Kogo reprezentuje osoba

Szafran Krzysztof Mateusz

w KRS

Krzysztof Mateusz Szafran

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Mateusz
Nazwisko:Szafran
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1952 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:25 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Antczak Zdzisław, Barczak Jolanta, Chmielewska Irena, Cieślak Janusz Andrzej, Dyrdał Piotr Kazimierz, Filipiak Chudy Honorata, Garczyk Cwojdzińska Anna, Genderka Halina, Grzegorska Janina Kazimiera, Grześ Marek, Hudek Marek Piotr, Jąder Stanisław, Jańczak Adam, Jerzewska Dorota Beata, Kaźmierczak Renata Anna, Kistowska Rabenda Jolanta Maria, Klimecka Danuta Maria, Kończak Krysa Małgorzata Katarzyna, Kornas Krystyna, Kotkowiak Anna Elżbieta, Koza Eugeniusz, Królikowski Andrzej Leonard, Kubiak Barbara, Marcinkowska Aurelia Maria, Mikulinska Regina, Mińczykowska Zuzanna Maria, Mińska Hanna, Nowakowska Iwona, Pawicka Maria, Pera Ewa, Pięta Marcin Robert, Radtke Janusz Jerzy, Rojewska Barbara Anna, Rymarkiewicz Władysław Jan, Skibiński Tomasz Stefan, Stajkowska Władysława, Stasikowski Marian, Staśkowiak Elżbieta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Najewska Pernach Grażyna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Wielspin - Reha, Poznań − KRS 0000204783
 2. Multipack Poland Sp. Z O.O., Dąbrowa − KRS 0000685049
 3. Multipack Poland Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Dąbrowa − KRS 0000687594
 4. Okręgowy Związek Judo, Poznań − KRS 0000079901
 5. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady W Poznaniu, Poznań − KRS 0000172957
 6. Poznański Klub Sportowy Olimpia, Poznań − KRS 0000410026
 7. Stowarzyszenie Pod Nazwą Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów W Poznaniu, Poznań − KRS 0000110356
 8. Usi Spółdzielnia Wielobranżowa W Poznaniu, Poznań − KRS 0000118968

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Anka Sp. Z O.O., Krosno Odrzańskie − KRS 0000130112
 2. Delipol Sp. Z O.O., Zbąszynek − KRS 0000087701
 3. Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet S.A. Likwidacyjnej, Nowa Sól − KRS 0000180182
 4. Ele Sp. Z O.O., Wilkanowo − KRS 0000155210
 5. France-pol Leasing Sp. Z O.O., Górzyn − KRS 0000099152
 6. Gomar Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000100842
 7. Krajowa Izba Gospodarczo - Rehabilitacyjna, Warszawa − KRS 0000170595
 8. Liber S.A., Lubsko − KRS 0000129492
 9. Porozumienie Branżowe Związek Pracodawców, Chorzów − KRS 0000089893
 10. Wełna Lubuska Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000121586
 11. Wielspin Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji - Spółdzielnia, Poznań − KRS 0000149293

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 11 nieruchomości w Poznaniu
  Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznań
  Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 11 nieruchomości w Poznaniu. Wykonawca podczas świadczenia usługi ochrony fizycznej na nieruchomości zobowiązany jest w szczególności do:Oznaczenia obiektu logo Wykonawcy;
  Świadczenia usługi na nieruchomości 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę;
  Wyposażenia pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia w jednolite umundurowanie i identyfikatory;
  Zapewnienia obecności pracownika na czas trwania jednego dyżuru w celu wykonania usługi;
  Pełnienia dyżurów w pomieszczeniu udostępnionym nieodpłatnie przez Zamawiającego;
  Świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości oraz znajdującego się w nieruchomości mienia w szczególności w zakresie ochrony przed kradzieżą, włamaniem, penetracją i przebywaniem osób postronnych na jego terenie, jak również sprawdzanie pomieszczeń w celu wykrycia ewentualnego pożaru;
  Informowania Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć znaczenie dla prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy;
  Prowadzenia książki służby - z wpisami dotyczącymi danych personalnych pracowników wykonujących usługę, przebiegu służby oraz wszystkich ważnych zdarzeń, a także grafiku zmian dyżurów i książki zdawczo-odbiorczej;
  Za pośrednictwem pracownika Wykonawcy pełniącego dyżur, kontroli dostępu do obiektu, w związku z tym do ustalania uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu, legitymowania osób wchodzących i wychodzących w celu ustalenia ich tożsamości;
  Ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego a także dla chronionego obiektu i mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji;
  Zobowiązany jest do wezwania grupy interwencyjnej w razie konieczności wzmocnienia ochrony budynku w wypadku zagrożenia pracownika ochrony, nie obciążając kosztami Zamawiającego;
  Występowania w imieniu Zamawiającego przed odpowiednimi służbami, w tym w szczególności jednostkami Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej;
  Niezwłocznego powiadomienia właściwych terytorialnie jednostek Policji, w razie potrzeby Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub Pogotowia Ratunkowego o zaistniałych zagrożeniach na terenie chronionego obiektu, z jednoczesnym niezwłocznym telefonicznym powiadomieniem Zamawiającego;
  Niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb o awariach związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych lub uszkodzeniem instalacji wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej itp. lub z innymi zdarzeniami losowymi powodującymi zagrożenie bezpieczeństwa, z jednoczesnym niezwłocznym telefonicznym powiadomienie Zamawiającego;
  Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom pełniącym dyżury środków telekomunikacyjnych w celu realizacji obowiązków wskazanych w pkt. g), k), m) oraz n
  Sporządzenia protokołu w przypadku wystąpienia zdarzeń wskazanych w pkt. m) oraz n) i przekazania go Zamawiającemu;
  Przestrzegania przepisów bhp i p.poż., oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem jego, lub osób, którymi będzie się posługiwał, zawinionego działania lub zaniechania, powstałe w obiekcie na skutek przestępstw, wykroczeń lub innych zdarzeń popełnionych w trakcie wykonywania usługi stanowiących przedmiot zamówienia;
  Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi;
  Należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia;
  Kontroli przez pracownika ochrony wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, aby zapobiec ewentualnym aktom wandalizmu i zniszczeniom elewacji;
  Doprowadzenia do stanu pierwotnego pomieszczeń zajmowanych przez pracowników Wykonawcy w przypadku zdania nieruchomości, na której świadczona jest usługa.
 2. Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych.

  Kod usługi ze Wspólnego Słownika Zamówień:
  CPV - 79710000-4 - usługi ochroniarskie.
 3. ochrona obiektów Szpitala wraz z podjazdem grupy interwencyjnej
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  ochrona obiektów Szpitala wraz z podjazdem grupy interwencyjnej
 4. Ochrona osób i mienia
  Zamawiający: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań
  Nazwa nadana zamówieniu: Ochrona
  osób i mienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w kompleksie budynków
  biurowych przy ul. Gronowej 20 2 Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ,
  projekt umowy oraz zał. nr 1 do projektu umowy - Regulamin ochrony fizycznej. Zamawiający dopuszcza
  możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, jednakże nie stanowi to obowiązku, z
  którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego. Zamawiający zaprasza wszystkich
  Wykonawców na spotkanie informacyjne w sprawie zapisów SIWZ w dniu 18.09.2013 r. godz. 11:00, pok. 911.
  Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia ze skutkiem na 1 marca kolejnego roku
  kalendarzowego, o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS, nie częściej niż 1 raz w roku. CPV:
  79710000-4, 79711000-1 V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się
  składania ofert wariantowych, zamiennych. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających - do
  50% wartości zamówienia podstawowego na zasadach art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. VI. Termin wykonania
  zamówienia. Od dnia 1 listopada 2013 do 31 października 2016 r. (36 m-cy)
 5. Wykonywanie usługi ochrony fizycznej budynku Funduszu Składkowego w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50
  Zamawiający: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia i postępowania jest wykonywanie usługi ochrony fizycznej budynku biurowo - handlowo - usługowego w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50, wzmocnionej wsparciem grup interwencyjnych. Dodatkowo w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania rozbudowy istniejącego systemu dozoru telewizyjnego - monitoringu. Przedmiotowy budynek jest w całości podpiwniczony i składa się z dwóch części: część niższa dwukondygnacyjna o charakterze biurowym, z dwoma wejściami do klatek schodowych na poziomie przyziemia (jedno bezpośrednio z chodnika przy ul. Św. Marcin, drugie z podcienia klatką schodową na pierwsze piętro budynku), ta część połączona jest z ciągiem handlowo-biurowym sąsiednich nieruchomości. Na parterze mają siedzibę dwa banki - Bank CITI Handlowy oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., które posiadają oddzielne wejścia bezpośrednio z ulicy, część wyższa dwunastokondygnacyjna z wejściem na poziomie przyziemia do hallu recepcyjnego, z którego jest przejście do wind osobowych (2) dojeżdżających do X piętra. System dozoru telewizyjnego - monitoring składa się obecnie z 4 kamer, monitora i rejestratora zdarzeń. Kamery są zainstalowane przy wszystkich trzech wejściach do obiektu i dodatkowo na małej klatce schodowej, przy wejściu do toalety, z której korzystają słuchacze szkół językowych. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga rozbudowania systemu dozoru o dodatkowe 6 kamer, oraz dostosowania do tego pozostałej infrastruktury rejestrującej. Zamontowane urządzenia w ramach rozbudowy systemu przechodzą na własność Zamawiającego. Nagrania z monitoringu powinny być przechowywane przez co najmniej 30 dni. Usługa będzie polegać na świadczeniu ochrony fizycznej w formie stałej i bezpośredniej w następujący sposób: od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-22:00 przez 2 pracowników ochrony, od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-6:00 przez 1 pracownika ochrony, w soboty w godzinach 6:00-16:00 przez 2 pracowników ochrony, w soboty w godzinach 16:00-6:00 przez 1 pracownika ochrony, w niedziele i święta przez 1 pracownika ochrony, co będzie stanowiło łącznie około 26.642 roboczogodziny pracowników ochrony. Obowiązki Wykonawcy w ramach ochrony fizycznej obiektu będą polegać na obsłudze portierni, która opisana została szczegółowo w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (punkt 3). Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy ochrony biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia posiadali licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia. Pracownicy ochrony biorący udział w realizacji przedmiotu umowy będą posiadać jednolite umundurowanie, dbać o estetykę wyglądu zewnętrznego, wykazywać się wysoką kulturą osobistą, rzetelnie i sumiennie wykonywać zadania pod nadzorem Szefa Ochrony Obiektu, który będzie utrzymywać stałe kontakty z Zamawiającym, zostaną wyposażeni w niezbędne środki ochrony fizycznej osób i mienia, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
 6. Świadczenie usług ochrony w UDT - 4 zadania - znak sprawy: ZP-AN-41/13
  Zamawiający: Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony w UDT w n/w obiektach: Zadanie nr 1 - bezpośrednia, stała ochrona fizyczna osób, mienia i terenów oraz stałego dozoru elektronicznego sygnałów alarmowych (3 centrale alarmowe)
  Urzędu Dozoru Technicznego mieszczącego się w Warszawie przy ul.Szczęśliwickiej 34.
  Zadanie nr 2 - bezpośrednia ochrona fizyczna osób, mienia oraz terenów Urzędu Dozoru Technicznego Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, ul. Maleckiego 29.
  Zadanie nr 3 - obowiązki bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób, mienia oraz terenów, stałego dozoru elektronicznego sygnałów alarmowych wraz z konserwacją i naprawą systemów ochrony technicznej Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w
  Płocku, ul. Kilińskiego 10C.
  Zadanie nr 4 - usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia (we
  wszystkie dni robocze, dni wolne od pracy oraz niedziele i święta) Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6 wraz z przyległym ogrodzonym terenem oraz konwój samochodem Wykonawcy wartości pieniężnych wraz z pracownikiem kasy Zamawiającego
 7. Świadczenie usług ochrony osób i mienia
  Zamawiający: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia jest to zamówienie uzupełniające udzielone zgodnie z art 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01. 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych w połączonym kompleksie budynków biurowych (XIV-kondygnacyjny budynek nr 3 i II-kondygnacyjny budynek nr 4) wraz z terenem przyległym w Poznaniu przy ul.Gronowej 20. Szczegółowy zakres i sposób prowadzenia ochrony został określony w umowie oraz regulaminie ochrony fizycznej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego Jest to zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe udzielono w trybie przetargu nieograniczonego.
 8. Usługa ochrony fizycznej w obiekcie Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych - Muzeum Martyrologii Wielkopolan na Forcie VII przy ul. Polskiej w Poznaniu.
  Zamawiający: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, Poznań
  Usługa ochrony fizycznej w obiekcie Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych - Muzeum Martyrologii Wielkopolan na Forcie VII przy ul. Polskiej w Poznaniu.
 9. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Poznań
  Zamówienie uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego - sprzątanie pomieszczeń biurowych nr 002-005 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Poznaniu, o łącznej powierzchni 58,10 m2, stosownie do warunków określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WAF-3221/14/10, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawartej w wyniku postępowania Umowy Nr WAF-3221/14/1/10 z dnia 29 grudnia 2010 r
 10. Usługa w zakresie ochrony Szpitala
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Usługa w zakresie ochrony Szpitala. 2 portiernie, 1 patrol, 1 parking Obowiązki pracowników ochrony: 1. W dni robocze obecność przy otwarciu kasy szpitala o godz. 12:00 i zamknięciu kasy o godz. 14:00. (pracownik z obsady dziennej) 2. W dni robocze odprowadzenie o godz. 14:00 pracownika Centralnej Izby Przyjęć z gotówką do kasy szpitala. (pracownik z obsady dziennej) 3. W porze nocnej od 22:00 do 6:00 rano obchód terenu oraz wszystkich budynków min. 1 raz na 2 godziny lub w razie potrzeby częściej, z obowiązkiem potwierdzania obecności w wyznaczonych punktach
  kontrolnych - czytnik elektroniczny. po uruchomieniu przez Zamawiającego takiego systemu. 4. 5 razy w miesiącu konwój do banku po odbiór gotówki. Konwój wartości pieniężnych na terenie miasta Poznania, wartość konwojowanych środków pieniężnych nie przekracza 1 jednostki rozliczeniowej. Do konwoju wymagany pracownik
  dodatkowy z licencją I stopnia i bronią krótką palną. Orientacyjna ilość kilometrów do banku to 4km-w jedną stronę, samochód oznaczony wraz z kierowcą zapewnia Wykonawca. 5. Pozostali zatrudnieni pracownicy w ochronie - nie wymagana licencja. W dniu wypłaty z kasy wymagany pracownik dodatkowy z licencją I stopnia
  oraz z bronią krótką palną. Obecność pracownika ochrony w dniu wypłaty z kasy wymagana od 8:00 do 1400. Na terenie Szpitala brak magazynu broni 6. Stała kontrola przepustek i dokumentów zezwalających na wjazd na teren szpitala samochodów osobowych i dostawczych. Nie dotyczy wjazdów z automatycznym systemem identyfikacji po uruchomieni takiego systemu przez zamawiającego. 7. Zabezpieczenie profesjonalnej łączności bezprzewodowej pomiędzy pracownikami ochrony. 8. Prowadzenie pełnej dokumentacji przebiegu dyżuru. 9. Wymagane jednolite umundurowanie pracowników ochrony, ze znakami wyróżniającymi i emblematami lub oznaczeniami (Ochrona) 10. Otwieranie i zamykanie kostnicy w celu złożenia zwłok w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13-7 rano, soboty i niedziele ,w święta- całą dobę. 11. Obsługa systemu monitoringu szpitala 12. Zdalny nadzór nad wjazdami monitoringu od ul. Marcelińskiej i ul Grunwaldzkiej poprzez system
  monitoringu oraz domofon. 13. Ewidencjonowanie wjeżdżających pojazdów 14. Zamykanie, otwieranie bram wjazdowych od ul. Marcelińskiej i ul. Grunwaldzkiej. 15. W czasie trwania umowy Zamawiający uruchomiony elektroniczny systemu kontroli pracy służby ochrony (ilość, umiejscowienie punktów kontroli będzie przekazana
  pisemnie wykonawcy przed uruchomieniem tego systemu wraz z wymaganiami dotyczącymi częstotliwości i sposobu dokonywania obchodu), system monitoringu szpitala. Dodatkowe czynności nie wchodzące w zakres ustawy o ochronie mienia i osób 1. Nadzór i kontrola ruchu osobowego i samochodowego na terenie SK,
  udzielanie podstawowych informacji na temat rozmieszczenia budynków na terenie szpitala ze wskazaniem oddziałów i poradni mieszczących się w poszczególnych budynkach. 2. Dostarczanie do i odbiór ze Stacji Krwiodawstwa na ul. Marcelińskiej próbek krwi (dni robocze : 15:00 - 7:00, dni wolne od pracy: 24 godziny na
  dobę). Brak dodatkowych wymogów co do pracowników wykonujących usługę, materiał zabezpieczony, w opakowaniu. 3. Stałe monitorowanie prawidłowości zaparkowanych pojazdów na terenie SK. 4. Łączenie połączeń telefonicznych przez pracowników portierni od strony ul. Przybyszewskiego w godzinach 22:00 do 06:00 w dniach, w których szpital nie pełni Ostrego Dyżuru Kardiologicznego. Udzielanie informacji o numerach telefonicznych na terenie Szpitala.
 11. Usługa ochrony fizycznej i monitoringu mienia w obiektach Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu.
  Zamawiający: Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, Poznań
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej i monitoringu mienia w obiektach Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
  3. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
 12. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Poznań
  Zamówienie uzupełniające, stanowiące nie więcej 50% wartości zamówienia podstawowego - sprzątanie pomieszczenia biurowego NP-7 o pow. 16,80 m2, niski parter budynku B Wielkopolskiego rzędu Wojewódzkiego, stosownie do warunków określonych w postępowaniu przetargowym nr WAF-3221/14/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawartej w wyniku postępowania Umowy Nr WAF-3221/14/1/10 z dnia 29 grudnia 2010 r
 13. Zamówienie uzupełniające (dot. obszaru Jeżyc) do zamówienia podstawowego pn.: *Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do parkomatów, wyjmowanie bilonu z automatów i konwojowanie wartości pieniężnych*
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
  Przedmiot zamówienia uzupełniającego obejmuje świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych [162 szt.] zlokalizowanych na obszarze JEŻYC zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych.
 14. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Poznań
  Zamówienie uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego - realizacja kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych nr 323, 324, 325, 326, 327 i 339 - III piętro budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, stosownie do warunków określonych w postępowaniu przetargowym nr WAF-3221/14/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawartej w wyniku postępowania Umowy Nr WAF-3221/14/1/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
 15. Świadczenie usług ochrony osób i mienia
  Zamawiający: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Poznań
  Nazwa nadana zamówieniu: Świadczenie usług ochrony osób i mienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych w połączonym kompleksie budynków biurowych (XIV-kondygnacyjny budynek nr 3 i II-kondygnacyjny budynek nr 4) wraz z terenem przyległym w Poznaniu przy ul. Gronowej 20. Szczegółowy zakres i sposób prowadzenia ochrony został określony w projekcie umowy oraz regulaminie ochrony fizycznej. CPV - 79710000-4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione
  w projekcie umowy. V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, zamiennych. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Pzp. Z tytułu zamówień uzupełniających Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o zawarcie umowy z Zamawiającym.
 16. Usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości pomieszczeń biurowych i sanitarnych w siedzibie Kuratorium Oświaty w Poznaniu i jego delegaturach w Koninie, Lesznie i Pile
  Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, która będzie obejmować kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych i sanitarnych Kuratorium Oświaty w Poznaniu i jego delegaturach w Koninie, Lesznie i Pile, w dni robocze. Przedmiot zamówienia składa się z 4 części, z których każda objęta była odrębnym postępowaniem w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 17. Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do parkomatów, wyjmowanie bilonu z automatów i konwojowanie wartości pieniężnych
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowanie bilonu z automatów i konwojowanie wartości pieniężnych.

  Kod usługi ze Wspólnego Słownika Zamówień
  CPV - 79710000-4 - usługi ochroniarskie

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. 3.2. SIWZ
 18. Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Poznania.
  Zamawiający: POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania, Poznań
  Ochrona osób i mienia Urzędu Miasta Poznania.Na przedmiot zamówienia składa się:1) Bezpośrednia stała ochrona fizyczna w wymienionych poniżej budynkach oraz we wskazanymczasie;a) ul. Libelta 16/20 - usługa realizowana- całodobowo przez jedną osobę z licencją minimum I stopnia- i w dni robocze przez 12 godzin na dobę (06.6.00 do 18.00) przez jedną osobę (może być bez licencji)b) ul. Słowackiego 22 - usługa realizowana- całodobowo przez jedną osobę z licencją minimum I stopniac) ul. Matejki 50- usługa realizowana- całodobowo przez jedną osobę z licencją minimum I stopnia do 31.08.2010 i od 1.09.2010 usługa realizowana przez 16 godzin na dobę (od 6.00 do 22.00) przez jedną osobę z licencją minimum I stopniad) ul. Gronowa 20,22a- usługa realizowana- całodobowo przez jedną osobę z licencją minimum I stopniae) ul. 3 Maja 46 - usługa realizowana- całodobowo przez jedną osobę z licencją minimum I stopnia2) Całodobowa usługa monitoringu elektronicznego realizowana poprzez Stację Monitorowania Alarmów w budynkach wymienionych poniżej;a) ul. Libelta 16/20b) ul. Słowackiego 22c) ul. Matejki 50d) ul. Gronowa 20,22ae) ul. 3 Maja 46f) ul. Mielżyńskiego 23g) ul. Stary Rynek 2, Waga Miejska) ul. Stary Rynek 773) Obsługa istniejących elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
 19. Zapytanie o cenę na usługę ochrony mienia i konserwacji systemów alarmowych
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Buk
  Usługa ochrony mienia polegająca na reakcji GI na sygnały przekazywane z systemów alarmowych zainstalowanych na:
  a) ujęcie wody w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 50,
  b) oczyszczalnia ścieków w m. Cieśle
  prewencyjnym patrolowaniu w/w obiektów oraz konserwacji zainstalowanych systemów alarmowych.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  A - stałą reakcję GI na sygnały alarmowe przekazywane z lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w:
  a) ujęcie wody w Buku przy ul. Dobieżyńskiej 50,
  b) oczyszczalnia ścieków w m. Cieśle
  Monitorowanie sygnałów z systemów alarmowych Zamawiającego zainstalowanych w obiektach wymienionych w pkt A. a-b, polegać będzie na przyjmowaniu tych sygnałów i reagowaniu w sposób zgodny z poleceniami i upoważnieniami Zamawiającego
  B - prewencyjne patrolowanie obiektów wymienionych w A. a-b wraz z rejestracją czasu w systemie elektronicznym
  C - konserwacje urządzeń alarmowych zainstalowanych obiektach wymienionych w pkt A. a-b w terminach uzgodnionych przez strony
 20. Ochrona mienia Instytutu przed kradzieżą i włamaniem
  Zamawiający: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  Ochrona mienia Instytutu przed kradzieżą i włamaniem
  Obiekt składa się:
  1. Budynek A
  2. Budynek B
  3. Budynek C
  4. Portiernia
  5. Szklarnie doświadczalnie szt. 6
 21. Usługi sprzątania
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna, Poznań
 22. Usługa ochrony mienia Zamawiającego przed kradzieżą z włamaniem oraz niebezpieczeństwem pożaru w obiekcie RCKiK w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 44
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Poznań
 23. Ochrona obiektów siedziby CLDT w Poznaniu przy ul. Małeckiego 29. ZP-AL-16/09
  Zamawiający: Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
 24. Usługi sprzątania
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna, Poznań
 25. Usługi sprzątania
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka Akcyjna, Poznań

Inne osoby dla Szafran (166 osób):