Kogo reprezentuje osoba

Stępień Włodzimierz Stanisław

w KRS

Włodzimierz Stanisław Stępień

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Włodzimierz
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Stępień
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 62 lata
Miejscowości:Kraków (Małopolskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Pułczyński Krzysztof Jerzy

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Peszko Mateusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. System Sw Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000483704

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Stowarzyszenie Twórcze Dom Stanisława Wyspiańskiego, Kraków − KRS 0000268004

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Dostawa fartuchów, myjek, preparatu do mycia rąk i ciała oraz ręczników papierowych – 4 grupy
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Kraków
  Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowan ia i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fartuchów, myjek, preparatu do mycia rąk i ciała oraz ręczników papierowych – 4 grupy 2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33.19.90.00 - 1 odzież medyczna CPV: 33.70.00.00 - 7 produkty do pielęgnacji ciała CPV:33.74.11.00 - 7 środek do mycia rąk CPV:33.76.30.00 - 6 ręczniki papierowe do rąk 3. Szczegółowy opis przedmiotu zam ówienia zawierają FORMULARZE CENOWE – załącznik nr 3/1 - 3/4 4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni, przelew. 5. Zamawiający wymaga stałości cen za dostarczone materiały przez okres min. 12 miesięcy. 6. Zmiana podatku VAT następuje z mocy praw a. 7. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych .Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustaw ie o wyrobach medycznych. 8. Wyroby kosmetyczne, stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania rozporządzenia nr 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009r dotyczące produktów kosmetycznych obowiązujące od 11 lipca 2013r. 9. Zamawiający nie zastrzeg a obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. IV. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁAD ANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH – 4 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub wszystkich części. GRUPA 1- fartuchy, myjki ( 2 pozycje) GRUPA 2- myjki jednorazowego użycia do mycia pacjentów GRUPA 3- delikatny płyn do mycia rąk i ciała GRUPA 4-reczniki papierowe Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez Zamawiającego faksem lub e - mailem. 2) Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż (max 5 dni roboczych) od przyjęcia pisemnego zamówienia faksem lub e - mailem - dotyczy grupy 1,2 3) Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż (max 7 dni roboczych) od przyjęcia pisemnego zamówieni a faksem lub e - mailem - dotyczy grupy 3,4
 2. Dostawy papieru ręcznikowego, toaletowego, koszy na odpady, worków na odpady z folii z PE oraz dzierżawa dozowników do ręczników papierowych w roli ujętych w 6 zadaniach
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Limanowa, Limanowa
 3. Dostawa środków czystości
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ (pakiet I – papiery toaletowe, pakiet II – środki czystości). Załącznik ten jest jednocześnie formularzem cenowym, który należy wypełnić i dołączyć do oferty. Składając ofertę na dany pakiet należy podać cenę dla każdej z pozycji asortymentowej w tym pakiecie (zadaniu). 2. W zadaniach – w pozycjach asortymentowych, wyszczególnionych w załączniku nr 2, przy których opisie Zamawiający wskazał nazwy handlowe dopuszcza się składanie ofert równoważnych, z tym, że oferowane zamienniki muszą charakteryzować się co najmniej takimi samymi parametrami jak wskazane przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 3. W przypadku oferowania produktu równoważnego do wskazanego, do oferty należy dołączyć 1 egz. wzoru (próbki) w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny jakościowej (dopuszcza się dołączenie próbki o mniejszej pojemności niż wskazana, niekoniecznie w fabrycznym opakowaniu, jednakże próbka musi być dokładnie opisana – nazwa Wykonawcy i nr zadania, pozycja, a w formularzu cenowym – zał. nr 2 do SIWZ musi być podana nazwa handlowa i wskazany producent). 4. W przypadku oferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego dołączenie do oferty wzoru nie jest konieczne. Zamawiający zna jakość tych produktów i ma je w swoim posiadaniu. 5. Jeżeli Zamawiający nie wskazał żadnej nazwy handlowej towaru, Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie dołączyć próbkę towaru, w celu przeprowadzenia oceny jakościowej. Dopuszcza się dołączenie próbki o mniejszej pojemności niż wskazana, niekoniecznie w fabrycznym opakowaniu, jednakże próbka musi być dokładnie opisana – nazwa Wykonawcy i nr zadania, pozycja, a w formularzu cenowym – zał. nr 2 do SIWZ musi być podana nazwa handlowa i wskazany producent. 6. Oferowane produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji (tegorocznej). 7. Na oferowane produkty Wykonawca udzieli co najmniej 12-to miesięcznej gwarancji (termin przydatności do użycia) licząc od daty dostawy. 8. Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. 9. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, w którym Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania składaniem ofert wykonawczych ze strony Wykonawców objętych umową ramową lub w innych uzasadnionych przypadkach
 4. Dostawa środków czystosci na potrzeby jednostek Policji woj. małopolskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ (pakiet I - papiery toaletowe, pakiet II - środki czystości). Załącznik ten jest jednocześnie formularzem cenowym, który należy wypełnić i dołączyć do oferty. Składając ofertę na dany pakiet należy podać cenę dla każdej z pozycji asortymentowej w tym pakiecie (zadaniu). 2. We wszystkich zadaniach - pozycjach asortymentowych, wyszczególnionych w załączniku nr 2, przy których opisie Zamawiający wskazał nazwy handlowe dopuszcza się składanie ofert równoważnych, z tym, że oferowane zamienniki muszą charakteryzować się co najmniej takimi samymi parametrami jak wskazane przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 3. W przypadku oferowania produktu równoważnego do wskazanego, do oferty należy dołączyć 1 egz. wzoru (próbki) w celu umożliwienia przeprowadzenia oceny jakościowej (dopuszcza się dołączenie próbki o mniejszej pojemności niż wskazana, niekoniecznie w fabrycznym opakowaniu, jednakże próbka musi być dokładnie opisana - nazwa Wykonawcy i nr zadania, pozycja, a w formularzu cenowym - zał. nr 2 do SIWZ musi być podana nazwa handlowa i wskazany producent). 4. W przypadku oferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego dołączenie do oferty wzoru nie jest konieczne. Zamawiający zna jakość tych produktów i ma je w swoim posiadaniu. 5. Jeżeli Zamawiający nie wskazał żadnej nazwy handlowej towaru, Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie dołączyć próbkę towaru, w celu przeprowadzenia oceny jakościowej. Dopuszcza się dołączenie próbki o mniejszej pojemności niż wskazana, niekoniecznie w fabrycznym opakowaniu, jednakże próbka musi być dokładnie opisana - nazwa Wykonawcy i nr zadania, pozycja, a w formularzu cenowym - zał. nr 2 do SIWZ musi być podana nazwa handlowa i wskazany producent. 6. Oferowane produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji (tegorocznej). 7. Na oferowane produkty Wykonawca udzieli co najmniej 12-to miesięcznej gwarancji (termin przydatności do użycia) licząc od daty dostawy. 8. Miejscem dostawy jest magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. 9. Zawarcie umowy ramowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do zamawiania przedmiotowych dostaw w drodze odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku, w którym Zamawiający stwierdzi brak zainteresowania składaniem ofert wykonawczych ze strony Wykonawców objętych umową ramową lub w innych uzasadnionych przypadkach

Inne osoby dla Stępień Włodzimierz Stanisław (68 osób):