Kogo reprezentuje osoba

Stępień Mirosław

w KRS

Mirosław Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mirosław
Nazwisko:Stępień
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 61 lat
Miejscowości:Busko-zdrój (Świętokrzyskie)
Przetargi:98 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaszuba Tadeusz, Kłuskiewicz Ryszard Krzysztof, Musiał Dariusz, Musiał Ryszard, Ordowski Bolesław, Poniewierski Marian, Przyłódzki Kazimierz, Siemiński Antoni, Skoczylas Stanisław, Skórski Leszek Wojciech, Wieloch Józef

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaszuba Tadeusz, Kłuskiewicz Ryszard Krzysztof, Musiał Dariusz, Musiał Ryszard, Ordowski Bolesław, Poniewierski Marian, Przyłódzki Kazimierz, Siemiński Antoni, Skoczylas Stanisław, Skórski Leszek Wojciech, Wieloch Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amatorski Klub Sportowy Busko- Zdrój, Busko-zdrój − KRS 0000003271
 2. Buskie Stowarzyszenie Motocyklowe, Widuchowa − KRS 0000560313
 3. Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców, Kielce − KRS 0000090118
 4. Spółdzielnia Rzemieślnicza W Busku-zdroju, Busko-zdrój − KRS 0000293793
 5. Wjap Sp. Z O.O., Busko-zdrój − KRS 0000565087

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. M. i J. Eurobud Sp. Z O.O., Widuchowa − KRS 0000284644

Powiązane przetargi (98 szt.):
 1. REMONT ALEJEK SPACEROWYCH ORAZ OPASEK PRZY BUDYNKU SANATORYJNYM
  Zamawiający: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
  remoncie alejek spacerowych zlokalizowanych w parku zdrojowym od strony południowej Sanatorium „Marconi” oraz opasek przy budynku sanatoryjnym na działce Nr 93/1 obręb Busko-Zdrój.
 2. Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezówce na działce nr 805 położonej w miejscowości Brzezówka gm. Szczucin
  Zamawiający: Gmina Szczucin, Szczucin
  Przedmiotem niniejszego przetargu jest rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Brzezówce, gm. Szczucin na podstawie opracowanego projektu architektoniczno–budowlanego opracowanego przez Firmę Projektowo-Budowlaną ECO-PROJEKT, Grabki Duże 89/7, 28-225 Szydłów. Dokumentacja ta jest załącznikiem do niniejszej SIWZ - Załącznik Nr 7: Dokumentacja techniczna w formie elektronicznej oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. LOKALIZACJA OBIEKTU Przedmiotowy budynek usytuowany jest w miejscowości Brzezówka w gminie Szczucin na działce o numerze 805. Przedmiotowy teren przylega do: - od wschodu do drogi gminnej - od północy, zachodu i południa do działek, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa gospodarcza. ZAKRES PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY Budynek w stanie istniejącym pełni funkcję usługową w zakresie usług medycznych. W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Poddasze budynku jest nieużytkowe. Istniejąca komunikacja pionowa w postaci klatki schodowej znajduje się od strony zachodniej budynku (istn. klatka schodowa nie spełnia aktualnych przepisów techniczno-budowlanych). Do klatki schodowej prowadzi osobne wejście z zewnątrz budynku, a także wejście z poczekalni znajdującej się na parterze budynku. Projektowana przebudowa i rozbudowa przewiduje: - od strony wschodniej - dobudowę schodów wejściowych zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a także dobudowę dźwigu osobowego w celu przystosowania budynku do użytku przez osoby niepełnosprawne ruchowo, kolor obudowy dźwigu (szybu) niestandardowy – do szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym - od strony zachodniej dobudowę zaprojektowanej klatki schodowej łączącej kondygnacje piwnicy, parteru i piętra, posiadającą bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. Projektowana przebudowa przewiduje zmiany funkcjonalno-użytkowe istniejących pomieszczeń, a także likwidację części pomieszczeń na poczet pomieszczeń projektowanych. Na parterze budynku przewiduje się przebudowę istniejących toalet w celu przystosowania ich do obowiązujących przepisów, a także umożliwienia korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Realizacja przedmiotowego zamówienia w szczególności polega na: - likwidacji istniejących schodów zewnętrznych od strony zachodniej budynku (wraz z likwidacją zadaszenia nad tymi schodami), - likwidacji istniejących schodów wewnętrznych łączących kondygnacje piwnicy, parteru i piętra, - wykonaniu stropu żelbetowego nad piwnicami oraz nad parterem, - zaślepieniu istniejącego wyłazu stropowego, - likwidacji jednego z pilastrów na ścianie zachodniej budynku, - likwidacji ścian działowych w piwnicy, - zamontowaniu projektowanych drzwi do pomieszczeń w piwnicy, - wymianie drzwi wewnętrznych zgodnie z P.T., - powiększeniu istniejących otworów drzwiowych w piwnicy i zamontowaniu proj. drzwi, - zainstalowaniu elektrycznego podgrzewacza wody w pom. piwnicy, a także przeniesieniu istniejącego zlewozmywaka, tak by jego górna krawędź znajdowała się na wysokości 50 cm ponad poziomem posadzki, - wykuciu otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej budynku w celu zamontowania drzwi p.poż. z piwnicy do projektowanej klatki schodowej, - zamontowaniu drzwi p.poż. z piwnicy do projektowanej klatki schodowej, - wymianie nawierzchni posadzek piwnicy we wszystkich objętych dokumentacją pomieszczeniach, - wyłożeniu ścian płytkami ceramicznymi o wysokości 2,0 m od poziomu podłogi na korytarzu piwnicy oraz we wszystkich pomieszczeniach piwnicy objętych niniejszym opracowaniem, - likwidacji istniejących schodów zewnętrznych od strony wschodniej budynku, - wykonaniu proj. ściany zewnętrznej przy proj. wejściu do budynku od strony jego frontu, - wykonaniu projektowanego wiatrołapu i drzwi wejściowych do budynku od jego frontu, - wykonaniu proj. zespołu toalet ogólnodostępnych – męskiej przystosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz damskiej, - zamontowaniu elektrycznych podgrzewaczy wody wg. P.T., - wykonaniu nawierzchni posadzek we wszystkich pomieszczeniach na parterze budynku, - wykonaniu naprawy nawierzchni tynkowych na ścianach, wykonaniu nowych tynków na ścianach projektowanych, wykonaniu lamperii malowanych, okładzin ściennych z płytek ceramicznych wg. P.T., - wymianie okien w pomieszczeniach, - wykonaniu otworu pod projektowany wyłaz stropowy (na poddasze nieużytkowe) w stropie oraz montaż wyłazu stropowego p.poż.EI15 w wykonanym otworze, - wykonaniu stropów w miejscu zlikwidowanej klatki schodowej, - udrożnieniu istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej, jeśli tego wymagają i zmianie układu wentylacji grawitacyjnej, - wykonaniu proj. ściany zewnętrznej, proj. okna i proj. otworu wejściowego z dźwigu osobowego na piętrze budynku, - wykonanie nowych instalacji elektrycznych w części przebudowanej budynku, - wykonanie nowych instalacji wod-kan i c.o zgodnie z P.T. UWAGI KOŃCOWE - Roboty należy realizować w oparciu o dokumentację techniczną projektową opracowaną przez Firmę Projektowo-Budowlaną ECO-PROJEKT, Grabki Duże 89/7, 28-225 Szydłów. Dokumentacja ta jest załącznikiem do niniejszej SIWZ - Załącznik Nr 7: Dokumentacja techniczna w formie elektronicznej oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; - Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP; - Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej; - Używane materiały budowlane muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz akceptację Inwestora; - Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z Zamawiającym. UWAGA! Wszystkie roboty konstrukcyjne powinny być odebrane przez inspektora nadzoru z potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. Materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do stosowania – zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity Dz.U.2016.1570). Szczegółowe prace należy wykonać zgodnie z Przedmiarami robót, które zawarte są w załączniku Nr 6 do SIWZ oraz zgodnie z dokumentacją techniczną w formie elektronicznej i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, które stanowią Załącznik Nr 7 do SIWZ.
 3. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica – oświetlenie uliczne w miejscowości Brody i Wólka Oleśnicka
  Zamawiający: Gmina Oleśnica, Oleśnica
  Zamówienie obejmuje rozbudowę sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Oleśnica oraz wykonanie wszystkich prac gwarantujących prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, w ramach dwóch zadań.Część I: Zadanie 1: Brody – łączna długość 232/245 m, słupy – 6 szt., oprawy oświetleniowe – 5 szt.; Część II: Zadanie 2: Wólka Oleśnicka – łączna długość 114/122 m, słupy – 4 szt., oprawy oświetleniowe – 2 szt. Zakres robót do wykonania w ramach każdego zadania: a)roboty związane z montażem słupów, b)roboty związane z montażem przewodów oświetlenia ulicznego, c)roboty związane z montażem opraw oświetleniowych. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie określeniem minimalnych parametrów i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a)zapewnienie właściwego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznakowania terenu budowy; b)uzyskanie wymaganych zgód na zajęcie pasa drogowego, c)obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, d)uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót, e)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód właścicielom posesji, na których wystąpiła szkoda z winy Wykonawcy, f)dostarczenie dokumentacji technicznej powykonawczej – 3 egz., g)badania pomontażowe, tj. badanie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem, pomiary rezystancji izolacji i uziemień, h)pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotowym zamówieniem na okres minimum 36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. Termin wykonania zamówienia (Zadanie 1, Zadanie 2): 23.12.206 r.
 4. Remont drogi gminnej nr 002006T Beszowa od km 0+000 do km 1+350
  Zamawiający: Urząd Gminy, Łubnice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont drogi gminnej:
  nr 002006T Beszowa od km 0+000 do km 1+350

  Szczegółowy zakres robót określa: przedmiar robót

  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga ponadto:
  1. Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy.
  2. Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych budowy.
  3. Utrzymywania obszaru robót w stanie uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód, wywożenia na bieżąco powstających odpadów we własnym zakresie i na własny koszt.
  4. Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.
  5. Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż.
  6. Użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.).
  7. Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach.
  8. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i aktów wykonawczych.
  9. Wyznaczenia przez Wykonawcę kierownika robót – spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym.
  10. Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”.
  Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawa decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich
  „nierównoważności”.
  12. Wymagany okres rękojmi oraz gwarancji na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót – minimum 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.
  13. Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, zadaniem wszelkich pytań związanych z realizacją zamówienia.

 5. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILKOWEJ
  Zamawiający: Urząd Gminy, Łubnice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej. Szczegółowy zakres robót określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Staszowie wraz z załącznikami w postaci rysunków, szkiców i opisów, stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.

  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga:
  1. Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy.
  2. Wykonania wszelkich robót towarzyszących, tymczasowych, porządkowych, zabezpieczających – niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy. Roboty te Wykonawca ujmie w kosztach ogólnych budowy.
  3. Utrzymywania obszaru robót w stanie uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód, wywożenia na bieżąco powstających odpadów we własnym zakresie i na własny koszt.
  4. Zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.
  5. Wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż.
  6. Użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.).
  7. Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót oraz Polskich Normach.
  8. Zabezpieczenia terenu robót w sposób pewny i trwały zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i aktów wykonawczych.
  9. Wyznaczenia przez Wykonawcę kierownika robót – spełniającego wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na tym stanowisku – do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym.
  10. Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”.
  Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
 6. Remont korytarza, łazienki, świetlicy oraz 4 pokoi mieszkalnych na I piętrze w budynku internatu ZS CKR w Sichowie Dużym
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Sichów Duży
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarza, łazienki, świetlicy oraz 4 pokoi mieszkalnych na I piętrze w budynku internatu ZS CKR w Sichowie
  Na przedmiot zamówienia składa się:
  - wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - parapety,
  - usuwanie farby olejnej ze ściany za pomocą zmywacza,
  - tynki gładzie na ścianach,
  - przygotowanie podłoża pod malowanie,
  - malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi,
  - wstawienie nowych parapetów,
  - wymiana instalacji elektrycznej (wykucie bruzd, wymiana przewodów puszek gniazd, zaprawa
  bruzd),
  - wymiana grzejnika,
  - ułożenie posadzek i ścian z płytek terakotowych,
  - demontaż umywalek, kabiny prysznicowej,
  - rozebranie okładzin ściennej i posadzek z płytek,
  - ścianki działowe pełne,
  - montaż brodzików,
  - montaż umywalek.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony jest w przedmiarze robót.
 7. Remont szatni, dwóch balkonów, schodów zewnętrznych i ściany szczytowej ZS CKR w Sichowie Dużym.
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Sichów Duży
  Na przedmiot zamówienia składa się:
  - ostrożny demontaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej
  - demontaż grzejników
  - wykucie z muru ościeżnic drewnianej,
  - rozebranie posadzek lastrykowych,
  - rozebranie okładzin schodów betonowych z płytek lastrykowych,
  - usunięcie ze ścian fary olejnej
  - przygotowanie podłoża pod malowanie,
  - tynki gładzie,
  - malowanie farbami emulsyjnymi,
  - ułożenie posadzek oraz ścian z płytek terakotowych,
  - wymiana instalacji elektrycznej (wykucie bruzd, wymiana przewodów puszek gniazd, zaprawa
  bruzd),
  - rozebranie obróbek blacharskich, murów ogniowych,
  - uszczelnienie posadzek betonowych z płynnej foli,
  - malowanie farba olejna elementów metalowych,
  - uzupełnienie tynku akrylowego,
  - malowanie elewacji.
 8. Budowa przyłącza wodociągowego wraz z odcinkiem sieci tranzytowej do budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie.
  Zamawiający: Gmina Kazimierza Wielka, Kazimierza Wielka
  1. Przyłącze wodociągowe Dn 110PE - 557,20 m
  2. Odcinek sieci tranzytowej Dn 280PE - 694,0 m
  3. hydranty p.poż. nadziemne D80 - 7 szt.
  4. organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
  5. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
  6. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne,
  7. wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii,
  8. po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych, uporządkowanie terenu oraz przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
  9. zapewnienie odpowiedniej organizacji ruchu na czas budowy (tj. pozwolenie na zajęcie pasa drogowego wraz z opłatami, zorganizowanie objazdów oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień z tym związanych).
  10. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  11. oznakowanie terenu budowy,
  12. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
  13. odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
  14. zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  15. utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
 9. Modernizacja Apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwotę, o której mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Remont budynku remizy OSP w Przesławicach
  Zamawiający: Gmina Koniusza, Koniusza
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku remizy OSP w Przesławicach.
  Zakres robót obejmuje:
  1) zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  2) zakup i montaż bramy wjazdowej do garażu,
  3) przebudowę dachu,
  4) termomodernizację ścian budynku(508,57m2) oraz stropu (196,56m2),
  5) roboty wykończeniowe
 11. WYKONANIE I ODBIORU ROBÓT elektrycznych w budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego I w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, p/ul. Armii Krajowej 22
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, Pińczów
  Przedmiotem postepowania jest wykonanie i odbiór robót, polegających na wykonaniu instalacji wewnętrznej oświetlenia ewakuacyjnego w Przyziemiu oraz na Parterze i Piętrze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Powiatowego w Pińczowie.
 12. Przebudowa części środkowej, rozbiórka i budowa skrzydła zachodniego budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia szkolne (pracownie do praktycznej nauki zawodu).
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, Złota
  Przebudowa części środkowej, rozbiórka i budowa skrzydła zachodniego budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia szkolne (pracownie do praktycznej nauki zawodu) I. Budynek niższy 1. Roboty rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Roboty żelbetowe 4. Konstrukcje stalowe 5. Roboty murowe 6. Konstrukcje dachu i jego pokrycie 7. Podłoża i posadzki 8. Tynki wewnętrzne i malowanie 9. Wyposażenie 10. Elewacja 11. Instalacja elektryczna 12. Stolarka okienna i drzwiowa II. Budynek wyższy+ niższy 1. Instalacja elektryczna 2. Instalacja wodociągowa wewnętrzna dla obu budynków 3. Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna dla obu budynków 4. Instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia dla obu budynków 5. Instalacja wentylacji mechanicznej dla obu budynków 6. Przebudowa przyłącza wodociągowego dla obu budynków 7. Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego dla obu budynków.
 13. Remont chodników na terenie OD Nr 1 w Busku-Zdroju oraz OD Nr 2 w Stopnicy
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont chodników na terenie OD Nr 1 w Busku-Zdroju oraz OD Nr 2 w Stopnicy/
  zgodnie z opisem w Tomie III SIWZ (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót).
  Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować
  jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych
  produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz
  spełnianych funkcji i walorów użytkowych.
  Zakres robót do wykonania m.in.:
  Przełożenie krawężników betonowych wibroprasowanych o wymiarach 15x30 cm z
  wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
  gr. 5 cm krawężniki uzyskane z rozbiórki, nie wliczać ceny krawężnika; Przełożenie
  chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm na podsypce z
  kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem kostka uzyskana
  z rozbiórki, nie wliczać ceny kostki
 14. Termomodernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83
  Zamawiający: Powiat Jędrzejowski - Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Jędrzejów
  3.1. Zadanie, które będzie realizowane, zostało określone w dokumentacji zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót - stanowiące załączniki do SIWZ. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. 3.2. Zakres i wielkość realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 83. W ramach w/w zadania przewiduje się: - wymianę pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z orynnowaniami i obróbkami, - przedłużenie krokiew oraz korekta wysunięcia okapu dachu w celu montażu rynien tzw. wiszących osłaniających gzyms wieńczący, - docieplenie stropu - inne roboty związane z wykonaniem powyższych prac: - naprawa kominów - remont instalacji odgromowej - demontaż i montaż istniejących urządzeń antenowych i nadawczo-odbiorczych na dachu. Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonania zawarta jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji: a) planach, rysunkach lub innych dokumentach umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania,( m.in. schemat instalacji odgromowej, rysunek-szczegół okapu zabezpieczającego gzyms, opis wykonania robót budowlanych), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1 do SIWZ, b) przedmiarze robót - załącznik nr 2 do SIWZ. 3.3 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami. 3.4. W przypadku, gdy dokumentacja wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie - nadmienia się, że wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów jak i firm mają tylko i wyłącznie zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji ( materiały i urządzenia równoważne ). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji, Wykonawca uzyska na dokonanie zmiany zgodę projektanta, a koszty związane z przeprojektowaniem poniesie Wykonawca i zrealizuje roboty w nieprzekraczalnym terminie określonym przez Zamawiającego. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 3.5. Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter orientacyjny. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się dokładnie z dokumentacją, dokonał wizji lokalnej i przeprowadził badanie terenu budowy i jego otoczenia, uzyskał potrzebne informacje, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty i podpisania umowy na roboty budowlane. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z zakresem robót związanych z przedmiotem zamówienia oraz z treścią dokumentacji przetargowej włącznie z dokumentacją, wszelkich aneksów do dokumentacji przetargowej sporządzonych podczas procedury przetargowej oraz za uzyskanie wiarogodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter oferty lub realizację robót. 3.6. Jeżeli, w toku realizacji przedmiotu umowy okaże się, iż dokumentacja techniczna zawiera wady, które nie mogły być dostrzeżone w chwili zawarcia umowy lub zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu rezultatu, a które nie były znane w chwili zawarcia umowy Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu na piśmie z uzasadnieniem. Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zajmie stanowisko w sprawie, w terminie 14 dni od otrzymania pisma Wykonawcy. W przypadku potwierdzenia faktu istnienia wad w dokumentacji lub innych okoliczności nieznanych w chwili zawarcia umowy, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu rezultatu, strony zmodyfikują przedmiot zamówienia w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych
 15. KPP w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 12 - remont kompleksowy - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na:
  - oświetlenie zewnętrzne,
  - prace rozbiórkowe i demontażowe,
  - wykonanie posadzek,
  - wykonanie izolacji,
  - remont schodów,
  - podjazd dla niepełnosprawnych,
  - elementy małej architektury,
  - remont instalacji elektrycznej,
  - instalacja wody i kanalizacji,
  - wykonanie klimatyzacji
 16. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SĄSIEDZTWIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DOMU PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH, WRAZ Z BUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO.
  Zamawiający: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, Radziejowice
  ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SĄSIEDZTWIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DOMU PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH, WRAZ Z BUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO.
 17. PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO GÓRKA IM. SZYMONA STARKIEWICZA W BUSKU-ZDROJU - ODDZIAŁ I- IP.
  Zamawiający: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Górka im. Szymona Starkiewicza w Busku-Zdroju - Oddział I - I piętro. Roboty wykonywane będą na I piętrze budynku, w skrzydle północno - wschodnim na ruchu obiektu. Przedsięwzięcie budowlane przewiduje wykonanie: robót budowlanych remontowych (rozbiórkowe, murarsko tynkarskie, posadzkarskie, stolarskie, okładzinowe, malarskie) oraz instalacji sanitarnych (instalacje wod-kan, elektryczne, wentylacja mechaniczna, c.o.). Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja techniczna zamieszczona w Załączniku Nr 1 do siwz
 18. Robota budowlana pn. Wykonanie opaski wokół budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie wraz z dojściem i wymianą drzwi zewnętrznych
  Zamawiający: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Warszawa
  Robota budowlana pn. Wykonanie opaski wokół budynku nr 5 przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie wraz z dojściem i wymianą drzwi zewnętrznych
 19. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie przy ul. Kurczaba 15
  Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie przy ul. Kurczaba 15, w tym m.in.: wymianę instalacji odgromowej, wymianę drzwi i okien, ocieplenie stropodachu, ocieplenie dachu styropapą, wymianę obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych, remont naświetli piwnicznych, remont daszków nad wejściami, roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
 20. Termomodernizacja budynku pawilonu męskiego oddział IV w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego, Koniusza
  Termomodernizacja budynku pawilonu męskiego oddział IV w Domu Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego w Łyszkowicach. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: montaż i demontaż rusztowań, docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą wraz z przygotowaniem podłoża, docieplenie stropu, wymiana obróbek blacharskich, wymiana orynnowania, wymiana instalacji odgromowej, częściowa wymiana stolarki okiennej, roboty inne. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót (zał. nr 6 do SIWZ)
 21. Prace remontowo-budowlane w obiektach Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku
  Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku, Zagnańsk
 22. Remont budynku remizy OSP w Posądzy
  Zamawiający: Gmina Koniusza, Koniusza
 23. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania chronione, pomieszczenia rehabilitacji terapii zajęciowej w istniejącym Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - Roboty uzupełniające
  Zamawiający: Powiat Buski, Busko-Zdrój
 24. Remont i wyposażenie świetlic wiejskich, wyposażenie Domu Kultury i zagospodarowanie przestrzeni w Gminie Opatowiec
  Zamawiający: Gmina Opatowiec, Opatowiec
 25. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Michałów - etap 3 - budynek ZPO Michałów, budynek ZPO Góry, budynek ZPO Sędowice.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Michałowie, Michałów
 26. WYKONANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA SIEDZIBĘ POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
  Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Ostrowiec Świętokrzyski
 27. Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Korczaka w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 28. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budową placu zabaw dla dzieci w miejscowości Osówka
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
 29. Ocieplenie elewacji budynku szkoły
  Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku, Zagnańsk
 30. Termomodernizacja budynków: mieszkalno - terapeutycznego i mieszkalnego oddział VI w Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego, Koniusza
 31. Remont kompleksowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju ul. Mickiewicza 19. Postępowanie nr 29/PN/2014
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
 32. Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
 33. Remont korytarza klatki schodowej pokoju wychowawców oraz dwóch pokoi mieszkalnych w budynku internatu ZS CKR w Sichowie Dużym
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Sichów Duży
 34. Remont hali sportowej oraz dwóch pracowni przedmiotowych w budynku ZS CKR w Sichowie Dużym
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Sichów Duży
 35. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania chronione, pomieszczenia rehabilitacji terapii zajęciowej w istniejącym Domu Pomocy Społecznej w Zborowie gm. Solec-Zdrój.
  Zamawiający: Powiat Buski, Busko-Zdrój
 36. Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Biniątki, Chotelek, Dobrowoda, Janina, Kawczyce, Nowy Folwark, Pęczelice, Radzanów, Wełecz, Zbrodzice
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 37. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia na działce nr ew.89 położonej w Tursku Wielkim
  Zamawiający: Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Osiek
 38. Przebudowa i remont budynku oddziału w Pińczowie
  Zamawiający: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Kielce
 39. Budowa ośrodka zdrowia w Gackach
  Zamawiający: Gmina Pińczów, Pińczów
 40. KPP w Pińczowie, ul. Floriańska 4 - remont kompleksowy - roboty uzupełniające
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
 41. Remont kompleksowy budynku KPP w Busku Zdroju
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
 42. Remont budynku KPP w Pińczowie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
 43. Wykonanie stropu międzypiętrowego w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach
  Zamawiający: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, Kazimierza Wielka
 44. Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu w ramach zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. 96 we wsi Oleszki w ramach operacji *Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi Oleszki i Młyny poprzez budowę i rozbudowę świetlic wiejskich*
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 45. Remont kompleksowy budynku KPP w Pińczowie - roboty uzupełniające.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
 46. Remont kompleksowy budynku KPP w Busku Zdroju - roboty uzupełniające.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Kielce
 47. Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej w Brzostkowie
  Zamawiający: Gmina Nowy Korczyn, Nowy Korczyn
 48. Wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pn. Remont Przedszkola w Wójczy w celu przystosowania do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  Zamawiający: Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Pacanów
 49. Budowa drogi dojazdowej p. poż. do budynku internatu. Ocieplenie elewacji budynku szkoły
  Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku, Zagnańsk
 50. Wyposażenie i remont świetlic na terenie gminy Szydłów
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
 51. Wypełnienie Szczelin Pomiędzy Ścianami Oporowymi Byczej Góry* w ramach zadania *Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-Zdrój - etap I*.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 52. Remont Przedszkola w Wójczy w celu przystosowania do zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  Zamawiający: Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Pacanów
 53. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKA MOKRE
  Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów, Staszów
 54. Przebudowa budynku mieszkalnego w ramach zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej
  Zamawiający: Gmina Szydłów, Szydłów
 55. Remont łazienek i remont elewacji budynku internatu ZS CKR w Sichowie Dużym.
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Sichów Duży
 56. Wykonanie części dróg wewnętrznych (pożarowych) i chodników przy budynkach DPS w Łagiewnikach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Chmielnik
 57. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wojnów
  Zamawiający: Gmina Oleśnica, Oleśnica
 58. Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Miedzierzy
  Zamawiający: Urząd Gminy Smyków, Smyków
 59. Budowa budynku świetlicy wiejskiej na dz. 96 we wsi Oleszki w ramach operacji *Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców wsi Oleszki i Młyny poprzez budowę i rozbudowę świetlic wiejskich*
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 60. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Solcu-Zdroju
  Zamawiający: Gmina Solec - Zdrój, Solec-Zdrój
 61. Remont świetlicy w Strojnowie
  Zamawiający: Gmina Pierzchnica, Pierzchnica
 62. Przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących wymagań wraz z wewnętrznymi instalacjami : wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania na gaz propan butan i elektryczną.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Busko-Zdrój
 63. Odnowa wsi Łagów poprzez modernizacje i wyposażenie świetlicy oraz budowa i wyposażenie placu zabaw
  Zamawiający: Gmina Łagów, Łagów
 64. Mieszkania socjalne
  Zamawiający: Gmina Pińczów, Pińczów
 65. Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Bydłowa
  Zamawiający: Gmina Oleśnica, Oleśnica
 66. Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Gminy Koniusza - budynek remizy OSP w Wierzbnie, we Wroninie, w Łyszkowicach, w Piotrkowicach Małych
  Zamawiający: Gmina Koniusza, Koniusza
 67. Budowa parkingu publicznego dla samochodów osobowych zlokalizowanego na działce nr 287 i 415 w Zakliczynie
  Zamawiający: Gmina Zakliczyn, Zakliczyn
 68. Budowa budynku gospodarczo-garażowego w osadzie Leśniczówka Brzeźnica
  Zamawiający: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Dąbrowa Tarnowska
 69. BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NA PRODUKTY I MASZYNY ROLNICZE - II ETAP
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, Złota
 70. Remont budynku administracyjno - magazynowego Obwodu Drogowego Nowy Korczyn z siedzibą w miejscowości Grotniki Duże nr 14a, teren Rejonu Busko-Zdrój, polegający na remoncie dachu i remoncie elewacji
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
 71. Zagospodarowanie terenu przy Leśniczówce Waryś
  Zamawiający: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Dąbrowa Tarnowska
 72. Remont świetlic wiejskich w miejscowości Bogucice Pierwsze, Zakrzów oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy w miejscowości Gacki Osiedle
  Zamawiający: Gmina Pińczów, Pińczów
 73. Modernizacja infrastruktury w miejscowości Słupia poprzez: budowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
 74. Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 75. Modernizację budynku leśniczówki w Leśnictwie i miejscowości Chańcza- zamówienie z wolnej ręki
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łagów, Łagów
 76. Remont dróg leśnych wewnętrznych w Nadleśnictwie Chmielnik
  Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik, Chmielnik
 77. Remont ogrodzenia bazy Obwodu Drogowego w Nowym Korczynie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
 78. PRZEBUDOWA BUDYNKU SPICHLERZA ORAZ BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ - I CZĘŚĆ 1. SPICHLERZ - wymiana ściany szczytowej połaciowej 2. HALA MAGAZYNOWA
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, Złota
 79. Budowa ogrodzeń na osadach w Leśnictwie Bardo i Planta
  Zamawiający: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łagów, Łagów
 80. Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Młynach 93 gm. Busko-Zdrój
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Busko-Zdrój
 81. REMONT KANCELARII SP-2710-13/11.
  Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów, Staszów
 82. Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Włostów
  Zamawiający: Gmina Lipnik, Lipnik
 83. Roboty remontowe związane z przebudową kominów i pokryciem stropodachu papą termozgrzewalną budynku gimnazjum w Cieszkowach oraz cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych pomieszczeń na parterze i pierwszym piętrze budynku w Cieszkowach
  Zamawiający: Gmina Czarnocin, Czarnocin
 84. Remont lesniczówki Golejów SP-2710-10/11
  Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów, Staszów
 85. ZOPIS.AI.3411.2.2011
  Zamawiający: Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół, Busko-Zdrój
 86. REMONT LEŚNICZÓWKI MOKRE SP-2710-8/11
  Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów, Staszów
 87. Roboty termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Pińczowie - docieplenie ścian budynku dydaktycznego oraz docieplenie łącznika, zaplecza sali gimnastycznej, sali gimnastycznej, sali dydaktycznej.
  Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, Pińczów
 88. Budowa pasażu uzdrowiskowego przy ulicy 1-go Maja w Busku-Zdroju
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 89. Remont łazienek w budynku internatu
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Sichów Duży
 90. Budowa Ośrodka Turystyczno-Kulturalnego w Gadawie
  Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy, Busko-Zdrój
 91. Wymiana okien drewnianych na okna PCV oraz pomalowanie dachu krytego blachą w budynku świetlicy wiejskiej w Sędziszowicach.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Bejsce
 92. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łazienek w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reja w Jędrzejowie przy ulicy 11 Listopada
  Zamawiający: Powiat Jędrzejowski, Jędrzejów
 93. Częściowy remont i modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Cudzynowicach, 28-500 Kazimierza Wielka, Cudzynowice 175
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Kazimierza Wielka
 94. Remont i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1 : sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, basenu rehabilitacyjnego oraz ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w internacie
  Zamawiający: Powiat Buski, Busko-Zdrój
 95. Modernizacja budynku Leśniczówki Golejów SP-2710-9/10.
  Zamawiający: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów, Staszów
 96. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku parafialnego z adaptacją do celów edukacyjno - środowiskowych
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
 97. Remont i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1 : sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, basenu rehabilitacyjnego oraz ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w internacie. Adres inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój ul. Rehabilitacyjna 1, działka Nr 3/2, 3/11/ 3/12, 3/17.
  Zamawiający: Powiat Buski, Busko-Zdrój
 98. Zagospodarowanie centrum wsi Sancygniów i Stępocice na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach, Działoszyce