Kogo reprezentuje osoba

Szczepański Włodzimierz

w KRS

Włodzimierz Szczepański

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Włodzimierz
Nazwisko:Szczepański
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1961 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Czosnów (Mazowieckie)
Przetargi:19 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Abramczyk Andrzej, Bojanowska Jadwiga, Burzyński Eugeniusz Marian, Burzyński Ryszard Leonard, Burzyński Sławomir Wojciech, Filipiak Tadeusz Marian, Frączek Janusz Jerzy, Franiewski Eugeniusz, Góral Krzysztof Eugeniusz, Kazimierska Bożena Jadwiga, Kazimierski Stanisław, Kiełczewski Grzegorz Bogdan, Kropielnicka Halina Elżbieta, Kuliś Józef, Lipiński Jan, Mamaj Jan, Michaluk Jan Franciszek, Miedziński Jan Andrzej, Mikulski Roman, Nowicki Jan Krzysztof, Nowosielska Celina, Połeć Ryszard Tomasz, Rzemek Zdzisław Apoloniusz, Skrzypczyński Józef Cezary, Tomaszewski Krzysztof Władysław, Turkowski Janusz, Zajączkowska Genowefa, Zajączkowski Jan Tadeusz, Zieliński Henryk, Zielski Marek
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Czosnowie, Dębina − KRS 0000152149
 2. Mazowiecki Bank Spółdzielczy W Łomiankach, Łomianki − KRS 0000126714
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Czosnowie, Czosnów − KRS 0000173418
 4. Spółdzielnia Owocarsko-warzywnicza Zakroczym W Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Maz. − KRS 0000054034
 5. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Czosnów Wspólnota, Czosnów − KRS 0000226183
 6. Stowarzyszenie Razem Dla Wsi, Goławin − KRS 0000352688
 7. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Warszawa − KRS 0000210736
 8. Związek Rewizyjny Spółdzielni Kółek Rolniczych, Czosnów − KRS 0000192588

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Obsługi Handlu Zagranicznego Celimpex Sp. Z O.O., Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000087839

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2016/2017
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości około 160 km położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2016/2017. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy następujące rejony: 1) Rejon I (Część 1 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 17 odcinkami dróg o łącznej długości 67 590 mb położony na terenie: 1. gminy Kampinos, 2. gminy Błonie bez północno – wschodniej części, na północ od drogi krajowej nr 92 i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 3. zachodniej części gminy Leszno, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579. 2) Rejon II (Część 2 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 8 odcinkami dróg o łącznej długości 36 640 mb położony na terenie: 1. wschodniej części gminy Leszno, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 2. północno –zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na północ od drogi krajowej nr 92 i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718, 3. zachodniej części gminy Stare Babice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718. 3) Rejon III (Część 3 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 14 odcinkami dróg o łącznej długości 56 166 mb (w tym 500 mb drogi dwujezdniowej) położony na terenie: 1. gminy Łomianki, 2. gminy Izabelin, 3. wschodniej części gminy Stare Babice, na wschód od drogi woj. nr 718, 4. wschodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na wschód od drogi woj. nr 718. Obejmuje wiadukt nad torami PKP w m. Jawczyce długości około 830mb. 2. Każdy rejon stanowi oddzielną część zamówienia odpowiednio Rejon I – Część 1, Rejon II – Część 2, Rejon III – Część 3. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne rejony – części zamówienia określa wykaz dróg powiatowych – załącznik nr 1, mapa dróg powiatowych – załącznik nr 2 ora załączniki nr 3 i 4 ogólne specyfikacje techniczne D 10.10.01 b i D10.10.01 c do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres prac w ramach zimowego utrzymania obejmuje: a. odśnieżanie drogi na całej szerokości wraz z zatokami autobusowymi. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu z wiaduktu na tory kolejowe dotyczy Rejonu III (część 3). b. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych, mieszanką soli z piaskiem (50% soli i 50% piasku/200 kg soli i 200 kg piasku na 1 km drogi) rozsypywanej na 0,8 – 0,9 szerokości jezdni, c. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych, samą solą (300 kg soli na 1 km drogi) rozsypywaną na 0,8 – 0,9 szerokości jezdni, d. odśnieżanie interwencyjne drogi według potrzeb w miejscach wyznaczonych. e. Usunięcie błota pośniegowego w razie konieczności. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błota pośniegowego usługa ta traktowana będzie jak odśnieżanie f. W przypadku wystąpienia trudnych warunków pogodowych takich jak: ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne, wykonawca zobowiązany będzie do całodobowego zapewnienia w niezbędnej ilości potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do prawidłowego utrzymania dróg. 4. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 5. Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi maksymalnie w czasie 2 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego o konieczności rozpoczęcia jej wykonywania. 6. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy kierować bezpośrednio do Zamawiającego na adres podany w art. 6 § 2 ust. 7. niniejszej Specyfikacji. 7. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert częściowych. 8. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 15 ustawy Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. Nie dopuszcza się złożenia oferty na dwie lub trzy części jednocześnie. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Prace związane z zimowym utrzymaniem muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami upoważnionego przedstawiciela ZDP oraz obowiązującymi zasadami wykonywania prac określonych w Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych na zlecenie GDDP w Warszawie, a w szczególności D-10.10.01 b Odśnieżanie dróg i D-10.10.01 c Zwalczanie śliskości zimowej na drogach. 11. Kontrolowanie wykonania przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na bieżąco przez pracownika ZDP w Ożarowie Mazowieckim. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych w SIWZ i umowie, Zamawiający powiadomi w formie ustnej lub pisemnej (dopuszczalny fax) o powyższym Wykonawcę, o ile nie brał on udział w kontroli. 12. Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiał, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi. 13. Wykonawca będzie wykonywał usługi przy właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, we własnym zakresie i na własny koszt. 14. Organizacja prac podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewnić prawidłowe wykonanie usługi. 15. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi. Przystępując do realizacji umowy i w trakcie jej trwania Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 16. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje udzielić zamówienia podobnego. 17. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związane z usługą, stanowiącą niniejszy przedmiot zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
 2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017
  Zamawiający: Gmina Stare Babice, Stare Babice
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 w zakresie odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej mieszanką piaskową solną, odśnieżania interwencyjnego oraz wywozu nadmiaru śniegu na odkład w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego
 3. Przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie: z tłucznia kamiennego na podbudowie z tłucznia betonowego, nawierzchnie żwirowe [z pospółki]
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  drogi tłuczniowe
  - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 2 500 m2
  podbudowa z tłucznia betonowego - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 10 cm - 2 500 m2
  podbudowa z tłucznia betonowego 0-63 mm - warstwa dolna - 2 500 m2
  nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - 2 500 m2
  nawierzchnia żwirowa
  mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1 500 m2
  podbudowa z tłucznia betonowego - warstwa dolna - grubość po zagęszczeniu 10 cm - 1 500 m2
  nawierzchnia żwirowa [z pospółki] dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm - 1 500 m2
  korytowanie:
  mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 25 cm - 1 000 m2
 4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2015/2016.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości około 160 km położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2015/2016. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy następujące rejony: 1) Rejon I (Część 1 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 17 odcinkami dróg o łącznej długości 67 590 mb położony na terenie: 1. gminy Kampinos, 2. gminy Błonie bez północno - wschodniej części, na północ od drogi krajowej nr 92 i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 3. zachodniej części gminy Leszno, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579. 2) Rejon II (Część 2 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 8 odcinkami dróg o łącznej długości 36 640 mb położony na terenie: 1. wschodniej części gminy Leszno, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 2. północno -zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na północ od drogi krajowej nr 92 i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718, 3. zachodniej części gminy Stare Babice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718. 3) Rejon III (Część 3 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 14 odcinkami dróg o łącznej długości 56 166 mb (w tym 500 mb drogi dwujezdniowej) położony na terenie: 1. gminy Łomianki, 2. gminy Izabelin, 3. wschodniej części gminy Stare Babice, na wschód od drogi woj. nr 718, 4. wschodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na wschód od drogi woj. nr 718. Obejmuje wiadukt nad torami PKP w m. Jawczyce długości około 830mb..
 5. Przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie: z tłucznia kamiennego na podbudowie z tłucznia betonowego, nawierzchnie żwirowe [z pospółki]
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  1. mechanicznie profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z tłucznia betonowego gr. 8 cm, nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 5 cm Adamówek od ul. Brzozowej do kanału - 800m2 Cybulice Małe ul. Spokojna - 320m2 Łosia Wólka ul. Graniczna - 600m2 Kazuń Bielany ul. Rosy - 480m2 Brzozówka ul. Łasicy - 2250m2 Kazuń Bielany ul. Zacisze - 440m2 Kazuń Polski ul. Polna - 3200m2 Sowia Wola ul. Piwna - 640m2 razem: 8730m2 2. mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie zagęszczenie podłoża, podbudowa z tłucznia 10 cm i nawierzchnia żwirowa z pospółki 10 cm Czosnów - Dębina (od ul. Duńskiej do ul. Polnej) - korytowanie z wywozem ziemi na odległość 3 km, podbudowa z tłucznia betonowego o gr. 10 cm - 819m2 i 2980m2 nawierzchnia żwirowa z pospółki - razem 3799m2 3.mechaniczne wykonanie koryta gł. 25 cm, z wywozem ziemi na odległość 3 km, profilowanie zagęszczenie podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 10 cm, nawierzchnia żwirowa z pospółki gr. 15 cm Dębina Dz. nr. ewid. 120 - 560 m2.
 6. Zimowe utrzymanie dróg i chodników Gminnych na terenie Gminy Czosnów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg i chodników Gminnych na terenie Gminy Czosnów w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

  Zakres robót obejmuje:
  odśnieżanie dróg gminnych 99,1 km
  odśnieżanie chodników dróg gminnych 6,8 km,
  czas pracy koparki 80 godzin,
  zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych 48,9 km,
  zwalczanie gołoledzi chodników dróg gminnych 6,8 km,
  odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi dróg gminnych - 48,9 km,

  Zamawiający zakłada, że dla wykonania w/w zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy należy wykonać:
  a] 10 krotną usługę odśnieżania dróg,
  b] 6 krotną usługę odśnieżania chodników,
  c] 10 krotną usługę zwalczania gołoledzi na drogach mieszanką: 50% soli, 50% piasku.
  d] 5 krotną usługę zwalczania gołoledzi na chodnikach - sól 100%
  e] 15 krotną usługę odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na drogach
  f] Czas pracy koparki 80 godzin
 7. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2014-2015 NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO
  Zamawiający: Powiat Nowodworski, Nowy Dwór Mazowiecki
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014-2015 na terenie powiatu nowodworskiego.
  Zamówienie będzie realizowane na terenie gmin: Zakroczym, Pomiechówek, Nasielsk, Czosnów i Leoncin.
  Wszystkie prace objęte niniejszym postępowaniem należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
  Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania obejmujące:
  Zadanie nr 1 - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin Zakroczym, Pomiechówek.
  Zadanie nr 2 - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Nasielsk, Pomiechówek
  Zadanie nr 3 - usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin Czosnów, Leoncin.
  Zamawiający dopuścił składanie ofert na 1, 2, lub 3 zadania.
  Ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i dokładnego oszacowania ilości niezbędnych prac zakres usług w poszczególnych asortymentach może ulec zmianie.
  Faktyczna ilość prac wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb a płatność ustalona zostanie na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.
 8. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2014/2015.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości około 160 km położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2014/2015. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy następujące rejony: 1) Rejon I (Część 1 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 17 odcinkami dróg o łącznej długości 67 590 mb położony na terenie: 1. gminy Kampinos, 2. gminy Błonie bez północno - wschodniej części, na północ od drogi krajowej nr 2 i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 3. zachodniej części gminy Leszno, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579. 2) Rejon II (Część 2 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 8 odcinkami dróg o łącznej długości 36 665 mb położony na terenie: 1. wschodniej części gminy Leszno, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 2. północno -zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na północ od drogi krajowej nr 2 i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718, 3. zachodniej części gminy Stare Babice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718. 3) Rejon III (Część 3 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 14 odcinkami dróg o łącznej długości 55 955 mb (w tym 500 mb drogi dwujezdniowej) położony na terenie: 1. gminy Łomianki, 2. gminy Izabelin, 3. wschodniej części gminy Stare Babice, na wschód od drogi woj. nr 718, 4. wschodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na wschód od drogi woj. nr 718. Obejmuje wiadukt nad torami PKP w m. Jawczyce długości około 830mb. 2. Każdy rejon stanowi oddzielną część zamówienia odpowiednio Rejon I - Część 1, Rejon II - Część 2, Rejon III - Część 3..
 9. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Stare Babice, Stare Babice
  1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 w zakresie odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej mieszanką piaskową solną, odśnieżania interwencyjnego oraz wywozu nadmiaru śniegu na odkład w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego.
  2.Zasady zimowego utrzymania dróg.
  1)Kolejność utrzymania zimowego dróg gminnych została ustalona w Załączniku do umowy i oznacza ona:
  a)utrzymanie zimowe w 1 kolejności - Wykonawca musi rozpoczynać roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, wystąpienie śliskości na jezdni itp.), nie później niż 1 godzinę po wystąpieniu w/w okoliczności, lecz nie wcześniej niż po ustabilizowaniu się opadu, bez konieczności kontaktu telefonicznego z pracownikiem Zamawiającego. W przypadku zapowiadanych długotrwałych opadów śniegu powyższego zapisu dotyczącego rozpoczęcia prac po ustabilizowaniu opadu się nie stosuje. W ramach odśnieżania dróg gminnych zaliczonych do 1 kolejności Wykonawca odśnieży i zwalczy śliskość również w zatokach autobusowych zgodnie z załączoną do umowy listą,
  b)utrzymanie zimowe w 2 kolejności - Wykonawca musi rozpoczynać roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej po wykonaniu prac na drogach gminnych zaliczonych do pierwszej kolejności utrzymania zimowego, lecz nie później niż 10 godzin od momentu pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opadu śniegu, wystąpienie śliskości na jezdni itp.) oraz po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego. W przypadku braku możliwości kontaktu z pracownikiem Zamawiającego Wykonawca prowadził będzie jedynie roboty związane tylko z odśnieżaniem dróg gminnych zaliczonych do 2 kolejności zimowego utrzymania bez zwalczania śliskości zimowej (zwalczanie śliskości zimowej na drogach zaliczonych do 2 kolejności należy każdorazowo uzgodnić z pracownikiem Zamawiającego),
  c)utrzymanie zimowe w 3 kolejności - Wykonawca musi rozpoczynać roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej tylko i wyłącznie po zgłoszeniu przez pracownika Zamawiającego zakresu robót oraz wskazaniu dróg, na których one maja być przeprowadzone.
  2)Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania (odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej) na drogach gminnych zaliczonych do kategorii 1 wraz z zatokami:
  a)opis stanu utrzymania jezdni - 1 kolejność zimowego utrzymania:
  a.jezdnia i zatoka odśnieżona na całej szerokości,
  b.jezdnia i zatoka posypana na całej szerokości;
  b)dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (po ustaniu opadów śniegu) - 1 kolejność zimowego utrzymania:
  a.śnieg luźny - do 5 godzin,
  b.śnieg zajeżdżony - występuje,
  c.języki śnieżne - występuje,
  d.zaspy - występują do 8 godzin;
  c)dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (od stwierdzenia występowania zjawisk) - 1 kolejność zimowego utrzymania:
  a.gołoledź - do 5 godzin,
  b.śliskość pośniegowa - do 5 godzin,
  c.lodowica - do 5 godzin.
  3)Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania (odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej) na drogach gminnych zaliczonych do kategorii 2 po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego;
  a)opis stanu utrzymania jezdni - 2 kolejność zimowego utrzymania:
  a.jezdnia zaśnieżona,
  b.prowadzi się interwencyjne odśnieżanie i usuwania gołoledzi,
  c.jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez pracownika Zamawiającego;
  b)dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (po ustaniu opadów śniegu) - 2 kolejność zimowego utrzymania:
  a.śnieg luźny - występuje,
  b.śnieg zajeżdżony - występuje,
  c.nabój śnieżny- występuje,
  d.zaspy - występują do 15 godzin;
  c)dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (od stwierdzenia występowania zjawisk) - 2 kolejność zimowego utrzymania:
  a.w miejscach wyznaczonych,
  b.wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu;
  d)na części dróg gminnych możliwe jest tylko odśnieżanie ciągnikiem.
  4)Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania (odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej) na drogach gminnych zaliczonych do kategorii 3, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego:
  a)opis stanu utrzymania jezdni - 3 kolejność zimowego utrzymania:
  a.jezdnia zaśnieżona,
  b.prowadzi się interwencyjne odśnieżanie,
  c.jezdnia posypana po odśnieżaniu wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez pracownika Zamawiającego;
  b)dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (po ustaniu opadów śniegu) - 3 kolejność zimowego utrzymania:
  a.śnieg luźny - występuje,
  b.śnieg zajeżdżony - występuje,
  c.nabój śnieżny- występuje,
  d.zaspy - występują do 24 godzin;
  c)dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania jezdni (od stwierdzenia występowania zjawisk) - 3 kolejność zimowego utrzymania:
  a.w miejscach wyznaczonych,
  b.wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu;
  d)na części dróg gminnych możliwe jest tylko odśnieżanie ciągnikiem.
  5)Odśnieżanie zatok autobusowych należy wykonywać w trakcie odśnieżania dróg zaliczonych do 1 kolejności. Lokalizacja zatok autobusowych:
  a)ul. Hubala - Dobrzańskiego (na całej długości),
  b)ul. Rynek Stare Babice.
  6)Zasady prowadzenia odśnieżania interwencyjnego na drogach gminnych, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego:
  a)w przypadku braku możliwości odśnieżenia drogi gminnej za pomocą pługu zamontowanego na samochodzie ciężarowym należy użyć koparko ładowarki lub ciągnika z zamontowanym pługiem i usunąć zaspy śnieżne bądź inne przeszkody w taki sposób, aby udrożnić zablokowany odcinek drogi umożliwiając swobodny przejazd dla samochodów,
  b)w zależności od kolejności odśnieżania zaspy śnieżne bądź inne przeszkody muszą być usunięte dla dróg w 1 kolejności zimowego utrzymania do 5 godzin, dla dróg w 2 kolejności zimowego utrzymania do 15 godzin, natomiast dla dróg w 3 kolejności zimowego utrzymania do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego, a w razie braku możliwości kontaktu od momentu zaistnienia nie przejezdności na drodze gminnej spowodowanej opadami śniegu lub jego nawiewaniem z pól.
  7)Zasady wywozu nadmiaru śniegu z dróg gminnych, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego:
  W przypadku nagromadzenia się zbyt dużej ilości śniegu na poboczach dróg gminnych uniemożliwiającego prowadzenie odśnieżania za pomocą pługu zamontowanego na samochodzie, konieczny będzie załadunek śniegu na samochód ciężarowy oraz jego wywóz w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego, położone na terenie Gminy Stare Babice (wskazane miejsce w miarę możliwości będzie położone jak najbliżej drogi, z której będzie wywożony nadmiar śniegu). Powyższe prace prowadzone będą wyłącznie po ich zgłoszeniu przez pracownika Zamawiającego, a podjęcie ich bez powiadomienia będzie skutkowało niezapłaceniem faktury za nie.
  8)Wszelkie zgłoszenia zakresu prac lub inne informacje związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych będą zgłaszane telefoniczne na telefon komórkowy osobie uprawnionej ze strony Wykonawcy, na podstawie, którego to zgłoszenia Wykonawca będzie podejmował prace, informacje powyższe będą również potwierdzane faksem;
  9)Oprócz dróg wymienionych w załączniku - wykaz dróg i zatok objętych zimowym utrzymaniem, Zamawiający może również zgłaszać inne drogi nieujęte w wykazie celem przeprowadzenia na nich akcji zimowego utrzymania, a Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania tych robót;
  10)Środki użyte do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach:
  a)środki chemiczne:
  a.sól (NaCl) PN-86/0-84081/02,
  b.chlorek wapnia techniczny PN-75/0-84127,
  c.solanka BN-86/6011-07
  b)materiały uszorstniające:
  a.piasek PN-87/6774-04,
  b.żużel wielkopiecowy PN-88/B-23004,
  c)mieszanka piaskowo - solna powinna w swej masie zawierać, co najmniej 40 % zawartości w/w środków chemicznych używanych do zwalczania śliskości zimowej.
  11)Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej powinny być prowadzone w godzinach nocnych i rannych tak, aby w momencie nasilenia się ruchu samochodów tj. około godziny 600 i 1500, drogi były odśnieżone i pozbawione śliskości (w przypadku, gdy nie występują intensywne opady). W dni wolne od pracy, gdy sytuacja tego wymaga Wykonawca musi również prowadzić roboty związane z zimowym utrzymaniem, a meldunki o wykonanych pracach powinny być przesłane w pierwszym dniu po dniach wolnych;
  12)Zasady odbioru robót przy zimowym utrzymaniu:
  a)odbiorem objęte są roboty wykonywane na drogach gminnych na podstawie pisemnych meldunków składanych do Zamawiającego, najpóźniej do godziny 1000 następnego dnia po wykonaniu robót, meldunek powinien zawierać wykaz ulic, na których prowadzono zimowe utrzymanie wraz z długością tych dróg, zakresem wykonanych prac oraz godziny prowadzenia robót;
  b)Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę grubości pozostawionego śniegu na jezdni oraz ilości rozsypanych środków w trakcie wykonywania robót, jeśli warunki pogodowe będą ustabilizowane;
  c)w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów zimowego utrzymania dróg ustalonego w umowie Wykonawca ponosi kary zgodnie z podpisaną umową.
  3.Wykaz dróg gminnych i zatok objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
  4.Do odbioru, kontroli oraz kontaktowania się z Wykonawcą Zamawiający wyznacza inspektora ds. drogownictwa Henryka Zawadzkiego, a w przypadku jego nieobecności kierownika referatu gospodarki komunalnej Marcina Klimka.
  5.Inne obowiązki Wykonawcy.
  1)W przypadku nie podjęcia oraz nie kontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy, a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.
  2)Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej wystawionej faktury.
  3)Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
  4)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności.
  5)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane zawinionym przez siebie niewłaściwym zimowym utrzymaniem dróg objętych niniejszą umową oraz wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
  6)Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane przez Podwykonawców.
  7)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będącymi następstwem działania Podwykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku należytej staranności
  8)Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
  a)Organizacji i wykonywania usługi
  b)Zabezpieczenia interesów osób trzecich
  c)Ochrony środowiska
  d)Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
  e)Organizacji i utrzymywania zaplecza wykonywania prac
  f)Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego
  g)Ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac
 10. Przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie: z tłucznia kamiennego na podbudowie z tłucznia betonowego, nawierzchnie żwirowe [z pospółki].
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Dróg z tłucznia kamiennego na podbudowie z tłucznia betonowego, nawierzchnie żwirowe [ z pospółki ], w tym: 1].mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z tłucznia betonowego gr. 8 cm, nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 5 cm: Augustówek dz. nr ewid. 182 - 1460 m2 Brzozówka dz. nr ewid. 348 - 800 m2 Cybulice Duże dz. nr ewid. 81/8 - 400 m2 Izabelin Dziekanówek dz. nr ewid. 138 - 1845 m2 Kazuń Polski dz. nr ewid. 371/6 - 1148 m2 Kiścinne dz. nr ewid. 67 - 1660 m2 Łosia Wólka dz. nr ewid. 208 - 1520 m2 Palmiry dz. nr ewid. 154/12 - 385 m2 Sady dz. nr ewid. 42/2,41/1,39/1,36/2 36/1,34/1,29/1 - 2380 m2 Sowia Wola dz. nr ewid. 68/6 - 580 m2 Wólka Czosnowska dz. nr ewid. 14 Małocice dz. nr ewid. 21, Jesionka dz. nr ewid. 118 - 2839,25 m2 razem - 15017,25 m2 2] mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, nawierzchnia żwirowa [z pospółki] gr. 15 cm: - Brzozówka-Wiersze dz. nr ewid. 42 - 1600 m2 - Kiścinne dz. nr ewid. 38/1,36/3,35/1,34/1, 33/1 - 800 m2 Razem - 2400 m2 3] mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm, podbudowa z gruzu betonowego gr. 20 cm, wywóz ziemi na odl. 1 km - Sowia Wola dz. nr ewid. 68/6 - 580 m2 4] mechaniczne usuniecie ziemi ,warstwa gr 5 cm, wywiezienie ziemi na odl. 1 km - Kazuń Polski dz. nr ewid. 371/6 - 1148 m2.
 11. Zimowe utrzymanie dróg Gminnych na terenie Gminy Czosnów w VI standardzie odśnieżania i usuwania gołoledzi zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Zakres robót obejmuje:
  odśnieżanie dróg gminnych 99,1 km
  odśnieżanie chodników dróg gminnych 4,4 km,
  czas pracy koparki 80 godzin,
  zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych 48,9 km,
  zwalczanie gołoledzi chodników dróg gminnych 4,4 km,
  odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi dróg gminnych - 48,9 km,

  Zamawiający zakłada, że dla wykonania w/w zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy należy wykonać:
  a] 10 krotną usługę odśnieżania dróg,
  b] 6 krotną usługę odśnieżania chodników,
  c] 10 krotną usługę zwalczania gołoledzi na drogach mieszanką: 50% soli, 50% piasku.
  d] 5 krotną usługę zwalczania gołoledzi na chodnikach - sól 100%
  e] 10 krotną usługę odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na drogach
  f] Czas pracy koparki 80 godzin
 12. : Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2013/2014.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości około 160 km położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w sezonie zimowym 2013/2014. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy następujące rejony: 1) Rejon I (Część 1 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 17 odcinkami dróg o łącznej długości 67 590 mb położony na terenie: 1. gminy Kampinos, 2. gminy Błonie bez północno - wschodniej części, na północ od drogi krajowej nr 2 i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 3. zachodniej części gminy Leszno, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579 2) Rejon II (Część 2 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 8 odcinkami dróg o łącznej długości 36 665 mb położony na terenie: 1. wschodniej części gminy Leszno, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579 , 2. północno -zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na północ od drogi krajowej nr 2 i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718, 3. zachodniej części gminy Stare Babice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718. 3) Rejon III (Część 3 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 14 odcinkami dróg o łącznej długości 55 955 mb (w tym 500 mb drogi dwujezdniowej) położony na terenie: 1. gminy Łomianki, 2. gminy Izabelin, 3. wschodniej części gminy Stare Babice, na wschód od drogi woj. nr 718 4. wschodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na wschód od drogi woj. nr 718. Obejmuje wiadukt nad porami PKP w m. Jawczyce długości około 830mb. 2. Każdy rejon stanowi oddzielną część zamówienia odpowiednio Rejon I - Część 1, Rejon II - Część 2, Rejon III - Część 3 Zakres prac w ramach zimowego utrzymania obejmuje: a. odśnieżanie drogi na całej szerokości wraz z zatokami autobusowymi. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu z wiaduktu na tory kolejowe dotyczy Rejonu III (część 3) b. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych mieszanką soli z piaskiem (50 % soli i 50 % piasku/200 kg soli i 200 kg piasku na 1 km drogi) rozsypywanej na 0, 8 - 0,9 szerokości jezdni, c. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych samą solą (300 kg soli na 1 km drogi) rozsypywaną na 0,8 - 0,9 szerokości jezdni, d. odśnieżanie interwencyjne drogi według potrzeb w miejscach wyznaczonych. e. Usunięcie błota pośniegowego w razie konieczności. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błota pośniegowego usługa ta traktowana będzie jak odśnieżanie f. W przypadku wystąpienia trudnych warunków pogodowych takich jak: ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne, wykonawca zobowiązany będzie do całodobowego zapewnienia w niezbędnej ilości potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do prawidłowego utrzymania dróg
 13. przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie: - z tłucznia kamiennego gr. 5 cm na podbudowie z tłucznia betonowego gr. 8 cm - tłucznia kamiennego gr. 10 cm na istniejącej podbudowie - żwirowe z pospółki gr. 15 cm.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  1]Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr 5 cm na podbudowie z tłucznia betonowego 8 cm
  1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  w gruncie kat. I-IV:
  - Augustówek [ dz. nr. ewid. 71] - 1800 m2
  - Dębina [ dz. nr. ewid. 428 i 464] - 1400 m2
  - Augustówek [dz. nr. ewid. 182] - 600 m2
  - Dobrzyń [dz. nr. ewid. 38 i 41/5] - 600 m2
  - Jesionka [dz. nr. ewid. 97] - 400 m2
  - Kazuń Polski [dz. nr. ewid. 403] - 600 m2
  - Sowia Wola [dz. nr. ewid. 69/9] - 800 m2
  - Sowia Wola Folwarczna [dz. nr. ewid. 148/19 i 149/5] - 720 m2
  - Razem - 6 920 m2
  2. podbudowa z tłucznia betonowego gr. 8 cm - 6 920 m2
  3. nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 5 cm - 6 920 m2
  2]. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 10 cm
  1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
  - Palmiry dz. 153/3, 153/1, 152/4 - 3 555 m2
  2. nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 10 cm - 3 555 m2
  3] Nawierzchnie żwirowe z pospółki gr. 15 cm
  1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV:
  - Brzozówka [ dz. nr ewid. 42 i 43] - 2725 m2
  - Sowia Wola [ dz. nr ewid. 82/11] - 1320 m2
  - Cząstków Polski [dz. nr ewid. 160] - 900 m2
  - Czeczotki [dz. nr ewid. 363] - 560 m2
  - Jesionka [dz. nr ewid. 97] - 1800 m2
  - Wrzosówka [ dz. nr ewid. 13] - 600 m2
  Razem - 7905 m2
  2. Nawierzchnia żwirowa z pospółki gr. 15 cm - 7905 m2.
 14. Zimowe utrzymanie dróg Gminnych na terenie Gminy Czosnów.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg Gminnych na terenie Gminy Czosnów.

  Odśnieżanie dróg:
  - drogi gminne 94,9 km w VI standardzie odśnieżania
  Odśnieżanie chodników
  - chodniki dróg gminnych 3,9 km
  Zwalczanie gołoledzi na drogach
  - drogi gminne 44,96 km
  Zwalczanie gołoledzi na chodnikach
  - chodnik dróg gminnych 3,9 km
  Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi dróg Gminnych
  - drogi gminne - 44,96 km
  czas pracy koparki
  - 80 godzin
  Zamawiający zakłada, że dla wykonania w/w zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy należy wykonać:
  a] 10 krotną usługę odśnieżania dróg,
  b] 6 krotną usługę odśnieżania chodników,
  c] 10 krotną usługę zwalczania gołoledzi na drogach mieszanką: 50% soli, 50% piasku.
  d] 5 krotną usługę zwalczania gołoledzi na chodnikach - sól 100%
  e] 15 krotną usługę odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na drogach
  f] Czas pracy koparki 80 godzin
 15. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w sezonie zimowym 2012/2013.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości około 160 km położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w sezonie zimowym 2012/2013. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy następujące rejony: 1) Rejon I (Część 1 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 17 odcinkami dróg o łącznej długości 67,590 km położony na terenie: 1. gminy Kampinos, 2. gminy Błonie bez północno - wschodniej części, na północ od drogi krajowej nr 2 i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 3. zachodniej części gminy Leszno, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579 2) Rejon II (Część 2 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 8 odcinkami dróg o łącznej długości 36,665 km położony na terenie: 1. wschodniej części gminy Leszno, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579 , 2. północno -zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na północ od drogi krajowej nr 2 i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718, 3. zachodniej części gminy Stare Babice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718. 3) Rejon III (Część 3 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 14 odcinkami dróg o łącznej długości 55,455 km położony na terenie: 1. gminy Łomianki, 2. gminy Izabelin, 3. wschodniej części gminy Stare Babice, na wschód od drogi woj. nr 718 4. wschodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na wschód od drogi woj. nr 718. Obejmuje wiadukt nad porami PKP w m. Jawczyce długości około 830mb. 2. Każdy rejon stanowi oddzielną część zamówienia odpowiednio Rejon I - Część 1, Rejon II - Część 2, Rejon III - Część 3 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne rejony - części zamówienia określa wykaz dróg powiatowych - załącznik nr 4, 5 i 6 oraz mapa dróg powiatowych - załącznik nr 1, 2 i 3 do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowiących załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac w ramach zimowego utrzymania obejmuje: a. odśnieżanie drogi na całej szerokości wraz z zatokami autobusowymi. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu z wiaduktu na tory kolejowe dotyczy Rejonu III (część 3) b. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych mieszanką soli z piaskiem (50 % soli i 50 % piasku/200 kg soli i 200 kg piasku na 1 km drogi) rozsypywanej na 0, 8 - 0,9 szerokości jezdni, c. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych samą solą (300 kg soli na 1 km drogi) rozsypywaną na 0,8 - 0,9 szerokości jezdni, d. odśnieżanie interwencyjne drogi według potrzeb w miejscach wyznaczonych. e. Usunięcie błota pośniegowego w razie konieczności. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błota pośniegowego usługa ta traktowana będzie jak odśnieżanie f. W przypadku wystąpienia trudnych warunków pogodowych takich jak: ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne, wykonawca zobowiązany będzie do całodobowego zapewnienia w niezbędnej ilości potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do prawidłowego utrzymania dróg. 4.Prace związane z zimowym utrzymanie muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami upoważnionego przedstawiciela ZDP oraz obowiązującymi zasadami wykonywania prac określonych w Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych na zlecenie GDDP w Warszawie, a w szczególności D-10.10.01 b Odśnieżanie dróg i D-10.10.01 c Zwalczanie śliskości zimowej na drogach
 16. Przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnie żwirowe (z pospółki).
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Zakres robót obejmuje wykonanie: 1] Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV: - Kaliszki [ dz. nr. ewid. 130/2] - 4600 m2 - Cząstków Polski [ dz. nr. ewid. 373] - 725 m2 - Sowia Wola [dz. nr. ewid. 68/6, 69/9] - 1800 m2 - Wrzosówka [dz. nr. ewid.1/4, 2/12] - 540 m2 m2 - Augustówek [dz. nr. ewid. 85] - 400 m2 - Cybulice [dz. nr. ewid. 44] - 480 m2 - Janów Mikołajówka [dz. nr. ewid. 52/2] - 520 m2 - Kazuń Nowy PAN [dz. nr. ewid. 238/9] - 320 m2 Razem - 9385 m2 2] Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia grubości po zagęszczeniu 10 cm - 9385 m2. Drogi żwirowe z pospółki grubości 15 cm na istniejącej podbudowie. 3] Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV: - Brzozówka =[ dz. nr. ewid. 51] - 2700 m2 - Sowia Wola [ dz. nr. ewid. 82/11] - 1320 m2 - Wrzosówka [ dz. nr. ewod.146/1 ] - 1200 m2 - Augustówek [dz. nr. ewid. 81/4] - 600 m2 - Kiścinne [ dz. nr. ewid. 5] - 540 m2 - Aleksandrów [dz. nr. ewid.52/1, 51/1] - 776 m2 Razem - 7136 m2 4] Nawierzchnia żwirowa [ z pospółki] - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm - 7136 m2..
 17. Zimowe utrzymanie dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Gminy Czosnów.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Odśnieżanie dróg:
  - drogi powiatowe 29,77 km, w tym 20,36 km w IV standardzie odśnieżania i 9,41
  km w VI standardzie odśnieżania
  - drogi gminne 94,9 km w VI standardzie odśnieżania
  Odśnieżanie chodników
  - chodniki dróg powiatowych 9,6 km
  - chodniki dróg gminnych 3,9 km
  Zwalczanie gołoledzi na drogach
  - drogi powiatowe 16,25 km
  - drogi gminne 44,96 km
  Zwalczanie gołoledzi na chodnikach
  - chodniki dróg powiatowych 9,6 km
  - chodnik dróg gminnych 3,9 km
  odśnieżanie parkingów i przystanków
  -400m2
  Razem odśnieżanie dróg 124,67 km
  Razem odśnieżanie chodników 13,5 km
  Razem zwalczanie gołoledzi na drogach 61,21 km
  Razem zwalczanie gołoledzi na chodnikach 13,5 km
  Razem odśnieżanie parkingów 400 m2
  Zamawiający zakłada, że dla wykonania w/w zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy należy wykonać:
  a] 24 krotną usługę odśnieżania dróg,
  b] 12 krotną usługę odśnieżania chodników,
  c] 10 krotną usługę zwalczania gołoledzi na drogach mieszanką: 30% soli, 70% piasku.
  d] 12 krotną usługę zwalczania gołoledzi na chodnikach - sól 100%
  e] 10 krotną usługę odśnieżania chodników, przystanków PKS
 18. Przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnie żwirowe (z pospółki).
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnie żwirowe (z pospółki).

  Drogi z tłucznia kamiennego grubości 10 cm na istniejącej podbudowie
  1] Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV:
  - Dąbrówka - 260 m2
  - Dębina, ul. Jeziorna - 248 m2
  - Sowia Wola, ul. Wspólna - 200 m2
  - Pieńków - 120 m2
  - Małocice, ul. Jasna - 500 m2
  - Kazuń Bielany, ul. Modrzewiowa - 660 m2
  - Cebulice Duże, ul. Polna - 860 m2
  - Cząstków Mazowiecki, dr. 408 - 500 m2
  - Pieńków, dr. 149 - 1000 m2
  - Palmiry, ul. Miła, Dzikiej Róży, Jaśminowa - 1000 m2
  - Łomna, ul. Starej Baśni - 540 m2
  - Czeczotki, ul. Zorzy Polarnej - 320 m2
  Razem - 6208 m2
  2] Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia grubości po zagęszczeniu
  10 cm - 6208 m2.
  Drogi Żwirowe z pospółki grubości 15 cm na istniejącej podbudowie.
  3] Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV:
  - Palmiry, ul. Jaśminowa - 860 m2

  4] Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm - 860 m2.
 19. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w sezonie zimowym 2009/2010.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych o łącznej długości 161 935 mb położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w sezonie zimowym 2009/20010. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy następujące rejony: 1) Rejon I (Część 1 zamówienia) 1. Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 17 odcinkami dróg o łącznej długości 67 671 mb. położony na terenie: 2. gminy Kampinos, 3. gminy Błonie bez północno - wschodniej części, na północ od drogi krajowej nr 2 i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 4. zachodniej części gminy Leszno, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579 2) Rejon II (Część 2 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 8 odcinkami dróg o łącznej długości 36 576 mb. położony na terenie: 1. wschodniej części gminy Leszno, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579 , 2. północno -zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na północ od drogi krajowej nr 2 i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718, 3. zachodniej części gminy Stare Babice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718. 3) Rejon III (Część 3 zamówienia) 1. Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 15 odcinkami dróg o łącznej długości 57 688 mb. położony na terenie: 2. gminy Łomianki, 3. gminy Izabelin, 4. wschodniej części gminy Stare Babice, na wschód od drogi woj. nr 718 5. wschodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na wschód od drogi woj. nr 718 2. Każdy rejon stanowi oddzielną część zamówienia odpowiednio Rejon I - Część 1, Rejon II - Część 2, Rejon III - Część 3 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne rejony - części zamówienia określa wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mapa dróg powiatowych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. a. odśnieżanie drogi na całej szerokości wraz z zatokami autobusowymi, b. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych mieszanką soli z piaskiem (50 % soli i 50 % piasku/200 kg soli i 200 kg piasku na 1 km drogi) rozsypywanej na 0, 8 - 0,9 szerokości jezdni, c. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych samą solą (300 kg soli na 1 km drogi) rozsypywaną na 0,8 - 0,9 szerokości jezdni, d. odśnieżanie interwencyjne drogi według potrzeb w miejscach wyznaczonych. e. Usunięcie błota pośniegowego w razie konieczności. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błota pośniegowego usługa ta traktowana będzie jak odśnieżanie f. W przypadku wystąpienia trudnych warunków pogodowych takich jak: ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne, wykonawca zobowiązany będzie do całodobowego zapewnienia w niezbędnej ilości potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do prawidłowego utrzymania dróg..

Inne osoby dla Szczepański (733 osoby):