Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Grzegorz

w KRS

Grzegorz Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Krapkowice (Opolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Glinka Józef, Gola Piotr, Kalmuk Stanisława, Kulpa Andrzej Jan, Kulpa Barbara, Kulpa Michał Zenon, Matuszek Maria, Mierzwa Alfons Werner

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Smerd Michał

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aparaty i Konstrukcje Metalowe Apakon Sp. Z O.O., Krapkowice − KRS 0000096451
 2. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe W Strzeleczkach, Strzeleczki − KRS 0000143234
 3. Ludowy Klub Sportowy Strzeleczki, Strzeleczki − KRS 0000300794
 4. Opolski Klub Golfowy, Krapkowice − KRS 0000113536
 5. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Pom Sp. Z O.O., Krapkowice − KRS 0000016320
 6. Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice, Krapkowice − KRS 0000412024
 7. Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z O.O., Krapkowice − KRS 0000149723

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Biokrap Sp. Z O.O., Krapkowice − KRS 0000114689

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. BUDOWA BUDYNKU WARSZTATOWEGO DO OBSŁUGI I REMONTU KONTENERÓW WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI DLA POTRZEB JEDNOSTKI WOSKOWEJ 4581 W OPOLU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE LUB SKUTECZNYM ZAWIADOMIENIEM WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU ROBÓT - ZADANIE 21206
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wrocław
  1. W ramach zadania należy wybudować budynek warsztatowy do obsługi i remontu kontenerów wraz z instalacjami wewnętrznymi elektryczną, wodociągową, c.o., instalacją wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej, odpadowej, sprężonego powietrza, ssawnej oleju, teletechnicznej, niskoprądowej oraz budowa zbiornika na olej, drogami wewnętrznymi, miejscami parkingowymi oraz ogrodzenia na działce nr ewidencyjny 1-7 w Jednostce Wojskowej 4581 w Opolu, kompleks koszarowy 2707. Dokumentacja projektowa stanowi opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji przebudowy budynku i spełnia wymogi stawiane w art. 29, 30, 31 ustawy PZP. Zakres budowy obejmuje: Dane techniczne:- powierzchnia zabudowy -1103,40 m2, kubatura budynku -11862,60 m3, powierzchnia użytkowa - 1034,74 m2. 2. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Szczegółowy zakres rzeczowy określają: dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, tylko jako materiał pomocniczy. Szczegółowy zakres robót określają: a. Projekt wykonawczy - architektura, b. Projekt wykonawczy - konstrukcja, c. Przedmiar jw., d. Przedmiar zagospodarowanie terenu, e. Przedmiar dostawa i montaż wyposażenia, f. STWiOR architektura i konstrukcja, g. STWiOR zagospodarowanie terenu, h. PW branża sanitarna i. Przedmiar przyłącza zewnętrzne, j. Przedmiar instalacje sanitarne wewnętrzne, k. PW węzła cieplnego z uzgodnieniem, l. STWiOR część sanitarna, ł. PW br. elektryczny m. Przedmiar instalacje elektryczne wewnętrzne,n. Przedmiar instalacje elektryczne zewnętrzne, o. PW instalacji teletechnicznych, p. Przedmiar instalacji niskoprądowych, r. STWiOR część elektryczna, s. Dokumentacja wraz z decyzją wprowadzenia, t. gazów i pyłów do powietrza z instalacji, u. Projekt nasadzeń. Po rozstrzygnięciach przetargowych dokumentacja projektowa o w/w numerach jest do pobrania w Ośrodku Dokumentacji Budownictwa Wojskowego w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury po uprzednim, wcześniejszym pisemnym wystąpieniu o jej przekazanie. 2.1. Część ogólna obejmuje: 2.1.1. Organizacja terenu budowy. Teren budowy zorganizować i bezwzględnie wyposażyć, na czas prowadzenia robót budowlanych w kontenery: biuro kierownika budowy, niezbędną ilość kontenerów socjalnych dla pracowników, WC typu TOI-TOI oraz magazynowe a ponadto obowiązkowo wygrodzić teren budowy z elementów trwałych i nie prześwitujących o wys. 2,0m - wszystko staraniem i na koszt Wykonawcy robót. Zaplecze budowy zorganizować w miejscu wskazanym przy przekazaniu terenu budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i 4 WOG Wrocław SOI-Opole . Zaplecze powyższe należy zorganizować w terminie do 14 dni licząc od daty przekazania terenu budowy. 2.1.2. Obsługa geodezyjna. Koszty obsługi geodezyjnej oraz pomiarów powykonawczych i innych usług niezbędnych do udokumentowania poprawności realizacji i przydatności do eksploatacji skalkulować w kosztach pośrednich. 2. 2. BRANŻA BUDOWLANA. 2.2.1 Roboty przygotowawcze W zakres tych prac wchodzą: 1. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy; 2. Wyposażenie placu budowy w instalacje; 3.Składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na terenie budowy. 2.2.2. Roboty ziemne. W zakres tych prac wchodzą: 1.Wykonanie wykopu pod projektowane fundamenty budynku; 2.Wykonanie wykopu pod fundamenty ogrodzenia; 3.Wykonanie wykopów pod fundamenty wiaty śmietnikowej; 4.Wykonanie wykopu w związku z robotami izolacyjnymi; 5. Wykonanie wymiany gruntu min 35 cm; 6.Umocnienie ścian wykopu; 7. Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu; 8. Zasypanie wykopów; 9. Wywóz nadmiaru ziemi; 10.Zagęszczenie zasypek wykopów. 2.2.3.Izolacje przeciwwilgociowe. W zakres tych prac wchodzą: 1.Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej ścian budynku warsztatowego; 2. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej posadzki na gruncie budynku warsztatowego; 3. Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej posadzki na gruncie wiaty śmietnikowej. 2.2.4. Konstrukcje betonowe i żelbetowe W zakres tych prac wchodzą: 2.2.4. Wykonanie stóp fundamentowych 160x200x40 cm, 180x250x40 cm oraz 180x270x40 cm; Wykonanie ław fundamentowych 40x40 cm oraz 50x40 cm; Wykonanie płyty żelbetowej na gruncie gr. 10 cm oraz 30 cm; Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr. 10cm; Wykonanie fosy żelbetowej w komorze lakierniczej; Wykonanie ław fundamentowych pod śmietnik o wymiarach 40x40 cm; Wykonanie stóp fundamentowych pod słupki ogrodzeniowe o wymiarach 25x25x52 cm, 25x30x52 cm, 43x43x52 cm oraz 55x40x52 cm; Wykonanie podbudowy posadzki na gruncie; 2.2.5. Konstrukcje stalowe: W zakres tych prac wchodzą: Wykonanie głównej konstrukcji ramowej budynku warsztatowego; Wykonanie konstrukcji wsporczych i podparć pod wymienniki; Wykonanie konstrukcji wiaty śmietnikowej w kolorze RAL7024; Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i p.poż konstrukcji; Pozostałe prace pomocnicze. 2.2.6. Okładziny wewnętrzne i zewnętrzne. W zakres tych prac wchodzą: Wykonanie okładziny elewacyjnej z płyt warstwowych; Wykonanie okładziny cokołowej z płyt warstwowych; Wykonanie ścianek wewnętrznych z płyt warstwowych; Wykonanie okładziny dachowej z płyt warstwowych; Wykonanie okładzin ściennych z płyt warstwowych wiaty śmietnikowej; Wykonanie okładzin dachowych z płyt warstwowych wiaty śmietnikowej; Wykonanie szachów instalacyjnych z płyt warstwowych; 2.2.7. Podłogi i posadzki. W zakres tych prac wchodzą: Wykonanie posadzki przemysłowej. 2.2.8. Płytki ceramiczne W zakres tych prac wchodzą: Wykonanie w pomieszczeniach okładzin ściennych z płytek ceramicznych; Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych; 2.2.9. Elementy z płyt kartonowo-gipsowe W zakres tych prac wchodzą: Wykonanie sufitów podwieszanych 2.2.10. Roboty w zakresie stolarki budowlanej W zakres tych prac wchodzą: Montaż świetlików dachowych; Montaż drzwi zewnętrznych stalowych; Montaż drzwi wewnętrznych stalowych; Montaż bramy segmentowej; Montaż bram zewnętrznych; Montaż żaluzji regulujących światło; Szpachlowanie i tynkowanie ościeżnic 2.2.11. Roboty w zakresie ślusarki W zakres tych prac wchodzą: Montaż zadaszenia; Montaż śniegołapów; Montaż ław kominiarskich; Montaż stopni kominiarskich; Montaż kontenera na śmieci; Montaż drabinki elewacyjnej; Wykonanie ścian zewnętrznych osłonowych aluminiowych; Wykonanie ścianek kabin WC; Montaż wyposażenia wewnętrznego; Montaż ślusarki okiennej i drzwiowej. 2.2.12. Roboty dekarskie. W zakres tych prac wchodzą: Montaż obróbek blacharskich budynku warsztatowego; Montaż obróbek blacharskich wiaty śmietnikowej; Montaż rynien i rur spustowych; 2.2.13. Roboty przy wznoszeniu rusztowań W zakres tych prac wchodzą: Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych; Wykonanie pomostów poziomych; Montaż i demontaż osłon z siatek na rusztowaniach zewnętrznych; Zabezpieczenie okien folią polietylenową; Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami. 2.2.14. Roboty pomiarowe Roboty związane ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tras pieszo-jezdnych oraz położenia obiektów inżynierskich. 2.2.15.Usuwanie powłoki gleby Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu grub. 10 cm, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 2.2.16. Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych profilowanie i zagęszczanie podłoża. W zakres tych prac wchodzą: Renowacja istniejących trawników po zakończeniu inwestycji. Wycinka drzew zgodnie z Decyzją nr OŚR.6131.809.2014.MKA wydaną przez Prezydenta Miasta Opola z dnia 16.01.2015r. Wycinka części krzewów; Nasadzenia zastępcze wg projektu nasadzeń; Wykonanie renowacji istniejącego trawniku; Nasadzeniem trawnika; Plantowaniu i uporządkowaniu terenów zielonych.2.2.17.Profilowanie i zagęszczanie podłoża, Roboty związane z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni w gruncie kat I. 2.2.18. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Roboty związane z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: Pod nawierzchnie miejsc postojowych; Pod nawierzchnie drogi pożarowej; Pod nawierzchnie drogi zjazdów; Pod nawierzchnie placu manewrowego; Pod nawierzchnie pod płytę betonową budynku warsztatowego. 2.2.19 Roboty w zakresie nawierzchni dróg asfaltowych W zakres tych prac wchodzą: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm; Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 8 cm; Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 18 cm. 2.2.20. Krawężniki betonowe. W zakres tych prac wchodzą: Roboty związane z ustawieniem krawężników betonowych 20x30x100 cm koloru szarego ułożony na stojąco na ławie betonowej z betonu B15 z oporem na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm; 2.2.21. Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia W zakres tych prac wchodzą: Wykonanie ogrodzenia terenu z siatki metalowej; Wykonanie podmurówki betonowej systemowej; Montaż bramy wjazdowej 2 skrzydłowej; Montaż bramy wjazdowej przesuwnej na szynie. Dostawa sprzętu kwaterunkowego, meble nie jest przedmiotem zamówienia. Zarówno przepisy o ochronie przyrody Art. 82. 1 w brzmieniu: Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom., jak i przepisy Ustawy prawo budowlane rozdz. 3. art. 22 określają, że obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym również istniejących drzew i krzewów spoczywa na Wykonawcy robót. Wykonawca robót jest zobowiązany do zabezpieczenia drzew i krzewów w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami. 2.3. BRANŻA SANITARNA. 2.3.1. Roboty w zakresie zewnętrznej instalacji przyłącza wodno - kanalizacyjnego, kanalizacji deszczowej oraz ssawnej. Wykonanie przyłącza wodociągowego; Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej; Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej; Wykonanie instalacji oleju opałowego; Wykonanie instalacji alarmowej instalacji tłoczonej oleju; Montaż zestawu wodomierzowego; Montaż regulatora przepływu; Wykonanie przepompowni ścieków sanitarnych TS1; Wykonanie przepompowni ścieków deszczowych TD1; Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rurociągów tłoczonych; Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej; Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z rurociągów tłoczonych; Wykonanie odwodnienia liniowej dróg i chodników; Montaż wpustów ulicznych; Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku; Wykonanie żelbetowej studni przepompowni średnica:1500 mm; Wykonanie żelbetowych studni kanalizacji sanitarnej średnica:1000 mm; Wykonanie żelbetowych studni kanalizacji sanitarnej średnica:1200 mm; Wykonanie żelbetowej studni separatora koalescencyjnego średnica:1500 mm; Wykonanie żelbetowej studni osadnika średnica: 1500 mm; Wykonanie zbiornika na olej opałowy; Wykonanie montażu wodomierza; Wykonanie prób ciśnieniowych i odbiorów technicznych; Wykonanie prób szczelności; Wykonanie dezynfekcji i płukania instalacji; Wykonanie płukania wodociągu; Zasypanie i utwardzenie wykopu. 2.3.2. Roboty w zakresie wykonanie węzła cieplnego: Wykonanie węzła przyłączeniowo - rozliczeniowego; Wykonanie instalacji AKPiA; Montaż wymienników ciepła; Montaż urządzeń i automatyki; Montaż pomp; Montaż wodomierzy; Wykonanie izolacji termicznej; Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji; Wykonanie płukania i prób ciśnieniowych węzła; 2.3.3. Roboty w zakresie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej oraz sprężonego powietrza. Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej; Montaż wewnętrznej instalacji wody zimnej; Montaż wewnętrznej instalacji wody ciepłej użytkowej; Montaż wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza; Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej; Montaż wewnętrznej instalacji hydrantowej; Montaż hydrantów wewnętrznych; Wykonanie izolacji instalacji; Wykonanie betonowej studzienki schładzającej; Wykonanie prac ziemnych; Wykonanie prób szczelności i płukania instalacji wodociągowej; Wykonanie prób szczelności instalacji kanalizacyjnej; Wykonanie odbiorów technicznych; Wykonanie czyszczenia rurociągów; 2.3.4. Roboty w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Montaż wewnętrznej instalacji c.o.; Montaż wewnętrznej instalacji ciepła technologicznego; Montaż grzejników; Wykonanie izolacji instalacji; Wykonanie znakowania rurociągów; Wykonanie płukania instalacji; Wykonanie prób ciśnieniowych; Wykonanie prób szczelności; Wykonanie czyszczenia rurociągów; Wykonanie odbiorów technicznych. 2.3.5. Roboty w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N1W1; Montaż wentylatorów dachowych; Montaż wentylatorów kanałowych; Montaż aparatów grzewczo - wentylacyjnych; Montaż kurtyn powietrznych; Montaż elementów wentylacyjnych; Wykonanie izolacji termicznej; Wykonanie znakowania kanałów; Wykonanie prób ciśnieniowych; Wykonanie prób szczelności; Wykonanie czyszczenia kanałów; Wykonanie odbiorów technicznych. 2.4. BRANŻA ELEKTRYCZNA. 2.4.1. Roboty w zakresie przyłącza energetycznego, telekomunikacyjnego oraz instalacji zewnętrznych. Wykonanie nowego przyłącza do projektowanej hali remontu kontenerów; Wykonanie przyłącza teletechnicznego; Wykonanie znacznikowania przyłącza; Wykonanie studzienek teletechnicznych. 2.4.2. Roboty w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montażu rozdzielnic. Montaż rozdzielnicy głównej RG; Montaż rozdzielnicy zaplecza socjalnego RZ; Montaż rozdzielnicy RW; Montaż rozdzielnicy lakierni RLAK; Montaż rozdzielnicy śrubowni RS; Montaż rozdzielnicy sprężarkowi RSP; Montaż rozdzielnicy wentylacyjnej RWENT; Montaż rozdzielnicy RWC; Montaż układu pomiarowego; Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych; Wykonanie wewnętrznych linii zasilających; Wykonanie instalacja oświetlenia podstawowego; Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego; Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego; Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego; Wykonanie zasilania do urządzeń technologicznych w warsztacie blacharskim; Wykonanie zasilania do urządzeń technologicznych w warsztacie spawalniczym Wykonanie zasilania do urządzeń technologicznych w lakierni; Wykonanie zasilania do urządzeń technologicznych takich jak suwnice, trawersy; Wykonanie instalacji zasilania wentylacji; Wykonanie instalacji zasilania kurtyn powietrznych; Wykonanie zasilania dwóch sprężarek sprężonego powietrza; Wykonanie zasilania do pomp cyrkulacyjnych; Wykonanie zasilania do aparatów grzewczo - wentylacyjnych; Wykonanie zasilania do centrali wentylacyjnej; Wykonanie zasilania do wentylatorów; Wykonanie zasilania do szafek systemu CCTV; Wykonanie zasilania do centrali systemu pożarowego SSP; Wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej; Wykonanie napięcia bezpiecznego 24 V; Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V; Montaż łączników. 2.4.3. Roboty w zakresie wykonania instalacji odgromowej: Wykonanie instalacji odgromowej; Wykonanie instalacji uziemiającej; Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia; Wykonanie pomiarów uziemienia roboczych; Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2.4.4. Instalacja ochrony przed przepięciami W celu ochrony przed skutkami bezpośrednich wyładowań atmosferycznych wykonać instalację przeciwprzepięciową, dla przepięć wtórnych i odprowadzenia dużych prądów piorunowych stosując ochronniki przepięciowe wielostopniowe. 2.4.5. Ochrona dodatkowa od porażeń Dla ochrony przeciwporażeniowej przed porażeniem prądem elektrycznym przyjąć samoczynne szybkie wyłączanie zasilania, poprzez zastosowanie wyłączników nadmiarowo i różnicowoprądowych. Ochronie podlegać mają wszystkie obwody zasilające do których będą przyłączane urządzenia posiadające metalowe obudowy i korpusy urządzeń elektrycznych mogące znaleźć się pod napięciem. 2.4.6. Instalacja połączeń wyrównawczych.W obiekcie należy wykonać instalację system połączeń wyrównawczych przez połączenie do głównej szyny uziemiającej przewodów uziemiających, przewodów ochronnych, metalowych rur urządzeń wewnętrznych instalacji c.o. metalowych kanałów wentylacyjnych, korytek kablowych, elementów konstrukcyjnych itp. 2.5. Instalacje nisko prądowe systemu alarmowego . 2.5.1. System Alarmu Pożaru SAP Wykonać dla części budynku tj. magazynu farb i lakierów, i magazynu technicznego instalacje systemu sygnalizacji alarmowej pożaru SAP, którą należy wykonać zgodnie z wytycznymi wskazanymi w projekcie. Celem monitorowania zaistniałych zdarzeń alarmowych system należy połączyć z istniejącym w kompleksie centrum nadzoru oraz z dyżurką Oficera Dyżurnego. Wykonawca w złożonej ofercie na wykonanie systemów alarmowych SAP powinien przewidzieć koszty związane z wykonywaniem przeglądów okresowych zgodnie z wymogami producenta i Normy Obronnej przez okres udzielonej gwarancji. 2.5.2. System telewizji przemysłowej CCTV Wykonać dla budynku warsztatowego system telewizji dozorowej dla obserwacji terenu w okuł budynku który należy zintegrować z istniejącym w kompleksie systemem. Szczegóły dotyczące realizacji oraz zakresu pola obserwacji przez kamery systemu telewizji dozorowej należy na etapie realizacji uzgodnić z użytkownikiem. Rozmieszczenie kamer należy planować w taki sposób aby maksymalnie wykorzystać ich pole widzenia. 2.6. Dostawa i montaż urządzeń technologicznych. W ramach zamówienia Wykonawca robót jest zobligowany dostarczyć, zamontować i uruchomić wszystkie urządzenia wymienione w załączniku nr 3. Wszystkie dokumentacje techniczno-ruchowe należy przekazać Inwestorowi oraz przewidywać w kosztach ogólnych przeprowadzenie szkolenia załogi. 3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 3.1. Warunki wykonania i odbioru robót. Warunki wykonania i odbioru robót określone są w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji projektowej. UWAGA: 1.Wszystkie prace ziemne, ziemno-fundamentowe powinny być wykonywane w sposób eliminujący powstawanie wstrząsów lub drgań podłoża gruntowego oraz możliwości przeniesienia ich na konstrukcję istniejących w sąsiedztwie budynków. 2. Roboty związane z przebudową budynku należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Stosowane materiały i preparaty muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne ITB. 3Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być realizowane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń. 3.2. Rozbieżności w dokumentacji projektowej i rozwiązania zamienne, Zasady postępowania w przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentacji projektowej i rozwiązania zamienne w czasie realizacji robót między dokumentacją projektową, a stanem istniejącym będą wymagać każdorazowej konsultacji z inspektorami nadzoru inwestorskiego lub ewentualnie z projektantami. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji robót, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w stosunku do technologii przyjętej w dokumentacji tj. na wniosek Wykonawcy mogą być wykonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia rozwiązania zamiennego zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Zaproponowana zamiana nie może powodować jednakże wzrostu kosztów robót. Propozycja zmian będzie wymagała akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Inwestora. Szczegółowe zasady wprowadzania rozwiązań zamiennych określa projekt umowy w dziale dotyczącym rozwiązań zamiennych, stanowiący załącznik do SIWZ. 3.3. Załączone przedmiary robót we wszystkich branżach stanowią jedynie materiał pomocniczy. 3.4. Odbiór końcowy. Dla celów odbioru końcowego projekt budowlany powinien być autoryzowany przez kierownika budowy kierowników robót i inspektorów nadzoru. Projekty powykonawcze branżowe obejmujące w swoim zakresie urządzenia przeciwpożarowe tj. urządzenia służące do wykrywania alarmów pożarowych, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, oddymianie, klapy ppoż. w ciągach wentylacyjnych, instalację oświetlenia ewakuacyjnego itp., muszą być uzgodnione na piśmie z rzeczoznawcą ppoż., zgodnie z par. 3 ustęp 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719. Przytoczone w opracowaniach projektowych nazwy firm, producentów materiałów i urządzeń są przykładowe. Wykonawca może zastosować w ofercie materiały i urządzenia równoważne o parametrach nie gorszych niż wymienione w opracowaniu. W przypadku zastosowania urządzenia równoważnego Wykonawca załączy do oferty dokumenty określające parametry techniczne tego urządzenia. Szczegółowe warunki odbioru końcowego określa projekt umowy w dziale Odbiór Końcowy, stanowiący załącznik do SIWZ. 3.5. Wizja lokalna. Inwestor zorganizuje jedną wizję lokalną na terenie obiektu. W ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wszczęcia postępowania przetargowego poda termin wizji lokalnej. Uczestnictwo w wizji nie jest obowiązkowe lecz zalecane. W terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia wszczęcia postępowania przetargowego należy pisemnie zgłosić przedstawiciela Oferenta do RZI we Wrocławiu. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię osoby upoważnionej przez Oferenta, seria i numerem dowodu osobistego
 2. udowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu realizowane jako zamówienie dodatkowe
  Zamawiający: Miasto Opole, Opole
  Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu realizowane jako zamówienie dodatkowe
 3. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia Kursu spawacza metodą MAG - praktyka u przedsiębiorcy
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, Krapkowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia Kursu spawacza metodą MAG - praktyka u przedsiębiorcy w ramach projektu pn. Będziemy konkurencyjni na rynku pracy, który jest realizowany przez Powiat Krapkowicki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach oraz w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach. Uczestnikami kursu będzie młodzież ucząca się w ww. szkołach. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa
  2. Szkolenie należy zorganizować dla 1 grupy - 10 uczniów. Czas trwania szkolenia ustala się na 2 miesiące w trakcie, których powinno być zrealizowanych 40 godzin praktyk na jednego uczestnika szkolenia, czyli łącznie 400 osobogodzin.
  3. Koszt szkolenia powinien zawierać:
  1) koszt ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NW,
  2) badania lekarskie,
  3) szkolenie BHP,
  4) ubranie ochronne dla każdego z uczestników szkolenia,
  5) poczęstunek na zajęciach dla każdego z uczestników w każdym dniu szkolenia,
  6) materiały szkoleniowe.
  4. Szkolenie winno zakończyć się wydaniem zaświadczenia potwierdzającego zakończenie udziału w szkoleniu.
  5. Zajęcia powinny być prowadzone w dni wolne od nauki (oprócz niedziel). Liczba godzin dziennie nie może przekroczyć 8 godz. Zajęcia powinny być prowadzone w godzinach 8.00 - 18.00.
  6. Wykonawca zapewni w trakcie trwania szkolenia warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  7. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien dokładnie podać miejsce realizacji zajęć praktycznych. Należy wymienić ilość i rodzaj sprzętu i urządzeń jakie będą wykorzystywane podczas zajęć. Wyposażenie bazy szkoleniowej powinno umożliwić każdemu uczestnikowi kursu poznanie i przyuczenie do pracy wraz z umiejętnościami będącymi przedmiotem szkolenia.
  8. Wykonawca w pierwszym dniu przed rozpoczęciem szkolenia jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć.
  9. Wykonawca, w każdym dniu szkolenia, zapewni nieodpłatnie każdemu z uczniów poczęstunek.
  10. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w odległości do 40 km od miejscowości Krapkowice lub w miejscowości Krapkowice.
  11. Wykonawca zadeklaruje, że siedziba, w której ma być przeprowadzone szkolenie zapewnia odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i jakościowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewni nadzór wewnętrzny i stały kontakt w miejscu szkolenia z osobą odpowiedzialną za obsługę szkolenia wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym.
  12. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie stałej oceny postępów poszczególnych uczestników szkolenia i zwiększenie pomocy wobec osób napotykających trudności w procesie nauczania.