Kogo reprezentuje osoba

Strońska Elżbieta Maria

w KRS

Elżbieta Maria Strońska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Strońska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1957 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Parczew (Lubelskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Berkasiuk Kazimierz Józef, Bilczuk Halina Maria, Choma Czesław, Chwedoruk Aniela, Czornak Wojciech Wiesław, Demczuk Teresa, Dróżdż Franciszka, Dyduch Teresa, Dzyr Barbara, Furman Anna Sławomira, Grzybowski Tadeusz, Gziut Maria Halina, Ilczuk Anna Urszula, Izdebski Tadeusz, Jasionowicz Elżbieta Barbara, Jastrzębska Danuta, Jędrzejewski Jacek Tomasz, Kalinowska Maria, Kapela Irena Bożena, Klimiuk Katarzyna, Korpysz Franciszek, Krajewska Justyna Elżbieta, Krawczyk Grażyna, Król Halina Teresa, Krysa Krystyna Zofia, Kupracz Agnieszka Maria, Leszcz Barbara, Lewczyńska Iwona Marta, Lis Marian Ludwik, Markowski Marek Włodzimierz, Marzęda Janusz Stanisław, Mazurek Danuta Maria, Misiejuk Anna, Niezabitowska Anna, Niezabitowska Elżbieta, Pąk Marianna, Pawlak Agnieszka, Potapczuk Irena, Potapczuk Zbigniew Antoni, Protaś Krzysztof, Protaś Michał, Puchała Anna Bogusława, Pydyś Jan, Robak Teresa, Rosłoń Radosław, Rubach Halina Teresa, Sapała Stanisław, Sidor Mirosława Krystyna, Sidoruk Krystyna, Sikora Zofia, Sonczuk Agnieszka, Stasiak Danuta, Steć Józef Stanisław, Styburska Elżbieta, Szczęch Irena, Szymańska Halina, Trościańczyk Monika, Tymoszuk Grażyna, Walęciuk Wiesława, Wiśniewska Dorota Małgorzata, Zajączkowska Renata, Żakowski Antoni, Łobejko Jolanta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Targońska Edyta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Parczewie, Parczew − KRS 0000162103
 2. Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości, Włodawa − KRS 0000181761
 3. Dmg Sp. Z O.O., Koczergi − KRS 0000276741
 4. Fundacja Polska Izba Bankowości Spółdzielczej, Warszawa − KRS 0000683269
 5. Fundacja Rozwoju Gospodarczego Gminy Siemień, Siemień − KRS 0000127178
 6. Grupa Producentów Rolnych Kalinka Sp. Z O.O., Kalinka − KRS 0000598792
 7. Klub Abstynenta Rodzina Ii W Sosnowicy, Sosnowica − KRS 0000026181
 8. Ludowy Klub Sportowy Grom W Sosnowicy, Sosnowica − KRS 0000048058
 9. Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne, Włodawa − KRS 0000223280
 10. Parczewskie Forum Regionalne Perspektywa, Parczew − KRS 0000159082
 11. Spółdzielnia Mleczarska Bieluch W Chełmie, Chełm − KRS 0000077990
 12. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Koalicja Kulturalna, Wyryki-adampol − KRS 0000450665
 13. Stowarzyszenie Młodych Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział W Lublinie, Elizówka − KRS 0000234428
 14. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Michał W Jabłoniu, Jabłoń − KRS 0000136781

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eko-farm Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000179858
 2. Parczewskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół - Stokrotka, Parczew − KRS 0000169923
 3. Samorządowy Fundusz Pożyczkowy Powiatu Włodawskiego Karbona Spółdzielnia We Włodawie - Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych, Włodawa − KRS 0000219730
 4. Zakład Gospodarki Komunalnej Związku Komunalnego Gmin Sp. Z O.O., Włodawa − KRS 0000102602

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Udzielenie Gminie Dębowa Kłoda kredytu długoterminowego w kwocie 550.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2016
  Zamawiający: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu gminie Dębowa Kłoda kredytu długoterminowego w kwocie 550.000,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2016.
 2. Udzielenie Gminie Dębowa Kłoda kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2015
  Zamawiający: Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu gminie Dębowa Kłoda kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/1 00) przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2015.
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł. na okres do 10 lat.
  Zamawiający: Gmina Włodawa, Włodawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł. na okres do 10 lat, na podstawie uchwały Nr XLIII - 273-13 Rady Gminy Włodawa z dnia 23 października 2013r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza możliwości: składania ofert częściowych i wariantowych, zawarcia umowy ramowej, zastosowania dynamicznego systemu zakupów, przeprowadzenia aukcji elektronicznej, udzielenia zamówień uzupełniających, rozliczeń w walutach obcych. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Źródłem spłaty kredytu są dochody własne Gminy Włodawa. Gmina Włodawa prowadzi działalność finansową opartą na przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) Nie przewiduje się dla przedmiotowego zamówienia kosztów prowizji bankowych. Zamówienie bez prowizji. Oprocentowanie kredytu: zmienne, oparte o stawkę WIBOR 1M dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetowej i + , -, ewentualna, stała w całym okresie kredytowania marża bankowa. W przypadku gdy stawka WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca nie jest ogłaszana, do ustalenia stopy procentowej przyjmuje się stawkę WIBOR 1M z poprzedniego dnia roboczego. Odsetki liczone codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu lub jego transzy, do dnia poprzedzającego jego rzeczywistą spłatę. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w terminach miesięcznych, do 15 dnia każdego następnego miesiąca. Zmiana wysokości oprocentowania dla kolejnych okresów obrachunkowych następuje w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego. Rok odsetkowy: rzeczywista liczba dni w poszczególnych latach, tj. odpowiednio 365 i 366 dni Należy przyjąć, że każdy miesiąc odsetkowy liczy rzeczywistą ilość dni. Zamawiający (kredytobiorca) zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu, wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu po uprzednim zawiadomieniu Banku, bez konsekwencji finansowych, co oznacza, że bank nie obciąży Zamawiającego (kredytobiorcy) kosztami nie pobranego kredytu i prowizjami z tytułu wcześniejszej spłaty. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi weksel in blanko z kontrasygnatą skarbnika oraz deklaracja wekslowa na rzecz Banku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości poddania się egzekucji bankowej i upoważnienia Wykonawcy do dysponowania rachunkiem bieżącym Zamawiającego. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2013r. na rachunek podstawowy Gminy Włodawa, na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego. Spłata kredytu następować będzie w okresie 30.09.2014r. - 31.12.2022r. zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 4.2 SIWZ według szczegółowej propozycji realizacji zamówienia stanowiącej Załącznik Nr 2 do SIWZ. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata raty kredytu lub odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Bank nie będzie żądał opłat, prowizji lub innych pożytków z tytułu udzielonego kredytu innych niż opisane w SIWZ. Celem ujednolicenia obliczeń, dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M z dnia 29 listopada 2013r., tj. 2,60 % oraz harmonogram spłat rat kredytu, stanowiący Załącznik Nr 2 SIWZ przy założeniu uruchomienia całości kredytu w dniu 27 grudnia 2013r. Zamawiający zastrzega w trybie art. 36 ust. 5, iż zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację zobowiązań umowy. Zamawiający wyznaczył termin wykonania zamówienia - od uruchomienia kredytu tj. od dnia podpisania umowy (wstępnie przyjmuje się dzień 27.12.2013r.) maksymalnie do 31.12. 2022r. Harmonogram spłaty rat kapitałowych: 30.09.2014r. - 1 000,00 zł. 31.12.2014r. - 1 000,00 zł. 31.03.2015r. - 1 000,00 zł. 30.06.2015r. - 1 000,00 zł. 30.09.2015r. - 1 000,00 zł. 31.12.2015r. - 1 000,00 zł. 31.03.2016r. - 1 000,00 zł. 30.06.2016r. - 1 000,00 zł. 30.09.2016r. - 1 000,00 zł. 31.12.2016r. - 1 000,00 zł. 31.03.2017r. - 15 000,00 zł. 30.06.2017r. - 15 000,00 zł. 30.09.2017r. - 15 000,00 zł. 31.12.2017r. - 15 000,00 zł. 31.03.2018r. - 15 000,00 zł. 30.06.2018r. - 15 000,00 zł. 30.09.2018r. - 15 000,00 zł. 31.12.2018r. - 15 000,00 zł. 31.03.2019r. - 15 000,00 zł. 30.06.2019r. - 15 000,00 zł. 30.09.2019r. - 20 000,00 zł. 31.12.2019r. - 20 000,00 zł. 31.03.2020r. - 150 000,00 zł. 30.06.2020r. - 150 000,00 zł. 30.09.2020r. - 150 000,00 zł. 31.12.2020r. - 150 000,00 zł. 31.03.2021r. - 150 000,00 zł. 30.06.2021r. - 150 000,00 zł. 30.09.2021r. - 150 000,00 zł. 31.12.2021r. - 150 000,00 zł. 31.03.2022r. - 150 000,00 zł. 30.06.2022r. - 150 000,00 zł. 30.09.2022r. - 150 000,00 zł. 31.12.2022r. - 150 000,00 zł..
 4. Bankowa obsługa Powiatu Włodawskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Zarząd Powiatu we Włodawie, Włodawa
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu powiatu Włodawskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Prowadzenie rachunków budżetu Powiatu oraz podległych jednostek organizacyjnych (15 rachunków bieżących i 94 rachunków pomocniczych), 2) wdrożenie i obsługę systemu bankowości elektronicznej w 15 jednostkach, 3) udzielenie kredytu odnawialnego w wysokości 1.500.000,00 zł w rachunku bieżącym, 4) zapewnienie oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
 5. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu we Włodawie, Włodawa
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 878.539,27 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 27/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu włodawskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Rada Powiatu we Włodawie podjęła Uchwałę Nr XIX/184/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych w 72 ratach. Spłata kapitału będzie następowała w okresach kwartalnych w 24 ratach. Raty odsetkowe i kapitałowe będą spłacane w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego. Odsetki naliczane będą codziennie od faktycznej kwoty wykorzystania kredytu, według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego jego spłatę, przyjmując rzeczywistą ilość dni w miesiącu, tj. rok ma 365 dni, a rok przestępny 366 dni (w 2016 r.). Kredyt oprocentowany według zmiennej stawki WIBOR 1 M oraz przy stałej marży bankowej, w okresach miesięcznych w trakcie trwania umowy
 6. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie
  Zamawiający: Gmina Hańsk, Hańsk Pierwszy
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie. Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę powinny przewidywać: Termin spłat rat kapitału - spłata rat kapitału miesięcznie w latach 2012-2020, 108 rat płatne do 30-go każdego miesiąca, począwszy od 30 stycznia 2012 roku do 30 grudnia 2020 roku. Termin płatności odsetek - odsetki od kredytu płatne będą w okresach miesięcznych począwszy od stycznia 2012 roku do końca grudnia 2020 roku. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji kredytu w innym terminie, zgodnie z ustawą. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej