Kogo reprezentuje osoba

Stasiak Elżbieta

w KRS

Elżbieta Stasiak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Nazwisko:Stasiak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Sierpc (Mazowieckie)
Przetargi:33 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czarnecki Ireneusz, Kajkowska Emilia, Kamiński Antoni, Kaniecki Lech, Kowalski Krzysztof, Nowakowski Andrzej, Stasiak Lech Tomasz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tomaszewski Grzegorz Mieczysław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dim Construction Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000680685
 2. Ids - Bud Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000304700
 3. Ids Development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000589545
 4. Ids Energetyka Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000467139
 5. Ids Foton Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000469553
 6. Ids Service Sp. Z O.O., Sierpc − KRS 0000129127
 7. Ids-bud S.A., Warszawa − KRS 0000447186
 8. Platinum Hospitals S.A., Warszawa − KRS 0000251128
 9. Spp Wytwarzanie 31 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000575910
 10. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Modernizacji Szpitala W Sierpcu, Sierpc − KRS 0000192535

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bs-wpbk-opole Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000186806
 2. Dim Hotel Łódź Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000007526
 3. Finao Górka Sp. J., Warszawa − KRS 0000454567
 4. Fundacja Sierpc 2000, Sierpc − KRS 0000032939
 5. Kampol Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000280824
 6. Pa Energobudowa Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000054580
 7. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Warszawa − KRS 0000100924
 8. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Proi 2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000376244
 9. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Metro Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000342939
 10. Qsun 17 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000487327
 11. Qsun 18 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000488832
 12. Qsun 19 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000485882
 13. Tim-nord Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000356213

Powiązane przetargi (33 szt.):
 1. Melioracje użytków rolnych Lotyń Lokalizacja: gm. Okonek, pow. złotowski ..
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile, Piła
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie melioracji szczegółowych na obszarze o pow. 129,73 ha tj. poprzez wykonanie drenowania systematycznego i niesystematycznego wraz z siecią rowów odpływowych. Zakres robót: 1.Roboty przygotowawcze: wycinka drzew i krzewów z karczowaniem pni, odbudowa rowów odpływowych o łącznej długości L= 4 208 mb, odbudowa istniejących przepustów:-P-1 Ø 60, L= 6,0 m- 1 szt.-P-1 Ø 60, L= 8,0 m- 6 szt.-P-1 Ø 80, L= 6,0 m- 1 szt.-P-1 Ø 80, L= 8,0 m- 3 szt.2.Drenaż: budowle na sieci drenarskiej:-studzienki drenarskie S-1 fi 1200, h = 2,0 do 2,5 m - 4 szt. -studzienki drenarskie S-1 fi 1000, h = 2,0 do 4,0 m - 74 szt.-studzienki drenarskie fi 1000 mm z kratą - 2 szt.-prefabrykowane osadniki żelbetowe (m3 - 3,5) - 2 szt.-wyloty drenarskie fi 5,0 do 31,5 cm - 24 szt. drenaż z rur PVC Ø 50 mm (sączki)- 68 571,00 mb, drenaż z rur PVC Ø 92 mm - 11 795,70 mb, drenaż z rur PVC Ø 100 mm- 1 803,00 mb, drenaż z rur PVC Ø 126 mm- 1 285,70 mb, drenaż z rur PVC Ø 160 mm- 1 324,80 mb, drenaż z rur PVC Ø 200 mm- 960,70 mb. 3.Rurociągi szczelne: z rur PVC Ø 110 mm- 934,80 mb, z rur PVC Ø 160 mm- 92,00 mb, z rur PVC Ø 200 mm - 875,40 mb, z rur PVC Ø 250 mm- 1 010,60 mb, z rur PVC Ø 315 mm- 334,50 mb. Przewierty, fi 150 cm L= 121,20 m. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej..
 2. Odtworzenie - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Regielska, wieś Mrozy Wielkie, Sordachy, Regiel, Kałęczyny, gm. Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem - kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Regielska, wieś Mrozy Wielkie, Sordachy, Regiel, Kałęczyny, gm. Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, polegających na: -Wykonaniu robót przygotowawczych, w tym: roboty pomiarowe, wykoszenie porostów, wycinka i karczowanie drzew; -Wykonaniu robót rozbiórkowych, w tym: rozbiórka rurociągów, mechaniczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych, ręczne rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznych, wywiezienie i utylizacja gruzu; -Wykonaniu robót ziemnych, w tym: wykopy ręczne i mechaniczne przy regulacji rzeki w gruncie kat. I-IV, plantowanie spycharkami ziemi z wykopów - plantowanie skarp rzeki i pogłębienie rowów bocznych na odcinkach ujściowych na długości średnio 15m i pod rurociąg, dokopy ręczne pod przepusty, budowle, progi siatkowo-kamienne oraz umocnienia na wlotach i wylotach przepustów i rurociągu, wymiana gruntu pod przepusty z zakupem pospółki i zagęszczeniem gruntu; -Wykonaniu robót odwodnieniowych i palowych, w tym: wykonanie grodzy ziemnych, odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów oraz powierzchniowe, ułożenie i rozbiórka rurociągów tymczasowych obiegowych przy budowlach, wbijanie pali żelbetowych z terenu lub z rusztowań; -Wykonaniu budowli komunikacyjnych, rurociągów i wylotów rurociągów, w tym: wykonanie płyty nośnej pod przepusty na palach, wykonanie fundamentów pod wloty i wyloty przepustów, wykonanie umocnień wlotów i wylotów przepustów, montaż przewodów przepustów, zasypanie przepustów pospółką z zagęszczeniem, wzmocnienie podłoża pod rurociąg, drenaż opaskowy trasy rurociągu, wykonanie wlotu i wylotu rurociągu, ułożenie rurociągu D=80 z zasypaniem, wymiana istniejących wylotów drenarskich; -Wykonaniu umocnień faszynowych, obsiewu oraz darniowania, w tym: wykonanie pojedynczych i podwójnych opasek z kiszek faszynowych, darniowanie skarp na płask, humusowanie skarp, obsiew skarp na biowłókninie, obsiew skarp na wylotach rowów bocznych; -Wykonaniu budowli korekcyjnych dna rzeki, w tym: ułożenie geowłókniny w dnie i na skarpach pod materacami siatkowo-kamiennymi oraz przy progach siatkowo-kamiennych, wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego w dnie na wlotach i wylotach przepustów, wykonanie palisady, wykonanie materacy siatkowo-kamiennych przy przepustach na skarpach oraz przy progach na skarpach i w dnie; -Wykonaniu robót drogowych przy przepustach, w tym: nadsypanie korpusu dróg z pospółki z zagęszczeniem, wykonanie nawierzchni żwirowej i z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych na przepustach, zasypanie przepustów; -Wykonaniu robót wykończeniowych i konserwacyjnych, w tym: odmulenie koryta rzeki, podsiew mieszanką traw, nawozowanie, koszenie pielęgnacyjne z wygrabieniem wykoszonych porostów, konserwacja przedodbiorowa rzeki; -Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić również warunki i terminy ograniczające prowadzenie robót określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, warunkach prowadzenia robót oraz w pozostałych decyzjach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: -projekt budowlany, opracowany przez Zakład Projektowo - Wykonawczy Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego PROWOD Włodzimierz Klik, ul. Dworcowa 29/5, 10-437 Olsztyn, -projekt wykonawczy, opracowany przez Zakład Projektowo - Wykonawczy Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego PROWOD Włodzimierz Klik, ul. Dworcowa 29/5, 10-437 Olsztyn -dokumentacja geotechniczna, opracowany przez Przedsiębiorstwo Geologiczne UNI-GEO Piotr Rant, ul. Zatorowa 7, 19-500 Gołdap, -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowana przez Zakład Projektowo - Wykonawczy Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego PROWOD Włodzimierz Klik, ul. Dworcowa 29/5, 10-437 Olsztyn, -operat wydrzewieniowy, opracowany przez Zakład Projektowo - Wykonawczy Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego PROWOD Włodzimierz Klik, ul. Dworcowa 29/5, 10-437 Olsztyn, -przedmiar robót, opracowany przez Zakład Projektowo - Wykonawczy Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego PROWOD Włodzimierz Klik, ul. Dworcowa 29/5, 10-437 Olsztyn
 3. Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z renaturyzacją na ciekach (rzeki i kanały) na terenie działania KPZM i UW we Włocławku z podziałem na 19 części, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja techniczna, Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz kosztorys ofertowy (ślepy), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do specyfikacji. Uwaga: Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia a stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć do oferty foldery, dane techniczne, normy i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń, zawierające ich parametry. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem
 4. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Regulacja rzeki Młynówki na odcinku od km 0+000 do km 2+485, polegające na zaprojektowaniu i budowie przepustu w km 1+812 rzeki Młynówki, stanowiącego dojazd do działki 313 z działki 314/4 Obręb Szynych
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Regulacja rzeki Młynówki na odcinku od km 0+000 do km 2+485, polegające na zaprojektowaniu i budowie przepustu w km 1+812 rzeki Młynówki, stanowiącego dojazd do działki 313 z działki 314/4 Obręb Szynych
 5. Myszki Żuki II - melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
  Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi: Załszyn, Myszki, Zglenice Duże, Zglenice Małe w gm. Mochowo oraz wsi Kuniewo w gm. Gozdowo, woj. mazowieckie.
  1.Zakres robót obejmuje:
  - wykonanie melioracji gruntów na powierzchni 93,98 ha wraz z budowlami, w tym drenowanie 91,98 ha i 2 ha odwodnienie gruntów poprzez odpływy,
  - odbudowę rowów odpływowych na długości 1,892 km, w tym budowę 170mb rurociągu o średnicy 0,4m,
  - wykonanie nowych rowów na długości 0,23 km,
  - odmulenie rowów na długości 0,924 km,
  - wykonanie następujących budowli:
  - przepust na rowie typ P3 1 szt.
  - przepust na rowie typ P-2 1 szt.
  - przepusty na rowach typ P-1 4 szt.
  - studnie drenarskie 29 szt.
  - wyloty drenarskie 26 szt.
  - przecisk rurą PVC DN 100 w rurze osłonowej o średnicy 273/7,1 pod drogą powiatową 25 mb - 1 szt.
  - syfonowe przejście pod naftociągiem rurą PVC Ø160 w rurze ochronnej Ø273/7,1 -3 szt.
  Szczegółowy opis i zakres robót określają:
  - dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót - zał. nr 1,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2,
  - SIWZ.
 6. Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
  Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości: Bulkowo Wieś, Bulkowo Butary i Dobra gm. Bulkowo, woj. mazowieckie.
  Zakres robót obejmuje:
  - melioracje gruntów rolnych na powierzchni 131,77 ha wraz z budowlami, w tym drenowanie na powierzchni 130,10 ha oraz 1,67 ha odwodnienie gruntów poprzez odpływy,
  - odbudowę rowu R-B na długości ok. 1,5 km, w tym odbudowa 2 szt. przepustów P-2 ø 80 cm,
  - odbudowę rowu R-B-1 na długości ok. 0,85 km, w tym budowa 3 szt. przepustów P-2 ø 60 cm oraz odbudowa 1 szt. przepustu P-2 ø 60 cm,
  - dwa przewierty pod drogą powiatową długości ok. 12 m każdy.
  Melioracja gruntów polega na wykonaniu drenowania z rur ceramicznych i rur PVC przy średniej głębokości 0,9 m oraz średniej rozstawie sączków 18 m.
  Szczegółowy opis i zakres robót określają:
  - dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót oraz zestawieniami: sprzętu, materiału, robocizny - zał. nr 1,
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2,
  - SIWZ.
 7. Melioracje użytków rolnych wsi Swędrówka, Pleśno, Bajdyty, gm. Bisztynek, powiat Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie.
  Zamawiający: Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem melioracji użytków rolnych wsi Swędrówka, Pleśno, Bajdyty, polegających na: -Robotach pomiarowych przy tyczeniu niwelacji terenu, wykopów, lokalizacji rurociągów, studni i budowli oraz zakładanie reperów; -Robotach konserwacyjnych na rowie polegające na wykoszeniu dna i skarp rowu, wykonaniu wykopów, rozplantowaniu urobku oraz umocnienie dna i skarp rowu humusowaniem z obsianiem, darniną i kiszką faszynową; -Robotach konserwacyjnych na rowie polegające na rozbiórce istniejących i wykonaniu nowych 2 szt. betonowych przepustów oraz oczyszczeniu z namułu przepustów pod drogami gminnymi; -Drenowaniu systematycznemu i niesystematycznemu gruntów ornych z zabezpieczeniem rurociągów oraz wykonanie studzienek i wylotów drenarskich; -Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić również warunki i terminy ograniczające prowadzenie robót określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w pozostałych decyzjach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: -projekt budowlany, opracowany przez DHV Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa -projekt wykonawczy z przedmiarem, opracowany przez DHV Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, opracowany przez DHV Polska Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
 8. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dobrzynianka
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dobrzynianka, o następującym zakresie rzeczowym: drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 45,10 ha. z podziałem na dwie części : Część 1 roboty rozbiórkowe których zakres zawarty został w obmiarze robót - część 1, stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji oraz część 2 roboty z zakresu podstawowego, których zakres zawarty został w obmiarze robót - część 2, stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji. Planowane do wykonania prace stanowią kontynuację przerwanych robót budowlanych, które polegały na wykonaniu robót przygotowawczych, częściowej odbudowie głównego odpływu - rowu B wraz z 2 niekompletnymi budowlami i odcinkowej realizacji rurociągów o średnicy 30 cm i 40 cm. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Dobrzynianka , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Obmiary robót (część 1 i część 2), które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 3 i 4 do specyfikacji. Uwaga! Przedmiotu zamówienia nie stanowią prace opisane w Obmiarze robót-część 3 i Kosztorysie powykonawczym - część 4 stanowiących załączniki nr 5 i 6 do specyfikacji. Roboty te zawarte są w projekcie budowlanym jednakże nie stanowią przedmiotu zamówienia i nie należy ujmować ich w cenie oferty. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do określenia przedmiotu zamówienia, a są jedynie materiałem pomocniczym przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami ustaw: z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody (np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). Na obszarze przewidzianym do melioracji znajdują się dwa stanowiska archeologiczne. W związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do do prowadzenia robót na tych terenach we współpracy z archeologiem - Panią Alicją Drozd-Lipińską, Pracownia Archeologiczno-Antropologiczna, ul. Rajska 5/65, 87-800 Włocławek, której zamawiający zlecił pełnienie nadzoru archeologicznego na w/w stanowiskach. W związku z powyższym oraz w razie zaistnienia takiej konieczności koszty doraźnej konserwacji ewentualnie pozyskanych zabytków, ewentualnych badań ratowniczych i wyprzedzających wykopaliskowe poniesie wykonawca robót budowlanych jako uwzględniony w cenie ofertowej. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w przedmiocie opisanym w Obmiarze robót - część 3, stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji wraz z robotami towarzyszącymi i związanymi z przyłączeniem się do zadania podstawowego, do wysokości 50% wartości robót podstawowych, o następującym zakresie rzeczowym: - rurociąg betonowy śr 300 mm - rurociąg betonowy śr 400 mm - roboty towarzyszące oraz związane z przyłączeniem się do zadania podstawowego. Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem
 9. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo II, gm. Gzy, pow. pułtuski
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów, Ciechanów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo II, gm. Gzy, pow. pułtuski, obejmującym swoim zakresem między innymi:
  1. roboty przygotowawcze - usunięcie drzew (643 szt.) i pni (48 szt.) oraz 0,587 ha krzewów,
  2. drenowanie systematyczne gruntów rolnych na obszarze 307,91 ha rurkami drenarskimi o rozstawie 12-22 m i głębokości 1,0 m, w tym:
  a) słomowanie sączków i zbieraczy - 84541 m,
  b) papowanie styków sączków - 6933 m,
  c) wykonanie 4 szt. przewiertów o długości 70,00 m,
  3. wykonanie rurociągów z rur PVC kielichowych ø 200 mm i ø 300 mm na długości 944 m, kubatura wykopu - 2235 m3 z zasypaniem,
  4. wykonanie rurociągów z rur betonowych ø 300 mm i ø 500 mm na długości 1562 m, kubatura wykopu - 7243 m3 wraz z zasypaniem,
  5. odwodnienie rowami gruntów rolnych na obszarze 9,14 ha o łącznej długości 5,003 km i kubaturze wykopu -11858 m3, w tym: umocnienie stopy skarp rowów kiszką faszynową ø 15 cm - 8728 m i pasem darniny o szerokości 0,5 m - 4544 m2, wyżej obsiew mieszanką traw - 23301 m2,
  6. zasypanie istniejących rowów - 1120 m3,
  7. wykonanie budowli:
  a) studzienek drenarskich S-1 - 52 szt.,
  b) wylotów drenarskich W-1 75 szt.,
  c) bystrotoków - 9 szt.,
  d) przepustów komunikacyjnych - 19 szt.,
  8. budowę (1 szt.) i pogłębienie (6 szt.) zbiorników wodnych warstwą 0,3 m - 0,8 m, kubatura wykopów - 4049,5 m3,
  9. przebudowę kolizji wodociągowych (123 szt.) - kubatura wykopów 61,5 m3 wraz z zasypaniem,
  10. obsługę geodezyjną,
  11. nadzór i ewentualne badania archeologiczne (4 stanowiska archeologiczne),
  12. projekt organizacji ruchu dla wykonania przejść pod drogami powiatowymi,
  13. inne czynności związane z realizacją zamówienia na roboty budowlane. Inwestycja położona jest na terenie wsi: Słończewo, Szyszki, Nowe Skaszewo, Skaszewo Włościańskie, Żebry Falbogi, gm. Gzy, pow. pułtuski
 10. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo I, gm. Gzy, pow. pułtuski
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Ciechanów, Ciechanów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo I, gm. Gzy, pow. pułtuski, obejmującym swoim zakresem między innymi:
  1. roboty przygotowawcze - usunięcie drzew (1 306 szt.) i pni (65 szt.),
  2. drenowanie systematyczne gruntów rolnych na obszarze 298,46 ha rurkami drenarskimi o średniej rozstawie 15 m i średniej głębokości 1,0 m, w tym:
  a) słomowanie sączków i zbieraczy - 215 805 m,
  b) papowanie styków sączków - 4 023 m,
  3. wykonanie rurociągów z rur szczelnych PCV Ø 110 mm na długości 425 m,
  4. odwodnienie rowami gruntów rolnych na obszarze 5,46 ha o łącznej długości 5,336 km i kubaturze wykopu - 15 910 m3, w tym umocnienie rowów kiszką faszynową Ø 15 cm - 10 555 m i pasem darniny o szerokości 0,5 m - 5 278 m2, wyżej obsiew mieszanką traw - 27 251 m2,
  5. wykonanie budowli drenarskich:
  a) studzienki drenarskie (S-1 i S-7) - 92 szt.,
  b) wyloty drenarskie (W-3) - 46 szt.,
  c) budowa przepustów komunikacyjnych - 8 szt.,
  d) modernizacja istniejących przepustów - 2 szt.,
  6. pogłębienie śródpolnych oczek wodnych (3 szt.) warstwą 1,0 m, kubatura wykopu - 980 m3,
  7. przebudowę kolizji wodociągowych (2 szt.) 60 m, kubatura wykopów -180 m3 wraz z zasypaniem,
  8. przebudowę kolizji telekomunikacyjnych 34 m, kubatura wykopów -127,5 m3,
  9. obsługę geodezyjną,
  10. nadzór i ewentualne badania archeologiczne (6 stanowisk archeologicznych), 11. projekt organizacji ruchu dla wykonania przejść pod drogami powiatowymi,
  12. inne czynności związane z realizacją zamówienia na roboty budowlane. Inwestycja położona jest na terenie wsi: Gzy, Gzy Wisnowa, Nowe Skaszewo, Nowe Borza, Sulnikowo, Ołdaki oraz Żebry Falbogi, gm. Gzy, pow. pułtuski
 11. Regulacja rzeki Młynówki na odcinku od km 0+000 do km 2+485
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Regulacja rzeki Młynówki na odcinku od km 0+000 do km 2+485
 12. Zamówienie uzupełniające do zamówienia Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal polegające na naprawie uszkodzonych urządzeń melioracyjnych przy obiekcie WA-192 (w km 210+300 A1 str. P)
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal polegające na naprawie uszkodzonych urządzeń melioracyjnych przy obiekcie WA-192 (w km 210+300 A1 str. P)
 13. Odtworzenie - kształtowanie przekroju podłużnego i układu poziomego koryta rzeki Groblica w km 0+000 - 3+000 wraz z odbudową bądź remontem budowli, gm. Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  Zamawiający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
  1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i układu poziomego koryta rzeki Groblica w km 0+000 - 3+000 wraz z odbudową bądź remontem budowli polegających na: -wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych rzeki (usunięciu drzew i krzewów, karczowaniu pni, wywozie dłużyc, karpin i gałęzi, rozebraniu ścian betonowych i żelbetowych z wywózką gruzu, zdemontowaniu istniejących kładek oraz ich ponownym montażu po wykonaniu robót - szt. 5, wykoszeniu porostów oraz przemieszczaniu humusu na terenach przyległych do rzeki), -realizacji robót ziemnych rzeki (usuwanie namułu z koryta rzeki, wykonaniu wykopów ręcznych i mechanicznych z przemieszczaniem urobku oraz jego rozplantowaniem), -wykonaniu robót umocnieniowych koryta rzeki (wbudowaniu opasek z kiszek faszynowych, darniowaniu i humusowaniu skarp, ułożeniu narzutu kamiennego, wykonaniu palisad, montażu koszy siatkowo-kamiennych oraz obsiewie skarp), -realizacji robót na odpływach (wykonaniu wykopów ręcznych i mechanicznych z przemieszczaniem urobku oraz jego rozplantowaniem, wbudowaniu opasek z kiszek faszynowych, darniowaniu i obsiewie skarp), -wykonaniu 11 progów o wysokości do 0,50m każdy (wykonaniu robót ziemnych, zbudowaniu grodzy i jej rozebraniu, ułożeniu i rozbiórce rurociągu tymczasowego, pompowaniu wody, zabiciu stalowych grodzy, ułożeniu materacy siatkowo-kamiennych, montażu palisad i bali dębowych oraz darniowaniu skarp), -przebudowie 5 przepustów (w tym dwóch zlokalizowanych na drogach o nawierzchni bitumicznej oraz trzech zlokalizowanych na drogach o nawierzchni gruntowej, wraz z robotami towarzyszącymi oraz uzyskaniem zgody na zajęcie pasa drogowego), -budowie kładek dla pieszych - szt. 2, -wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć nadzór ichtiologiczny przed i w trakcie prac (podmiot pełniący nadzór musi być zaakceptowany przez Inwestora), -realizacji robót związanych z ochroną środowiska (prowadzenie monitoringu jakości wód rzeki w czasie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z udokumentowaniem w dzienniku pomiarów, udrożnienie piętrzeń i montaż przenośnych przepławek, montaż przed przystąpieniem do inwestycji i demontaż kraty osłonowej w korycie rzeki, wbudowanie większych kamieni, odłów i przenoszenie ryb przed (w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem robót) oraz w czasie realizacji inwestycji pod nadzorem ichtiologa zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz otworzenie tarlisk po wykonaniu regulacji dna rzeki), -wykonaniu tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia ulic (montażu słupków stalowych i znaków drogowych, budowie i rozbiórce dwóch tymczasowych kładek dla pieszych), -wykonaniu robót wykończeniowych (usunięciu pozostałości po karczunku, rozścieleniu humusu, uprawie płużnej na terenach zadarniowych, wymianie 5 wylotów, wykoszeniu porostów i ręcznym usunięciu namułu z cieków), -przy realizacji zamówienia należy uwzględnić również warunki i terminy ograniczające prowadzenie robót określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i oraz w pozostałych decyzjach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: -dokumentacja projektowa w skład, której wchodzą: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja dendrologiczna i projekt wycinki drzew i krzewów na terenie miasta, inwentaryzacja dendrologiczna i projekt wycinki drzew i krzewów na terenie wsi, opracowane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne MELBUD s.c., 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12 -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - opracowane przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne MELBUD s.c., 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12.
 14. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie Pukawka II gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ostrołęce, Ostrołęka
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie Pukawka II gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski polegających na drenowaniu gruntów ornych na powierzchni ok. 450,10 ha Lokalizacja: tereny wsi Brulino Lipskie, Godlewo Gudosze, Słup, Słup Kolonia, Uścianek Dębianka gm. Szulborze Wielkie oraz Godlewo Warsze, Godlewo Wielkie, Opatowina gm. Nur, pow. ostrowski. Zakres robót obejmuje: - wykonanie drenowania gruntów rolnych rurkami ceramicznymi na powierzchni - ok. 435,10 ha oraz odwodnienie rowami na pow. 15 ha. - głębokość drenowania 1,0 m - rozstawa sączków 15 m - wykop i odbudowa rowów 5041 m. Szczegółowy opis i zakres robót określają: - dokumentacja projektowa + przedmiar robót - zał. nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 2 - decyzje - zał. nr 4 - niniejsza siwz Do obowiązków Wykonawcy będzie również należało: - Wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej wg wzoru, który znajduje się w Księdze Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013, udostępnionego na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tablica (o wielkości min 70x90 cm) powinna być umieszczona przez Wykonawcę niezwłocznie po rozpoczęciu robót oraz wykonana z materiału, który wytrzyma minimum 5 lat od daty zakończenia inwestycji. - Wycinka drzew rosnących w pasie robót. Wycięte drzewa należy ogłowić z gałęzi, przekazać właścicielowi, Gałęzie, karpina, resztki Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie;.
 15. Zamówienie uzupełniające do zamówienia Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal polegające na usunięciu hałd humusu z tras projektowanych zbieraczy drenarskich zlokalizowanych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Zamówienie uzupełniające do zamówienia Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal polegające na usunięciu hałd humusu z tras projektowanych zbieraczy drenarskich zlokalizowanych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal
 16. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Rogowo gmina Rogowo, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Rogowo, gmina Rogowo, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, o następującym zakresie rzeczowym: drenowanie systematyczne - 26,77 ha, rurociągi szczelne z PVC ø 300 - 400 mm - 184,4 m, studnie drenarskie ø 1000 - 1200 mm - 13 szt., studnie drenarskie redukcyjne ø 315 mm - 1 szt., wyloty drenarskie - 20 szt., przepust betonowy ø 600 mm - 1 szt. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany pn. Gminna Spółka Wodna w Rogowie - melioracje szczegółowe we wsi Złotniki, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do specyfikacji. Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody (np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew, itp.). Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem
 17. Melioracje gruntów rolnych- Brzyszewo - Lutobórz II el. IV gm. Chodecz, powiat włocławski
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Melioracje gruntów rolnych - Brzyszewo - Lutobórz II el. IV, gmina Chodecz powiat włocławski o następującym zakresie rzeczowym: drenowanie gruntów rolnych na powierzchni 57,26 ha we wsi Brzyszewo. Wykonanie rowów - 2037m Wykonanie przepustów na rowach - 13szt. Wykonanie rurociągów betonowych wraz z budowlami o średnicy 20cm - 464m Wykonanie rurociągów betonowych wraz z budowlami o średnicy 30cm - 916m Wykonanie rurociągów betonowych wraz z budowlami o średnicy 50cm - 373m Wykonanie rurociągów betonowych wraz z budowlami o średnicy 80cm - 112m Wykonanie zbieraczy - 8501m Wykonanie sączków - 27200m Rozstawa drenowania 15-20m Średnia głębokość ułożenia sączków 0,9m-1,0m Sączki i zbieracze z rur drenażowych PVC w otulinie filtracyjnej Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany pn. Melioracje gruntów rolnych- Brzyszewo - Lutobórz II el. IV gmina Chodecz powiat włocławski , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3do specyfikacji. Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do określenia przedmiotu zamówienia i stanowi jedynie materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. Specyficzne warunki wykonania zamówienia: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie przestrzegał przepisów o ochronie środowiska i przyrody tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.); z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uwarunkowań zawartych w wydanych decyzjach dla przedmiotowego zadania dotyczących ochrony przyrody (decyzje zostaną przekazane Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy); ponosi pełną odpowiedzialność za ich naruszenie oraz wynikłe z tego tytułu szkody(np. przyległość obszarów Natura 2000, ochrona ryb, drzew itp.). Wszelkie uwagi do rozwiązań projektowych i przedmiaru robót wykonawca winien wnieść przed złożeniem oferty. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem
 18. Zabudowa wyrw w korycie rzeki Skrwy od km 116+750 do km 116+789 w miejscowości Obórki i od km 116+800 do km 116+829 w miejscowości Jasiony, gmina Lubowidz, powiat żuromiński
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie, Ciechanów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu skutków powodzi z 2010 roku, na zadaniu pn. Zabudowa wyrw w korycie rzeki Skrwy od km 116+750 do km 116+789 miejscowości Obórki i od km 116+800 do km 116+829 w miejscowości Jasiony, gmina Lubowidz, powiat żuromiński.
  Zakres robót będzie polegał głównie na: odmuleniu zamulisk-51,74 m3, rozplantowaniu wydobytego urobku uzyskanego z zamulisk-51,74 m3, zabudowie istniejących wyrw-172,02 m3, umocnieniu skarp cieku włókniną syntetyczną- 208,00 m2, wykonaniu podsypki z tłucznia kamiennego pod materace gabionowe- 208,00 m2, wykonaniu umocnień skarp z materacy gabionowych-47,84 m3, wykonaniu palisad-106,80 m, wykonaniu podwodnego narzutu kamiennego luzem w dnie cieku-3,72 m3, wykonaniu pojedynczych opasek z kiszek faszynowych-40 m, umocnieniu skarp darniną-133,12 m2
 19. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wykonanie ubezpieczenia skarp Kanału Wawerskiego km 2+700 - 3+000, 5+900 - 7+340.
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót naprawczych na zad.- Wykonanie ubezpieczenia skarp Kanału Wawerskiego km 2+700 - 3+000, 5+900 - 7+340 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zakres i rodzaj robót do wykonania: -roboty pomiarowe przy wykonywaniu umocnień, -usunięcie pozostałości z kiszek faszynowych i umocnień. Rozebranie starych umocnień i wydobycie ich z koryta cieku, -ścinanie drzew piłą mechaniczną. (śr. 10-15cm) Drzewa do lat 10. -ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia, -ręczne obcinanie gałęzi, -wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o średnicy 15 cm. -wykonanie odmulenia dna mechaniczne, -wykonanie odmulenia dna ręczne, -profilowanie skarp z wbudowaniem nadmiaru gruntu w skarpy w miejscach powstałych ubytków lub pomiędzy kiszkę a skarpę, -umocnienie skarp płytami żelbetowymi ażurowymi na geowłókninie. Płyty o wymiarach 60x90x10 cm, -roboty porządkowe oraz naprawcze. Zbieranie nadmiaru gruntu, starych rozebranych umocnień, betonów, zanieczyszczeń komunalnych na odcinku prowadzonych robót - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy, wywóz wraz z utylizacją komunalnych. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót. Sposób wykonania robót opisuje Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiące integralną część SIWZ - zał. nr 1.
 20. Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przebudowa urządzeń melioracyjnych wzdłuż autostrady A-1 na odcinku Brzezie - Kowal
 21. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Płużnica powiat wąbrzeski, chełmiński
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 22. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Łubianka powiat toruński
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 23. Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Papowo Biskupie powiat chełmiński
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 24. Melioracje szczegółowe użytków rolnych - Boleszkowice
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin
 25. Likwidacja szkód powodziowych powstałych w maju i czerwcu bieżącego roku na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych z obszaru działania Biura Terenowego Brodnica - etap III
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 26. Błenna II - melioracja gruntów rolnych w miejscowości Błenna gmina Izbica Kujawska, powiat Włocławek
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Włocławek
 27. Melioracje użytków rolnych wsi Monety - gm. Kowale Oleckie oraz wsi Judziki - gm. Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  Zamawiający: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Olsztyn
 28. Sikórz - Kamionki II - etap VIII - melioracje użytków rolnych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
 29. Pszczele III A - etap 2 - melioracje użytków rolnych
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
 30. Myszki Żuki III - melioracja gruntów gm. Mochowo
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
 31. Kuchary Jeżewo - melioracja gruntów gm. Bielsk
  Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, Płock
 32. Wólka Czepowa - melioracje szczegółowe gmina Kłodawa, powiat Koło
  Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, Konin
 33. Juchowo-Kądzielnia. Przebudowa (remont) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Szczecin