Kogo reprezentuje osoba

Stobiecki Robert

w KRS

Robert Stobiecki

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Robert
Nazwisko:Stobiecki
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1982 r., wiek 36 lat
Miejscowości:Białystok (Podlaskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bielski Daniel, Konończuk Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Archi+ Bielski, Konończuk, Stobiecki Sp. J., Białystok − KRS 0000279797

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Białymstoku, Białystok
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, polegające na: 1.1 Opracowaniu koncepcji rozwiązań funkcjonalno-przestrzennej (w tym rozwiązań techniczno-architektonicznych - z wizualizacją i prezentacją) planowanych zamierzeń budowlanych dotyczących: 1) przebudowy poddasza nieużytkowego w segmencie C budynku, polegającej na przystosowaniu go na pomieszczenia kancelarii tajnej (zmiana sposobu użytkowania), 2) rozbudowy segmentu C o salę konferencyjną wraz z przebudową segmentu C i połączeniem go w poziomie parteru z segmentem A, 3) przebudowy segmentu A poprzez wykonanie szybu windowego wraz z montażem dźwigu, z uwzględnieniem przebudowy (zmian) dotyczących pomieszczeń, technologii i instalacji węzła cieplnego, pomieszczeń ochrony, szatni i piwnicy, 4) rozbudowy i przebudowy wejścia głównego budynku (segment A), polegającej na zabudowie istniejącego podcienia, celem utworzenia wiatrołapu, 5) rozbudowy i przebudowy sekcji aresztowej w segmencie A, polegających na dostosowaniu budynku w części piwniczno-parterowej do wymogów bezpiecznego dowozu, konwojowania i przetrzymywania osób doprowadzanych na rozprawy z aresztu, w tym wjazd pojazdów konwojowanych do części podziemnej, 6) przebudowy elementów zagospodarowania terenu, w tym urządzeń budowlanych nieruchomości (przejazdy, place postojowe) i obiektów małej architektury (śmietnik i drobne wyposażenie - ławki, śmietniczki, gazony) oraz oświetlenie i zieleń. W opracowaniu należy uwzględnić likwidację zbędnych schodów zewnętrznych do piwnicy, pomieszczeń podziemnych, komór i czerpni zewnętrznych, przebudowę (ew. naprawę) rampy-daszka (dojście do komór transformatorowych i zadaszenie garaży, etc.) z wykonaniem izolacji cieplno- p. wilgociowych fundamentów, ścian piwnic i cokołu (wraz z wykończeniem na podobieństwo segmentu A i B budynku. 1.2 Wykonanie wielobranżowych projektów: budowlanego (ze świadectwem charakterystyki energetycznej i informacją BIOZ) i wykonawczego, dotyczących w/w zakresu (po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę koncepcji). Projekty winne być wizualizowane i zaprezentowane. 1.3 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych dokumentacją projektową. 1.4 Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych zamierzeń (z podziałem na branże) oraz zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) z uwzględnieniem wyposażenia.
  1.5 Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót (nakłady w funkcji czasu). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został Specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1 do siwz
 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bursy dla dzieci i młodzieży przy Zespoel Szkół nr 3 ul. Haffnera 55 w Sopocie
  Zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, Sopot
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia winien być wykonany w oparciu o posiadany przez
  Zamawiającego Projekt koncepcyjny Rozbudowy Centrum Sportowego przy Zespole Szkół nr 3,
  ul. Haffnera 55 w Sopocie, opracowany przez Pracownię Projektową Małgorzata Kruszko-Szotyńska, 80-284 Gdańsk ul. Zamenhofa 27, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  2. Dokumentacja projektowa to:
  1) gotowy do złożenia, w celu uzyskania pozwolenia na budowę: wielobranżowy projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania działki z przyłączami/sieciami wraz z uzgodnieniami i opiniami, zawierające informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1133)
  2) wielobranżowe projekty wykonawcze:
  - projekt wykonawczy architektury
  - projekt wykonawczy konstrukcji
  - projekt wykonawczy instalacji i urządzeń: sanitarnych /wodociągowych i kanalizacyjnych/,
  ogrzewania i c.w.u. /w zależności od wskazanego źródła ciepła/, wentylacyjnych/, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, teletechnicznych, odgromowych
  - projekt technologii kuchni
  - projekt wykonawczy drogowy
  - projekt wykonawczy szaty roślinnej wraz z inwentaryzacją zieleni
  - projekt wykonawczy sieci/przyłączy ujętych w projekcie zagospodarowania - projekcie
  budowlanym /zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów uzbrojenia/
  3) przedmiar robót
  4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowanie zawierające zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (D.U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami), jak również zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
  5) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389) oraz zgodnie z PZP. Projektant uzgodni z Zamawiającym założenia do kosztorysu inwestorskiego.
  6) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (ZZK)
  7) wizualizacja obiektu
 3. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy serwerowni dla potrzeb IPN-KŚZpNP w Warszawie przy ul. Towarowej 28.
  Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa
  Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie pełnej dokumentacji budowlano-wykonawczej adaptacji części pomieszczeń budynku C Towarowa 28, na działce 31/1 w obrębie 6-01-03 dzielnicy Wola na potrzeby serwerowni IPN- KŚZpNP, a w szczególności: 1) Projektu budowlanego (w pięciu egz. oraz jednym egz. w wersji elektronicznej) w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), w tym: a) projektu architektoniczno-budowlanego; b) projektów budowlanych branżowych; c) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dostosowanej do specyfiki obiektu i zakresu robót. 2) Projektu wykonawczego (w pięciu egz. oraz jednym egz. w wersji elektronicznej) opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 późn. zm.), w tym: a) projektu wykonawczego architektury; b) projektu wykonawczego konstrukcyjnego; c)projektu wykonawczego przyłączy i instalacji IT, elektrycznych, infrastruktury APC oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz ewentualnej modernizacji (rozbudowy) istniejącej stacji trafo; d) projektu wykonawczego systemów wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji ppoż. 3) Projektów technologicznych (w pięciu egz. oraz jednym egz. w wersji elektronicznej); 4) Przedmiarów robót (w trzech egz. oraz jednym egz. w wersji elektronicznej) zawierających opisy robót budowlanych z podaniem jednostek przedmiarowych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - według Katalogu Nakładów Rzeczowych; 5) Kosztorysów inwestorskich (w trzech egz. oraz jednym egz. w wersji elektronicznej) opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 6) Specyfikacji technicznych (w pięciu egz. oraz jednym egz. w wersji elektronicznej) wykonania i odbioru robót opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 późn. zm.). 2. Wyżej wymieniona dokumentacja budowlano- wykonawcza uwzględniać będzie założenia Koncepcji budowy pomieszczenia serwerowni IPN- KŚZpNP zawierającej szczegółowy opis wymagań - potrzeb w zakresie powierzchni, standardów wykonania oraz wyposażenia serwerowni i stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Projekty budowlane, o których mowa w ust. 1, winny spełniać warunki i zawierać uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 33 i 34 ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), a także w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 4. Wykonawca poza opracowaniem dokumentacji projektowo- wykonawczej, o której mowa w ust. 1, zobowiązany będzie również do: 1) Uzupełniania i sprawdzenia pomiarów inwentaryzacyjnych oraz oceny technicznej konstrukcji istniejących obiektów w celu uwzględnienia tych elementów przy wykonywaniu dokumentacji budowlano wykonawczej. 2) Uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii warunkujących wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - zgodnie z właściwymi przepisami (w tym np. stosownie do potrzeb opracowanie operatów ochrony środowiska). 3) Uzyskania warunków technicznych podłączenia mediów w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji inwestycji, której dotyczy dokumentacja budowlano-wykonawcza (np. energii elektrycznej). 4) Uzyskania w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia pozwolenia na budowę dla robót objętych projektem budowanym i przekazania w/w pozwolenia Zamawiającemu wraz z załącznikami - po zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego. 5) Udzielania właściwemu organowi wydającemu pozwolenia na budowę wszelkich wyjaśnień dotyczących sporządzonego projektu budowlanego oraz nieodpłatnego dokonywania ewentualnych uzupełnień i poprawek projektu wymaganych przez ten organ - do czasu wydania prawomocnego pozwolenia na budowę. 6) W przypadku zaistnienia konieczności zajęcia pasa drogowego - do opracowania we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich projektów zajęcia pasa drogowego. 7) Zaopatrzenia dokumentacji w klauzulę kompletności. 8) Wykonania i przekazania dokumentacji do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego poprawiania ujawnionych błędów w dokumentacji projektowo-wykonawczej, o której mowa w ust. 1, uzupełniania w niej brakujących rozwiązań szczegółowych i wyjaśniania wątpliwości w trakcie realizacji dokumentacji. 6. Przy opracowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni , że: 1) Ze względu na fakt, iż obiekt finansowany będzie ze środków publicznych, adaptacja pomieszczenia powinna być zaprojektowana w sposób zapewniający zarówno na etapie realizacji jak i przyszłej eksploatacji optymalizację kosztów. 2) Rozwiązania projektowe powinny uwzględniać założenia koncepcji budowy pomieszczenia serwerowni przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ. Wprowadzanie na etapie projektu nowych rozwiązań (zarówno w dziedzinie doboru sprzętu jak i rozwiązań systemowych) możliwe jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w oparciu o wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie potrzeby wprowadzenia takiej zmiany. 3) Z uwagi na lokalizację adaptowanych pomieszczeń w budynku czynnego archiwum, rozwiązania projektowe powinny do minimum ograniczać ingerencję w istniejące systemy, a w efekcie minimalizować zakłócenia w pracy archiwum. Zasady dokonywania zmian zawartej umowy: Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.