Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Beata

w KRS

Beata Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Beata
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1977 r., wiek 41 lat
Miejscowości:Barczewo (Warmińsko-mazurskie)
Przetargi:18 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janicka Grażyna Anna, Kasperska Danuta, Klimas Joanna, Kozłowski Mirosław Jan, Krakowiak Jan, Krawczyk Anna Dorota, Molenda Zbigniew Zdzisław, Napierało Władysław, Piotrowska Barbara, Polak Leszek, Skowroński Janusz, Szubert Dzikowska Martyna, Włoch Halina, Zalewska Wójcik Paulina Anna, Żebrowski Jacek, Zieliński Jan

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Janicka Grażyna Anna, Kasperska Danuta, Klimas Joanna, Kozłowski Mirosław Jan, Krakowiak Jan, Krawczyk Anna Dorota, Molenda Zbigniew Zdzisław, Napierało Władysław, Piotrowska Barbara, Polak Leszek, Skowroński Janusz, Szubert Dzikowska Martyna, Włoch Halina, Zalewska Wójcik Paulina Anna, Żebrowski Jacek, Zieliński Jan
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gietka Edyta Mariola, Grabowski Władysław Ryszard, Gutkowska Beata Jolanta, Konopka Katarzyna Beata, Nożyńska Jolanta, Okraszewski Tadeusz, Pałczyński Marcin, Różycki Henryk, Skotnicka Krystyna, Stuka Dorota, Sturlis Janusz, Wachowski Dariusz, Zalewska Paulina Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. JanmarSp. Z O.O.., Barczewo − KRS 0000059784
 2. Protos Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000674582
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Meatex - Sp. Z O.O., Niedźwiedź − KRS 0000234083
 4. Stowarzyszenie Agro Biznes Klub, Warszawa − KRS 0000161538
 5. Stowarzyszenie Integracja 55, Łapka − KRS 0000496464
 6. Tewes-bis Sp. Z O.O., Barczewo − KRS 0000029689
 7. Zakład Remontowo - Handlowy Gim W.grabowski - C.maciejewski Sp. J., Barczewo − KRS 0000240211
 8. Zakład Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Barczewo − KRS 0000179625
 9. Zakład Usług Wodnych Sp. Z O.O., Dobre Miasto − KRS 0000123884

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Kancelaria Prawna Exeo Gietka Spółka Komadytowa, Olsztyn − KRS 0000317613
 2. Pbc Media S.A., Olsztyn − KRS 0000443674
 3. Przedsiębiorstwo Transportu Spedycji Produkcji i Handlu Transped-las Sp. Z O.O., Olsztynek − KRS 0000139900
 4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000126352
 5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji W Malborku Sp. Z O.O., Malbork − KRS 0000112541
 6. Rp Resort Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000394578
 7. Tewes-klima K.skowroński Sp. J., Olsztyn − KRS 0000239807
 8. Warmińsko-mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Olsztyn − KRS 0000105443
 9. Warmińsko-mazurska Spółdzielnia Inwalidów W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000056475
 10. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Barczewo − KRS 0000180358
 11. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000097877
 12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Barczewo − KRS 0000184204
 13. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego Iława S.A., Iława − KRS 0000019585

Powiązane przetargi (18 szt.):
 1. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Barczewo w 2017 roku
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych z przekazaniem do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Olsztynie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Barczewo w okresie od dnia 17 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych gminy Barczewo. Usługa obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych „u źródła”, tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Barczewo, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barczewo; 2) odbieranie przeterminowanych leków i zużytych baterii zbieranych przez mieszkańców w punkcie PSZOK znajdującego się na terenie miasta Barczewo, 3) organizację, utrzymanie i prowadzenie na terenie miasta Barczewo Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dalej PSZOK o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2. PSZOK prowadzi zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie gminy Barczewo odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 4 załącznika nr 1-Opisu Przedmiotu Zamówienia, 4) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo oraz w miejscowościach wiejskich wskazanych przez Zamawiającego gniazd do zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej, wymienionych w tabeli nr 5 załącznika nr 1-Opisu Przedmiotu Zamówienia, 5) transport i przekazanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Olsztynie odpadów komunalnych odebranych „u źródła”, tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Barczewo na których powstają odpady komunalne, oraz odpadów zebranych w PSZOK - w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust. 1 dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016r. poz.250), art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987).
 2. Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2017 roku
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2017 roku. W zakres usług wlicza się: 1) odśnieżanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych pojazdem samojezdnym; 2) usuwanie śliskości materiałem dostarczanym przez wykonawcę. Poprzez zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych (tj. drogi wewnętrzne wraz z chodnikami stanowiące własność gminy) na terenie gminy Barczewo rozumie się wykonywanie prac związanych z odśnieżaniem oraz likwidacją gołoledzi i śliskości zimowej na publicznych drogach gminnych i gminnych ciągach komunikacyjnych (wymienionych oraz podzielonych na sektory 1-9) wskazanych przez uprawnionego przedstawiciela zamawiającego. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu, zamiecie śnieżne, czy śliskość zimowa. Odśnieżanie polega na zgarnianiu i usuwaniu z całej szerokości jezdni i poboczy (o ile jest to jest możliwe) śniegu luźnego, śniegu zajeżdżonego, błota pośniegowego, zasp, języków śniegowych w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z dróg i ulic. Podczas wykonywania usługi odśnieżania wykonawca winien zwrócić uwagę, aby usuwany śnieg nie był przemieszczany na inne drogi zwłaszcza będące w innym zarządzie oraz nie były zasypywane wjazdy na sąsiednie nieruchomości. Usuwanie śliskości i gołoledzi polega na posypywaniu dróg i ulic piaskiem, bądź mieszanką piaskowo-solną, na odcinkach o pochyleniu >5% lub w miejscach występowania niebezpiecznych łuków pionowych i poziomych, jak również skrzyżowania dróg, ulic, torów kolejowych, a także miejsca w obrębie przystanków autobusowych i przejść dla pieszych. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu pojazdów samojezdnych przy użyciu materiału wykonawcy niezbędnego do odśnieżania oraz usuwania śliskości i gołoledzi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pojazdy samojezdne dopuszczone do odśnieżania powinny być przygotowane w takim stopniu, aby mogły być użyte w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia od przedstawiciela zamawiającego. Pojazdy będące w akcji muszą być wyposażone w sygnał ostrzegawczy błyskowy barwy żółtej. W przypadku awarii ww. pojazdu, wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy w ciągu jednej godziny pojazd zastępczy sprawny technicznie i spełniający wymagania zamawiającego. Przez pojazdy samojezdne, które zamawiający dopuszcza do odśnieżania i usuwania śliskości oraz gołoledzi należy rozumieć: samochody ciężarowe z pługiem odśnieżnym, ciągniki rolnicze z pługiem odśnieżnym, spycharki oraz spycharko-ładowarki, piaskarki z pługiem, inne pojazdy przystosowane do odśnieżania i usuwania śliskości, gołoledzi oraz usuwania śniegu, lodu, błota pośniegowego itp. Zamawiający dopuszcza do realizacji niniejszej usługi użycie wyłącznie zarejestrowanych pojazdów posiadających ważne badania techniczne. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zgłoszenia od zamawiającego we wszystkie dni tygodnia i święta, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności odśnieżania i usuwania śliskości w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a przejezdność dróg ma być uzyskana zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie utrzymania dróg gminnych. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji realizowanych usług. Wykonawca jest w stosunku do zamawiającego, w dyspozycji 24–godzinnej w zakresie przyjęcia zgłoszenia i wykonania usługi. Wykonawca udostępnia dyżurny – całodobowy numer telefonu i przyjmuje zgłoszenia wyłącznie od uprawnionego przedstawiciela zamawiającego. Odbiór wykonanych prac nastąpi przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie według stawki - ceny jednostkowej za jedną godzinę zimowego utrzymania dróg w danym sektorze. Przy czym do miesięcznego fakturowania liczy się wyłącznie te usługi (godziny) odśnieżania, które przedstawiciel zamawiającego zgłosił wykonawcy do wykonania. Do faktury wykonawca musi załączyć potwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego miesięczne zestawienie wykonanych usług wskazujące na ilość i jakość wykonanego zakresu robót jak również faktycznie przepracowane godziny. W sytuacjach awaryjnych zamawiający dopuszcza możliwość kierowania wykonawcy do pracy w innym sektorze lub na innych drogach. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawców osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: - czynności zimowego utrzymania dróg i ulic.


 3. Wynajem samochodu z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu z kierowcą
  dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie
 4. Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Barczewo w 2016 roku
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2016 roku. W zakres usług wlicza się: 1) odśnieżanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych pojazdem samojezdnym; 2) usuwanie śliskości materiałem dostarczanym przez wykonawcę. 2. Poprzez zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych (tj. drogi wewnętrzne wraz z chodnikami będące własnością gminy) na terenie gminy Barczewo rozumie się wykonywanie prac związanych z odśnieżaniem oraz likwidacją gołoledzi i śliskości zimowej na publicznych drogach gminnych i gminnych ciągach komunikacyjnych (wymienionych oraz podzielonych na sektory od sektora nr 1 do sektora nr 9) wskazanych przez uprawnionego przedstawiciela zamawiającego. 3. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu, zamiecie śnieżne, czy śliskość zimowa. Odśnieżanie polega na zgarnianiu i usuwaniu z całej szerokości jezdni i poboczy (o ile jest to jest możliwe) śniegu luźnego, śniegu zajeżdżonego, błota pośniegowego, zasp, języków śniegowych w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z dróg i ulic. Podczas wykonywania usługi odśnieżania wykonawca winien zwrócić uwagę, aby usuwany śnieg nie był przemieszczany na inne drogi zwłaszcza będące w innym zarządzie oraz nie były zasypywane wjazdy na sąsiednie nieruchomości. Usuwanie śliskości i gołoledzi polega na posypywaniu dróg i ulic piaskiem, bądź mieszanką piaskowo-solną, na odcinkach o pochyleniu >5% lub w miejscach występowania niebezpiecznych łuków pionowych i poziomych, jak również skrzyżowania dróg, ulic, torów kolejowych, a także miejsca w obrębie przystanków autobusowych i przejść dla pieszych. 4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu pojazdów samojezdnych przy użyciu materiału wykonawcy niezbędnego do odśnieżania oraz usuwania śliskości i gołoledzi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pojazdy samojezdne dopuszczone do odśnieżania powinny być przygotowane w takim stopniu, aby mogły być użyte w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia od przedstawiciela zamawiającego. Pojazdy będące w akcji muszą być wyposażone, w sygnał ostrzegawczy błyskowy barwy żółtej. W przypadku awarii ww. pojazdu, wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy (w ciągu jednej godziny) pojazd zastępczy sprawny technicznie i spełniający wymagania zamawiającego. Przez pojazdy samojezdne, które zamawiający dopuszcza do odśnieżania i usuwania śliskości oraz gołoledzi należy rozumieć: samochody ciężarowe z pługiem odśnieżnym, ciągniki rolnicze z pługiem odśnieżnym, spycharki oraz spycharko-ładowarki, piaskarki z pługiem, inne pojazdy przystosowane do odśnieżania i usuwania śliskości, gołoledzi oraz usuwania śniegu, lodu, błota pośniegowego itp. Zamawiający dopuszcza do realizacji niniejszej usługi użycie wyłącznie zarejestrowanych pojazdów posiadających ważne badania techniczne. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zgłoszenia od zamawiającego we wszystkie dni tygodnia, święta i niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności odśnieżania i usuwania śliskości w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a przejezdność dróg ma być uzyskana zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie utrzymania dróg gminnych ujętych w załączniku nr 8 do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji realizowanych usług. Wykonawca jest w stosunku do zamawiającego, w dyspozycji 24 - godzinnej w zakresie przyjęcia zgłoszenia i wykonania usługi. Wykonawca udostępnia dyżurny - całodobowy numer telefonu i przyjmuje zgłoszenia wyłącznie od uprawnionego przedstawiciela zamawiającego. Odbiór wykonanych prac nastąpi przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego. 6. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie według stawki - ceny jednostkowej za jedną godzinę zimowego utrzymania dróg w danym sektorze. Przy czym do miesięcznego fakturowania liczy się wyłącznie te usługi/godziny odśnieżania, które przedstawiciel zamawiającego zgłosił wykonawcy do wykonania. Do faktury wykonawca musi załączyć potwierdzone przez przedstawiciela zamawiającego miesięczne zestawienie wykonanych usług wskazujące na ilość i jakość wykonanego zakresu robót jak również faktycznie przepracowane godziny. 7. W sytuacjach awaryjnych zamawiający dopuszcza możliwość kierowania wykonawcy do pracy w innym sektorze lub na innych drogach
 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Barczewo w 2015 r. - zamówienie uzupełniające II
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Barczewo w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 4 października 2015 r.
  Usługa obejmuje:
  1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013r., poz. 1972) wraz z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Warmińsko - Mazurskiego;
  2) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
  3) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo oraz w miejscowościach wiejskich wskazanych przez zamawiającego gniazd do zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej;
  4) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo na których zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zebranych w PSZOK w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust.1 dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r.,poz. 21 z późn. zm.)
 6. Wynajem samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie
  Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Olsztyn
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodu wraz z kierowcą dla potrzeb utrzymania Parku Centralnego i Podzamcze w Olsztynie
 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Barczewo w 2015 r. - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Barczewo w okresie od dnia 01 sierpnia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Usługa obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013r., poz. 1972) wraz z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Warmińsko - Mazurskiego; 2) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 3) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo oraz w miejscowościach wiejskich wskazanych przez zamawiającego gniazd do zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej; 4) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo na których zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zebranych w PSZOK w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust.1 dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r.,poz. 21 z późn. zm.)
 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Barczewo w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Barczewo w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. Usługa obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIX/246/13 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013r., poz. 1972) wraz z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Warmińsko - Mazurskiego; 2) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 3) organizację, utrzymanie i prowadzenie w mieście Barczewo oraz w miejscowościach wiejskich wskazanych przez zamawiającego gniazd do zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej; 4) zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych u źródła, tj. bezpośrednio od właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Barczewo na których zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zebranych w PSZOK w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust.1 dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r.,poz. 21 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ
 9. Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w 2013 i 2014 roku
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a) odśnieżania publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych własnym, bądź najmowanym pojazdem samojezdnym, b) usuwanie śliskości - materiałem wykonawcy. Poprzez zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych (tj. drogi wewnętrzne wraz z chodnikami będące własnością gminy) na terenie gminy Barczewo rozumie się wykonywanie prac związanych z odśnieżaniem oraz likwidacją gołoledzi i śliskości zimowej na publicznych drogach gminnych i gminnych ciągach komunikacyjnych (wymienionych oraz podzielonych na sektory od sektora nr 1 do sektora nr 9) wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu, zamiecie śnieżne, czy śliskość zimowa. Odśnieżanie polega na zgarnianiu z całej szerokości jezdni i poboczy (o ile jest to jest możliwe) śniegu luźnego, śniegu zajeżdżonego, błota pośniegowego, zasp, języków śniegowych w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z dróg i ulic. Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby usuwany śnieg nie był przemieszczany na inne drogi zwłaszcza będące w innym zarządzie oraz nie były zasypywane wjazdy na sąsiednie nieruchomości. Usuwanie śliskości i gołoledzi polega na posypywaniu dróg i ulic piaskiem, bądź mieszanką piaskowo-solną, na odcinkach o pochyleniu >5% lub w miejscach występowania niebezpiecznych łuków pionowych i poziomych, jak również skrzyżowania dróg, ulic, torów kolejowych, a także miejsca w obrębie przystanków autobusowych i przejść dla pieszych. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu pojazdów będących własnością wykonawcy lub przez niego wynajmowanych oraz przy użyciu materiału wykonawcy niezbędnego do odśnieżania oraz usuwania śliskości i gołoledzi przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Pojazdy samojezdne dopuszczone do odśnieżania powinny być przygotowane w takim stopniu, aby mogły być użyte w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego. Pojazdy będące w akcji muszą być wyposażone, w sygnał ostrzegawczy błyskowy barwy żółtej. W przypadku awarii ww. pojazdu, wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy (w ciągu jednej godziny) pojazd zastępczy sprawny technicznie i spełniający wymagania Zamawiającego. Przez pojazdy samojezdne, które Zamawiający dopuszcza do odśnieżania i usuwania śliskości oraz gołoledzi należy rozumieć: samochody ciężarowe z pługiem odśnieżnym, ciągniki rolnicze z pługiem odśnieżnym, spycharki oraz spycharko-ładowarki, piaskarki z pługiem, inne pojazdy przystosowane do odśnieżania i usuwania śliskości, gołoledzi oraz usuwania śniegu, lodu, błota pośniegowego itp. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia, święta i niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności odśnieżania i usuwania śliskości w ciągu jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a przejezdność dróg ma być uzyskana zgodnie z wymaganiami określonymi w standardzie utrzymania dróg gminnych ujętych w załączniku do SIWZ. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji realizowanych usług. Wykonawca jest w stosunku do zamawiającego, w dyspozycji 24 - godzinnej w zakresie przyjęcia zgłoszenia i wykonania usługi. Wykonawca udostępnia dyżurny - całodobowy numer telefonu i przyjmuje zgłoszenia wyłącznie od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór wykonanych prac nastąpi przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie według stawki - ceny jednostkowej za jedną godzinę zimowego utrzymania dróg w danym sektorze. Przy czym do miesięcznego fakturowania liczy się wyłącznie te usługi/godziny odśnieżania, które przedstawiciel Zamawiającego zgłosił wykonawcy do wykonania. Do faktury wykonawca musi załączyć potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego miesięczne zestawienie wykonanych usług wskazujące na ilość i jakość wykonanego zakresu robót jak również faktycznie przepracowane godziny. Zamawiający dopuszcza możliwość w sytuacjach awaryjnych, kierowania wykonawcy do pracy w innym sektorze lub na innych drogach. Zamawiający dopuszcza do realizacji niniejszej usługi użycie wyłącznie zarejestrowanych pojazdów posiadających ważne badania techniczne
 10. Przebudowa nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej w Kaplitynach
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Kaplityny, gmina Barczewo. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projekcie Budowlanym na podstawie którego zgłoszono wykonanie robót - IB-II.6743.4.53.2013.JP9 oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia stanowią Projekt budowlany, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz oferta cenowa wykonawcy. Wszystkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, a także przepisami BHP i ppoż. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w swojej ofercie winien uwzględnić wszelkie uwarunkowania dla tej inwestycji, w tym uwarunkowania terenowe.
 11. Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2013/2014 w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58, 59 Rejonu w Szczytnie
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Olsztyn
  Montaż i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie zimowym 2013/2014 w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58, 59 Rejonu w Szczytnie
 12. Wywóz komunalnych nieczystości stałych i odpadów segregowanych z terenu Zakładu Karnego w Barczewie
  Zamawiający: Zakład Karny w Barczewie, Barczewo
  1.Przedmiotem zamówienia jest wywóz: W części I (teren Zakładu Karnego w Barczewie):niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kod 20 03 01 gromadzonych w 5 pojemnikach SM 1100 o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych, w ilości szacunkowej 128,5 Mg (700 m3) w czasie trwania umowy. Odbiór odpadów będzie się odbywał dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) i na każde telefoniczne wezwanie. wywóz segregowanych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 w ilości szacunkowej 4,00 Mg (46,50 m3) w czasie trwania umowy oraz opakowań ze szkła kod 15 01 07 w ilości szacunkowej 5,00 Mg (18,00 m3) w czasie trwania umowy, gromadzonych w pojemnikach o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych, odbiór odpadów dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) i na każde telefoniczne wezwanie. W części II (teren Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Barczewie pod adresem: Kikity 33, 11-311 Kolno) :niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kod 20 03 01 gromadzonych w 2 pojemnikach SM 1100 o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych, w ilości szacunkowej 64,10 Mg (300 m3) w czasie trwania umowy. Odbiór odpadów będzie się odbywał raz w tygodniu (czwartek) i na każde telefoniczne wezwanie. wywóz segregowanych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 w ilości szacunkowej 2,76 Mg (32,00 m3) w czasie trwania umowy oraz opakowań ze szkła kod 15 01 07 w ilości szacunkowej 3,6 Mg (13,2 m3) w czasie trwania umowy, gromadzonych w pojemnikach o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych, odbiór odpadów raz w tygodniu (czwartek) i na każde telefoniczne wezwanie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.3. Podane ilości należy traktować jako szacunkowe potrzeby w okresie trwania umowy, służące określeniu górnej granicy wielkości zamówienia, które nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do pełnej jego realizacji.4. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie w części I dostarczyć na wskazane miejsce przez Zamawiającego 5 pojemników SM 1100 o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych, 2 pojemników do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych oraz 1 pojemnika do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła o pojemności 1,1 m3 lub równoważnego. Natomiast w części II dostarczyć na wskazane miejsce przez Zamawiającego 2 pojemników SM 1100 o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych, 1 pojemników do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych oraz 1 pojemnika do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła o pojemności 1,1 m3 lub równoważnego 5. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca akceptuję możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dostarczonych pojemników w czasie trwania umowy. Zmiany te odbywać się będą na każde pisemne wezwanie Zamawiającego ze skutkiem dostarczenia/odebrania przedmiotowych pojemników w ciągu 5 dni roboczych. 6. Cena jednostkowa nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Umowa ulegnie zmianie w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT oraz wartości brutto przy zachowaniu niezmiennych cen jednostkowych netto przedmiotu zamówienia oraz wartości netto umowy. 7. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie: a) za usługę wykonaną od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2013 r. do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. b) za usługę wykonaną od dnia 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. do dnia 31.01.2014 r. . 8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 10. Wykonawca obowiązany jest wskazać w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
 13. Przebudowa chodników w ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie - etap III
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni chodnika, dwóch wjazdów i zatoki autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie na działkach geodezyjnych 21/4, 21/5 obręb 2 miasto Barczewo na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę PRO - NAD Projektowanie i Nadzory (z siedzibą w Olsztynku przy ul. Kolejowej 3/24, 11 - 015 Olsztynek). Zakres robót dotyczy I części chodnika km +155,70 i obejmuje również wycinkę trzech kolidujących drzew. Szczegółowe warunki zamówienia zawarte są w niniejszej SIWZ, projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega, aby wszystkie betonowe elementy porozbiórkowe (trylinka, płyty chodnikowe, krawężniki itp.) przekazać zamawiającemu przewożąc je na składowisko przy ul. Grottgera w Barczewie. 3. Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie i zapoznać się z miejscem realizacji inwestycji..
 14. Świadczenie usług 5-krotnego sprzątania nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich RDW w Kętrzynie, z wywiezieniem nieczystości z podziałem na części (14)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Olsztyn
  Świadczenie usług 5-krotnego sprzątania nawierzchni jezdni i chodników odcinków miejskich zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich RDW w Kętrzynie, z wywiezieniem nieczystości
  z podziałem na części (14):
  Część nr 1 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Kętrzyn na długości 9 611,00m oraz nawierzchni chodników na powierzchni 7560,00m2,
  Część nr 2 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Bisztynek na długości 1 445,00m oraz nawierzchni chodników na powierzchni 2681,00m2,
  Część nr 3 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Mikołajki na długości 1 160,00m oraz nawierzchni chodników na powierzchni 1 476,00m2,
  Część nr 4 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Mrągowo na długości 3 689,00m oraz nawierzchni chodników na powierzchni 4143,00m2,
  Część nr 5 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Biskupiec na długości 1 681,00 oraz nawierzchni chodników na powierzchni 2 640,00m2,
  Część nr 6 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Bartoszyce na długości 3 544,00m
  oraz nawierzchni chodników na powierzchni 19 452,00m2,
  Część nr 7 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Jeziorany na długości 3 985,00m
  oraz nawierzchni chodników na powierzchni 7 300,00m2,
  Część nr 8 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Dobre Miasto na długości 734,00m
  oraz nawierzchni chodników na powierzchni 1 200,00m2,
  Część nr 9 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Lidzbark Warmiński na długości 1 722,00m oraz nawierzchni chodników na powierzchni 9 989,00m2,
  Część nr 10 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Węgorzewo na długości 1 300,00m
  oraz nawierzchni chodników na powierzchni 4 305,00m2,
  Część nr 11 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Korsze na długości 2 424,00m
  oraz nawierzchni chodników na powierzchni 8 978,00m2,
  Część nr 12 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Reszel na długości 3 511,00m
  oraz nawierzchni chodników na powierzchni 8 565,00m2,
  Część nr 13 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Górowo Iławeckie na długości 479,00m
  oraz nawierzchni chodników na powierzchni 796,00m2,
  Część nr 14 - Sprzątanie nawierzchni jezdni w mieście Barczewo na długości 1 806,00m
  oraz nawierzchni chodników na powierzchni 840,00m2.
 15. Dostawa fabrycznie nowego samochodu-śmieciarki do zbiórki odpadów komunalnych
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2012) samochodu-śmieciarki o DMC 12 ton do zbiórki odpadów komunalnych o pojemności skrzyni ładunkowej min. 7,5 m3 przystosowanego do opróżniania pojemników o pojemności od 80 do 1100 dm3. 1. Warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie dla zabudowy pojazdu: - podwozie specjalne pod zabudowę specjalistyczną o DMC 12 ton, rok produkcji 2012 - zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2012 - kolor zabudowy: pomarańczowy (RAL 2011) - pojemność skrzyni ładunkowej min. 7,5 m3 - urządzenie zasypowe tylne przystosowane do opróżniania pojemników od 80 do 1100 dm3 - zabudowa z możliwością bezpośredniego przeładunku odpadów do większej śmieciarki - minimalny stopień zagęszczenia odpadów 1:2 - układ centralnego smarowania (min. 10 punktów) - lampy robocze i ostrzegawcze zamontowane na zabudowie - kamera z mikrofonem zamontowana z tyłu zabudowy - monitor i głośniki zamontowane w kabinie 2. Warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie dla podwozia: - podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 - rozstaw osi - 3220-3280 mm - tylny stabilizator - przednie zawieszenie mechaniczne - resory paraboliczne wzmocnione - nośność przedniego zawieszenia - 4800-5200 kg - tylne zawieszenie mechaniczne - resory paraboliczne wzmocnione - nośność tylnego zawieszenia - 9100-9500 kg - tylny most pojedynczy bez zwolnic - opony 275/70R 22,5, koło zapasowe - silnik wysokoprężny o poj. min. 7000 cm3 - moc w KM w przedziale 230 do 270 - norma emisji spalin Euro 5 - maksymalny moment obrotowy 940 Nm przy 1200-1800 obr/min - skrzynia biegów manualna - 6. biegowa - podgrzewany filtr paliwa - oryginalna przystawka odbioru mocy - hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej - blokada mechanizmu różnicowego - układ kierowniczy wspomagany - kabina w kolorze białym - kabina zawieszana na tulejach gumowych - rotacyjne lampy błyskowe zamontowane na dachu - chlapacze na wszystkich kołach - kabina dzienna 3. miejscowa - podświetlane stopnie wejściowe - sygnał ostrzegawczy przy cofaniu 90 dB - gumowe dywaniki podłogowe - wywietrznik dachowy otwierany ręcznie - immobilizer - tachograf cyfrowy 1 dniowy wraz z aktywacją - CB radio, antena zamontowana na dachu kabiny 3. Inne wymagania dla całego pojazdu: - zapewnienie serwisu aktywnego 24h - przystąpienie do usunięcia awarii max 36h od momentu zgłoszenia - przeszkolenie co najmniej 2 osób w zakresie obsługi i eksploatacji - serwis w odległości nie większej niż 250 km od siedziby Zamawiającego - pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie i dokumentację dopuszczającą go do ruchu drogowego - zabudowa musi posiadać certyfikat CE i odpowiadać wytycznym 89/392 EWG, parametry skrzyni ładunkowej muszą spełniać parametry wg EN 1501-1 - gwarancja na cały pojazd 24 miesiące - dostarczenie wraz z pojazdem instrukcji obsługi i eksploatacji w formie papierowej w języku polskim 4. Szczegółowe warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie wymagane dla zamawianego pojazdu zostały podane w specyfikacji techniczno-eksploatacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 16. Przebudowa chodników w ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie.
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy chodników i zjazdów przy ulicy Wojska Polskiego w Barczewie. Obejmuje ona wykonanie remontu chodników od wysokości działki 71 (od skrzyżowania z ul. I. Kraszewskiego) obręb I Barczewo do wysokości działki 73/31 obręb II Barczewo. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejących chodników z płyt betonowych, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm i 8 cm w miejscach zjazdów. Kolorystyka kostki do uzgodnienia z Zamawiającym, wskazane jest ułożenie kostki w kolorze czerwonym (ewentualnie w odcieniu czerwieni). Od strony zjazdów należy ułożyć także specjalną kostkę dla osób niepełnosprawnych. W ramach przebudowy nie należy wymieniać istniejących krawężników granitowych.
 17. Wywóz komunalnych nieczystości stałych i odpadów segregowanych z terenu Zakładu Karnego w Barczewie
  Zamawiający: Zakład Karny w Barczewie, Barczewo
  1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kod 20 03 01 z terenu Zakładu Karnego w Barczewie gromadzonych w 7 pojemnikach SM 1100 o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych, w ilości szacunkowej 250 Mg (1400 m3) w czasie trwania umowy. Odbiór odpadów będzie się odbywał dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) i na każde telefoniczne wezwanie. wywóz segregowanych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych kod 15 01 02 w ilości szacunkowej 2,5 Mg (385 m3) w czasie trwania umowy oraz opakowań ze szkła kod 15 01 07 w ilości szacunkowej 2,5 Mg (195 m3) w czasie trwania umowy, gromadzonych w pojemnikach o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych, odbiór odpadów dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) i na każde telefoniczne wezwanie. 2. Podane ilości należy traktować jako szacunkowe potrzeby w okresie trwania umowy, służące określeniu górnej granicy wielkości zamówienia, które nie stanowią zobowiązania zamawiającego do pełnej jego realizacji. 3. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć na wskazane miejsce przez Zamawiającego 7 pojemników SM 1100 o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych, 2 pojemników do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych o pojemności 1,1 m3 lub równoważnych oraz 1 pojemnika do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła o pojemności 1,1 m3 lub równoważnego. 4. Cena jednostkowa nie może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Umowa ulegnie zmianie w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT oraz wartości brutto przy zachowaniu niezmiennych cen jednostkowych netto przedmiotu zamówienia oraz wartości netto umowy. 5. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek
 18. Remont chodników przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie - etap I
  Zamawiający: Gmina Barczewo, Barczewo
  2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu chodników przy ulicy Wojska Polskiego w Barczewie (etap I). Etap I obejmuje wykonanie remontu chodników od wysokości działki 100/6 obręb 1 Barczewo do wysokości działki 87/5 obręb 1 Barczewo. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejących chodników z płyt betonowych, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm. Kolorystyka kostki do uzgodnienia z Zamawiającym, przewiduje się ułożenie kostki kolorowej (nie szarej). Od strony krawężnika należy ułożyć także specjalną kostkę dla osób niepełnosprawnych. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać także remont istniejących zjazdów, polegający na wymianie nawierzchni.
  Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania, zgodnie z art. 31 ust. 1 uPzp opisuje dokumentacja projektowa - stanowiąca integralną część niniejszej siwz, na którą składa się:
  1) projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [załącznik Nr 7 do siwz],
  2) szczegółowe specyfikacje techniczne [załącznik Nr 8 do siwz],
  3) przedmiar robót [załącznik Nr 9 do siwz] - który należy odczytywać łącznie ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej, stanowi on materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny. W myśl § 4 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, z uwagi na to, iż Zamawiający przyjmuje formę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia, może nie obejmować przedmiaru robót. W związku z powyższym przedmiar robót nie ma charakteru obowiązkowego dokumentu opisującego przedmiot zamówienia.

  Powyższa dokumentacja projektowa wraz z siwz opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nieujęte w dokumentacji opisanej w pkt. III ppk. 2 niniejszej siwz, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, Wykonawca nie może jako podstawy przyjąć danych zawartych w przedmiarze robót

  2.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych (wyprodukowanych po 1.01.2009r.), nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art.10 Ustawy Prawo Budowlane).

  2.2. Wykonawca zobowiązany jest oddać Zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia - obiekt budowlany (zgodny z definicją art.1 ust.2b Dyrektywy 2004/18/WE), który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną, i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [ST], projekt budowlany [PB] oraz pomocniczo przedmiar robót.

  2.4. Zamawiający zapewni objęcie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na inwestycji.

  2.5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty.

  Przed złożeniem oferty, w razie powstania jakichkolwiek wątpliwości lub uwidocznienia braków w dokumentacji, przysługuje złożenie pisemnego zapytania w trybie art. 38 ust.1, 1a i 1b uPzp.