Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Andrzej Józef

w KRS

Andrzej Józef Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Drugie imię:Józef
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Sierakowice Prawe (Łódzkie), Łowicz (Łódzkie)
Przetargi:42 w aktualnych firmach, 16 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Choiński Piotr, Dura Paweł Marek, Krześlak Małgorzata Anna, Organka Piotr Zbigniew, Parys Krzysztof Stanisław, Szewczyk Agnieszka, Szewczyk Aneta, Wieczorek Grzegorz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Parys Krzysztof, Szewczyk Agnieszka, Wieczorek Grzegorz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stefanowski Jarosław, Szewczyk Aneta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eco-therm Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000280142
 2. Ecotherm Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łowicz − KRS 0000155354
 3. Ekoinstal System Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000689849
 4. Enviroenergy Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000499193
 5. Fundacja Energia, Szczecin − KRS 0000612648
 6. Fundacja Kosmos, Szczecin − KRS 0000497079
 7. Grupa Ekoenergia Sp. Z O.O., Sierakowice Prawe − KRS 0000491557
 8. Maxfish Sp. Z O.O., Sulejów − KRS 0000607718
 9. Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Jartex A. Stefanowski, J. Stefanowski Sp. J., Skierniewice − KRS 0000299020
 10. Sulejowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Włodzimierzów − KRS 0000318467
 11. Wolsztyński Klub Żeglarski, Niałek Wielki − KRS 0000118515

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eko Sp. J. A.szewczyk,k.parys,g.wieczorek, Łowicz − KRS 0000007573
 2. Ekoinstal Sp. J. J. Stefanowski, A. Szewczyk, Sierakowice Prawe − KRS 0000297622
 3. Epicom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000259008
 4. Fish Food Sp. Z O.O., Żeromin − KRS 0000270916

Powiązane przetargi (58 szt.):
 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją powietrznych pomp ciepła i c. o. w budynków Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ. Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Biblioteki Publicznej wynosi 8 kW, zabezpieczenie 25A.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  3.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  3.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją pomp ciepła i co w kompleksie budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ.
  Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Urzędu Miasta wynosi 10 kW, zabezpieczenie 32A, w budynku USC 3 kW, zabezpieczenie 25A, Wydział Oświaty 8 kW, zabezpieczenie 32A.
  Dot. przedmiaru na Zewnętrzną instalację ciepłowniczą do zasilania w ciepło budynku Klubu Abstynenckiego z kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 57 w Białej Rawskiej: Dolne źródło ciepła (obieg glikolowy) wykonać z rur HDPE elektrooporowych zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz budynku. Orientacyjna długość odcinków zewnętrznych 2 × 40 – 50 mb.
  Kocioł na biomaę, który występuje na rysunku instalacji c. o., nie podlega montażowi. Do montażu są pompy ciepła.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Zamawiający informuje również, że na budynku Urzędu i Wydziału Oświaty zamontowane są klimatyzatory i należy uwzględnić to w kalkulacji kosztów.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
  5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o. – budynek Biblioteki
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją powietrznych pomp ciepła i c. o. w budynków Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ. Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Biblioteki Publicznej wynosi 8 kW, zabezpieczenie 25A.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  3.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  3.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3.3 Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Biała Rawska wraz z instalacją pomp ciepła i instalacją c. o.: kompleks budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego
  Zamawiający: Gmina Biała Rawska, Biała Rawska
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace termomodernizacyjne wraz z instalacją pomp ciepła i co w kompleksie budynków Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Oświaty i Klubu Abstynenckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - Dokumentacja projektowa,
  - Kosztorysy nakładcze/ Przedmiary robót, stanowiące zał. nr 6 do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji lub kosztorysach nakładczych/ przedmiarach robót, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącymi załącznik Nr 6 do SIWZ.
  Zwiększenie mocy przyłącza elektrycznego leży po stronie Zamawiającego, a warunki przyłącza elektrycznego są w trakcie pozyskiwania. Obecna moc przyłącza w budynku Urzędu Miasta wynosi 10 kW, zabezpieczenie 32A, w budynku USC 3 kW, zabezpieczenie 25A, Wydział Oświaty 8 kW, zabezpieczenie 32A.
  Dot. przedmiaru na Zewnętrzną instalację ciepłowniczą do zasilania w ciepło budynku Klubu Abstynenckiego z kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 57 w Białej Rawskiej: Dolne źródło ciepła (obieg glikolowy) wykonać z rur HDPE elektrooporowych zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz budynku. Orientacyjna długość odcinków zewnętrznych 2 × 40 – 50 mb.
  Kocioł na biomaę, który występuje na rysunku instalacji c. o., nie podlega montażowi. Do montażu są pompy ciepła.
  2. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Zamawiający informuje również, że na budynku Urzędu i Wydziału Oświaty zamontowane są klimatyzatory i należy uwzględnić to w kalkulacji kosztów.
  3. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca:
  a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców;
  b) w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.
  4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji i rozszerzonej rękojmi. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale KRYTERIA OCENY OFERT (sekcja 14 SIWZ). UWAGA: Udzielając gwarancji i rękojmi wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
  5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz kierownika budowy i kierowników robót), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowania tego obowiązku przez zamawiającego, a także kar umownych z tytułu naruszenia powyższego obowiązku zawarto w § 8 i § 13 wzoru umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 5. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” – nr ref: GKI 271.9.2017
  Zamawiający: Gmina Dobre, Dobre
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” : obejmujące: Prace dotyczące całego obiektu:  wykonanie tynków elewacyjnych silikonowo-silikatowych z przygotowaniem podłoża  izolacja termiczna ścian zewnętrznych  wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych  wykonanie wszystkich obróbek blacharskich oraz demontaż istniejących  wymiana rynien i rur spustowych oraz demontaż istniejących  demontaż elementów instalacji znajdującej się na elewacji oraz dachach przewidzianych do zmiany pokrycia i innych  zabezpieczenie min. dachu przed czynnikami atmosferycznym, elewacji, okien itp. wschodnia część budynku (Stara):  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza, wykończenie glifów okiennych  izolacja termiczna cokołu, zdjęcie betonowej okładziny cokołów i oczyszczenie  zmiana pokrycia dachowego, ułożenie izolacji oraz demontaż starego pokrycia  montaż wyłazów dachowych, barier śniegowych stałych dojść do kominów  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki drzwiowej z demontażem istniejącej  montaż parapetów zewnętrznych na najniższej kondygnacji oraz okien poddasza  ocena stanu elementów więźby dachowej  zabezpieczenie ogniochronne, owadobójcze oraz przeciwgrzybiczne więźby dachowej  montaż rynien dachowych nad glifami okiennymi oraz demontaż istniejących  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  wykonanie bruzd pod przewody elektryczne oraz tynkowanie i malowanie farbami  remont balkonu i tarasu – pokrycie płytkami oraz izolacja  udrożnienie pionu instalacyjnego północna część budynku  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza oraz wykończenie glifów okiennych  wykonanie hydroizolacji ścian stykających się z gruntem-piwnicznych i fundamentowych oraz izolacja termiczna  montaż daszków nad wejściami oraz demontaż istniejących  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami do budynku  wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  pokrycie posadzek płytkami oraz zdjęcie istniejącej posadzki PCV  wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej, zamurowanie istniejącego otworu wentylacyjnego, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach  wykonanie nasypu oraz nawierzchni z kostki brukowej zachodnia część budynku (sala gimnastyczna i łącznik)  wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych (z demontażem istniejących)  pokrycie stropodachu blachą trapezową stalową oraz ułożenie izolacji termicznej stropodachów (łącznik) na konstrukcji drewnianej  przygotowanie istniejącego podłoża z papy oraz naprawa budynek gimnazjum 1. wymiana podokienników zewnętrznych 2. izolacja termiczna (ścian) łącznika oraz słupów 3. remont pochylni dla niepełnosprawnych oraz rozbiórka istniejącego pokrycia. Montaż urządzenia na obiekcie budowlanym tj. instalacji fotowoltaicznej na stropodachu sali gimnastycznej, która obejmuje montaż układu modułów PV na konstrukcji dachu wraz z infrastrukturą towarzysząca. Zakres prac: · dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych opartych na technologii paneli krzemowych, · dostawa pod konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych oraz ich montaż na dachu, · Montaż Systemu Zarządzania Energią, w celu diagnostyki i wizualizacji uzysków energetycznych, · ułożenie tras kablowych na dachu oraz wewnątrz budynku na potrzeby instalacji fotowoltaicznej, · instalację układu pomiarowego dla świadectw pochodzenia. Zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową z przebudową otworu okiennego na drzwiowy i otworu drzwiowego oraz rozbudowę o schody zewnętrzne. Zakres prac obejmuje instalację technologiczną kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania obiektu szkolnego, wymianę grzejników. Przedmiotem prac jest ponadto wymiana i modernizacja instalacji elektroenergetycznych obiektu Szkolnego - układ zasilania: rozdzielnice elektryczne - dot. części starej linia kablowa YKXS 5x35 relacji RG – R0 w części starej instalacje wewnętrzne: - oświetleniowa – dot. całego obiektu - gniazd wtyczkowych – dot. części starej - odgromowa i połączeń wyrównawczych – dot. części starej - instalacja teleinformatyczna – dot. części starej - instalacja p.poż – dot. części starej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Projekt budowlany 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3) Projekt organizacji ruchu 4) Przedmiar robót - pomocniczo - Stanowiące- załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 4. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wartość zamówienia wynosi 4 089 198, 63 netto PLN, wartość brutto 5 029 714,32 PLN)


 6. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” – nr ref: GKI 271.9.2017
  Zamawiający: Gmina Dobre, Dobre
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” : obejmujące: Prace dotyczące całego obiektu:  wykonanie tynków elewacyjnych silikonowo-silikatowych z przygotowaniem podłoża  izolacja termiczna ścian zewnętrznych  wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach zewnętrznych  wykonanie wszystkich obróbek blacharskich oraz demontaż istniejących  wymiana rynien i rur spustowych oraz demontaż istniejących  demontaż elementów instalacji znajdującej się na elewacji oraz dachach przewidzianych do zmiany pokrycia i innych  zabezpieczenie min. dachu przed czynnikami atmosferycznym, elewacji, okien itp. wschodnia część budynku (Stara):  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza, wykończenie glifów okiennych  izolacja termiczna cokołu, zdjęcie betonowej okładziny cokołów i oczyszczenie  zmiana pokrycia dachowego, ułożenie izolacji oraz demontaż starego pokrycia  montaż wyłazów dachowych, barier śniegowych stałych dojść do kominów  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki drzwiowej z demontażem istniejącej  montaż parapetów zewnętrznych na najniższej kondygnacji oraz okien poddasza  ocena stanu elementów więźby dachowej  zabezpieczenie ogniochronne, owadobójcze oraz przeciwgrzybiczne więźby dachowej  montaż rynien dachowych nad glifami okiennymi oraz demontaż istniejących  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  wykonanie bruzd pod przewody elektryczne oraz tynkowanie i malowanie farbami  remont balkonu i tarasu – pokrycie płytkami oraz izolacja  udrożnienie pionu instalacyjnego północna część budynku  izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian działowych poddasza oraz wykończenie glifów okiennych  wykonanie hydroizolacji ścian stykających się z gruntem-piwnicznych i fundamentowych oraz izolacja termiczna  montaż daszków nad wejściami oraz demontaż istniejących  montaż barierek oraz demontaż istniejących  wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych  wykonanie ścieżki komunikacyjnej na strychu  montaż osłon grzejnikowych na wymienianych grzejnikach oraz obudowa przewodów instalacyjnych  montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami do budynku  wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej  pokrycie posadzek płytkami oraz zdjęcie istniejącej posadzki PCV  wykonanie otworów w ścianie zewnętrznej, zamurowanie istniejącego otworu wentylacyjnego, obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach  wykonanie nasypu oraz nawierzchni z kostki brukowej zachodnia część budynku (sala gimnastyczna i łącznik)  wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej (z demontażem istniejącej)  wymiana podokienników zewnętrznych (z demontażem istniejących)  pokrycie stropodachu blachą trapezową stalową oraz ułożenie izolacji termicznej stropodachów (łącznik) na konstrukcji drewnianej  przygotowanie istniejącego podłoża z papy oraz naprawa budynek gimnazjum 1. wymiana podokienników zewnętrznych 2. izolacja termiczna (ścian) łącznika oraz słupów 3. remont pochylni dla niepełnosprawnych oraz rozbiórka istniejącego pokrycia. Montaż urządzenia na obiekcie budowlanym tj. instalacji fotowoltaicznej na stropodachu sali gimnastycznej, która obejmuje montaż układu modułów PV na konstrukcji dachu wraz z infrastrukturą towarzysząca. Zakres prac: · dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych opartych na technologii paneli krzemowych, · dostawa pod konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych oraz ich montaż na dachu, · Montaż Systemu Zarządzania Energią, w celu diagnostyki i wizualizacji uzysków energetycznych, · ułożenie tras kablowych na dachu oraz wewnątrz budynku na potrzeby instalacji fotowoltaicznej, · instalację układu pomiarowego dla świadectw pochodzenia. Zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową z przebudową otworu okiennego na drzwiowy i otworu drzwiowego oraz rozbudowę o schody zewnętrzne. Zakres prac obejmuje instalację technologiczną kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania obiektu szkolnego, wymianę grzejników. Przedmiotem prac jest ponadto wymiana i modernizacja instalacji elektroenergetycznych obiektu Szkolnego - układ zasilania: rozdzielnice elektryczne - dot. części starej linia kablowa YKXS 5x35 relacji RG – R0 w części starej instalacje wewnętrzne: - oświetleniowa – dot. całego obiektu - gniazd wtyczkowych – dot. części starej - odgromowa i połączeń wyrównawczych – dot. części starej - instalacja teleinformatyczna – dot. części starej - instalacja p.poż – dot. części starej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Projekt budowlany 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 3) Projekt organizacji ruchu 4) Przedmiar robót - pomocniczo - Stanowiące- załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia 3. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 4. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wartość zamówienia wynosi 4 089 198, 63 netto PLN, wartość brutto 5 029 714,32 PLN)


 7. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica” – CZĘŚĆ III – POMPY CIEPŁA
  Zamawiający: Gmina Wierzbica, Wierzbica
  WYKONANIE INSTALACJI POMP CIEPŁA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WIERZBICA:
  Urząd Gminy w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach.

  A.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.

  B.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  C.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  D.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.
 8. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica” – CZĘŚĆ III – POMPY CIEPŁA
  Zamawiający: Gmina Wierzbica, Wierzbica
  WYKONANIE INSTALACJI POMP CIEPŁA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WIERZBICA:
  Urząd Gminy w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach.

  A.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.

  B.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  C.Kompleksowy montaż dwóch pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła o łącznej mocy 264 kW oraz przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pomp ciepła.

  D.Kompleksowy montaż pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła o mocy 156 kW oraz
  przebudowa (modernizacja) instalacji c.o.i c.w.u. wraz z montażem ciepłomierza dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach.
  W ramach zadanie zostanie wykonane:
  1.Organizacja placu budowy.
  2.Roboty ziemne – odwierty, studzienki,sondy.
  3.Modernizacja instalacji wentylacji.
  4.Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła (odwiertami).
  5.Montaż ciepłomierza.
  6.Modernizacja instalacji CO i CWU.
  7.Instalacje elektryczne i automatyka.
  8.Zdalna instalacja kontrolna.
  9.Porządkowanie terenu i wywóz gruzu.
  10.Inwentaryzacja powykonawcza.
  11. Montaż zaworów termostatycznych na cyrkulacji min. 4 szt., montaż licznika c.w.u.
  12. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe związane z adaptacją pomieszczenia kotłowni na instalację pompy ciepła.
 9. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn: ,, Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego.
  Zamawiający: Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie robót termomodernizacyjnych budynku Instytutu Przemysłu Organicznego”, w tym w szczególności: a)ocieplenie ścian zewnętrznych: 1 322 m2, b)docieplenie stropodachów: 1 105 m2, c)docieplenie stropu nad przejazdem: 171 m2, d)wymiana stolarki okiennej: 428,93 m2, e)wymiana stolarki drzwiowej: 7,35 m2, f)wymiana źródeł światła i opraw: źródła światła 507 szt., oprawy 207 szt., g)modernizacja instalacji c.o.: grzejniki 186 szt., zawory termostatyczne 186 szt., h)instalacja ogniw fotowoltaicznych: moc 14 kW, i)roboty towarzyszące podczas remontu elewacji zewnętrznej, j)roboty towarzyszące podczas docieplenia stropodachu, k)remont wiatrołapów, l)wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla 5 pomieszczeń biurowych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy.
 10. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.
  Zamawiający: Powiat Aleksandrowski, Aleksandrów Kujawski
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”. 2.Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, która obejmuje 4 (cztery) budynki tj. budynek główny szkoły, budynek biblioteki, budynek warsztatu Nr I i budynek warsztatu Nr II. Budynki zlokalizowane są na działkach oznaczonych nr 16/4,29,15/2 położonych w miejscowości Aleksandrów Kujawski. Działki są własnością Powiatu Aleksandrowskiego. 2.1.Wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, - zamurowanie części okien, - wymiana okien, - wymiana drzwi zewnętrznych, - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, -wymiana kotłów grzewczych, -budowa nowego źródła ciepła- pompy ciepła typu powietrze- woda, -dostosowanie systemu energetycznego szkoły do zwiększonego poboru energii z możliwością przyłączenia i rozliczenia wyprodukowanej przez generator fotowoltaiczny, - wykonanie WLZ, rozdzielni, zasilania i sterowania systemami pomp ciepła, -budowa generatora fotowoltaicznego PV z układem pomiaru energii i współpracy z siecią nn., -wykonanie rozdzielnicy oraz zasilania i sterowania kotłownią olejową stanowiącą źródło ciepła dla celów grzewczych i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, - przebudowa dachu budynku warsztatowego ( nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu) – budynek
  warsztatu Nr II.
 11. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, obejmująca: Etap II – modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz dostosowanie infrastruktury pod potrzeby nowego systemu, w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach . Zamówienie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. ETAP II obejmuje modernizację systemu grzewczego wraz
  z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu. Realizacja przedmiotu zamówienia związana jest ze zmianą lokalizacji kotłowni poprzez przeniesienie jej do przybudówki budynku internatu szkoły.
 12. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, obejmująca: Etap II – modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła oraz dostosowanie infrastruktury pod potrzeby nowego systemu, w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach . Zamówienie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. ETAP II obejmuje modernizację systemu grzewczego wraz
  z wymianą źródła ciepła z paliwa stałego węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu. Realizacja przedmiotu zamówienia związana jest ze zmianą lokalizacji kotłowni poprzez przeniesienie jej do przybudówki budynku internatu szkoły.
 13. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów
  Zamawiający: Gmina Parysów, Parysów
  1. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji trzech budynków (Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, Urząd Gminy w Parysowie) na terenie Gminy Parysów, zgodnie z programami funkcjonalno – użytkowymi z audytami energetycznymi i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego stanowiącymi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz treścią umowy. 3. Zakres prac będzie obejmował: 1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie audytów energetycznych, Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru poszczególnych elementów instalacji źródła ciepła, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umów przyłączenia do sieci zamontowanych przez Wykonawcę instalacji, 2) wykonanie robót budowlanych – montażowych oraz instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 3) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania, 4) sporządzenie kalkulacji cen brutto dla wszystkich wymienionych elementów realizacji, 5) pełnienie nadzoru autorskiego, 6) wykonanie świadectw energetycznych budynków po zakończeniu zadania i obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania, 7) wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego. 4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2015 poz. 478), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. 1422 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 14. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów
  Zamawiający: Gmina Parysów, Parysów
  1. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów”. 2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji trzech budynków (Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie, Urząd Gminy w Parysowie) na terenie Gminy Parysów, zgodnie z programami funkcjonalno – użytkowymi z audytami energetycznymi i dodatkowymi wymaganiami Zamawiającego stanowiącymi Załącznik nr 2 do SIWZ oraz treścią umowy. 3. Zakres prac będzie obejmował: 1) wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie audytów energetycznych, Programów Funkcjonalno-Użytkowych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru poszczególnych elementów instalacji źródła ciepła, w tym zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jeśli będzie wymagane oraz dokumentów niezbędnych do podpisania umów przyłączenia do sieci zamontowanych przez Wykonawcę instalacji, 2) wykonanie robót budowlanych – montażowych oraz instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 3) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania, 4) sporządzenie kalkulacji cen brutto dla wszystkich wymienionych elementów realizacji, 5) pełnienie nadzoru autorskiego, 6) wykonanie świadectw energetycznych budynków po zakończeniu zadania i obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc grzewczą na potrzeby centralnego ogrzewania, 7) wykazanie oczekiwanego efektu ekologicznego. 4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), ustawy o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. 2015 poz. 478), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015. 1422 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 15. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej
  Zamawiający: Gmina Miasta Krynica Morska, Krynica Morska
  Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej.
 16. Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej
  Zamawiający: Gmina Miasta Krynica Morska, Krynica Morska
  Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej.
 17. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" oraz "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne"
  Zamawiający: Gmina Paradyż, Paradyż
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" oraz "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie niezależne od siebie części (zadania): a) Część I zamówienia – zadanie nr 1 pn. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". b) Część II zamówienia – zadanie nr 2 pn. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie ilość części (zadań). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, którą stanowią:a) projekty budowlane, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiORB,c) przedmiary robót, które mają charakter pomocniczy. Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 12 i 13 do SIWZ. 4. Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) prace instalacyjne elektryczne, b) prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, c) prace w zakresie instalacji grzewczych, d) prace związane z instalacjami automatyki i sterowania, e) prace odwiertowe i roboty ziemne, f) prace konstrukcyjno – budowlane, g) roboty ogólnobudowlane. Pozostałe uregulowania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały uregulowane w Rozdziale XXV SIWZ. 5. Wymagania dodatkowe: W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do: a) realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru, b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, d) prawidłowego prowadzenie dokumentacji budowy, e) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy, g) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż., h) dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania. i) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót. j) Jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę, to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia. 6. Wymagania dotyczące robót: a) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy. b) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole oraz zapewniający bezpieczne przebywanie osób na terenie szkoły i w jej pobliżu. 7. Informacja na temat rozwiązań równoważnych: W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Szczegółowe opisy parametrów równoważnych stanowią załącznik nr 10 i 11 do SIWZ. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 8. Informacje na temat gwarancji: 1) Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na następujących zasadach: a) gwarancja na pompy ciepła – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata oraz nie może być dłuższy niż 5 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; b) gwarancja na panele fotowoltaiczne – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat oraz nie może być dłuższy niż 10 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; c) gwarancja na sterowniki – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 10 lat oraz nie może być dłuższy niż 20 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; d) gwarancja na inwertery – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat oraz nie może być dłuższy niż 10 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; e) gwarancja na pozostałe zamontowane urządzenia – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata oraz nie może być dłuższy niż 6 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; f) gwarancja na roboty budowlano-montażowe – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata oraz nie może być dłuższy niż 6 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót. 2) Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy. 3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego robót. 4) Okres rękojmi liczony będzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.
 18. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" oraz "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne"
  Zamawiający: Gmina Paradyż, Paradyż
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne" oraz "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie niezależne od siebie części (zadania): a) Część I zamówienia – zadanie nr 1 pn. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". b) Część II zamówienia – zadanie nr 2 pn. "Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne". Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie ilość części (zadań). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, którą stanowią:a) projekty budowlane, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – STWiORB,c) przedmiary robót, które mają charakter pomocniczy. Dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 12 i 13 do SIWZ. 4. Na zasadzie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) prace instalacyjne elektryczne, b) prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, c) prace w zakresie instalacji grzewczych, d) prace związane z instalacjami automatyki i sterowania, e) prace odwiertowe i roboty ziemne, f) prace konstrukcyjno – budowlane, g) roboty ogólnobudowlane. Pozostałe uregulowania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały uregulowane w Rozdziale XXV SIWZ. 5. Wymagania dodatkowe: W ramach umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie do: a) realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, właściwymi normami polskimi i branżowymi, SIWZ, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru, b) w przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców, koordynowania robót Podwykonawców, ponosząc za nie pełną odpowiedzialność, c) zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, d) prawidłowego prowadzenie dokumentacji budowy, e) wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, f) zorganizowania i zagospodarowania zaplecza budowy, g) zapewnienia właściwych warunków bhp i ppoż., h) dokonania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych itp. jeżeli są niezbędne do oddania przedmiotu Umowy do użytkowania. i) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na swój koszt wykonanie badań laboratoryjnych, dostarczenie oprzyrządowania i zapewnienie potencjału ludzkiego w celu sprawdzenia jakości i ilości materiałów użytych do wykonania zamówienia oraz jakości wykonanych robót. j) Jeżeli w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca wyrządzi Zamawiającemu lub innym podmiotom trzecim szkodę, to zobligowany będzie do niezwłocznego jej naprawienia. 6. Wymagania dotyczące robót: a) Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy. b) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole oraz zapewniający bezpieczne przebywanie osób na terenie szkoły i w jej pobliżu. 7. Informacja na temat rozwiązań równoważnych: W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Szczegółowe opisy parametrów równoważnych stanowią załącznik nr 10 i 11 do SIWZ. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 8. Informacje na temat gwarancji: 1) Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na następujących zasadach: a) gwarancja na pompy ciepła – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata oraz nie może być dłuższy niż 5 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; b) gwarancja na panele fotowoltaiczne – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat oraz nie może być dłuższy niż 10 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; c) gwarancja na sterowniki – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 10 lat oraz nie może być dłuższy niż 20 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; d) gwarancja na inwertery – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat oraz nie może być dłuższy niż 10 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; e) gwarancja na pozostałe zamontowane urządzenia – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata oraz nie może być dłuższy niż 6 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót; f) gwarancja na roboty budowlano-montażowe – Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata oraz nie może być dłuższy niż 6 lat, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót. 2) Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy. 3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego robót. 4) Okres rękojmi liczony będzie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i wynosi 5 lat.
 19. Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w systemie zaprojektuj i wybuduj”
  Zamawiający: Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych
  pn: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu” w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach programu pn: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.
  2. Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 07.09.2016r. o dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu" zakwalifikowanego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26.07.2016r. nr 859/16 w ramach RPO WŁ 2014-2020.
  3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego w szczególności na;
  1) wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej: wykonanie projektu budowlanego, projektu powykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeżeli jest wymagana a także innej dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa na etapie projektowania, występowania o pozwolenie na budowę;
  2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie;
  3) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do realizacji zadania, wraz z wprowadzeniem zmian i uzupełnieniem dokumentacji projektowej lub też wykonaniu projektu zamiennego, o ile okaże się to niezbędne do uzyskania decyzji/ pozwoleń;
  4) opracowaniu dokumentacji powykonawczej;
  5) uzyskaniu w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń administracyjno-prawnych, o ile takie będą wymagane do użytkowania instalacji budynku;
  6) złożeniu dokumentacji projektowej Zamawiającemu celem jej sprawdzenia pod katem wymagań Zamawiającego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego, w ciągu 7 dni roboczych, występuje o pozwolenie na budowę;
  7) dokumentacja projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej na nośniku CD bądź DVD umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej. Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia
  w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę przedkłada dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę, Zamawiającemu i za pisemnym potwierdzeniem rozpoczyna etap realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.
  4. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:
  1) Program funkcjonalno - użytkowy –szacunkowe nakłady- stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
  2) Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej Rąbień AB 59, – stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;
  3) Audyt energetyczny dla przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego Budynek grupy H Domu Pomocy Społecznej Rąbień AB 59, – stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ;
  4) Audyt energetyczny Lokalnej sieć ciepłowniczej dla przedsięwzięcia Termomodernizacyjnego na terenie Domu Pomocy Społecznej Rąbień AB 59, – stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ;
  5. W przypadku, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się wskazaniem pochodzenia (znak towarowy, marka, producent, patent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych (wraz
  z dokumentem potwierdzającym równoważność), innych aniżeli wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w programie funkcjonalno – użytkowym i audytach oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
  i Zamawiającego.
  6. Zakres prac w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje w szczególności:
  1) wykonać dokumentację budowlano – wykonawczą łącznie z pozwoleniem na budowę do 31 maja 2017 r.;
  2) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy dokonać ostatecznych uzgodnień z Zamawiającym;
  3) rozpoczęcie robót budowlanych w dniu 7 czerwca 2017 r.;
  4) zakończenie zadania 30 września 2017 r.;
  5) Termin zakończenia poszczególnych etapów robót budowlanych:
  a) prace na budynku H wraz z instalacją zewnętrzną centralnego ogrzewania 31 lipca 2017 r.;
  b) prace na budynku głównym 30 września 2017r.;
  6) faktury za poszczególne etapy robót budowlanych płatne będą po dokonaniu odbiorów końcowych, uwzględniających uwagi Zamawiającego;
  7) faktura za dokumentację techniczno – budowlaną płatna wraz z fakturą za prace na budynku głównym;
  8) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uwzględniającego podany poniżej zakres prac, ze względu na specyfikę obiektu należy uzgodnić z użytkownikiem kolorystykę tynków;
  9) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót;
  10) wykonanie w budynku głównym:
  a) wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym roboty rozbiórkowe;
  b) ocieplenia stropodachu 22 cm – 1605 m2;
  c) ocieplenia stropu 25 cm – 303 m2;
  d) ocieplenia ścian zewnętrznych 18 cm – 2482 m2;
  e) wymiany okien – 603,71 m2;
  f) wymiany drzwi – 79,4 m2;
  g) wymianę instalacji centralnego ogrzewania;
  h) wymianę sieci ciepłej wody użytkowej;
  i) wymianę węzła cieplnego – 556 kW;
  j) montaż sprężarkowej powietrznej pompy ciepła do wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej – 22-105 kW;
  k) wymianę oświetlenia na energooszczędne – 13,3 kW;

  11) wykonanie w budynku H:

  a) wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym roboty rozbiórkowe;
  b) ocieplenia stropodachu 22 cm – 251 m2;
  c) ocieplenia ścian zewnętrznych 18 cm – 586 m2;
  d) wymiany okien – 52,34 m2;
  e) wymiany drzwi – 13,15 m2;
  f) wymianę instalacji centralnego ogrzewania;
  g) wymianę sieci ciepłej wody użytkowej;
  h) montaż pompy ciepła do wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej min. 17,9 k
  i) wykonanie instalacji zewnętrznej centralnego ogrzewania;
  j) zainstalowanie paneli fotowoltaicznych 13,4 kW;

  12) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na terenie robót cały czas osobę posiadającą niezbędne pełnomocnictwa do wykonywania przedmiotu zamówienia;

  13) roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie, stąd w cenie zamówienia należy przewidzieć koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu i placu budowy;

  14) materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren budowy na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  15) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki, nadających się do ponownego wykorzystania;

  16) ewentualne złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Zysk ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić
  w przygotowaniu oferty;

  17) dokumenty z przeprowadzenia utylizacji lub przekazania do utylizacji należy przedstawić wraz dokumentacją odbiorową;

  18) w zakres prac wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął planowany efekt, jak i gotowość do eksploatacji i został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną;

  6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
  1) zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia;
  a) czynności w zakresie prac murarskich;
  b) czynności w zakresie prac związanych z ocieplaniem budynku;
  c) czynności w zakresie prac malarskich;
  d) czynności w zakresie prac przy wymianie okien i drzwi;
  e) czynności w zakresie prac hydraulicznych;
  f) czynności w zakresie prac montażowych sieci centralnego ogrzewania.;
  g) czynności w zakresie prac montażowych węzła cieplnego i pomp ciepła dla wspomagania instalacji ciepłej wody użytkowej;
  h) czynności w zakresie prac elektrycznych;
  i) czynności w zakresie prac wykończeniowych
  2) Wykonawca zobowiązany jest, aby w zakresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, wskazane powyżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
  3) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego do okazania oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy
  o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 1 potwierdzającego datę zawarcia umowy o pracę.
  4) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 6 pkt 1 Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli.
  5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 3 , za każde zdarzenie.
  8. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do złożenia w siedzibie Zamawiającego aktualną, opłaconą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie ryzyk budowlano –montażowych obejmującą swym zakresem przedmiot umowy oraz w szczególności: roboty budowlane w zakresie umowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe przy i w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie obejmuje Wykonawcę i wszystkich podwykonawców na kwotę równą co najmniej całkowitej wartość robót budowlanych o których mowa w niniejszym postępowaniu, obowiązującą co najmniej od dnia przekazania terenu robót do dnia ostatecznego odbioru.
  9. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie najpóźniej w ciągu 14 od daty podpisania umowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram prac projektowych i robót budowlanych, uwzględniający poszczególne etapy prac projektowych i robót budowlanych wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robót budowlanych musi zawierać takie rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy gwarantujące ich wykonanie w terminie, o którym mowa w dziale III SIWZ.
  10. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia:
  1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie
  z art. 36 a Ustawy;

  2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
  w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt 2 Ustawy.

  3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy;

  zasoby podmiotów trzecich

  4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach
  w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt 2 Ustawy.

  5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
  w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy;

  6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy;

  11. Zgodnie z art. 24aa Ustawy Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Znaczy to, że dokumenty wymienione poniżej wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dostarczy zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ na odrębne wezwanie i w terminie określonym przez Zamawiającego.
  12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania.
  13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.
  16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
  17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 20. Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobylnica w ramach programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (Zadania Nr 1 - Nr 5)
  Zamawiający: Gmina Kobylnica, Kobylnica
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, dotycząca zaprojektowania i wykonania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobylnica w ramach programu priorytetowego Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (Zadania Nr 1 - Nr 5), poprzez:
  1) sporządzenie indywidualnych, dopasowanych do potrzeb użytkowników danego obiektu Dokumentacji kompletnych mikroinstalacji, w oparciu o założenia techniczno - technologiczne zawarte w PFU;
  2) wykonanie mikroinstalacji, zgodnie z opracowaną Dokumentację zatwierdzoną przez Zamawiającego;
  3) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, w przypadku konieczności jej wykonania.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na następujące Zadania:
  1) Zadanie Nr 1: roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu mikroinstalacji
  do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, opartych
  na ogniwach fotowoltaicznych i kolektorach słonecznych oraz opartych na ogniwach fotowoltaicznych i pompach ciepła typu powietrze/woda wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
  2) Zadanie Nr 2: roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu mikroinstalacji
  do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, opartych na ogniwach fotowoltaicznych i pompach ciepła typu solanka/woda wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
  3) Zadanie Nr 3: roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu mikroinstalacji
  do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym osoby fizycznej, opartej na ogniwach fotowoltaicznych o mocy 3 kW i turbinie wiatrowej o mocy 3 kW wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
  4) Zadanie Nr 4: roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu mikroinstalacji
  do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym osoby fizycznej, opartej na turbinie wiatrowej o mocy 3 kW wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
  5) Zadanie Nr 5: roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu mikroinstalacji
  do produkcji energii elektrycznej w budynku mieszkalnym osoby fizycznej, opartej na turbinie wiatrowej o mocy 4 kW z uwzględnieniem systemu do zarządzania energią wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
  3. Przedmiot Realizacja przedmiotu zamówienia w ramach Zadania Nr 1 i Nr 2 w zakresie instalacji opartych na pompach ciepła oraz kolektorach słonecznych nie obejmuje przebudowy i rozbudowy istniejących wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
  w budynkach a jedynie obejmuje wykonanie instalacji pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych wraz z ich włączeniem do istniejących instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Przebudowę istniejących wewnętrznych instalacji należy wykonać w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania instalacji pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.
  4. Realizacja przedmiotu zamówienia w ramach Zadania Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 uzależniona jest od wyników badań wymienionych poniżej, to jest:
  1) badań geologicznych, w przypadku konieczności ich wykonania w ramach realizacji Zadania Nr 2;
  2) badań wietrzności, w przypadku konieczności ich wykonania w ramach realizacji Zadania Nr 3,
  Nr 4 i Nr 5.
  Uwaga: Zamawiający w przypadku konieczności wykonania ww. badań zleci ich wykonanie
  w lokalizacji wskazanej przez Wykonawcę.
  5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej
  na wykonanie robót budowlanych określonych w pkt 2 Ogłoszenia - Wykonawca zobowiązany jest wykonać w zależności od potrzeb:
  1) dokumentację na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składającą się w szczególności z:
  a) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, w tym projektów wykonawczych;
  b) uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych odrębnymi przepisami;
  c) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
  2) dokumentację na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składającą się w szczególności z:
  a) projektu budowlanego zawierającego komplet rysunków lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;
  b) uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
  6. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych Zadań (określonych w pkt. 2 Ogłoszenia), obejmuje w ramach:
  1) Zadania Nr 1: zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej
  i cieplnej w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, opartych na ogniwach fotowoltaicznych
  i kolektorach słonecznych oraz opartych na ogniwach fotowoltaicznych i pompie ciepła typu powietrze/woda, w podziale na Etapy:
  a) Etap I: sporządzenie indywidualnych, dopasowanych do potrzeb użytkowników danego obiektu Dokumentacji kompletnych mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, opartych na ogniwach fotowoltaicznych
  i kolektorach słonecznych w ilości 1 oraz opartych na ogniwach fotowoltaicznych i pompie ciepła typu powietrze/woda w ilości 1.
  b) Etap II: wykonanie mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej opartych
  na ogniwach fotowoltaicznych i kolektorach słonecznych w ilości 1 oraz opartych na ogniwach fotowoltaicznych i pompie ciepła typu powietrze/woda w ilości 1, zgodnie z opracowaną Dokumentacją zatwierdzoną przez Zamawiającego;
  2) Zadania Nr 2: zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej
  i cieplnej w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, opartych na ogniwach fotowoltaicznych
  i pompach ciepła typu solanka/woda, w podziale na Etapy:
  a) Etap I: sporządzenie indywidualnych, dopasowanych do potrzeb użytkowników danego obiektu Dokumentacji kompletnych mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w budynkach mieszkalnych osób fizycznych opartych na ogniwach fotowoltaicznych i pompach ciepła typu solanka/woda w ilości 2.
  b) Etap II: wykonanie mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej opartych
  na ogniwach fotowoltaicznych i pompach ciepła typu solanka/woda w ilości 2, zgodnie
  z opracowaną Dokumentacją zatwierdzoną przez Zamawiającego;
  3) Zadania Nr 3: zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej
  w budynku mieszkalnym osoby fizycznej, opartej na ogniwach fotowoltaicznych o mocy 3 kW
  i turbinie wiatrowej o mocy 3 kW w podziale na Etapy:
  a) Etap I: sporządzenie indywidualnej, dopasowanej do potrzeb użytkowników danego obiektu Dokumentacji kompletnej mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej opartej na ogniwach fotowoltaicznych o mocy 3 kW i turbinie wiatrowej o mocy 3 kW w ilości 1,
  b) Etap II: wykonanie mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej opartej na ogniwach fotowoltaicznych o mocy 3 kW i turbinie wiatrowej o mocy 3kW w ilości 1, zgodnie z opracowaną Dokumentacją zatwierdzoną przez Zamawiającego.
  4) Zadania Nr 4: zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji do produkcji energii w budynku mieszkalnym osoby fizycznej, opartej na turbinie wiatrowych o mocy 3 kW w podziale na Etapy:
  a) Etap I: sporządzenie indywidualnej, dopasowanej do potrzeb użytkowników danego obiektu Dokumentacji kompletnej mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej opartej na turbinie wiatrowej o mocy 3 kW w ilości 1
  b) Etap II: wykonanie mikroinstalacji do produkcji energii opartej na turbinie wiatrowej o mocy
  3 kW w ilości 1, zgodnie z opracowaną Dokumentacją zatwierdzoną przez Zamawiającego.
  5) Zadania Nr 5: zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji do produkcji energii w budynku mieszkalnym osoby fizycznej, opartej na turbinie wiatrowej o mocy 4 kW z uwzględnieniem systemu do zarządzania energią, w podziale na Etapy:
  a) Etap I: sporządzenie indywidualnej, dopasowanej do potrzeb użytkowników danego obiektu Dokumentacji kompletnej mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej opartej na turbinie wiatrowej o mocy 4 kW z uwzględnieniem systemu do zarządzania energią w ilości 1,
  b) Etap II: wykonanie mikroinstalacji do produkcji energii opartej na turbinie wiatrowej o mocy
  4 kW z uwzględnieniem systemu do zarządzania energią w ilości 1, zgodnie z opracowaną Dokumentacją zatwierdzoną przez Zamawiającego.
  7. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w każdym z Zadań obejmuje w szczególności:
  1) prace przedprojektowe, to jest czynności niezbędne wykonane w zakresie niezbędnym
  do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz umożliwiających uzyskanie pozwolenia
  na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, poprzez m.in.:
  a) aktualizację i doszczegółowienie przekazanych materiałów, o których mowa w pkt 3.10 ppkt 3 SIWZ;
  b) sprawdzenie założeń techniczno-technologicznych zawartych w PFU, stanowiącym Załącznik
  Nr 9 do SIWZ oraz ogólnych założeń realizacji poszczególnych Zadań, o których mowa w pkt 6 Ogłoszenia;
  c) uzyskanie warunków technicznych lub uzgodnień od gestorów istniejącego uzbrojenia infrastrukturalnego;
  d) wykonanie w oparciu o zaktualizowane założenia Koncepcji obejmującej m.in. rozwiązania projektowe, wraz z ich uzgodnieniem z Użytkownikiem (Właścicielem nieruchomości) i Zamawiającym;
  2) opracowanie indywidualnych, dopasowanych do potrzeb Użytkowników Dokumentacji w języku polskim, wraz z ich uzgodnieniem z Użytkownikiem (Właścicielem nieruchomości) i zatwierdzeniem przez Zamawiającego;
  3) uzyskanie w oparciu o zatwierdzone Dokumentacje, właściwych decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa oraz wszelkich dokumentów wymaganych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w tym właściwych opinii, uzgodnień rzeczoznawców, gestorów sieci i jednostek administracji, materiałów geodezyjnych oraz dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych w niezbędnym zakresie,
  4) wykonanie kompletnych mikroinstalacji zgodnie z opracowaną Dokumentacją (po uzyskaniu uzgodnień i zatwierdzeń oraz pozwoleń, o których mowa w pkt 1-3 powyżej) oraz dostosowanie istniejących urządzeń do prawidłowego współdziałania z wykonaną instalacją z uwzględnieniem niezbędnych prac towarzyszących, w tym w szczególności:
  a) wyznaczenie i przygotowanie miejsca pod montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii;
  b) ustalenie przebiegu trasy przewodów od miejsca montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii do wpięcia w istniejące instalacje;
  c) montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii;
  d) montaż liczników energii elektrycznej pobieranej przez wszystkie urządzenia instalacji służącej
  do zasilania pomp ciepła;
  e) montaż licznika w obiegu kolektora słonecznego umożliwiający lokalną prezentację danych (zintegrowany z zespołem sterującym pracą instalacji);
  f) wykonanie połączenia z siecią energetyczną;
  g) wykonanie dolnego źródła ciepła wraz z pracami odtworzeniowymi (dotyczy pomp ciepła solanka/woda);
  h) wykonanie rurarzu i połączeń hydraulicznych (jeżeli dotyczy);
  i) wykonanie dla każdej instalacji odpowiednych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i odgromowych;
  j) wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków;
  k) wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody;
  l) zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur, przewodów elektrycznych;
  m) wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających;
  n) zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania;
  o) integracja instalacji z istniejącymi źródłami ciepła (jeżeli dotyczy);
  p) wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, urządzeń, armatury regulującej, odcinającej, sterującej instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi wykonanej instalacji;
  q) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbioru robót;
  r) uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, kart gwarancyjnych, książek serwisowych) związanych z przekazaniem do użytkowania wybudowanych instalacji na poszczególnych obiektach;
  s) opracowanie odrębnie dla poszczególnych obiektów operatu odbiorowego (w 2 egz.) zawierającego: dokumentację powykonawczą, komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego
  (w 3 egz.);
  t) opracowanie odrębnie dla poszczególnych obiektów szczegółowego schematu wykonanej mikroisntalacji, szczegółowej instrukcji obsługi mikroinstalacji (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji);
  u) przygotowanie zgłoszeń przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej;
  v) przeprowadzenia szkolenia Użytkowników obiektów w zakresie obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń.
  5) wykonywanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji.
  8. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 2 Ustawy przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w pkt 3.0 SIWZ, oraz w Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
  za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa
  w art. 30 ust. 1-3 Ustawy.
 21. Wykonanie robót remontowych węzła cieplnego c.o. c.w. c.t. w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji PW w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 2
  Zamawiający: Politechnika Warszawska, Warszawa
 22. DZP/34/15 ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PLACÓWKI SZPITALNEJ W DZIERŻĄŻNIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W KOŚCIERZYNIE SP. Z O.O.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Kościerzyna
 23. BUDOWA PRZEDSZKOLA W ŻABIEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. LEŚNEJ 2 W ŻABIEJ WOLI NA DZIAŁCE NR. EWID. 243/13
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
 24. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynku administracyjno biurowym w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 3 w ramach projektu Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Legionowo.
  Zamawiający: KZB Legionowo Spółka z o.o., Legionowo
 25. Panele fotowoltaiczne źródłem energii w Gminie Konstantynów
  Zamawiający: Gmina Konstantynów, Konstantynów
 26. Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek
  Zamawiający: Gmina Buczek, Buczek
 27. Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Brzeziny
  Zamawiający: Gmina Brzeziny, Brzeziny
 28. Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na tereny gminy Majdan Królewski w systemie: zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Gmina Majdan Królewski, Majdan Królewski
 29. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowycjh w gminie Korczew
  Zamawiający: Urząd Gminy, Korczew
 30. Budowa mikroinstalacji na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych w Gminie Żelechów
  Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, Żelechów
 31. Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Drobin, Drobin
 32. Wykonanie robót budowlanych (robót uzupełniających) w ramach projektu Eco energia w Gminie Janowiec polegających na wykonaniu montażu 27 instalacji solarnych w formule zaprojektuj i wybuduj.
  Zamawiający: Gmina Janowiec, Janowiec
 33. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 169.
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, Łowicz
 34. Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej, ul. Szkolna 6
  Zamawiający: Powiat Dzierżoniowski, Dzierżoniów
 35. Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
 36. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych osób fizycznych i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów
  Zamawiający: Urząd Gminy Milanów, Milanów
 37. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wraz z robotami poinstalacyjnymi i budowlanymi w węźle cieplnym w budynku Gimnazjum Nr 133 przy ul.Warszawskiej 63 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  Zamawiający: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Warszawa
 38. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. TADEUSZA MAKOWSKIEGO W ŁODZI - WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
  Zamawiający: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi, Łódź
 39. ECO ENERGIA W GMINIE JANOWIEC
  Zamawiający: Gmina Janowiec, Janowiec
 40. Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Hajnówka
 41. Modernizacja dwóch systemów grzewczych dla zespołu budynków Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przy ul. Mrówczej 243 i ul. Mrówczej 212 w Warszawie- Zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 42. Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt.
  Zamawiający: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta, Nieporęt
 43. Modernizacja 2-ch systemów grzewczych dla zespołu budynków Instytutu przy ul. Mrówczej 243 i ul. Mrówczej 212 w Warszawie.
  Zamawiający: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 44. Wykonanie robót dodatkowych polegajacych na przebudowie, rozbudowie kotłowni szpitalnej
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
 45. Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowolska współfinansowanego ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
 46. Wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa i modernizacja kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w kompleksach wojskowych nr: 2901; 2909; 2908, położonych przy ul. Jadwigi 2 i 2a; Orla 4; M.C. Skłodowskiej w Lądku Zdroju, zgodnie z dokumentacją projektową
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
 47. Wykonanie robót budowlanych: 1.Wykonanie instalacji chłodzenia tomografu komputerowego; 2.Wykonanie Instalacji odgromowej dla ochrony solarów na dachu budynku łącznika; 3.Wykonanie Instalacji gazowej wewnętrznej; związanych z realizacją zadania inwestycyjnego składającego się z dwóch zadań pn.: I zadanie - Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności.
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ, Pruszków
 48. dostawa kotła c.o. wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego.
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ, Pruszków
 49. DLG.39.320/2013 Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego dla budynku głównego i pulmonologii, demontażu istniejących latarni elektrycznych oraz dostawy i montażu dwuramiennych lamp parkowych solarnych, wykonania instalacji niekonwencjonalnych źródeł wspomagających system wentylacji, c.o. i c.w.u. przy pomocy pomp ciepła w budynku pulmonologii, pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem ww. robót budowlanych oraz wykonanie tablicy informacyjnej i tablic promują
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu, Opole
 50. INSTALACJA POMP CIEPŁA I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DRZEWICA - II ETAP.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
 51. Wykonanie przebudowy technologii kotłowni z instalacją kolektorów słonecznych w Pawilonie C i D WZZOZCLChPłiR w Łodzi przy ul. Okólnej 181.
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
 52. roboty dodatkowe Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w kotłowniach budynków na terenie Gminy Maków z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w ramach zadania pn. Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków
  Zamawiający: Urząd Gminy Maków, Maków
 53. Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego składającego się z dwóch zadań pn.: I zadanie - Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania, II zadanie - Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania.
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ, Pruszków
 54. INSTALACJA POMP CIEPŁA I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DRZEWICA
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
 55. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w kotłowniach budynków na terenie Gminy Maków z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w ramach zadania pn. Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków
  Zamawiający: Urząd Gminy Maków, Maków
 56. Wykonanie instalacji solarnej w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bełchatowie, Bełchatów
 57. Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła
  Zamawiający: Powiat Łęczycki, Łęczyca
 58. Dostawa i montaż instalacji solarnej podgrzewu c.w.u. i wspomagania c.o. dla potrzeb budynku domu dziecka w Strobowie
  Zamawiający: Powiat Skierniewicki, Skierniewice

Inne osoby dla Szewczyk Andrzej Józef (77 osób):