Kogo reprezentuje osoba

Szefler Marianna Irena

w KRS

Marianna Irena Szefler

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marianna
Drugie imię:Irena
Nazwisko:Szefler
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1941 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie), Mrągowo (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Durka Anna, Garela Zygmunt, Jakubaszko Leon, Klimczuk Cezary, Kopciński Marek, Maruchacz Izabela Justyna, Milun Katarzyna, Stefanowicz Paweł Jan, Warchulski Jerzy, Wołosz Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Papiernik Dariusz Jacek

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brem Jan, Hałgas Emil Franciszek, Jamróz Janina, Książek Teresa Iwona, Nowacki Franciszek Jan, Trzewiczek Krystyna Anna, Żabicka Krystyna, Zdrojewska Danuta Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jedlecka Magdalena Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cech Rzemiosł Różnych W Mrągowie-związek Pracodawców, Mrągowo − KRS 0000009399
 2. Miejski Klub Sportowy Mrągowia, Mrągowo − KRS 0000050551
 3. Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Mrągowo − KRS 0000282320
 4. Pro Paribus - Dla Równych, Mościska − KRS 0000242295
 5. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Moto Mazury Sp. Z O.O., Mrągowo − KRS 0000033355
 6. Przedsiębiorstwo Promiast Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000193514
 7. Spółdzielnia Handlowa W Pieckach, Piecki − KRS 0000192959
 8. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy As Mrągowo, Mrągowo − KRS 0000348443
 9. Stowarzyszenie Miast Partnerskich Mrągowo-grunberg, Mrągowo − KRS 0000067424
 10. Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Morza - Wachta, Białystok − KRS 0000142588
 11. Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego, Mrągowo − KRS 0000458920
 12. Towarzystwo Rozwoju Stolarzowic i Górnik, Bytom − KRS 0000015734
 13. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Mrągowo − KRS 0000181669
 14. Zespół Biegłych Rewidentów Storno Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000082048

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Amiga Sp. Z O.O., Windykajmy − KRS 0000053053
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Groty, Warszawa − KRS 0000050599
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa W Mrągowie, Mrągowo − KRS 0000135624

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Zaopatrzenie w wodę obiektów znajdujących się na Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia są dostawy wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę eksploatowanych przez Wykonawcę w odniesieniu do obiektów Zamawiającego zlokalizowanych w Polskiej Wsi tj. w odniesieniu do Stacji Przeładunkowej.
 2. Sprawowanie zarządu oraz konserwacja sieci burzowej na terenie miasta Mrągowo
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
  Zarząd i bieżąca konserwacja sieci deszczowej na terenie miasta Mrągowa, obejmującej 48335,86 mb rurociągów, 1 przepompownię, 1.581 szt. studni kanalizacyjnych, 17 szt. separatorów wraz z osadnikami, 2 osadniki komorowe, 3 piaskowniki oraz 391 mb rowów otwartych. Zakres zamówienia obejmuje: 1) konserwację i utrzymanie sprawności użytkowej sieci deszczowej oraz zabudowanych na niej urządzeń, polegające na: a. czyszczeniu kanalizacji deszczowej oraz utylizacji odpadów w miejscu prawem dozwolonym: - kanały o średnicy: 200-250 mm 2 razy 315-500 mm 1 raz 600-800 mm 1 raz b) czyszczeniu studni chłonnych oraz utylizacja odpadów 2 razy, c) usuwaniu awaryjnych zatorów na sieci oraz skutków ich powstania, d) konserwacji urządzeń oczyszczających ścieki opadowe (piaskowniki i separatory) - 2 razy. Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z oczyszczeniem i utylizacją odpadów oraz przekazuje zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów, e) bieżąca kontrola poziomu lustra wody Jez. Magistrackiego - 6 razy, f) remont bieżący i konserwacja urządzeń regulujących przepływ wody - 1 raz, g) utrzymanie rowów otwartych (wykaszanie skarp, odmulanie, oczyszczanie wlotów i wylotów) i utylizacja odpadów - 2 razy, h) konserwacja i serwis pomp w przepompowni ścieków. 2) utrzymanie sprawności technicznej oraz czynności naprawcze na sieci i zabudowanych urządzeniach, polegające na: a) studnie rewizyjne: - regulacji włazów do 10 szt. - wymianie włazów do 5 szt. - uzupełnianiu pokryw do włazów do 10 szt. - uzupełnianiu pierścieni do włazów do 10 szt. 3) podejmowanie działań w zakresie usuwania skutków ponadnormatywnych opadów, powodujących zalania, podtopienia itp., polegające na: - odpompowaniu , wywozie i utylizacji ścieków na oczyszczalni ścieków na podstawie protokołu konieczności, wg stawki w zł brutto za 1m3, - innych pracach, nie objętych zakresem czynności istotnie związanych z zakresem przedmiotowym zamówienia, na podstawie protokołu konieczności, wg stawki roboczogodziny. 4) wykonywanie funkcji zarządcy, polegające na: a) przechowywaniu dokumentacji i prowadzeniu ewidencji technicznej oraz bieżącym aktualizowaniu dokumentacji (również dokumentacji będącej w Urzędzie Miejskim), b) wydawaniu opinii, ekspertyz w zakresie możliwości rozbudowy sieci, podłączaniu następnych odbiorców, takich jak: zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty komercyjne itp. c) wydawaniu warunków technicznych, uzgadnianiu dokumentacji technicznej, uzgadnianiu dokumentacji technicznej na budowę przyłączy do istniejącej sieci oraz ich odbiorze technicznym i włączeniu do eksploatacji, d) uzgadnianiu dokumentacji na budowę instalacji do innych obiektów, których lokalizacja mogłaby kolidować z istniejącą siecią, e) nadzorze, przeglądach, uczestnictwie w odbiorach końcowych, gwarancyjnych i technicznych budowanych urządzeń, f) wnioskowaniu o nakłady finansowe przeznaczone na dokonywanie czynności przekraczającej zakres robót i usług określonych umową (modernizacja, przebudowa, dokumentacja, opinie, ekspertyzy itp.), w terminie do 30 września 2012 r., g) ochronie administracyjnej i prawnej urządzeń, o których mowa w niniejszej umowie, przed osobami fizycznymi i prawnymi działającymi na szkodę i niekorzyść. Ilekroć w umowie jest mowa o bieżącej konserwacji, awarii i remoncie bieżącym, należy przez to rozumieć : - bieżąca konserwacja sieci burzowej - obejmuje czynności mające na celu zmniejszenie zużycia sieci burzowej i jej urządzeń , umożliwiając normalne użytkowanie sieci tj. utrzymanie sieci i urządzeń w czystości (oczyszczanie osadników, piaskowników, separatorów, studni rewizyjnych lub ręczne oczyszczanie najbliższych odcinków sieci burzowej wraz z wywozem osadów, płukanie sieci sprzętem ciśnieniowym), zabezpieczenie powierzchni metalowych od korozji, uszczelnianie, a przede wszystkim utrzymanie sieci burzowej w pełnej sprawności eksploatacyjnej, - remonty bieżące sieci burzowej - obejmują czynności, które mają na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego zużytych w czasie eksploatacji elementów sieci burzowej i przywracają w całości lub w części obniżoną w wyniku eksploatacji pierwotną użyteczność sieci, - usuwanie awarii - obejmuje czynności, które mają na celu doprowadzenie do stanu należytego uszkodzonych elementów sieci burzowej i przywracają pierwotną użyteczność sieci, a w szczególności: a/ wymianę zniszczonego rurociągu do 0,5% długości konserwowanej sieci burzowej, b/ wymianę zniszczonej nadbudowy studni rewizyjnej sieci burzowej, d/ wymianę części w pompach ściekowych. - awaria - jest to uszkodzenie lub zepsucie elementu sieci burzowej lub urządzeń zabudowanych na sieci, uniemożliwiające lub ograniczające prawidłowe użytkowanie sieci burzowej. 5) Roboty ujęte w zakresie rzeczowym Wykonawca winien wykonywać rzetelnie bez dodatkowych dyspozycji ze strony Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Wykonawca zabezpiecza własnym staraniem i na koszt własny zaplecze materiałowe oraz transport dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. 6) Do usunięcia awarii sieci burzowej Wykonawca przystąpi nie później niż w ciągu 120 minut, od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego lub stwierdzenia awarii przez Wykonawcę. Zabezpieczenia i oznakowania terenu Wykonawca dokona nie później niż w ciągu 30 minut od powzięcia wiedzy. 7) Jeżeli w toku realizacji umowy zwiększy się długość miejskiej sieci burzowej o 1 %, Wykonawca zobowiązany jest przyjąć konserwację w ramach niniejszej umowy bez zwiększenia wynagrodzenia.
 3. Sprawowanie zarządu oraz konserwacja sieci burzowej na terenie miasta Mrągowo
  Zamawiający: Gmina Miasto Mrągowo, Mrągowo
  Zarząd i bieżąca konserwacja sieci deszczowej na terenie miasta Mrągowa, obejmującej 46.474,66 mb rurociągów (w tym 436 mb rurociągu tłocznego), 1 przepompownię, 1.490 szt. studni kanalizacyjnych, 15 szt. separatorów wraz z osadnikami (w tym 2 osadniki komorowe, 3 piaskowniki) oraz 391 mb rowów otwartych.
  Zakres zamówienia obejmuje:
  1. konserwację i utrzymanie sprawności użytkowej sieci deszczowej oraz zabudowanych na niej urządzeń, polegające na:
  a) czyszczeniu kanalizacji deszczowej oraz utylizacji odpadów na składowisku w Polskiej Wsi:
  - kanały o średnicy: 200-250 mm 2 razy/rok
  315-500 mm 1 raz/rok
  600-800 mm 1 raz/2 lata,
  b) czyszczeniu studni chłonnych oraz utylizacja odpadów 2 razy/rok,
  c) usuwaniu awaryjnych zatorów na sieci oraz skutków ich powstania,
  d) konserwacji urządzeń oczyszczających ścieki opadowe (piaskowniki i separatory) - 2 razy/rok. Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z oczyszczeniem i utylizacją odpadów oraz przekazuje zamawiającemu karty przekazania odpadów,
  e) bieżąca kontrola poziomu lustra wody Jez. Magistrackiego - 6 razy/rok,
  f) remont bieżący i konserwacja urządzeń regulujących przepływ wody - 1 raz/rok,
  g) utrzymanie rowów otwartych ( wykaszanie skarp, odmulanie, oczyszczanie wlotów i wylotów) i utylizacja odpadów - 2 razy/rok,
  h) konserwacja i serwis 2 szt. pomp w przepompowni ścieków.
  2. utrzymanie sprawności technicznej oraz czynności naprawcze na sieci i zabudowanych urządzeniach, polegające na:
  a) studnie rewizyjne: - regulacji włazów do 10 szt./rok
  - wymianie włazów do 5 sz./rok
  - uzupełnianiu włazów do 10 szt./rok
  - uzupełnianiu pokryw do włazów do 10 szt./rok
  - uzupełnianiu pierścieni do włazów do 10 szt./rok
  b) wpusty uliczne: - uzupełnianiu i wymiana kratek do 15 szt./rok,
  3. podejmowanie działań w zakresie usuwania skutków ponadnormatywnych opadów, powodujących zalania, podtopienia itp., polegające na:
  a) odpompowaniu , wywozie i utylizacji ścieków na oczyszczalni ścieków na podstawie protokołu konieczności, wg stawki w zł brutto za 1m3,
  b) innych pracach, nie objętych zakresem czynności istotnie związanych z zakresem przedmiotowym zamówienia, na podstawie protokołu konieczności, wg stawki roboczogodziny.
  4. wykonywanie funkcji zarządcy, polegające na:
  a) przechowywaniu dokumentacji i prowadzeniu ewidencji technicznej oraz bieżącym aktualizowaniu dokumentacji (również dokumentacji będącej w Urzędzie Miejskim),
  b) wydawaniu opinii, ekspertyz w zakresie możliwości rozbudowy sieci, podłączaniu następnych odbiorców, takich jak : zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty komercyjne itp.
  c) wydawaniu warunków technicznych, uzgadnianiu dokumentacji technicznej, uzgadnianiu dokumentacji technicznej na budowę przyłączy do istniejącej sieci oraz ich odbiorze technicznym i włączeniu do eksploatacji,
  d) uzgadnianiu dokumentacji na budowę instalacji do innych obiektów, których lokalizacja mogłaby kolidować z istniejącą siecią,
  e) nadzorze, przeglądach, uczestnictwie w odbiorach końcowych, gwarancyjnych i technicznych budowanych urządzeń,
  f) wnioskowaniu o nakłady finansowe przeznaczone na dokonywanie czynności przekraczającej zakres robót i usług określonych umową (modernizacja, przebudowa, dokumentacja, opinie, ekspertyzy itp.), w terminie do końca miesiąca września każdego roku,
  g) ochronie administracyjnej i prawnej urządzeń, o których mowa w niniejszej umowie, przed osobami fizycznymi i prawnymi działającymi na szkodę i niekorzyść.
  Ilekroć w umowie jest mowa o bieżącej konserwacji, awarii i remoncie bieżącym, należy przez to rozumieć :
  - bieżąca konserwacja sieci burzowej - obejmuje czynności mające na celu zmniejszenie zużycia sieci burzowej i jej urządzeń , umożliwiając normalne użytkowanie sieci tj. utrzymanie sieci i urządzeń w czystości (oczyszczanie osadników, piaskowników, separatorów, studni rewizyjnych lub ręczne oczyszczanie najbliższych odcinków sieci burzowej wraz z wywozem osadów, płukanie sieci sprzętem ciśnieniowym), zabezpieczenie powierzchni metalowych od korozji, uszczelnianie, a przede wszystkim utrzymanie sieci burzowej w pełnej sprawności eksploatacyjnej,
  - remonty bieżące sieci burzowej - obejmują czynności, które mają na celu doprowadzenie do należytego stanu technicznego zużytych w czasie eksploatacji elementów sieci burzowej i przywracają w całości lub w części obniżoną w wyniku eksploatacji pierwotną użyteczność sieci,
  - usuwanie awarii - obejmuje czynności, które mają na celu doprowadzenie do stanu należytego uszkodzonych elementów sieci burzowej i przywracają pierwotną użyteczność sieci, a w szczególności:
  a/ wymianę zniszczonego rurociągu do 0,5% długości konserwowanej sieci burzowej,
  b/ wymianę zniszczonej nadbudowy studni sieci burzowej,
  c/ wymianę zniszczonej nadbudowy wpustu ulicznego sieci burzowej,
  d/ wymianę części w pompach ściekowych.
  - awaria - jest to uszkodzenie lub zepsucie sieci burzowej lub urządzeń zabudowanych na sieci, uniemożliwiające lub ograniczające prawidłowe użytkowanie sieci burzowej.
  5. Roboty ujęte w zakresie rzeczowym wykonawca winien wykonywać rzetelnie bez dodatkowych dyspozycji ze strony Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Wykonawca zabezpiecza własnym staraniem i na koszt własny zaplecze materiałowe dla potrzeb realizacji niniejszej umowy.
  6. Do usunięcia awarii sieci burzowej Zleceniobiorca przystąpi nie później niż w ciągu 60 minut, od zgłoszenia telefonicznego przez Zleceniodawcę lub stwierdzenia awarii przez Zleceniobiorcę.
  7. Jeżeli w toku realizacji umowy zwiększy się długość miejskiej sieci burzowej o 1 %, wykonawca zobowiązany jest przyjąć konserwację w ramach niniejszej umowy bez zwiększenia wynagrodzenia

Inne osoby dla Szefler (51 osób):