Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Aneta

w KRS

Aneta Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Aneta
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Sierakowice Prawe (Łódzkie)
Przetargi:19 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stefanowski Jarosław, Szewczyk Andrzej Józef
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szewczyk Andrzej Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wieczorek Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Eco-therm Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000280142
 2. Ecotherm Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Łowicz − KRS 0000155354
 3. Ekoinstal System Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000689849
 4. Enviroenergy Sp. Z O.O., Łowicz − KRS 0000499193
 5. Fundacja Energia, Szczecin − KRS 0000612648
 6. Fundacja Kosmos, Szczecin − KRS 0000497079
 7. Grupa Ekoenergia Sp. Z O.O., Sierakowice Prawe − KRS 0000491557
 8. Maxfish Sp. Z O.O., Sulejów − KRS 0000607718
 9. Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Jartex A. Stefanowski, J. Stefanowski Sp. J., Skierniewice − KRS 0000299020
 10. Sulejowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Włodzimierzów − KRS 0000318467
 11. Wolsztyński Klub Żeglarski, Niałek Wielki − KRS 0000118515

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eko Sp. J. A.szewczyk,k.parys,g.wieczorek, Łowicz − KRS 0000007573
 2. Ekoinstal Sp. J. J. Stefanowski, A. Szewczyk, Sierakowice Prawe − KRS 0000297622
 3. Epicom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000259008
 4. Fish Food Sp. Z O.O., Żeromin − KRS 0000270916

Powiązane przetargi (19 szt.):
 1. Poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Hajnówka
  Zakres prac obejmuje : Roboty budowlane- instalacyjne zostały szczegółowo ujęte w dokumentacji budowlano-technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, a w szczególności: a. Wykonanie modernizacji i regulacji sieci c.o., c.t. i c.w.u b. Wykonanie instalacji wytwornic pary na cele technologiczne c. Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie zasilania nowych urządzeń wynikających z instalacji wytwornic pary na cele technologiczne oraz zasilania elektrycznego kociołków przechylnych w kuchni i urządzeń w centralnej sterylizatorni d. Wykonanie technologii i AKP węzła cieplnego e. Wykonanie instalacji elektrycznych węzła cieplnego f. Wykonanie instalacji zbiornikowej GP..
 2. Modernizacja dwóch systemów grzewczych dla zespołu budynków Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przy ul. Mrówczej 243 i ul. Mrówczej 212 w Warszawie- Zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia dodatkowego do wykonania modernizacji dwóch systemów grzewczych dla zespołu budynków Instytutu przy ul Mrówczej 243 i ul. Mrówczej 212 w Warszawie, polegającej na adaptacji istniejących pomieszczeń węzłów ciepłych i wbudowaniu w ich miejsce 2 niezależnych kotłowni gazowych, dostawie i instalacji kotłów gazowych, armatury przykotłowej, urządzeń zabezpieczających i układów automatycznej regulacji ich pracy oraz wykonaniu instalacji elektrycznej i instalacji gazu dla tych kotłowni.
  2.Przedmiot zaóowienia obejmuje w szczególności:
  1) wymianę starych przewidzianych projektem i kosztorysem naczyń wzbiorczych na nowe o wymaganych parametrach;
  2) przebudowę instalacji zimnej wody kolidującymi z instalacją budowanej kotłowni;
  3 )wykonanie sufitu podwieszonego w lokalizacji kotłowni ul. Mrówcza 243;
  4) wykończenie pomieszczeń kotłowni płytkami gresowymi, malowanie ścian farbami niezmywalnymi, pokrycie dachu papą zgrzewalną;
  5) wykonanie uzupełniającego odcinka przyłącza gazowego od kurka głównego (miejsce zakończenia przyłącza) do punktu redukcyjno-pomiarowego ujętego w zakresie umownym. (L=7,5m);
  6) płukanie instalacji środkami chemicznymi usuwające zamulenie zładu;
  7) wymianę w budynku administracyjnym skorodowanych grzejników i zaworów grzejnikowych.
 3. Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt.
  Zamawiający: Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta, Nieporęt
  Kod CPV: 45261215-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych; 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach; 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 1. Przedmiot zamówienia opisany jest w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz w załączniku nr 9 do niej - w programie funkcjonalno-użytkowym i obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji projektowej dla 590 gospodarstw domowych, 2) wykonanie, na podstawie dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na zamontowaniu instalacji 590 zestawów kolektorów słonecznych wraz z włączeniem do istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej, 3) uruchomienie wykonanych instalacji kolektorów słonecznych, 4) przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji kolektorów słonecznych. 2. Realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany wykonać zgodnie z: 1) przekazanym przez Zamawiającego Opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności zgodnie ze stanowiącymi jego integralną część programem funkcjonalno-użytkowym, 2) obowiązującymi przepisami, 3) zasadami sztuki budowlanej. 3. W zakresie zamówienia mieści się umieszczenie na zamontowanych kolektorach słonecznych, w postaci oznakowania, którego wzór przekaże Zamawiający, informacji o współfinansowaniu ww zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 4. Do wskazanych w dokumentach składających się na Opis przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma zastosowanie określenie lub równoważne, co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w powołanych dokumentach, jednakże wyłącznie pod warunkiem, iż posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji), a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. 5. Tam, gdzie w dokumentach składających się na Opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. 6. Szczegółowe kryteria równoważności zostały opisane w programie funkcjonalno-użytkowym. 7. Wszelkie parametry techniczne wskazane w dokumentach składających się na Opis przedmiotu zamówienia stanowią minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie urządzenia i materiały o parametrach nie gorszych niż opisane w programie funkcjonalno-użytkowym. 8. Kolektory słoneczne zaoferowane przez Wykonawcę będą musiały spełniać wymagania następujących norm: 1) PN-EN 12975-1+A1:2010 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne. Część 1. Wymagania ogólne (EN 12975-1:2006), 2) PN-EN 12975-2:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne. Część 2. Metody badań (EN 12975-2:2006). 9. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30.11.2014r. 10. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie ww. zadania, Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę oficjalnej autoryzacji producenta zaoferowanych kolektorów słonecznych w zakresie obejmującym co najmniej montaż i obsługę serwisową. Powołany dokument musi być wydany przez danego producenta. Będzie on stanowić załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej z tytułu szkód, które mogą wystąpić w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej ceny całkowitej podanej w ofercie (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR), przy czym obowiązkowemu ubezpieczeniu będą podlegać w szczególności: 1) obiekty budowlane, a w szczególności poszczególne gospodarstwa domowe, urządzenia, sprzęt i wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób realizujących zamówienie lub osób trzecich, a powstałych w związku z wykonywanymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 12. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca będzie zobowiązany, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekazać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy, o której mowa w ust. 11. 13. W każdym przypadku rezygnacji przez właściciela danego gospodarstwa domowego z udziału w programie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany wykonać montaż kolektorów słonecznych w innym, wskazanym przez Zamawiającego, gospodarstwie domowym, które zostanie wytypowane spośród lokalizacji zastępczych. 14. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane na roboty będące przedmiotem zamówienia: 5 lat od daty podpisania końcowego protokołu. Gwarancja na urządzenia techniczne zainstalowane w ramach wykonywania przedmiotowej roboty: na kolektory słoneczne - 5 lat, na pozostałe urządzenia i elementy instalacji - 5 lat. 15. W okresie gwarancji wszelkie koszty serwisowania zamontowanych kolektorów słonecznych będzie ponosić Wykonawca. 16. W każdym roku trwania gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić co najmniej 1 przegląd serwisowy. Wykonawca będzie zobowiązany do jednokrotnej wymiany płynu solarnego na nowy w ostatnim roku gwarancji z tym, że Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany płynu dodatkowo na nowy w sytuacji, gdy parametry techniczne glikolu ulegną pogorszeniu w stopniu uniemożliwiającymi prawidłowe działanie instalacji solarnej oraz w przypadku utraty jego właściwości ochronnych stwierdzonych podczas obowiązkowych przeglądów okresowych. Każdy przegląd kolektorów słonecznych zostanie potwierdzony spisanym obustronnie protokołem 17. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w pełnym okresie gwarancyjnym zachowanie wszystkich minimalnych parametrów technicznych przez zamontowane kolektory słoneczne. 18. W okresie gwarancji wszelkie koszty serwisowania zamontowanych kolektorów słonecznych będzie ponosić Wykonawca. 19. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody Zamawiającego oraz szkody osób trzecich, w szczególności właścicieli gospodarstw domowych, w których zamontowano kolektory słoneczne, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów, kolektorów słonecznych lub innych urządzeń wykorzystanych lub zamontowanych w ramach realizacji roboty budowlanej, jak też szkody powstałe przy usuwaniu tych wad. 20. Zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinien przebiegać tak, aby ograniczyć wpływ montażu zestawów solarnych na architekturę obiektów lub budynków. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania instalacji kolektorów słonecznych w sposób najmniej ingerujący w elementy wykończenia budynków (elewacja, okładziny zewnętrzne i wewnętrzne, powłoki malarskie itp.). W przypadku konieczności naruszenia tych elementów, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w ramach wykonywania przedmiotowego zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 21. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej 5 spotkań z mieszkańcami w celu przedstawienia harmonogramu montażu kolektorów, organizacji dostaw materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia oraz kwestii związanych z przygotowaniem do realizacji przedsięwzięcia. 22. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wszystkich uczestników projektu w poszczególnych budynkach mieszkalnych ujętych w Program Funkcjonalno-Użytkowym z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanej instalacji solarnej. 23. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić użytkownikom instalacji dostęp do serwisu technicznego urządzeń oraz informacji technicznej obejmującej doradztwo techniczne w okresie gwarancji, funkcjonujących 24 godziny na dobę. Czas dojazdu serwisanta do klienta będzie nie dłuższy niż 48 godz. od powiadomienia serwisu. 24. Po zakończeniu prac objętych zamówieniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach dla każdego gospodarstwa domowego w skład której wejdą przede wszystkim: 1) atesty oraz certyfikaty materiałów, kolektorów słonecznych i innych urządzeń, 2) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, badań i sprawdzeń, 3) oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z: - z opisem przedmiotu umowy, - zasadami sztuki budowlanej oraz - obowiązującymi przepisami, normami i standardami, 4) oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, 5) dziennik budowy, 6) dokumentacja projektowa, 7) instrukcje obsługi wraz z czytelnym schematem całej instalacji z podaniem długości, materiału i średnic wszystkich przewodów i odwzorowaniem nazw wszystkich elementów, 8) inne niezbędne do rozpoczęcia odbioru dokumenty, jeżeli są one wymagane w Opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w programie funkcjonalno-użytkowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ..

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.15-4, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9.
 4. Modernizacja 2-ch systemów grzewczych dla zespołu budynków Instytutu przy ul. Mrówczej 243 i ul. Mrówczej 212 w Warszawie.
  Zamawiający: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano instalacyjne, które realizowane będą w ramach jednego zadania Modernizacji 2-ch systemów grzewczych dla zespołu budynków Instytuty przy ul. Mrówczej 243 i ul. Mrówczej 212 w Warszawie, polegającego na adaptacji istniejących pomieszczeń węzłów ciepłych i wbudowaniu w ich miejsce 2 niezależnych kotłowni gazowych, dostawie i instalacji kotłów gazowych, armatury przykotłowej, urządzeń zabezpieczających i układów automatycznej regulacji ich pracy oraz wykonaniu instalacji elektrycznej i instalacji gazu dla tych kotłowni, w tym roboty podstawowe: dostawa głównych urządzeń wchodzących w skład 2-ch kotłowni (w tym co najmniej: zestawy opisane w STWiOR dla poszczególnej lokalizacji kotłowni - Załącznik Nr 1 D i Załącznik Nr 2 D do SIWZ) musi być wykonana najpóźniej do dnia 15.12.2013 r. Przygotowanie pomieszczeń do montażu urządzeń kotłowni. Harmonogram realizacji uzależniony od konieczności utrzymania ogrzewania w okresie niskich temperatur. Demontaż urządzeń obecnych węzłów cieplnych. Prace wykończeniowe estetyczne, próby, rozruch i odbiory. Nowe kotłownie usytuowane będą w funkcjonujących węzłach cieplnych zaopatrujących budynki znajdujące się na terenach Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przy ul. Mrówczej 243 i 212 w ciepło. Wykonawca może rozpocząć prace budowlane i instalacyjno-montażowe przewidziane projektami niezwłocznie po podpisaniu umowy z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości dostaw c.o i cw z obecnie funkcjonującej instalacji grzewczych przez cały okres sezonu grzewczego. Roboty budowlano instalacyjne wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia powinny spełniać wymagania i być zgodne z: Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, warunkami techniczno budowlanymi, przepisami bhp i p-poż, obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ww. ustaw, dokumentacją techniczną-sporządzoną oddzielnie dla każdej kotłowni w skład, której wchodzą: przy ul. Mrówcza 243: Projekt Budowlano-Wykonawczy (PB-W) + przedmiar - Zał. nr 1A do SIWZ, Projekt-Automatyki (PA) + przedmiar - Zał. nr 1B do SIWZ, Projekt-Instalacji gazowej (PIG) + przedmiar - Zał. nr 1C do SIWZ, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - Zał. nr 1D do SIWZ, przy ul. Mrówcza 212: Projekt Budowlano-Wykonawczy (PB-W) + przedmiar - Zał. nr 2A do SIWZ, Projekt-Automatyki (PA) + przedmiar - Zał. nr 2B do SIWZ, Projekt-Instalacji Gazowej (PIG) + przedmiar - Zał. nr 2C do SIWZ, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - Zał. nr 2D do SIWZ. Uwaga! Do każdego projektu (PB-W, PA, PIG) dołączono Przedmiary robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametrów technicznych jego realizacji takich jak: zakres prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych oraz wymaganych parametrów technicznych dostarczanych urządzeń dla każdej kotłowni zawarty jest w załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej wyszczególnionej w Rozdziale II pkt. 3 ppkt. d SIWZ. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych urządzeń i materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projektach. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projektach. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie w budownictwie (certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości i atesty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa). W dokumentacji projektowej we wszystkich przypadkach, w których projektant wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie elementów przedmiotu zamówienia, należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych pod względem jakościowym i spełnianych parametrów technicznych. Przedstawione urządzenia technicznie lub technologiczne równoważne nie mogą zmieniać warunków eksploatacyjnych przyjętych w dokumentacji technicznej. W przypadku chęci zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do projektów (dot. w szczególności kotłów gazowych lub materiałów) - należy na etapie składania ofert udokumentować poprzez zmieszczenie stosownej informacji i załączenie niezbędnych danych i parametrów technicznych proponowanych urządzeń lub materiałów równoważnych w formie Tabeli porównawczej (np.: w STWiOR -(Dział 2) jest... / w ofercie jest...) oraz załączyć do niej odpowiednio wszystkie dokumenty wymagane w Rozdz. II pkt. 5. Uwaga! W obydwu kotłowniach zestawy oferowanych urządzeń równoważny muszą być ze sobą kompatybilne w zakresie eksploatacji (obsługa serwisowa, części zamienne, itp.). W przypadku nie uznania przez Zamawiającego zaproponowanych rozwiązań jako równoważne i nie spełniające wymagań zgodnie z dokumentacją projektową, oferta zostanie odrzucona. W przypadku ich zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkie koszty wynikające z takich zmian, a w szczególności z ewentualnej konieczności dokonania niezbędnych zmian w projektach, lub wydanych decyzjach urzędowych, będą leżały po stronie Wykonawcy i muszą być ujęte w oferowanej cenie oraz uwzględnione w wyznaczonych w SIWZ: terminie na ich dostarczenie (zgodnie z Rozdz. II pkt. 1ppkt a.), terminie ostatecznego odbioru robót (zgodnie z Rozdz. II pkt. 10). Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje własnym staraniem i na swój koszt wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego, w tym dokumentację powykonawczą i inwentaryzację powykonawczą. Dokona również uzgodnień, uzyska wszelkie wymagane opinie i decyzje niezbędne do wykonania kompletnego dzieła w celu przekazania go do eksploatacji Zamawiającemu, w tym przeprowadzenia pozytywnych odbiorów przez instytucje określone w polskim prawodawstwie i pokryje wszelkie koszty z tym związane..
 5. Wykonanie robót dodatkowych polegajacych na przebudowie, rozbudowie kotłowni szpitalnej
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
  Wykonanie robót dodatkowych polegajacych na przebudowie, rozbudowie kotłowni szpitalnej WZZOZCLChPłiR w Łodzi
 6. Budowa podłączeń budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowościach Żabia Wola i Huta Żabiowolska współfinansowanego ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Zamawiający: Gmina Żabia Wola, Żabia Wola
  Przedmiot zamówienia
  obejmuje: 2.2.1 Zadanie I zaprojektuj i wybuduj ok. 78 szt. przyłączy 1. Opracowanie dokumentacji
  zgodnie z wytycznymi Programu Funkcjonalno- Użytkowego w zakresie niezbędnym do dokonania
  zgłoszenia robót budowlanych a) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie programu
  funkcjonalno-użytkowego w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
  września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.
  U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późniejszymi zmianami w zakresie niezbędnym
  do dokonania zgłoszenia robót budowlanych Obecnie trwa budowa sieci z przykanalikami do granic
  posesji wobec czego Zamawiający przekaże niezbędne do sporządzenia dokumentacji informacje
  (np. głębokość posadowienia przykanalika i lokalizację) co należy uwzględnić w profilach i w części
  opisowej. Część opisowa powinna zawierać szczegółowe informacje dla Wykonawcy niezbędne do
  wyceny i realizacji przyłącza np. długość każdego przyłącza, średnica, rodzaj przewodu, sposób
  połączenia z istniejącym systemem kanalizacji na posesji, rodzaj i ilość studzienek, odtworzenie
  terenu i inne niezbędne informacje dla prawidłowej realizacji. Ewentualna konieczna likwidacja
  szamba we własnym zakresie właściciela posesji b) Sporządzenie planu sytuacyjnego lokalizacji
  przyłączy na kopii aktualnej mapy zasadniczej (a nie mapy do celów projektowych) (około 78 szt.) w
  zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa budowlanego o stopniu szczegółowości
  niezbędnym do wybudowania przez wykonawcę, oraz opisu technicznego c) Sporządzenie
  Kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
  roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r. nr 130, poz.
  1389), wraz z wyliczeniem ogólnej ceny 1 mb przyłącza zawierającej koszty wszystkich materiałów i
  robót w tym również koszty likwidacji istniejących szamb wraz z dowozem materiału zasypowego i
  kosztami likwidacji ewentualnych kolizji. 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
  elektronicznej (pliki PDF, pliki o maks. objętości do 9 MB), d) Sporządzenie Przedmiaru robót
  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września
  2004r. nr 202, poz. 2072 oraz 2005r. nr 75, poz. 664). Uwzględnienie w przedmiarze robót tabeli
  elementów scalonych ustalającej cenę 1 mb przyłącza. 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w
  formie elektronicznej (pliki PDF, pliki o maks. objętości do 9 MB), e) Sporządzenie Specyfikacji
  Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
  2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego
  (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. nr 202, poz. 2072 oraz 2005r. nr 75, poz. 664). 3
  egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (pliki PDF, pliki o maks. objętości do 9
  MB), Ze względu na etapową budowę sieci kanalizacji sanitarnej budowa przyłączy kanalizacyjnych
  również będzie realizowana w etapach. Zamawiający wymaga uwzględnienia w opracowanej
  dokumentacji podziału na przyłącza realizowane w 2013 roku - 32szt w ulicach Leśnej,
  Chełmońskiego, Środkowej, Krótkiej oraz część przyłączy w ulicach Głównej, Ślaskiego i
  Warszawskiej, oraz przyłącza realizowane w 2014 roku - 46 szt w ulicach Jesionowej, Krańcowej,
  Ogrodowej, Wiejskiej, Parkowej, Klonowej, Chabrowej, Rumiankowej, Spółdzielczej, oraz pozostała
  część przyłączy w ulicach Głównej, Ślaskiego i Warszawskiej. 1.1. WYMAGANIA STAWIANE
  WYKONAWCY: 1. Dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być
  zaopatrzona w następujące załączniki: 1) Wykaz opracowań dokumentacji projektowo -
  kosztorysowej dla całego zadania inwestycyjnego z podaniem nazw wszystkich teczek
  dokumentacji, 2) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową,
  obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 3) Pisemne oświadczenie
  Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu
  ma służyć i który jest znany wykonawcy), 4) Imienny wykaz Projektantów, którzy wykonali
  dokumentację wraz z numerami uprawnień projektowych. 5) Wykonawca zobowiązany jest do
  bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do
  przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji pro¬jektowej do zatwierdzenia 6)
  Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa i
  zasadami wiedzy technicznej. 7) Oświadczenie Wykonawcy prac projektowych, że dokumentacja
  projektowa jest własnością Zamawiającego i może nią dysponować stosownie do jej przeznaczenia
  w tym do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego.
  Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w dokumentacji nazw własnych, a także wklejania zdjęć
  technologii, schematów produkowanych urządzeń Zamawiający nie dopuszcza także używania w
  dokumentacji projektowej skonkretyzowanych wyostrzonych parametrów technicznych tzn. opisy
  techniczne muszą określać zakres parametrów proponowanych urządzeń np. poprzez użycie opisy
  od do, min max Zabrania się używania tabel producentów urządzeń i materiałów użytych do
  projektowania robót budowlanych. Dokumentacje projektowe nie mogą zawierać znaków
  towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanych materiałów i urządzeń oraz parametrów
  technicznych wskazujących konkretnych producentów. Mapy muszą być opisane za pomocą
  parametrów techniczno-użytkowych Przedmiary i STWOiR musza być wykonane zgodnie z
  przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 );
  Niedopuszczalne jest opracowanie przedmiaru robót jako tzw. księga przedmiarów. Wykonawca
  zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie potwierdzające fakt, iż zrozumiał opis przedmiotu
  zamówienia oraz, że jest on dla niego jasny i nie budzi żadnych wątpliwości, co zagwarantuje
  prawidłowość jego wykonania oraz zapewnienie wymaganej jakości wykonywanej usługi. W
  przypadku niedostosowania się do wyżej wymienionych wytycznych Zamawiający nie dokona
  odbioru dokumentacji projektowych i nie wypłaci wynagrodzenia. 2.Wykonawca zobowiązuje się do
  wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem objętym w zamówieniu, a także
  zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych dla tego obiektu lub robót opinii, sprawdzeń i
  uzgodnień niezbędnych do wykonania dokumentacji 3.Przyjęte rozwiązania będą odpowiadać
  zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom i przepisom technicznobudowlanym,
  4.Dokumentację należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra
  Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w programie
  funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 r.). 5.Przedmiot zamówienia Wykonawca
  winien dostarczyć jednorazowo w komplecie, wraz z oświadczeniem iż przedmiot zamówienia
  został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i
  obowiązującymi przepisami oraz został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
  któremu ma służyć. 6.Potwierdzeniem odbioru kompletnej dokumentacji będzie protokół zdawczoodbiorczy
  podpisany obustronnie po sprawdzeniu przez zamawiającego kompletności złożonej
  dokumentacji. 7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
  Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2.Budowa przyłączy kanalizacyjnych
  zgodnie z opracowaną dokumentacją. Ze względu na etapową budowę sieci kanalizacji sanitarnej
  budowa przyłączy kanalizacyjnych również będzie realizowana w dwóch etapach. Zamawiający
  wymaga wykonania przyłączy : w 2013 roku - ok. 32 szt. w ulicach Leśnej, Chełmońskiego,
  Środkowej, Krótkiej oraz część przyłączy w ulicach Głównej, Ślaskiego i Warszawskiej, oraz
  przyłącza realizowane w 2014 roku - ok. 46 szt. w ulicach Jesionowej, Krańcowej, Ogrodowej,
  Wiejskiej, Parkowej, Klonowej, Chabrowej, Rumiankowej, Spółdzielczej, oraz pozostała część
  przyłączy w ulicach Głównej, Ślaskiego i Warszawskiej 2.2.2. Zadanie II Budowa przyłączy
  kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego. a.w 2013 roku - 18
  szt. w ulicach Leśnej, Chełmońskiego, Środkowej, oraz część przyłączy w ulicach Głównej,
  Ślaskiego i Warszawskiej, oraz przyłącza realizowane b.w 2014 roku - 40 szt. w ulicach Jesionowej,
  Krańcowej, Ogrodowej, Wiejskiej, Klonowej, Chabrowej, Rumiankowej, oraz pozostała część
  przyłączy w ulicach Głównej, Ślaskiego i Warszawskiej. 2.3 Wykonanie robót budowlanych.
  1)Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z
  obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca ponosi koszty zużycia energii i
  wody dla potrzeb budowy. 2)Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją
  projektową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiOR),
  wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), z wiedzą
  techniczną, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
  Nadzoru Autorskiego. 3)Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane prawem
  dokumenty w tym dokumentację powykonawczą, jeżeli w toku wykonywania robót konieczne były
  zmiany dokumentacji projektowej. 4)Roboty będą wykonywane w terenie o wysokim poziomie wód
  gruntowych. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z terenem i warunkami geologicznymi
  oraz przewidzieć odpowiedni sprzęt i środki na wykonywanie robót w terenie o wysokim poziomie
  wód gruntowych. 5)Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie się uważać za zakończone - odbiór
  końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek, po Odbiorze technicznym 6)Termin rękojmi za wady
  wynosi 36 miesięcy, zaś na rurociągi na okres gwarancji 10 lat i liczy się od dnia dokonania
  końcowego odbioru przedmiotu umowy Wykonywanie czynności związanych z gwarantowaną
  jakością wykonanych robót będzie realizowane niezwłocznie na żądanie Zamawiającego
  niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonania zamówienia. Wykonawca
  zobowiązany będzie każdorazowo do usunięcia stwierdzonej wady fizycznej w wykonanych
  robotach, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. 7)Do wykonania
  zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o
  parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w
  projekcie. 8)Roboty będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed
  przystąpieniem do robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze
  prowadzenia robót. Należy wyegzekwować od właścicieli sieci oznaczenie wszystkich urządzeń
  znajdujących się w zasięgu budowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z w/w
  czynnościami. 9)Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są
  obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować
  materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co
  najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej, a
  doprecyzowanych w STWiOR 10)Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych
  materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
  (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 11)Wykonawca wykona i przygotuje
  oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a
  zwłaszcza : a.protokoły z badania materiałów i urządzeń, b.dokumenty potwierdzające jakość
  materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, c.inne dokumenty
  zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji,
  zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania. d.protokoły odbioru od
  właścicieli sieci i urządzeń infrastruktury podziemnej. e.Kosztorys powykonawczy, inwentaryzację
  geodezyjną powykonawczą, zestawienie zrealizowanych podłączeń wg wzoru Zamawiającego i
  wymogu jednostki współfinansującej 12)Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających
  wymaganiom obowiązujących Norm oraz o innych parametrach niż określone w projekcie.
  13)Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pisemnego oświadczenia właściciela
  nieruchomości o braku uwag do wykonanego przyłącza i uporządkowania terenu. 14)Wykonawca
  zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich
  wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów
  oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. 15)Wyroby budowlane użyte do wykonania
  robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach: a)Ustawie z dnia
  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) b)Ustawie z dnia 7 lipca 1994
  r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r Nr 243 poz. 1623 ) 16)Wykonawca może powierzyć
  wykonywanie części robót budowlanych podwykonawcom, z uwzględnieniem następujących
  postanowień : a) warunkiem podzlecenia wykonania robót podwykonawcy będzie przedstawienie
  Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki
  pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą; c)jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie uwag do
  projektu umowy, uważać się będzie za jego zaakceptowanie; d)uwagi Zamawiającego do projektu
  umowy wykonawcy z podwykonawcą muszą być wniesione niezwłocznie przed zawarciem umowy;
  e)za wykonane roboty przez podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy;
  f)wykonawca nie może się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania
  podwykonawcy; g)Zamawiający przewiduje możliwość przeniesienia wierzytelności przysługujących
  podwykonawcy wobec wykonawcy na Zamawiającego, jeżeli stwierdzone zostanie, że wykonawca
  opóźnia się w regulowaniu należności dla podwykonawcy ponad okres rozliczenia przewidziany w
  ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. rok Nr
  139 poz. 1323 ze. zm.). h)Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności przysługującej
  Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego na rzecz banku lub innej instytucji finansowej ani też na
  rzecz innego podmiotu lub osób fizycznych. Jedynym wierzycielem dla Zamawiającego będzie
  Wykonawca wybrany w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. 2.2.3 Zamawiający
  zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia i zmiany decyzji, co do zakresu
  wykonywanych robót przed rozpoczęciem ich wykonywania. Zmniejszenie zakresu realizowanych
  robót wymienionych w SIWZ nie może być podstawą do żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
 7. Wykonanie zadania pod nazwą Przebudowa i modernizacja kotłowni z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w kompleksach wojskowych nr: 2901; 2909; 2908, położonych przy ul. Jadwigi 2 i 2a; Orla 4; M.C. Skłodowskiej w Lądku Zdroju, zgodnie z dokumentacją projektową
  Zamawiający: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Lądek-Zdrój
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, określonych w zadaniu inwestycyjnym wg. opracowanej dokumentacji projektowej i na warunkach określonych w zamówieniu. Roboty budowlane muszą być wykonane z uwzględnieniem faktu, że będą wykonywane na czynnie pracującym obiekcie i konieczne jest zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów.
  3. Oprócz zakresu robót objętych dokumentacją projektową do Wykonawcy będzie należało wykonanie czynności określonych we wzorze umowy § 3 ( załącznik nr 4 do SIWZ )
  4. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych spełniających wymogi parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego w załączniku 3.1 do SIWZ.
  Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej (przedmiarach robót, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( zał. nr 3 do SIWZ i zał. nr 3.1 do SIWZ - wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń ) oraz we wzorze do umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ ).
  Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.23wszur.pl
 8. Wykonanie robót budowlanych: 1.Wykonanie instalacji chłodzenia tomografu komputerowego; 2.Wykonanie Instalacji odgromowej dla ochrony solarów na dachu budynku łącznika; 3.Wykonanie Instalacji gazowej wewnętrznej; związanych z realizacją zadania inwestycyjnego składającego się z dwóch zadań pn.: I zadanie - Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności.
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ, Pruszków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: 1. wykonanie instalacji chłodzenia tomografu komputerowego; 2. wykonanie instalacji odgromowej dla ochrony solarów na dachu budynku łącznika; 3. wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej, którą należy wykonać zgodnie z aktualnie sporządzonym projektem uwzględniającym zalecenia gazowni. Roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia powiązane są z trwającymi aktualnie robotami budowlanymi polegającymi min. na wykonywaniu instalacji kolektorów słonecznych, układu kogeneracyjnego i węzłów cieplnych z pompami ciepła. Wykonawca jest zobligowany w trakcie wykonywania robót do ustalenia z firmą, prowadzącą aktualnie roboty w ramach innego realizowanego przez Szpital Kolejowy zadania inwestycyjnego, wszelkich szczegółów organizacyjnych i technicznych dotyczących integracji instalacji objętych zakresem zamówienia z nowobudowanymi przez tą firmę elementami instalacji sanitarnych. Powyższe nie narusza postanowień art. 29 ustawy PZP, albowiem ustalenia, o których mowa powyżej mają wyłącznie roboczy charakter. Przedmiot zamówienia obejmuje prace szczegółowo opisane w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach robót, zgodnie z którymi należy wykonać przedmiot zamówienia. Wykonanie robót musi być zgodne ze sztuką budowlaną adekwatną w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia. Dokumentacja Techniczna i Projektowa o której mowa powyżej stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ,.
 9. dostawa kotła c.o. wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego.
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ, Pruszków
  dostawa kotła c.o. o mocy 270 kW wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego.
 10. DLG.39.320/2013 Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego dla budynku głównego i pulmonologii, demontażu istniejących latarni elektrycznych oraz dostawy i montażu dwuramiennych lamp parkowych solarnych, wykonania instalacji niekonwencjonalnych źródeł wspomagających system wentylacji, c.o. i c.w.u. przy pomocy pomp ciepła w budynku pulmonologii, pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem ww. robót budowlanych oraz wykonanie tablicy informacyjnej i tablic promują
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu, Opole
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego dla budynku głównego i pulmonologii, demontażu istniejących latarni elektrycznych oraz dostawy i montażu dwuramiennych lamp parkowych solarnych, wykonania instalacji niekonwencjonalnych źródeł wspomagających system wentylacji, c.o. i c.w.u. przy pomocy pomp ciepła w budynku pulmonologii, pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem ww. robót budowlanych oraz wykonanie tablicy informacyjnej i tablic promujących w ramach projektu pn. Ekologiczny Szpital - zakup i montaż instalacji solarnych oraz pomp ciepła dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
 11. INSTALACJA POMP CIEPŁA I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DRZEWICA - II ETAP.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na remoncie instalacji centralnego ogrzewania z montażem pomp ciepła w budynkach szkolnych w miejscowościach Brzustowiec i Domaszno. Zamówienie podzielone jest na dwie części.
  Część 1: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z MONTAŻEM POMP CIEPŁA W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZUSTOWCU.

  Przedmiotem części I Zamówienia jest wykonanie remontu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej w Brzustowcu, działka nr ewid. 1/3. Zespół budynków szkolnych składa się w dwukondygnacyjnego budynku dydaktycznego, parterowej części socjalnej z kotłownią oraz nowo dobudowanej sali gimnastycznej z zapleczem.
  Wskaźniki techniczne:
  Parter: Powierzchnia użytkowa 930,5m². Kubatura 3632,4m³
  Piętro: Powierzchnia użytkowa 201,5m². Kubatura 507,3m³
  W obecnym stanie kotłownia wyposażona jest w olejowy kocioł typ Paromat Simplex 105 kW prod. Viessmann zasilany olejem opałowym zgromadzonym w zbiornikach umiejscowionych w magazynie oleju. Kocioł współpracuje z 300 litrowym zasobnikiem c.w.u. typ RudoCell prod. Viessmann. Zabezpieczenie stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex 3bar 320 l. Kocioł dostarcza ciepło do grzejników płytowych i żeliwnych (szt. 77). Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych ze szwem.
  Źródłem instalacji centralnego ogrzewania dla remontowanej instalacji będą 2 pompy ciepła pracujące w układzie kaskadowym o łącznej mocy 85,6 kW i istniejącego kotła, obiegiem pierwotnym będzie instalacja pomp ciepła z 21 pionowymi sondami gruntowymi o głębokości 100 mb każda. Rozdział na poszczególne odwierty nastąpi z 3 studni polietylenowych z kolektorami wielosekcyjnymi. W ramach remontu wymieniona zostanie instalacja wraz z grzejnikami które zastąpione zostaną grzejnikami płytowymi wyposażonymi w głowice termostatyczne.

  Część 2: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z MONTAŻEM POMP CIEPŁA W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOMASZNIE.

  Przedmiotem części I Zamówienia jest wykonanie remontu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej w Domasznie, działki nr ewid. 1606/1, 1615, 1616/1 i 1617/1. Budynek szkoły jest obiektem dwukondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym w którym oprócz szkoły znajdują się pomieszczenia mieszkalne.
  Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 746,6m2, natomiast kubatura 7092,7 m3.
  W obecnym stanie kotłownia wyposażona jest w olejowy kocioł typ Paromat Simplex 105 kW prod. Viessmann zasilany olejem opałowym zgromadzonym w zbiornikach umiejscowionych w magazynie oleju. Kocioł współpracuje z 300 litrowym zasobnikiem c.w.u. typ RudoCell prod. Viessmann. Zabezpieczenie stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex 3bar 320 l. Kocioł dostarcza ciepło do grzejników żeliwnych (szt. 75). Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych ze szwem.
  Projekt obejmuje wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i istniejących grzejników żeliwnych. Nowo wykonana instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z projektowaną kaskadą 2 pomp ciepła o łącznej mocy 85,6 kW, obiegiem pierwotnym będzie instalacja pomp ciepła z 21 pionowymi sondami gruntowymi o głębokości 100 mb każda. Rozdział na poszczególne odwierty nastąpi z 3 studni polietylenowych z kolektorami wielosekcyjnymi. W ramach remontu wymieniona zostanie instalacja wraz z grzejnikami które zastąpione zostaną grzejnikami płytowymi wyposażonymi w głowice termostatyczne.
 12. Wykonanie przebudowy technologii kotłowni z instalacją kolektorów słonecznych w Pawilonie C i D WZZOZCLChPłiR w Łodzi przy ul. Okólnej 181.
  Zamawiający: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, Łódź
  Wykonanie przebudowy technologii kotłowni z instalacją kolektorów słonecznych w Pawilonie C i D WZZOZCLChPłiR w Łodzi przy ul. Okólnej 181.
 13. roboty dodatkowe Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w kotłowniach budynków na terenie Gminy Maków z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w ramach zadania pn. Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków
  Zamawiający: Urząd Gminy Maków, Maków
  roboty dodatkowe Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w kotłowniach budynków na terenie Gminy Maków z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w ramach zadania pn. Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków
 14. Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego składającego się z dwóch zadań pn.: I zadanie - Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania, II zadanie - Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania.
  Zamawiający: Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera SP ZOZ, Pruszków
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania
  inwestycyjnego składającego się z dwóch zadań pn. :
  I zadanie - Wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz
  kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie
  efektywności jego funkcjonowania,
  II zadanie - Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiększenie
  efektywności jego funkcjonowania.
 15. INSTALACJA POMP CIEPŁA I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE DRZEWICA
  Zamawiający: Gmina i Miasto Drzewica, Drzewica
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji podzielonej na trzy zadania:
  Zadanie nr 1: - INSTALACJA SOLARNA DO PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY DLA BUDYNKU LUDOWEGO KLUBU KAJAKOWEGO W DRZEWICY.

  Zadanie nr 1 obejmuje wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Ludowego Klubu Kajakowego Drzewica w Drzewicy przy ul. Fabrycznej dz. nr ewid. 1/35.
  Ludowy Klub Kajakowy Drzewica to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem zlokalizowany przy torze kajakowym w Drzewicy. Na parterze znajdują się szatnie, toalety oraz prysznice z podziałem na część męską i damską z wspólnym pomieszczeniem sauny, poza tym jest ogólnodostępna toaleta oraz pomieszczenie administracyjne. Na piętrze znajduje się sala bankietowa, pomieszczenie toalet oraz aneks kuchenny, przy schodach w suficie znajduje się opuszczane wejście na poddasze. Obecnie ciepła woda przygotowywana jest w pojemnościowych podgrzewaczach elektrycznych. Dwa podgrzewacze o poj. 200 l znajdują się przy prysznicach, w ogólnodostępnej toalecie na parterze znajduje się podgrzewacz o poj. 10 l. Zadanie obejmuje wykonanie zamiennego podgrzewanie ciepłej wody za pomocą zestawu kolektorów solarnych, zlokalizowanych na dachu budynku oraz odpowiedniej konstrukcji nośnej. Zasobnik solarny zlokalizowany będzie na poddaszu, dodatkowym wyposażeniem zasobnika będzie trzystopniowa grzałka elektryczna 2/4/6 kW wykorzystywana w okresach mniejszej wydajności kolektora słonecznego. Zasilenie zasobnika w zimną wodę należy wykonać z istniejącej instalacji. Dla w/w pomieszczeń zaprojektowano instalację ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. Przewiduje się wykonania dwóch pionów ciepłej wody i cyrkulacji. Pierwszy pion dostarczać będzie ciepłą wodę do toalety na piętrze, prysznica męskiego oraz toalety męskiej na parterze, drugi pion będzie zasilał aneks kuchenny na piętrze, prysznic damski oraz toaletą damską oraz ogólnodostępną toaletę na parterze. Pracą instalacji solarnej sterować będzie regulator solarny, przewody zasilające i powrotne instalacji solarnej poprowadzone na poddaszu w odpowiedniej izolacji. Projektowana instalacja wody ciepłej oraz cyrkulacji została zaprojektowana z rur PE-RT/Al./PE-RT o zaciskanych złączach. Instalacja poprowadzona zostanie w bruzdach ścienny w izolacji z pianki poliuretanowej o gr. 9 mm Istniejąca instalacja ciepłej wody zostanie zdemontowana i wymieniona na nową. Zdemontowane w celu poprowadzenia nowej instalacji fragmenty glazury lub terakoty zostaną po montażu instalacji odtworzone do stanu pierwotnego. Bruzdy i otwory zostaną zamurowane i w razie potrzeby pomalowane. Praca instalacji sterować będzie regulator solarny.

  Zadanie nr 2: INSTALACJA SOLARNA DO PODGRZEWU CIEPŁEJ WODY DLA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO GERLACH

  Zadanie nr 2 obejmuje wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku klubu sportowego Gerlach Drzewica w Drzewicy przy ul. Błonie 1.

  W jednokondygnacyjnym budynku klubu Gerlach Drzewica znajdują się pomieszczenia higieniczno sanitarne (natryski, w.c, sauna), dwie szatnie dla zawodników, pomieszczenie sędziów, pomieszczenia administracyjne, świetlica oraz pomieszczenia magazynowe. Obecnie przygotowywanie ciepłej wody odbywa się za pomocą istniejących podgrzewaczy elektrycznych. Zaprojektowano zamienne przygotowanie ciepłej wody w zasobniku o pojemności 1000 l za pomocą zestawu kolektorów solarnych zlokalizowanych przed budynkiem od strony południowej na odpowiedniej konstrukcji nośnej. Zasilenie zbiornika w zimną wodę należy wykonać z istniejącej instalacji. Kolektory zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi zamkniętą przestrzenną konstrukcją z siatki o wysokości 2,5 m. W budynku znajduje się pomieszczenie natrysków i w.c., do których doprowadzana będzie ciepła woda, zaprojektowano także instalację cyrkulacji c.w.u. Pracą instalacji solarnej sterować będzie regulator solarny. Przewody zasilające i powrotne instalacji solarnej poprowadzone zostały w gruncie na gł. 1,0 m w odpowiedniej izolacji. Projektowana instalacja została zaprojektowana z rur PE-RT/Al./PE-RT o zaciskanych złączach. Instalacja ciepłej wody użytkowej cyrkulacji poprowadzona zostanie w bruzdach ścienny w izolacji z pianki poliuretanowej o gr. 9 mm. Solarne przewody zasilające i powrotne wykonane są z giętkich rut stalowych DAR-FLEX w pół-elastycznej piance poliuretanowej. Stara instalacja wraz z armaturą istniejącą zostanie zdemontowana i wymieniona na nową. Zdemontowane w celu poprowadzenie nowej instalacji fragmenty glazury lub terakoty zostaną po montażu instalacji odtworzone do stanu pierwotnego. Bruzdy i otwory zostaną zamurowane i w razie potrzeby pomalowane.

  Zadanie nr 3: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z MONTAŻEM POMPY CIEPŁA DLA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZICACH DUŻYCH.

  Zadanie nr 3 obejmuje modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla budynku Szkoły Podstawowej w Radzicach Dużych, działka nr ewid. 166/4.

  Powierzchnia zabudowy całego obiektu wynosi 1 4790,3 m2. Wysokość kondygnacji w pomieszczeniach szkolnych- 3,5 m, kotłowni - 2,6 m. Podpiwniczenie pod budynkiem szkolnym (pomieszczenia łazienek i wc). Budynek posiada w części szkolnej 2 kondygnacje nadziemne bez poddasza oraz zagłębioną w terenie kotłownię.
  Wskaźniki techniczne:
  Parter: Powierzchnia użytkowa 1109,1m². Kubatura 4191,2m³
  Piętro: Powierzchnia użytkowa 370,2m². Kubatura 1110,2m³
  W obecnym stanie kotłownia wyposażona jest w olejowy kocioł typ Paromat Simplex 130 kW prod. Viessmann zasilany olejem opałowym zgromadzonym w zbiornikach umiejscowionych w magazynie oleju. Kocioł współpracuje z 300 litrowym zasobnik c.w.u. typ RudoCell prod. Viessmann. Zabezpieczenie stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex 3bar 140 l. Rozdział na poszczególne obiegi (szkoła, sala gimnastyczna, zasobnik c.w.u.) następuje z rozdzielaczy rurowych. Kocioł dostarcza ciepło do grzejników żeliwnych (szt. 101). Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych czarnych ze szwem.
 16. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w kotłowniach budynków na terenie Gminy Maków z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w ramach zadania pn. Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków
  Zamawiający: Urząd Gminy Maków, Maków
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w kotłowniach budynków położonych w miejscowościach: Dąbrowice, Jacochów, Maków, Maków - Kolonia, Pszczonów, Słomków, Święte Nowaki, Święte Laski, Sielce Prawe, Sielce Lewe, Krężce, Wola Makowska - na terenie gminy Maków, z wykorzystaniem kolektorów słonecznych - zgodnie z załączonym programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji (SIWZ).

  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1) wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz,
  2) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  3) wykonanie projektu konstrukcji pod kolektory słoneczne,
  4) wykonanie projektu elektrycznego oraz AKPiA (aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),
  5) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń (jeżeli dotyczy),
  6) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
  7) opracowanie przedmiaru robót,
  8) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  9) wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
  10) wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i połączenie z istniejącą instalacją ciepłej wody użytkowej (instalacja zostanie wykonana w budynkach jednorodzinnych o różnych kondygnacjach, w ilości: 435),
  11) szkolenie użytkowników z zakresu obsługi instalacji,
  12) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego budynku,
  13) świadczenie usługi serwisowej instalacji w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego.
 17. Wykonanie instalacji solarnej w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Bełchatowie, Bełchatów
  Przedmiotem
  zamówienia jest wykonanie instalacji solarnej w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej.
  Zaprojektowano cztery kolektory typu Vitosol 200 T SP2, 3m2, które umieszczone będą na dachu
  budynku przy pomocy zestawów montażowych do dachów płaskich Z008366. Z kolektorów
  wyprowadzona zostanie instalacja czynnika grzewczego doprowadzona do projektowanego
  podgrzewacza cwu. Pozostałe elementy solarnego przygotowania cwu (podgrzewacz, naczynie
  przeponowe, układ sterujący) zlokalizowane będą w kotłowni. Do zabezpieczenia instalacji solarnej
  zaprojektowano solarne naczynie wzbiorcze 50L 10 bar. Ponadto zabezpieczenie instalacji solarnej
  stanowi zawór bezpieczeństwa stanowiący element rozdzielacza Solar-Divicon PS10. Do zasilenia
  urządzeń instalacji solarnej zaprojektowano instalację elektryczną. W pomieszczeniu kotłowni
  znajduje się rozdzielnica RWK. W rozdzielnicy rozdzielony jest obwód 3-f na obwody zasilające 1-
  f. W tablicy RWK umieszczono rozłącznik główny FR 103/25A, wyłącznik różnicowo - prądowy F
  364-25/003 oraz wyłączniki nadprądowe typ S191-B6. W układzie technologicznym instalacji
  solarnej zamontowane będą pompy o różnych funkcjach. Sterowanie pompami odbywać się będzie
  poprzez sterownik typu Vitosolic 200. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
  dokumentacja projektowa
 18. Kompleksowa termomodernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy wraz z wymianą źródła ciepła
  Zamawiający: Powiat Łęczycki, Łęczyca
  Zakres robót do wykonania:
  -Termomodernizacja budynku
  -Kotłownia gazowa kondensacyjna wraz z rozwiązaniami c.w.u.
  -Instalacja c.o
  -Instalacja c.w.u.,
  -Wentylacja wraz z rekuperacją w sali gminastycznej
 19. Dostawa i montaż instalacji solarnej podgrzewu c.w.u. i wspomagania c.o. dla potrzeb budynku domu dziecka w Strobowie
  Zamawiający: Powiat Skierniewicki, Skierniewice
  Instalacja solarna podgrzewu c.w.u i dogrzewania c.o. obejmuje: montaż zasobników c.w.u., solarów i niezbędnej armatury i automatyki od punktów włączenia do istniejących rurociągów ciepłej wody, zimnej wody oraz rozdzielaczy c.o.. Projektowana instalacja kolektorów słonecznych ma za zadanie pozyskiwać ciepło z promieniowania słonecznego, które ma być wykorzystane do uzyskania ciepłej wody użytkowej i przekazania nadwyżek ciepła do instalacji c.o. Budynek Domu Dziecka w Strobowie jest wyposażony w kotłownię olejową dostarczającą ciepło dla potrzeb c.w.u. i c.o. zlokalizowaną na parterze budynku. Istniejące kotły firmy Viessman 2 szt. o mocy 104 kW każdy pracują na parametrach 90/70. Do produkcji CWU służy obecnie zainstalowany w kotłowni zasobnik ciepłej wody o objętości 1000 litrów z jedną wężownicą ogrzewany przez piece c.o. Do wspomagania produkcji c.w.u. i wspomagania c.o. została zaprojektowana instalacja solarna o następujących parametrach: 1. Kolektor próżniowy typu heat pipe z absorberem płaskim pokrytym powłoką wysoko-selektywną o współczynniku absorpcji większym niż 95% i emisji mniejszej niż 5%. 2. Absorber aluminiowy o gr. 1 mm obustronnie pokryty powłoką wysoko-selektywną otulający ściśle rurkę heat pipe po jej obwodzie i umieszczony wewnątrz tuby szklanej o grubości min. 2 mm (warunek wytrzymałości na uderzenia). Tuba szklana wykonana ze szkła boro krzemianowego 3.3 z testerem próżni. 3. Kolektor musi posiadać współczynnik eta0 nie mniejszy niż 0,766 wg powierzchni apertury i eta0 nie mniejszy niż 0,815 wg powierzchni absorbera przy zachowaniu powierzchni absorbera nie większej niż 1,876 m2 i powierzchni brutto kolektora nie większej niż 3,64 m2(warunek niezbędny dla zachowania możliwości montażu w ograniczonej powierzchni dachu domu Dziecka w Strobowie). Łączna powierzchnia brutto kolektorów słonecznych nie większa niż 51 m2 oraz łączna powierzchnia absorbera nie większa niż 26,27 m2. 4. Głowica kolektora słonecznego powinna być wykonana z aluminium odlewanego w formie malowana proszkowo w kolorze czarnym (dla zachowania ogólnego zamysłu architektonicznego). Zaizolowana od wewnątrz wełną mineralną zagęszczoną o grubości 60-80mm o parametrze przenikalności cieplnej 0,03-0,06 W/(m.K) 5. Parametry kolektora muszą być potwierdzone badaniami na zgodność z normą EN 12975-1,2:2006 i poświadczone sprawozdaniem z badań akredytowanego laboratorium badawczego z UE. 6. Kolektor musi posiadać certyfikat Solar Keymark wystawiony na polskiego producenta

Inne osoby dla Szewczyk (1000 osób):