Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Agnieszka

w KRS

Agnieszka Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1965 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Sierakowice Prawe (Łódzkie), Łowicz (Łódzkie)
Przetargi:32 w aktualnych firmach, 109 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Parys Krzysztof Stanisław, Parys Romana, Rokoszewski Jerzy, Szewczyk Aleksander Czesław, Wieczorek Beata, Wieczorek Grzegorz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Choiński Piotr, Dura Paweł Marek, Parys Krzysztof Stanisław, Szewczyk Andrzej Józef, Wieczorek Grzegorz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szewczyk Aneta
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Parys Krzysztof, Szewczyk Andrzej, Wieczorek Grzegorz

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarocka Joanna, Parys Krzysztof Stanisław, Wieczorek Grzegorz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Parys Krzysztof Stanisław, Wieczorek Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agra Niewiadomy Sp. J. Likwidacyjnej, Łódź − KRS 0000071747
 2. Eco-therm Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000280142
 3. Ecotherm Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łowicz − KRS 0000155354
 4. Ekoinstal System Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000689849
 5. Enviroenergy Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000499193
 6. Europejskie Stowarzyszenie Kupców Internetowych Eski, Warszawa − KRS 0000242397
 7. Fundacja Energia, Szczecin − KRS 0000612648
 8. Fundacja Kosmos, Szczecin − KRS 0000497079
 9. Grupa Ekoenergia Sp. Z O.O., Sierakowice Prawe − KRS 0000491557
 10. Maxfish Sp. Z O.O., Sulejów − KRS 0000607718
 11. Sulejowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Włodzimierzów − KRS 0000318467
 12. Wolsztyński Klub Żeglarski, Niałek Wielki − KRS 0000118515

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eko Sp. J. A.szewczyk,k.parys,g.wieczorek, Łowicz − KRS 0000007573
 2. Ekoinstal Sp. J. J. Stefanowski, A. Szewczyk, Sierakowice Prawe − KRS 0000297622
 3. Epicom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000259008
 4. Fish Food Sp. Z O.O., Żeromin − KRS 0000270916
 5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Zachód, Łódź − KRS 0000029355
 6. Rusałka Łódzka Spółdzielnia Cukiernicza, Łódź − KRS 0000055362
 7. Zakład Handlu i Usług Sajpol Sp. J. Jan Jóźwiak, Andrzej Kotecki, Łódź − KRS 0000005215
 8. Zakłady Sprzętu Przeciwpożarowego Progaz S.A., Łódź − KRS 0000038654

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją powietrznych pomp ciepła i c. o. w budynków Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ. Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Biblioteki Publicznej wynosi 8 kW, zabezpieczenie 25A.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  3.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  3.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją pomp ciepła i co w kompleksie budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ.
  Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Urzędu Miasta wynosi 10 kW, zabezpieczenie 32A, w budynku USC 3 kW, zabezpieczenie 25A, Wydział Oświaty 8 kW, zabezpieczenie 32A.
  Dot. przedmiaru na Zewnętrzną instalację ciepłowniczą do zasilania w ciepło budynku Klubu Abstynenckiego z kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 57 w Białej Rawskiej: Dolne źródło ciepła (obieg glikolowy) wykonać z rur HDPE elektrooporowych zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz budynku. Orientacyjna długość odcinków zewnętrznych 2 × 40 – 50 mb.
  Kocioł na biomaę, który występuje na rysunku instalacji c. o., nie podlega montażowi. Do montażu są pompy ciepła.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Zamawiający informuje również, że na budynku Urzędu i Wydziału Oświaty zamontowane są klimatyzatory i należy uwzględnić to w kalkulacji kosztów.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
  5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją powietrznych pomp ciepła i c. o. w budynków Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ. Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Biblioteki Publicznej wynosi 8 kW, zabezpieczenie 25A.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  3.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  3.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją pomp ciepła i co w kompleksie budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ.
  Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Urzędu Miasta wynosi 10 kW, zabezpieczenie 32A, w budynku USC 3 kW, zabezpieczenie 25A, Wydział Oświaty 8 kW, zabezpieczenie 32A.
  Dot. przedmiaru na Zewnętrzną instalację ciepłowniczą do zasilania w ciepło budynku Klubu Abstynenckiego z kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 57 w Białej Rawskiej: Dolne źródło ciepła (obieg glikolowy) wykonać z rur HDPE elektrooporowych zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz budynku. Orientacyjna długość odcinków zewnętrznych 2 × 40 – 50 mb.
  Kocioł na biomaę, który występuje na rysunku instalacji c. o., nie podlega montażowi. Do montażu są pompy ciepła.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Zamawiający informuje również, że na budynku Urzędu i Wydziału Oświaty zamontowane są klimatyzatory i należy uwzględnić to w kalkulacji kosztów.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
  5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 5. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” – nr ref: GKI 271.9.2017
  Zamawiający: Gmina Dobre, Dobre
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” : obejmujące: Prace dotyczące całego obiektu:  wykonanie tynków elewacyjnych silikonowo-silikatowych z przygotowaniem podłoża  izolacja termiczna ścian zewnętrznych  wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych  wykonanie wszystkich obróbek blacharskich oraz demontaż istniejących  wymiana rynien i rur spustowych oraz demontaż istniejących  demontaż elementów instalacji znajdującej się na elewacji oraz dachach przewidzianych do zmiany pokrycia i innych  zabezpieczenie min. dachu przed czynnikami atmosferycznym, elewacji, okien itp. wschodnia część budynku (Stara):  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza, wykończenie glifów okiennych  izolacja termiczna cokołu, zdjęcie betonowej okładziny cokołów i oczyszczenie  zmiana pokrycia dachowego, ułożenie izolacji oraz demontaż starego pokrycia  montaż wyłazów dachowych, barier śniegowych stałych dojść do kominów  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki drzwiowej z demontażem istniejącej  montaż parapetów zewnętrznych na najniższej kondygnacji oraz okien poddasza  ocena stanu elementów więźby dachowej  zabezpieczenie ogniochronne, owadobójcze oraz przeciwgrzybiczne więźby dachowej  montaż rynien dachowych nad glifami okiennymi oraz demontaż istniejących  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  wykonanie bruzd pod przewody elektryczne oraz tynkowanie i malowanie farbami  remont balkonu i tarasu – pokrycie płytkami oraz izolacja  udrożnienie pionu instalacyjnego północna część budynku  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza oraz wykończenie glifów okiennych  wykonanie hydroizolacji ścian stykających się z gruntem-piwnicznych i fundamentowych oraz izolacja termiczna  montaż daszków nad wejściami oraz demontaż istniejących  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami do budynku  wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  pokrycie posadzek płytkami oraz zdjęcie istniejącej posadzki PCV  wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej, zamurowanie istniejącego otworu wentylacyjnego, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach  wykonanie nasypu oraz nawierzchni z kostki brukowej zachodnia część budynku (sala gimnastyczna i łącznik)  wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych (z demontażem istniejących)  pokrycie stropodachu blachą trapezową stalową oraz ułożenie izolacji termicznej stropodachów (łącznik) na konstrukcji drewnianej  przygotowanie istniejącego podłoża z papy oraz naprawa budynek gimnazjum 1. wymiana podokienników zewnętrznych 2. izolacja termiczna (ścian) łącznika oraz słupów 3. remont pochylni dla niepełnosprawnych oraz rozbiórka istniejącego pokrycia. Montaż urządzenia na obiekcie budowlanym tj. instalacji fotowoltaicznej na stropodachu sali gimnastycznej, która obejmuje montaż układu modułów PV na konstrukcji dachu wraz z infrastrukturą towarzysząca. Zakres prac: · dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych opartych na technologii paneli krzemowych, · dostawa pod konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych oraz ich montaż na dachu, · Montaż Systemu Zarządzania Energią, w celu diagnostyki i wizualizacji uzysków energetycznych, · ułożenie tras kablowych na dachu oraz wewnątrz budynku na potrzeby instalacji fotowoltaicznej, · instalację układu pomiarowego dla świadectw pochodzenia. Zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową z przebudową otworu okiennego na drzwiowy i otworu drzwiowego oraz rozbudowę o schody zewnętrzne. Zakres prac obejmuje instalację technologiczną kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania obiektu szkolnego, wymianę grzejników. Przedmiotem prac jest ponadto wymiana i modernizacja instalacji elektroenergetycznych obiektu Szkolnego - układ zasilania: rozdzielnice elektryczne - dot. części starej linia kablowa YKXS 5x35 relacji RG – R0 w części starej instalacje wewnętrzne: - oświetleniowa – dot. całego obiektu - gniazd wtyczkowych – dot. części starej - odgromowa i połączeń wyrównawczych – dot. części starej - instalacja teleinformatyczna – dot. części starej - instalacja p.poż – dot. części starej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Projekt budowlany 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3) Projekt organizacji ruchu 4) Przedmiar robót - pomocniczo - Stanowiące- załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 4. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wartość zamówienia wynosi 4 089 198, 63 netto PLN, wartość brutto 5 029 714,32 PLN)


 6. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” – nr ref: GKI 271.9.2017
  Zamawiający: Gmina Dobre, Dobre
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” : obejmujące: Prace dotyczące całego obiektu:  wykonanie tynków elewacyjnych silikonowo-silikatowych z przygotowaniem podłoża  izolacja termiczna ścian zewnętrznych  wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych  wykonanie wszystkich obróbek blacharskich oraz demontaż istniejących  wymiana rynien i rur spustowych oraz demontaż istniejących  demontaż elementów instalacji znajdującej się na elewacji oraz dachach przewidzianych do zmiany pokrycia i innych  zabezpieczenie min. dachu przed czynnikami atmosferycznym, elewacji, okien itp. wschodnia część budynku (Stara):  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza, wykończenie glifów okiennych  izolacja termiczna cokołu, zdjęcie betonowej okładziny cokołów i oczyszczenie  zmiana pokrycia dachowego, ułożenie izolacji oraz demontaż starego pokrycia  montaż wyłazów dachowych, barier śniegowych stałych dojść do kominów  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki drzwiowej z demontażem istniejącej  montaż parapetów zewnętrznych na najniższej kondygnacji oraz okien poddasza  ocena stanu elementów więźby dachowej  zabezpieczenie ogniochronne, owadobójcze oraz przeciwgrzybiczne więźby dachowej  montaż rynien dachowych nad glifami okiennymi oraz demontaż istniejących  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  wykonanie bruzd pod przewody elektryczne oraz tynkowanie i malowanie farbami  remont balkonu i tarasu – pokrycie płytkami oraz izolacja  udrożnienie pionu instalacyjnego północna część budynku  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza oraz wykończenie glifów okiennych  wykonanie hydroizolacji ścian stykających się z gruntem-piwnicznych i fundamentowych oraz izolacja termiczna  montaż daszków nad wejściami oraz demontaż istniejących  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami do budynku  wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  pokrycie posadzek płytkami oraz zdjęcie istniejącej posadzki PCV  wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej, zamurowanie istniejącego otworu wentylacyjnego, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach  wykonanie nasypu oraz nawierzchni z kostki brukowej zachodnia część budynku (sala gimnastyczna i łącznik)  wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych (z demontażem istniejących)  pokrycie stropodachu blachą trapezową stalową oraz ułożenie izolacji termicznej stropodachów (łącznik) na konstrukcji drewnianej  przygotowanie istniejącego podłoża z papy oraz naprawa budynek gimnazjum 1. wymiana podokienników zewnętrznych 2. izolacja termiczna (ścian) łącznika oraz słupów 3. remont pochylni dla niepełnosprawnych oraz rozbiórka istniejącego pokrycia. Montaż urządzenia na obiekcie budowlanym tj. instalacji fotowoltaicznej na stropodachu sali gimnastycznej, która obejmuje montaż układu modułów PV na konstrukcji dachu wraz z infrastrukturą towarzysząca. Zakres prac: · dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych opartych na technologii paneli krzemowych, · dostawa pod konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych oraz ich montaż na dachu, · Montaż Systemu Zarządzania Energią, w celu diagnostyki i wizualizacji uzysków energetycznych, · ułożenie tras kablowych na dachu oraz wewnątrz budynku na potrzeby instalacji fotowoltaicznej, · instalację układu pomiarowego dla świadectw pochodzenia. Zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową z przebudową otworu okiennego na drzwiowy i otworu drzwiowego oraz rozbudowę o schody zewnętrzne. Zakres prac obejmuje instalację technologiczną kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania obiektu szkolnego, wymianę grzejników. Przedmiotem prac jest ponadto wymiana i modernizacja instalacji elektroenergetycznych obiektu Szkolnego - układ zasilania: rozdzielnice elektryczne - dot. części starej linia kablowa YKXS 5x35 relacji RG – R0 w części starej instalacje wewnętrzne: - oświetleniowa – dot. całego obiektu - gniazd wtyczkowych – dot. części starej - odgromowa i połączeń wyrównawczych – dot. części starej - instalacja teleinformatyczna – dot. części starej - instalacja p.poż – dot. części starej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Projekt budowlany 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3) Projekt organizacji ruchu 4) Przedmiar robót - pomocniczo - Stanowiące- załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 4. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wartość zamówienia wynosi 4 089 198, 63 netto PLN, wartość brutto 5 029 714,32 PLN)


 7. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica” – CZĘŚĆ III – POMPY CIEPŁA
  Zamawiający: Gmina Wierzbica, Wierzbica
  WYKONANIE INSTALACJI POMP CIEPŁA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WIERZBICA:
  Urząd Gminy w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach.

  A.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.

  B.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  C.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  D.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.
 8. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica” – CZĘŚĆ III – POMPY CIEPŁA
  Zamawiający: Gmina Wierzbica, Wierzbica
  WYKONANIE INSTALACJI POMP CIEPŁA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WIERZBICA:
  Urząd Gminy w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach.

  A.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.

  B.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  C.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  D.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.
 9. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn: ,, Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego.
  Zamawiający: Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego”, w tym w szczególności: a)ocieplenie ścian zewnętrznych: 1 322 m2, b)docieplenie stropodachów: 1 105 m2, c)docieplenie stropu nad przejazdem: 171 m2, d)wymiana stolarki okiennej: 428,93 m2, e)wymiana stolarki drzwiowej: 7,35 m2, f)wymiana źródeł światła i opraw: źródła światła 507 szt., oprawy 207 szt., g)modernizacja instalacji c.o.: grzejniki 186 szt., zawory termostatyczne 186 szt., h)instalacja ogniw fotowoltaicznych: moc 14 kW, i)roboty towarzyszące podczas remontu elewacji zewnętrznej, j)roboty towarzyszące podczas docieplenia stropodachu, k)remont wiatrołapów, l)wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla 5 pomieszczeń biurowych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.
 10. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.
  Zamawiający: Powiat Aleksandrowski, Aleksandrów Kujawski
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”. 2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, która obejmuje 4 (cztery) budynki tj. budynek główny szkoły, budynek biblioteki, budynek warsztatu Nr I i budynek warsztatu Nr II. Budynki zlokalizowane są na działkach oznaczonych nr 16/4,29,15/2 położonych w miejscowości Aleksandrów Kujawski. Działki są własnością Powiatu Aleksandrowskiego. 2.1.Wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, - zamurowanie części okien, - wymiana okien, - wymiana drzwi zewnętrznych, - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, -wymiana kotłów grzewczych, -budowa nowego źródła ciepła- pompy ciepła typu powietrze- woda, -dostosowanie systemu energetycznego szkoły do zwiększonego poboru energii z możliwością przyłączenia i rozliczenia wyprodukowanej przez generator fotowoltaiczny, - wykonanie WLZ, rozdzielni, zasilania i sterowania systemami pomp ciepła, -budowa generatora fotowoltaicznego PV z układem pomiaru energii i współpracy z siecią nn., -wykonanie rozdzielnicy oraz zasilania i sterowania kotłownią olejową stanowiącą źródło ciepła dla celów grzewczych i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, - przebudowa dachu budynku warsztatowego ( nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu) – budynek
  warsztatu Nr II.
 11. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, obejmująca: Etap II – modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz dostosowanie infrastruktury pod potrzeby nowego systemu, w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach . Zamówienie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. ETAP II obejmuje modernizację systemu grzewczego wraz
  z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu. Realizacja przedmiotu zamówienia związana jest ze zmianą lokalizacji kotłowni poprzez przeniesienie jej do przybudówki budynku internatu szkoły.
 12. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, obejmująca: Etap II – modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz dostosowanie infrastruktury pod potrzeby nowego systemu, w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach . Zamówienie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. ETAP II obejmuje modernizację systemu grzewczego wraz
  z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu. Realizacja przedmiotu zamówienia związana jest ze zmianą lokalizacji kotłowni poprzez przeniesienie jej do przybudówki budynku internatu szkoły.
 13. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów
  Zamawiający: Gmina Parysów, Parysów
  1. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji trzech budynków (Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, Urząd Gminy w Parysowie) na terenie Gminy Parysów, zgodnie z programami funkcjonalno – użytkowymi z audytami energetycznymi i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego stanowiącymi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz treścią umowy. 3. Zakres prac będzie obejmował: 1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie audytów energetycznych, Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru poszczególnych elementów instalacji źródła ciepła, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umów przyłączenia do sieci zamontowanych przez Wykonawcę instalacji, 2) wykonanie robót budowlanych – montażowych oraz instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 3) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania, 4) sporządzenie kalkulacji cen brutto dla wszystkich wymienionych elementów realizacji, 5) pełnienie nadzoru autorskiego, 6) wykonanie świadectw energetycznych budynków po zakończeniu zadania i obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania, 7) wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego. 4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2015 poz. 478), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. 1422 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 14. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów
  Zamawiający: Gmina Parysów, Parysów
  1. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji trzech budynków (Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, Urząd Gminy w Parysowie) na terenie Gminy Parysów, zgodnie z programami funkcjonalno – użytkowymi z audytami energetycznymi i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego stanowiącymi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz treścią umowy. 3. Zakres prac będzie obejmował: 1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie audytów energetycznych, Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru poszczególnych elementów instalacji źródła ciepła, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umów przyłączenia do sieci zamontowanych przez Wykonawcę instalacji, 2) wykonanie robót budowlanych – montażowych oraz instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 3) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania, 4) sporządzenie kalkulacji cen brutto dla wszystkich wymienionych elementów realizacji, 5) pełnienie nadzoru autorskiego, 6) wykonanie świadectw energetycznych budynków po zakończeniu zadania i obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania, 7) wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego. 4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2015 poz. 478), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. 1422 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 15. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej
  Zamawiający: Gmina Miasta Krynica Morska, Krynica Morska
  Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej.
 16. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej
  Zamawiający: Gmina Miasta Krynica Morska, Krynica Morska
  Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej.
 17. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" oraz "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne"
  Zamawiający: Gmina Paradyż, Paradyż
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" oraz "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie niezależne od siebie części (zadania): a) Część I zamówienia – zadanie nr 1 pn. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". b) Część II zamówienia – zadanie nr 2 pn. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie ilość części (zadań). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, którą stanowią:a) projekty budowlane, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiORB,c) przedmiary robót, które mają charakter pomocniczy. Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 12 i 13 do SIWZ. 4. Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) prace instalacyjne elektryczne, b) prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, c) prace w zakresie instalacji grzewczych, d) prace związane z instalacjami automatyki i sterowania, e) prace odwiertowe i roboty ziemne, f) prace konstrukcyjno – budowlane, g) roboty ogólnobudowlane. Pozostałe uregulowania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały uregulowane w Rozdziale XXV SIWZ. 5. Wymagania dodatkowe: W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do: a) realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru, b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, d) prawidłowego prowadzenie dokumentacji budowy, e) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy, g) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż., h) dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania. i) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót. j) Jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę, to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia. 6. Wymagania dotyczące robót: a) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy. b) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole oraz zapewniający bezpieczne przebywanie osób na terenie szkoły i w jej pobliżu. 7. Informacja na temat rozwiązań równoważnych: W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Szczegółowe opisy parametrów równoważnych stanowią załącznik nr 10 i 11 do SIWZ. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 8. Informacje na temat gwarancji: 1) Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na następujących zasadach: a) gwarancja na pompy ciepła – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata oraz nie może być dłuższy niż 5 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; b) gwarancja na panele fotowoltaiczne – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat oraz nie może być dłuższy niż 10 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; c) gwarancja na sterowniki – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 10 lat oraz nie może być dłuższy niż 20 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; d) gwarancja na inwertery – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat oraz nie może być dłuższy niż 10 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; e) gwarancja na pozostałe zamontowane urządzenia – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata oraz nie może być dłuższy niż 6 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; f) gwarancja na roboty budowlano-montażowe – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata oraz nie może być dłuższy niż 6 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót. 2) Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy. 3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego robót. 4) Okres rękojmi liczony będzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.
 18. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" oraz "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne"
  Zamawiający: Gmina Paradyż, Paradyż
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" oraz "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie niezależne od siebie części (zadania): a) Część I zamówienia – zadanie nr 1 pn. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". b) Część II zamówienia – zadanie nr 2 pn. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie ilość części (zadań). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, którą stanowią:a) projekty budowlane, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiORB,c) przedmiary robót, które mają charakter pomocniczy. Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 12 i 13 do SIWZ. 4. Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) prace instalacyjne elektryczne, b) prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, c) prace w zakresie instalacji grzewczych, d) prace związane z instalacjami automatyki i sterowania, e) prace odwiertowe i roboty ziemne, f) prace konstrukcyjno – budowlane, g) roboty ogólnobudowlane. Pozostałe uregulowania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały uregulowane w Rozdziale XXV SIWZ. 5. Wymagania dodatkowe: W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do: a) realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru, b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, d) prawidłowego prowadzenie dokumentacji budowy, e) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy, g) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż., h) dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania. i) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót. j) Jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę, to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia. 6. Wymagania dotyczące robót: a) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy. b) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole oraz zapewniający bezpieczne przebywanie osób na terenie szkoły i w jej pobliżu. 7. Informacja na temat rozwiązań równoważnych: W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Szczegółowe opisy parametrów równoważnych stanowią załącznik nr 10 i 11 do SIWZ. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 8. Informacje na temat gwarancji: 1) Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na następujących zasadach: a) gwarancja na pompy ciepła – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata oraz nie może być dłuższy niż 5 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; b) gwarancja na panele fotowoltaiczne – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat oraz nie może być dłuższy niż 10 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; c) gwarancja na sterowniki – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 10 lat oraz nie może być dłuższy niż 20 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; d) gwarancja na inwertery – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat oraz nie może być dłuższy niż 10 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; e) gwarancja na pozostałe zamontowane urządzenia – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata oraz nie może być dłuższy niż 6 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; f) gwarancja na roboty budowlano-montażowe – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata oraz nie może być dłuższy niż 6 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót. 2) Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy. 3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego robót. 4) Okres rękojmi liczony będzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.
 19. Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w systemie zaprojektuj i wybuduj”
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych
  pn: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach programu pn: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.
  2. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 07.09.2016r. o dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu" zakwalifikowanego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.07.2016r. nr 859/16 w ramach RPO WŁ 2014-2020.
  3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego w szczególności na;
  1) wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej: wykonanie projektu budowlanego, projektu powykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli jest wymagana a także innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania, występowania o pozwolenie na budowę;
  2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie;
  3) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji projektowej lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/ pozwoleń;
  4) opracowaniu dokumentacji powykonawczej;
  5) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do użytkowania instalacji budynku;
  6) złożeniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu celem jej sprawdzenia pod katem wymagań Zamawiającego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego, w ciągu 7 dni roboczych, występuje o pozwolenie na budowę;
  7) dokumentacja projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD bądź DVD umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia
  w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę przedkłada dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę, Zamawiającemu i za pisemnym potwierdzeniem rozpoczyna etap realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.
  4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:
  1) Program funkcjonalno - użytkowy –szacunkowe nakłady- stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
  2) Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej Rąbień AB 59, – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;
  3) Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego Budynek grupy H Domu Pomocy Społecznej Rąbień AB 59, – stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ;
  4) Audyt energetyczny Lokalnej sieć ciepłowniczej dla przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej Rąbień AB 59, – stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ;
  5. W przypadku, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem pochodzenia (znak towarowy, marka, producent, patent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych (wraz
  z dokumentem potwierdzającym równoważność), innych aniżeli wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w programie funkcjonalno – użytkowym i audytach oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
  i Zamawiającego.
  6. Zakres prac w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje w szczególności:
  1) wykonać dokumentację budowlano – wykonawczą łącznie z pozwoleniem na budowę do 31 maja 2017 r.;
  2) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy dokonać ostatecznych uzgodnień z Zamawiającym;
  3) rozpoczęcie robót budowlanych w dniu 7 czerwca 2017 r.;
  4) zakończenie zadania 30 września 2017 r.;
  5) Termin zakończenia poszczególnych etapów robót budowlanych:
  a) prace na budynku H wraz z instalacją zewnętrzną centralnego ogrzewania 31 lipca 2017 r.;
  b) prace na budynku głównym 30 września 2017r.;
  6) faktury za poszczególne etapy robót budowlanych płatne będą po dokonaniu odbiorów końcowych, uwzględniających uwagi Zamawiającego;
  7) faktura za dokumentację techniczno – budowlaną płatna wraz z fakturą za prace na budynku głównym;
  8) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uwzględniającego podany poniżej zakres prac, ze względu na specyfikę obiektu należy uzgodnić z użytkownikiem kolorystykę tynków;
  9) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót;
  10) wykonanie w budynku głównym:
  a) wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym roboty rozbiórkowe;
  b) ocieplenia stropodachu 22 cm – 1605 m2;
  c) ocieplenia stropu 25 cm – 303 m2;
  d) ocieplenia ścian zewnętrznych 18 cm – 2482 m2;
  e) wymiany okien – 603,71 m2;
  f) wymiany drzwi – 79,4 m2;
  g) wymianę instalacji centralnego ogrzewania;
  h) wymianę sieci ciepłej wody użytkowej;
  i) wymianę węzła cieplnego – 556 kW;
  j) montaż sprężarkowej powietrznej pompy ciepła do wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej – 22-105 kW;
  k) wymianę oświetlenia na energooszczędne – 13,3 kW;

  11) wykonanie w budynku H:

  a) wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym roboty rozbiórkowe;
  b) ocieplenia stropodachu 22 cm – 251 m2;
  c) ocieplenia ścian zewnętrznych 18 cm – 586 m2;
  d) wymiany okien – 52,34 m2;
  e) wymiany drzwi – 13,15 m2;
  f) wymianę instalacji centralnego ogrzewania;
  g) wymianę sieci ciepłej wody użytkowej;
  h) montaż pompy ciepła do wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej min. 17,9 k
  i) wykonanie instalacji zewnętrznej centralnego ogrzewania;
  j) zainstalowanie paneli fotowoltaicznych 13,4 kW;

  12) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na terenie robót cały czas osobę posiadającą niezbędne pełnomocnictwa do wykonywania przedmiotu zamówienia;

  13) roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie, stąd w cenie zamówienia należy przewidzieć koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu i placu budowy;

  14) materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren budowy na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  15) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki, nadających się do ponownego wykorzystania;

  16) ewentualne złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Zysk ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić
  w przygotowaniu oferty;

  17) dokumenty z przeprowadzenia utylizacji lub przekazania do utylizacji należy przedstawić wraz dokumentacją odbiorową;

  18) w zakres prac wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął planowany efekt, jak i gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną;

  6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
  1) zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
  a) czynności w zakresie prac murarskich;
  b) czynności w zakresie prac związanych z ocieplaniem budynku;
  c) czynności w zakresie prac malarskich;
  d) czynności w zakresie prac przy wymianie okien i drzwi;
  e) czynności w zakresie prac hydraulicznych;
  f) czynności w zakresie prac montażowych sieci centralnego ogrzewania.;
  g) czynności w zakresie prac montażowych węzła cieplnego i pomp ciepła dla wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej;
  h) czynności w zakresie prac elektrycznych;
  i) czynności w zakresie prac wykończeniowych
  2) Wykonawca zobowiązany jest, aby w zakresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, wskazane powyżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
  3) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego do okazania oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy
  o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 1 potwierdzającego datę zawarcia umowy o pracę.
  4) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 6 pkt 1 Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli.
  5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 3 , za każde zdarzenie.
  8. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia w siedzibie Zamawiającego aktualną, opłaconą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie ryzyk budowlano –montażowych obejmującą swym zakresem przedmiot umowy oraz w szczególności: roboty budowlane w zakresie umowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe przy i w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie obejmuje Wykonawcę i wszystkich podwykonawców na kwotę równą co najmniej całkowitej wartość robót budowlanych o których mowa w niniejszym postępowaniu, obowiązującą co najmniej od dnia przekazania terenu robót do dnia ostatecznego odbioru.
  9. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie najpóźniej w ciągu 14 od daty podpisania umowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych, uwzględniający poszczególne etapy prac projektowych i robót budowlanych wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robót budowlanych musi zawierać takie rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy gwarantujące ich wykonanie w terminie, o którym mowa w dziale III SIWZ.
  10. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia:
  1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie
  z art. 36 a Ustawy;

  2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
  w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt 2 Ustawy.

  3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy;

  zasoby podmiotów trzecich

  4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach
  w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt 2 Ustawy.

  5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy;

  6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy;

  11. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Znaczy to, że dokumenty wymienione poniżej wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ na odrębne wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.
  12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania.
  13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.
  16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 20. Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w systemie zaprojektuj i wybuduj”
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych
  pn: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach programu pn: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.
  2. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 07.09.2016r. o dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu" zakwalifikowanego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.07.2016r. nr 859/16 w ramach RPO WŁ 2014-2020.
  3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego w szczególności na;
  1) wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej: wykonanie projektu budowlanego, projektu powykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli jest wymagana a także innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania, występowania o pozwolenie na budowę;
  2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie;
  3) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji projektowej lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/ pozwoleń;
  4) opracowaniu dokumentacji powykonawczej;
  5) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do użytkowania instalacji budynku;
  6) złożeniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu celem jej sprawdzenia pod katem wymagań Zamawiającego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego, w ciągu 7 dni roboczych, występuje o pozwolenie na budowę;
  7) dokumentacja projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD bądź DVD umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia
  w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę przedkłada dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę, Zamawiającemu i za pisemnym potwierdzeniem rozpoczyna etap realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.
  4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:
  1) Program funkcjonalno - użytkowy –szacunkowe nakłady- stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
  2) Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej Rąbień AB 59, – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;
  3) Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego Budynek grupy H Domu Pomocy Społecznej Rąbień AB 59, – stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ;
  4) Audyt energetyczny Lokalnej sieć ciepłowniczej dla przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej Rąbień AB 59, – stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ;
  5. W przypadku, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem pochodzenia (znak towarowy, marka, producent, patent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych (wraz
  z dokumentem potwierdzającym równoważność), innych aniżeli wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w programie funkcjonalno – użytkowym i audytach oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
  i Zamawiającego.
  6. Zakres prac w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje w szczególności:
  1) wykonać dokumentację budowlano – wykonawczą łącznie z pozwoleniem na budowę do 31 maja 2017 r.;
  2) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy dokonać ostatecznych uzgodnień z Zamawiającym;
  3) rozpoczęcie robót budowlanych w dniu 7 czerwca 2017 r.;
  4) zakończenie zadania 30 września 2017 r.;
  5) Termin zakończenia poszczególnych etapów robót budowlanych:
  a) prace na budynku H wraz z instalacją zewnętrzną centralnego ogrzewania 31 lipca 2017 r.;
  b) prace na budynku głównym 30 września 2017r.;
  6) faktury za poszczególne etapy robót budowlanych płatne będą po dokonaniu odbiorów końcowych, uwzględniających uwagi Zamawiającego;
  7) faktura za dokumentację techniczno – budowlaną płatna wraz z fakturą za prace na budynku głównym;
  8) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uwzględniającego podany poniżej zakres prac, ze względu na specyfikę obiektu należy uzgodnić z użytkownikiem kolorystykę tynków;
  9) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót;
  10) wykonanie w budynku głównym:
  a) wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym roboty rozbiórkowe;
  b) ocieplenia stropodachu 22 cm – 1605 m2;
  c) ocieplenia stropu 25 cm – 303 m2;
  d) ocieplenia ścian zewnętrznych 18 cm – 2482 m2;
  e) wymiany okien – 603,71 m2;
  f) wymiany drzwi – 79,4 m2;
  g) wymianę instalacji centralnego ogrzewania;
  h) wymianę sieci ciepłej wody użytkowej;
  i) wymianę węzła cieplnego – 556 kW;
  j) montaż sprężarkowej powietrznej pompy ciepła do wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej – 22-105 kW;
  k) wymianę oświetlenia na energooszczędne – 13,3 kW;

  11) wykonanie w budynku H:

  a) wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym roboty rozbiórkowe;
  b) ocieplenia stropodachu 22 cm – 251 m2;
  c) ocieplenia ścian zewnętrznych 18 cm – 586 m2;
  d) wymiany okien – 52,34 m2;
  e) wymiany drzwi – 13,15 m2;
  f) wymianę instalacji centralnego ogrzewania;
  g) wymianę sieci ciepłej wody użytkowej;
  h) montaż pompy ciepła do wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej min. 17,9 k
  i) wykonanie instalacji zewnętrznej centralnego ogrzewania;
  j) zainstalowanie paneli fotowoltaicznych 13,4 kW;

  12) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na terenie robót cały czas osobę posiadającą niezbędne pełnomocnictwa do wykonywania przedmiotu zamówienia;

  13) roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie, stąd w cenie zamówienia należy przewidzieć koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu i placu budowy;

  14) materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren budowy na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  15) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki, nadających się do ponownego wykorzystania;

  16) ewentualne złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Zysk ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić
  w przygotowaniu oferty;

  17) dokumenty z przeprowadzenia utylizacji lub przekazania do utylizacji należy przedstawić wraz dokumentacją odbiorową;

  18) w zakres prac wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął planowany efekt, jak i gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną;

  6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
  1) zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
  a) czynności w zakresie prac murarskich;
  b) czynności w zakresie prac związanych z ocieplaniem budynku;
  c) czynności w zakresie prac malarskich;
  d) czynności w zakresie prac przy wymianie okien i drzwi;
  e) czynności w zakresie prac hydraulicznych;
  f) czynności w zakresie prac montażowych sieci centralnego ogrzewania.;
  g) czynności w zakresie prac montażowych węzła cieplnego i pomp ciepła dla wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej;
  h) czynności w zakresie prac elektrycznych;
  i) czynności w zakresie prac wykończeniowych
  2) Wykonawca zobowiązany jest, aby w zakresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, wskazane powyżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
  3) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego do okazania oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy
  o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 1 potwierdzającego datę zawarcia umowy o pracę.
  4) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 6 pkt 1 Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli.
  5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 3 , za każde zdarzenie.
  8. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia w siedzibie Zamawiającego aktualną, opłaconą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie ryzyk budowlano –montażowych obejmującą swym zakresem przedmiot umowy oraz w szczególności: roboty budowlane w zakresie umowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe przy i w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie obejmuje Wykonawcę i wszystkich podwykonawców na kwotę równą co najmniej całkowitej wartość robót budowlanych o których mowa w niniejszym postępowaniu, obowiązującą co najmniej od dnia przekazania terenu robót do dnia ostatecznego odbioru.
  9. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie najpóźniej w ciągu 14 od daty podpisania umowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych, uwzględniający poszczególne etapy prac projektowych i robót budowlanych wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robót budowlanych musi zawierać takie rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy gwarantujące ich wykonanie w terminie, o którym mowa w dziale III SIWZ.
  10. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia:
  1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie
  z art. 36 a Ustawy;

  2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
  w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt 2 Ustawy.

  3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy;

  zasoby podmiotów trzecich

  4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach
  w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt 2 Ustawy.

  5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy;

  6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy;

  11. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Znaczy to, że dokumenty wymienione poniżej wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ na odrębne wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.
  12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania.
  13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.
  16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 21. Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w systemie zaprojektuj i wybuduj”
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
 22. Zaprojektowanie oraz realizacja zgodnie z projektem wymiany kotła grzewczego przystosowanego do spalania pelet w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach
  Zamawiający: Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa
 23. Zaprojektowanie oraz realizacja zgodnie z projektem wymiany kotła grzewczego przystosowanego do spalania pelet w Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach
  Zamawiający: Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa
 24. „Modernizacja systemu cieplnego obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie obejmującą instalację trzech źródeł ciepła w oparciu o łączony system absorpcyjnych pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych gazowych współpracujących z kolektorami słonecznymi i ogniwami fotowoltaicznymi” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie, Ksawerów
 25. „Modernizacja systemu cieplnego obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie obejmującą instalację trzech źródeł ciepła w oparciu o łączony system absorpcyjnych pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych gazowych współpracujących z kolektorami słonecznymi i ogniwami fotowoltaicznymi” realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie, Ksawerów
 26. Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala powiatowego w Sokołowie podlaskim realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokołów Podlaski
 27. Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala powiatowego w Sokołowie podlaskim realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokołów Podlaski
 28. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej o mocy 2.1 MW zasilającej instalacje c.o, ct. w budynkach Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
  Zamawiający: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Jarosław
 29. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków i kotłowni oraz przebudowa sieci ciepłowniczej – modernizacja oraz przebudowa istniejącej kotłowni gazowej o mocy 2.1 MW zasilającej instalacje c.o, ct. w budynkach Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
  Zamawiający: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Jarosław
 30. DSE Jarosław: Przebudowa budynku nr 88 w zakresie wykonania kotłowni olejowo-gazowej wraz z instalacją wewnętrzną gazu na terenie JW. 4226 Komorowo k/Ostrów Mazowiecka
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
 31. DSE Jarosław: Przebudowa budynku nr 88 w zakresie wykonania kotłowni olejowo-gazowej wraz z instalacją wewnętrzną gazu na terenie JW. 4226 Komorowo k/Ostrów Mazowiecka
  Zamawiający: SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki
 32. Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach
  Zamawiający: Urząd Miasta Skierniewice, Skierniewice
 33. Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach
  Zamawiający: Urząd Miasta Skierniewice, Skierniewice
 34. wykonanie robót polegających na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 35. wykonanie robót polegających na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
 36. Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 37. Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach.
  Zamawiający: Gmina Rogów, Rogów
 38. Przebudowa instalacji c.o. z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
 39. Przebudowa instalacji c.o. z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach
  Zamawiający: Gmina Mszczonów, Mszczonów
 40. Zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych realizowanych w ramach oszczędności w Projekcie pn.: Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  Zamawiający: Województwo Mazowieckie, Warszawa
 41. Zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych realizowanych w ramach oszczędności w Projekcie pn.: Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  Zamawiający: Województwo Mazowieckie, Warszawa
 42. Modernizacja kotłowni oraz remont sieci ciepłowniczej
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 43. Modernizacja kotłowni oraz remont sieci ciepłowniczej
  Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych, Warszawa
 44. Modernizacja Kotłowni Gazowej
  Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej, Końskie
 45. Budowa systemów instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego na potrzeby własne II
  Zamawiający: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Cieszyn
 46. Budowa systemów instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego na potrzeby własne II
  Zamawiający: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Cieszyn
 47. Termomodernizacja- wymiana źródła ciepła na paliwo stałe w formule zaprojektuj i wybuduj w Domu Pomocy Społecznej w Głownie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, Głowno
 48. Budowa kotłowni dla budynku internatu w ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Zduny
 49. Montaż modułu kogeneracyjnego pracującego w układzie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz współpracującego z systemem geotermii niskotemperaturowej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - etap I obejmujący przebudowę kotłowni dla potrzeb współpracy z systemem geotermii
  Zamawiający: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Poddębice
 50. Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z dociepleniem wieży Pawilonu P w ramach projektu Budowa małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu w skojarzeniu w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 51. Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów
  Zamawiający: Gmina Żarnów, Żarnów
 52. Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach
  Zamawiający: Gmina Białobrzegi, Białobrzegi
 53. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski
  Zamawiający: Urząd Miejski w Stawiskach, Stawiski
 54. Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sokołów Podlaski
 55. DSE Jarosław: Przebudowa budynku nr 16 w zakresie budowy kotłowni gazowej o mocy 1 200 kW na terenie JW. 4226 w m. Warszawa ul. Marsa 110
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 56. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BOŻENKOWIE
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 57. Modernizacja - remont kotłowni Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Sygn. sprawy DZP/03PN/2015
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, Zabrze
 58. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz węzła cieplnego w Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w warszawie
  Zamawiający: Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza, Warszawa
 59. DOPROWADZENIE GAZU DO JEDNOSTKI ORAZ PRZYSTOSOWANIE KOTŁOWNI DO TEGO PALIWA W ZAKŁADZIE KARNYM W GARBALINIE.
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 60. DOPROWADZENIE GAZU DO JEDNOSTKI ORAZ PRZYSTOSOWANIE KOTŁOWNI DO TEGO PALIWA W ZAKŁADZIE KARNYM W GARBALINIE
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 61. Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy przyłącza do sieci gazowej i kotłowni gazowej oraz wykonanie robót w tym zakresie w budynku przy ul. Czarnieckiego 3 w Sulejówku
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 62. Przebudowa dachu hali kotłów Pawilonu P wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w ramach projektu Budowa małej jednostki wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodu w skojarzeniu w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 63. DOPROWADZENIE GAZU DO JEDNOSTKI ORAZ PRZYSTOSOWANIE KOTŁOWNI DO TEGO PALIWA W ZAKŁADZIE KARNYM W GARBALINIE
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 64. Doprowadzenie gazu do jednostki oraz przystosowanie kotłowni do tego paliwa w Zakładzie Karnym w Garbalinie
  Zamawiający: Zakład Karny w Garbalinie, Łęczyca
 65. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Witoni wraz z wymianą źródeł ciepła
  Zamawiający: Urząd Gminy, Witonia
 66. Przetarg nieograniczony na rewitalizację i modernizację Domu Aktora (Teatr Wielki w Łodzi), numer referencyjny sprawy: IP/PN/6/2014
  Zamawiający: Teatr Wielki w Łodzi, Łódź
 67. Termomodernizacja obiektów
  Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. mjr. pil. Wł. Szcześniewskiego w Widzewie, Ksawerów
 68. Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim - Przebudowa systemu grzewczego.
  Zamawiający: Powiat Tomaszowski, Tomaszów Mazowiecki
 69. Pompy ciepła dla budynków Urzędu Gminy w Nowych Ostrowach.
  Zamawiający: Gmina Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy
 70. Modernizacja (przebudowa) kotłowni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Koło
 71. Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę wiejską w Stanisławowie Studzińskim - budowa centrali cieplnej i instalacji c.o.
  Zamawiający: Gmina Czerniewice, Czerniewice
 72. Wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa i modernizacja kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w kompleksach wojskowych nr: 2901; 2909; 2908, położonych przy ul. Jadwigi 2 i 2a; Orla 4; M.C. Skłodowskiej w Lądku Zdroju, zgodnie z dokumentacją projektową
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 73. Termomodernizacja budynku przy ul.Łuckiej 11 ( wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji) oraz przebudowa systemu grzewczego poprzez wymianę węzła ciepłowniczego w budynku w Warszawie
  Zamawiający: Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 74. Przebudowa - modernizacja kotłowni opalanej gazem ziemnym o mocy 1,725 MW i wymiennikowni obiektu wraz z wewnętrzną instalacją gazu Szpitala Uzdrowiskowego Nr 3 im dr Markiewicza zlokalizowanego w Ciechocinku przy ul. Staszica 5 - CPV : 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45331110-0 Instalowanie kotłów 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Ciechocinek
 75. Działania energooszczędne w budynkach SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy, Warszawa
 76. Montaż pomp ciepła w internacie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
  Zamawiający: Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza, Prószków
 77. Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Łęczyca - przebudowa jednostki wytwarzania energii cieplnej przy ul. Wojska Polskiego 1B i sieci ciepłowniczej
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Łęczyca
 78. przetarg nieograniczony na konserwację i naprawę urządzeń kotłowni olejowej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, typ: kotły parowe: Turbomat RN-HD 2szt o mocy 980kW każdy
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Skierniewice
 79. 14/2013 ( PRZEBUDOWA KOTŁOWNI )
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, Maków Mazowiecki
 80. Przedmiotem zamówienia jest Budowa kotłowni z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie, zgodnie z projektami budowlanymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót poszczególnych branż stanowiącymi załączniki do SIWZ
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu, Pisz
 81. Przebudowa kotłowni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu
  Zamawiający: Powiat Łowicki, Łowicz
 82. Wykonanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania termomodernizowanych obiektów OHP w Dobieszkowie. Wykonanie w systemie -Zaprojektuj i wybuduj-.
  Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, Warszawa
 83. Montaż płaskich kolektorów słonecznych wraz z demontażem starego komina i wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i budowlanych, a także wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. M. Kajki, Mrągowo
 84. Wymiana wyeksploatowanych kotłów węglowo - koksowych na kotły gazowo - olejowe wraz z układem technologicznym oraz remont pomieszczeń kotłowni w istniejącym budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk Mazowiecki
 85. Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy kotłowni wodnej dwufunkcyjnej opalanej olejem przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów
  Zamawiający: Gmina Ksawerów, Ksawerów
 86. Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 1, przy ul. Żeligowskiego 7/9 i przy pl. Hallera 1 - wymiana instalacji centralnego ogrzewania - ZP/46/2012
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny, Łódź
 87. Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Rokiciny poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wykonanie kotłowni wraz z instalacjami c.o. i c.w.u. w oparciu o odnawialne źródła energii dla świetlic wiejskich w Łaznowskiej Woli i Nowych Chrustach.
  Zamawiający: Gmina Rokiciny, Rokiciny
 88. Termomodernizacja budynku Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN zlokalizowanego w Pałacu Chłapowskich w Turwi
  Zamawiający: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
 89. INSTALACJA POMP CIEPŁA I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DRZEWICA
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
 90. Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach Powiatu Łowickiego
  Zamawiający: Powiat Łowicki, Łowicz
 91. Wykonanie źródeł ciepła w postaci pomp ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. basenu Aqua-Tur w Szczecinku.
  Zamawiający: Miasto Szczecinek, Szczecinek
 92. Roboty budowlane Państwowa Straż Pożarna przyjazna energetycznie środowisku - budowa systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódź
 93. ZRB Jarosław: Budowa kuchni-stołówki żołnierskiej w kpl. K-3187 w J.W. 2090 - wykonanie instalacji technologicznej kotłowni olejowej wraz z dokonaniem rozruchu i odbiorem przez Wojskowy Dozór Techniczny - roboty w ramach zadania 43 324 Nowa Dęba
  Zamawiający: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., Warszawa
 94. Wykonanie instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna, Ostróda
 95. Modernizacja ogrzewania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej i Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, poprzez zamontowanie pomp ciepła i przebudowę kotłowni z wymianą stolarki okiennej oraz zainstalowanie paneli solarnych w czterech leśniczówkach
  Zamawiający: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory
 96. Dostawa i montaż urządzeń do kotłowni DPS w Foluszu w ramach zadania inwestycyjnego p.n. -Uzupełnienie części zadania inwestycyjnego w DPS Folusz - Modernizacja gospodarki cieplnej-
  Zamawiający: Powiat Jasielski, Jasło
 97. Instalacja kolektorów słonecznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Skierniewice
 98. Wykonanie remontu kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Rozdolnej 5 w Częstochowie
  Zamawiający: Gmina Miasto Częstochowa, Częstochowa
 99. Rozbudowa kotłowni Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.
  Zamawiający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Bydgoszcz
 100. Modernizacja przychodni SZPZLO Warszawa-Bemowo
  Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo, Warszawa
 101. Przetarg nieograniczony pn. Posadowienie na dachu szpitala ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie 150 kolektorów płaskich oraz włączenie ich do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody. NZP-06/02/11
  Zamawiający: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Olsztyn

Inne osoby dla Szewczyk Agnieszka (39 osób):