Kogo reprezentuje osoba

Stawska Aleksandra

w KRS

Aleksandra Stawska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Aleksandra
Nazwisko:Stawska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Solec-zdrój (Świętokrzyskie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anyż Robert, Bąk Teresa, Banach Tomasz, Bebel Maria Teresa, Bilska Irena, Boczek Zdzisław Jan, Bonar Agata, Bryl Monika, Bławat Anna, Czernek Kinga, Czerwiec Krzysztof Feliks, Czwartosz Śliwa Maria, Dragan Edyta, Durma Jolanta, Dziorek Jan Wiesław, Dziuba Józef, Frankowska Robak Anna, Gawłowicz Małgorzata, Goćwin Krystyna, Gorycka Elżbieta, Gręda Robert, Gryc Renata, Jabłońska Agnieszka, Janecki Kazimierz Stanisław, Jasielska Barbara, Jendrycha Bogusława, Jodłowska Izabela, Kaczmarczyk Grażyna, Kaczmarczyk Krzysztof, Kaczmarczyk Teresa, Kapinos Anna, Kochańczyk Janusz, Kokocińska Monika, Kolanowski Tomasz, Korus Leszek, Kołodziej Przemysław, Krupa Monika, Kustra Janina, Lasota Wiesław Józef, Majsak Kazimiera, Nowak Wojciech Maciej, Nurek Rafał, Olszewska Jadwiga, Pasieko Halina, Pawlak Krystyna, Pawlik Anna, Pałys Teresa, Polak Józef, Pompa Norbert, Półtorak Teresa, Pucicka Maria, Pytko Konrad, Radosz Radosław, Stąpór Danuta, Stylska Anna, Swatek Edward, Szafraniec Moćko Marta, Szałach Jan Marian, Szczepanek Władysława, Szemraj Aneta, Szymański Stanisław Tomasz, Słowik Leszek, Uss Wąsowicz Alicja, Walewski Marian Andrzej, Wieczorek Maria, Wietkowska Izabela Elżbieta, Wójcik Katarzyna, Wójcik Wacław Władysław, Wójcikowska Dorota, Wyrzykowska Anna Maria, Zielińska Teresa, Łosin Grzegorz, Łukawska Wiesława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łukasiewicz Łukasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademia Kobiet Twórczych Akt, Obrazów − KRS 0000328491
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Koprzywnicy, Koprzywnica − KRS 0000128671
 3. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Sandomierz − KRS 0000054684
 4. Nadwiślański Bank Spółdzielczy W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000121524
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Beszowej, Beszowa − KRS 0000071808
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Długołęce, Długołęka − KRS 0000028354
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000189098
 8. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 9. Spółdzielnia Pracy Wumet W Staszowie, Staszów − KRS 0000107090
 10. Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja, Tarnów − KRS 0000286247
 11. Stowarzyszenie Mieszkańców Obszaru Płaszów-myśliwska, Kraków − KRS 0000418231
 12. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów, Pacanów − KRS 0000171631
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Puls Dla Rozwoju, Błonie − KRS 0000545704
 14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola, Pliskowola − KRS 0000358239
 15. Stowarzyszenie Pogoda Ducha, Klimontów − KRS 0000405885
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnic, Łubnice − KRS 0000303777
 17. Stowarzyszenie Yacht Club Bezan, Tarnów − KRS 0000017077

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Pomost, Kielce − KRS 0000323015
 2. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Samopomoc Chłopska, Sandomierz − KRS 0000131880
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani, Kraków − KRS 0000151066
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Dla Młodych, Kraków − KRS 0000102922
 5. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Osieku, Osiek − KRS 0000068513
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej, Staszów − KRS 0000154434

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu.
  Zamawiający: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Baćkowice
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem zakup pojemników na odpady. 2. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku. 3. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na podstawie dyspozycji Zamawiającego, a ostateczny termin jego uruchomienia to 30.11.2013 roku. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczenia prowizji od udzielonego kredytu. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i prowizji. 6. Z tytułu przesunięcia spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat ani prowizji. Zmiana terminu płatności rat kapitałowych wymaga formy pisemnej w postaci zawarcia stosownego aneksu do umowy. 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu (okresu kredytowania) na czas oznaczony poprzez zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy kredytowej. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w niniejszych postanowieniach. 8. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 9. Oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 10. Odsetki będą płatne zawsze na koniec każdego miesiąca od salda kredytu. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu..
 2. Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  Przedmiot zamówienia: - Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów. Opis Przedmiotu zamówienia: - kredyt krótkoterminowy, - kwota kredytu 1.050.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów w roku 2013, - oprocentowanie - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku, - uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym wniosek może być złożony 1 lutego 2013 roku na kwotę 300.000,00 zł oraz 1 marca 2013 roku na kwotę 750.000,00 zł i w tych dniach może być uruchomiony kredyt. - od uruchomienia kredytu prowizja - 0% , - spłata kredytu na dzień 31.12.2013 roku, - spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia 31.12.2013 r. - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, - od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) prowizja - 0%, Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w dniu 1 lutego 2013r. kwota 300.000 zł, w dniu 1 marca 2013r. kwota 750.000 zł, zaś spłata jednorazowo na dzień 31.12.2013 roku. Spłata odsetek: I rata do dnia 31.03.2013, II rata do dnia 30.06.2013, III rata do dnia 30.09.2013, IV rata do dnia 31.12.2013, Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 21.01.2013r. w wysokości 4,11.% wg. www.bankier.pl stałą w całym okresie kredytowania. Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
 3. Udzielenie kredytu obrotowego na okres 3 lat dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju.
  Zamawiający: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Busko-Zdrój
  Wykonanie usługi polegającej na: Udzieleniu kredytu obrotowego na okres 3 lat dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju w wysokości 1.600.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset tysięcy PLN) z możliwością zmniejszenia przyznanej kwoty raz w roku bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w latach 2012 - 2015. Kredyt udzielony będzie na okres 12-miesięczny i
  przedłużany na następne okresy po pozytywnej weryfikacji kondycji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego. Całkowita spłata kapitału do dnia zakończenia umowy, natomiast spłata odsetek miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca. Kredyt dostępny będzie od dnia podpisania umowy. Łączna wysokość opłat i prowizji
  przygotowawczej od przyznanego kredytu nie może być wyższa niż 0,7 % kwoty kredytu i nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR O/N -, zmieniane, powiększone o stałą marżę banku marża ta nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy. Prowizja od niewykorzystanej kwoty przyznanego kredytu nie może być wyższa niż 0,15% w stosunku rocznym i nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych kosztów związanych z obsługą
  kredytu. Odsetki będą naliczane tylko od faktycznego wykorzystania zadłużenia. Dopuszcza się możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie przyznanego kredytu w postaci: - cesji umów zawartych z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w okresie obowiązywania umowy kredytowej; - weksla; - poddania się egzekucji zgodnie z prawem bankowym. Zamawiający wyłącza możliwość poręczenia przez Podmiot Tworzący. Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do sporządzenia oferty, dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej i zdolności kredytowej Zamawiającego znajdują się w jego siedzibie i zostaną udostępnione (przekazane) zainteresowanym Wykonawcom, w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na pisemny wniosek Kredytodawcy..
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów związanego z realizacją inwestycji na rok 2012 w wysokości 765 827,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  1. Opis Przedmiotu zamówienia:
  - kredyt długoterminowy,
  - kwota kredytu 765 827,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów w 2012roku związanego z realizacją inwestycji pod nazwą:
  a) Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - kwota 115 827,00 PLN,
  b) Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów - kwota 650 000,00 PLN
  - oprocentowanie - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca
  - uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Zamawiającego, przy czym wniosek może być złożony 30.10.2012 roku i w tym dniu może być uruchomiony kredyt.
  - od uruchomienia kredytu prowizja - 0%
  - spłata kapitału na koniec każdego kwartału do dnia 31.12.2016 roku
  - spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia 31.12.2016 r. w kwotach naliczanych od kapitału według poniższego harmonogramu:
  IV kwartał 2012r. - 765 827,00 zł,
  I kwartał 2013r. - 715 827,00 zł,
  II kwartał 2013r. - 665 827,00 zł,
  III kwartał 2013r. - 565 000,00 zł,
  IV kwartał 2013r. - 565 000,00 zł,
  I kwartał 2014r. - 563 750,00 zł,
  II kwartał 2014r. - 562 500,00 zł,
  III kwartał 2014r. - 561 250,00 zł,
  IV kwartał 2014r. - 560 000,00 zł,
  I kwartał 2015r. - 490 000,00 zł,
  II kwartał 2015r. - 420 000,00 zł,
  III kwartał 2015r. - 350 000,00 zł,
  IV kwartał 2015r. - 280 000,00 zł,
  I kwartał 2016r. - 210 000,00 zł,
  II kwartał 2016r. - 140 000,00 zł,
  III kwartał 2016r. - 70 000,00 zł,
  IV kwartał 2016r. - 0,00 zł,

  - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
  - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania
  - od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) prowizja - 0%
  - w razie braku dyspozycyjności kredytu w czasie określonym w niniejszym punkcie SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za straty na zasadach ogólnych,
  - kredyt nie może być obciążony innymi opłatami,
  - kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna,
  - za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy,
  - zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego,
  - Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców,

  Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w całości na dzień 30.10.2012 roku, zaś spłata będzie dokonywana w ratach na koniec każdego kwartału.

  Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 16.10.2012r. w wysokości 4,82.% wg. www.bankier.pl) stałą w całym okresie kredytowania, jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 30.10.2012r.

  Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
 5. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 612 642 zł.
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  Kredyt długoterminowy w wysokości 612 642 zł.
 6. Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na rok 2012 w wysokości 1.000.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  Opis Przedmiotu zamówienia:
  - kredyt krótkoterminowy,
  - kwota kredytu 1.000.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego dotyczącego zadania Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów w kwocie 1.000.000,00 zł
  - oprocentowanie - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku,
  - uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym wniosek może być złożony 20 maja 2012 roku i w tym dniu może być uruchomiony kredyt.
  - od uruchomienia kredytu prowizja - 0%
  - spłata kredytu na dzień 31.12.2012 roku
  - spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia 31.12.2012 r.
  - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
  - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania
  - od wcześniejszej spłaty kredytu ( całości lub części ) prowizja - 0%

  Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w całości na dzień 15.06.2012 roku, zaś spłata jednorazowo na dzień 31.12.2012 roku.

  Spłata odsetek:
  I rata do dnia 30.06.2012
  II rata do dnia 30.09.2012
  III rata do dnia 31.12.2012

  Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 23.05.2012r. w wysokości 4,91.% wg. www.bankier.pl) stałą w całym okresie kredytowania.

  Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
 7. Przetarg nieograniczony na obsługę bankową Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na:

  1. Przyjmowaniu bez prowizji i opłat bankowych, w pomieszczeniach kasowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach przy ul. Częstochowskiej 20, należności podatkowych
  i niepodatkowych należności budżetowych od podatników i płatników Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
  2. Przyjmowaniu wpłat określonych w ust. 1 bez prowizji i opłat bankowych również
  w Oddziałach Banku i punktach kasowych Wykonawcy
  3. Przyjmowaniu bez prowizji i opłat bankowych wpłat gotówkowych dokonywanych przez poborców skarbowych ze ściągniętych należności z tytułów wykonawczych przekazywanych na wskazane rachunki Zamawiającego.
  4. Dokonywanie wypłat gotówkowych dotyczących zwrotu nadpłaty podatków osobom fizycznym w punktach kasowych na terenie Zamawiającego.
  5. Przyjmowanie opłaty skarbowej za wydane przez Urząd zaświadczenia i odprowadzenie ich na wskazane konta innych organów podatkowych (pobierana jest opłata bankowa).
  6. Przyjmowanie wpłat od poborców ze ściągniętych należności i przekazywania ich po potrąceniu prowizji bankowej na konta innych wierzycieli.
  7. Obsługa bankowa pracowników Urzędu ( pobierane będą prowizje i opłaty bankowe)
  8. Wywóz przyjętych środków finansowych z siedziby Zamawiającego.
  9. Wykonywanie innych czynności objętych umową.


  Czas pracy kas: w dniach pracy Urzędu w godzinach 730 - 1400. W wyjątkowych dniach ( dni otwarte Urzędu, okres świąteczny) dopuszcza się za porozumieniem stron zmianę czasu pracy kas.
  Przyjęte środki finansowe muszą być wywiezione z Urzędu przed godz. 1530.
  Zamawiający udostępni nieodpłatnie dwa oddzielone stanowiska kasowe wyposażone w instalację alarmową, elektryczną oraz pomieszczenie zaplecza.


  Wykonawca zobowiązuje się do:
  instalacji na koszt własny lokalnej sieci komputerowej wraz z UPS,
  wyposażenia udostępnionych pomieszczeń w sposób zapewniający sprawną obsługę interesantów i bezpieczną pracę kasjerów,
  dostarczania Głównemu Księgowemu Zamawiającego zestawienia przyjętych wpłat za dany dzień najpóźniej przed rozpoczęciem pracy w następnym dniu roboczym
  w formie pisemnej i elektronicznej,
  nie pozostawiania po godzinach pracy pogotowia kasowego w kwocie większej niż 1.500 zł.
 8. ZACIĄGNIECIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 10 LAT DO WYSOKOŚCI 2 970 565 ZŁ
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA OKRES 10 LAT DO WYSOKOSCI 2 970 565,00 ZŁ
 9. Obsługa kasowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w okresie od 02.03.2011 do 01.03.2013
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, Kielce
  Obsługa kasowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w okresie od 02.03.2011 do 01.03.2013
  Bezpośrednia obsługa jednego okienka kasowego.
  Przyjmowanie nieodpłatnie i bez prowizji bankowych, w udostępnionych pomieszczeniach kasowych, wyłącznie zobowiązań podatkowych i nie podatkowych należności budżetowych na rzecz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, oraz wpłat gotówkowych od poborców skarbowych z tytułu ściągniętych należności na podstawie tytułów wykonawczych zobowiązań.
  Przyjmowanie wpłat o których mowa w punkcie powyżej bez prowizji i opłat bankowych również w Oddziale Banku Oferenta.
  Obsługa bankowa pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
  Przyjmowanie należności codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00.
  Dokonywanie przelewu pobranych należności na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w ciągu dwóch dni roboczych.
  Dokonywanie wypłat gotówkowych dotyczących zwrotu nadpłaty podatku w punkcie kasowym znajdującym się na terenie Urzędu na podstawie wystawionego przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach dowodu - KW.
  Wyposażenie lokalnej sieci komputerowej wraz z UPS.
  Wyposażenie udostępnionych pomieszczeń w sposób zapewniający sprawną obsługę interesantów i bezpieczną pracę kasjerów.
  Nie prowadzenie w udostępnionych pomieszczeniach działalności innej niż określona w przedmiocie zamówienia.
 10. Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000 zł.
  Zamawiający: Gmina Osiek, Osiek
  1 Wykonanie usługi bankowej w okresie od dnia podpisania umowy do 28.12.2018 r. polegającej na udzieleniu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000 zł /słownie: pięćset tysięcy złotych / w terminie do 29 października 2010 roku . Charakterystyka kredytu: a/kwota kredytu: 500.000 zł (słownie : pięćset tysięcy złotych / b/spłata kapitału następować będzie w następujących latach : 1) Rok 2011 r. -40.000,00 zł. - 28.03.2011 r.- 20.000,00 zł. - 28.08.2011 r.- 20.000,00 zł. 2) Rok 2012r. -40.000,00 zł. -28.03.2012 r. - 20.00000 zł; -28.08.2012 r.- 20.000,00 zł 3) Rok 2013 r. - 55.000,00 zł. -28.03.2013 r. -27.000,00 zł; -28.08.2013 r. - 28.000,00 zł. 4) Rok 2014 -55.000,00 zł. -28.03.2014r. -27.000,00 zł; -28.03.2014 r. - 28.000,00 zł. 5) Rok 2015r. - 55.000,00 zł -28.03.2015 r. -27.000,00 zł -28.08.2015 r. - 28.000,00 zł. 6) Rok 2016 r . - 55.000,00 zł -28.03.2016r. -27.000,00zł; -28.08.2016 r. - 28.000,00zł. 7) Rok 2017 -100.000,00 zł -28.03.2017 r. - 25.000,00 zł; -28.05.2017 r.-25.000,00 zł; -28.08.2017 r.- 25.000,00 zł; -28.11.2017 r. - 25.000,00 zł. 8) Rok 2018- 100.000,000 zł. -28.03.2018 r. - 25.000,00 zł; -28.05.2018 r.-25.000,00 zł; -28.08.2018 r.- 25.000,00 zł; -28.11.2018 r. - 25.000,00 zł -spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie bez karencji, -odsetki od udzielonego kredytu płatne będą do 28 dnia każdego miesiąca, -spłata rat kapitałowych płatna będzie do dnia każdego wymienionego wyżej miesiąca począwszy od 28.03.2011 roku. Koszty obsługi kredytu stanowią: -prowizja przygotowawcza, -oprocentowanie kredytu. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR dla depozytów 3M za okres od 01.09.2010 r. do dnia 30.09.2010 r. powiększone o stałą marżę banku. Kredyt będzie wykorzystany w formie gotówkowej na wskazane konto..
 11. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2010 w wysokości 6 000 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2010 w wysokości 6 000 000,00 PLN Opis Przedmiotu zamówienia: - kredyt długoterminowy, - kwota kredytu 6.000.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów związanego z realizacją inwestycji i dotacji na zadania inwestycyjne ujęte w uchwale budżetowej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2010, - w roku 2010 refundacja kosztów które były ujęte w planowanym deficycie na 2010 rok, lub spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2010 planowane do zapłaty z zaciągniętego kredytu, a ich termin płatności przypadł do dnia uruchomienia kredytu tj. od 01.01.2010 roku do dnia uruchomienia kredytu, - oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca, - uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym ostateczny termin uruchomienia kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł przypada na dzień 31.12.2010 r. - od uruchomienia kredytu prowizja - 0%, - spłata kredytu w latach 2011-2019, - karencja w spłacie kredytu do dnia 31.12.2010 roku, - spłata kapitału po upływie karencji, na koniec każdego kwartału, pierwsza rata przypada na dzień 31.03.2011, - spłata odsetek na koniec każdego kwartału, od aktualnego zadłużenia, przy czym pierwsza rata przypada na dzień 31.12.2010, ostatnia rata do 31.12.2019 r. - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, - od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) prowizja - 0%, - w razie braku dyspozycyjności kredytu w czasie określonym w niniejszym punkcie SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za straty na zasadach ogólnych, - kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, - kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna, - Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy, - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, - zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, - Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców, Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M średniomiesięczny z dnia 02.08.2010r. (w wysokości 3,6000 % wg. www.bankier.pl) stałą w całym okresie kredytowania, jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 30.09.2010r Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
 12. Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2010 w wysokości 2 100 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2010 w wysokości 2 100 000,00 PLN Opis Przedmiotu zamówienia: - kredyt krótkoterminowy, - kwota kredytu 2 100 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2010 roku. - oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. - prowizja od uruchomienia kredytu - 0 %, - spłata kredytu (kapitał i odsetki) do dnia 31.12.2010 r. - spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia 31.12.2010 r. - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową - zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, - prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) - 0%, - w razie braku dyspozycyjności kredytu w czasie określonym w niniejszym punkcie SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za straty na zasadach ogólnych, - kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, - kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna, - Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. - Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców. Kredyt zaciągany będzie w dwóch transzach tj.: I transza w wysokości 900 000,00 zł - do dnia 03.08.2010 r. II transza w wysokości 1 200 000,00 zł - do dnia 01.10.2010r. Spłata odsetek: I rata do dnia 30.09.2010r. II rata do dnia 31.12.2010r. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 12.07.2010r. ( w wysokości 3,6300 % wg. www.bankier.pl) stałą w całym okresie kredytowania. Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
 13. usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne pn Strażnica Tursko Wielkie w kwocie 452.000,00zł..
  Zamawiający: Gmina Osiek, Osiek
  Przedmiotem zamówienia Wykonanie usługi bankowej w okresie od dnia podpisania umowy do 28.12.2018 r. polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne pn Strażnica Tursko Wielkie w kwocie 452.000,00 zł słownie :czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące w terminie do dnia 01 lipca 2010 roku. Charakterystyka kredytu: a/kwota kredytu: 452.000,00 zł (słownie : czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/ b/spłata kapitału następować będzie w następujących latach : 1) Rok 2011 r. - 10.000,00 zł. - 28.01.2011 r.- 10.000,00 zł. 2) Rok 2012r. -80.000,00 zł. -28.05.2012 r. - 40.00000 zł; -28.08.2012 r. -40.000,00 zł; 3) Rok 2013 r. - 50.000,00 zł. -28.05.2013 r. -50.000,00 zł; 4) Rok 2014 -80.000,00 zł. -28.03.2014r. -40.000,00 zł; -28.08.2014 r.- 80.000,00 zł ;. 5) Rok 2015r. - 80.000,00 zł -28.03.2015 r. - 40.000,00 zł -28.08.2015 r. - 40.000,00 zł 6) Rok 2016 r . -40.000,00 zł -28.03.2016r. - 20.000,00 zł -28.05.2016 r. - 20.000,00 zł 7/Rok 2017 - 40.000,00 zł -28.03.2017-20.000,00 zł; -28.05.2017 -20.000,00 zł; Rok 2018 -72.000,00 zł. -28.01.2018- 6.000,00 zł; -28.02.2018- 6.000,00 zł; -28.03.2018- 6.000,00 zł; -28.04.2018- 6.000,00 zł; -28.05.2018- 6.000,00 zł; -28.06.2018- 6.000,00 zł; -28.07.2018- 6..000,00 zł; -28.08.2018-6.000,00 zł; -28.09.2018 -6.000,00 zł; -28.10.2018 -6.000,00 zł; -28.11.2018-6.000,00 zł; -28.12.2018- 6.000,00 zł. -spłata odsetek nastąpi po uruchomieniu kredytu miesięcznie bez karencji, - odsetki od udzielonego kredytu płatne będą do 28 dnia każdego miesiąca, -spłata rat kapitałowych płatna będzie do dnia każdego wymienionego wyżej miesiąca począwszy od 28.01.2011 roku. Koszty obsługi kredytu stanowią: -prowizja przygotowawcza, -oprocentowanie kredytu. Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte na stawce bazowej średni WIBOR dla depozytów 3M za miesiąc poprzedni powiększone o stałą marżę banku. Kredyt będzie wykorzystany w formie gotówkowej na wskazane konto..
 14. Udzielenie i obsługa kredytu.
  Zamawiający: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Pacanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2.900 000,00 zł wypłacanego w następujących transzach; I transza - do 15 - grudnia - 2009 roku - kwota 1.150. 000,00 zł II transza - do 26 - stycznia - 2010 roku - kwota 1.400.000,00 zł III transza - do 25 - lutego - 2010 roku - kwota 350.000,00 zł dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w terminach i kwotach bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów spłata kredytu nastąpi: - do dnia 31 marca 2010 roku - kwota - 1.229.000,00 zł - do dnia 30 kwietnia 2010 roku - kwota - 214. 000,00 zł - do dnia 30 maja 2010 roku - kwota - 64.000,00 zł - do dnia 30 września 2010 - kwota - 1.393.000,00 zł - dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów przez zamawiającego - podana marża banku będzie stała na czas trwania umowy - oprocentowanie stałe na czas trwania umowy - udzielenie kredytu, jego wykorzystanie i spłata nastąpi w PLN - oferta cenowa obsługi kredytu powinna zawierać wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu, wszelkie prowizje i opłaty związane z uruchomieniem, spłatą i rozliczeniem. - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania Zamawiający oferuje zabezpieczenie udzielonego kredytu - prawne zabezpieczenie kredytu - weksel Zamawiający posiada środki uniemożliwiające spłatę kredytu w terminach podanych wyżej.
 15. Obsługa bankowa budżetu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Zamawiający: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Klimontów
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa w okresie od 1 grudnia 2009 roku do 30 listopada 2012 roku.
 16. Bankowa obsługa budżetu Gminy Koszyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
  Zamawiający: Gmina Koszyce, Koszyce
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pod nazwą Bankowa obsługa budżetu Gminy Koszyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II siwz Opis przedmiotu zamówienia..
 17. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 510 000,00 PLN.
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.510.000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie: a) Adaptacja WDT pod budynek administracyjny Urzędu Gminy Pacanów 2007-2010 w kwocie 900 000 zł, (słownie: dziewięćset tysięcy złotych), b) Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich 2007-2010 w kwocie 410 000 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych), c) Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie l 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych), W/w kredyt udzielony będzie na poniższych warunkach określonych przez Zamawiającego: - oprocentowanie zmienne - WIBOR 1M średniomiesięczny + prowizja banku, (stopa bazowa do ustalenia oprocentowania - do oferty : według stawki WIBOR 1M na dzień 27. 07. 2009 + prowizja banku, do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z dnia podpisania umowy + prowizja banku według oferty. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy) - uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, nie później niż na dzień 31.12.2009 roku - prowizja od uruchomienia kredytu - 0,0 % - splata kredytu w latach 2010-2014 - karencja w spłacie kredytu do 31 grudnia 2009r. - spłata kapitału po upływie karencji, w okresach kwartalnych, pierwsza rata 31.03.2010r. - spłata odsetek na koniec każdego kwartału, od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata do 31.12.2014 r. - zabezpieczenie kredytu - weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania - prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) - 0,0 % - pierwsza rata odsetek kredytu liczona od dnia faktycznego uruchomienia transz kredytu, - jako umowny termin uruchomienia kredytu, niezbędny do opracowania przez wykonawców symulacji jego spłaty i obliczenia ceny ofertowej, należy przyjąć dzień 27. 07. 2009r. Spłata rat kapitałowych kredytu odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ

Inne osoby dla Stawska (62 osoby):