Kogo reprezentuje osoba

Stusik Anna Marta

w KRS

Anna Marta Stusik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Marta
Nazwisko:Stusik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1979 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Biała (Opolskie), Prudnik (Opolskie)
Przetargi:6 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chyla Jadwiga Leokadia, Drescher Alina, Florian Damian Augustyn, Gajda Marcin Aleksander, Gąsior Franciszek, Gąsior Marcin Tomasz, Hamerla Lidia Renata, Kawałko Krystyna Jadwiga, Kusber Joanna Marta, Kwoczek Józef, Kwoczek Marcin Paweł, Latta Norbert Hubert, Luda Herbert Jan, Nastula Adela, Olajossy Katarzyna Maria, Pela Alojzy, Rak Joanna Maria, Robota Karol, Wojciechowska Teresa Franciszka

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wróblewska Helena
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bazydło Janusz Jacek, Borowiec Irena, Dżugaj Kosior Dorota, Foryś Alina Anna, Trojniak Zygmunt, Wróblewski Ryszard Stanisław, Wyrzykowska Anna Bożena, Włodarczyk Tomasz, Zub Bernarda

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żórawski Czesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Białej, Biała − KRS 0000028218
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Grabinie, Grabina − KRS 0000035892
 3. Prudnickie Centrum Medyczne S.A. W Prudniku, Prudnik − KRS 0000215463
 4. Regionalne Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości W Opolu, Opole − KRS 0000133398
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Prudnik − KRS 0000086445
 6. Stowarzyszenie Integracji Rodzin Wojskowych Kadry Zawodowej Byłego Garnizonu W Prudniku, Prudnik − KRS 0000172787
 7. Stowarzyszenie Ogrodowe Im. Marii Konopnickiej, Prudnik − KRS 0000528182
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi W Prudniku Nasza Trójka, Prudnik − KRS 0000419576
 9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Prudnik − KRS 0000100300

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bad-bil Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000086309
 2. Bank Spółdzielczy W Prudniku, Prudnik − KRS 0000107358
 3. Fundacja Wspierania Badań Archeologicznych Dar Światowida, Darłowo − KRS 0000226062
 4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Prudniku, Prudnik − KRS 0000029090
 5. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Szybowice, Szybowice − KRS 0000205088
 6. Spółdzielnia Producentów Rolnych i Usług, Opole − KRS 0000146751
 7. Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. Z O.O., Lubrza − KRS 0000170886
 8. Zakłady Przemysłu Bawełnianego Frotex S.A. Likwidacyjnej, Prudnik − KRS 0000031518
 9. Zrzeszenie Producentów Rolnych Gminy Biała, Biała − KRS 0000039065

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.689.300zł
  Zamawiający: Powiat Prudnicki, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.689.300zł. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku Nr XVII/134/2016 z dnia 29 stycznia 2016r.
  1) Podstawowe dane o kredycie:
  a) Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego,
  b) Kwota i waluta kredytu : 4.689.300 - PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2016r.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:
  - 30 sierpnia 1.689.300zł.
  - 30 listopada 3.000.000zł
  Rzeczywisty termin uruchomienia kredytu może ulec zmianie.
  2) Okres kredytowania: do 31.12.2026 r.
  3) Spłata kredytu nastąpi z dochodów powiatu uzyskanych ze środków europejskich,
  udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z subwencji ogólnej z
  budżetu państwa , w sposób następujący:
  - w 2017r. w kwocie 1.662.600zł. ( 12 rat po 18.550zł.)
  - w 2018r. w kwocie 626.700zł. ( 12 rat po 52.225zł.)
  - w latach 2019 do 2026 po 300.000zł. rocznie ( 12 rat po 25.000zł.)
  Płatne ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca.
  Terminy spłaty odsetek : spłata odsetek będzie się odbywać w okresach
  miesięcznych, począwszy od stycznia 2017r. do grudnia 2026 r. w terminie 14 dni od
  dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o ich wysokości. Odsetki
  naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym na koniec danego
  miesiąca.
  Dla porównywalności ofert przyjmuje się WIBOR 1M 1,7% w stosunku rocznym.
  4) Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy
  procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.
  5) Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na
  stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w
  stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne
  udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich
  notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do
  ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia
  miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca
  przez cały okres kredytowania.
  6) Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową
  WIBOR 1M w wysokości 1.7% oraz spłaty rat kapitału w sposób określony w pkt 3.
  W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone
  od faktycznego zadłużenia.
  7) Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
  określającą warunki jego wypełnienia.
  8) Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą.
  9) Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy
  w terminie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2016 r.
  10) Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.
  11) Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu
  udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz i przedstawionymi w ofercie.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała.
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych: budowę drogi gminnej w Białej, ul. Wodociągowa - 400.000 zł budowę drogi transportu rolnego w Chrzelicach - 281.000 zł Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2015r. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2016-2021 Na następujących zasadach: Okres kredytowania około 72 miesięcy tj. od podpisania umowy o kredyt do momentu spłaty ostatniej raty tj. do 31 lipca 2021 r. Wypłata kredytu nastąpi w kwotach i terminach wskazanych przez kredytobiorcę. W celu wyliczenia przez bank ceny ofertowej należy przyjąć następujący termin wypłaty transzy kredytu: 31.07.2015 r. Powyższa transza jest jedynie wskazana do wyliczenia ceny ofertowej, natomiast wypłata transzy kredytu nastąpi na wniosek kredytobiorcy. Uruchomienie kredytu na wniosek kredytobiorcy. Naliczenie odsetek w okresach miesięcznych do 2021 r., płatne do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego miesiąca (miesiącem odsetkowym jest okres od 1 do 31 dnia miesiąca). Okres karencyjny do dnia 31.07.2016r. (dotyczy rat kapitałowych). Pierwsza rata spłaty od 31 lipca 2016 r. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów. Naliczanie odsetek tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia. Spłata raty kapitałowej według załącznika nr 5 do SIWZ. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowi oprocentowanie kredytu (Ko) Oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca za który naliczane jest oprocentowanie powiększone* lub pomniejszone* o marżę bankową w wysokości ..........% w stosunku rocznym (* niepotrzebne skreślić), Powiększona lub pomniejszona marża bankowa jest stała i obowiązuje przez cały okres spłaty kredytu. Dla potrzeb porównania ofert i wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M - średni WIBOR 1 M na miesiąc czerwiec w wysokości 1,65 %. zabezpieczenie: Weksel in blanco, opatrzony kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wekslowej i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.
 3. Bankowa obsługa budżetu Gminy Biała i jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Biała i jej jednostek organizacyjnych w zakresie określonym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.
  Ponadto oferent:
  1. będzie posiadać system zapewniający dostępność na wyciągu bankowym informacji o dacie obciążenia rachunku nadawcy dla zleceń przychodzących;
  2. będzie dokonywać wszelkich prowizji i opłat z tytułu prowadzenia rachunków pomocniczych z rachunku bieżącego, chyba, że Gmina lub jednostka organizacyjna pisemnie określi inne zasady;
  3. będzie posiadać co najmniej jeden oddział na terenie miasta Biała, w przypadku, gdy dany bank nie posada na terenie Białej siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie Białej w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w Białej, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu w miejscowości Biała i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony gminy (transport gotówki-przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt).
  4. będzie dysponować elektronicznym systemem obsługi klienta,
  5. placówka banku, która będzie obsługiwać budżet gminy będzie posiadała decyzyjność dotyczącą wysokości udzielania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie nie niższej niż 1.000.000,00 zł.
  Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy.
  Wykaz jednostek organizacyjnych gminy:
  1. Gmina Biała;
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej;
  3. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;
  4. Zespół szkolno-przedszkolny w Białej;
  5. Zespół szkolno-przedszkolny w Łączniku;
  6. Gimnazjum w Białej;
  7. Gminne Centrum Kultury w Białej.
  Informacje dodatkowe:
  Budżet gminy Biała na 2015 rok:
  a) dochody - 30.837.393 zł (wg stanu na 31.03.2015 r.)
  b) wydatki - 31.913.573 zł (wg stanu na 31.03.2015 r.)
  c) kwota kredytu krótkoterminowego - 1.000.000 zł
  d) ilość obsługiwanych rachunków bankowych (aktualnie) - 27 szt.
  e) wypłaty gotówkowe miesięcznie szacunkowo - 60.000 zł
  f) wpłaty gotówkowe miesięcznie szacunkowo - 690.000 zł
  g) ilość dokonywanych przelewów miesięcznie szacunkowo - 1.675 szt
  h) ilość przekazywanych przelewów w formie papierowej miesięcznie - 111 szt
  i) ilość pobranych czeków miesięcznie - 25 szt.
  j) ilość stanowisk Home Ranking - 9.
  4. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
  6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
  7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dialogu technicznego.
  8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie będzie wykonywane w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 1 czerwca 2018 r.
 4. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.463.148zł
  Zamawiający: Powiat Prudnicki, Prudnik
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.463.148zł., zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku z dnia 23 stycznia 2015r. Nr IV/38/2015
  1) Podstawowe dane o kredycie:
  a) Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego,
  b) Kwota i waluta kredytu : 2.463.148,00 - PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 30.12.2015r.
  W celu obliczenia wartości zamówienia, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu:
  - 30.04.2015r. - 500.000,00 PLN
  - 30.06.2015r. - 500.000,00 PLN
  - 30.09.2015r. - 1.000.000,00 PLN
  - 15.12.2015r. - 463.148,00 PLN
  Rzeczywiste terminy uruchomienia kredytu mogą ulec zmianie.
  2) Okres kredytowania: do 31.12.2023 r.
  3) Spłata kredytu nastąpi z dochodów powiatu uzyskanych z subwencji ogólnej z budżetu państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z dochodów z środków europejskich;
  w sposób następujący:
  a) w 2016r. w kwocie 439.613zł (11 miesięcznych rat po 36.634zł. i jedna rata w
  grudniu 36.639zł),
  b) od 2017 do 2022r. rocznie kwota 289.076zł ( 11 miesięcznych rat po 24.089zł. i
  jedna rata w grudniu 24.097zł),
  c) w 2023r. kwota 289.079zł ( 11 miesięcznych rat po 24.089zł. i jedna rata w grudniu 24.100zł),
  - ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca.
  4) Terminy spłaty odsetek : spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych, począwszy od stycznia 2016r. do grudnia 2023 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o ich wysokości. Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym na koniec danego miesiąca.
  5) Dla porównywalności ofert przyjmuje się WIBOR 1M 2,00% w stosunku rocznym.
  6) Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane.
  7) Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w stosunku rocznym. ( WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania.
  Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 2,00%. oraz spłaty rat kapitału w sposób określony w ppkt 3).
  W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia.
  8) Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia.
  9) Planowany okres kredytowania: do 31 grudnia 2023r.
  10) Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą
  11) Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2015 r.
  12) Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.
  13) Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz i przedstawionymi w ofercie.
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  1. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych 1) budowę drogi gminnej w miejscowości Łącznik, ul. Nowa - 400.000,00 zł 2) remont kapitalny budynków komunalnych na ul. Moniuszki 3 i Plac Zamkowy 3 w Białej - 330.000,00 zł. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2014r. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2015-2027 Na następujących zasadach: Okres kredytowania około 157 miesięcy tj. od podpisania umowy o kredyt do momentu spłaty ostatniej raty tj. do 30 sierpnia 2027 r. Wypłata kredytu nastąpi w kwotach i terminach wskazanych przez kredytobiorcę. W celu wyliczenia przez bank ceny ofertowej należy przyjąć następujący termin wypłaty transzy kredytu: 31.08.2014 r. Powyższa transza jest jedynie wskazana do wyliczenia ceny ofertowej, natomiast wypłata transzy kredytu nastąpi na wniosek kredytobiorcy. Uruchomienie kredytu na wniosek kredytobiorcy. Naliczenie odsetek w okresach miesięcznych do 2027 r., płatne do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego miesiąca (miesiącem odsetkowym jest okres od 1 do 31 dnia miesiąca). Okres karencyjny do dnia 30.08.2015r. (dotyczy rat kapitałowych). Pierwsza rata spłaty od 31 sierpień 2015 r. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów. Naliczanie odsetek tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia. Spłata raty kapitałowej według załącznika nr 5 do SIWZ. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowi oprocentowanie kredytu (Ko) Oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca za który naliczane jest oprocentowanie powiększone * lub pomniejszone* o marżę bankową w wysokości ..........% w stosunku rocznym (*niepotrzebne skreślić), Powiększona lub pomniejszona marża bankowa jest stała i obowiązuje przez cały okres spłaty kredytu. Dla potrzeb porównania ofert i wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M - średni WIBOR 1 M na miesiąc czerwiec w wysokości 2,61 %. zabezpieczenie: Weksel in blanco, opatrzony kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wekslowej i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji
 6. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.180.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej.
  Zamawiający: Gmina Biała, Biała
  1.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.180.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.180.000,00 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2013r. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2014-2028 Na następujących zasadach: Okres kredytowania około 185 miesięcy tj. od podpisania umowy o kredyt do momentu spłaty ostatniej raty tj. do 30 września 2028 r. Wypłata kredytu nastąpi w kwotach i terminach wskazanych przez kredytobiorcę. W celu wyliczenia przez bank ceny ofertowej należy przyjąć następujący termin wypłaty transzy kredytu: 31.07.2013 r. Powyższa transza jest jedynie wskazana do wyliczenia ceny ofertowej, natomiast wypłata transzy kredytu nastąpi na wniosek kredytobiorcy. Uruchomienie kredytu na wniosek kredytobiorcy. Naliczenie odsetek w okresach miesięcznych do 2028 r., płatne do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego miesiąca (miesiącem odsetkowym jest okres od 1 do 31 dnia miesiąca). Okres karencyjny do dnia 30.07.2014r. (dotyczy rat kapitałowych). Pierwsza rata spłaty od 31 lipca 2014 r. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów. Naliczanie odsetek tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia. Spłata raty kapitałowej według załącznika nr 5 do SIWZ. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowi oprocentowanie kredytu (Ko) Oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca za który naliczane jest oprocentowanie powiększone * lub pomniejszone* o marżę bankową w wysokości ..........% w stosunku rocznym (*niepotrzebne skreślić), Powiększona lub pomniejszona marża bankowa jest stała i obowiązuje przez cały okres spłaty kredytu. Dla potrzeb porównania ofert i wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M - średni WIBOR 1 M na miesiąc maj w wysokości 3,08 %. zabezpieczenie: Weksel in blanco, opatrzony kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji

Inne osoby dla Stusik (1 osoba):