Kogo reprezentuje osoba

Szczepanik Halina Aleksandra

w KRS

Halina Aleksandra Szczepanik

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Halina
Drugie imię:Aleksandra
Nazwisko:Szczepanik
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Przemyśl (Podkarpackie), Rzeszów (Podkarpackie)
Przetargi:104 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczepanik Dariusz Wojciech, Szczepanik Dorota Magdalena, Szczepanik Wojciech
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczepanik Wojciech

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczepanik Dariusz, Szczepanik Dorota Magdalena, Szczepanik Wojciech

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Hosz H.szczepanik, W.szczepanik Sp. J., Przemyśl − KRS 0000159233
 2. Przemyska Kongregacja Kupiecka, Przemyśl − KRS 0000302904
 3. Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin H.w. Szczepanik Sp. J., Przemyśl − KRS 0000100883
 4. Stowarzyszenie Mieszkańców Przemyśla, Przemyśl − KRS 0000418811

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Darpol Sp. Z O.O., Rzeszów − KRS 0000334178

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Moszczany
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach według załącznika Nr 2 do SIWZ
 2. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Radymno
  Wielkość i zakres dostaw przedstawiał załącznik nr 2( a,b,c,d,e) do SIWZ
 3. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Moszczany
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułow spożywczych do Domu pomocy Społecznej w Moszczanach według Załacznika Nr 2 do SIWZ
 4. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy od 01.01.2017 do 30.06.2017
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Radymno
  Wielkość i zakres dostaw przedstawiał załącznik nr 2 do SIWZ( a,b,c,d,e,f)
 5. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wysocku, Laszki
  Wielkości i asortyment określał załącznik nr 2( a,b,c,d,e,f)
 6. Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze – I półrocze
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im.Króla Jana III Sobieskiego, Kańczuga
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, ul. Szkolna 7, 37-220 Kańczuga w I półroczu. Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje 5 pakietów żywności. Część I – Warzywa, owoce, jaja Część II – Nabiał i produkty mleczarskie Część III – Różne produkty spożywcze Część IV – Mięsa, wędliny, konserwy Część V - Pieczywo Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na każdy pakiet osobno lub na więcej pakietów jednocześnie. Szczegółowy zakres zapotrzebowania określa załączniki do SIWZ - 1a, 1b, 1c, 1d, 1e Podane ilości artykułów żywnościowych (w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e) są wartościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania ich w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania/zamówienia całej ilości żywności określonej w ofercie, jak również dopuszcza możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających polegających na zwiększeniu ilości zamawianych artykułów żywnościowych. Produkty muszą być wytworzone zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późniejszymi zmianami i podległymi jej aktualnymi rozporządzeniami i aktami wykonawczymi. Dostarczane mięso i wyroby mięsne każdorazowo powinny pochodzić z udokumentowanego źródła i powinny spełniać wszelkie normy nałożone obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi m.in. z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 127, ze zmianami); Dostarczane mięso i wyroby mięsne każdorazowo powinny być foliowane oraz posiadać datę produkcji i datę ważności. Dostawa produktów odbywać się musi transportem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności. (Dz. U. Nr 21, poz.179 z 2003r). Dostarczane artykuły spożywcze muszą spełniać warunki wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpień 2015 r w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2015,poz.1256) Miejsce dostawy/odbioru i sposób/rodzaj transportu: Miejscem dostawy jest stołówka Szkoły Podstawowej w Kańczudze przy ulicy Szkolnej 7, 37-220 Kańczuga. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do stołówki na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć towar dobrej jakości, który został wyprodukowany, przechowywany i dostarczony zgodnie z wymaganiami systemu HACCP. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczanych produktów nastąpi przyjęcie towaru. W przypadku złej jakości dostarczonego towaru zamawiający nie dokona ich odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar dobrej jakości w przeciągu maksymalnie 3 godzin, w przeciwnym razie Zamawiający nie zapłaci za wadliwy towar oraz obciążony karą Wykonawcę w wysokości 50% wartości wadliwego asortymentu, która zostanie potrącona z kolejnej faktury. Sposób realizacji dostaw: Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień składanych telefonicznie lub osobiście przez upoważnione osoby (pracowników stołówki) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 13:00 tj. np. zamówienia na piątek będzie składane co najmniej w czwartek do godziny 13:00. W zamówieniach tych Zamawiający określał będzie dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. Dostawa będzie miała miejsce w dniu następnym w godzinach 7:00 – 9:00, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem pieczywa 7:00 – 8:00 Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego odbioru artykułów żywnościowych z placówek dostawcy przez upoważnione osoby ze stołówki. Termin przydatności: Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktów do stołówki nie może być krótszy niż 1/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Sposób rozliczeń za zrealizowane dostawy: Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie w oparciu o tygodniowe okresy rozliczeniowe po prawidłowo zrealizowanych zleceniach, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw, po przedstawieniu faktury. Podane w opisach produktów nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego. Produkty równoważne zostały określone według zamawiającego w zamkniętym katalogu przy każdym z asortymencie w którym przy opisie posłużono się nazwą własną Zamawiający nie określa standardów jakościowych o których mowa w art. 91 ust 2a
 7. Dostawa mięsa,wędlin, drobiu i wyrobów drobiowych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof.Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiowych do magazynu żywnościowego Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy przy ul. Różana 9.
  Szczegółowy zakres zamówienia został określony w wykazie asortymentowo-ilościowym, stanowiącym załączniki Nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.
 8. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Moszczany
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach według Załącznika Nr 2 do SIWZ
 9. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Gimnazjum w Żurawicy II półrocze 2016 roku
  Zamawiający: Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy, Żurawica
  Część I
  Pieczywo
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 1.

  Część II
  Warzywa i owoce i ich przetwory
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 2.

  Część III
  Mrożonki i ryby
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 3.

  Część IV
  Mięso i kiełbasa
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 4.

  Część V
  Nabiał
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 5.

  Część VI
  Słodycze
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 6.

  Część VII
  Garmażerka
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 7.

  Część VIII
  Wyroby cukiernicze
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 8.

  Część IX
  Pozostałe artykuły suche i inne
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 9.

  Część X
  Jabłka
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pakiet nr 10.

  Dotyczy wszystkich części

  3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony jest przy pomocy aplikacji Microsoft Excel o nazwie szczeg_opis_zamowienia_6_mies_2016.xls i stanowi załączniki nr 1 w formie elektronicznej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  3.4. Zamówienie realizowane będzie zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego
  w oparciu o maksymalne ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie.

  3.5. Dostawy asortymentu odbywać się będą 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 630-1030 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca podejmuje się również rozładunku towaru w magazynie kuchni szkolnej w Żurawicy.

  3.6. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o zamówienia częściowe zgodnie
  z faktycznymi potrzebami Zamawiającego. Zamówienia realizowane będą codziennie. Każdego dnia roboczego po telefonicznym uzgodnieniu asortymentu i faktycznej ilość towaru który dostarczany będzie następnego dnia roboczego. W szczególnych przypadkach towar dostarczany będzie w dniu otrzymania zamówienia (pilne zlecenie).
  3.7. Uwaga ! Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Pilnego zlecenia w terminie maksymalnie 4 godzin liczonych od pełnej godziny, po której nastąpiło zlecenie określone przez Zamawiającego jako Pilne lub w terminie krótszym zadeklarowanym w ofercie wykonawcy. W przypadku podania okresu dłuższego lub nieokreślenie terminu wymaganego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

  3.8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne, muszą pod względem składu, wagi walorów smakowych, spełniać wszystkie parametry określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca, który zamierza przedstawić w ofercie produkt równoważny, zobowiązany jest przed złożeniem oferty zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy proponowany produkt spełnia warunek równoważności.
 10. Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze - II półrocze
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im.Króla Jana III Sobieskiego, Kańczuga
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, ul. Szkolna 7, 37-220 Kańczuga w II półroczu. Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje 5 pakietów żywności. Część I - Warzywa, owoce, jaja Część II - Nabiał i produkty mleczarskie Część III - Różne produkty spożywcze Część IV - Mięsa, wędliny, konserwy Część V - Pieczywo Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na każdy pakiet osobno lub na więcej pakietów jednocześnie. Szczegółowy zakres zapotrzebowania określa załączniki do SIWZ - 1a, 1b, 1c, 1d, 1e Podane ilości artykułów żywnościowych (w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e) są wartościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania ich w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania/zamówienia całej ilości żywności określonej w ofercie, jak również dopuszcza możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających polegających na zwiększeniu ilości zamawianych artykułów żywnościowych. Produkty muszą być wytworzone zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późniejszymi zmianami i podległymi jej aktualnymi rozporządzeniami i aktami wykonawczymi. Dostarczane mięso i wyroby mięsne każdorazowo powinny pochodzić z udokumentowanego źródła i powinny spełniać wszelkie normy nałożone obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi m.in. z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 127, ze zmianami); Dostarczane mięso i wyroby mięsne każdorazowo powinny być foliowane oraz posiadać datę produkcji i datę ważności. Dostawa produktów odbywać się musi transportem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności. (Dz. U. Nr 21, poz.179 z 2003r). Dostarczane artykuły spożywcze muszą spełniać warunki wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpień 2015 r w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2015,poz.1256) Miejsce dostawy/odbioru i sposób/rodzaj transportu: Miejscem dostawy jest stołówka Szkoły Podstawowej w Kańczudze przy ulicy Szkolnej 7, 37-220 Kańczuga. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do stołówki na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć towar dobrej jakości, który został wyprodukowany, przechowywany i dostarczony zgodnie z wymaganiami systemu HACCP. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczanych produktów nastąpi przyjęcie towaru. W przypadku złej jakości dostarczonego towaru zamawiający nie dokona ich odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar dobrej jakości w przeciągu maksymalnie 3 godzin, w przeciwnym razie Zamawiający nie zapłaci za wadliwy towar oraz obciążony karą Wykonawcę w wysokości 50% wartości wadliwego asortymentu, która zostanie potrącona z kolejnej faktury. Sposób realizacji dostaw: Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień składanych telefonicznie lub osobiście przez upoważnione osoby (pracowników stołówki) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 13:00 tj. np. zamówienia na piątek będzie składane co najmniej w czwartek do godziny 13:00. W zamówieniach tych Zamawiający określał będzie dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. Dostawa będzie miała miejsce w dniu następnym w godzinach 7:00 - 9:00, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem pieczywa 7:00 - 8:00 Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego odbioru artykułów żywnościowych z placówek dostawcy przez upoważnione osoby ze stołówki. Termin przydatności: Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktów do stołówki nie może być krótszy niż 1/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Sposób rozliczeń za zrealizowane dostawy: Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie w oparciu o tygodniowe okresy rozliczeniowe po prawidłowo zrealizowanych zleceniach, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw, po przedstawieniu faktury. Podane w opisach produktów nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego. Produkty równoważne zostały określone według zamawiającego w zamkniętym katalogu przy każdym z asortymencie w którym przy opisie posłużono się nazwą własną
 11. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wysocku, Laszki
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku według załącznika Nr 2 do SIWZ
 12. Sukcesywne dostawy żywności
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Radymno
  wartość szacunkowa zamówienia poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pzp
 13. Dostawy artykułów spożywczych
  Zamawiający: Szpital Miejski w Przemyślu, Przemyśl
  Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Pakiet I. Jaja, Pakiet II. Pieczywo, Pakiet III. Warzywa mrożone, Pakiet IV. Wyroby garmażeryjne świeże, Pakiet V. Ryby mrożone i przetwory rybne, Pakiet VI. Artykuły delikatesowe, Pakiet VII. Mleko i jego przetwory, Pakiet VIII. Wędliny, Pakiet IX. Mięso, Pakiet X. Mięso drobiowe mrożone. Zestawienie asortymentowo-ilościowe dla poszczególnych pakietów przedstawia załącznik nr 3 (odpowiednio 3.1 - 3.10) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części SIWZ), będący jednocześnie Formularzem cenowym zwanej w dalszej części SIWZ. Zamawiający zastrzega, iż w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania, wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie. W przypadku zrealizowania mniejszej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia niż wynika to z określonego umową przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Ponadto w przypadku dokonania zmian organizacji żywienia, skutkujących zaprzestaniem działalności kuchni szpitalnej Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca nie ma prawa do naliczenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy ani kierować do Zamawiającego innych roszczeń związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umowy, za wyjątkiem żądania wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy. Minimalna zawartość białka dla oferowanej kiełbasy białej, zwyczajnej, parówki wp. cienkiej, pieczeni wp., kaszanki z kaszy gryczanej, pasztetu drobiowego wynosi nie mniej niż 10 %, a dla oferowanej kiełbasy szynkowej, szynki wp., gotowanej, szynki kons., polędwicy sopockiej, polędwicy z indyka, nie mniej niż 15% (dotyczy Pakietu Nr VIII), Porcje oferowanych udek winny wynosić co najmniej 230 g, a wielkość oferowanych opakowań piersi drobiowych co najmniej 1000 g. (dotyczy Pakietu Nr X). Udział mięsa oddzielanego mechanicznie w produktach wędliniarskich, stanowiących przedmiot zamówienia nie może przekroczyć 15 %, a wykaz składników dołączony do tych produktów musi precyzyjnie określać ten udział. (dotyczy Pakietu Nr XIII - X). Warunki dostaw dla Pakietów I-VII: Artykuły żywnościowe, będące przedmiotem postępowania, dostarczane do Zamawiającego muszą posiadać okres przydatności do spożycia nie krótszy niż dwie trzecie całkowitego jego okresu. Przedmiot zamówienia winien być oznakowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.). Kartony z dostarczonymi rybami mrożonymi i rybami w konserwie muszą być zamknięte, opatrzone metką papierową zawierającą zapis daty i godziny produkcji, oraz pieczęć producenta. Ponadto w przypadku ryb mrożonych, każda dostarczona partia winna posiadać podaną datę zamrożenia. Warunki dostaw dla Pakietów XIII-X: Mięso, wędliny i drób dostarczane do Zamawiającego oraz stosowane w produkcji przetworów dla jego potrzeb, musi pochodzić od producentów krajowych z bieżącego uboju. Czas pomiędzy zakończeniem rozbioru półtuszy a odbiorem mięsa surowego przez Zamawiającego nie może przekraczać 36 godzin. Pojemniki z dostarczonym towarem muszą być zamknięte i oplombowane plombą metalową przez Kontrolę Jakości oraz opatrzone metką papierową zawierającą zapis daty i godziny produkcji, pieczęć producenta oraz numer osoby pakującej (jeśli posiada) lub numer zmiany, podczas której towar został zapakowany. Przedmiot zamówienia winien być oznakowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. 2005 Nr 187 poz. 1577) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2010 Nr 136 poz. 914 ze zmianami). Proces zamrażania dostarczanego drobiu musi przebiegać tzw. metodą szokową. Zamrażanie elementów musi się odbywać w temperaturze min. - 40ºC, przechowywane następnie w temperaturze nie wyższej niż -12 °C, zgodnie z procedurami przewidzianymi dla mięsa mrożonego, co eliminuje możliwości pogarszania się jakości elementów drobiu. Do obowiązków Dostawcy ponadto należy: Dostarczanie asortymentu zgodnie z ofertą. Transport dostarczanego asortymentu do siedziby Zamawiającego, przy użyciu pojazdu odpowiednio przystosowanego do przewożenia żywności, zgodnie z obowiązującymi normami. Odbiór towaru odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z warunkami umowy w tym zakresie oraz w oparciu o kartę kontroli przyjęcia towaru (monitorowanie CCP1), stosowaną przez Zamawiającego. Wzór Karty kontroli stanowi załącznik Nr 1 do Projektu umowy (załącznika Nr 5 do SIWZ). Ryby mrożone oraz warzywa mrożone winny być przewożone specjalistycznymi środkami transportu, posiadającymi konstrukcję i wyposażenie odpowiednie do rodzaju przewożonych artykułów (odpowiednio przystosowanymi, zapewniającymi zachowanie właściwej dla mrożonego produktu temperatury). Przedstawianie na każde żądanie Zamawiającego: - aktualnych badań weterynaryjnych partii asortymentu dostarczanego do Zamawiającego, przeznaczanego do przetworzenia dla jego potrzeb (dotyczy Pakietów XIII-X), - dokumentu potwierdzającego laboratoryjne badanie przechowalnicze w kierunku spełnienia kryteriów mikrobiologicznych w myśl Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 (dotyczy Pakietów XIII-X), - Handlowego Dokumentu Identyfikacyjnego (HDI) (dotyczy Pakietów XIII-X).
 14. dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach, Orły
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach. 2. Zmówienie zostało podzielone na siedem części (pakietów), obejmujących dostawę: 1) Pakiet 1: Mięso, produkty mięsne, wędliny (CPV 15100000-9) Jakość produktów musi być zgodna z jakością określoną przez Zamawiającego. Produkty nie mogą posiadać obcego zapachu, lepkości, niewłaściwego smaku, barwy. co świadczyłoby o nie zachowaniu odpowiednich norm jakości. Mięso musi być z bezpośredniego rozbioru, nie dopuszcza się dostaw mięsa w hermetycznie zamykanych opakowaniach z wydłużonym terminem przydatności do spożycia. Dostawa co najmniej trzy razy w tygodniu lub według potrzeb Zamawiającego, do godz. 6.00. Szczegółowe zestawienie produktów podlegających dostawie oraz ich przewidywaną ilość i oczekiwaną jakość dla pakietu 1 zawiera załącznik nr 6. 2) Pakiet 2: Produkty głęboko mrożone - warzywa, owoce oraz ryby (CPV 15331170-9, 15221000-3) Jakość produktu musi być zgodna z jakością określoną przez zamawiającego. Ryba głęboko mrożona, bez glazury i innych dodatków (typu panierka, przyprawy), 100% ryby w 100% produktu. Produkty mrożone muszą pochodzić z I gatunku owoców i warzyw. Dostawy będą się odbywać z jednodniowym wyprzedzeniem, w godz. od 7.00 8.00. Ponadto w ramach pakietu Wykonawcy użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu zamrażarki o poj. co najmniej 300l na przechowywanie produktów mrożonych. Szczegółowe zestawienie produktów podlegających dostawie oraz ich przewidywaną ilość i oczekiwaną jakość dla pakietu 2 zawiera załącznik nr 7. 3) Pakiet 3: Warzywa, owoce, warzywa przetworzone, jajka (CPV 03221200-8, 15331000-7 03142500-3) Produkty pierwszego gatunku, tzn. bez oznak gnicia, o jędrnej strukturze, bez obcych zapachów np. stęchlizny czy miejsca przechowywania np. piwnicy. Dostarczane wg potrzeb, z jednodniowym wyprzedzeniem nawet pięć razy w tygodniu, do godz. 7.00. Szczegółowe zestawienie produktów podlegających dostawie oraz ich przewidywaną ilość i oczekiwaną jakość dla pakietu 3 zawiera załącznik nr 8. 4) Pakiet 4: Różne produkty spożywcze (CPV 15800000-6) Artykuły ogólnospożywcze muszą spełniać wymogi jakościowe określone przez Zamawiającego, dostarczane z jednodniowym wyprzedzeniem nawet pięć razy w tygodniu. Szczegółowe zestawienie produktów podlegających dostawie oraz ich przewidywaną ilość i oczekiwaną jakość dla pakietu 4 zawiera załącznik nr 9. 5) Pakiet 5: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie (CPV 15810000-9) Pieczywo z naturalnych składników, bez polepszaczy smaku, dostarczane codziennie do godz. 7. Szczegółowe zestawienie produktów podlegających dostawie oraz ich przewidywaną ilość i oczekiwaną jakość dla pakietu 5 zawiera załącznik nr 10 . 6) Pakiet 6: Mięso drobiowe świeże (CPV 15112000-6) Mięso świeże, nie dopuszcza się mięsa o obcym zapachu, lepkim dotyku. Dostawa musi nastąpić z jednodniowym wyprzedzeniem co najmniej 3 razy w tygodniu, do godz. 6.00. Szczegółowe zestawienie produktów podlegających dostawie oraz ich przewidywaną ilość i oczekiwaną jakość dla pakietu 6 zawiera załącznik nr 11. 7) Pakiet 7. Wyroby ciastkarskie świeże (CPV 15810000-9) Wyroby muszą być w zupełności zgodne z określoną jakością. Muszą być zgodne z wartością wagową. Nie mogą zawierać konserwantów, barwników, ulepszaczy . W skład artykułów z pakietu 7 muszą wchodzić tylko składniki naturalne. Dostawa musi nastąpić codziennie w godz. od 7.00 do 8.00Szczegółowe zestawienie produktów podlegających dostawie oraz ich przewidywaną ilość i oczekiwaną jakość dla pakietu 7 zawiera załącznik nr 12. 3. Dostawa artykułów będzie odbywać się sukcesywnie według potrzeb zamawiającego zgłoszonych telefonicznie lub pisemnie faksem na 1 do 3 dni przed wymaganą dostawą. 4. Ilość artykułów podana w załączniku formularza ofertowego będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach. Wielkość dostaw określona w załącznikach Nr 6, Nr 7, Nr8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 i Nr 12 do SIWZ, może zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniona w wysokości +/- 40% w zakresie ilości zadeklarowanej w ramach każdego pakietu. Ceny jednostkowe określone w ofercie nie podlegają zmianom. 5. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy, w dni nauki szkolnej w godz. wskazanych przez Zamawiającego, w terminach zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie, jednakże nie później niż w terminach określonych w niniejszym SIWZ i umowie. 6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części zamówienia. 7. Przez cały okres wykonywania zamówienia Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych poszczególnych produktów określonych w formularzu ofertowym oraz zadeklarowanych terminów dostawy oraz poziomów jakości...
 15. Dostawa mleka smakowego UHT w ramach programu Agencji Rynku Rolnego Szklanka Mleka (wyłącznie smaki: czekoladowe i truskawkowe) o zawartości tłuszczu 1,5% do szkół podstawowych w kartonikach po 0,20 litra
  Zamawiający: Gmina Miejska Jarosław, Jarosław
  Dostawa mleka smakowego UHT w ramach programu Agencji Rynku Rolnego Szklanka Mleka (wyłącznie smaki: czekoladowe i truskawkowe) o zawartości tłuszczu 1,5% do szkół podstawowych w kartonikach po 0,20 litra
 16. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Gimnazjum w Żurawicy
  Zamawiający: Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy, Żurawica
  : Część I Pieczywo; Część II Warzywa i owoce i ich przetwory; Część III Mrożonki i ryby; Część IV Mięso i kiełbasa; Część V Nabiał; Część VI Słodycze; Część VII Garmażerka; Część VII Wyroby cukiernicze; Część IX Pozostałe artykuły suche i inne Część X Jabłka; Dotyczy wszystkich części 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzony jest przy pomocy aplikacji Microsoft Excel o nazwie szczeg_opis_zamowienia_6_mies_2016.xls i stanowi załączniki nr 1 w formie elektronicznej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Umowa realizowana będzie zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego w oparciu o maksymalne ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie. 3. Dostawa artykułów żywnościowych odbywać się będzie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 6:30-10:00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. W wyjątkowych sytuacjach mogą być zmienione godziny dostaw wynikające ze zmiany planu zajęć oraz mogą wystąpić zamówienia realizowane w tym samym dniu..
 17. Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze - I półrocze.
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa im.Króla Jana III Sobieskiego, Kańczuga
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, ul. Szkolna 7, 37-220 Kańczuga w I półroczu. Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje 5 pakietów żywności. Część I - Warzywa, owoce, jaja Część II - Nabiał i produkty mleczarskie Część III - Różne produkty spożywcze Część IV - Mięsa, wędliny, konserwy Część V - Pieczywo Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na każdy pakiet osobno lub na więcej pakietów jednocześnie. Szczegółowy zakres zapotrzebowania określa załączniki do SIWZ - 1a, 1b, 1c, 1d, 1e Podane ilości artykułów żywnościowych (w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e) są wartościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania ich w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania/zamówienia całej ilości żywności określonej w ofercie, jak również dopuszcza możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających polegających na zwiększeniu ilości zamawianych artykułów żywnościowych. Produkty muszą być wytworzone zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późniejszymi zmianami i podległymi jej aktualnymi rozporządzeniami i aktami wykonawczymi. Dostarczane mięso i wyroby mięsne każdorazowo powinny pochodzić z udokumentowanego źródła i powinny spełniać wszelkie normy nałożone obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi m.in. z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 127, ze zmianami); Dostarczane mięso i wyroby mięsne każdorazowo powinny być foliowane oraz posiadać datę produkcji i datę ważności. Dostawa produktów odbywać się musi transportem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności. (Dz. U. Nr 21, poz.179 z 2003r). Dostarczane artykuły spożywcze muszą spełniać warunki wg. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpień 2015 r w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2015,poz.1256) Miejsce dostawy/odbioru i sposób/rodzaj transportu: Miejscem dostawy jest stołówka Szkoły Podstawowej w Kańczudze przy ulicy Szkolnej 7, 37-220 Kańczuga. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do stołówki na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć towar dobrej jakości, który został wyprodukowany, przechowywany i dostarczony zgodnie z wymaganiami systemu HACCP. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczanych produktów nastąpi przyjęcie towaru. W przypadku złej jakości dostarczonego towaru zamawiający nie dokona ich odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar dobrej jakości w przeciągu maksymalnie 3 godzin, w przeciwnym razie Zamawiający nie zapłaci za wadliwy towar oraz obciążony karą Wykonawcę w wysokości 50% wartości wadliwego asortymentu, która zostanie potrącona z kolejnej faktury. Sposób realizacji dostaw: Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień składanych telefonicznie lub osobiście przez upoważnione osoby (pracowników stołówki) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 13:00 tj. np. zamówienia na piątek będzie składane co najmniej w czwartek do godziny 13:00. W zamówieniach tych Zamawiający określał będzie dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. Dostawa będzie miała miejsce w dniu następnym w godzinach 7:00 - 9:00, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem pieczywa 7:00 - 8:00 Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego odbioru artykułów żywnościowych z placówek dostawcy przez upoważnione osoby ze stołówki. Termin przydatności: Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktów do stołówki nie może być krótszy niż 1/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Sposób rozliczeń za zrealizowane dostawy: Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie w oparciu o tygodniowe okresy rozliczeniowe po prawidłowo zrealizowanych zleceniach, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw, po przedstawieniu faktury. Podane w opisach produktów nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego. Produkty równoważne zostały określone według zamawiającego w zamkniętym katalogu przy każdym z asortymencie w którym przy opisie posłużono się nazwą własną
 18. Zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej w okresie: 01.01.2016 do 29.02.2016 r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Brzóza Królewska
  Przedmiotem zamówienia są artykuły żywnościowe. Podzielony został na części: 1. Artykuły ogólnospożywcze. 2. Mięso i wędliny - klasy/gatunku I. 3. Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie. 4. Artykuły nabiałowe. 5. Warzywa i owoce - klasy/gatunku I. 6. Mrożonki.
 19. Dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku w I kwartale 2016 r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wysocku, Laszki
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do Domu Pomocy Społecznej w Wysocku artykułów spożywczych w asortymencie wyszczególnionym w załączniku Nr 2 do SIWZ..
 20. Miejski Dom Pomocy Społecznej, Ul. Gen. J. Wysockiego 99, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57.
  Zamawiający: Miejski Dom Pomocy Społecznej, Przemyśl
  1. Różne artykuły spożywcze - 18 300 kg
  2. Warzywa i owoce - 62 600kg
  3. Ryby konserwowe i mrożone - 2051 kg
  4. Mięso i wędliny - 15 440 kg
  5. Pieczywo - 21 986 kg.
  6. Warzywa i owoce mrożone - 6950 kg
  7. Jaja - 36 000 szt.
  8. Nabiał - 22 795 kg.
 21. Sukcesywne dostawy żywności
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Radymno
 22. Dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Moszczany
 23. Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Radymno
 24. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Gimnazjum w Żurawicy
  Zamawiający: Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy, Żurawica
 25. Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Radymno
 26. Dostawy mięsa i jego przetworów
  Zamawiający: Szpital Miejski w Przemyślu, Przemyśl
 27. Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach.
  Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach, Orły
 28. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki 127, 37-743 Nowosiółki Dyd. Artykułów spożywczych
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 29. DOSTAWA WĘDLIN I MIĘSA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSOCKU
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wysocku, Laszki
 30. Dostawa artykułów spożywczych w 2015r
  Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przemyśl
 31. Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Gimnazjum w Żurawicy
  Zamawiający: Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy, Żurawica
 32. Dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla Zakładu Karnego w Przemyślu.
  Zamawiający: Zakład Karny w Przemyślu, Przemyśl
 33. Dostawa mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiowych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy im. prof. Eugeniusza Brzezickiego.
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 34. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy im. prof. Eugeniusza Brzezickiego.
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 35. Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu.
  Zamawiający: Miejski Dom Pomocy Społecznej, Przemyśl
 36. Sukcesywna dostawa żywności do stołówki w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze
  Zamawiający: Miasto i Gmina Kańczuga, Kańczuga
 37. Dostawa mięsa, wędlin, konserw mięsnych i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach wspólny słownik CPV 15110000-2,CPV 15131130-5,CPV 15131000-5, CPV 15112000-6
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 38. Dostawa artykułow spożywczych w roku 2014
  Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przemyśl
 39. Dostawa wędlin i konserw mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV 15131130-5
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 40. Dostawa mięsa dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV 15110000-2
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 41. Dostawa drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV 15112000-6
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 42. Dostawa produktów żywnościowych w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku dla Gimnazjum w Żurawicy.
  Zamawiający: Gmina Żurawica, Żurawica
 43. Dostawy mięsa i przetworów mięsnych
  Zamawiający: Szpital Miejski w Przemyślu, Przemyśl
 44. Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu
  Zamawiający: Miejski Dom Pomocy Społecznej, Przemyśl
 45. Dostawa sprzętu kulturalno - oświatowego, baterii oraz tonerów dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek organizacyjnych będących na jej zaopatrzeniu. Numer sprawy: 96/2013/PN/Szk
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 6021, Warszawa
 46. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy im. prof. Eugeniusza Brzezickiego.
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 47. Dostawa mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiowych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy im. prof. Eugeniusza Brzezickiego.
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 48. dostawa produktów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu w roku 2014
  Zamawiający: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, Przemyśl
 49. Realizacja świadczeń rzeczowych poprzez bezgotówkowe wydawanie artykułów spożywczych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, Przemyśl
 50. Dostawa produktów żywnościowych w okresie od września do grudnia 2013 roku dla Gimnazjum w Żurawicy
  Zamawiający: Gmina Żurawica, Żurawica
 51. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby służbowe Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
  Zamawiający: Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Oświęcim
 52. Dostawa drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 53. Dostawa mięsa dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 54. Dostawa wedlin i konserw mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 55. Dostawa produktów żywnościowych dla Gimnazjum w Żurawicy.
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy, Żurawica
 56. Dostawa tonerów i tuszów do urządzeń drukujących dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu
  Zamawiający: Powiat Raciborski, Racibórz
 57. Dostawa produktów żywnościowych dla Gimnazjum w Żurawicy
  Zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Żurawicy, Żurawica
 58. DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH w roku 2013
  Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przemyśl
 59. Dostawa drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach- wspólny słownik CPV 15112000-6
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 60. Dostawa mięsa dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach- wspólny słownik CPV 15110000-2
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 61. Dostawa wędlin i konserw mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach- wspólny słownik CPV 15131130-5, CPV 15131000-5
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 62. Dostawy artykułów spożywczych tj.: mięsa i produktów wędliniarskich, pieczywa , produktów mleczarskich, warzyw i owoców mrożonych, pyz, ryb konserwowych i mrożonych, jabłek, artykułów spożywczych, owoców i warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu - Lipowicy w różnych ilościach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Przemyśl
 63. Dostawy mięsa i wędlin
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Sośnica
 64. Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym specjalistycznym transportem Wykonawcy do magazynu żywnościowego Zamawiającego: 1. mięsa, wędlin, drobiu i wyrobów drobiowych wykazanych w załączniku Nr 1 w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 65. Przedmiotem zamówienia jest dostawa własnym specjalistycznym transportem Wykonawcy do magazynu żywnościowego Zamawiającego: 1.produktów mleczarskich wykazanych w załączniku Nr 1 w okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 66. Dostawa drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV 15112000-6
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 67. Dostawy mięsa i wędlin
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy, Sośnica
 68. Zad. 1 - Mięso i produkty wędliniarskie w różnych ilościach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ - wykaz asortymentu.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Przemyśl
 69. sprawa nr 4/PN/2012
  Zamawiający: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego, Opole
 70. Dostawa wędlin i konserw mięsnych dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV 15131130-5
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 71. Dostawa mięsa dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV 15110000-2
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 72. Dostawa drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach - wspólny słownik CPV 15112000-6
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Nowosiółki Dyd.
 73. DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu im. J. Bednarza ul. Sądowa 18 znak sprawy ZP - PN - 15 / ORG / 2011
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Świecie
 74. Dostawa środków barwiących do urządzeń teleinformatycznych.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
 75. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń biurowych
  Zamawiający: Miejski Zarząd Oświaty, Tychy
 76. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE -ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY WĘDLIN I ARTYKUŁÓW MIĘSNYCH w roku 2011
  Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przemyśl
 77. Dostawa mleka smakowego o zawartości nie mniej niż 1,5 % tłuszczu do szkół podstawowych w kartonikach 0,20 L - 15 646,80 litra
  Zamawiający: Gmina Miejska Jarosław, Jarosław
 78. Dostawa wędlin, pieczywa, produktów mleczarskich, ryb konserwowych i jabłek nr postępowania 02/11/PN
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Przemyśl
 79. Dostawa mięsa i wędlin
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 80. Dostawa mleka smakowego o zawartości nie mniej niż 1,5 % tłuszczu, do szkół podstawowych w kartonikach 2,20 l. - 14 266,20 litra
  Zamawiający: Gmina Miejska Jarosław, Jarosław
 81. Dostawa informatycznych materiałów eksploatacyjnych (środków barwiących) do urządzeń teleinformatycznych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
 82. Dostawa artykułów biurowych i komputerowych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Pile, Piła
 83. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, Włocławek
 84. Sukcesywne dostawy mięsa i wyrobów mięsnych w 2010 r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Przemyśl
 85. Dostawa mięsa i wędlin
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 86. dostawa nabiału
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 87. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, papieru kserograficznego do drukarek i kserokopiarek oraz tonerów do kserokopiarek na 2010 roku
  Zamawiający: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wrocław
 88. Dostawy drobiu
  Zamawiający: 114 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przemyśl
 89. Dostawa wody mineralnej dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
  Zamawiający: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Przemyśl
 90. Świadczenie usług księgowych oraz wykonywanie czynności doradztwa podatkowego dla Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Beneficjentów programu Wrocławski Inkubator Przedsiębiorczości
  Zamawiający: Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości", Wrocław
 91. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, Bystra
 92. Wybór dostawcy wędlin i artykułów mięsnych, spożywczych, cukierniczych oraz napoi
  Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przemyśl
 93. Dostawa mleka UHT smakowego i białego o zawartości tłuszczu nie mniejszej, niż 1% w kartonikach 0,20 l, do szkół podstawowych w Jarosławiu
  Zamawiający: Gmina Miejska Jarosław, Jarosław
 94. SYSTEMATYCZNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2009 R.
  Zamawiający: Miejskie Przedszkole Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego, Przemyśl
 95. Dostawa mięsa i wędlin
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 96. dostawa drobiu i wyrobów drobiowych.
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 97. Dostawa nabiału.
  Zamawiający: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, Żurawica
 98. SYSTEMATYCZNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2009 R. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  Zamawiający: Miejskie Przedszkole Nr 3, Przemyśl
 99. SYSTEMATYCZNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2009 R.
  Zamawiający: Przedszkole Miejskie Nr 13, Przemyśl
 100. SYSTEMATYCZNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W 2009 R.
  Zamawiający: Miejskie Przedszkole Nr 11z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, Przemyśl
 101. Dostawa mięsa i produktów mięsnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Leżajsk

Inne osoby dla Szczepanik (397 osób):