Kogo reprezentuje osoba

Stępień Janina Kazimiera

w KRS

Janina Kazimiera Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janina
Drugie imię:Kazimiera
Nazwisko:Stępień
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1942 r., wiek 76 lat
Miejscowości:Kleszczów (Łódzkie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bęczkowski Lesław, Biskup Joanna, Cebula Krzysztof Piotr, Chrzęszczyk Anna, Cłapa Marek Jan, Dyla Józef, Frach Czesława Zofia, Karbowniczak Romana Barbara, Krawczyk Lech, Kuśmierek Dariusz, Kuśmierek Tadeusz Jerzy, Maciaszek Jadwiga, Mantyk Barbara Anna, Orłowska Danuta, Osiński Henryk, Paciorek Elżbieta Kazimiera, Pająk Oktawia, Pazera Stanisław Kazimierz, Podawca Jadwiga Małgorzata, Roczek Anna Maria, Roczek Marian, Starostecka Krystyna Barbara, Stępień Wanda Barbara, Szczepaniak Grażyna Ewa, Tatara Ewa Anna, Urbańska Teresa Helena, Wdowińska Elżbieta Alina, Wojewoda Waldemar Stanisław, Wojewoda Wiesława, Ziółkowska Danuta Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziółkowska Krystyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Kleszczowie, Kleszczów − KRS 0000122014
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Kleszczowie, Kleszczów − KRS 0000061589
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Kamieniu, Kamień − KRS 0000260092
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Stróży, Stróża − KRS 0000234684
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Wolicy, Wolica − KRS 0000298813
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Żłobnicy, Żłobnica − KRS 0000037284

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. Z O.O., Bełchatów − KRS 0000199407
 2. Energoserwis Kleszczów Sp. Z O.O., Rogowiec − KRS 0000143043
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sulmierzycach, Sulmierzyce − KRS 0000149352
 4. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. (mr Bank S.A.), Warszawa − KRS 0000018886
 5. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz, Piotrków Trybunalski − KRS 0000198037
 6. Zakład Komunalny Kleszczów Sp. Z O.O., Kleszczów − KRS 0000074575

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 884 081,49 PLN.
  Zamawiający: Gmina Przedbórz, Przedbórz
  3.1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 884 081,49 PLN (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden złotych i 49/100 złotych ) na: a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. Gminy Przedbórz do wysokości 1 853 731,38 zł. b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu do wysokości 30 350,11 zł. 2. Zasady udzielania kredytu: a) Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 10 lat. b) Kredyt w wysokości określonej w pkt 1 lit. a) i b) uruchamiany będzie na pisemne zlecenia w terminie 3 dni od otrzymania zleceń i wykorzystany zostanie do końca grudnia 2010r. z zastrzeżeniem pkt 4b SIWZ. Zamawiający planuje uruchomienie poszczególnych transz kredytu na następujących zasadach: - kwota do wysokości 1 000 000,00 zł do dnia 31 sierpnia 2010r. - kwota do wysokości 853 731,38 zł do dnia 30 września 2010r. - kwota do wysokości 30 350,11 zł do dnia 31 grudnia 2010r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany wysokości poszczególnych transz kredytu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Sposób udostępniania kredytu: a) Bank zobowiązuje się postawić do dyspozycji Kredytobiorcy w 2010 roku kredyt w transzach w łącznej kwocie do wysokości 1 884 081,49 zł. 4. Terminy spłaty kredytu: a) Spłata kredytu dokonywana będzie w okresach miesięcznych w terminie do 8-ego dnia miesiąca lub w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie, jeżeli 8 dzień miesiąca przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy. Spłata kredytu rozpocznie się od miesiąca stycznia 2011 roku, a skończy się w dniu 8 grudnia 2019 r. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać spłaty zadłużenia z tytułu wykorzystanego kredytu w stu ośmiu ratach kapitałowych, w tym w stu siedmiu równych ratach w wysokości 17 450,00zł. (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych ) zaś pierwsza rata kapitałowa w wysokości 16 931,49 (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i 49/100). b) W przypadku nie wykorzystania przez Kredytobiorcę pełnej kwoty kredytu harmonogram spłat kredytu, o którym mowa w pkt 4 lit. a) ulegnie zmianie w ten sposób, iż zachowane zostaną terminy spłat poszczególnych rat, zaś ich wysokość ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. c) Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych w terminie do 8-ego dnia miesiąca, lub w pierwszym dniu roboczym następującym po tym terminie, jeżeli 8 dzień miesiąca przypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy. d) Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 5. Oprocentowanie kredyty a) Oprocentowanie będzie ustalone wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR na dany miesiąc kalendarzowy ustalony w oparciu o 1 - miesięczne depozyty złotowe na rynku międzybankowym (WIBOR 1M) powiększonych o marżę Banku stałą w okresie kredytowania. b) Bank informuje Zamawiającego o wysokościach naliczonych odsetek do 5-ego każdego miesiąca. Termin przekazania informacji o wysokości pierwszej raty odsetkowej oraz formę przekazywania informacji o naliczonych odsetkach, Zamawiający i bank ustalą odrębnie. c) Marża banku przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy o udzielenie kredytu. 6. Prowizja: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców tylko jednej prowizji od udzielonego kredytu. 2) Kredytodawca nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji lub opłat od przyznanego kredytu, w tym w szczególności: a) prowizji od wcześniejszej spłaty przez Kredytobiorcę całości lub części kredytu wraz z należnymi odsetkami, b) opłat lub prowizji z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania, c) prowizji za gotowość od niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu za każdy dzień, w okresie od daty postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji Kredytobiorcy do dnia poprzedzającego dzień faktycznego wykorzystania. 7. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco. 8. Nie dopuszcza się naliczania żadnych innych dodatkowych opłat, np. za prowadzenie rachunków, przelewy, od niewykorzystanej części kredytu. 9. Koszt kredytu stanowi kwota prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki płatne miesięcznie. 10. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Uwaga. Wszystkie warunki wymienione w pkt 3.1 powyżej stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy. W związku z tym muszą się one znaleźć w zaproponowanym i dołączonym do oferty przez Wykonawcę projekcie umowy. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu, o którym mowa powyżej zostanie przedstawiona Wykonawcy na dzień podpisania umowy.