Kogo reprezentuje osoba

Sus Ilona Małgorzata

w KRS

Ilona Małgorzata Sus

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ilona
Drugie imię:Małgorzata
Nazwisko:Sus
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1966 r., wiek 57 lat
Miejscowości:Myszków (Śląskie)
Przetargi:6 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czerwik Piotr Artur, Czyż Wiesława Maria, Dudziak Adam Marian, Długosz Dariusz Stanisław, Długosz Jadwiga, Gołata Piotr Konrad, Gradek Sławomir Adam, Gurbała Mariusz Antoni, Kalina Mirosław, Karolczyk Stanisław, Kawalec Anna Barbara, Kowacki Włodzimierz Zbigniew, Kowalska Ewa Maria, Ludwik Maciej Lucjan, Magiera Adam Antoni, Małysz Dorota Bronisława, Ociepka Dorota Irena, Piekarska Henryka Stanisława, Skowron Marian, Suchan Janusz Robert, Szczechla Zygmunt Roman, Szóstak Zbigniew Antoni, Uruska Krystyna Stanisława, Walen Tek Teresa Paulina, Wawrzyniak Bogdan Antoni, Wałdoch Lidia Henryka, Wujcikowski Mirosław Piotr, Zemła Adam Albert

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dreamdevelop E. Kowalska, Ł. Kowalski Sp. J., Myszków − KRS 0000734409
 2. Jurajska S.A., Postęp − KRS 0000867448
 3. Jurajska Spółdzielnia Pracy, Myszków − KRS 0000097465
 4. Projekt Kuchnia Sp. Z O.O., Żarki-letnisko − KRS 0000782491

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Jurajska Sp. Z O.O., Postęp − KRS 0000467434
 2. Prima Sp. Z O.O., Kłodzko − KRS 0000628982
 3. Tmt Wentylacja Sp. Z O.O., Szare − KRS 0000725470

Powiązane przetargi (6 szt.):
 1. Zakup napojów i soków wraz z dostawą dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  Postępowanie o udzielenie zamówienia
  publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty dla
  dostaw i usług określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 1. Rodzaje zamawianych artykułów
  oraz ich ilości szacunkowe określone zostały w Formularzu cenowym (zał. nr 1B do SIWZ). 2. Przedmiot
  zamówienia będzie realizowany w formie zamówień cząstkowych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 3.
  Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia cząstkowego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od
  momentu złożenia faksem zapotrzebowania przez Zamawiającego. 4. Zamówione artykuły Wykonawca
  zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21,
  41-300 Dąbrowa Górnicza własnym transportem. 5. Zamawiane artykuły winny być nie przeterminowane (termin
  przydatności do spożycia na artykuły winien wynosić co najmniej 3 miesiące od daty dostarczenia), nie
  uszkodzone, zgodne z zamówieniem. Ewentualna reklamowana przez Zamawiającego dostawa lub jej część
  będzie wymieniana przez Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od daty dostawy. Wykonawca ponosi
  odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich spowodowane spożyciem artykułów
  dostarczonych przez Wykonawcę. 6. Podane w Formularzu cenowym (zał. nr 1B do SIWZ) ilości artykułów są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zamówień (zużycia) przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz
  przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w tabeli Formularza cenowego.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych artykułów, jednak nie więcej niż o 20 %
  wartości umowy (brutto), bez konieczności zmiany umowy. 7. Wskazane w SIWZ nazwy własne są uzasadnione
  specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z
  uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej
  części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty
  równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5
  ustawy. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych - tj. o parametrach smakowych i
  jakościowych oraz walorach organoleptycznych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do artykułów,
  których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta (Formularz cenowy -
  zał. nr 1B do SIWZ). Objętość oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż objętość produktu
  wskazanego w Formularzu cenowym. 7.1. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na
  rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez
  niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
  Równoważność pod względem parametrów smakowych (użyte do produkcji składniki) i cech jakościowych
  (objętość, estetyka) oraz walorów estetycznych (smak, zapach, barwa, konsystencja) ma w szczególności
  gwarantować realizację dostawy zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 7.2. W celu wykazania,
  że oferowany artykuł równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest
  zobowiązany do podania producenta, nazwy i parametrów oferowanego produktu (kolumna nr 3 w tabeli
  Formularza cenowego - zał. nr 1B do SIWZ). 8. Gdyby z przyczyn niezależnych od Zamawiającego obniżyła się
  wysokość środków przewidzianych przez Zamawiającego na realizację zadania, nie może to stanowić podstawy
  do rozwiązania umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, ani do żądania kary umownej czy
  odszkodowania. 9. Zamówienie będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego po cenach jednostkowych
  zadeklarowanych w Formularzu cenowym (zał. nr 1B do SIWZ) do wysokości środków zabezpieczonych w
  budżecie na ten cel
 2. Zakup napojów i soków wraz z dostawą dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)
  o wartości zamówienia poniżej 200.000,00 EUR.
  Przedmiot zamówienia na zakup napojów i soków wraz z dostawą dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej obejmuje:
  1. Rodzaje zamawianych napojów i soków oraz ich ilości szacunkowe określone zostały w załączniku nr 1B (Formularz cenowy) do SIWZ.
  2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formie zamówień cząstkowych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia cząstkowego
  w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu złożenia faksem zapotrzebowania przez Zamawiającego.
  4. Zamówione artykuły Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby
  Zamawiającego, tj. ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza, własnym transportem i na własny koszt.
  5.Zamawiane napoje i soki winny być nie przeterminowane (termin przydatności do spożycia na artykuły winien wynosić co najmniej 3 miesiące od daty dostarczenia), nie uszkodzone, zgodne z zamówieniem.
  Ewentualna reklamowana przez Zamawiającego dostawa lub jej część będzie wymieniana na koszt Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od daty dostawy.
  6. W przypadkach, gdzie podano nazwy własne towarów dopuszcza się możliwość zaoferowania produktów równoważnych o podobnej nie gorszej jakości,
  tj. produktów o parametrach smakowych i jakościowych takich samych lub lepszych w stosunku do produktów podanych nazwą, załącznik nr 1B (Formularz cenowy) do SIWZ.
  Objętość produktu równoważnego nie może być niższa niż objętość produktu wskazanego w Formularzu cenowym.
  7.Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co
  produkt określony przez Zamawiającego w Formularzu cenowym.
  8. Podane w załączniku nr 1B (Formularz cenowy) ilości napojów i soków są wielkościami orientacyjnymi (szacunkowymi) ustalonymi na
  podstawie zamówień (zużycia) okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych artykułów, jednak nie mniej niż 20 % wartości umowy (brutto).
  9. Zamówienie będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego do
  wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel
 3. Zakup napojów i soków wraz z dostawą dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
  1.Rodzaje zamawianych napojów i soków określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot
  zamówienia będzie realizowany w formie zamówień cząstkowych zgodnie z zapotrzebowaniem
  Zamawiającego. 3.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia cząstkowego w terminie nie
  dłuższym niż 2 dni robocze od momentu złożenia faksem zapotrzebowania przez Zamawiającego.
  4.Zamówione artykuły Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego lub na
  wskazane przez Zamawiającego miejsce własnym transportem i na własny koszt. 5.Zamawiane napoje i
  soki winny być nie przeterminowane (termin przydatności do spożycia na artykuły winien wynosić co
  najmniej 3 miesiące od daty dostarczenia), nie uszkodzone, zgodne z zamówieniem. Ewentualna
  reklamowana przez Zamawiającego dostawa lub jej część będzie wymieniana na koszt Wykonawcy w
  terminie 2 dni roboczych od daty dostawy. 6.W przypadkach, gdzie podano nazwy własne towarów
  dopuszcza się możliwość zaoferowania produktu równoważnego o podobnej nie gorszej jakości tj. produkty
  o parametrach smakowych i jakościowych takich samych lub lepszych w stosunku do produktów podanych nazwą, załącznik nr 2 do SIWZ. Gramatura produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura
  produktu wskazanego w formularzu. 7.Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory
  organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same
  surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego. 8. Podane w załączniku nr 2 do
  SIWZ (Formularz cenowy) ilości napojów i soków są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie
  zamówień (zużycia) przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi
  dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację
  dostawy w wielkościach podanych w tabeli Formularza cenowego. Zamówienie będzie realizowane wg
  potrzeb Zamawiającego do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel
 4. Dostawa wody mineralnej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody mineralnej i napojów gazowanych.
  Zamówienie składa się z 2 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
  Pakiet nr 1 - wody mineralne
  Pakiet nr 2 - wody mineralne, napoje, typu Jurajska
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilości znajdują się
  w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.2 do SIWZ.
 5. Dostawa wody mineralnej
  Zamawiający: "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych, Katowice
  Przedmiotem zamówienia była dostawa wody mineralnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych.
 6. Zakup i dostawa żywności dla potrzeb kuchni ogólnej Szpitala Powiatowego w Myszkowie
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, Myszków
  Zamówienie obejmuje dostawy:
  1. Warzyw i owoców
  2. Produktów sypkich, tłuszczów i przypraw.
  3. Wędlin i wyrobów garmażeryjnych.
  4. Mięsa, podrobów i tłuszczy.
  5. Produktów nabiałowych.
  6. Kurczaków i jego przetworów.
  7. Indyka i jego przetworów.
  8. Ryb i ich przetworów.

Inne osoby dla Sus (57 osób):