Funduszu Pracy na podstawie listy wypłat z Punktu Obsługi Bezrobotnych w Strykowie (miesięcznie około 200 bezrobotnych w tym 90% do 15-go każdego miesiąca) /Wypłaty powinny być dokonywane co najmniej w godzinach od 8.00 do 15.30 w wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy dni, tj. od poniedziałku do piątku. Realizacja wypłat z wpływów bieżących będzie następowała bez dodatkowej prowizji./, - sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji, - udzielanie informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, - wydawanie zaświadczeń przez bank. Wykonawca posiada lub będzie dysponował od dnia podpisania umowy siedzibą banku, oddziałem, filią lub punktem kasowym na terenie poszczególnych Filii, Punktów Obsługi Bezrobotnych i siedziby Urzędu. Wykonawca zobowiązany jest do: - Wyjaśnienia, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, niezgodności stanu środków na rachunku Zamawiającego, zgłoszonej przez posiadacza rachunku; - Realizowania wypłaty świadczeń wyłącznie do rąk bezrobotnego, potwierdzonej czytelnym podpisem po okazaniu dowodu osobistego; - Realizowanie wypłaty osobie upoważnionej na podstawie upoważnienia udzielonego przez bezrobotnego potwierdzonego podpisem pracownika Zamawiającego oraz pieczęcią Zamawiającego; - Zaznaczania w sposób czytelny wypłaty świadczeń dokonywanych z listy zgodnie z datą dokonywanej wypłaty (Lista wypłat ważna 1 dzień). W czasie trwania umowy funkcjonować będzie system bankowości elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu i Filiach za wyjątkiem Punktu Obsługi Bezrobotnych w Strykowie. Wszystkie terminy dotyczące systemu i jego obsługi będą uzgadniane indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
 12. Udzielenie kredytu długoterminowego - w transzach - w wysokości 2 651 309,44 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Parzęczewie, Parzęczew
  Środki pozyskane na pokrycie planowanego deficytu zostaną przeznaczone na inwestycje gminne.

  Wysokość odsetek od kredytu w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 1M na dzień 27 stycznia 2009 r. plus marża oraz prowizja bankowa, banku udzielającego przedmiotowego kredytu.

  Udzielenie kredytu nastąpi w transzach, w wysokościach i terminach, które określa załącznik Nr 2 do SIWZ, z tym, że wypłata pierwszej transzy nastąpi dzień po podpisaniu umowy.
  Wysokość transzy może ulec zmianie w zależności od wyników przeprowadzonych postępowań
  o zamówienie publiczne na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  O zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 7 dni przed planowaną wypłatą transzy.

  Harmonogram spłaty kredytu określa załącznik nr 3 do SIWZ. Terminy spłat określone w załączniku mogą ulec zmianie z zależności od wyników przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne na realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  Naliczanie i spłata odsetek odbywać się będzie w trybie miesięcznym począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uruchomiona zostanie I transza kredytu. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek.

  Zamawiający określa jako formę zabezpieczania spłaty kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową (bez oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji).