Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Daniel Piotr

w KRS

Daniel Piotr Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Daniel
Drugie imię:Piotr
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1982 r., wiek 37 lat
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Mielczarek Michał Paweł, Mik Wojtczak Joanna Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wojtczak Radosław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Activcity Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000252875
 2. Bridge Alfa Łódź Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000696608
 3. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Regionu Łódzkiego, Łódź − KRS 0000223272
 4. Fundacja Równe Szanse, Warszawa − KRS 0000120266
 5. M3w Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000385864
 6. Niftech Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000265985
 7. Phin Consulting Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000249739
 8. Phin Group Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000490291
 9. Phin Inwestycje Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000411892

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Augustianum, Warszawa − KRS 0000027850
 2. Inco-development Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000633820

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 8 obiektów Miasta Łodzi w ramach Projektu, pn.„Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap I”,współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
  Numeracja zgodna ze SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac termomodernizacyjnych w 8 n/w obiektach Miasta Łodzi: 3.1.1 część nr 1 - Szkole Podstawowej nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 w Łodzi, 3.1.2
  część nr 2 - Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Zamknięta 3 w Łodzi, 3.1.3 część nr 3 - Szkole
  Podstawowej nr 130 przy ul. Gościniec 1 w Łodzi, 3.1.4 część nr 4 - IX Liceum Ogólnokształcącym
  przy ul. Paderewskiego 24 w Łodzi, 3.1.5 część nr 5 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul.Astronautów 19 w Łodzi, 3.1.6 część nr 6 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 przy ul. Prożka 3/5
  w Łodzi, 3.1.7 część nr 7 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 przy ul. Politechniki 37 w Łodzi,3.1.8 część nr 8 - Przedszkolu Miejskim nr 153 przy ul. Sierakowskiego 47 w Łodzi. Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii –
  termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś
  Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków; Poddziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków – ZIT). 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 3.3 Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie
  wybrane części zamówienia, w ilości maksymalnie na 3 (trzy) części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania czynności objętych zamówieniem przez jednego inspektora
  nadzoru inwestorskiego maksymalnie w 3 częściach zamówienia.
 2. Na świadczenie usługi w zakresie pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego dla zadania polegającego na przebudowie i remoncie zespołu budynków przy al. Kościuszki 47 w Łodzi z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Zarządu Lokali Miejskich.
  Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, Łódź
  Świadczenie usługi w zakresie pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego dla zadania polegającego na przebudowie i remoncie zespołu budynków (A i C) przy al. Kościuszki 47 w Łodzi z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Zarządu Lokali Miejskich. Usługa polega na kompleksowej obsłudze technicznej inwestycji wraz z rozliczeniem wykonanych robót budowalanych obejmującą w szczególności:
  a) nadzór nad prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami umowy na roboty budowlane, w tym wykonanie wszystkich czynności związanych z odbiorami robót.
  b) prowadzenie wszelkich spraw związanych z rozliczeniem robót budowlanych
  c) wykonanie w imieniu Zamawiającego (Inwestora) uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych.
 3. "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF do przepustowości Qśr.d.=715m3/dobę w miejscowości Białaczów"
  Zamawiający: Gmina Białaczów, Białaczów
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży: 1) sanitarnej, 2) konstrukcyjno-budowlanej, 3) elektrycznej przy realizacji projektu pn; "Rozbudowa oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF do przepustowości Qśr.d.=715m3/dobę w miejscowości Białaczów". Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi opisuje dokumentacja przetargowa dostępna na stronie Zamawiającego (link:http://bialaczow.pl/bip/rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-typu-ecolo-chief-do-przepustowosci-qsr-d-715-m3d-w-miejscowosci-bialaczow-2/)Zamawiający ustala Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży sanitarnej koordynatorem zespołu nadzoru inwestorskiego.
 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 9 obiektów Miasta Łodzi w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 9 obiektów Miasta Łodzi w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w
  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Postępowanie podzielone est na 9 części: 1 część nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 205 (wraz z gimnazjum) przy ul. Dąbrówki 1 w
  Łodzi, 2 część nr 2 - Szkoła Podstawowa nr 172 przy ul. Jaskrowej 15 w Łodzi, 3 część nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 122 przy ul. Jesionowa 38 w Łodzi 4 część nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 55 przy ul. Mackiewicza
  9 w Łodzi, 5 część nr 5 - XXXI Liceum Ogólnokształcące przy ul. Kruczkowskiego 4 w Łodzi, 6 część nr 6 - XXIV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Marysińskiej 61/67 w Łodzi, 7 część nr 7 - XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wacława 22/24 w Łodzi, 8 część nr 8 - Szkoła Podstawowa nr 162 przy ul. Powszechnej 15 w Łodzi, 9 część nr 9 - Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich przy ul.Drewnowskiej 171 w Łodzi.
 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
  Zamawiający: Gmina Sławno, Sławno
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją Projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno”. 2. Opis przedmiotu nadzoru określa program funkcjonalno – użytkowy (PFU) stanowiący integralną część umowy. 3. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) weryfikacja, kontrola i zatwierdzenie projektu budowlanego pod kątem wzajemnej zgodności z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej a także zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 2) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, jeżeli wymagane przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 3) sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, dyspozycyjność w zakresie ewentualnych pilnych pobytów na placu budowy lub związanych z przygotowaniem lub podpisaniem dokumentów związanych z realizowaną inwestycją w okresie realizacji inwestycji (wizyta w miejscu realizacji inwestycji i siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego), 4) każdorazowy pobyt inspektora nadzoru inwestorskiego na miejscu realizacji robót odnotowywany będzie w ewidencji pobytów na budowie znajdującego się w siedzibie Zamawiającego w godzinach otwarcia, 5) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych, niezgodnych z zamówieniem i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 6) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach, w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym, 7) weryfikacja przedmiaru robót oraz koncepcji projektowych ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych przedkładanych przez Wykonawcę, 8) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu i wiedzy budowlanej, 9) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac, 10) udział w przeglądzie gwarancyjnym w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót oraz w przeglądzie pogwarancyjnym (ostatecznym), 11) weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów odbiorów częściowych i końcowego robót. 12) kontrola zgodności realizacji inwestycji z przyjętym w umowie z Wykonawcą harmonogramem realizacji robót, 13) wszelkie zmiany, uzgodnienia w przedmiocie realizacji inwestycji Wykonawca ustala każdorazowo z Inwestorem. 4. Zamawiający informuje, że ma podpisaną umowę na realizację inwestycji z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego w dniu 28.02.2017 r.
 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz w celu przystosowania istniejącego obiektu do pełnienia funkcji turystycznej - Centrum Tradycji Kulinarnych w ramach projektu Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych
  Zamawiający: Gmina Lubochnia, Lubochnia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania (inwestycji) Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz w celu przystosowania istniejącego obiektu do pełnienia funkcji turystycznej - Centrum Tradycji Kulinarnych w ramach projektu Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych obejmująca swoim zakresem: a) pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach, nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; b) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego; c) przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót; d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; e) wymaganie operatów geodezyjnych od wykonawcy robót w przypadku robót instalacji zewnętrznych i przyłączy; f) koordynacja robót poszczególnych branż, g) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót; h) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; i) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej; j) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym dołączonym do umowy na wykonanie robót budowlanych; k) współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót; l) kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa; m) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego termin zakończenia n) potwierdzenie usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów częściowych lub odbioru końcowego; o) realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie; 2. Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego określony został w programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik nr 7 do SIWZ. 3.
 7. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń".
  Zamawiający: Gmina Dobroń, Dobroń
  Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu, związane z zarządzaniem technicznym, administracyjnym i finansowym inwestycją polegającą na kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części II SIWZ i będzie obejmował m.in.:
  - kompleksowe zarządzanie projektem,
  – wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności Prawa budowlanego,
  - opracowanie dokumentacji przetargowych na wybór Wykonawców tj. w szczególności:
  Wykonawca zobowiązuje się do:
  1) przygotowania i złożenia Zamawiającemu projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych (tj. w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
  2) uczestniczenia w pracach komisji przetargowej, w szczególności sporządzania wszelkich dokumentów, jakie winna przygotować ta komisja,
  3) zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych wszelkich informacji, wymaganych przepisami Prawa zamówień publicznych, dotyczących określonych wyżej postępowań,
  4) sporządzenia projektów dokumentów, które w toku postępowania winien sporządzać Zamawiający, w szczególności projektów odpowiedzi udzielanych uczestnikom postępowania podczas prowadzonych postępowań,
  5) uczestniczenia w ewentualnym postępowaniu odwoławczym, w szczególności poprzez przygotowywanie wszelkich pism dla Zamawiającego w toku tego postępowania,

  - sporządzanie raportów, rozliczanie finansowe inwestycji, w tym rozliczenie z otrzymanego dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020,
  - sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźnika ekologicznego projektu zgodnie z wymaganiami instytucji współfinansującej kontrakt,
  - aktualizacja kosztorysów inwestorskich.
  Zakres rzeczowy zadania, wobec którego będą świadczone usługi inżyniera kontraktu.
  1.Termomodernizacja budynku mieszkalnego (Markówka 50)
  • Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry,
  • Docieplenie podłogi na gruncie,
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Prace towarzyszące:
  - izolacja fundamentowa,
  - pokrycie dachu
  - rozbiórki,
  - roboty elektryczne.
  2.Termomodernizacja budynku mieszkalnego (Markówka 52)
  • Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry,
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Docieplenie podłogi na gruncie,
  • Prace towarzyszące:
  - izolacja fundamentów,
  - pokrycie dachowe,
  - rozbiórki.

  3.Termomodernizacja budynku mieszkalnego (Mogilno Duże 14)
  • Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową,
  • Prace towarzyszące:
  - izolacja fundamentów,
  - pokrycie dachowe,
  - instalacja elektryczna.

  4.Termomodernizacja budynku mieszkalnego (Dobroń, ul. Sportowa 18)
  • Wymiana stolarki na nową,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry,
  • Docieplenie podłogi na gruncie,
  • Prace towarzyszące:
  - izolacja fundamentowa,
  - rozbiórki,
  - instalacja elektryczna.

  5.Termomodernizacja budynku mieszkalnego (Dobroń, ul. 11 Listopada 11)
  • Wymiana źródła ciepła i instalacji c.o.
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Docieplenie ścian w gruncie,
  • Wymiana stolarki,
  • Docieplenie stropodachu,
  • Docieplenie podłogi na gruncie,
  • Prace towarzyszące:
  - izolacja fundamentowa,
  - remont tarasów, balkonów (w tym schodów)
  - rozbiórki (komin).

  6.Termomodernizacja budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na pomieszczenia biblioteki (Dobroń, ul. Sienkiewicza 37)
  • Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy),
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową (w tym zamurowanie otworu drzwiowego o pow. 1,8m2),
  • Modernizacja instalacji c.w.u.,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Docieplenie stropodachu,
  • Docieplenie podłogi na gruncie,
  • Wentylacja mechaniczna NW biblioteka,
  • Prace towarzyszące
  - izolacja fundamentowa,
  - instalacja elektryczna,
  - adaptacja pomieszczeń.

  7.Termomodernizacja budynku Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną (Dobroń, ul. Sienkiewicza 60)
  • Pompa ciepła (gazowa absorpcyjna pompa ciepła),
  • Modernizacja instalacji c.w.u,
  • Wymiana stolarki,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Docieplenie ścian w gruncie,
  • Docieplenie podłogi na gruncie,
  • Docieplenie stropodachu,
  • Prace towarzyszące
  - izolacja fundamentowa,
  - instalacja elektryczna.

  8.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (Dobroń, ul. Sienkiewicza 39);
  • Pompa ciepła (gazowa absorpcyjna pompa ciepła),
  • Modernizacja instalacji c.w.u.,
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ( w tym zamurowanie otworów okiennych 6,32 m²),
  • Docieplenie podłogi na gruncie,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Docieplenie stropodachu,
  • Prace towarzyszące:
  - izolacja fundamentowa,
  - instalacja elektryczna (oświetlenie energooszczędne).

  9.Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół i Gminnego Ośrodka Kultury (Dobroń, ul. Witosa 1a)
  • Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. (gazowa absorpcyjna pompa ciepła),
  • Modernizacja c.w.u. (montaż zbiornika c.w.u. oraz aparatury wodo oszczędnej),
  • Wymiana stolarki,
  • Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Prace towarzyszące:
  - instalacje elektryczne (oświetlenie energooszczędne).

  10.Termomodernizacja budynku Szkoły (Chechło Drugie, ul. Lipowa 1);
  • Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. (system grzewczy),
  • Modernizacja instalacji c.w.u.,
  • Wymiana stolarki na PCV,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry,
  • Docieplenie stropodachu,
  • Prace towarzyszące,
  - izolacja fundamentowa,
  - instalacje elektryczne.

  11.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (Mogilno Duże 21)
  • Pompa ciepła (system grzewczy),
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • Regulacja instalacji c.w.u.,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry,
  • Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej,
  • Docieplenie stropodachu,
  • Docieplenie ścian w gruncie,
  • Docieplenie podłogi na gruncie
  • Prace towarzyszące:
  - izolacja fundamentowa,
  - oświetlenie energooszczędne,
  - posadzki balkonów.

  12.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dobroniu (Dobroń, ul. 11 Listopada 9)
  • Modernizację źródła ciepła i instalacji c.o. (gazowa absorpcyjna pompa ciepła),
  • Montaż instalacji wentylacji mechanicznej. (wentylacja mechaniczna),
  • Docieplenie ściany w gruncie,
  • Docieplenie stropodachu,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry,
  • Docieplenie podłogi na gruncie,
  • Modernizacja c.w.u.,
  • Wymiana stolarki,
  • Prace towarzyszące:
  - izolacja fundamentowa
  - instalacja elektryczna
  - pokrycie dachu.
 8. Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, dla projektów pn. -Nowe funkcje łódzkich domów kultury- oraz pn. -Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest
  przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze
  wszystkimi wymaganymi załącznikami, wraz z przygotowaniem stosownych wyjaśnień oraz aktualizacji dla w/w
  dokumentów podczas strategicznej, formalnej i merytorycznej oceny aplikacyjnej dla projektów pn. -Nowe funkcje
  łódzkich domów kultury- oraz pn. -Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek-. Zamawiający
  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
 9. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy kompleksu budynków wraz z infrastrukturą podziemną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wólczańskiej 17 w Łodzi na potrzeby nowej siedziby ŁSI sp. z o.o. - realizowanej w trybie Zaprojektuj i wybuduj
  Zamawiający: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest
  wykonywanie usług inwestorstwa zastępczego dla inwestycji związanej z budową i przebudową kompleksu
  budynków wraz z infrastrukturą podziemną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wólczańskiej 17 w Łodzi na
  potrzeby nowej siedziby ŁSI sp. z o.o. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w trybie Zaprojektuj i wybuduj i
  obejmie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i wyposażeniowych oraz
  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, których zakres wynikać będzie m.in. z Programu funkcjonalno -
  użytkowego, który jest na etapie opracowania. Zakresem inwestycji objęta jest nieruchomość zlokalizowana na
  działce nr 449/1 w obrębie P-09. Na ww. nieruchomości zlokalizowany jest kompleks trzech budynków, w tym jeden wpisany do gminnej ewidencji zabytków pozostający pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków.
  Inwestycja ma na celu przystosowanie istniejących zabudowań do potrzeb nowej siedziby Łódzkiej Spółki
  Infrastrukturalnej sp. z o. o. W zakresie planowanych prac przewiduje się m.in. rozbiórkę, przebudowę,
  nadbudowę, remont i ewentualnie rozbudowę bądź budowę nowych budynków. Główne przeznaczenie
  pomieszczeń - cele biurowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy
  (wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ)
 10. Zamówienie uzupełniające dotyczące zamówienia podstawowego Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II wraz ze sprawdzeniem dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Gmina Starachowice, Starachowice
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zamówień uzupełniających dla zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II w obiektach: Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 1 Maja 11, Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Ostrowiecka 134, Szkoła Podstawowa nr 6
  ul. Moniuszki 117.
  Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie realizacji robót oraz w okresie rękojmi
  za wady, polegającej na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu robót budowlanych.
  Do zakresu obowiązków i uprawnień Wykonawcy - Inspektora nadzoru należy:
  a) pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień (łącznie z kontrolowaniem rozliczeń budowy) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p.zm.),
  b) bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i materiałów, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej,
  c) bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę robót - wynagrodzenie Wykonawcy robót jest wynagrodzeniem kosztorysowym, uczestniczenie wraz z przedstawicielem Wykonawcy robót w sporządzaniu książki obmiaru,
  d) informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji robót,
  e) przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę robót gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak i dokona ostatecznego odbioru obiektów po upływie okresu rękojmi ustalonego w umowie z Wykonawcą robót. Inspektor nadzoru będzie także uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,
  f) sporządzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji,
  g) przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania - przejęcia na majątek środków trwałych OT,
  h) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót,
  i) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m. in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności
  dla dostarczonych materiałów itp.,
  j) obsługa okresu rękojmi, przygotowanie i udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych i odbioru pogwarancyjnego.

Inne osoby dla Szewczyk Daniel Piotr (73 osoby):