Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Helena

w KRS

Helena Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Helena
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1934 r., wiek 84 lata
Miejscowości:Gaszowice (Śląskie), Rybnik (Śląskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banaszkiewicz Gertruda, Baran Stanisław, Biskupek Marcin, Bojarska Krystyna, Fojcik Ruta Elżbieta, Jezusek Waldemar, Koczy Damian, Kuczera Jan, Kudio Konstanty Andrzej, Makselon Małgorzata, Wieczorek Adrianna, Wiśniewski Stefan, Woszczyńska Anna Krystyna, Zniszczoł Halina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Worobiej Walenty

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Bytom, Bytom − KRS 0000139409
 2. Górnicze Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000205094
 3. Izba Przemysłowo-handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Rybnik − KRS 0000041760
 4. Kancelaria Radców Prawnych Piechota, Piecko-mazurek Spółka Partnerska, Rybnik − KRS 0000405866
 5. Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A., Mysłowice − KRS 0000061876
 6. Rybnicki Bank Spółdzielczy, Rybnik − KRS 0000136543
 7. Spatium Sp. Z O.O., Racibórz − KRS 0000161778
 8. Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława W Polsce, Warszawa − KRS 0000245415
 9. Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorców, Gaszowice − KRS 0000104808
 10. Śląskie Zrzeszenie Hodowców i Producentów Drobiu W Katowicach, Katowice − KRS 0000176098
 11. Zrg Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000567324

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Świerklańcu, Świerklaniec − KRS 0000121333
 2. Brow-rem Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzalnością, Wejherowo − KRS 0000175090
 3. Centrum Finansowo Inwestycyjne Sterlen Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000001752
 4. Db Schenker Rail Rybnik S.A., Rybnik − KRS 0000065841
 5. Gal-sil Sp. Z O.O., Sosnowiec − KRS 0000070598
 6. Notox Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000198856
 7. Pro-2000 Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000208415
 8. Przedsiębiorstwo Dim S.A., Rybnik − KRS 0000205350
 9. Przedsiębiorstwo Dombod S.A., Racibórz − KRS 0000209849
 10. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Energorem Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000113040
 11. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Row W Rybniku, Rybnik − KRS 0000099191
 12. Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.hartwig -katowice S.A., Katowice − KRS 0000054135
 13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dragon Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000219897
 14. Rudzkie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sp. Z O.O., Ruda Śląska − KRS 0000098778
 15. Rybnickie Towarzystwo Finansowo-leasingowe Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000186554
 16. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Katowice − KRS 0000074163
 17. Zos Ptk Sp. Z O.O., Rybnik − KRS 0000047177

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY GASZOWICE ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2010 - 2013
  Zamawiający: Urząd Gminy Gaszowice, Gaszowice
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gaszowice wraz
  z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w okresie 3 lat (01.02.2010 - 31.01.2013) obejmująca
  w szczególności:
  a) Otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych obejmujących budżet Gminy oraz wszystkich jednostek pomocniczych:
  - Urzędu Gminy Gaszowice - 1 bieżący i 5 pomocniczych
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 bieżący i 3 pomocnicze
  - Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli - 1 bieżący i 1 pomocniczy
  - Zakład Obsługi Komunalnej w Gaszowicach - 1 bieżący i 1 pomocniczy
  - Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - 1 bieżący i 1 pomocniczy
  - Ośrodek Kultury w Czernicy - 1 bieżący i 1 pomocniczy
  - Przedszkole Samorządowe w Gaszowicach - 1 bieżący i 1 pomocniczy
  - Przedszkole Samorządowe w Czernicy - 1 bieżący i 1 pomocniczy
  - Gimnazjum w Piecach - 1 bieżący i 1 pomocniczy
  - Szkoła Samorządowa w Gaszowicach - 1 bieżący i 1 pomocniczy
  - Szkoła Samorządowa w Szczerbicach - 1 bieżący i 1 pomocniczy
  - Szkoła Samorządowa w Czernicy - 1 bieżący i jeden pomocniczy
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Gaszowicach - 1 bieżący i jeden pomocniczy
  w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami wraz z wyodrębnieniem zryczałtowanej opłaty za prowadzenie rachunku po uzgodnieniu z zamawiającym.
  b) Dodatkową czynnością w ramach zamówienia jest objęcie systemem bankowości elektronicznej niektórych obsługiwanych rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk


  objętych system elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych. Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat ani też prowizji.
  c) Realizacja poleceń przelewów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej
  d) Dokonywanie wpłat oraz wypłat gotówkowych
  e) Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, którego wysokość zostanie corocznie określona
  w drodze uchwały budżetowej. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR
  dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat
  i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel
  in blanco. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o całości projektu budżetu jako załącznika do wniosku kredytowego.
  f) Konieczności otwarcia filii lub punktu kasowego na terenie tutejszego Urzędu.

  3. Dodatkowe wymagania stawiane wykonawcy:

  a) W przypadku dokonywania wpłat przez osoby fizyczne zobowiązań podatkowych na rzecz Gminy oraz opłat za wydawanie dowodów osobistych i zaświadczeń o zameldowaniu, bank nie pobierze opłat ani prowizji. W pozostałych przypadkach dotyczących wpłat z innych tytułów bank obciąży wpłacającego zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji.
  b) W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez jednostki organizacyjne na własne rachunki, bank nie pobierze opłat ani prowizji.
  c) Zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem.
  d) W przypadku konieczności otwarcia przez zamawiającego dodatkowych rachunków pomocniczych, bank zastosuje stawki z niniejszego przetargu. W związku z tym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość założenia rachunków funkcjonujących na zasadach bezkosztowych tj. bez naliczania odsetek od dodatniego salda oraz bez pobierania opłat i prowizji za prowadzenie tych rachunków (dot. rachunków wymaganych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych - UE).
  e) Z tytułu dokonywania przelewów pomiędzy Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, bank nie pobierze opłat ani prowizji.
  f) Bank po upływie 1 dnia roboczego umożliwi obsługiwanym jednostkom odebranie wyciągów bankowych
  z operacji dnia poprzedniego.
  g) Automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec tygodnia na lokacie weekendowej. Zamawiający wdaje dyspozycje do godz. 1100 ostatniego dnia roboczego.
  h) Lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty.
  i) Możliwość korzystania z innych narzędzi inwestycyjnych będących w danym momencie w ofercie publicznej.
  j) Umowa zawarta z wybranym oferentem nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi
  w niniejszej specyfikacji.
  k) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych
  w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Gaszowice.
  l) zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu złożył parafowany projekt umowy rachunku bankowego oraz projekt pozostałych umów z jednostkami organizacyjnymi uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ (w szczególności istotne postanowienia umowy). Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez wykonawcę projektem umowy rachunku bankowego i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy.
 2. Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 312 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Lyski, Lyski
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu Gminie Lyski w wysokości 312 000,00 zł na zadania: Budowa centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna - 200 000,00 zł, Remont drogi bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach - 50 000,00 zł, Remont drogi gminnej ul. Łukowskiej w Lyskach - 62 000,00 zł, a) Oprocentowanie: zmienne, b) Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty: według stawki WIBOR 1M, - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M, z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży wykonawcy - ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę wykonawcy. Czyli np. odsetki od 1-go listopada - WIBOR 1M - 30 października. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. c) Raty - płatne kwartalnie. Spłata kredytu (kapitału) karencja: Budowa centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna, Remont drogi bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach, Remont drogi gminnej ul. Łukowskiej w Lyskach, - do dnia 31.12.2009 r. d) odsetki od kredytu: spłata odsetek w okresach miesięcznych płatnych w miesiącu następnym po upływie miesiąca, za który są naliczane, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank kredytobiorcy, w terminie 3 dni od jego otrzymania. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Do naliczenia odsetek należy przyjąć, że rok liczy 365 dni (w przypadku roku przestępnego 366 dni) a miesiąc rzeczywistą ilość dni. e) kwota uruchomionego kredytu zostanie przelana na podstawie pisma Zamawiającego na konto wskazane przez Zamawiającego do 3 dni po złożeniu pisma. Należy przyjąć możliwość niezaciągania kredytu lub uruchomienia kredytu w mniejszej kwocie niż wskazana w SIWZ / umowie oraz możliwość uruchomienia kredytu w transzach. f) zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztów). g) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na których skarbnik złoży kontrasygnatę
 3. Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości 500 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Lyski, Lyski
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu Gminie Lyski w wysokości 500 000,00 zł na zadanie: Budowa kanalizacji deszczowych w Gminie Lyski a) Oprocentowanie: zmienne b) Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: - do oferty: według stawki WIBOR 1M - do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży wykonawcy - ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę wykonawcy. Czyli np. odsetki od 1-go października - WIBOR 1M - 30 września. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. c) Raty - płatne kwartalnie. Spłata kredytu (kapitału) karencja: Budowa kanalizacji deszczowych w Gminie Lyski - do dnia 31.12.2009 r. d) odsetki od kredytu: spłata odsetek w okresach miesięcznych płatnych w miesiącu następnym po upływie miesiąca, za który są naliczane, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank kredytobiorcy, w terminie 3 dni od jego otrzymania. Odsetki naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. Do naliczenia odsetek należy przyjąć, że rok liczy 365 dni (w przypadku roku przestępnego 366 dni) a miesiąc rzeczywistą ilość dni. e) kwota uruchomionego kredytu zostanie przelana na podstawie pisma Zamawiającego na konto wskazane przez Zamawiającego do 3 dni po złożeniu pisma. Należy przyjąć możliwość niezaciągania kredytu lub uruchomienia kredytu w mniejszej kwocie niż wskazana w SIWZ , umowie oraz możliwość uruchomienia kredytu w transzach. f) zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztów) g) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na których skarbnik złoży kontrasygnatę
 4. Obsługa bankowa budżetu Gminy Lyski oraz jednostek organizacyjnych Gminy
  Zamawiający: Gmina Lyski, Lyski
  Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Lyski oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 5 lat.
  2. Prowadzenie rachunku bieżącego Gminy, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy oraz rachunków pomocniczych - w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami.
  3. Umożliwienie zakładania lokat krótkoterminowych, w tym kilkudniowych oraz weekendowych.
  4. Umożliwienie zaciągania kredytów w rachunku bieżącym.
  5. Umożliwienie wdrożenia bankowości elektronicznej.
  6. Oprocentowanie środków na co najmniej jednym rachunku pomocniczym.

  Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

  1. Urząd Gminy Lyski
  2. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach
  3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lyskach
  4. Gminna Biblioteka Publiczna w Lyskach
  5. Oczyszczalnia Ścieków w Suminie
  6. Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi

Inne osoby dla Szewczyk (1000 osób):