Kogo reprezentuje osoba

Sulich Rafał

w KRS

Rafał Sulich

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Rafał
Nazwisko:Sulich
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1985 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Olsztyn (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:5 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kralczyński Łukasz Szymon

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gnp Magnusson Aparatura Medyczna Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000412906

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Dostawa systemu implantu ślimakowego, implantów na przewodnictwo kostne oraz implantów ucha środkowego dla UCK
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu implantu ślimakowego, implantów na przewodnictwo kostne oraz pasywnych implantów ucha środkowego w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Wymienione w punkcie 1 wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych. 4. Dostawa wyrobów medycznych opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy w zakresie części 1 i 2 to 4 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Max termin dostawy: 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w zakresie części 3.. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego.
 2. Zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów słuchowych
  Zamawiający: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
  Zawarcie umowy ramowej na dostawę aparatów słuchowych
 3. Dostawa protez do tympanoplastyki, mikrocewników obwodowych do embolizacji superselektywny, zestawy implantów typu stendgraft aortalny rozwdlony dla Szpitali Wojewódzkich w Gdynia Sp. z o.o.
  Zamawiający: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie nr 1 – Dostawa protez do tympanoplastyki w ilości i zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1a do SIWZ - formularz rzeczowo – cenowy. Zadanie nr 2 - Dostawa mikrocewników obwodowych do embolizacji superselektywny z utworzeniem depozytu w ilości i zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1a do SIWZ - formularz rzeczowo – cenowy. Zadanie nr 3 – Dostawa zestawów implantów stendgraft aortalny rozwidlony i aortalno – jednobiodrowych z utworzeniem depozytu w ilości i zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1a do SIWZ - formularz rzeczowo – cenowy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) utworzenie na Bloku Operacyjnym Szpitala z siedzibą w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1 magazynu podręcznego (dalej jako „Depozyt”) z asortymentu wymienionego w pakiecie 2, 3 określonego w formularzu rzeczowo-cenowym - załącznik nr 1a do SIWZ w terminie 14 dni od momentu podpisania umowy przez Wykonawcę. 2) dostarczenie asortymentu do Depozytu, o którym mowa powyżej bezpośrednio do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia Bloku Operacyjnego Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony, przy czym asortyment oznaczony będzie w sposób umożliwiający jego indywidualną identyfikację; 3) asortyment przechowywany w ramach Depozytu, pozostanie własnością Wykonawcy do chwili użycia przez Zamawiającego w procedurze medycznej. Każdorazowo w momencie wykorzystania asortymentu przez Zamawiającego następuje przejście prawa własności do przedmiotowego asortymentu na rzecz Zamawiającego; 4) Zamawiający w celu wykorzystania asortymentu sporządzi Protokół zużycia asortymentu, który został wydany do wykonania procedury medycznej i prześle go Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail lub faks niezwłocznie tj. w dniu zużycia asortymentu; 5) dostawa asortymentu w ramach Pakietu nr 1 następować będzie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. UWAGA: Czas dostawy asortymentu stanowi kryterium oceny ofert dla Pakietu nr 1. W związku z powyższym wskazany termin jest terminem maksymalnym dostawy, który każdy z Wykonawców może skrócić. 6) Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania Depozytu (odtwarzanie Depozytu), o zużyty asortyment na swój koszt w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania Protokołu zużycia, o którym mowa w powyżej. UWAGA: Czas uzupełnienia depozytu stanowi kryterium oceny ofert dla Pakietów 2 i 3. W związku z powyższym wskazany termin jest terminem maksymalnym uzupełnienia Depozytu, który każdy z Wykonawców może skrócić. 7) asortyment przekazany w ramach Depozytu będzie podlegać inwentaryzacji co najmniej raz w roku w okresie trwania umowy oraz obowiązkowo na koniec obowiązywania umowy w obecności upoważnionych przedstawicieli obydwu stron umowy. Przekazanie niewykorzystanego, pozostającego w Depozycie asortymentu, nastąpi po zakończeniu Umowy, 8) Przeprowadzenie szkolenie lekarzy oraz pielęgniarek operacyjnych w siedzibie Zamawiającego – dotyczy zadania nr 3. 3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, nie będący przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniać aktualne normy techniczne i jakościowe, wszystkie parametry i wymagania określone w załączniku nr 1a do SIWZ - formularz rzeczowo-cenowy. 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być czytelnie oznakowany, zapakowany w sposób nie budzący wątpliwości co do zachowania jałowości produktu w przypadku asortymentu sterylnego jednorazowego użytku i umożliwiający użycie tego produktu z zachowaniem zasad aseptyki. Informacje niezbędne do bezpiecznego używania wyrobu medycznego (w szczególności nazwa, kod, producent, data ważności,) winny znajdować się na samym wyrobie medycznym lub opakowaniu każdego egzemplarza. 5. Zamawiający wymaga aby przystępujący do przetargu wykonawca podał w ofercie nazwę handlową oraz numery lub symbole katalogowe proponowanego asortymentu, katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagania opisane w SIWZ. 6. Określone w załączniku nr 1a do SIWZ - formularz rzeczowo-cenowy ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od ilości przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w formularzu cenowym szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb, są one wartościami maksymalnymi zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonych w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia. 8. W przypadku, gdy w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia oraz SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, iż podano je jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający opisując w ten sposób przedmiot zamówienia, nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza zastosowanie asortymentu i wyrobów równoważnych tj. o parametrach technicznych, jakościowych i cechach użytkowych i funkcjonalnych co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) w stosunku do opisywanych lub stanowiących ich dokładne odpowiedniki oraz przy zachowaniu wymaganych w SIWZ norm i aprobat. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. 9. Nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33184200-5.
 4. Dostawa asortymentu na laryngologię i anestezjologię (7/2016)
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu na laryngologię i anestezjologię (7/2016) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyszczególnione zostały w załączniku nr 3 do SIWZ. 1. Opakowanie jednostkowe handlowe (zbiorcze) przedmiotu zamówienia musi zawierać (w języku polskim): - nazwę wyrobu, - ilość w opakowaniu, - nazwę producenta i /lub dostawcy, - serię, - datę przydatności, - znak CE. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać: - Deklaracje zgodności CE i/lub certyfikaty CE i świadectwa dopuszczenia do obrotu zgodne z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych - Dz. U. nr 107 z 17.06.2010 r. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć katalogi/karty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań oferowanych produktów zaznaczając na dokumencie nr poz. z załącznika nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia asortyment i szacunkowe ilości oraz wymagane parametry i warunki graniczne opisano w załączniku nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy. Określone w załączniku nr 3 do SIWZ ilości są wielkością szacunkową, nie są wiążące dla Zamawiającego. Szacunkowe ilości mogą ulec zmianie i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala, są one wartościami maksymalnymi zamówienia
 5. IFPS/92/13
  Zamawiający: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
  Upgrade sprzętowy i aktualizacja oprogramowania systemów do badań elektrofizjologicznych

Inne osoby dla Sulich (34 osoby):