Kogo reprezentuje osoba

Szczepański Józef Stanisław

w KRS

Józef Stanisław Szczepański

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Józef
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Szczepański
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Ząbkowice Śląskie (Dolnośląskie)
Przetargi:17 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Filipiak Waldemar Stanisław, Hudy Przemysław, Kijkowska Krystyna, Krajewska Maria Zofia, Mazurkiewicz Bogusław Zygmunt, Sieradzka Zofia, Smolarek Stanisław, Tołyż Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne W Ząbkowicach Śląskich Sp. Z O.O., Ząbkowice Śląskie − KRS 0000062168

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygórzu – etap II
  Zamawiający: Gmina Nowa Ruda, Nowa Ruda
  3.1Przedmiotem zamówienia jest jest budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Osiedle w miejscowości Przygórze. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN200 łącznie z podejściami do przyłączy o średnicy DN160 (zakres objęty pozwoleniem na budowę, dz. nr 265, 268, 269, 359), odtworzenie nawierzchni drogi zgodnie z projektem odtworzenia drogi. 3.2Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, która stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3.3Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany został znak towarowy, patent lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność. Wyżej wskazane dokumenty mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. 3.4Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 3.5Równoważność, o której mowa powyżej przyjmować należy jako równoważność, o której mowa zarówno w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jak i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. 3.6Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. W przypadku, gdy zamontowane materiały i/lub urządzenia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych Wykonawca wykona je bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę wraz z montażem elementów eksploatacyjnych. 3.7Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami ich uzyskania. 3.8Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do SIWZ) cenę realizacji przedmiotu zamówienia na którą składa ofertę oraz wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 3.9Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie – zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR. 3.10Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary Robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SIWZ w tym, w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. 3.11Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie robót ziemnych i instalacyjnych. 3.11.1.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia. Zamawiający uprawniony jest do: 1)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. Wymogów, 3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.11.2.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, liczbę tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3.11.3.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 2. Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych dla terenów podstrefy Bystrzyca Kłodzka wchodzących w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej WSSE Invest-Park.
  Zamawiający: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka
  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - Zaopatrzenie w wodę terenów podstrefy Bystrzyca Kłodzka z miejskiej sieci wodociągowej, w szczególności przez rozbudowę powstałego w 2015 roku wodociągu ze zbiornikiem wody 100 m³ i pompownią w rejonie ul. Kolejowej. Sieć wodociągowa będzie jednocześnie stanowiła źródło zaopatrzenia dla zewnętrznych hydrantów ppoż. Wodociąg DN125 (PE 140x8,3) L=ok. 785 m; -odnogi do hydrantów ok. 6x1,2 m. - Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej DN800 na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej. Długość kanalizacji sanitarnej Ǿ200=839 m + kanał tłoczny PE90 o długości ok. 60 m. Odnogi od kanału 89,5 m. pompownia ścieków o średnicy 1,2 m i głębokości w świetle ok. 4,0 m. - Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej DN600 w ul. Kolejowej. Włączenie przewidziano do wcześniej zaprojektowanego odcinka kanału DN400.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kletno.
  Zamawiający: Gmina Stronie Śląskie, Stronie Śląskie
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kletno.
  Zamówienie składa się z trzech części.
  CZĘŚĆ 1 (zadanie 1).
  1.1 Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa.
  CZĘŚĆ 2 (zadanie 2).
  1.2 Budowa kolektorów KB 1.1 do KB 1.9, KG 2, KG 3 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich i do głównego kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa.
  CZĘŚĆ 3 (zadanie 3).
  1.3 Budowa kolektorów KG 4, KB 4.1 i KG 5 wraz z kolektorami bocznymi i przyłączami do nich.
 4. USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ząbkowice Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego w sezonie zimowym 2016/2017r tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich o łącznej długości 118,335 km .Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg prowadzone będzie wg standardu zimowego utrzymania dróg ustalonych przez Zamawiającego. Na drogach wojewódzkich obowiązuje III i IV standard utrzymania. Usługi zlecane będą wg zaistniałych potrzeb - zależnych od warunków na drogach. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Nowa Wieś na terenie gminy Walim.
  Zamawiający: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Wałbrzych
  Zakres inwestycyjny obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Wieś w Dziećmorowicach (zakres zgodnie z załączoną dokumentacją projektową) o długości około: sieć wodociągowa: PE100 SDR17 160x9,1 - 350,00 mb, PE100 SDR17 90x5,4 - 150,00 mb, PE 100 SDR17 40x2,4 - 100,00 mb, sieć kanalizacyjna grawitacyjna: DN 200 PVC - 520,00 mb, DN 160 PVC - 180,00 mb, odcinki kanalizacji tłocznej z rur PE100SDR17 de 63x3,8 - 28,50 mb, wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, a następnie sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych i uzyskaniem we właściwym organie w imieniu Zamawiającego dokumentu umożliwiającego Zamawiającemu użytkowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z Ustawą z dnia 01.07.1994r., zwaną dalej Prawo budowlane. Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej Decyzji Nr 284/2016, z dnia 01.06.2016r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sist. - S29 i wodociągowej P1 - P25 - Nowa Wieś w Dziećmorowicach (dz. nr 271, 273, 276, 272/13, 279/1, 536/1, 536/6, 536/11, obr. 1 Dziećmorowice Całość zadania należy wykonać na podstawie następującej dokumentacji projektowej, tj.: Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sist - S29 i wodociągowej P1-P25 - Nowa Wieś w Dziećmorowicach dz. nr 271, 273, 276, 272/13, 279/1, 536/1, 536/6, 536/11 Projekt wykonawczy - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sist - S29 i wodociągowej P1-P25 - Nowa Wieś w Dziećmorowicach dz. nr 271, 273, 276, 272/13, 279/1, 536/1, 536/6, 536/11 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zamienna Przedmiar robót Opinia geotechniczna. Warunki gruntowo - wodne w podłożu projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągu.
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój - Etap III
  Zamawiający: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Wałbrzych
  Zakres inwestycyjny obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina - Zdrój - Etap III (zakres zgodnie z załączoną dokumentacją projektową) z przewodów PCV o długości około : - PCV 0,16 - 110 mb, - PCV 0,20 - 800 mb. W ramach zadania przewidziano przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, a następnie sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych i uzyskanie we właściwym organie w imieniu Zamawiającego dokumentu umożliwiającego Zamawiającemu użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej zgodnie z Ustawą z dnia 01.07.1994r., Prawo budowlane. Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej decyzji o pozwoleniu na budowę: - Decyzja nr 735/2007 z dnia 03.07.2007 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, - Decyzja nr 165/2008 z dnia 11.02.2008 r., o przeniesieniu Decyzji nr 735/2007 na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, - Decyzja nr 1206/2011 z dnia 27.09.2011 r. o przeniesieniu Decyzji nr 735/2007 na rzecz Gminy Jedliny-Zdrój, - Decyzja nr 181/2013 z dnia 02.04.2013 r., o przeniesieniu Decyzji nr 735/2007 na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, - Decyzja nr 54/2015 z dnia 19.02.2015 r. o przeniesieniu Decyzji nr 735/2007 na rzecz Gminy Jedlina - Zdrój, Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, oraz Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Całość zadania należy wykonać na podstawie następującej dokumentacji projektowej: - Projekt budowlany Kanalizacja sanitarna osiedla Kamieńsk w Jedlinie - Zdroju, - Projekt wykonawczy Kanalizacja sanitarna osiedla Kamieńsk w Jedlinie - Zdrój, Etap III, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - Przedmiar robót, - Opinia geotechniczna..
 7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - kontynuacja
  Zamawiający: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Wałbrzych
  Zakres inwestycyjny obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju (zakres zgodnie z załączoną dokumentacją projektową) o długości około: sieć wodociągowa: PE100 SDR17 160x9,1 - 100,00 mb, PE100 SDR17 90x5,2 - 145,00 mb, PE100 SDR11 40x3,7- 55,00 mb, sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC - 165,00 mb, DN 160 PVC - 60,00 mb, wraz z uporządkowaniem i z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego, a następnie sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych i uzyskaniem we właściwym organie w imieniu Zamawiającego dokumentu umożliwiającego Zamawiającemu użytkowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z Ustawą z dnia 01.07.1994r., zwaną dalej Prawo budowlane. Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej Decyzji Nr 657/2015, z dnia 06.11.2015r. (wraz z Postanowieniem nr 191/2016, z dnia 05.07.2016r.) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju (działki nr 446/2, 448, 679/7, 306/3, obręb nr 0004 Jedlina Zdrój). Całość zadania należy wykonać na podstawie następującej dokumentacji projektowej, tj.: Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju Projekt wykonawczy - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiar robót Opinia geotechniczna
 8. Przebudowa odcinka kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w rejonie ul. Kościelnej od budynku nr 5a do nr 23 w Bystrzycy Kłodzkiej
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej, Bystrzyca Kłodzka
  Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa odcinka kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w rejonie ul. Kościelnej od budynku nr 5a do budynku nr 23 w Bystrzycy Kłodzkiej. Projektowana kanalizacja jest jednym z elementów zadania: Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Kościelnej od nr: 5a do nr: 23 w Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach tego zadania projektuje się zebranie ścieków z poszczególnych przykanalików i odprowadzenie kanałem sanitarnym do sieci kanalizacyjnej w ul. Przyjaciół oraz zebranie odpływów deszczowych z poszczególnych przykanalików (posesji) i odprowadzenie do ul. Przyjaciół. Po wykonaniu tego zadania Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły uporządkować wewnętrzną instalację kanalizacyjną, rozdzielić sanitarkę od deszczówki, zlikwidować osadniki gnilne. W dalszym etapie możliwe będzie przebudowanie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Przyjaciół na rozdzielczą (obecnie nie stanowi to przedmiotu zamówienia). Trasę kanalizacji sanitarnej wyznaczono wzdłuż istniejącego kanału ogólnospławnego lecz na większej głębokości - od 1,1 do 2,6 m. Kanalizacja ułożona będzie głównie w terenie zielonym na południowym stoku ul Kościelnej (brak dojazdu), przy murach oporowych od strony ul. Przyjaciół. Średnie zagłębienie kolektora wynika z ukształtowania terenu i zlokalizowanych murków oporowych na trasie kanalizacji. Teren realizacji zadania jest dość trudny. Z uwagi na brak dojazdu wymaga prac ręcznych oraz użycia małego sprzętu do prac ziemnych. W pierwszej kolejności należy ułożyć kanał sanitarny, w miarę możliwości przepiąć wszystkie odpływy przykanalików sanitarnych z budynków. Prace wykonania odcinka spadowego kanału przy murze oporowym i ścianie budynku nr 14 będą wymagały bardzo starannego wykonania i dbałości o estetykę końcową. W drugiej kolejności należy wykonać przebudowę istniejącego kanału ogólnospławnego na deszczowy. Teren objęty przedmiotową inwestycją zlokalizowany jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Bystrzyca Kłodzka, ośrodek staromiejski wpisany do rejestru zabytków pod numerem 355 decyzja z dnia 25.11.1956 r. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia: - roboty przygotowawcze demontażowe, porządkowe, - roboty ziemne, - roboty betonowe, - roboty sanitarne: a) kanał sanitarny DN 200 mm - 18,50 m (żeliwny), kanał DN 200 mm - 74,40 m, kanał DN 160 mm - 18,70 m; Przykanaliki do budynków DN 160 mm: zinwentaryzowano 12 szt. - łącznie 36,00 m Studzienki kanalizacji sanitarnej f 400 (425) - 3 szt. Studzienki kanalizacji sanitarnej f 1000 - 4 szt. Studzienki kanalizacji sanitarnej f 600 - 6 szt. b) kanał deszczowy DN 250 mm - 78,60 m, kanał deszczowy DN 160 mm - 9,00 m Przykanaliki do budynków DN 160 mm: zinwentaryzowano 10 szt. - łącznie 26,00 m Studzienki kanalizacji deszczowej f 400 (425) - 2 szt. Studzienki kanalizacji deszczowej f 1000 - 2 szt. Studzienki kanalizacji deszczowej f 600 - 5 szt
 9. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 395.
  Zamawiający: Gmina Ziębice, Ziębice
  Zamawiający pełni funkcję inwestora zastępczego przy realizacji zadania dlatego wszelkie prace są poprzedzane uzgodnieniami z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, Zamawiający zapewnia DSDIK możliwość uczestnictwa na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 polegająca na wykonaniu prac w zakresie budowy chodnika oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2) roboty zasadnicze, wykonanie podbudowy, montaż krawężników i obrzeży, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. 3) kanalizacja deszczowa 4) prace wykończeniowe, docelowa organizacja ruchu 5) badania geotechniczne podłoża, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ 2) specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ 3) projekcie czasowej organizacji ruchu drogowego stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ 4) projekcie stałej organizacji ruchu drogowego stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ 5) projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z terenem budowy. Wykonawca wystąpi do zarządcy drogi tj. DSDiK we Wrocławiu o wydanie zezwolenia, na zajęcie pasa drogowego, w którym określi termin prowadzonych robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty. Wykonawca wskazuje okres gwarancji w formularzu ofertowym zgodnie z postanowieniami SIWZ zawartymi w części XIII. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Przyjęcie rozwiązań równoważnych powodujące konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje administracyjne wymagają ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty związane z koniecznością zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian. W przypadku ewentualnych rozbieżności między dokumentacją techniczną tj. różnych parametrów danego urządzenia - materiału należy wycenić i przyjąć do realizacja wartość lepszą - wyższą tzn. dającą większe bezpieczeństwo, wytrzymałość, trwałość itd. Zamawiający zabezpieczy we własnym zakresie nadzór inwestorski oraz w razie potrzeby nadzór autorski. Zamawiający wymaga aby wykonawca współpracował z służbami nadzoru w celu prawidłowej realizacji zdania. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest z uwagi na trwający rok szkolny szczególnie zabezpieczyć teren budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich (w szczególności dzieci), oraz zapewnić dobrą komunikację i dostęp do posesji dla mieszkańców sąsiadujących z terenem inwestycji.
 10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Ząbkowice Śląskie dla miejscowości Grochowiska, Pawłowice, Braszowice zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odcinka Grochowiska - Pawłowice z m. Pawłowice.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN Sp. z o.o., Ząbkowice Śląskie
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w gminie Ząbkowice Śląskie dla miejscowości Grochowiska, Pawłowice, Braszowice zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odcinka Grochowiska-Pawłowice z m. Pawłowice
 11. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zacisznej w Oławie
  Zamawiający: Urząd Miejski Oława, Oława
  Zakres prac budowlanych obejmować będzie m.in.:
  1. Kanalizacja deszczowa:
  - Przykanaiki na wpusty uliczne z rur PVC DN160 - do 4 studzienek
  - Kanały z rur PE DN400 - ok. 5 m,
  - Kanały z rur PE DN600 - ok. 15 m,
  - Kanały z rur PE DN1000 - ok. 185 m,
  - Studnie systemowe PE DN1000 - 6 szt.,
  - Studzienki ściekowe uliczne o śr. 500mm - 4 szt.,
  - Przejście przez drogę asfaltową z odtworzeniem nawierzchni - ok. 8 m,
  - Drenaż z rur DN100 - ok. 370 m
  2. Rurociąg DN1000 prowadzony będzie w obecnym rowie przydrożnym (roboty polegały będą na jego zarurowaniu)
  3. Wykonawca sporządza organizację ruchu zastępczego i uzyska zgodę na wejście z robotami od Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie. Zaprojektowane sieci znajdują się w pasie drogi powiatowej.
 12. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Złotostockiej (stadion) od studzienki S14.1 i S11.2 do przepompowni P1 w ramach zadania: Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki
  Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki
  Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu Ząbkowickim (Dolnośląskie) przy ul. Złotostockiej (stadion) od studzienki S14.1 i S11.2 do przepompowni P1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Projekt budowlano - wykonawczy; 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 3) Przedmiar robót;
 13. USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016r
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ząbkowice Śląskie
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego w sezonie zimowym 2015/2016r tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich o łącznej długości 118,319 km .Odśnieżanie i zwalczanie śliskości nawierzchni dróg prowadzone będzie wg standardu zimowego utrzymania dróg ustalonych przez Zamawiającego. Na drogach wojewódzkich obowiązuje III i IV standard utrzymania. Usługi zlecane będą wg zaistniałych potrzeb - zależnych od warunków na drogach. Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 14. BUDOWA MURU OPOROWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3174D W MIEJSCOWOŚCI CZERŃCZYCE
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Ząbkowice Śląskie
  Przewidywany zakres robót : - obiekt będzie zlokalizowany w miejscu powstałego uszkodzenia nasypu drogowego . - konstrukcja muru oporowego zespolona żelbetowa z licem kamiennym , - długość muru oporowego L = 36,00 m , - obiekt bez chodników dla pieszych , - odwodnienie z betonowych prefabrykowanych korytek , - zamontowanie stalowych barier ochronnych , - zamontowanie ogrodzenia ze stalowej siatki powlekanej PCV , - posadowienie muru na fundamentach bezpośrednich - wykonanie robót towarzyszących Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Mieroszowie
  Zamawiający: Gmina Mieroszów, Mieroszów
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Reymonta przez budowę knału f200 PVC-U i wpięcie do kolektora f400 biegnącego w wzdłuż ul. Mickiewicza. Kanalizację grawitacyjną należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PVC-u ze ścianką litą o sztywności obwodowej SN8. Na projektowanej sieci przewidziano studzienki rewizyjne f1000 z kręgów betonowych. Kręgi wykonać z betonu B45, o szczelności W8 i mrozoodporności F150. Wszystkie studzienki należy wyposażyć w włazy wentylowane, klasy obciążenia D400 o średnicy Ø 600mm z wypełnieniem betonowym. Górna powierzchnia włazu musi znajdować się na tej samej powierzchni co powierzchnia terenu nie tworząc zagłębienia ani wyniesienia. Przejście rurociągu PVC-U do studni betonowych zaopatrzyć w przejścia szczelne tulejowe skośne i przelotowe. Studnie betonowe f1000 izolować przeciwwilgociowo bitozolem 2R + 2Pg. Sieć kanalizacji sanitarnej układać na głębokości wg rysunków profili. Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi:Dn 200 - 313,90m; Dn 160 - 39,60m Roboty będące przedmiotem zamówienia należy realizować na podstawie Projektu budowlanego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wykonanej przez PW Potex autorstwa Jarosława Popiołka, stanowiące załączniki do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych (tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ). Jeżeli wykonawca zaoferuje materiały lub urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą opis pozycji równoważnych z podaniem wytwórcy, parametrów technicznych i jakościowych. Tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
 16. Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etapy V/12, V/10
  Zamawiający: Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki
  Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - etapy V/12, V/10, obejmująca część całościowego projektu t.j. odcinek kolektora w ulicy Złotostockiej w zakresie projektowanych studni zbiorczych od S5 do S17 (Załączniki Nr 15A_2 i 15B_2) wraz z sieciami przyłączy do posesji Złotostocka 1-13 i 2-22 oraz Ząbkowicka 1, w zakresie: wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej, wykonania przełączenia kanalizacji deszczowej, odtworzenia nawierzchni dróg
 17. Zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej, Bystrzyca Kłodzka
  Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej na działkach nr 61/4, 57, 68, 81/7, 54,70, 56, 59, 60, 228, 61/1, 229 obręb Niedźwiedna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części zamówienia SIWZ, a w nim: a)Projekt budowlany Zaopatrzenia w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej w skład, której wchodzi: projekt terenu zagospodarowania działki, część technologiczno-instalacyjna, część konstrukcyjna, część elektryczna b)Projekt wykonawczy-część technologiczno-instalacyjna, c)Projekt wykonawczy-część elektryczna-automatyka, d) Projekt wykonawczy-część konstrukcyjna e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn. Zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej. f)Przedmiar robót dla zadania pn. Zaopatrzenie w wodę części terenu podstrefy WSSE Invest-Park (ul. Kolejowa) oraz pozostałych obiektów położonych przy ul. Kolejowej zaopatrywanych z wodociągu lokalnego w Bystrzycy Kłodzkiej. Projekt budowlany - oryginał do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w Bystrzycy Kłodzkiej ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, w pokoju Nr 13-od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, kopia projektu-część III SIWZ; Wszystkie wskazane z nazwy i przyjęte technologie użyte w dokumentacji wskazanej w pkt 3.2. SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów, technologii urządzeń wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia stanowi projekt zagospodarowania terenu wraz z budową zbiornika wody uzdatnionej Z-1 wraz z hydrofornią i przynależnymi sieciami wodociągowymi. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót (stanowi element pomocniczy), który stanowi załącznik do SIWZ. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia stanowi dokumentacja projektowa. Zakres projektu obejmuje: sieć wodociągową rozdzielczą w ulicy Kolejowej -sięgacz-o długości ok. 246,7 m-na odcinku od miejsca włączenia do istniejącej sieci wodociągowej. Do projektowanej studzienki SZ2 zlokalizowanej na działce nr 87/1 należącej do Gminy Bystrzyca Kłodzka przy ul. Kolejowej; zbiornik wody uzdatnionej pitnej żelbetowy nadziemny o pojemności 100m3.Zbiornik okrągły przykryty płytą stropową żelbetową. Ściany zewnętrzne zbiornika ocieplone. Zbiornik wyposażony jest w instalacje niezbędne do poboru wody i w odpowiednie urządzenia pomiarowe: pomieszczenie hydroforni dostarczające wodę w odpowiedniej ilości i ciśnieniu do odbiorców. W hydroforni zainstalowany będzie zestaw 2 pomp zasilanych elektrycznie. Pomieszczenie o kubaturze 36,0 m3 związane konstrukcyjnie i funkcjonalnie ze zbiornikiem wody; sieć wodociągową rozdzielczą II-prowadzoną do odbiorców wzdłuż ul. Kolejowej-sięgacz-o sumarycznej długości około 418,5 mb.; przyłącza wodociągowe (10 sztuk) na terenie poszczególnych posesji zakończone studzienką wodomierzową wyposażoną w wodomierz oraz zawór antyskażeniowy-o sumarycznej długości przyłączy około 66,2 m; odgałęzienia hydrantowe 90 PE100 SDR17 (4 hydranty dn 80mm ppoż. podziemne)-o sumarycznej długości ok. 10,4 m; -instalacje bezpośrednio związane z budową zbiornika na terenie działki 81/7: rurociąg napływowy doprowadzający wodę o niskim ciśnieniu z projektowanego odcinka miejskiego rurociągu rozdzielczego, rurociąg spustowy i przelewowy wody ze zbiornika do projektowanego odcinka kanału grawitacyjnego kanalizacji odwodnieniowej, rurociąg tłoczny ciśnieniowy od zestawu hydroforowego pomp przy zbiorniku do projektowanej studni zasuw (wysokociśnieniowej) sieci rozdzielczej, ogrodzenie terenu z siatki, brama wjazdowa, kable oświetlenia zewnętrznego do projektowanej lampy w rejonie zbiornika, budowa wewnętrznej drogi komunikacyjnej

Inne osoby dla Szczepański Józef Stanisław (75 osób):