Kogo reprezentuje osoba

Szemraj Aneta

w KRS

Aneta Szemraj

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Aneta
Nazwisko:Szemraj
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1974 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Solec-zdrój (Świętokrzyskie)
Przetargi:28 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Anyż Robert, Bąk Teresa, Banach Tomasz, Bebel Maria Teresa, Bilska Irena, Boczek Zdzisław Jan, Bonar Agata, Bryl Monika, Bławat Anna, Ciach Łukasz, Czernek Kinga, Czerwiec Krzysztof Feliks, Czwartosz Śliwa Maria, Dragan Edyta, Durma Jolanta, Dziorek Jan Wiesław, Dziuba Józef, Frankowska Robak Anna, Gawłowicz Małgorzata, Goćwin Krystyna, Gorycka Elżbieta, Gręda Robert, Gryc Renata, Jabłońska Agnieszka, Janecki Kazimierz Stanisław, Jasielska Barbara, Jendrycha Bogusława, Jodłowska Izabela, Kaczmarczyk Grażyna, Kaczmarczyk Krzysztof, Kaczmarczyk Teresa, Kapinos Anna, Kochańczyk Janusz, Kokocińska Monika, Kolanowski Tomasz, Kopczyk Dziekan Joanna, Korus Leszek, Kozub Edyta, Kołodziej Przemysław, Kret Jolanta, Krupa Monika, Kusik Zygmunt, Kustra Janina, Lasota Wiesław Józef, Majsak Kazimiera, Miałkowska Monika, Nowak Wojciech Maciej, Nurek Rafał, Olszewska Jadwiga, Pasieko Halina, Pawlak Krystyna, Pawlik Anna, Pałys Teresa, Polak Józef, Pompa Norbert, Półtorak Teresa, Pucicka Maria, Pytko Konrad, Radosz Radosław, Stąpór Danuta, Stawska Aleksandra, Stylska Anna, Swatek Edward, Szafraniec Moćko Marta, Szałach Jan Marian, Szczepanek Władysława, Szcześniak Jolanta, Szymański Stanisław Tomasz, Słowik Leszek, Traczyk Agnieszka, Uss Wąsowicz Alicja, Walewski Marian Andrzej, Walicka Zwolska Małgorzata Justyna, Wieczorek Maria, Wietkowska Izabela Elżbieta, Wójcik Katarzyna, Wójcik Wacław Władysław, Wójcikowska Dorota, Wyrzykowska Anna Maria, Zielińska Teresa, Łodej Maria, Łosin Grzegorz, Łukasiewicz Łukasz, Łukawska Wiesława

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Niedolaz Stanisław Andrzej

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademia Kobiet Twórczych Akt, Obrazów − KRS 0000328491
 2. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Sandomierz − KRS 0000054684
 3. Nadwiślański Bank Spółdzielczy W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000121524
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Beszowej, Beszowa − KRS 0000071808
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Długołęce, Długołęka − KRS 0000028354
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Solcu-zdroju, Solec-zdrój − KRS 0000189098
 7. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 8. Spółdzielnia Pracy Wumet W Staszowie, Staszów − KRS 0000107090
 9. Stowarzyszenie Cyfrowa Galicja, Tarnów − KRS 0000286247
 10. Stowarzyszenie Mieszkańców Obszaru Płaszów-myśliwska, Kraków − KRS 0000418231
 11. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów, Pacanów − KRS 0000171631
 12. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Puls Dla Rozwoju, Błonie − KRS 0000545704
 13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pliskowola, Pliskowola − KRS 0000358239
 14. Stowarzyszenie Pogoda Ducha, Klimontów − KRS 0000405885
 15. Stowarzyszenie Przyjaciół Łubnic, Łubnice − KRS 0000303777
 16. Stowarzyszenie Yacht Club Bezan, Tarnów − KRS 0000017077

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Pomost, Kielce − KRS 0000323015
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Koprzywnicy, Koprzywnica − KRS 0000128671
 3. Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Samopomoc Chłopska, Sandomierz − KRS 0000131880
 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani, Kraków − KRS 0000151066
 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Dla Młodych, Kraków − KRS 0000102922
 6. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Osieku, Osiek − KRS 0000068513
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej, Staszów − KRS 0000154434

Powiązane przetargi (28 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego typu średniego, kwota 613 953,00 zł
  Zamawiający: Gmina Szczucin, Szczucin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości do kwoty 613 953,00 zł (słownie złotych: sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 00/100) w tym: - część A - w kwocie 313 953,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015r. nr IXA/763/IS/15, - część B - w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego. Gmina Szczucin, na podstawie umowy Nr IXA/763/IS/15 z dnia 20 listopada 2015r. zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Szczucin uzyskała dofinansowanie na Projekt pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” realizowany z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Gmina Szczucin, po zakończeniu realizacji w/w Projektu wystąpi do Województwa Małopolskiego z wnioskiem o płatność końcową, na podstawie którego nastąpi zwrot do budżetu Gminy Szczucin środków finansowych wydatkowanych przez Gminę Szczucin na zapłatę zobowiązań z tytułu wykonania w/w umowy. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę części przedmiotowego kredytu w kwocie 313 953,00 zł zaciągniętego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie projektu pn.: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015r. nr IXA/763/IS/15. Pozostała część kredytu w kwocie 300 000,00 zł zaciągniętego z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego, w zakresie pokrycia zobowiązań własnych, zostanie spłacona w dniu 31 marca 2018 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz w dniu 31 marca 2019 r. w kwocie 200 000,00 zł. Wymagania szczegółowe: 1. Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2. Okres spłaty kredytu: - w zakresie części A - spłata kredytu niezwłocznie po zrefundowaniu środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r. - w zakresie części B – od upływu okresu karencji tj. od 31 marca 2018 r. 3. Karencja spłaty kredytu: - w zakresie części A - do następnego dnia po dniu wpływu na rachunek bankowy Gminy Szczucin środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. - w zakresie części B – do dnia 30 marca 2018 r. 4. Spłata kapitału – - w zakresie części A - jednorazowo lub w transzach, każdorazowo w wysokości kwoty środków zrefundowanych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w dniu roboczym następującym po dniu wpływu tych środków finansowych na rachunek Gminy Szczucin; Spłata kredytu w zakresie części A nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 r. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od Gminy Szczucin termin refundacji środków finansowych wydłuży się poza dzień 31 stycznia 2018 r., Bank będzie naliczał Kredytobiorcy (Gminie Szczucin) odsetki według zasad wynikających ze złożonej przez Bank oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu spłaty kapitału wyznaczając nowy termin poprzez sporządzenie aneksu do umowy kredytowej. - w zakresie części B – w dniu 31 marca 2018 r. w kwocie 100 000,00 zł oraz w dniu 31 marca 2019 r. w kwocie 200 000,00 zł. na podstawie informacji przekazanej przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności rat kapitałowych. 5. Spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. 6. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. 7. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 8. Oprocentowanie – wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku: a) Stopa bazowa: średniomiesięczna stawka 1M WIBOR z miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej. b) Marża Wykonawcy banku w wysokości ……… % kwoty kredytu - stała dla całego okresu kredytowania. c) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365/366 dni, od dnia przekazania kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Dla przygotowania oferty wraz z ceną ofertową Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: - spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, - WIBOR 1M w wysokości 1,6600 % z dnia 28 kwietnia 2017 r., - kredyt będzie udzielony w jednej transzy w kwocie 613 953,00 zł w dniu 12 czerwca 2017 r., - spłata kredytu w zakresie części A w kwocie 313 953,00 zł nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r., - spłata kredytu w zakresie części B: 31 marca 2018 r. - 100 000,00 zł, 31 marca 2019 r. - 200 000,00 zł, - marża kredytu w wysokości zaoferowanej w ofercie przetargowej, - prowizja bankowa w wysokości zaoferowanej w ofercie przetargowej. 10. Stała prowizja bankowa będzie naliczana każdorazowo od postawionej do dyspozycji transzy kredytu w wysokości ..... % transzy kredytu. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmniejszenia kwoty kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków bez konsekwencji żadnych prowizji i opłat. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości spłaty kredytu przed terminem bez konsekwencji żadnych prowizji i opłat. 13. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca obowiązywania umowy. 14. Kredyt w kwocie 613 953,00 zł będzie dostępny jednorazowo lub w transzach najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r. 15. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „In blanco” z deklaracja wekslową. 16. Termin spłaty rat kredytu będzie wyglądał następująco: - w zakresie części A w kwocie 313 953,00 zł - spłata kredytu niezwłocznie po zrefundowaniu środków finansowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5.Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r. - w zakresie części B – : 31 marca 2018 r. - 100 000,00 zł 31 marca 2019 r. - 200 000,00 zł
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 2 000 000 zł. Z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów
  Warunki uzyskania i spłaty kredytu:
  1. Okres kredytowania: 8 lat
  2. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych : 7 listopada 2016 r. (środki z kredytu zostaną uruchomione jednorazowo) Uwaga: Dla potrzeb sporządzenia przez Wykonawców porównywalnych ofert przetargowych przyjmuje się, że powyższa data będzie faktyczną datą postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego. W przypadku przesunięcia terminu w wyniku przedłużenia się procedury przetargowej termin postawienia do dyspozycji środków finansowych będzie najbliższym możliwym terminem nie później jednak niż do dnia 15 listopada 2016r.)
  3. Okres spłaty kapitału: raty płatne w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, a ostatnia rata w dniu 31 grudnia 2024r.
  4. Karencja w spłacie rat kapitałowych pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2017 r. ,ostatnia 31.12.2024r.
  5. Oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazowa WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczone jako średnia arytmetyczna z trzech miesięcy poprzedzających okres obrachunkowy oraz stałej marzy zaproponowanej przez Wykonawcę. Zmiana stopy oprocentowania następować będzie w pierwszym dniu roboczym kwartału kalendarzowego i tak wyliczona wartość będzie stopą obowiązującą w bieżącym kwartale kalendarzowym.
  6. Odsetki liczone będą od kwoty pozostałego do spłaty kredytu
  7. Okresy odsetkowe: 33 raty płatne w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, pierwsza rata płatna 31.12.2016 r. a ostatnia w dniu 31.12.2024r.
  8. Inne opłaty (w tym prowizja banku) nie wystąpią
  9. Rodzaj zabezpieczenia : weksel /in blanco/ wraz z deklaracją wekslową.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji
  11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji 12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
  13. Jeżeli dzień zapłaty kredytu i odsetek przypada na dzień wolny od pracy – spłata będzie dokonywana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu przy czym za dni wolne od pracy Zamawiający uznaje dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty
 3. Bankowa obsługa budżetu Gminy Klimontów wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi rachunków budżetu Gminy Klimontów oraz jednostek organizacyjnych (rachunki podstawowe, pomocnicze: depozyty, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, rachunki wydzielone jednostek oświatowych) polegającej na 1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących Gminy Klimontów oraz jej jednostek organizacyjnych z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń.2. Otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej Gminy i jej jednostek organizacyjnych.3.Otwarciu i prowadzeniu nowych rachunków bieżących i pomocniczych w zależności od potrzeb Zamawiającego.4. Realizacji poleceń przelewów w wersji papierowej i elektronicznej.5. Realizacji poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach.6. Przyjmowaniu wszystkich wpłat gotówkowych. 7. Dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków bankowych na podstawie czeków. 8. Wydawaniu blankietów czeków gotówkowych. 9. Sporządzaniu codziennych wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego. 10. Oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. 11. Umożliwieniu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych. 12. Oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach lokat. 13. Zapewnieniu elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk. 14. Wydawaniu opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. 15. Potwierdzaniu sald. 16. Zamykaniu rachunków bankowych zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 17. Wykonywaniu innych typowych czynności bankowych, obejmujących obsługę bankową budżetu, zaistniałych w trakcie wykonywania zamówienia np. zmiana wzorów podpisów, potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 18. Udzielaniu na wniosek Zamawiającego krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej na dany rok w uchwale budżetowej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone według stawki WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, powiększone o stałą marżę banku II Wymagania co do realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Od pierwszego dnia obowiązywania umowy Wykonawca zapewni prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Klimontów w siedzibie, placówce, oddziale lub filii banku - znajdujących się w miejscowości Klimontów. 2. Nie przewiduje się prowizji z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. 3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej w szczególności powinno polegać na: możliwości wysyłania przelewów za pośrednictwem Internetu w formie elektronicznej, możliwości generowania wyciągów bankowych, możliwości uzyskiwania informacji o operacjach na rachunkach i saldach, możliwości dokonywania lokat, możliwości przeglądania historii operacji na rachunkach, tworzeniu zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, udzieleniu wsparcia informatycznego w razie awarii programu, instalacji systemu bankowości elektronicznej i przeszkoleniu pracowników. 4. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk oraz przeszkolenie pracowników bez opłat i prowizji. 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego bez opłat i prowizji. 6. Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku pomiędzy rachunkami gminy i jednostek. 7. Brak prowizji i opłat od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, którzy posiadają rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego. 8. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz zmiana wzorów podpisów bez opłat i prowizji. 9. Brak opłat i prowizji od czynności likwidacji (zamykania) rachunków. 10. Ewentualne reklamacje usługi będą załatwianie przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia. 3. Zamówieniem niniejszym objąć należy następujące jednostki: 1. Urząd Gminy w Klimontowie, 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie, 3. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Klimontowie, 4. Przedszkole samorządowe w Klimontowie, 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klimontowie, 6. Gimnazjum w Klimontowie, 7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, 8. Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, 9. Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie
 4. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 700 000 ZŁ
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Klimontów w wysokości 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) o okresie spłaty do 31 marca 2029 r. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 5. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 2 000 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 2 000 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów zgodnie z Uchwałą Nr 691.2015 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 października 2014 r.
  2. Warunki kredytu:
  a. Okres kredytowania: 9 lat
  b. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych : 30 listopada 2015 r.
  c. Okres spłaty kapitału: 36 rat płatnych w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, a ostatnia rata w dniu 31 grudnia 2024r.
  d. Karencja w spłacie rat kapitałowych pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2015 r., ostatnia 31.12.2024r.
  e. Oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazowa WIBOR 3M powiększoną o marżę zaproponowana przez Wykonawcę
  f. Wysokość stawki bazowej określana na okres trzech miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech miesięcy poprzedzających okres jej obowiązywania
  g. Odsetki liczone będą od kwoty pozostałego do spłaty kredytu
  h. Okresy odsetkowe: 37 rat płatnych w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, pierwsza rata płatna 31.12.2015 r. a ostatnia w dniu 31.12.2024r.
  i. Inne opłaty (w tym prowizja banku) nie wystąpią
  j. Rodzaj zabezpieczenia : weksel /in blanco/ wraz z deklaracją wekslową.
  k. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania części kredytu postawionego do jego dyspozycji
  l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji
  m. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich
 6. Kredyt długoterminowy dla Gminy Dębowiec
  Zamawiający: Urząd Gminy Dębowiec, Dębowiec
  Kredyt długoterminowy dla Gminy Dębowiec
 7. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 860 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  Zamawiający: Gmina Szczucin, Szczucin
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu w wysokości do kwoty 1
  860000,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy zł) w
  tym: z przeznaczeniem na bieżące finansowanie zadań zaplanowanych w
  wydatkach majątkowych Gminy Szczucin w 2015 r. Kredyt będzie spłacany
  począwszy od 31 października 2015 r. w ciągu 9 lat, w 2016r. kwota 38448,00 w
  każdym następnym roku po jednej racie w kwocie 227 694,00 zł, płatne w
  terminach do 31 października każdego roku. Wymagania szczegółowe: 1. Waluta
  kredytu: złoty polski (PLN) 2. Okres spłaty kredytu: - 108 miesięcy od upływu
  okresu karencji tj. od 31 października 2016 r. 3. Karencja spłaty kredytu: - do 30
  października 2016 r. 4. Spłata kapitału - - od upływu karencji tj. od 31 października
  2016 r. w 2016r rata 38 448,00 w każdym następnym roku po jednej racie w
  kwocie 227 694,00 zł płatnej w terminie do 31 października każdego roku, na
  podstawie informacji przekazanej przez bank. Dopuszcza się wstępne
  informowanie przez bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą płatności rat
  kapitałowych. 5. Spłata odsetek następuje od dnia przekazania transzy kredytu w
  okresach kwartalnych, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał
  kalendarzowy na podstawie zawiadomienia przesłanego przez bank. Dopuszcza
  się wstępne informowanie przez bank w drodze faxu w terminie 7 dni przed datą
  płatności odsetek. 6. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od
  zaciągniętego kredytu. 7. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek
  przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty
  kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 8.
  Oprocentowanie - wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa
  powiększona o stałą marżę banku: a) Stopa bazowa: średniomiesięczna stawka
  1M WIBOR z miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej. b)
  Marża banku w wysokości procent kwoty kredytu - stała dla całego okresu
  kredytowania. c) Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanych
  kwot kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365-366 dni, od dnia przekazania kredytu do
  dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. 9. Dla przygotowania oferty wraz z
  ceną ofertową wykonawca zobowiązany jest przyjąć: - spłata odsetek następuje od
  dnia przekazania transzy kredytu w okresach kwartalnych, na koniec każdego
  miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, - WIBOR 1M w wysokości 1,66
  procent z dnia 30 czerwca 2015 r., - kredyt będzie udzielony w jednej transzy w
  dniu 31 lipca 2015 r., - marża kredytu w wysokości zaoferowanej w ofercie
  przetargowej, - prowizja bankowa w wysokości zaoferowanej w ofercie
  przetargowej. 10. Stała prowizja bankowa będzie naliczana każdorazowo od
  postawionej do dyspozycji transzy kredytu w wysokości procent transzy
  kredytu. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmniejszenia kwoty
  kredytu w przypadku zmniejszenia planu wydatków bez żadnych prowizji i opłat.
  12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości spłaty kredytu przed
  terminem bez żadnych prowizji i opłat. 13. W przypadku spłaty kredytu we
  wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do
  końca umowy. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia
  planowanych środków finansowych pomiędzy zadaniami, na realizację których
  zaciągany jest przedmiotowy kredyt. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
  zmiany terminów i kwot spłaty rat kapitałowych w okresie trwania umowy
  kredytowej, bez dodatkowych opłat i prowizji. 16. Kredyt w kwocie 1 860000,00 zł
  będzie dostępny jednorazowo lub w transzach najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015
  r. 17. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco z deklaracja wekslową.
  18. Termin spłaty rat kredytu będzie wyglądał następująco: 31 październik 2016 r. -
  38448,00 zł 31 październik 2017 r. - 227694,00 zł 31 październik 2018 r. - 227
  694,00 zł 31 październik 2019 r. - 227694,00 zł 31 październik 2020 r. - 227
  694,00 zł 31 październik 2021 r. - 227 694,00 zł 31 październik 2022 r. - 227
  694,00 zł 31 październik 2023 r. - 227 694,00 zł 31 październik 2024 r. - 227
  694,00 zł
 8. Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Tryńcza, Tryńcza
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Zamawiający ustala następujące warunki dotyczące zamówienia: 1) wysokość kredytu 1 000 000,00 PLN; 2) okres kredytowania od maj 2015 r. do grudzień 2019 r.; 3) wypłata kredytu będzie uruchomiona w maju 2015 r.; dla potrzeby obliczenia kosztów odsetek za datę wypłaty całości kredytu przyjmuje się 14.05.2015r. 4) zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji 5) spłata odsetek w ratach kwartalnych, w terminach: -30.06.2015r. -30.09.2015r. -31.12.2015r. -31.03.2016r. -30.06.2016r. -30.09.2016r. -31.12.2016r. -31.03.2017r. -30.06.2017r. -30.09.2017r. -31.12.2017r. -31.03.2018r. -30.06.2018r. -30.09.2018r. -31.12.2018r. -31.03.2019r. -30.06.2019r. -30.09.2019r. -31.12.2019r 6) spłata kredytu w ratach kwartalnych, w terminach i kwotach: -31.03.2016r. w wysokości 62 500,00zł -30.06.2016r. w wysokości 62 500,00zł -30.09.2016r. w wysokości 62 500,00zł -31.12.2016r. w wysokości 62 500,00zł -31.03.2017r. w wysokości 62 500,00zł -30.06.2017r. w wysokości 62 500,00zł -30.09.2017r. w wysokości 62 500,00zł -31.12.2017r. w wysokości 62 500,00zł -31.03.2018r. w wysokości 62 500,00zł -30.06.2018r. w wysokości 62 500,00zł -30.09.2018r. w wysokości 62 500,00zł -31.12.2018r. w wysokości 62 500,00zł -31.03.2019r. w wysokości 62 500,00zł -30.06.2019r. w wysokości 62 500,00zł -30.09.2019r. w wysokości 62 500,00zł -31.12.2019r. w wysokości 62 500,00zł 7) oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę WIBOR dla terminu 3 miesięcznego plus stała marża banku w okresie obowiązywania umowy; 8) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 9) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia kredytu; 10) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu niewykorzystanego w części kredytu; 11) zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat i prowizji z tytułu wydawanych zaświadczeń, opinii oraz ewentualne sporządzanie aneksów lub za wcześniejszą spłatę kredytu; 12) zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego dokonania wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; 13) naliczanie odsetek od momentu uruchomienia kredytu kwartalnie za faktyczną liczbę dni odsetkowych oraz faktyczną wykorzystaną i niespłaconą wartość kredytu; 14) rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Bankiem będą dokonywane w PLN (złotych polskich); 15) wymagany czas uruchomienia kredytu najpóźniej do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego; 3. W ofercie należy podać łączny koszt kredytu tj. wibor+marżę, który będzie jedynym kryterium wyboru oferty; 4. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległości wobec ZUS i US oraz, że wszystkie zobowiązania wobec zawartych umów regulowane są na bieżąco. 5. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiający do SIWZ załącza następujące dokumenty: 1) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 2) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.03.2015r.; 3) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 4) Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do 31.03.2015r.; 5) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 6) Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do 31.03.2015r.; 7) Rb-27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 8) Rb-27 S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.03.2015r.; 9) Rb-28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2014r.; 10) Rb-28 S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.03.2015r.; 11) Uchwała budżetowa Gminy Tryńcza na rok 2015; 12) Uchwała nr 12/11/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tryńcza; 13) Uchwała nr IV/32/2015 Rady Gminy Tryńcza z dnia 24 marzec 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2015r.; 14) zarządzenie nr 33/04/2015 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 20 kwiecień 2015r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego; 15) Uchwała składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tryńcza długoterminowego kredytu w kwocie 1 000 000,00zł do wglądu przed podpisaniem umowy ; 6. Dodatkowe sprawozdania finansowe są do wglądu w Referacie Finansów Urzędu Gminy w Tryńczy. 7. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów wymienionych w przedmiocie zamówienia zostaną odrzucone
 9. UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU INWESTYCYJNEGO
  Zamawiający: Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna, Busko-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.000.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie lub refinansowanie inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Termomodernizacja budynków Uzdrowisko Busko - Zdrój S.A.
 10. Udzielenie i obsług kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 1 500 000 zł
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do łącznej wysokości 1 500 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów zgodnie z Uchwałą Nr 2919.2014 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 października 2014 r. Warunki kredytu: a. Okres kredytowania: 10 lat b. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych : 17 listopada 2014 r. c. Okres spłaty kapitału:40 rat płatne w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, a ostatnia rata w dniu 31 grudnia 2024r. d. Karencja w spłacie rat kapitałowych pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2015 r. ,ostatnia 31.12.2024r. e. Oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę bazowa WIBOR 3M powiększoną o marżę zaproponowana przez Wykonawcę f. Wysokość stawki bazowej określana na okres trzech miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech miesięcy poprzedzających okres jej obowiązywania g. Odsetki liczone będą od kwoty pozostałego do spłaty kredytu h. Okresy odsetkowe: 41 rat płatnych w okresach kwartalnych w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, pierwsza rata płatna 31.12.2014 r. a ostatnia w dniu 31.12.2024r. i. Inne opłaty (w tym prowizja banku) nie wystąpią j. Rodzaj zabezpieczenia : weksel /in blanco/ wraz z deklaracją wekslową. k. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania tylko części kredytu postawionego do jego dyspozycji l. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji m. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
 11. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 601,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Czchów, Czchów
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 601,00 zł. Okres kredytowania: lata 2014 - 2022 1)Uruchomienie kredytu planowane jest w jednej transzy : transza - 12 grudnia 2014 roku 2)Karencja w spłacie kapitału do 31.03.2016 r. 3)Wymagany harmonogram spłat odsetek - odsetki naliczane i spłacane kwartalnie na ostatni dzień każdego ostatniego miesiąca kwartału ( marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień ) począwszy od 31.12.2014 r. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu i odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę ( kredytu i odsetek) w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie spłaty. Spłata rat odsetkowych i kapitałowych zaplanowana na 31 grudnia będzie dokonana w ostatnim dniu roboczym danego roku. Oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 3M + marża banku. Marża banku będzie wielkością stałą wyrażona w procentach w skali roku i będzie obowiązywała przez cały okres kredytowania. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane kwartalnie według rzeczywistej liczby dni występujących w danym roku (365/366 dni) i od rzeczywistego zadłużenia. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nie uruchomionego. 4)Odsetki z tytułu niespłaconej w terminie raty kredytu nie mogą być wyższe od wysokości odsetek ustawowych obowiązujących w danym okresie. 5)Zamawiający nie wyraża zgody na kapitalizację odsetek. 6)Nie przewiduje się prowizji: jednorazowej przygotowawczej, za administrowanie kredytem, za postawienie do dyspozycji kwoty kredytu, od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części od przedłużenia okresu kredytu, od zaangażowania od kwoty niewykorzystanej przyznanego kredytu oraz wszelkich innych zmian wymienionych w specyfikacji wprowadzonych do umowy w trakcie jej realizacji a także ewentualnego przewalutowania kredytu po wejściu Polski do strefy EURO. 7)Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8)Zastrzega się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. 9)Kredyt zostanie uruchomiony na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego poprzez przelanie kwoty kredytu na rachunek podstawowy Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ.
 12. Udzielenie długoterminowego kredytu.
  Zamawiający: Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Baćkowice
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem zakup pojemników na odpady. 2. Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku. 3. Uruchomienie kredytu nastąpi jednorazowo na podstawie dyspozycji Zamawiającego, a ostateczny termin jego uruchomienia to 30.11.2013 roku. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczenia prowizji od udzielonego kredytu. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów i prowizji. 6. Z tytułu przesunięcia spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat ani prowizji. Zmiana terminu płatności rat kapitałowych wymaga formy pisemnej w postaci zawarcia stosownego aneksu do umowy. 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu (okresu kredytowania) na czas oznaczony poprzez zawarcie przedmiotowego aneksu do umowy kredytowej. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w niniejszych postanowieniach. 8. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 9. Oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stawki - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca. 10. Odsetki będą płatne zawsze na koniec każdego miesiąca od salda kredytu. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu..
 13. Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  Przedmiot zamówienia: - Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów. Opis Przedmiotu zamówienia: - kredyt krótkoterminowy, - kwota kredytu 1.050.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów w roku 2013, - oprocentowanie - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku, - uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym wniosek może być złożony 1 lutego 2013 roku na kwotę 300.000,00 zł oraz 1 marca 2013 roku na kwotę 750.000,00 zł i w tych dniach może być uruchomiony kredyt. - od uruchomienia kredytu prowizja - 0% , - spłata kredytu na dzień 31.12.2013 roku, - spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia 31.12.2013 r. - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, - od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) prowizja - 0%, Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w dniu 1 lutego 2013r. kwota 300.000 zł, w dniu 1 marca 2013r. kwota 750.000 zł, zaś spłata jednorazowo na dzień 31.12.2013 roku. Spłata odsetek: I rata do dnia 31.03.2013, II rata do dnia 30.06.2013, III rata do dnia 30.09.2013, IV rata do dnia 31.12.2013, Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 21.01.2013r. w wysokości 4,11.% wg. www.bankier.pl stałą w całym okresie kredytowania. Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
 14. Udzielenie kredytu obrotowego na okres 3 lat dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju.
  Zamawiający: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Busko-Zdrój
  Wykonanie usługi polegającej na: Udzieleniu kredytu obrotowego na okres 3 lat dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju w wysokości 1.600.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset tysięcy PLN) z możliwością zmniejszenia przyznanej kwoty raz w roku bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w latach 2012 - 2015. Kredyt udzielony będzie na okres 12-miesięczny i
  przedłużany na następne okresy po pozytywnej weryfikacji kondycji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego. Całkowita spłata kapitału do dnia zakończenia umowy, natomiast spłata odsetek miesięcznie w ostatnim dniu każdego miesiąca. Kredyt dostępny będzie od dnia podpisania umowy. Łączna wysokość opłat i prowizji
  przygotowawczej od przyznanego kredytu nie może być wyższa niż 0,7 % kwoty kredytu i nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR O/N -, zmieniane, powiększone o stałą marżę banku marża ta nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy. Prowizja od niewykorzystanej kwoty przyznanego kredytu nie może być wyższa niż 0,15% w stosunku rocznym i nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych kosztów związanych z obsługą
  kredytu. Odsetki będą naliczane tylko od faktycznego wykorzystania zadłużenia. Dopuszcza się możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie przyznanego kredytu w postaci: - cesji umów zawartych z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w okresie obowiązywania umowy kredytowej; - weksla; - poddania się egzekucji zgodnie z prawem bankowym. Zamawiający wyłącza możliwość poręczenia przez Podmiot Tworzący. Wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do sporządzenia oferty, dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej i zdolności kredytowej Zamawiającego znajdują się w jego siedzibie i zostaną udostępnione (przekazane) zainteresowanym Wykonawcom, w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym na pisemny wniosek Kredytodawcy..
 15. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów związanego z realizacją inwestycji na rok 2012 w wysokości 765 827,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  1. Opis Przedmiotu zamówienia:
  - kredyt długoterminowy,
  - kwota kredytu 765 827,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów w 2012roku związanego z realizacją inwestycji pod nazwą:
  a) Przebudowa linii oświetleniowych w centrum Pacanowa - kwota 115 827,00 PLN,
  b) Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów - kwota 650 000,00 PLN
  - oprocentowanie - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca
  - uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Zamawiającego, przy czym wniosek może być złożony 30.10.2012 roku i w tym dniu może być uruchomiony kredyt.
  - od uruchomienia kredytu prowizja - 0%
  - spłata kapitału na koniec każdego kwartału do dnia 31.12.2016 roku
  - spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia 31.12.2016 r. w kwotach naliczanych od kapitału według poniższego harmonogramu:
  IV kwartał 2012r. - 765 827,00 zł,
  I kwartał 2013r. - 715 827,00 zł,
  II kwartał 2013r. - 665 827,00 zł,
  III kwartał 2013r. - 565 000,00 zł,
  IV kwartał 2013r. - 565 000,00 zł,
  I kwartał 2014r. - 563 750,00 zł,
  II kwartał 2014r. - 562 500,00 zł,
  III kwartał 2014r. - 561 250,00 zł,
  IV kwartał 2014r. - 560 000,00 zł,
  I kwartał 2015r. - 490 000,00 zł,
  II kwartał 2015r. - 420 000,00 zł,
  III kwartał 2015r. - 350 000,00 zł,
  IV kwartał 2015r. - 280 000,00 zł,
  I kwartał 2016r. - 210 000,00 zł,
  II kwartał 2016r. - 140 000,00 zł,
  III kwartał 2016r. - 70 000,00 zł,
  IV kwartał 2016r. - 0,00 zł,

  - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
  - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania
  - od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) prowizja - 0%
  - w razie braku dyspozycyjności kredytu w czasie określonym w niniejszym punkcie SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za straty na zasadach ogólnych,
  - kredyt nie może być obciążony innymi opłatami,
  - kapitalizacja odsetek kredytu jest niedopuszczalna,
  - za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy,
  - zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego,
  - Zamawiający informuje na podstawie art. 36 ust.5 ustawy, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza udziału podwykonawców,

  Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w całości na dzień 30.10.2012 roku, zaś spłata będzie dokonywana w ratach na koniec każdego kwartału.

  Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 16.10.2012r. w wysokości 4,82.% wg. www.bankier.pl) stałą w całym okresie kredytowania, jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 30.10.2012r.

  Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
 16. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 612 642 zł.
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  Kredyt długoterminowy w wysokości 612 642 zł.
 17. Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na rok 2012 w wysokości 1.000.000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
  Opis Przedmiotu zamówienia:
  - kredyt krótkoterminowy,
  - kwota kredytu 1.000.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego dotyczącego zadania Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów w kwocie 1.000.000,00 zł
  - oprocentowanie - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku,
  - uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym wniosek może być złożony 20 maja 2012 roku i w tym dniu może być uruchomiony kredyt.
  - od uruchomienia kredytu prowizja - 0%
  - spłata kredytu na dzień 31.12.2012 roku
  - spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia 31.12.2012 r.
  - zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową
  - dopuszcza się możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania
  - od wcześniejszej spłaty kredytu ( całości lub części ) prowizja - 0%

  Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w całości na dzień 15.06.2012 roku, zaś spłata jednorazowo na dzień 31.12.2012 roku.

  Spłata odsetek:
  I rata do dnia 30.06.2012
  II rata do dnia 30.09.2012
  III rata do dnia 31.12.2012

  Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 23.05.2012r. w wysokości 4,91.% wg. www.bankier.pl) stałą w całym okresie kredytowania.

  Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
 18. Przetarg nieograniczony na obsługę bankową Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, Kielce
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na:

  1. Przyjmowaniu bez prowizji i opłat bankowych, w pomieszczeniach kasowych Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach przy ul. Częstochowskiej 20, należności podatkowych
  i niepodatkowych należności budżetowych od podatników i płatników Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
  2. Przyjmowaniu wpłat określonych w ust. 1 bez prowizji i opłat bankowych również
  w Oddziałach Banku i punktach kasowych Wykonawcy
  3. Przyjmowaniu bez prowizji i opłat bankowych wpłat gotówkowych dokonywanych przez poborców skarbowych ze ściągniętych należności z tytułów wykonawczych przekazywanych na wskazane rachunki Zamawiającego.
  4. Dokonywanie wypłat gotówkowych dotyczących zwrotu nadpłaty podatków osobom fizycznym w punktach kasowych na terenie Zamawiającego.
  5. Przyjmowanie opłaty skarbowej za wydane przez Urząd zaświadczenia i odprowadzenie ich na wskazane konta innych organów podatkowych (pobierana jest opłata bankowa).
  6. Przyjmowanie wpłat od poborców ze ściągniętych należności i przekazywania ich po potrąceniu prowizji bankowej na konta innych wierzycieli.
  7. Obsługa bankowa pracowników Urzędu ( pobierane będą prowizje i opłaty bankowe)
  8. Wywóz przyjętych środków finansowych z siedziby Zamawiającego.
  9. Wykonywanie innych czynności objętych umową.


  Czas pracy kas: w dniach pracy Urzędu w godzinach 730 - 1400. W wyjątkowych dniach ( dni otwarte Urzędu, okres świąteczny) dopuszcza się za porozumieniem stron zmianę czasu pracy kas.
  Przyjęte środki finansowe muszą być wywiezione z Urzędu przed godz. 1530.
  Zamawiający udostępni nieodpłatnie dwa oddzielone stanowiska kasowe wyposażone w instalację alarmową, elektryczną oraz pomieszczenie zaplecza.


  Wykonawca zobowiązuje się do:
  instalacji na koszt własny lokalnej sieci komputerowej wraz z UPS,
  wyposażenia udostępnionych pomieszczeń w sposób zapewniający sprawną obsługę interesantów i bezpieczną pracę kasjerów,
  dostarczania Głównemu Księgowemu Zamawiającego zestawienia przyjętych wpłat za dany dzień najpóźniej przed rozpoczęciem pracy w następnym dniu roboczym
  w formie pisemnej i elektronicznej,
  nie pozostawiania po godzinach pracy pogotowia kasowego w kwocie większej niż 1.500 zł.
 19. ZACIĄGNIECIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES 10 LAT DO WYSOKOŚCI 2 970 565 ZŁ
  Zamawiający: Gmina Klimontów, Klimontów
  KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA OKRES 10 LAT DO WYSOKOSCI 2 970 565,00 ZŁ
 20. Obsługa kasowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w okresie od 02.03.2011 do 01.03.2013
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, Kielce
  Obsługa kasowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w okresie od 02.03.2011 do 01.03.2013
  Bezpośrednia obsługa jednego okienka kasowego.
  Przyjmowanie nieodpłatnie i bez prowizji bankowych, w udostępnionych pomieszczeniach kasowych, wyłącznie zobowiązań podatkowych i nie podatkowych należności budżetowych na rzecz Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, oraz wpłat gotówkowych od poborców skarbowych z tytułu ściągniętych należności na podstawie tytułów wykonawczych zobowiązań.
  Przyjmowanie wpłat o których mowa w punkcie powyżej bez prowizji i opłat bankowych również w Oddziale Banku Oferenta.
  Obsługa bankowa pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
  Przyjmowanie należności codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00.
  Dokonywanie przelewu pobranych należności na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w ciągu dwóch dni roboczych.
  Dokonywanie wypłat gotówkowych dotyczących zwrotu nadpłaty podatku w punkcie kasowym znajdującym się na terenie Urzędu na podstawie wystawionego przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach dowodu - KW.
  Wyposażenie lokalnej sieci komputerowej wraz z UPS.
  Wyposażenie udostępnionych pomieszczeń w sposób zapewniający sprawną obsługę interesantów i bezpieczną pracę kasjerów.
  Nie prowadzenie w udostępnionych pomieszczeniach działalności innej niż określona w przedmiocie zamówienia.
 21. Usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000 zł.
  Zamawiający: Gmina Osiek, Osiek
 22. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2010 w wysokości 6 000 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
 23. Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2010 w wysokości 2 100 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów
 24. usługa bankowa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne pn Strażnica Tursko Wielkie w kwocie 452.000,00zł..
  Zamawiający: Gmina Osiek, Osiek
 25. Udzielenie i obsługa kredytu.
  Zamawiający: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Pacanów
 26. Obsługa bankowa budżetu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
  Zamawiający: Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, Klimontów
 27. Bankowa obsługa budżetu Gminy Koszyce wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
  Zamawiający: Gmina Koszyce, Koszyce
 28. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 510 000,00 PLN.
  Zamawiający: Gmina Pacanów, Pacanów