Kogo reprezentuje osoba

Szewczyk Henryk

w KRS

Henryk Szewczyk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Nazwisko:Szewczyk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Dminin (Lubelskie), Łuków (Lubelskie)
Przetargi:2 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Białach Alina, Boreczek Marianna, Cegłowska Agnieszka, Celińska Mysław Bożena Helena, Cichosz Wiesław Piotr, Czub Wiesława Katarzyna, Filipczak Henryka, Gajda Maria, Józwik Elżbieta Maria, Jurek Janusz, Kazimierski Bogdan, Kiryło Irena Małgorzata, Kopeć Jerzy Józef, Kopeć Marek, Koślacz Jan Józef, Kożuchowski Jakub Andrzej, Kurowski Henr Yk, Kurowski Janusz Franciszek, Kuźniak Marian, Małkińska Bogumiła Małgorzata, Niebrzegowski Zbigniew, Osiak Ryszard, Posiadała Barbara Marianna, Przeździak Zofia Elżbieta, Rozwadowski Jan Stanisław, Rycak Jolanta, Rychlik Stanisław Edmund, Siwek Elżbieta Teresa, Sobiech Krzysztof, Świderski Sławomir, Szczygieł Apoloniusz, Walo Henryk Marian, Wójcik Ryszard Stanisław, Zaleski Jerzy Jan, Zalewski Marian, Łukasik Elżbieta Aniela

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szczygieł Bogdan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Łukowie, Łuków − KRS 0000061656
 2. Cech Rzemiosł Różnych W Łukowie, Łuków − KRS 0000102713
 3. Klub Strzelectwa Sportowego Orlik W Łukowie, Łuków − KRS 0000096227
 4. Łukplast Dylak, Rychlik Sp. J., Łuków − KRS 0000239755
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Goździe, Gózd − KRS 0000237515
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Sarnowie, Sarnów − KRS 0000287710
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Sięciaszce I, Sięciaszka Pierwsza − KRS 0000057663
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Szczygłach Górnych, Szczygły Górne − KRS 0000083472
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Turzych Rogach, Turze Rogi − KRS 0000055570
 10. Spółdzielnia Mleczarska Ryki, Ryki − KRS 0000056619
 11. Spółdzielnia Mleczarska W Łukowie, Łuków − KRS 0000104895
 12. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Promesa, Kopina − KRS 0000281826
 13. Towarzystwo Przyjaciół Orląt, Łuków − KRS 0000070651
 14. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, Łuków − KRS 0000090252
 15. Zrzeszenie Producentów Ziemniaków Kartofelek, Kosuty − KRS 0000099531

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Staninie, Stanin − KRS 0000061600
 2. Eurobet J.m.m. Kożuchowscy Sp. J., Łuków − KRS 0000370733
 3. Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łuków − KRS 0000129267
 4. Łukowskie Przedsiębiorstwo Budolane Sp. Z O.O., Łuków − KRS 0000007125

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Stanin.
  Zamawiający: Wójt Gminy Stanin, Stanin
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych Gminy Stanin, tj. obsługa bankowa Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w okresie od 01-07-2010 roku do 30-06-2013 roku. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i rachunków pomocniczych w liczbie nie mniejszej niż 24; b) Realizację poleceń przelewów w formie papierowej w liczbie około 1000 szt. miesięcznie; c) Realizację poleceń przelewów elektronicznych w usłudze Home Banking w liczbie około 780 szt. miesięcznie; d) Przyjmowanie wpłat gotówkowych; e) Dokonywanie wypłat gotówkowych w kwocie około 285 000 zł miesięcznie; f) Przygotowywanie wyciągów bankowych najpóźniej na godz. 10 dnia następnego po dokonaniu operacji na rachunkach bankowych; g) Wydawanie opinii i zaświadczeń; h) Wydawanie blankietów czeków w liczbie około 60 szt. rocznie na jednostkę; i) Prowadzenie usługi Home Banking dla rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na potrzeby realizacji świadczeń rodzinnych; j) Możliwość lokowania wolnych środków na lokatach terminowych 1-7 dniowych oraz lokatach typu OVERNIGHT k) Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy w trakcie roku budżetowego. 3. Liczba rachunków niezbędnych do prowadzenia obsługi bankowej: a) Rachunki podstawowe - 5 szt. b) Rachunki pomocnicze - 19 szt. Wymienione wyżej rachunki należy otworzyć bezpłatnie, w terminie 5 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż do 28 czerwca 2010 roku. 4. Wykonawca prowadzący obsługę stworzy możliwość lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunkach bankowych, w postaci lokat terminowych 1-7 dniowych oraz lokat typu OVERNIGHT. Wykonawca zapewni możliwość automatycznego przenoszenia nadwyżki środków pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na rachunki lokat OVERNIGHT w przypadku, gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunkach bankowych. Szczegółowe warunki lokowania środków zostaną ustalone z Wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa na obsługę bankową. 5. Wykonawca prowadzący obsługę bankową zobowiązany jest do udzielenia na wniosek gminy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na następujących warunkach: a) Kwota kredytu - 500 000,00 zł. b) Kredyt zostanie udzielony na podstawie umowy kredytu; c) Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. d) Kredyt będzie uruchamiany w każdym roku budżetowym na wniosek Zamawiającego na podstawie upoważnienia zawartego na dany rok budżetowy. Termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku. e) W 2010 umowa kredytu zostanie podpisana w dniu podpisania umowy na kompleksową obsługę bankową. f) Stały dostęp do kredytu w rachunku bieżącym w okresie obowiązywania umowy kredytu bez konieczności składania dodatkowego wniosku. g) Zamawiający nie przewiduje ponoszenia innych kosztów kredytu poza jego oprocentowaniem. h) Oprocentowanie kredytu w rachunku będzie zmienne oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku (marża jest stała w okresie obowiązywania umowy na obsługę bankową). Ustala się miesięczny okres odsetkowy. Pierwszy dzień każdego miesiąca jest dniem zmiany oprocentowania kredytu na dany miesiąc. Stawkę WIBOR na dany okres odsetkowy ustala się na podstawie notowań z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy. W umowie kredytu zostanie określony dzień roboczy, z którego będzie pochodzić stawka WIBOR 1M do wyliczenia oprocentowania kredytu. i) Odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy. 7. Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli, stanowiącej załącznik do umowy. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy. 8. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji za: a) Otwieranie i zamykanie rachunków. b) Wpłaty gotówki przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne na rachunki bieżące i pomocnicze. c) Sporządzanie wyciągów bankowych. d) Realizowanie przelewów w ramach banku. e) Wydawanie zaświadczeń i opinii. 9. Wykonawca będzie dokonywał miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zamawiającego. 10. Wykonawca prowadzący obsługę zobowiązany jest zapewnić obsługę gotówkową Zamawiającego: a) Podjęcia gotówki z rachunków bankowych codziennie do godz. 1430. b) Wpłaty gotówki na rachunki bankowe codziennie do godz. 1430..
 2. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Stanin w 2009 roku.
  Zamawiający: Wójt Gminy Stanin, Stanin
  Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Stanin w 2009 roku w kwocie 1 300 000,00 PLN