Kogo reprezentuje osoba

Stępień Ireneusz

w KRS

Ireneusz Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ireneusz
Nazwisko:Stępień
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:25 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bilski Jan Zbigniew, Kurcińska Kinga, Danisz Urszula Iwona, Dasiewicz Piotr Paweł, Grzegorczyk Aleksandra, Grzegorczyk Monika, Grzegorczyk Zygmunt, Jakubczak Zygmunt, Janusik Edyta Ewa, Kosowska Beata Anna, Kowalczyk Andrzej, Kowalczyk Irena, Kołacz Irena Justyna, Kwil Wanda Marianna, Maciąg Aleksandra Emilia, Madej Kazimierz, Maj Krystyna, Mariański Edmund, Marszałek Katarzyna Krystyna, Mazur Wojciech, Minda Sławomir Janusz, Mosionek Małgorzata, Nowak Kamila Magdalena, Owczarek Maria Justyna, Pacocha Beata Jadwiga, Palińska Anna Nina, Pawłowska Alicja Teodozja, Pobideł Agata, Ptaszyński Andrzej, Pyszczek Wiesława, Płokita Elżbieta, Radecki Piotr, Rek Małgorzata Danuta, Rychta Dorota Małgorzata, Serafin Agnieszka Katarzyna, Sitek Małgorzata Ewa, Sobień Jerzy, Stanik Sławomir, Stępień Roman, Stopka Barbara Maria, Stysiek Marzena, Symela Jadwiga Henryka, Synowiecka Anna Marzena, Syrek Anna, Syta Paulina Natalia, Warchoł Barbara, Wlazło Krzysztof Andrzej, Wójcik Zofia Maria, Wrona Ewa, Zajączkowska Dorota, Łaskarzewska Danuta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Warchoł Marian

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Radomiu, Radom − KRS 0000053446
 2. Db Motors Sp. Z O.O., Wielogóra − KRS 0000655812
 3. Db Motors Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Wielogóra − KRS 0000665952
 4. Eko-surwis Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000153047
 5. Handlowo-usługowa Spółdzielnia Pracy Razem Możemy Więcej, Odrzywół − KRS 0000510937
 6. Mtk Sp. J. Izabella i Andrzej Ptaszyńscy, Wielogóra − KRS 0000014296
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Mogielnicy, Mogielnica − KRS 0000029691
 8. Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, Radom − KRS 0000226148
 9. Skarbek Sp. J., Augustów − KRS 0000098284
 10. Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. Z O.O., Zamość − KRS 0000049629

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 2. Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska Rolmlecz, Radom − KRS 0000115827

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Udzielenie kredytu bankowego.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Wolanów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wolanów na 2016 r. oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów. 2.1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a) kwota kredytu: 1.600 000,- PLN, (Jeden milion sześćset tysięcy PLN) b) okres kredytowania: do dnia 30 września 2019 roku, c) wpływ środków - transz kredytu na rachunek bieżący Gminy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Oddział w Wolanowie Nr 98 91150002 0030 0300 0286 0002 zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 31.12.2016r. d) czas uruchomienia kredytu max 5 dni roboczych od dnia przekazania dyspozycji przez Zamawiającego. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z pobrania części kredytu. W tym celu Zamawiający złoży stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie 10 dni przed 31.12.2016r. e) spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 30 listopada 2017 roku, f) spłata ostatniej raty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2019 roku, g) spłata kapitału kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach w PLN: Lp. Data spłaty kapitału Kwota spłaty kapitału w PLN 1. I rata 30.11.2017 r. 250 000 2. II rata 31.03.2018 r. 500 000 3. III rata 30.09.2018 r. 250 000 4. IV rata 31.03.2019 r. 300 000 5. V rata 30.09.2019 r. 300 000 Razem 1 600 000 UWAGA! W przypadku ewentualnej rezygnacji z pobrania części kredytu, kwota spłaty kapitału ostatniej raty kredytu zostanie odpowiednio zmniejszona. h) odsetki naliczane i płatne będą w ratach kwartalnych. Odsetki nalicza się za okres od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu,( przy czym pierwszy okres obrachunkowy przypadać będzie od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu ), do dnia poprzedzającego jego spłatę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez bank o wysokości odsetek w drodze fax-u w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. i) odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach obrachunkowych i płatne kwartalnie począwszy od 30 września 2016 r. Kwota odsetek pobierana będzie w ostatnim dniu kwartału. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający (Kredytobiorca) dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. j) oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę procentową zmienną, na którą składa się stawka WIBOR 3M powiększone o marżę banku. Dla celów porównawczych (skalkulowania w ofercie kosztów kredytu) należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 14 lipca 2016 r. k) ewentualna prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie w terminie uruchomienia pierwszej transzy kredytu i przekazana na rachunek wskazany przez Kredytodawcę, l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy (Kredytodawcy) z 5 - dniowym wyprzedzeniem . m) zabezpieczenie kredytu stanowi: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową n) wymaga się, aby wykonawca złożył w ofercie oświadczenie , że nie pobierze prowizji ani dodatkowych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu lub ewentualnych aneksów do umowy. o) odsetki od kredytu przeterminowanego będą naliczane wg stopy odsetek ustawowych.
 2. Udzielenie kredytu w wysokości 5 000 000,00zł
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 5000000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2) Okres kredytowania: od uruchomienia do 31-12-2022roku. 3) Karencja w spłacie kredytu: do 30.03.2017r. 4) Kredyt będzie uruchamiany zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 31.12.2016r. 5) Czas uruchomienia kredytu max 5 dni roboczych od dnia przekazania dyspozycji przez Zamawiającego.
 3. Udzielenie kredytu w wysokości 3 000 000,00zł
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 3 000 000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2) Okres kredytowania: od uruchomienia do 31-12-2021roku. 3) Karencja w spłacie kredytu: do 30.01.2016r. 4) Kredyt będzie uruchamiany zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 31.12.2015r. 5) Czas uruchomienia kredytu max 5 dni roboczych od dnia przekazania dyspozycji przez Zamawiającego
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 415.037,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: Rewitalizacja parku w Wieniawie w kwocie 157.122,00 zł. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Korycińska III etap w kwocie 257.915,00 zł..
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie gm. Wieniawa Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy w miejscowości Koryciska oraz zagospodarowanie terenu wokół niej Budowa świetlicy w miejscowości Ryków oraz zagospodarowanie terenu wokół niej Roboty wykończeniowe przy budynku szkolno - edukacyjnym w Brudnowie gm. Wieniawa Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletycznego - piłkarskiego w m. Wieniawa.
 6. Udzielenie kredytu w wysokości 2100000,00zł.
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2100000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz częściową spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Szczegółowy opis zamówienia w SIWZ.
 7. Udzielenie kredytu bankowego
  Zamawiający: Gmina Przytyk, Przytyk
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Przytyk na 2014 r. oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych kredytów. Gmina Przytyk posiada w tym zakresie n-w dokumenty; - dokumentacja budżetowa wg. załącznika nr 7. 2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: a) kwota kredytu: 3.045.634,00 PLN, (słownie: trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złotych - PLN) b) okres kredytowania: od dnia uruchomienia do dnia 30 grudnia 2022 roku, c) wpływ środków - transz kredytu na rachunek bieżący Gminy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Oddział w Przytyku Nr 70 91150002 0070 0700 0055 0001 w następujących terminach i kwotach: Lp. Data uruchomienia transz kredytu; kwota transzy kredytu (PLN) I transza w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy; 2 000 000,00 II transza 15.10.2014 r. ; 1 045 634,00 Razem : 3 045 634,00 UWAGA! Kredytobiorca zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia mniejszej raty kredytu w przypadku pozyskania środków . W tym celu Kredytobiorca złoży stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie 5 dni przed datą uruchomienia transzy. d) spłata I raty kredytu nastąpi w dniu 30 września 2015 roku, e) spłata ostatniej raty kredytu nastąpi w dniu 30 grudnia 2022 roku, f) spłata kapitału kredytu nastąpi w następujących terminach i kwotach w PLN: Lp. Data spłaty kapitału Kwota spłaty kapitału w PLN 1. I rata 30.09.2015 r. 28 634,00 2. II rata 30.06.2016 r. 50 000,00 3. III rata 31.12.2016 r. 50 000,00 4. IV rata 30.06.2017 r. 50 000,00 5. V rata 31.12.2017 r. 50 000,00 6. VI rata30.06.2018 r. 100 000,00 7. VII rata 31.12.2018 r. 100 000,00 8. VIII rat 31.03.2019r. 177 000,00 9. IX rata 30.06.2019r. 177 000,00 10. X rata 30.09.2019r. 177 000,00 11. XI rata 31.12.2019r. 177 000,00 12. XII rata 30.06.2020r. 246 500,00 13. XIII rata 31.12.2020r. 246 500,00 14. XIV rata 30.06.2021r. 296 500,00 15. XV rata 31.12.2021r. 296 500,00 16. XVI razem 31.03.2022r 205 750,00 17. XVII razem 30.06.202 205 750,00 18. XVIII razem 30.09.2022r. 205 750,00 19. XIX razem 30.12.2022r. 205 750,00 Razem 3 045 634,00 g) Odsetki winny być naliczone w ratach miesięcznych, od faktycznie wykorzystanych środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca. h) Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. i) Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę potencjalnego Banku - kredytodawcy. j) Dla celów porównawczych kredytodawca winien przyjąć marżę do WIBOR 3M ze strony NBP - z dnia ogłoszenia o zamówieniu mniejszego postępowania. k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy ( Kredytodawcy) z 7 dniowym wyprzedzeniem. l) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy ł) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. m) Wymaga się, od wykonawcy, że nie będzie naliczał kosztów z tytułu: - prowizji przygotowawczej, - prowizji za sporządzenie aneksów, - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. Waluta; PLN. n) Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia środków kredytowych w terminie 3 dni od złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego.
 8. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3.280.000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Jedlińsku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Jedlińsku, Jedlińsk
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest : Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą:
  Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Jedlińsku na następujących warunkach:
  a) Przeznaczenie kredytu : na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
  Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Jedlińsk poprzez
  przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody
  w Jedlińsku,
  b) Kwota kredytu: 3.280.000,00 zł (słownie: Trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
  c) Rodzaj kredytu : długoterminowy,
  d) Okres kredytowania : od dnia uruchomienia do dn. 31.12.2019 r.
  e) Karencja w spłacie kredytu: do 31.12.2014 r.
  f) Planowane kwoty i terminy uruchomienia kredytu:
  - do 31.08.2014 r. - 1.500.000,00 zł
  - do 31.10.2014 r. - 1.780.000,00 zł
  g) Spłata kapitału kredytu w złotych polskich następować będzie w ratach
  rocznych i płatna będzie do dnia 30 czerwca danego roku:
  - 2015 rok - 185.956,00 zł
  - 2016 rok - 226.176,00 zł
  - 2017 rok - 955.956,00 zł
  - 2018 rok - 955.956,00 zł
  - 2019 rok - 955.956,00 zł
  h) Odsetki naliczone w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, pobierane w ostatnim dniu każdego miesiąca.
  i) Jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada na pierwszy dzień roboczy po terminie płatności.
  j) Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku - kredytodawcy.
  k) Dla celów porównawczych należy przyjąć marżę do WIBOR 3M
  l) W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone
  będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów).
  m) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  n) Wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą naliczane koszty z tytułu:
  - prowizji przygotowawczej,
  - prowizji za sporządzenie aneksów,
  - prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,
  - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.
 9. Udzielenie kredytu gotówkowego długoterminowego w kwocie 1 304 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r.
  Zamawiający: Gmina Głowaczów, Głowaczów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Udzielenie kredytu gotówkowego długoterminowego w kwocie 1 304 000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące zł ) na sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. z przeznaczeniem na: Finansowanie planowanego deficytu, który powstał w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn: - Budowa drogi gminnej - ul. Rudki wraz z przebudową kanalizacji teletechnicznej oraz budowa oświetlenie drogowego w m. Głowaczów, - Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowniki, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Warunki zaciągnięcia kredytu: - termin uruchomienia kredytu - 02.06.2014 r., - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M - marża stała banku przez cały okres trwania umowy kredytowej - prowizja przygotowawcza - nie większa niż 1% - odsetki winny być naliczane od kwoty zadłużenia - spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatni dzień miesiąca - spłata rat kapitału w okresach kwartalnych w ostatni dzień kwartału - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - okres spłaty kredytu w terminach i ratach określonych w harmonogramie spłaty kredytu - zał. nr 4 do SIWZ. - dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego, - kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, - prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania, - źródłem sfinansowania pobranego kredytu będą dochody własne gminy, - w/w inwestycje, które maja być finansowane w ramach kredytu posiadają wszystkie wymagane prawem pozwolenia oraz są zawarte umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, - grunty na których są realizowane w/w inwestycje mają uregulowany stan prawny, - dokumenty REGON, NIP, opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, oraz wyboru Wójta Gminy i powołania Skarbnika Gminy zostaną przedłożone Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana do wykonania zamówienia przed podpisaniem umowy..
 10. Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 677.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy zł) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 r.
  Zamawiający: Gmina Głowaczów, Głowaczów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 677.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy zł) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: Zadanie nr 1. Budowa drogi gminnej - ul. Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia drogowego - etap pierwszy w kwocie 420.000,00 zł Zadanie nr 2. Budowa drogi gminnej - ul. Rzeczna w Głowaczowie w kwocie 134.000,00 zł, Zadanie nr 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Grabnowola Kolonia w Gminie Głowaczów w kwocie 123.000,00 zł Warunki zaciągnięcia kredytu: - termin uruchomienia kredytu - w trzech transzach, - karencja w spłacie kredytu - do 31.12.2014 r. - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M - marża stała banku przez cały okres trwania umowy kredytowej - prowizja przygotowawcza - nie większa niż 1% - odsetki winny być naliczane od kwoty zadłużenia - spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatni dzień miesiąca - spłata rat kapitału w okresach kwartalnych w ostatni dzień kwartału - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - okres spłaty kredytu w terminach i ratach określonych w harmonogramie spłaty kredytu - zał. nr 4 do SIWZ. - dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego, - kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, - prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania, - źródłem sfinansowania pobranego kredytu będą dochody własne gminy, - w/w inwestycje, które maja być finansowane w ramach kredytu posiadają wszystkie wymagane prawem pozwolenia oraz są zawarte umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, - grunty na których są realizowane w/w inwestycje mają uregulowany stan prawny, - dokumenty REGON, NIP, opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, oraz wyboru Wójta Gminy i powołania Skarbnika Gminy zostaną przedłożone Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana do wykonania zamówienia przed podpisaniem umowy, Celem wcześniejszego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do specyfikacji dołączamy następujące dokumenty zabezpieczone elektronicznym podpisem: - Sprawozdanie Rb - NDS, - Sprawozdanie Rb - Z , - Sprawozdanie Rb - N, - Sprawozdanie Rb-27s, - Sprawozdanie Rb-28s, - Uchwała budżetowa z załącznikami, Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - Główny przedmiot zamówienia - 66113000-5 - usługi udzielenia kredytu..
 11. Udzielenie kredytu w wysokości 3 713 476,00zł.
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 3 713 476,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągnięcia pożyczek oraz kredytów. 2) Okres kredytowania: od uruchomienia do 31-12-2017roku. 3) Karencja w spłacie kredytu: do 30.01.2014r. 4) Kredyt będzie uruchamiany zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż do 31.12.2013r. 5) Spłata kapitału kredytu następować będzie w ratach miesięcznych od dnia 31.01.2014roku: - 2014- 12x 1000,00zł = 12000,00zł - 2015- 12x 1000,00zł = 12000,00zł - 2016- 1x 82370,00zł + 11x 82330,00zł = 988000,00 zł - 2017- 12x 225123,00zł= 2701476,00zł Szczegółowy opis zamówienia zawarty w SIWZ
 12. Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w 2012 r..
  Zamawiający: Urząd Gminy Klwów, Klwów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów w 2012 r. Waluta kredytu - złoty polski (PLN) Kwota kredytu - 345 600,00 PLN, Okres kredytowania - 1 rok (do 31.12.2013 r.).
 13. Udzielenie kredytu w wysokości 593 896,00zł
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 593 896,00 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć zł) na sfinansowanie dwóch inwestycji pn. Modernizacja świetlicy Zakrzewska Wola- kredyt w wysokości 398896,00zł; Budowa drogi gminnej w m. Nieczatów - kredyt w wysokości 195 000,00zł 2) Okres kredytowania: od uruchomienia do 31-12-2016roku. 3) Karencja w spłacie kredytu: do 30.01.2016r.
 14. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażaną w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro na udzielenie i obsługę kredytu w kwocie 1.002.398 złotych.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Błędowie, Błędów
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2.Kredyt przeznaczony zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na: budowę Stacji uzdatniania wody w Dańkowie, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi Huta Błędowska modernizację kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Błędowie wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i częścią dydaktyczną dla potrzeb gimnazjum w Błędowie spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2012 roku 3. Ostateczny termin uzyskania kredytu to 15 czerwiec 2012. Okres kredytowania obejmuje 5 lat 4. Przewidywany termin spłaty pożyczki - od 31 marca 2013 w czterech transzach w roku tj. 31 marzec, 30 czerwiec, 30 wrzesień, 20 grudzień 220.480 - w roku 2013 220.480 - w roku 2014 220.480 - w roku 2015 220.480 - w roku 2016 220. 478 - w roku 2017 5.Odsetki płatne w okresach kwartalnych na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Ostatnia rata odsetek płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. 6.20 grudzień 2017 - ostateczny termin spłaty kredytu. 7.W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 8.Spłata kredytu może nastąpić przed terminem spłaty bez dodatkowych kosztów bankowych 9.Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w szczególności z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnego limitu kredytowego. 10.Forma zabezpieczenia kredytu -weksel Inblanco wraz z deklaracją wekslową 11.Prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu 11. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze umowy, stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji..
 15. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 r.
  Zamawiający: Gmina Głowaczów, Głowaczów
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Udzielenie kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy zł) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwą: 1. Budowa odcinka drogi gminnej w m. Moniochy w gminie Głowaczów w kwocie 530.000,00 zł. 2. Remont drogi gminnej w m. Lipa w kwocie 200.000,00 zł. Warunki zaciągnięcia kredytu: - termin uruchomienia kredytu - w dwóch transzach, - karencja w spłacie kredytu - do 30.09.2013 r. - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M - marża stała banku przez cały okres trwania umowy kredytowej - prowizja przygotowawcza - nie większa niż 1% - odsetki winny być naliczane od kwoty zadłużenia - spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatni dzień miesiąca - spłata rat kapitału w okresach kwartalnych w ostatni dzień kwartału - zabezpieczenie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - okres spłaty kredytu w terminach i ratach określonych w harmonogramie spłaty kredytu - zał. nr 4 do SIWZ. - dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego, - kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, - prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania, - źródłem sfinansowania pobranego kredytu będą dochody własne gminy, - w/w inwestycje, które maja być finansowane w ramach kredytu posiadają wszystkie wymagane prawem pozwolenia oraz są zawarte umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych, - grunty na których są realizowane w/w inwestycje mają uregulowany stan prawny, - dokumenty REGON, NIP, opinia RIO o możliwości spłaty kredytu, oraz wyboru Wójta Gminy i powołania Skarbnika Gminy zostaną przedłożone Wykonawcy , którego oferta zostanie wybrana do wykonania zamówienia przed podpisaniem umowy, Celem wcześniejszego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do specyfikacji dołączamy następujące dokumenty: - Sprawozdanie Rb - NDS, - Sprawozdanie Rb - Z , - Sprawozdanie Rb - N, - Sprawozdanie Rb-27s, - Sprawozdanie Rb-28s, - Uchwała budżetowa z załącznikami..
 16. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 2011 r.
  Zamawiający: Urząd Gminy Klwów, Klwów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoletniego na finansowanie zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie Gminy Klwów w 2011 r. Waluta kredytu - złoty polski (PLN) Kwota kredytu - 927 000,00 PLN, Okres kredytowania - 9 lat (do 31.12.2020 r.) Terminy postawienia do dyspozycji zamawiającego środków finansowych kredytu: Środki w wysokości do 927 000 PLN Bank przekazuje w terminie 3 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów rekompensujących. Okres karencji wynosi 1 miesiąc - do 31.12.2011 r. Naliczanie odsetek od kwot transzy kredytu rozpocznie się od daty ich wykorzystania przez zamawiającego. Spłata kredytu nastąpi w 36 (trzydziestu sześciu) ratach z terminem ich płatności: 1. Rata 1 - 25 750na dzień 28 luty 2012 r. 2. Rata 2 - 25 750na dzień 31 maj 2012 r. 3. Rata 3 - 25 750na dzień 31 sierpień 2012 r. 4. Rata 4 - 25 750na dzień 30 listopad 2012 r. 5. Rata 5 - 25 750na dzień 29 luty 2013 r. 6. Rata 6 - 25 750na dzień 31 maj 2013 r. 7. Rata 7 - 25 750na dzień 31 sierpień 2013 r. 8. Rata 8 - 25 750na dzień 30 listopad 2013 r. 9. Rata 9 - 25 750na dzień 28 luty 2014 r. 10. Rata 10 - 25 750na dzień 31 maj 2014 r. 11. Rata 11 - 25 750na dzień 31 sierpień 2014 r. 12. Rata 12 - 25 750na dzień 30 listopad 2014 r. 13. Rata 13 - 25 750na dzień 28 luty 2015 r. 14. Rata 14 - 25 750na dzień 31 maj 2015 r. 15. Rata 15 - 25 750na dzień 31 sierpień 2015 r. 16. Rata 16 - 25 750na dzień 30 listopad 2015 r. 17. Rata 17 - 25 750na dzień 28 luty 2016 r. 18. Rata 18 - 25 750na dzień 31 maj 2016 r. 19. Rata 19 - 25 750na dzień 31 sierpień 2016 r. 20. Rata 20 - 25 750na dzień 30 listopad 2016 r. 21. Rata 21 - 25 750na dzień 28 luty 2017 r. 22. Rata 22 - 25 750na dzień 31 maj 2017 r. 23. Rata 23 - 25 750na dzień 31 sierpień 2017 r. 24. Rata 24 - 25 750na dzień 30 listopad 2017 r. 25. Rata 25 - 25 750na dzień 29 luty 2018 r. 26. Rata 26 - 25 750na dzień 31 maj 2018 r. 27. Rata 27 - 25 750na dzień 31 sierpień 2018 r. 28. Rata 28 - 25 750na dzień 30 listopad 2018 r. 29. Rata 29 - 25 750na dzień 28 luty 2019 r. 30. Rata 30 - 25 750na dzień 31 maj 2019 r. 31. Rata 31 - 25 750na dzień 31 sierpień 2019 r. 32. Rata 32 - 25 750na dzień 30 listopad 2019 r. 33. Rata 33 - 25 750na dzień 28 luty 2020 r. 34. Rata 34 - 25 750na dzień 31 maj 2020 r. 35. Rata 35 - 25 750na dzień 31 sierpień 2020 r. 36. Rata 36 - 25 750na dzień 30 listopad 2020 r. Naliczanie odsetek od kredytu nastąpi w okresach miesięcznych, przy czym ich spłatę ustala się na 20 dzień po zakończeniu miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia miesiąca. Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek. Przyjmuje się rok jako 365 dni. Oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 3M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są płatne odsetki, powiększonej lub pomniejszonej o stałą marżę Banku. Koszty ewentualnych dodatkowych prowizji należy doliczyć do marży banku. Dla porównania ofert - oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M z 7 listopada 2011 r., która wyniosła 4,92. Do obliczenia ceny oferty należy przyjąć datę wypłaty środków na dzień 22. 11. 2011 r. Wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasady. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu. W przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę, Bank nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty kredytu spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących. Proponuje się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a Bankiem (wykonawcą usługi kredytowej), będą dokonywane w złotych polskich (PLN)..
 17. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 326 900 PLN ( trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset PLN ) na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6.
 18. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Ośrodka Szkolno - Edukacyjnego w Brudnowie.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 500 000 PLN ( pięćset tysięcy PLN ) na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Ośrodka Szkolno - Edukacyjnego w Brudnowie.
 19. udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jej rozbudowa.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 228 768 PLN ( dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem PLN ) na sfinansowanie inwestycji pn. Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jej rozbudowa.
 20. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy zł) na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi gminnej Marianowice. Szczegółowy opis zamówienia zawarty w SIWZ.
 21. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
 22. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Ośrodka Społeczno - Kulturalnego w Skrzynnie
  Zamawiający: Urząd Gminy Wieniawa, Wieniawa
 23. Udzielenie kredytu na sfinansowanie inwestycji pn. Budowa Gminnego Centrum Informacji Edukacji i Kultury w Zakrzewie
  Zamawiający: Gmina Zakrzew, Zakrzew
 24. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 648 000 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
 25. Uzyskanie kredytu w wysokości 1.740.000,00 PLN (słownie : jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy zł.) przez Gminę Odrzywół na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Zamawiający: Gmina Odrzywół, Odrzywół

Inne osoby dla Stępień (1000 osób):