Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Agnieszka Bożena

w KRS

Agnieszka Bożena Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Agnieszka
Drugie imię:Bożena
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1975 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Zabrze (Śląskie)
Przetargi:31 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Śliwa Celina Jadwiga, Śliwa Marcin Jacek, Śliwa Waldemar Bronisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Emtel Śliwa Spółka Komandytowa, Zabrze − KRS 0000610107

Powiązane przetargi (31 szt.):
 1. DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ NA POTRZEBY SZPITALI TCZEWSKICH S.A. Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE
  Zamawiający: Powiat Tczewski, Tczew
  2.1 Przedmiotem zamówienia w czterech częściach, jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie: 2.1.1 część 1 zamówienia – Dostawa 2 szt. defibrylatorów z kardiowersją Kod zamówienia wg CPV: 33182100-0 Defibrylatory 2.1.2 część 2 zamówienia – Dostawa pomp infuzyjnych, obejmująca: 1) 15 szt. pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych 2) 4 szt. statywów do pomp infuzyjnych strzykawkowych Kod zamówienia wg CPV: 33194110-0 Pompy infuzyjne 2.1.3 część 3 zamówienia – Dostawa ssaków medycznych, obejmująca: 1) 4 szt. ssaków medycznych dwubutlowych jezdnych 2) 12 szt. ssaków inżektorowych wraz z instalacją i montażem Kod zamówienia wg CPV: 331000000-1 Urządzenia medyczne 2.1.4 część 4 zamówienia – Dostawa 1 szt. myjni - płuczko dezynfektora do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek i naczyń, z instalacją i montażem: Kod zamówienia wg CPV: 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawiera stosowny dla danej części Formularz asortymentowy do Załącznika Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy. 2.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na cztery części i nie zastrzega liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę przetargową. UWAGA: Zapisu zdania pierwszego pkt 2.2 SIWZ Wykonawca nie może rozumieć w ten sposób, jakoby mógł złożyć ofertę obejmującą jedynie część asortymentu w ramach jednej części zamówienia. 2.3 Warunki realizacji przedmiotu umowy: 2.3.1 Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji: 2017), kompletny, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 2.3.2 Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy i do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupiony, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów. 2.3.3 Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia – po uprzednim ustaleniu z odbiorcą dokładnego terminu dostawy – na własny koszt i ryzyko do Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie, ul. 30 Stycznia 57/58. 2.3.4 Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie w zakresie eksploatacji i obsługi przedmiotu zamówienia. 2.3.5 Wykonawca, wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia, zobowiązany będzie dostarczyć w języku polskim: instrukcję obsługi, „paszport techniczny” aparatu/sprzętu, kartę gwarancyjną, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terenie Polski. 2.3.6 Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 24 m-cy. UWAGA: Zadeklarowany okres udzielonej gwarancji ponad wymagane 24 m-ce stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, określone w Rozdziale 14 niniejszej SIWZ. 2.4 Informacje dodatkowe dotyczące oferowanej aparatury medycznej: 2.4.1 Wykonawca może zaoferować wyłącznie sprzęt/aparaturę, która została dopuszczona do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 876 ze zm.). Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z art. 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 ze zm.). 2.4.2 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym samym zakresie wymagania Zamawiającego. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne, zobowiązany będzie do wykazania w ofercie, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. 2.5 Informacje o podwykonawcach: 1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem firmy podwykonawcy. Brak takich określeń w ofercie oznaczać będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 2) Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
 2. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Zakup sprzętu medycznego (kardiomonitory, pompy infuzyjne, ssaki próżniowe, Holter RR, Holter EKG, dermatoskop). Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do SIWZ.
 3. Obsługa serwisowa w zakresie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji oraz testów specjalistycznych sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa w zakresie napraw (określonych w załącznikach od 1N do 51N i 53), przeglądów technicznych i konserwacji (określonych w załącznikach od 1P do 51P, 52 i 54) oraz testów specjalistycznych (pakiet 55) sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu.
 4. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Kraków
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu medycznego (Pakiet nr 1 – Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa, Pakiet nr 2 – Pulsoksymetr przenośny, Pakiet nr 3 – Defibrylator kliniczny), zwanego dalej „sprzętem” w ramach 3 pakietów. 3.2. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje transport, wniesienie, rozładunek, ustawienie, instalację i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B i 2 do SIWZ. 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również gwarancję na dostarczony sprzęt, która to nie może być krótsza od okresu gwarancji opisanych szczegółowo przy każdym sprzęcie w załączniku nr 1B do SIWZ, licząc od daty odbioru końcowego. 3.5. Oferowany sprzęt musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. 3.6. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 3.7. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania sprzętu, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. 3.8. Wykonawca dostarcza wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby zamawiającego.
 5. Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego oraz dzierżawa programatorów do kontroli wszczepialnych urządzeń kardiologicznych dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddziału w Gliwicach
  Zamawiający: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Gliwice
 6. Dostawa i montaż wyposażenia Traktu Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wołomin
 7. „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu” – etap 6
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu” – etap 6 szczegółowo określonych w załącznikach 1-7 do SIWZ.
 8. Aparatura medyczna - kardiologia
  Zamawiający: Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Gliwice
  Pakiet 1 - Kardiomonitory
  Pakiet 2 - Pompy do kontrapulsacji
  Pakiet 3 - Defibrylatory
  Pakiet 4 - Pompy infuzyjne
  Pakiet 5 - Stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych
  Pakiet 6 - Respirator
  Pakiet 7 - Ssaki
  Pakiet 8 - Aparaty EKG
 9. Przeglądy i konserwacja urządzeń medyczych
  Zamawiający: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdujących się w Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim z siedzib w Wodzisławiu Śląskim
  Wykaz sprzętu i aparatury medycznej objętej przedmiotową usługą
  znajduje się w zał. Nr 2 do specyfikacji.
  Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015,poz.876 j.t.ze zm.).
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zaświadczenie wystawione przez producenta sprzętu medycznego( dotyczy sprzętu na którą składana jest oferta ) potwierdzające, że zleceniobiorca jest autoryzowaną firmą lub dysponuje pracownikami, którzy są uprawnieni do obsługi serwisowej , dokonywania przeglądów i konserwacji aparatury/sprzętu medycznego oraz posiadał na ten fakt potwierdzenie producenta wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
 10. Dostawa i uruchomienie aparatury medycznej.
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie aparatury medycznej. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część 1: Dostawa i uruchomienie respiratorów – 5 szt. Część 2: Dostawa i uruchomienie kardiomonitorów - 4 szt. Część 3: Dostawa i uruchomienie pomp infuzyjnych – 4 szt.
 11. Dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów(DFZP-AJ-271-142/2016)
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
  Dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów.Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
 12. Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
  Zamawiający: Powiat Brzeski, Brzeg
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 1. Dostawa pulsoksymetrów (2 szt.); 2. Dostawa aparatu EKG (1 szt.); 3. Dostawa kardiomonitorów (2 szt.); 4. Dostawa aparatu USG (1 szt.); 5. Dostawa konwekcyjnego systemu do ogrzewania pacjenta (1 szt.); 6. Dostawa systemu do ogrzewania pacjenta (1 szt.); 7. Dostawa wózka do transportu chorych (1 szt.).
 13. Dostawa aparatu do badań ultrasonograficznych, respiratora transportowego w ochronnym opakowaniu transportowym, kardiomonitorów modułowych, łóżek szpitalnych regulowanych elektryczne oraz aparatów do badań elektrokardiograficznych.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Nysa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do badań ultrasonograficznych, respiratora transportowego w ochronnym opakowaniu transportowym, kardiomonitorów modułowych, łóżek szpitalnych regulowanych elektryczne oraz aparatów do badań elektrokardiograficznych, zgodnie z wykazem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, wymaganiami technicznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku Nr 3 do SIWZ oraz warunkami gwarancji dotyczącymi przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku Nr 4 do SIWZ .
  Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części:
  Część nr 1 – dostawa aparatu do badań ultrasonograficznych
  Część nr 2 – dostawa respiratora transportowego w ochronnym opakowaniu transportowym
  Część nr 3 – dostawa kardiomonitorów modułowych
  Część nr 4 – dostawa łóżek szpitalnych regulowanych elektrycznie
  Część nr 5 – dostawa aparatów do badań elektrokardiograficznych wraz z wózkiem
 14. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
  Dostawa na rzecz zamawiającego oraz Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu, sprzętu i aparatury medycznej. Przedmioty zamówienia fabrycznie nowe, rok produkcji 2016r. – egz. NIE powystawowe / NIE używane jako egz. demonstracyjne. Szczegółowy opis oraz właściwości przedmiotów zamówienia określone są w załącznikach nr 1 umowy. Nazwa zadań / dostawa przedmiotów zamówienia wg nazwy
  kolejno: I-Zestaw artroskopowy – 1 zestaw. II. Diatermia chirurgiczna – 1 szt. III. Kardiomonitory – 4 szt. IV. Pełne stanowisko infuzyjne – 7 kpl. V. Monitor do ciągłych pomiarów hemodynamicznych – 2 szt. VI. Defibrylator 1 szt. VII. Aparat do ultradźwięków – 1 szt. VIII. Echokardiograf z głowicami – 1 szt. – dostawa do Szpitala Woj. OLK w Przemyślu ; ul. Juliusza Słowackiego 85. Przedmiot zamówienia / zadania I - VII dostawa do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18.
 15. Zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego dla I i III Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej i Oddziału Otolaryngologicznego
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Kraków
 16. Dostawa wyposażenia sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sprzęt medyczny.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Proszowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sprzęt medyczny zgodnie z opisem zawartym w załącznikach 2a - 2l do SIWZ.
 17. Dostawa aparatury medycznej do leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca na potrzeby Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
  Zamawiający: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Bystra
  Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej do leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca w ramach realizacji programu Ministra Zdrowia pn. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje urządzenia wyspecyfikowane i posiadające właściwości oraz spełniające co najmniej wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 18. Dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest: Pakiet nr 1 – Zestaw napędów ortopedycznych akumulatorowych z kompletem końcówek – 1 kpl. Pakiet nr 2 – Defibrylator na potrzeby Izby Przyjęć – 1 szt. Pakiet nr 3 – Defibrylatory na potrzeby Przychodni – 2 szt. Pakiet nr 4 – Lampa szczelinowa z tonometrem – 1 kpl. Pakiet nr 5 – Kompresor medyczny do unitu stomatologicznego – 1 szt. Pakiet nr 6 – Aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 szt.
 19. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
  1. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety: Pakiet 1 - defibrylator – 3 szt. Pakiet 2 – sprzęt do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego - 1 szt. Pakiet 3 – pompy infuzyjne – 5 zestawów Pakiet 4 – Kardiomonitor - 1 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup w/w sprzętu wraz z dostawą, montażem,uruchomieniem, kontrolą sprawności oraz z przeszkoleniem personelu, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Zestawieniu Parametrów Technicznych– Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem: Pakiet 1: defibrylator – 33182100-0. Pakiet 2: sprzęt do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego - 1 szt. – 33100000-0. Pakiet 3: pompy infuzyjne – 5 zestawów - 33194110-0. Pakiet 4: kardiomonitor - 1 szt. – 33195100-4.Zamówienie poniżej 209 tys. euro
 20. Dostawa urządzeń medycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, Skierniewice
  Dostawa urządzeń medycznych - części 11
 21. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.
  Zamawiający: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Bystra
 22. Zakup kardiomonitorów modułowych wraz z wyposażeniem – 3 sztuki i stanowiska komputerowego do centralnego monitorowania pracy serca – 1 sztuka dla Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016” w zakresie zadania: „Zakup monitorów hemodynamicznych przeznaczonych dla oddziałów wewnętrznych w roku 2016”
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, Zgierz
 23. Dostawa wyposażenia w związku z modernizacją Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 24. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego- aparat do biopsji, kardiomonitory, respirator, wirówka do kończyn górnych i wirówka do kończyn dolnych.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
 25. Dostawa wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Bielańskiego w warszawie
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 26. Przetarg nieograniczony PN/18AM/08/2016 o wartości poniżej 209 000 Euro na dostawy aparatury medycznej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Warszawa
 27. Dostawa i zakup aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu - Ośrodek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych wraz z utworzeniem Poradni Leczenia Uzależnień
  Zamawiający: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei, Poznań
 28. Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja bazy diagnostyczno-zabiegowej Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu” – etap 2
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Nr 1, Bytom
 29. Dostawa urządzeńmedycznych.
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 30. zakup i dostawa wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z instalacją i uruchomieniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie .
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 31. Świadczenie usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i urządzeń technicznych
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz

Inne osoby dla Szewczyk Agnieszka Bożena (51 osób):