Kogo reprezentuje osoba

Styczeń Janusz

w KRS

Janusz Styczeń

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Nazwisko:Styczeń
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Mielec (Podkarpackie)
Przetargi:24 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bąbała Marek, Ciężadło Wiesław, Kwaśniewska Ewa, Malińska Urszula, Mokrzycka Ewa, Paprocki Marek, Siemek Tadeusz, Sieroń Ewelina, Wójcik Barbara

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wrażeń Waleria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Amako Sp. Z O.O., Radomyśl Wielki − KRS 0000237707
 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O.., Mielec − KRS 0000064336
 3. Mieleckie Towarzystwo Muzyczne, Mielec − KRS 0000010805
 4. Międzyszkolny Klub Sportowy Ikar Mielec, Mielec − KRS 0000229114
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Mielec Smoczka W Mielcu, Mielec − KRS 0000015626
 6. Ochotnicza Straż Pożarna Przy Aeroklubie Mieleckim Im. Braci Działowskich, Mielec − KRS 0000653215
 7. Razem Dla Ziemi Mieleckiej, Mielec − KRS 0000238974
 8. Samdex Sp. Z O.O., Mielec − KRS 0000215460
 9. Spr Stal Mielec S.A., Mielec − KRS 0000626318
 10. Stowarzyszenie Budowy Pomnika Ojca Św. Jana Pawła Ii W Mielcu Nie Lękajcie Się, Mielec − KRS 0000381457
 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Rodzinie Tchnienie, Mielec − KRS 0000408192
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych Im.bł. Ks. Romana Sitki W Mielcu Ekonomik. Mielec, Mielec − KRS 0000560364
 13. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 Im.władysława Szafera W Mielcu Nasza Jedynka, Mielec − KRS 0000375121
 14. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół W Mielcu, Mielec − KRS 0000022860

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Rozwoju Regionalnego Marr S.A., Mielec − KRS 0000049617
 2. Elektrociepłownia Mielec Sp. Z O.O., Mielec − KRS 0000018849
 3. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. Z O.O., Mielec − KRS 0000159336
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O. W Mielcu, Mielec − KRS 0000081748
 5. Zakład Produkcyjno-remontowy Prodrem Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnościa, Mielec − KRS 0000085173
 6. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. Z O.O., Mielec − KRS 0000173576

Powiązane przetargi (24 szt.):
 1. Budowa parkingu z 4 miejsc postojowych dla autobusów (pętla autobusowa) i 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa dwóch zjazdów publicznych, przebudowa ul. Szarych Szeregów w km od 0+003,5 do km 0+059,0, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanego parkingu, budowa przyłącza wodociągowego, sanitarnego, energetycznego do proj. w ramach odrębnego opracowania szaletu miejskiego, przebudowa oświetlenia w ul. Powstańców Warszawy kolidującego z projektowanym zjazdem publicznym, przebudowa ul. Powstańców Warszawy polegająca na budowie chodnika w km 1+765 i przebudowie chodnika wraz z ścieżką rowerową w km od 1+600 do km 1+615 Mielcu, wycinka drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa pętli autobusowej na skrzyżowaniu ul. Szarych Szeregów w ul. Powstańców Warszawy w Mielcu. 2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje budowę parkingu z 4 miejsc postojowych dla autobusów (pętla autobusowa) i 16 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowę dwóch zjazdów publicznych, przebudowę ul. Szarych Szeregów w km od 0+003,5 do km 0+059,0, budowę przyłącza kanalizacji deszczowej do projektowanego parkingu, budowę przyłącza wodociągowego, sanitarnego, energetycznego do proj. w ramach odrębnego opracowania szaletu miejskiego, przebudowę oświetlenia w ul. Powstańców Warszawy kolidującego z projektowanym zjazdem publicznym, przebudowę ul. Powstańców Warszawy polegająca na budowie chodnika w km 1+765 i przebudowie chodnika wraz z ścieżką rowerową w km od 1+600 do km 1+615 Mielcu, wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew. 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w IDW oraz w Tomie II i III SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia. Wykonawca, który zadeklaruje udzielenie gwarancji na okres dłuższy, aniżeli wymagane minimum otrzyma dodatkowe punkty podczas oceny ofert, zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt 14 IDW 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 6. Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Inwestycji, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym Zamawiający nie narusza art. 9a ust. 2 ustawy Pzp ustalając termin składania ofert tożsamy z minimalnym terminem składania ofert określonym w ustawie Pzp. 7. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”. 8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015.2164 ze zm.). Wykonawca musi zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883).
 2. Remonty bieżące i utrzymanie dróg w Mielcu
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  1. Przedmiotem zamówienia są remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec. Szczegółowe zestawienie poszczególnych rodzajów robót zawiera dołączony Kosztorys ofertowy a wykonanie określają dołączone Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Ilości robót podane w każdej pozycji Kosztorysu ofertowego stanowią szacunkową ilość przewidzianych do wykonania robót, które na etapie przetargu zostały określone w celu ukonstytuowania wspólnej podstawy wyceny dla Wykonawców. Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, iż może się od niego wymagać wykonania robót, wskazanych pod którąkolwiek pozycją Kosztorysu ofertowego, w zakresie znacznie mniejszym bądź większym od podanych ilości, wynikającym z bieżących potrzeb remontowych czy utrzymaniowych na drogach; podstawą rozliczenia będą rzeczywiste zakresy wykonanych robót. Występujące bieżące sytuacje na drogach wielokrotnie powodują konieczność wykonania robót ujętych w kilku pozycjach Kosztorysu ofertowego, w każdej sytuacji zestawienie wykonywanych robót może być różne. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II oraz Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 4. Zamawiający zaleca przed sporządzeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Inwestycji, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę kierownika budowy oraz wszystkich osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, w tym prac fizycznych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia wykazu osób, które będą realizowały zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Każdorazowa zmiana wykazu osób wymaga przedstawienia korekty listy osób wykonujących zamówienie. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie.
 3. Dostawa betonowych elementów grobowców wraz z usługą transportową
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Mielec
  Dostawa betonowych elementów grobowców wraz z usługą transportową
 4. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Jelenia Góra
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra.
  Roboty w ramach zamówienia będą polegały w zależności od potrzeb na wykonaniu,
  w szczególności:
  a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej
  b) remontów/napraw nawierzchni tłuczniowej
  c) remontów/napraw podbudowy tłuczniowej
  d) innych bieżących napraw i konserwacji.
  e) pozostałych czynności wymienionych pkt I.3. Tomu III SIWZ.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 5. Bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wraz z elementami infrastruktury technicznej odwodnienia terenów przyległych funkcjonujących na terenie miasta Mielca
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej wraz z elementami kanalizacji ogólnospławnej służących do odwodnienia placów i ulic oraz elementów infrastruktury technicznej odwodnienia terenów przyległych - funkcjonujących na terenie miasta Mielca obejmująca: 1.okresowe przeglądy i konserwacje 1.1przegląd (w okresie wiosennym i jesiennym) stanu drożności wpustów ulicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Mielec, 1.2czyszczenie i udrażnianie: 1.2.1wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (na drogach, placach i parkingach będących w utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec); 1.2.2rurociągów deszczowych wraz ze studzienkami rewizyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż trasy ich przebiegu (będących w utrzymaniu Gminy Miejskiej Mielec); 1.3wywóz namułu i osadów wybranych z urządzeń kanalizacji deszczowej na składowisko odpadów komunalnych - koszty przyjęcia na składowisko ponosi Wykonawca. 1.4usuwanie nieczystości (osadów) powstałych w wyniku działania urządzeń podczyszczających wody opadowe (osadniki, separatory) i przekazanie ich firmie posiadającej aktualne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami na ich wywóz - koszty w całości ponosi Wykonawca. 2.usuwanie awarii i usterek (dyżury całodobowe) 2.1pompowanie rozlewisk, udrażnianie rowów i rurociągów kanalizacyjnych; 2.2zabezpieczenie terenu w miejscach występowania lokalnych zapadlisk i wyrw, będących następstwem uszkodzenia elementów sieci kanalizacyjnej oraz rowów. 3.naprawa uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej 3.1wykonanie inspekcji kamera TV wskazanych odcinków sieci kanalizacyjnej; 3.2wymiana uszkodzonych odcinków rurociągów kanalizacyjnych, wpustów, studni oraz ich elementów składowych tj.: włazów, pokryw, pierścieni itp.; 3.3regulacje wpustów i studni rewizyjnych. 4.budowa, modernizacje i remonty 4.1roboty ogólnobudowlane na sieci kanalizacyjnej i obiektach jej towarzyszących branży melioracyjnej, w tym wspomaganie realizacji zadań służących gospodarce wodnej; 4.2prace budowlane związane z wykonaniem: urządzeń kanalizacyjnych, odwodnienia terenów, rowów melioracyjnych i przydrożnych (w tym ulg) - w przypadkach wystąpienia zagrożenia zdrowia i mienia osób dotkniętych powodzią i podtopieniami wywołanymi przez wody opadowe i roztopowe; 4.3roboty ogólnobudowlane na sieci wodociągowej. 5.roboty konserwatorskie Remonty i naprawy uszkodzonych elementów armatury sanitarnej oraz wodociągowej w szaletach miejskich. 6.współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub mienia ludzi. Materiały użyte w wykonywanych robotach winny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących polskich norm przenoszących normy europejskie i aprobat technicznych polskich bądź europejskich. Usługa będzie rozliczana każdorazowo na podstawie kosztorysów powykonawczych, opracowywanych w oparciu o obowiązujące katalogi nakładów rzeczowych oraz na podstawie kalkulacji własnych wykonawcy (Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji przedłożonych kosztorysów). Ponadto Zamawiający będzie otrzymywał kserokopie faktur zakupu materiałów wykazanych w kosztorysie (kalkulacji) z pieczęcią za zgodność kopii z oryginałem. 2.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Instrukcji dla Wykonawców oraz w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 6. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borowa”
  Zamawiający: Gmina Borowa, Borowa
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Borowa.
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Borowa. Zakres zamówienia dotyczy odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie
  20 03 01 zbieranych z częstotliwością 1 raz na 4 tygodnie, odpadów zbieranych selektywnie 1 raz w miesiącu: papier i tektura, metal ( kod 20 01 01, 15 01 01, 15 01 04, 20 01 40), tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe ( kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05), szkło bezbarwne i kolorowe ( kod 20 01 02, 15 01 07) oraz odpadów zielonych ( kod 20 02 01), odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon – obwoźna zbiórka odpadów i ich odbiór spod posesji właścicieli nieruchomości, odbiór i zagospodarowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych w Borowej
  i innych odpadów komunalnych wymienionych w załączniku Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie przewiduje doposażenie nieruchomości w brakujące pojemniki i wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosi 1800 Mg w okresie 24 miesięcy. Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych przewidzianych do obsługi wynosi około 1300. Szacunkowa ilość nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne przewidzianych do obsługi wynosi 100. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.
 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czermin w 2017 i 2018 roku
  Zamawiający: GMINA CZERMIN, Czermin
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych , na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Czermin . Zakres zamówienia dotyczy odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 zbieranych z częstotliwością 1 raz na 4 tygodnie, odpadów zbieranych selektywnie 1 raz w miesiącu: papier i tektura, metal ( kod 20 01 01, 15 01 01, 15 01 04, 20 01 40), tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe ( kody 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05), szkło bezbarwne i kolorowe ( kod 20 01 02, 15 01 07) oraz odpadów zielonych ( kod 20 02 01) i innych odpadów komunalnych wymienionych w załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie przewiduje wyposażenie nieruchomości w brakujące pojemniki oraz wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosi 2100Mg w okresie 24 miesięcy. Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych przewidzianych do obsługi wynosi około 1563, liczącej obecnie 7027 mieszkańców Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wadowice Górne
  Zamawiający: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru , transportu i zagospodarowania zmieszanych i gromadzonych selektywnie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wadowice Górne i z Punktu Selektywnej Zbiórki oraz wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki. 1.2.Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon (tzw. Zbiórka objazdowa).1.3.Odbiór i zagospodarowanie odebranych z PSZOK odpadów komunalnych. Szczegółowy opos przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do siwz.
 9. Przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Mielcu
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Szarych Szeregów w Mielcu w zakresie: 1) wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, 2) regulacja wysokościowa włazów z wymianą na żeliwne typu ciężkiego istniejącej kanalizacji deszczowej, 3) regulacja wysokościowa włazów kanalizacji sanitarnej, 4) wykonanie wyrównania kruszywem istniejącej konstrukcji oraz ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5cm na szerokości 4,5 m, 5) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szerokości 0,5 m. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II i III SIWZ.
 10. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tuszów Narodowy
  Zamawiający: Gmina Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie w pojemniki i odbiór segregowanych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Tuszów Narodowy w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 11. dostawa elementów granitowych wraz z budową nagrobków
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Mielec
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa elementów granitowych wraz z budową nagrobków. Pod pojęciem nagrobek Zamawiający rozumie wyrób w skład którego wchodzi: 1. płyta granitowa 2200x150, grubość 50 - 2 sztuki; 2. płyta granitowa 2200x250, grubość 50 - 2 sztuki; 3. płyta granitowa 1200x150, grubość 50 - 1 sztuka; 4. płyta granitowa 1200x100, grubość 50 - 1 sztuka; 5. płyta granitowa 1000x250, grubość 50 - 2 sztuki; 6. płyta granitowa 2080x1100, grubość 50 - 1 sztuka; 7. płyta granitowa 1120x300, grubość 60 - 1 sztuka; 8. tablica wystrojowa 0,7 m2, grubość 60 - 1 sztuka; 9. podstawa pod tablice wystrojną 1050x150, grubość 50 - 1 sztuka. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości elementów wchodzących w skład nagrobka. Elementy granitowe winny być wykończone w obróbce standard ( prostej), wyszlifowane jednostronnie za wyjątkiem tablicy napisowej - szlif dwustronny. Dodatkowo wyszlifowaniu podlegają wszystkie widoczne po złożeniu w całość krawędzie nagrobków. Zamawiający może zamówić dodatkowa usługę obróbki kamienia, np. fazę. Podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania na dany asortyment. L.p. Wyroby gotowe Ilość Jednostka miary 1 Płyta granitowa strzegom -- grubość 5 cm 18 m 2 2 Płyta granitowa strzegom - grubość 6 cm 3 m 2 3 Płyta granitowa graniczna - grubość 5 cm 10 m 2 4 Płyta granitowa graniczna - grubość 6 cm 2 m 2 5 Płyta granitowa tarna silver grubość 5 cm 17 m 2 6 Płyta granitowa tarna silver grubość 6 cm 3 m 2 7 Płyta granitowa tarna grubość 5 cm 10 m 2 8 Płyta granitowa tarna grubość 6 cm 2 m 2 9 Płyta granitowa codalso grubość 5 cm 10 m 2 10 Płyta granitowa codalso grubość 6 cm 2 m 2 11 Płyta granitowa multicolor green - grubość 5 cm 10 m 2 12 Płyta granitowa multicolor green -grubość 6 cm 2 m 2 13 Płyta granitowa mondariz -grubość 5 cm 10 m 2 14 Płyta granitowa mondariz - grubość 6 cm 2 m 2 15 Płyta granitowa brąz królewski - granit 5 cm 5 m 2 16 Płyta granitowa brąz królewski - granit 6 cm 2 m 2 17 Płyta granitowa whiskont white - grubość 5 cm 10 m 2 18 Płyta granitowa whiskont white -grubość 6 cm 2 m 2 19 Płyta granitowa shiwakashi - grubość 5 cm 5 m 2 20 Płyta granitowa shiwakashi - grubość 6 cm 1 m 2 21 Płyta granitowa bohus - grubość 5 cm 10 m 2 22 Płyta granitowa bohus - grubość 6 cm 2 m 2 23 Płyta granitowa vanga - granit 5 cm 35 m 2 24 Płyta granitowa vanga - granit 6 cm 7 m 2 25 Płyta granitowa tołkowski - granit 5 cm 10 m 2 26 Płyta granitowa tołkowski - granit 6 cm 2 m 2 27 Płyta granitowa gnejs -granit 5 cm 10 m 2 28 Płyta granitowa gnejs -granit 6 cm 2 m 2 29 Płyta granitowa orion --granit 5 cm 26 m 2 30 Płyta granitowa orion -granit 6 cm 5 m 2 31 Płyta granitowa impala - grubość 5 cm 35 m 2 32 Płyta granitowa impala - grubość 6 cm 7 m 2 33 Płyta granitowa elita verde tańska - granit 5 cm 5 m 2 34 Płyta granitowa elita verde tańska - granit 6 cm 1 m 2 35 Płyta granitowa verde bahia - granit 5 cm 18 m 2 36 Płyta granitowa verde bahia-granit 6 cm 3 m 2 37 Płyta granitowa olive green-granit 5 cm 5 m 2 38 Płyta granitowa olive green-granit 6 cm 1 m 2 39 Płyta granitowa lablador HQ-granit 5 cm 5 m 2 40 Płyta granitowa lablador HQ-granit 6 cm 1 m 2 41 Płyta granitowa lablador niebieski-granit 5 cm 5 m 2 42 Płyta granitowa lablador niebieski -granit 6 cm 1 m 2 43 Płyta granitowa nero angola - granit 5 cm 5 m 2 44 Płyta granitowa nero angola - granit 6 cm 1 m 2 45 Płyta granitowa azul noche - granit 5 cm 5 m 2 46 Płyta granitowa azul noche - granit 6 cm 1 m 2 47 Płyta granitowa monumental - granit 5 cm 5 m 2 48 Płyta granitowa monumental - granit 6 cm 1 m 2 49 Obróbka płyty - cięcie po łuku 55 mb 50 Obróbka płyty - ćwierć wałek 70 mb 51 Obróbka płyty - faza malejąca 14 mb 52 Obróbka płyty - fala 10 mb 53 Narożnik na grobowiec wysokość 250 mm, 85x60 mm 20 szt 54 Krzyż granitowy ok. 900 x 450 mm grubość 50 mm 15 szt 55 Obróbka płyty - nacinanie, groszkowanie np. krzyża na płycie napisowej 12 szt 56 Montaż nagrobka pojedynczego z elementów granitowych 240x110cm 48 szt 57 Montaż nagrobka z elementów granitowych 40cmx180cm 7 szt 58 Obróbka płyty - faza 1,5 cm 70 mb
 12. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra
  Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Jelenia Góra
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra.
  <br>Roboty w ramach zamówienia będą polegały w zależności od potrzeb na wykonaniu,
  w szczególności:
  <br>a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej
  <br>b) remontów/napraw nawierzchni tłuczniowej
  <br>c)remontów/napraw podbudowy tłuczniowej
  <br>d) innych bieżących napraw i konserwacji.
  <br>e) pozostałych czynności wymienionych w pkt 18 pkt 5 Tomu I SIWZ oraz w pkt I.3. Tomu III SIWZ.
  <br>Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 13. remonty i utrzymanie bieżące dróg w Mielcu
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów i utrzymanie bieżące dróg w Mielcu.
 14. roboty uzupełniające w zakresie remontów i utrzymania bieżącego dróg i ulic w Mielcu
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  remonty i utrzymanie bieżące dróg i ulic w Mielcu
 15. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym 2015-2016
  Zamawiający: Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu jeleniogórskiego na terenie gminy Mysłakowice i gminy Kowary w sezonie zimowym 2015-2016.
  2. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg w szczególności polega na:
  1) oczyszczaniu ze śniegu oraz błota pośniegowego nawierzchni wyznaczonych dróg powiatowych (jezdnia, chodnik) i obiektów mostowych położonych w granicach administracyjnych gminy Mysłakowice i gminy Kowary;
  2) zwalczaniu śliskości na drogach do stanu umożliwiającego bezpieczną przejezdność wyznaczonych odcinków dróg powiatowych (jezdnia, chodnik) i obiektów mostowych w granicach administracyjnych gminy Mysłakowice i gminy Kowary, przy pomocy materiałów szorstkich
  środków chemicznych,
  3) sprzątaniu zanieczyszczeń pozimowych na zakończenie sezonu zimowego.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wytyczne dotyczące sposobu realizacji usługi zostały określone w Specyfikacji technicznej kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych, stanowiącej Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  4. Wykaz odcinków dróg powiatowych i obiektów mostowych na terenie gmin: Mysłakowice i Kowary, podlegających zimowemu utrzymaniu dróg, zostały określone w Załączniku Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Realizacja zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym 2015-2016).
  5. Wykonawca odpowiada za teren, na którym realizowana będzie usługa, a także bezpieczeństwo podczas wykonywania zamówienia przez pełny okres obowiązywania umowy.
  6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody, wypadki i kolizje drogowe, a także inne zdarzenia spowodowane zaniechaniem wykonywanych prac lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami wykonywania prac przy realizacji przedmiotu zamówienia. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których będzie prowadzone zimowe utrzymanie, od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca.
  7. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960).
  8. Wykonawca musi dysponować bazą materiałowo-sprzętową położoną w takiej odległości od granic administracyjnych gmin: Mysłakowice i Kowary, aby zapewnić terminową realizację zamówienia, bez opóźnień wynikających z konieczności dojazdu w wymaganym czasie do miejsca świadczenia usługi.
  9. Usługa musi być realizowana przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 2 godziny licząc od momentu uzyskania informacji o potrzebie interwencji. Termin ten stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca, który zaoferuje krótszy termin realizacji, zobowiązany będzie do realizacji usługi w tym terminie - traktowanym jako maksymalny czas reakcji.
  10. Informację, o której mowa w ust. 9, Wykonawca może uzyskać od Zamawiającego, dyspozytora Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze oraz funkcjonariusza Policji.
  11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zaniechanie przez Wykonawcę przeprowadzenia wizji lokalnej, o której mowa powyżej, następuje na jego ryzyko i odpowiedzialność
 16. zamówienie uzupełniające na wykonywanie remontów i utrzymanie bieżące dróg i ulic w Mielcu w roku 2015
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  remonty i utrzymanie bieżące dróg i ulic w Mielcu w roku 2015
 17. USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY WADOWICE GÓRNE
  Zamawiający: Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbioru , transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wadowice Górne o kodach :
  20 03 01 - zmieszane odpady komunalne, 20 01 39 - tworzywa sztuczne, 20 01 40 - metale, 15 01 05 - wielomateriałowe, 20 01 02 - szkło, 20 01 01 - makulatura , 20 03 07 - meble i odpady wielkogabarytowe,
  oraz wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki.
  Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do transportu wynosi 1 259,43 Mg/18 m-cy. Szacunkowa ilość gospodarstw przewidzianych do obsługi przez Wykonawcę wynosi około 1 600.
 18. Przebudowa ulicy Wiesiołowskiego (3178 R) w Mielcu
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wiesiołowskiego w km 0+016,00÷0+549,35 oraz 0+583,57÷2+191,55 o łącznej długości L = 2 141,33 m (533,35 mb na odcinku km 0+016,00 ÷ 0+549,35 i 1607,98 mb na odcinku km 0+583,57÷2+191,55) w Mielcu w pełnym zakresie określonym w dokumentacji projektowej. 2.Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1) przebudowę drogi klasy L z betonu asfaltowego o szer. : 5,5 m na odc. km 0+016,00 ÷ 0+549,35 i 0+583,57÷1+752,42, oraz 5,0 m na odc. km 1+752,42÷2+191,55. 2) budowę chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej, 3) budowę odwodnienia drogi, 4) budowę zjazdów, 5) budowę oświetlenia ulicznego, 6) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 7) zabezpieczenie infrastruktury energetycznej, oświetleniowej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 8) obsługę geodezyjną (wytyczenie oraz powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna). 3.Parametry techniczne: 1) klasa techniczna ulicy: L (lokalna) 2) prędkość projektowa Vp=50km/h 3) kategoria ruchu KR2 4) obciążenie ruchem 100KN/oś 4.Materiały z rozbiórki takie jak: drewno z wycinki drzew, kostka brukowa, destrukt z frezowania, kruszywo z podbudowy oraz nadwyżka gruntu stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca będzie zobowiązany przetransportować je na wskazane miejsce na odległość do 10 km. Przekazanie w/w materiałów z rozbiórki oraz nadwyżki gruntu nastąpi protokolarnie z określeniem ich rodzaju i ilości. 5.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie II i III SIWZ. 6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
 19. Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra
  Zamawiający: Miasto Jelenia Góra, Jelenia Góra
  zęść I Rejon I - obejmujący swym zasięgiem śródmieście Jeleniej Góry, dzielnicę Zabobrze, dzielnicę Maciejowa oraz Osiedle Czarne
  Część II Rejon II - obejmujący swym zasięgiem dzielnicę Cieplice Zdrój, dzielnicę Sobieszów oraz dzielnicę Jagniątków
 20. Remonty i utrzymanie bieżące dróg w Mielcu w roku 2015
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
  Przedmiotem zamówienia są remonty i utrzymanie bieżące dróg w Mielcu - ceny jednostkowe
 21. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Borowa
  Zamawiający: Gmina Borowa, Borowa
 22. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czermin.
  Zamawiający: Gmina Czermin, Czermin
 23. Remonty i utrzymanie bieżące dróg w Mielcu
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec
 24. Budowa drogi łączącej ul. Lelewela i ul. Sienkiewicza w Mielcu
  Zamawiający: Gmina Miejska Mielec, Mielec

Inne osoby dla Styczeń (88 osób):